Goudsche Courant, zaterdag 18 december 1920

V ai f i j A I I l$l l D AsiOffliltÉ in lé van dkt kiBkd te naden Zoo wMt m vaa turn ayner aoo iCJefi dat over weuiui mI coüafaratie vurnHvea betfciLtfse te oiu iMlf ketL ikU hit vooi tuuiiwr n be noéiti iiM bad DixfT hem er aan te wdan n co ot tmmmrcii u ooocentu e ren uiuu auo v rmag 4ni tot aun lM hUibepiainur we xvu lUtiM e n indiv hi met gei uur conteaLfau tMTiiWWon geen baroeo kiiesen wa u oor no iW m diat nwdO ich oo Mder jifutadMMtü ouarenbiiik in L n andieren too taod iiweiut wat byv voor medicua nooaJur is torwdl voor htm tion ioojae in ove eendW ouibiic met de Maswatn itiiiwa iohtuur van ue alj UWroü t beltcManiS Voor h t andere axh genukkalUk wtUa kwuriA concantreeronde tyoe u de o iitét aledJuwrArichtiiur ook wel viui bei e AMiiU t ducu njat m dia oiate otiuuu u ai menschen altUd en aan auuM f Voldoende aüuiaclit zuilen kuniMi geven dat ze helde voor hun L loep kiiyiroo Onder hen vïndt maa de z c wUaioraohiUira Baattsoben da manaefaaa dw hun VDomemeiu ben uitvoer braovaa aa dbe veel kuiuien pitiateuron oiodat sa dea MiftiMMid van hun bewustxiin kuaaen nuBiiian ea on een iioirovdti ooveaaiuc aliea dharuit kunnen bannea wat ze mot aeadur hc ihen op dat moment Dr Hamaker erkende ntat veel euraaadtaapHien te hebAkan beanraien echter bal veld dat ie beatntken ia wel rroot Walmeer men weet van welk oen owi wegtm ien mvteed de balamrateUina a dat on dunocheaden tnoet woiden ui hooft eg iumktdsche wericera In menschen met me r of rnindar wiliekeiufls concentratiever no gen en men d e e igenncti Laoi n m lerduad voortdurend h ü z oeken iltan s men da opilosamg vian t viraa tuk al eentgsiiai ireiMderd Ntatiuurkjk is er een aroot aantal maaaehon bU wie geen uitgesproken biiu dere beJaflAfetelluwr wier rehoele k rakter zoo i d t ae aU een zullon vrarea naar de voardeel n of genat en i d a neit het uitoefonen van een berooo aenotsa kaïnnen wordoo maar voor hen ia de keut niet i oeüliik onviat alle beroeoen d e da hite vtmrdeelen oi l voren hun hfr stelUng weJ sullen krijgen Tenalobte beanbwoonkie anr enkele vradoor een aanweaure tot haaa vericht Zie venlier S4adsnUiuwa Eerste BladI T l loon N m y OMKOIfEiZEKIIKC up Mn n ialüÉppijpA INBRAAKVERZEKERING T l foan 8400 CASINO soe W 62M ROTTERDAM VAN 16 TOT EN MET 30 DECEMBER LHHI Schitterend Kerstmis Programma Lïïïf MILLV CHAPPEL Tableau de la troupt LINOA SINGH De myfcterKUBc Himloe i zun assistoBttn WondcibaaiUjkL ongeIo fl ke vcrtooningen niiri knwlmi JniJIwht wond ri m FREDIANI Chantcune francais WIJN BERARO Btlll KAm FnglandVi premier vaudeville Artists m mMZ OOOKTAIL WILI VAN ALLEll The tramp with soine music Het toppunt van drpsmtur De Hondj als leven t bet 11 Tf4E B STARSÈ Ën lifth Dajpct h ONV RAGLAN vlI tricks mil Jj and omnr t at the piano THE BRAKS Melange dS RBLL01 e muzikalfl Do NICOI RIO I n umiaciie wieiryaer M A t ♦ agen 25 in 26 December buiffitneewoHi Middag Vo ofstelling aanvang 2 uur rpeJ Jtehaetl rpgVawma I lUiillHlitf Komische wieïrüder LaohtvaHteer Da haar A Pleaman admjni tratcniT yuA de Kon LAichtvBarttnaatKhADOii voor Natkn and n bolonUIn heeft verklaard dak deze maatschaippti met 1 AiyrU as aea dïenst tweemaal per dair zal explMtteeir n op Londen Parijs en Ilamburff Da laatate liin H een jKbakol van ds Ulo van Stocldholm over Kopenha en Ham burg Anwtenhim Brussel Pariia loulouse langB ie Ooetkiu t van