Goudsche Courant, maandag 20 december 1920

J 1 11 flW j j MMwe fftww 60e Mmm JTo 14 600 laanda 20 Deoember 1920 Sanatogen bil ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 31 Redactie Telef Interc 54 üBomniiioop bji kodde en slgm op de borst branchitui KinK en sUimhoesl Prosper flacon fiB bo apollien drogiaftn JUVnjUJMEN OR Vraagt ZAAL Heerlijke Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 l dat je ook mee gaat doen Wat schry f je al duidelük en netjes Ik ben bly dat je weer beter bent en Broer ook Hadt je een goeden verjaardag zeker wel hè Kom je nu weer eens gauw sp en Je moet Dickie eens komen bekijken t is net Broer in t zwart Steenkooltje noem ik haar wel eens Wil je Oma van me gropten Krekel Als je deze leest ben je al op ziekenbezoek geweest Ik hoop dat je weer vooruitgang hebt kunnen beapeuren Geluk kig dat alle £ zoo goed gaat Je hebt in wtt ziekenhuis je zeker wel verheugd in je toekom t als je zelf verpleegster zult zijn Ik weet ten minste wel dat ik het in m n jeugd heerlijk vond om in een ziekenhuis te komen en er at zoo handig was dat ik op m n vriJe middagen op de kinderzaal in het Diaconesaenhuis mocht komen helpen en minstens dacht dat ik al een heele geroutineerde verp eeg stcr als ik zoo n gewichtig maatgleasje ipocht aangeven Ook vond ik de lucht an lysot en dergelijke altyd zoo heerlijk nu nog trouwens en k sta btj alles dadelijk klaar met lysol of creoline dan weet ik zeker dat alles frisch iB vooral op de slaapkamers Jammer dat ik je vanavond met zag we werden onverwacht opgehouden in A dam Kom me eens opzoeken dan zoeken wp hamen eens wat boeken uit Blonde Kvullebol Hè wat heerlyk dat julÜe al aan het arren zijn Ik heb dat niet vaak gezien in m n leven want in de stetlen wordt maar heel zelden geard maar ins ons vroeger dorp heb ik het wel gezien en vond het een prachtig gezicht Ik hoop dat je een mooi boek k gt met Kerstjida T u 1 p j e Prettig dat je nu ook naar de Muziekschool gaat kun je mooi zmgen W t zal dat een prachtige merklap worden Ik heb nog een heel oude die is nu al meer dan 100 jaar oud die heeft m n grootmoeder gemaakt Zoo prachtig Heel fijn en met allerlei mooie figuren en kleuren Zoo mooi worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt Jantje Uitgeslapen Nee maar t is me ook te mal zoo n kleine kerel zoo laat naar bed Gaat t met de voet beter Verlang je nog niet naar school Zondagskindje Oh wij noemen dat dmg altijd Vliegende Hollander maar t is altyd haast stuk dat achterwiel gaat ieder keer schreef en t is al wel 10 keer gemaakt Weet jü daar misschien raad op Dank je namens Elsje voor je mooie ansicht Kindje wat een verrassingen met Sint Kom je in de Kerstvaeantie eens een dagje bij Elsje spelen of ga je uit Wil Je Moeder van me groeten Nelly Nee maar dat had ik moeten zien Onze dikke Nell in een matrozenpak parmantig voorop Je voelde je natuurlijk geweldig gewichtig niet t Is mü ook eens gebeurd toen k ongeveer zoo oud was als jij en k heb me nooit in m n leven zoo gewichtigtgevoeld Wat zul Je een slaap gehad hebben MIdrielpuntje Wat een gezellige brief schreef je me Je hebt gelük ik heb jullie ook eens verteld en t spft me echt dat ik t niet nog eens kan doen ik vind het zoo prettig om het te doen Ik hoop wel dat ik met Elsje op jullie Kei stfeest mag komen Ik heb natuuriyk in onze vroegere wo mpla ts ook altijd kerstfeest gevierd met de Irindcren ep hou er ontzettend veel van t is voor mü geen echt Kerstfeest als ik t niet heb meegevierd met een groote schaar kinderen Je had een goede en gezellige Sint hè Zwartje Oh m Je als je nu toch eens wift hoe boos Oc meeeff benf En waarom Wel omdat ik Blondjes verluidag zoo schandelijk vergeten heb en jullie zoo lief om mijn peuter hebt gedacht Ik vind II KINDERCOURANT AAN OE JEUGD Ik dank de velen hartelUk die zoo goed aan bisjes verjaardag hebtwn gedacht en haar een amicht zonden l at jullie zoo goed aan mjja Idielne peuter hebt gedacht ia voor laij een teeken dat Jullie met mii en m n kleuters meeleeft en dat vind ik heerlük te weten ik stel altud heel veel belang in alles wat jullie en je kleine leventjes betreft en óafx s het prettig te weten dat onze vreugde en leed jullie ook ter harte gaat Elije ifl op haar verjaardag ontzettend verwend te erg haast want die kleine kleuter zou heusch gaan duiken dat t haar heele leven zoo bleven kan al maar vrienden al maar cadeaux en als ik dan denk aan al de ellende die er om