Goudsche Courant, maandag 20 december 1920

p T f 3 m BINNENLAND De Ffnancieele Vvrhoudint tuMKheB Rijk Ml G n BBtML Naar het N v d V v nummt aal de veraeniflrlng van Nedertandiche Gemeenten als inleiding tot verdere Htappen zeer weldra In de onderscheidene provinciën vergaderingen beleggen naar aanleiding van de aohtereenvolgena vemcheiMn wetsvooritalleir van den heer De G er e a en van d Regeering betreffende e M noodrag titg ter aake van de financieele verhoudioff tusachen het Rijk en de gemeenten D credlet en koltfi overeen komat met Daitsehland f De Duitsche regeering heeft thans definitief bericht dat tot ratificatie van de tuuhen Ouitachland en Nederlalnd gesloten credieten kolenovereenkomst kan worden overgegaan Wilna Bij de Tweede Kajner ia de indiening te Verwachten van een wetsontwerp In verband met het verzoek van den Raad van den Volkenbond aan de Nederlandeche regeering tot het zenden van een contingent voor het internationale expeditiekorps dat de volkstemmlng te Wilna zal hebben te verz eren Buitenlandsche Zak In de memorie van antwoord op de begrooting van Buitenlandsche Zaken wordt gezegd dat de minister het betreurt dat het door alle landen gevolgde visumstelsel en de daarmede gepaard gaande paspoortencontröle aan de grenzen van het internationaal verkeer in den weg staan Intusschen ia het oogcnblik nog niet gekomen om tot afschaffing v het vlsumetelsel over te gaan In het bijzonder geldt dit voor Nederland Werkloosheid en woningnood zoudln bij eene ulgeheele openstelling van de grenzen h nd over hand toenemen Te betreuren is echter dat in den laataten tyd verschillende landen hun visa slechts verkrijgbaar stellen tegen betaling van buitensporige bedragen en daardoor het internationaal verkeer iVog meer belemmeren dan om de bo venvermelde re lenen onvermijdelijk is De conferentie e Parijs om tot een intemationale regeling van bet pasaenstelsel te geraken heeft weinig succes geha l Ten aamiien van den door verschillende leden geuiten wensch omtrent den huidigen stand der Neclerlandsch Belgische onderhandelingen nopens de tractatenhezJening van 1839 ingelicht te worden is in de M v T opgemerkt dat sinds de door België naar aanleiding van de Wielingenkwestie In Mei j l in het leven geroepen schorsing dier onderhandelingen geen feitelijke verandering in den toestand van zaken gekomen is De Netierlandsche regeering zoude niet kunnen ingaan op een eventueel initiatief van België tot hervatting der onderhandelingen hetwelk gericht zoude zyn op prijsgeven of wijziging van de normaal verkregen basis van overeenstemming Ken initiatief tot hervatting der omierhandelingen zoude slechts resultaat kunnen hebben indien het ten doel had tot afdoening te ge raken van nog niet geregelde onderwerpen ala vaütstelling van het door de commissie van XIV aan de betrokken regeeringen uit te brengen rapport overleg omtrent den Nederlandschen tekst van t NederlandschBelgisch tractaat enz Het standpunt van de Nederlandttche regeering met betrekking tot militaire verbonden is bekend Onder geen voorwaarde zou de regeering aanleiding kunnen vinden hiervan af te wijken Aangaande het crediet aan Puitschland wordt opgemerkt dat DultschlamI zich bereid heeft vergaard tot ratilica1É doch alvorens daartot over te gaan iooFde Ncderlandsche regeering eerst nog eM vraag gesteld is Binnen enkele dagen kan hiervan het antwoord tegemoet worden gezien Van bezwaren van de zijde der Geallieerden is den minister niets bekend De Lager Onderwijswet pij Kon besluit is bepaald dat kinderen die tot een school voor gewoon lager onderwijs worden toegelaten by het begin van het schooljaar of van den schoolcuraus den leeftijd bereikt moeten hebben van zes jaren verminderd met zooveel tijd als de helft bedraagt van den klasduur dier school Onder schooljaar of schoolcurwus wonlt verstaan de in het leerplan der school vastgestelde klasseduur De kinderen die een school voor gewoon lager onderwijs bezoeken moeten die school verlaten wanneer zi de klasse doorloopen hebben waarin zij bij het bereiker van den vijf tienjarigen leeftijd waren geplaatst