Soanic naar Habbait in Afriika Deze liin wordt in 1921 m haar KtAiéei trefexpioltettrd De heer Plesman verwacht dat biinnai acht iaar de Indische maatachaonif en da HollamlBcha maatschappijen het varkeer per vliefrtüig tuascben het mo ierknd en de kotootëa Bullim onderhouden ERFPRINST Rookt ERFPRINS pHma 7 et Sigaaf ADIMIRAAly fijnste 8 et Sigaar WIKELIERS FABRIEKSPRIJS K BERLIJN Sigarenfabrikaot Tel Interc 589 St Anthonieatrsat 16 Goudi ALGEMEEN ACCOUNTANTSKANTOOR JAN J VOOR AAT A VAN SI AVI EEN Accountants Utrecht Inrlchtlna Controle Belaatlnazakan 38 14 Bukantoor Gou la I O KUTTEN Webtha en 71 Cadea U ontvangrt overal GRATIS een fleschje metaaJpoctsgoed Kaol ter waarde van n cent tegen oveigave van deze uitge knipte advertentie Overtuigt U van de uitstekende kwaliteit 6Mf 114 Heere Winkelier gelieve deze Bons aan te nemen en kunnen ze steeds b j de KAOL Mu Laanweg 8 Amsterdam of by hun Grossier tegen 15 cent ingewisseld krugen IJsclub Stolwljk te Stclwljk Ijs en weder dienende Hardriidirij voor Maiiiieii op de korte baao op Dln €iag ai D c nnl er m Prijzen 140 las f 10 n IS CONCERT ORO ELS in voorraad m i J knie zwellen voorzien van Harp Fluit lo ohflinei en Mu o tee 32 vi 1 kw kop ren tongen enprachtkasten PIANO S lage pmzen pnaia werk VIOLEN f H BOnooietoon Alle met 10 jaar garantie Ora h met U 18 leg t 230 f270 Aanbevelend OEBR KOOia PIANO S 11 OWOBI Dwars Nieuwstraat 64 BOfaKOOP Senna s CURAL tegen Winterhanden en Wintervoeten Springende lippen in doosjes van 25 45 en 75 cta J b i ANTON C0OP8 te Gouda I S H VAN LOON te Good J l SCHEER te Haaetreeit B NATZUL te Stolwiik I N v ZESSEN te Schoonlit HET BESrUUR Afdeeling Chemische Wasscheri Wat wl alzoo uilstoomen en chemisch reinigen Dekens Gordiinen Loopers Tafelkleeden Kleedjes Lampekappen Dassen Sjaats Bkrasea Heeren en Damescoatuums in één woord alle voorkomende goederenPRACHTIGE BEHANDELING NIET DUUR TERRAZZOVLOEREN Heden ontvangen een wagon materialen zoo hard en prachtig van kleur als nsg nimmer In Gouda is verwerkt DOE UW VOORDEEL EN VRAAGT HEDEN PRIJS Aanbevelend nC UnilHIIEII ffeitinniiil 13 tWl § ÉÉ Ijeiiiiirerrielilieg beveelt ch beleaft aan voor kat tnniiMrteeren van Plan o Orreli en Brniitkaiten en raz VKRHUIXINOIIN 2M3 r van tt BOEDELS L M POLOt 15 I M m Ttutamkt i Goijfrj 5918 28 D AccouiitaHtekantoor H IsriltRlUS Ud Ned Init van ft HANDELSBEBOUW Kamer 5 en 6 U t 7 nbHiQEN Controle Inrichting Adviezea 4 Belastingzaken Regelmatige buhouding van kleine boekhoudingen Alle overijj e aoc Mintaiits ferkzaambadOT BLOED bleekzucht ARMOEDE ffiT ïïïrCebruikt MUNHAROrS I STAAbTABLETTEN 1 HARDE TURF te koop e e VERSTOEP BEIERSCHE BUURT by Sioiwyk Prdi f 16 per lOtiO stuk thula bei rgd I 12 per tOOO aiuks alge iaald pitf0 g edkoope aiiiiédlti E iii ll fdeellnsjei I Coupofis Stofféfi Balans Opruiming van alle voorradige Fotoarllkelan tegan scherp concurreerende prijzen 132 tot 2SjpECeMBER 30 Firma W J VAN ZANEN O Haven 19 uft o7 ze ConflctiefabHek tegen aeei fage priJxJ LANBE TIENDEWEB 27 Til 313 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe Vijgen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroenten tegen scherp concurreerende prijzen f ST DpogistoriJ MARKT 8 Verkrjjfbaar bij S H VAN LOON WOLF Oft hier wel btj varen I angzamerhand lal onii patientje meer gaas eten De gewone da gel jkache koet is de beate en hlenum dienen wiJ het kind zooveel mof