ons heen is in ons eigen Land en daarbuit4 n als wg nu warm gekleed en goed gevoed bg de kachel on s koesteren en dan te denken aan die velMi slecht gekleed en slecht gevoed zonder kacltel Och we kunnen het immers niet beseffcol Ik kreeg een briefkaart van Lotti Klein Ze fcchreef dat het nog zoo slecht was in W enen en ze vertelde dat de cacao stel Jullie even voor 2 pond cacao die was nog Biet opl Met z n elven zijn ze en eind Augustus ging het Mkket wegl En nu nog genieten ze er van TI alles niet in te dmken En dit leed is zoover van ons weg Maar nu dichtby Hoeveel sloppen en stegen zijn er in onze groote steden hoeveel stille armoede wordt er geleden Och konden we toch allen wat eenvoudiger worden in onze eiwrhen en gaven we anderen wat meer van onzen overvloed Ik zou Lotti Klein dolgraag een Kerstpakket hebben gezonden maar ik weet zooveel armoede hier in ons eigen land zooveel 1b m n dichte nabijheid dat ik niet allen een blijde Kerstmis kan bereiden die Ifc weet dat t niet hebbon zooal s ik en m n pe utern Toe tracht jullie in je naaat omgeving waar Je zeker ook wel armoede zult vinden ieder één mensch een blijde Kerstmis te bereiden dan zul je zelf zeker een gelukkig gevoel hebben T oen Jullie het Verder wil ik even met jullie praten over onren Kerstwedstrijd Tk 70U zoo graag willeji dat jullie allen en k ein gedicht maakten De grooten van 8 re c s de kleintjes van 4 t Mag natuurlijk ook wel meer maar op z n minat 8 en 4 regels En dan moet het handelen over Kerstmis Daar kun je heel wat moois van maken Daarvoor worden voor de grooten en voor de kleinen elk 3 prijzen beschikbaar geijld dus 6 njren in t geheel die b uitreikii bekend zul en gemaakt worden omdat dit van den leeftijd afhangt en of t voor een Jonden of een meisje is De 6 gedichten van de priiswinnaars worden in het Kerstnummt r geplaatst Doe dus allen eens goed je best CORRESPONDENTIE Indiaan Ja die wit besneeuwde velden is een prachtig gezicht Is Broer niet eea Wr f traajT van natuur Eigenianlig in die twee zus Juist zoo wild en joBgensaeh STERKE MAC Naar het Schotsch van S R OROCKETT Geauthorisecrde vertaling van I P WESSBUNK BOSSUM Nadruk verboden 68 lyait was aJ w t de FWnschjen gespaard hadden Tusschen Engedsohe dSeven Franscbe dieven en iemands eigen landgenooten aou het miaar het beebe en geluklnigete voor een oud nKui ziyn om spoedüg naar het giraf te gaani Eia ik heb niet eens tijd gieihad om myn 7a v ea en gfljas werk te redttwil Ën nu begon hü aich te haaatrai om jmx benedett te kKMnen 3oud bem togeakV rLe sortpeant Taddy De ouwe kere wól de poort giaan openen voor fieo schreeiuwi den troep Houd hem tegen Of Ik zal hem self teSKoboudlen met een kogiel in zijn rugl Blijf Btaan Don Juan Iets in den toon vian dm boltjftat meer dan de waarschuwende kreet van Adnra kiek Don Jiian bdjitijdis tegen om te voorloonwn dat sergiesiit Taddy sy n bei i Kiapiiteiin SincltaJa na 0aw a 4 iMe r Bjjn een paar goede pöatolen Meer kunnen iry niei nusaen nvaar u hebt zelf een overvloed van geweren en munitie Wij lAtoa u hier tw beranüDïnig wi da hoofd GROOTE OPRUIMING bij C A B BANTZIWGER KOOPJES in alle afdeelingen OEDURBNDE OE OPRUIMINO 10 kortlna op all artikslan 6 ilS die niet reedi in prfs verminderd z fn 75 NADfUK VERBODEN Art U Aiit uriw t tig en broer zoo bang en traag Wat zal me dat een kostelyk gezicht geweest z n die kluwen van jongens Maar de arme iitokker die onder lag Leuk dat Je muziek kreeg met Sint Als je t ingestudeerd hebt mag ik zeker wel weer eens komen luisteren hè Wat had jullie een gezellig Sint zeg KfTtdd j eroerme niet Gelukkig m n kinaj ydat je op Sintavond beneden mocht komen NJe zult daar als een prinses gelegen hebbeiLkAardig van dat postpapier Goed bedacht A Ik kreeg ook een doos post van ik weet niet wiel Dat is wel leuk zoo iets onverwacht te krygen Wat heb Jij nu een lange vacantie hè Viooltje Lief dat je evrai schreef namens Jantje ook Wat xul je het toch druk hebben Zijn de patientjes nog al geduldig Of veeleischend Och t is zoo n toer om die kleuters bezig te houden als ze ziek zijn Groet moeder van me en wees maar een jfiapper verpleegstertje voor de drie kleuters W 1 1 d v o g e 1 Of ik bltj ben dat je er af bent Eerlek gezegd ja meiflje Ik vind jullie te goed voor zulke dingen Ik kan hier met alles zeggen maar ik zeg het jc wel eens persoonlijk Waarom was m n spontane hartelijke Wildvogel Zondagmiddag zoo fitil Heb jij Elsje Maandag ook