Nederland en Tajecho Slowakije Holl Nb meldt uit JPraag De regecring is bezig met Ne lerland te onderhandelen over het sluiten van een handelsverdrag De brandstoffen distributie In aansluiting aan ons berich dat besloten is 1 April de kolendistributie te doen ophouden meldt de s Hert Crt nog dat gascokes reeds thans vrij zou zijn De Tubantia De Beriynsche correspondent van De Tijd heeft op ziJn vraag aan het Duitsche departement van Buttenlandsche Zaken hoe het nu stond met het onderzoek naar de torpedeering van de Tubantia de raadselachtige mededeeling ontvangen dasa flbi Holland die Entscheidung liege Mejuffrouw A Kalff t Te s Gravenhage is overleden Mej A Kalff secretaresse der vereeniging Pro Juventute De Mhoning van eco gemeenteraadslid Onlangs Is medegedeeld de beslissing van Gedeputeenie Staten van Zuid Hotland waarbij X Ruinaard als lid van den gemeenteraad van s Gravenhage werd gehandhaafd nadat deze gemeenteraad hem had geschorst wegens handelingen die hü zou hebben geplee in strijd met ziJn plicht Ala lid van den Rwul Aan R waa ten laste gelegd bij de leve ring van onroerend goed aan de gemeente betrokken te ziJn geweost althftha durbij getdellfk belang te hebben gehail Hieromtrent nu houdt de besÜHsing van Gedeputaenie Sta1 n Iti dat R ffiigetwt feld ernstig in de vervulling v n xija plicht als lid van tcn Raad om ilu gcld lUke belingan t kort Is geschoten doch dat niet gebleken is tat deze handelwijze hem voordeel heeft gebracht EhMU om had de gemeenteraad de B hori i van R ten onrechte uitgesproken ONZE KOLONIëN Indische lwgrootUig lB21 Versebenen is de Uemorie van Antwoord inzake de begrooting van Ned Indië voor 1921 Hieraan is het volgende ontleend Naar aanleiding van de verwijten van sommige leden dat het beleid van den Minieter te weinig democratisch zou zyn wijst de Minister op het langdurig tijdsverloop dat een schriftelyk gcdachtenwiseafng tusschen Indie en ziJn depart nent noodlg heeft Het ia hem onverklaarbaar hoe men eenaanwijzing in te weinig voortvarendheidheeft gezocht en het feit dat het wetsontwerp tot exploitatie van de Djambipetroleumvelden nog niet in ingediend terwijl dat reeds jarenlang op een oplossing wacht in Verband met de bekende vele moeilijkheden Er ia geenerlei reden om te verwachten dat de heer Fock het vertrouwen der inlandsche bevolking in mindere mate zal genieten dan de tegenwoordige landvoogd Er ia geen grond om van hem reactie tegen ontwikkeling en vooruitgang te vreezen Met de zelfstandigheid van Ned Indie als geheel hebben de voorstellen die ikel de gewestelijke en plaat selyke bestuursinrichting betreffen niet te maken Wat het aandeel der bevolking in het bestuur van het land betreft gaan zij althans ten aanzien van de gewesten en de onderdeelen daarvan de eenige punten derhalve die binnen het kader dier voorstellen aan de orde konden komen geheel in dezelfde richting als in het mcerderheidsverslag der herzipningscommisaie wordt aangegeven Het spreekt van zelf dat het streven evenals tot du ver onverzwakt gerichtmoet blijven op verbetering in de economische en andere toestanden onder de bevolking Misbruiken waaraan sommige leiders zich schuldig maken mogen het oocdeel over de beweging niet bepalen De aandacht der justitie en der Iijdische regeering is op de S I aangelegenheid gevestigd en verwacht mag worden dat recht en orde ook tpgenoV r een eventueel aan den dag tredend revolutionair drijven der Sarekat lalam leiders met kracht zullen worden gehandhaafd Wat de financieele kwestie aangaat zal indien de ramingen der overige uitgaafposten niet over sehreden worden op het einde van 1921 hot totale tekort op den gewonen dienst van het tienjarig tijdvak 1912 1921 vermoedelyk bedragen rond ƒ 362 millioen Voor de zakelyk uiteenzetting der feiten van het Garoet incident wordt verwezen naar de mondelinge mededeellngen in de vergadering der Tweede Kamer van 22 December 1919 gedaan Ben mededeeling en een zeer belangryke moet daaruit echter worden teruggenpmen De voorstelling als zou de zaak van Hadjl Hasan niets te maken hebben gehad met de Sarekat Islam Ïelke