l jk te ge wennen De groene groenten zuilen vooral een ruime plaats op het menu behooren m te nemen Er waa eens een tud waann mea het kind volpropte met melk en eieren en room hetgeen tot resultaat had dat het t andere eten Lui staan ten vlotte tegenzin kreeg in deze versterkende middelen en het eind van alles waa dat het kind een totaal gebrek aan eetlust vertoonde binnen met al te langen tUd Hiermede wil Ik geenazioB zeggen dat wij de melk en de eieren geheel en al hebben te schrappen doch is t mUn bedoeling tot matigheid aan te sporen 1 i 1 H I Iter melk en 1 ii 2 eieren per dag Itt zonder tw fel voldoende voor oiize n jeugdlge n zoon of dochter Meestal kan de medicus nu gelukkig ook nog een steen tje bgdrageo door éen of ander yersterken de en eetlust bevordei nden dr nk t geven die bij langdurig gebruik a ffoade uitwerking dan ook zelden of nooit mist Fveawel moet ik er hter den nadijuk op leg fSea dat de geheele levenswijze van het kind hoofdzaak is en wanneer d se veren achtzaamd wordt de drank of het stroopje alleen aün weric niet kan verrufhten Ten slotte wil Ik eindigen m t de opmerkiD dat het geven van een zofit bad i i 2 maal per week ook sch nt bij te dragen ot het verkrijgen van meer weerstah l verraogen Al zgn wjj dus zoo w gezien hebben luit Wetenschappelijk oogpunt nog niet r lfJjieel en al thuis in dit onderwerp zoo isItoch ih de aatste jaren veel licht veri r idop dit gebied en kunnen wy gelukkig Üverse factoren In acht nemende en lüets ver zuimende op gunstige resultaten a s be roemen habbui da meaaohaB Mininifan bewiut an dena wbewuat de opvattinr dat ar mh groote gelUkheI4 1 tusachen de menaehen onderling zoodai man wanneer men het daarvoor bmioodigde intellect maar heeft wd geschikt is voor een bepaald twroep Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat het kind is tï oen vel blanco papier en dat de opvoeder in den ruimsten zm ge nomen het te beachnjven heeft I ingza merhand is men de onjuistheid van dit denk beeld gaan Inxien we weten nu dat de menschen in aanleg niet gelijk zijn Ons onderwas en dit noemde spr als tweede reden 1 op die oude opvatting gebaseerd het ia gebouwd op de eigenschap pen die veronders d wonlen bij allen gelijk te sOn Bii het huidig ysteem van klassikaal onderwijs knonAi de peraoonld ke eigenschappen weinig tot hun recht komen zo worden weinig anders opgemerkt dan als stoomia m den geregelden gang van zaken In de derde plaata wordt dikw Jla gen goed beroep gduKUE wegotia de groote moeilOkheid om een juiste keuie in deze te doen Daarvoor is niet alleen noodig en giroote mate van mnnsthonlrannis dotn ook van de eigonachappen die voor de verschil lende beroepen vereischt worden In onder Bcheidene richtingen heeft men een oploe aing van bet bero slOMue vraagatuk ge zo t Hen heeft de enquête methode toegepast en de psychologische experimenten met inbegrip van dé z g tast doch deze leveren niet voldoende gegevens op om daarop een beroepskeus te gronden Spr meende dat men om ten volle te weten wat een individi is men dit moet waarnemen niet tjifdens proe ven doch in de normale omstandigheden dat men het moet waartiemen i k z jn gewone gedragmgen Allereerst heeft en te letten Op de belangstelt ingsnchtiog waaiyan iedtr de beteekcnis kent m een anderen vorm dan daaraan pleegt t worden gegeven Dikirbls bij leerlingen op school schynt een verschil In aanleg aanwezig te zijn