nog bijgewoond Ja hè Was ze niet lastig R heeft t zich zelf op denhals gehaald hoor en Els vindt t zalig natuurlijk AU je gaat veel plezier Maar denk aan al Moedera zorgenl Dag meisje Niet boos op me hè dat ik zoo iets zeg Jantje P Nee maar jÜ bent me toch ook een domme kerel Wie heeft nu warempel eerst waterpokken en krijgt dan nog eens mazelen op den koop toe Wat zullen Hoeder en Zus het druk hebben roet die 3 zieke kleuters Daar was ik me van de week even bij jullie en mocht ik met eens boven komen t is me wat moois van jou hoor Wat lief dat je zoo goed aan Elsjes verjaardag dacht en haar dan zoo te verwennen ook nog t was heusch te mal hoor Maar erg 11 van jou en Moeder Als jullie weer springlevend en gezond bent komt EUje je zelf eens bedanken Dag rii n baaaje t beste met je hoor Wordt maar weer gauw sterk Gootje Och och en eiken Woensdagmiddag wordt Je weer teleurgesteld fit vind het echt naar maar weet je Elsje vindt het zoo vreeselijk dol om met me uit te gaan dien eenen vrijen middag en dan gs ik s Woensdags erg veel op reis je begrijpt wel waarvoor en daardoor Wijft er haast nooit tijd over En nu is t me ook waarlijk te koud en zou onze Pappi me met geweld tegenhouden en loopen zoover daar zie Qc geen kans toe flauw hè Ik hoorde van J O dat je twee Kerstboompjes gekregen had dan zal ik een andere Kerstverrassing moeten bedenken hè Toe eet weer eens flink Wil je de flesch eens gauw meegeven aan L en moet die vcA weer terug Toe groet vrouw v d H eens van me doe je t Geef Moeder een stevige hand Dag m n kind Blondje Ben Je erg boos op tante Else Weet je wat je dan doet Ga dan Zondagmiddag even naar Juffr O en vraag of ze geen boodschap voor je heeft van de krant Heel misschien ben je dan wel weer een beetje goed op me Odi meisje ik heb je maar wat geplaagd met Je snoepers I Stakkerd had je een heé dik gexlcht Moest de kwade kies eruit Aster Och wat dom om je briefje te vergeten en nu wocm je nog wel loo dicht hy Kom Je niet nog eens met Elsje spelen In de Kerstvaeantie dan zal ze je wd e ns komen halen Blauwoof Wet dat ia echt gezellig Spaar en Hulpbank Gouda Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de laatste zitting Indit jaar zal gehouden worden op WOENSDAG den 22en DECEMBER endat de eerste zitting in 1921 zal plaats hebben op ZATERDAG 8 JANUARI 88 1 HET BESTUUR GrooteUitverkoop REPARATIE INRICHTINq a la minute 6282 so tegen alle concurrentie TH HEESEN llleiweii 23 GoÉ Abonneert l op di Blad G0iji KmcmxiCHT heb jullie dapper mee helpen opruimen Brrr wat is het koud I Oenk eens aan al die armen dia geen dek en kleeren hebben RAADSELOPLOSSINGEN De oplossingen zyn Van de Ouderen 1 Ebbe 2 Kat tak 3 VIII Van de Jongeren 1 De zon het licht 2 Hooibergen 3 De kachel Goede oplossingen zonden Van de Ouderen renJoh de H Agatha S Rma d Vr Gootje V d L Van de jongeren Hansje M Nelly en Jantje v d L Krijntje de H het heel onaardig van mpzelf en zal t probeeren goed te maken M n eenige verontschuldiging is dat ik t zoo bar druk heb gehad de vonge week Zóó zelfs dat ik geen tyd had jullie een brief te schrijven in de krant Ik wist nu van juffr O hoe je tent er uit ziet In t voorjaar kom ik stellig eens met haar mee nu is t me waarlijk te koud ik ben niet zoo n heldin als zij Wat zal t een mooi gezicht zijn vanuit je tent ik zou daar best wel eens één dagje ook willen liggen en kijken naar die witte rust daar buiten ïk denk dat ik daarna een heele massa verhaaltje aan jullie wist te schrijven B 1 o n d k o p j e Is je broer al weer beter Kn hoe is het met jouw verkoudheid Ja het is aardig dat Gootje haar bezoekstei s zoo goed heeft bedacht t is voor jullie ook altyd een aaiidige herinnering aan den tijd toen je met de Kindericrant meedeed Ik hoop dat je volgende week weer tyd vindt om te schrijven Indiaantje spelen Vervolg Brr Het werd hoe langer hoe kouder Die helden van Aimard irioesten toch stevige kerels zyn ala zij daar nooit overklaagden Kom hy moest maar even onderde deken kruipen een uurtje gaan liggen Eerst tuurde hy nog een poos naar de bladeren boven hem en sperde telkens deoogen open em zeker te ziuf dat zy niet dicht vielen Doch ten sloHr vielen ook zijn oogen dicjit Chris Chris fluisterde Jan die wakker geworden wat door een zonderling gentsel in Zyn nabyheid Hoe lang had hywel geslapen De jongen wist het met maar het wakker worden was allesbehalveprettig al zyn ledematen deden hem piJn hiJ was zoo stijf 1b een plank en had eengevoel alsof hy bevroren was Wat hoorde hy toch Zoo n vreemd zonderhng geluid alsof iemand met een scherp werktuig m de aarde wroette Voorzichtig stak hy even zijn hoofd boven den deken uit en keek behoedzaam in het rond De zwarte nacht was niet meer zoo ondoordringbaar en Jan kon met inspanning hier en daar de boomen onderscheiden Hü luisterde scherp met ingehouden adem Ja hy hoorde werkelijk beweging vreemd geritsel en gefluister Lieve help Wat zou hem overkomen Dadelyk Chris wakker gemaakt Chns Chris fluisterde hy Maar Chns was met wakker te krijgenlHy lag rustig te slapen en Jan durfde nietroepen uit vrees dat dat de roovers die Chris Chris en hy trok zijn broer a a de mouwen Deze werd met een diepen zucht wakker keek verschrikt en met groote oogen rond en kon zich in de eerste oogenblikken geea rekenschap geven van de fdaats waar hij was Plotseling sprong hil op Hou je stil fluisterde Jan hou je stlllEr zyn dieven Waar vroeg Chris plotseling helder wakker wordend St niet zoo hard Luister maar Beiden luisterden met ingehouden adeni Het geritsel was in hun aabijheid Het was alsof er een scherp voorwerp op een ander geslepen werd Zy hoorden een gedempte sten monpelm nc zal ze wel krijgen wacht maar Slot vo rt Meidoorn Nee oor Elsje is niet naar de uitvoering van de Muziekschool geweest Ik vind dat die kleine kleuter nog met overal biJ hoeft te zijn Ze wordt toch al zoo schandelijk verwötid met cadeaux en allerlei dat ik t ook al niet goed voor haar vind Ze zou gaan denken dat t alles maar zoo hoorde en zoo bleef in t leven en dan is ze later dubbel teleurgesteld ak ze ziet dat het leven in pretjes hebben en presenten krijgen niet opgaat M a r i e t j e Nee maar zeg Ik kan me voorstellen dat jullie nu nog aan t snoepen bent maar zooveel van t zelfde zou me wat vervelen je kunt daarvan toch zoo weinig eten vind ik Ik dank jullie hartelyk voor Je mooie ansichten voor Elsje Waarom komt C heel niet eens bij me kyken Zy heeft meer tijd dan jy Wil je haar hartelyk van me groeten Roosje Wat prettig dat je meedeed aan de uitvoering en dat je er s avonds ook heen mag Ik ben er eens gewee st maar het duurt mU te lang Zeg zyn jullie niet veel te jong voor een dagboek Elsje was erg verrukt van jullie Kerstuitstalling Alles glinstert ook zoo mooi Maaike Nu heb je weer niet je schuilna n onder je brief gezet en ik ben m waarlijk wepr vergeten Het is iets van blond maar juist op die kleur van haar heb ik vele variaties in jullie schuilnamen Zorg nu maar dat je je mooie handschoenen gauw dragen kunt Ga je goed vooruit Groet Vader en Moeder van me en pak het kleine zusje Dageraad Dat is net iets voor jouw om een flinke glybaas te zijn ik zie Je al slieren Nu wat mij betreft mag die sneeuw wegblijven voor glybaantjes voel ik niets meer en voor sneeuwballen ook niet Schaatsenrijden wel dat vind ik heerlijk maar ik heb zooveel te doen dat ik er tegen op zie om er vrije middagen voor af te nemen en als t eenmaal maar ijs is kom ik er natuurlijk toch toe Rotterdammer Jammer dat jullie om de 14 dagen gaat schrijven maar de briefport loopt wel erg op dat is zoo Ja wy hebhen thuis elk jaar een kerstboom ik zou die niet graag missen Nee Elsje is niet op Zondagschool ze ia nog te Jong Ja zeker vind ik dat je broertje veel weegt Laat Moeder de schildpad maar niet al te lang bewaren Wij bewaarden ook eens heel zuinig een troTnmel met chocola van Elsje en vonden m een paar maanden later met alle chocola verschimmeld Wat een bar leuk postpapier Je aou loo mee villen schudden met die kJitderen h S 1 i m m e r d Zoo vent was je zoo in je atlas vexdiivt 4at ie tan Else g beel vergat Haa jê eoeeel vm aftrdrijkskaBde Ja na zoo n Sint Nicolaasavond WiJft meestal de rommel voor Moeder over of XTie cc ws © 3 i eS r©af ©a 3 tie felstd Trooar éi d txd a eaa Öaao stexlcean VBR8CHUNT DA6 BI UKB BBBALVI ZON rilSTDAGIN oaiainWIt IDBUINOWi I net U U nc mw m e d ntttm M haotm AB0NNBMENT8PRIJSI p r kwutul ftM fr Mk 17 Ml nut ZomIwM pw kwartul ƒ 2 90 p r w k 22 erat orenl yü d bttotgiaK pw loopw j hl l t Vnam per po per kwartu ƒ 2 75 met ZomUgablvl fiAO m d MlafM M ntnet tot lew tu kmucim ptll GiDeto Mt m mmIm w nleii Unkand bmt plutwilmt A fwteaMa kiiuwi fMm taftmtm tot Hi a lM l r m tu wU d BmMim W Mn Ad w atW UMMu om A w m Abovwraenten worden dKgü lu uuiffenomen mq u BoreMi Hukt th flOUDA ii lue ifmtea den boekluuuiel en de posticnntoren ADrBRTENTIBPRIJ3 Uit G d