wanneer m werkelgkheid verschil in belang stellingsrichting de oorzaak is dat de een cm éfoi bv meer presteert op wiskundigen de ander beter thuis is op taalkundig ge bied Een typisch verschil is In dit opzicht ttuHsehen den vrouweiyken en den manleken geest waar te nemen De vrouw dit is sinds lang erkend presteert in de theore tisehe wetenschap over t algemeen minder dan de man Vroeger meencto men dat dit te wgten was aan een minderwaardigheid in verstandelijke vermogens der vrouW doch deze conclusie was onjuist Prof Hymans heeft in z n werk Pc psychologie der vrouw zeker gemaakt dat bedoeld verschil uitsluitend voortvloeit uit een verschil m belangstellingsrichting Spr lichtte zyn meening in deze toe met enkele treffende en door hem zelf waargenomen voorbeelden H vertelde o a van een jongen die hoewel hiJ volgens de meemng zijner leeraren in telligent was en ook wel leeren wilde op t gymnasium niet vooruitkwam en wiens groote liefhebberij knutselen en iergelyken handenarbeid was De jongen werd van school genomen als vol ntair werkman naar de fabnek van Stork te Hengelo gezonden waar hIj lüak aanpakte en van een wemig opgewekte ngoti een 1 gahdr kis joncmuaofa werd GewooaUJk sullen oudan Miwarea hebben tegan aan derge tUken maatregel o a zullen ie het bitnu ren dat hun zoon m algunotnc ontwikkt hng achter biyft doch npr bracht faiarte gen m dat algameeae ontwikkeling wel veel waan ia maar niet ha vooroiuunste voor t waarachtig geluk Als tweecle bezwaar guld in dit speciale geval dat de jongen ht t met z n geringe theontisehe ontwikkeling niet verder dan monteur zou kannen bren gen Hierby wtcs spr or op dat waanetr meet dan een monteur In iemand steekt op een gegeven oogenblik de drang naar theo retische kennis zou komen Dit kwam in t door hem aangehaalde geval ook uit na drie Jaar praktlschen arbeid vroa de Jonge man uit eigen beweging te mogen studee ren Aan een Duitsch Taehnikum behaalde hjj zonder moeite het ingenieursdiploma en nu bleek dat hO inderdaad intelligent genoeg was om te studeeren en thans is hij assiüttent aan de Hoogeschool te Delft Niicr nikeile antlarf vwH iaeldan haaide avr aan dt eir aUa od duKUsa dat een monzame factor yoot ikat alaveii In een aekeie atwbe ia dat die atudie in over eauHnMBanaur ia met de beJanwtelktwii nchtuwr S u w A overtuiueii dat oibder üe WC ffCBjeeAtk strudentan en H H b oj ü dbe na piralotuaGè wwrJï te hetibon geioozeci aomh wwiMooderluik fooed te joht Icomen veJen heA bm gaochuïkL di destlidb vo ilKtnuxa ten oarecbte als muuierwaardur uerdein beschouwd Vian iroote beteeke om A h t dus butüds de balaiuvteliantp Kuchtong te ontdekken wvarbü de trwee TooonaAinatfi tvoen de hoofdwerkera en de meanschen van de nrakitiuche daad it zeer viroegr te ondierachAidan sim Ukwiils chber ia het moeiltik de belaniostethnfr nchttuiur te ooderkeunen De kntderen kun aen het zelf avot zosuran mem most ze dua nauwkoung gtademiiaan Bii de beax fl08keu e moert ook meezeilen ie mobe aa het concentra ti vermoren dat het iiutpvidu beeft lür aiin menschen dte eeffi giroote moMe van willlel ni i7 con centratie VienmDffen bezutten dbe ireniaiü iuk ook zonder dat ze daarvoor belanir etellijiu beinben hun aandacht on lerbs kun nen bepalen en met gemakkelyk ziin af te leaklon Amdcren beaitten deze aiffen hitD firat en van dazen kunnen aomnuiran mci wiel oitiC6n reAren oo t ta dat hen boet onder dat het