en omatraken bdlooreBde t t dea boorgkrlfc 1t el l a elke rafel meer ƒ 0 26 Viu buiten Gold n dra b ixbta l nffeU IJS elke M el meer f OM AdTertutiJfn TU pubUcdte TanB k mkhB4 U Mal p r nfl Admtealiiii In het Zatu dnciunun r 0 by li op du ptilt Banu HABKTSl sOOUOA Adnialatnilk Tatof Int M Konstantijn te Athene Konstantün s biyde inconuste Wat zulen de srealljeenfen doen Konsiantyn aan t hoofd van t leger Venezilistische betoogüigen te Kontftanttnopel De VoUtenbondsvergadering gestoten De conferentie te Brussel maakt vorderingen Regeeringscrisls voorkomen Rumoerige Kamerzitting Economische crisis in Sksndinavië ONS OVERZICHT treffende een vemmMcie beMflc van bat RechapotDpifor met uilMta vanaditinffeB maajióe ds uinkter van FkmaciHn tieh namene dlB raflaarinc beraid veHdaarda aan te naoMn De finllaanacbe Kamer hoeft mat 276 tegeo 7 etanuiiien een weAMOdwarP aangaaonNO dat voorziet m bat namen van maatregelen ten beiboeve van ds invaiUde en gepenaKameenle soldaten neet dan nadkt ruxnoenige toonaelett hadden plaaU geètadl De majaknalietuche elementen vah de eocialifitinchc partijen verweien aan dbn Hidbretaataaecretaris van BdnneidaDdBche 2aken Corrudbu dfet h i de reacUonnaire bewealin g aanmoedigide dw onder den naam tascjsme lanannertiaad ovwat teosn de maznmaliMrtaache exceaMn ki V9TBBBt komt De sockdiaten raaktea haert handgemeen met andere Kmmtirgrotipt en er nden aan verscfaülende kanten alogan flbUipenn die afgevaajilfgide aoor Florence raakte hileirtitf onder dan voet De voora er sdKuate daarop de übUng Terzelfder tijd is het te Roma tot een botainv gekomen tueechen de pcriiitle en een aantal nwaloden en gepenalonneerden die Honteotoria wnlden bSnenfkiBge om fee proteeteeren te en de vextragung in zake de aanneming van hat w t ontwerp dM vooraiet in bet oemeo van raaoitregiBiIen te hunnen behoeve Ex werden drie peraonen gekwetat De oiligenMiMM prijedaling en nulaiae in bedrijven doet aich nu ook m Staandmavtë gevoelen De econtmueche bwatartd baarteveoiwed ernstige zorg Ook hier met menda bekende verachynselen vap den ooriog pryisdalmg aobsaraotlM vwS kapitaalen waridooalMad Ofdc in Zrwaden deed spi in de tweede beimt van den oorlog eew W iPBg der prijeen voor waarm sedeit den zomer van dit jaar een kentering Jb gekomen Toen begon de pryedaling die m de laatste weken haar tempo aaiunericelyk heeft vereneld Naarmate de gioedkoKqw Amerikaanscdie producten op de market komen daalt de waarde van de togen hoogaa prija aan ekocbbe voorraden en de handelaars uen eich gedwongen deae met veriies van de hand te doen De groothandel doet volgwna den Stockfaolmachen correin ondeDt Man de Kdlnieche ZeUung oog wanhopige pogoiagen de prijzen te houden maar de eene bres na de andiare wmdt er in genvaaidt Zoo hadden hijv Bchonrtha wiel aars met aan de pry dialuig nveegedaan totdat een Aftma een scheepaladuig Ameritaansobe aohoeoen ungiorteeirde Nog geen weak later daalden de prüaea gevoed ig Nog wardM een aanrtitl kweetiea van ondetyeeoblkitea aard afgsiwiidejd o die van het espemn w nt Hanoteux P ranteryk ui een eeotlflit rede dtn aandacht v Bi de OoAe werd da wenaoh geuit dM er eeB imteniMJiMMils ocvameatie van mteUectueelett anbald aordi ingeetekk Daar de enda toea ibeel allg audekt waa sloot de vooraditlar Hytnaae de vetvudering inaet een rede martB faJtl allereerst dank bnachlt aaa dt S witewsehe repuUJek en bet kanton OfBève voor de verleende gast vnij lie d dkun in het kort naeing hetgeen de vergadtcinc had verricht wellue Mj eea getileagifh i proeftie mdoig Dioeniide en eindj gdle met eea beroep op de jeugd te doen dfce ttians de ver scbriaddngen van dien ooriog kende om op de soüde grondtalagen van den Volkenbond den vrede op to bouw a Wlj hebben aas de wereld een gerechte faoap gegeven en imiogien diaar daarm met teleuniteiJen De Swütoerscihe preakleiit Motta voerde na hem nogmaals bet woonL Hij nep den igedsd ge rdte een tot nwanricoB toe en ehidGgide met dien asn euk Bt sM in terra ipax homiiulMLS bonae vokntatia Vrede op aarde voor de meB eliini van eoeden w31e Oiok de tfefdaundtiBen die deelnemen aan de conferentie te BlnsHsl zullen waarBchynltjk nog vó Kentmto udteeogaan vsnunedelijk Doodatdag De rede ven den beer Bergmann heeft in bet ulgeniieen eea gunaticii indruk op de conüerenbia giemaaW Haa ia aB oerdeel dat de o p g a l Uw erkanntog van DuittKhJandt vecfulicjiifaingan en de toeeegsmg ihi met de betailanff der sohadtoiooMitelliing een aamvang mi worden gemaaüat aoodna de Dujrtache begrootncig en de tand van den Doitsc en wnsedScoers dBit aondlar gevaar voor een fiinancieele catastrophe toelatan den weg beèben geopend tot een practiacfae beapreJung en hoop geven dat ondanloi alles een overeenatemmmg zal morden bereikt Zlaterdag hebben weer enkele Duitsche gedelegieerdten bot woord gevoetd iNladat de DuirtsdK gedelegecmfen vertroUken waren hefaben de afgevaardiigden dier Ekitentelanden aan enkelen onder hen opdracht gegeven omtrent somnuge nv etAiBB nadere teehcftituig aan de Ouatechers te vraceo Vandaag zullen se eralag uriliran pen over de door hen veii4cregen nadere toekcbtingen De regeeringscriMs dó in verband met de voorvallen in de belaetamrcomimissie van dien Duitodien Rijksdag draiffds en die dien Duttec en gedeiegeenllen te Brussel eenigen sdirik aanjoeg u voorkomen De fïactie van die Duitsdie Volkaparbij iheeft besloten bet regeenngavooratel be ük u o dit ooreoblik m StoekitoliB geen anak dk met uitmMoooptl In Noorwegan ia het nog voel eiver Daar wordt deil kooper dupvijls niet e ns een vaata priji gevraagd hij niMt nuuu leMgeB t hil vooi het veriaiiwda arukel wil geven Zoo komt t voor dat men voor een coatwun dkt voor aeshonderd krooaa g prijad aUat slecht twiee honderdvijfthr kronen behoeft te betalen Van alle vvmsitieai die de laatsrte iaj en zyn onbtirooint ia ex ning KomFbantiJn ex eng het hesA aan toe hy iis zeite heet gehikfloiig te pirijzen Hem is het lot nog gnmetig geweest wiant nadat het leeflt of hy TOOT ffoed ge bannen vrm wA mjn vaderkuid en als gewioon bningar de rest van zym levienadagen op vreenxleai girood aau moeten atijteai is het hiam vergund fpeworden ayn oude peoliften te tOTne men missohieii viooir een neer kKUte pooa want nwngeiiijldhead ia met uütgie oten dat ziyn eViwe a e eeriQgiadaadl 3 1 bestaan in h t fetandl dora wan don troon hoewel ihy te Venertae noig txrt een joumaihst heeft verklaard naet aan Aftredien te denken ma r dlEUi aai aijo reWilte tocih eerroller en vcM z a bo il Hn t gelukkiger zijn dbn dbe dior overige omtikroondie vorsten ImnuoB KKmtatantiJn aal lioinaien bJÜven ui e g en Laflid te middiBn vian een volk dat getoond beeft hem lief te i ben Ook is er eeonlge kans diat hy zijn oude rechten vollloomen aal kunnen bememen mat voornamebijk aftian t van de houdung der geallieirdea Men weet dat aelfs de royalistan onder ten indtruk geioomen ziim van die bedreiiigiinig aUen iEnancïLeelen stteun op to hieffien dfle de beschermende mogendbeden hebben geuiiÉ en dat wan dat oogenblik af overwogen is of Kxxnstantim om alle peirtajen te bevredigen mot beread B u kunnen woirden gevomden onmadkleltuk na zyn terugfaomist van ay n rechten af te zien Nu i blyloems de Reuternbenchten de gednagalijn dter entemlie tan gunste van Konefcanitijn veranderd de Pransche regeering zou namelylk im overeenstemflnlhg met de Brlteche haar msbructne aan dien Pransohen gezant te Athene om Gneken and te veflaten hebben herroepen De Einigelsohe en Pransöhe gezant aulleu zich echfter van eilke betirekking met Konsfeuityn en bet Gtwfcsche hof oaibbooiden Eïr i du ail eenaige toenadering Intueechien hiet Griekache vcAk maakt zich nog meit ongerust over die komende dmgen met veel gejunch heeft het gasteren Konstontijn nngeffuaaki Volgiens het ééne bericht bwiam hJj om elf uur met een Bpecialen trefln van Korwiilihiè aan cm begaf h4j aich terstond naar de KaïthedTaal en vandaar naar het koniinklyk paleis Vsa Londen vroirdt ui Athene giesednd dat een zeer entihousiasrte mendigte den tenigigekeerden mooaroh vepweUronntfe en dnt toen de kondnig van het oorla0B Ghip m een elnep nederdaalde taentiall parBtyaea te water sprongen en OAÜt hem toe ïvvx nimen een kmde beChabbeiij op het oogen lik en juéebeaid bet wartuigje d at Kionotainitiijn naar den wal btaebt omringdfen In Freoisdhe vcdgens de Ejvealog Telegüvph 0oed mgeiUchte kringen worden KKmatianitijn groote plannen toegedvciht Men verwacfht do t bij zaeb aan hei hoofd zal stellen vso de Grieksche troepen in Klein Aiüë Intutisolien zijn benabten out vengcn dat de IWflcaclK nattooaJiatiBehe iemf m barnat maken met de voo 1 ereMngen van een nieuwen aanval op bet Griekeche legeir in het VHJlaJet Sonyima iMen ntaalot zaoh te Aitihene oogeruac over de Venizeilietileche bertnogiinigeiiL die Ui Kxmstantinotpei worden gelwudan Uöt vrees dIat de Góefcen be niflt worden is ihet verbodien ztchi uü