bun mMrehik u hun be laoioteJlmff te vemtairi ea w er anderen k bet anmogeiiik belamrsteüinjr Toor iet te krugen hoewel ze als die eenmaal ge wekt ia zich toch ook wel kunnen con centreeren Deze eigenschappen lÜn by fcmidoren eveneens zeer vroeor te onderken nem terwül m de opvoedhür aan Het gebrek aan conoentratJA rennosren w 1 1 eenigioUiB kan worden tefrènioetireJcomen wiaurvan apr uiit engen crvatvtur een abaa tie meadeetlde I wieea er nJ oo dat men ter opeporanfr vian de bebaoKstelIioird ricfhtina der Uacbren vooral moet etten op hobgeen dben wanneer ze de voUo mem vTÖe beactaiUj wr over hun tijd heb ben Sommmre kanderen toonen dan be langstellnng moor nmets w t kian yoortko men uitt het feLt dat het Idtod nov niet in anralranjr irekomen ir mert hetveen ziin belamostellani zou weitaken Men moet i an a ra Ihet BiMKnle belanjntaUta s bied GOUOSCHE COUKimi MTEKDAG 18 DECEMBER 1920 TWEEDE BLAD Medische Brieven Klieren II W zyn den vorlglen keer geêmdlgd met de mededeellng dat Eich gevallen voordoen waann noch dié tubiercuinse noch de syphiha uuBprakeluk gesteld kui worden voor hetoptreden van klieren ft wetenschappelitkef uitgedrukt van de rofulose Tot opheden z n w met die groep die onder de beide bovengenoemde ziekten met z n te rangschdtken nog een beetje verlegen Degroote Czemy die zich op dit terrein voora veel heeft bewogen spre kt van een exsu dative diathese dwz dat de geheele con stitutie van den pei soon m kwestie aanleiding geeft tot de V schgnselen die kenmerkend zyn voor de scrofulose H meentdat de geheele licbameluke toestand vanhet kind bgdï aagt tot de rochtafseheidmgdie doorgaans bii het kind waargeootneQwordt hetgeen hfj ttet het vroord xudatief tracht we r te geven Men heeft tevens opgemerkt dat vele kindecen uit één geEin mm of meer klielrachtig x n ja heelej generaties oijder dit juk gezwoegd hebbenHoe t ook ZIJ w itaan hier heUas aan degrens van het medische terrein en zal t i duidelgk z inzichten aangaand één en a ider og t r vaag zyn = 1S = STADSNIEUWS OOUIXA 18 DecambM 1920 f Beroepskeuze Dit IbelAngstciIing voor het vfaag tuk der BerdCfiskeus is in Gouda blijkbaar met heel groot Dr Hamaker uit Utrecht die gis terenavond m de Remonstrantsche kerk sprak óv r Enkele eigenschappen van geest en fel die voor de beroepskeus van belang lijn had maar een klein dpch zeer aanduhtig toehoor Na een koirte inleiding waann spr o a verklaarde hoofdzakelyk mededeehngen te zullen doen over hetgeen de praktflk hem heeft gel eïd constateerde dat de be roepskeös van zeer groot belang is omdat het beroep absoluut een kardinale beteeke nis heeft voor het levensgeluk en t levenseffect van den persoon voor wien het be roep gekozen wordt en dat ook voor de sa nienle mg noodig is dat de beroepskeus juist 713 H j wees er op dat ook tegenwoorIig n pr in de meeste gevallen een beroep met o solieden grondslag gekozen wordt en dat motieven maatschappelgke positie duur en kosten der opleiding die mets te maken hebben met de persoonlykheid van dengene voor wie gekozen wordt overheer Kchen Als regel wordt er niet aan gedacht dat de keu£e met zou kunnen passen bij de persoonlijkheid van het indiyidu en wel om begiijpelijke redenen In de eernte plaats Il ö LUCSTVAAKT Wü willen öna thans niet verder verdief pen in allerlts theorieën en veronderstcllin gen daar dit alles voor u van minder be lang 18 doch tot een voonuuner punt