Gnekenland naar Koimtantmopet te bcweveoL w H yimane de voorrai4iber van den Volkenbondsveaigadeving heeft zi n sin en met bem waarscbtiiyitik aUe leden Oe vei ptderinig ie geëindfiigd voor Keuvtmiis aoodat d e giedelegeeoYien de £ eastda en in eigen iknngkunnen vieiren In de laatste büeenlaam t is nog 0auw erventjes de Armeensche bwestw aügehiandeld LafOnteane bracht ra i poirt uit en erndGgde mat een voorateJ ter inetedllmg van een Volkenibotidl9comnu8sannat vxMxr Armenië Mot plan van Roondenië om onverwfld in Armenië tusschenbelde te loonien werd verwtorpen meidt H N De vergaderu heeft het probdeem betreffende het hoeden van hulp aan Airme9ije veTTwesen naar d n Volkenboncbroad De comaMussiie die dbor den Volluenlbondbmaadi h l si i met de vw rt er©idlinar Tan de volkset miminig te Wilna aal ondor vK oinat irschap vtan kotonal CSiordSgny binnenkori te Wiarschau bijeenloomen Zij aal llaar teigeowioordig zijn by de ondetihAndieüngien dSe tusechen de Polen en de Utauens geopend aijn betreffende de roodBliteiten van de vojkaatenuning en het gebied wnnirower deze zach aal uitstrekken De Vodk nJM ullsraad beeft aan b secretanuaat gevraagid om de kwestie betneffeiule de vodks teniimang na te Sttan apdtut bet deze in de aerabvodgieinde aittuv in Peèo ari a 8 aal kunnen befaaiuMeo Mat de effecten u het eveBSoo gestekt VAtt de kskerflen te de laatete jaran staren zijn vvrUeuoi a thaoa dük la m enkele dingen Niemand weet waar hm geld gebleven u alleen de voormaliga beutter weet dat hij bet nitet meer beaft Ook aijn er ffroote kaïpibaien aabokaB la ipiondbezJt fabrldoagebouwaD en in het btairtenlaad Zw pin heeft tanMlijb r l artikeleo m het buitenland gekocht en betaald die het door gebrek aan ruteite mat kan iavoaren Omgekeerd heeft Zweden tn den neer veel uitgevoerd vooral bout oaar Eta geland de t ekbche schuldao die in hei naiaor vervielen ayn eohtar aiedtta voor een klein deal betaald Bindelijk heeft ook de tevosr van tuxa artikelen veel ipold naai bet bulteolaad doen vIo len In Noorweflen wwar daxe mvoer oiyrustbarendf afntetingen ha aangenonwn beeft men reeda ta aetijk uitgebraide invoerverboden afgekondiivd In verband mat de malatf lm de aa naweraJd heeft de ZweeiUehe niJiverheid aiek iiaUturidk gedwvaffA genen een RTOOt deel van het peraoneel te eotaUan Ha Zweedscbe arbeldersfpircMeem wordt nog gecompliceerd door een mifkienetaadlBprotiJoem want het ontalagen bureauperso neel afkomstig van de fabneken en ooea hare uii i llingen heeft Mch georgaaibeerd om Zijn eMchan naar het voorbeeld vas de arbeoders dbor te drijven De overvloed aan woHdcradvten lo 4a steden heeft ook Jiijn goede cijde meent de correapondent van die 4Cdlnjwhe die het voor Sweden een rooi voordael tMrhynt tQ Bcb en dat het leger en de vloot thans ki staat aijn de héaten ia de ooderoffictereiAorpe welke in den loop dar Ja ren waren ontstaan wwer aan te vuHan Ook bet dienatfttodenvraagatuk ie er t w ne geen meer voor de mevronwan maar ove r de iKenafiboden Van den ao mar golden maandloonen van boAdard tot bonderdvyftig kronen dok aU normaai HiBna K er veel meer aanbod dan vraag De lantfiwuw Is evenman in staalt nieuwe werkkrachten aan te nemen Fa bri akaaubeifiers gewoelAi trouwens over het algemeen weonig voor werk op het land Men ziet dus dat ook m de Skandtlkaviücibe landen de toedoomat niet zender re den tamelijk kmiker n ordt Lrvge iea Feullieton Rchieten scheen verder af te zün Kapitein Ëbeneeer slak aijn pijp aan met een vuurabeen en gong achter de borstwerisMT v a het dak staian Zelfa de flinke jonge oogen van Aidona zagen geen eokelee viyand aan bun aijde van het gebouw fOotaseling kwam er uit de duiaterais van het boech aan den voorkant een geiweldige uiCbarMung van vjammen waarteigen het geHveele bldk g wuwen utdowam aJisof het klaar dag was Er klonk een oorverdoovend geloei en een gedeelte van den umr by de poort stortte m en w met een geldletter van ateenen of den stormnsm en de dbode mannen i nftdkm Hem nep de iDBipstein w zyn té goed als verloren 4i hehben ergi een kanon in hun macht gekrogien Dat ia monsten een acbtponderl Wleer bulderde bet kancm en toen kwaim en de vier dapQ ere veidedigwrs aanrennen OoHiald waa m ayn arm getroffen door een kogel maar faÜ hui er een zakdbek om gebonden en maalde er mets geen drukte van Aillee i verioran als wU geen onderaanikch plekk vinden waar wij h t tot mnrven kunnen ujthouden Sonunfiga lumeraden zulWn otM mtsadden