ovev gaan in I tot de vraag hoè wy ons IdiÉ dat mlii of meer klierachtiJ is zullen he j ben te behandelen Ik wil dan bftginnen mét ide aJleremstig tè gevallen WM hy meest I lal de berculópe m t spel is Z n er inwe T Mige ïirganen waiironder del jfependeren h gewTichfen in ae eerste plaais enucmd diiï j nen te ordenu aangetast daims t meestal H noodzakelijk Idat het kind prmmtfi tyd rust ho t Ja U de komst vf den cnirurg Boms geboden JGeheel anders ii dit het Ée val by fle liclitere aandoeniiolfen baarbij men dalti ooji doorgaans ajleen5fepreett v p klierert oS ds t het fcind wat klierachtilr is Wo iiillen nu vooreerst hebben zoiDjE te dragen dat hew kind ve m de buitenlicht komt en van deljizon zooveel mogelyk geniet Voor klierachtiae jpnderen is m t algenlecn de zeeluK ht tejjverkiezen boven de bosch lucht hoewel irt vele gevallen deze l atp ontegenzeggelijk veel goeds teweeg brMgt Naast de lichaamsbeweging in de Vrijelfni tuur dient ons patifentje ook behooriyk W st te nemen en voor l s avonds met te laat naar bed b gaan Hoe vaak zien wij niet t l van atadiiimderen a avonds laat nog langs de straten slenteren met vader of moedor of ouder broers en zusters Dit alles s verkeerd werk en moet ten strengste wor den afgekeurd Gemet dus het kind naast de buitenlicht ok behoorl k rust m e n fnsch verwek dan zal ook zonder twijft 1 de eetlust die doorgaans zeer gering i i Mfilt U prettige Kerstdagen Een passend geschenk uit Bloemenmagazijn ROZENLUST m verhoogd het aangenaam genot van deze dagen Groote voopraad HULST on schitterende KERSTARTIKELEN I Ziet de Etalage I KLEIWEG 38 Nieüwjaarsliedeeliflo HAASTRECHT De Commissie vooi Nieuwjaarsbedeeling maakt bekend dat zu zichontbonden heeft en de meuwjaarsbedeelingen dus niet meei zullen plaats hebben 6264 1 1 HHIIIMHi De Brafldstoffeii Comiiiissie Jistricl Eoüda maakt bekend dat voor ieder gezinshoofd beschikbaar wordt gesteld boven het gewone mmimumrantsoen Aangifte I nur n m mi de Br tuu stent Notaris J v KRANENBURG te GOUDA zal op WOENSDAG 29 DE CEHBER a s des morgens 91 2 uut m het perceel Boelekade 123 aldaar publiek verkoopen DIvaiHMi 2 eenheden Kachelkolen a f 5 70 en 1 eenheid Anthraclet è f 6 35 of 1 eenheid Eierkolen è f 5 70 Aaflfleinersinaterialei als Steekbank Takeltoun en Blok ken Steigertouwen Ladder Palen Binten Ramen Deuren Kozijnen Kalktonnen vooi ts Gereedschappen Houtwerk Kelderwind Buizeiv Lood Zink en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Daags te voren van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur te zien B bestelling hiervan moet echter vooraf aan ons Bureau WAAGGEBOUW ƒ 2 25 voor elke eenheid gestort warden terwijl aan den handelaar de gewone pr js voor kachelkolen ƒ 3 45 en voor Anthraclet of Eierkolen ƒ 4 10 en f 3 45 betaald wordt QROOTE ZWAAN ff f GOUDA BLEEKERSSINGEL Tel 540 BRANDSTOFPEN COMMISSIB 6277 60 DISTRICT GOUDA Engroa En OeUil ZEEMLEDER 4366 ZEEMDOEKEN ÜO SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTEIi COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Eoi Enz T ANDERS FIRMA W D r DmNDAAL Bona n Bnmtelfabrlluiit lalHntrul 41 tMwmtmt IS Adverteert in dit Blad NOG STEEDS LAGE PRIJZEN voor CNKOUOe Inde COGNAC PUNCH BRANDEWIJN JENEVER CITROENJENEVER en prinna soorten OUDE KLARE Geen Accijnsverhooging kibléllen IptrhflkePTsc bfj apolhsn dngtalm MOW SffT 1ST I Telefoon 594 MULDER OOMS 62 4 50 QiHienendaal 58