boeren en one te hulp komen De géUcen maken Ihwaad genoeg om op fewiiniig miJlMi afstand geduKxrd te wncdenl Weer werd een kanonflloo el aJ rescfaotcn en kwam nu nnddan tafpea de poort dïe vertrijzcdd werd en nu Biets meer waj dan gabnoken bout en ijeer N k huid de wnett voor de vijf onvermijdelijka Briteebe gewaren da aanvoUers tenig Maar dM km niet al tb lang durea Men die ondea de beichermtng oogeublik ging het gew er van den kapitein af De mao be ou naar bet boech te hollen maar even later struikelde hitf i vaet voorover Het projecteJ dat hii tegen de daar Md geworpen Idwam er hard tegen aan kaatste een beetle terug en lag nu tuaacben de deur en den boomstam Eb f Bg een liobtvadk van idt Dlat ia een loot aei de oude man aou graag den dfeaad door madden schieten ais ik maar wat beter kon mokkan Geef mij uw genveer zei Adoia A zaïl het proheereo Ik kan beter zien dan u en die aihitand is niet i root Zü nukite nudden tusacheo de bom en tU voortkruïQïendie liehfavonk Zii schoot een keer sohiiiabaar zonder resuütaat 7V en leuods ziJ aooror voorover uUzy durfde en vuurde voor den tweeden ioBtT De vonk gSoaube nog eiven door maar toen kwam er een viananetie en daarna dkwfde alles uit Adora had dan dkaad van de lont vertmoken en zoodoende de deur beiiouden Ihtueschen laaide bet liobt aan den noorderlaant van bet gebouw helderder op De rook weid steeds dSoker terwvl er amartkz etea van dien kant paar hen todcmamen Van Mjd tot tyd konden aij tegen bet liclit de gestalten aien van de vwr vardedlcers wn Hemani als ij abonden te BChieten ter verdedkffing van de hun toevetlmMwde la igen jDiiit Is treunig werk aeo kapitein Ebeaeaer terwiji hü siin ffewaer tegen den muur aette jUa ik geen atnkle bevelen had g toe ien sou ik ook gkkdk i aar tennunstie ict6 gedaan wordt Uaar het scMeten Mel $ op W rrf ateeck oitekr Mwaervuur Aoofd Re van boomeu en tnuken ikaderbij kropen deur Wij moeten san d n anderen kant een ondersoek gaan uutallen wear de Bchiu oen de g lbouwien in hrand willen steken Schiet iedereen dood dSe wjj binnendringen U aiet de deur Als z ij u daar lastig vallen wacht dan tot aU nog een mjeter ervan verwijdetd ziyn en dlui kan uw bchot hmi niet muiseen Ala u ver genoeg overleunt louoit u hen hM at met Ihet mstooi aanraken Bjnnen enkelte oogiemUküklkieti wae de lange botnetwermg aan dien xuidtelijken muur vtan het gieboow verlaten behalve dioioir Ajdora en Ikapoitein Elbenexer dM met zyn eoigen wapenein en de paair póatoilen dïe h j aan Adora bad toevertirouwd de groote dleur stond te bewaken die de eaeUlryvers en de paovers tevergeefs badfilr getracht te fk rceei n Bieneden was de booowtam juist even achtbaar dïe als stormram gebruüab was Daarachter lag een man die gKRvond 6oheen te ayn £ tet was zeer dbnker maar tooh kram men wel iets zien Na een klein poosje kwam hét loaiuteiin Sinctaar voor dbt die man acixter de beomabun zich bewogen had Aidora zei de ouide man aacbties jb lt die man er neg Aidlora keedc met gespannen aandactvt Haar cmigeire oogen loonden alles beter opnemen beweeglt xu u aatwoordda t op het 1aat t en hij houdt ivta doaJoeaie b a n hand ijf van die deur vaadBiuL acfareeuwdie kapitein Ebenezer ptota ine rfift ik Bchietr iD müan wierp haaatiw iote in de riditSam n 0 daar 1W op bat leUtte Knk Het laaitate abuk van d ooort wae nu neergevallen De roovwi hieve opnieuw hun luid geaohreeuw aan Dood aan de liktgolscbenl riepen liJ Maar op hctselfde oofpenbJïk dit de druT ingeetort was k ram er een bairel van ko ls op bun achter ioede neervallen Zii gingen op d v4 Ucht ea de wakkere paarden van vier comfpagniiéijn Brit atdw cavalerie reden hen osnvenr Er werden hl bM ochtendlicht tal van awaardcn getrokken Het Ueune kanon werd buitr gemaakt en Juiet by het aanbrekon tbb den dag reed er een ang offfioJar naar de poort van Hemara H Pi nir met aün paard over de omiheiqiing en veiaefaafte zuch onbevreetd toeoang tot de blnnaB piaats van Hernam Wat is ièmr te doenT vroeg hjj tee hij met dadelijik Iemand sag Op bet eerate geaioht v oog Adora h m toe 2ij rende de trappen af ea der elf te weten hoe het kwam dadelyk daarna haar armen om den bak van Sydney Lotimer geslagen terwijl de tranen uit haar oogen stroomden 0 don hemel aiJ dank zei m ik heb J gemn den bijty £ n aiJ was aich mot eens bewui dat de onge man bn aeantta verbaasd over dU wnedar meh naar haar toeboog en haar kuata met ctan kus van een verloarda Wordl verrolffd V t A É