voorstelling ontleend was aan den aaromtrent aanvankelijk m Imlié verkregen indi uk is door de sedert aan het licht gekomen feiten onhoudbaar gebleken Nagenoeg allen die den weerspannigen Hadji in zijn onredelijk verzet hebben bijgestaan waren tevens lid van de Sarekat Islam en Velen boveniiien van de afdeeling B dier vereeniging d w z de strijdbare kern der SarCtat Islam GEMENGDE BERICHTEN Schepen wegbrengen Ook te Rytterilam is volgens hot Hbld een koopman en reeder een man wiens zaken tudent en na den oorlog zeer uitgebreid werden gearresteerd op last der justitie verdacht van het doen wegbrengen van schepen Reedf Woensdag had de aanhouding van ilen verdachte plaats Op verzoek der politie hadden we geheimhouding betracht Ontijdige publicatie in een ander blad schynt i eeds eenige medeplichtigen gewaarschuwd te hebben Het betreft hier het tot zinken brengen van een scheepje door een daarvoor gtdresseerde bemanning De lading van het scheepje alleen was reeds verzekerd voor iVn ton terwyl ze hoogstens een waanie van enkele duizenden had Nog meer arrestaties zullen volgen Ee tweetal metleplichtigen bevinden zich in het buitenland De Rotterdamsche Handels en Landbouwbank Naar het Correspondentiebuieau verneemt zal de Justitie zoo noodig ook optreden tegen de bladen die voort blyven gaan met het opnemen der advertenties der Rotterdamsche Handelsen Landbouwbank Door het opnemen van advertenties van een verboden lotery als de Rott Handels en Landbouwbank is stelt men zich bloot aan een vervolging wegens overtretling der Loterijwet Vermindering van werkuren in igarenfabrieken In verband met een nieuwe loonsverhooging van 10 aan de sigarenfabriek N V v h Gebr V rvoort in Apeldoorn is door de directie besloten voorloopig beginnende op beden niet meer 45 maar slechts 30 uren per week te laten werken Ook aan de sigarenfabriek der firma C de Jong is de werkweek met 7 uren verminderd en teruggebracht tot 38 terwijl bovendien het aantal werklieden van 40 tot 12 1b verminderd Malaise in de chemische industrie Op de chemische fabriek in Naarden hebben een SO tal arbeidere aanzegging van ontslag ontvangen terwy l meenlere inkrimping van t bedrijf iiiet onmogelijk ia Uifveillg atatkma i en iilwoner van NieuWe Niedorp heeft Zaterdag by de politie te Amsterdam aangifte gfSaan dat hem In het Centraal Station vermoedelijk ontrold Is een porteCnUU Ie InhondeAd ƒ 1530 aan bankpapler Eea Nedeiiandsche kliniek te BoedapMrt Naar de Boe lapester bladen meldenr la t Boedapest dank zij een N derlandsch comité een kinderkliniek met melkkeulun geopend Vooral de NederlaadMüie dames P van Oumnaller en U Hav aar ea de beeren J Schoon P Blauv en J H Ledeboer hebben zich daarby verdienstelijk gemaakt De inrichting staat onde leiding van de zusters C de Lannoy en G van Oordt en is haar werkzaamheid in het belang van de kinderverzorging rewla begonnen Fraude van een Burgeneeater Het Eindh Dbld meldi dat de Justitie een onderzoek aanhangig heeft genvawt tegen den oud burgemeester van Gestel den heer K thans burgemeester van Edam De heer K wordt verdacht van vaiachhojd in geschrifte en daarvan geldelijk voordeel te hebben getrokken Het geinerimineerde feit zou hy als burgemeester van Geitel gepleegd hebben Toen iemand n I een vergunning wilde hebben en daartoe de overdracht van twee andere vergunnigen vereischt was zou burgemeester K een proces verbaal van af iracht van vergunningsrecht valschelijk met den naam van een inwoner uit Gestel onderteekend hebben en van den persoon die deze afdracht noodig had geld ontvangen hebben Achteraf is nu gebleken dat de vergunning waarvoor een proces verbaal van afdracht was opgemaakt niet eens bestond De gewezen secretaris van Gestel de heer v V zou in zooverre in de zaak betrokken zyn dat hü het proces veVbaal do den burgemeester valachelyk ondertcekend zou hebben opgemaakt en daarvoor ƒ 100 zou hebben ontvangen De heer v V echter beweert dit geld steeds ter beschikking gehouden te nebben omdat hij begreep dat dit geld hem niet toekwam Oplichting Rechercheurs uit Den Haag Ifflbben Zaterdagmiddag op de Heerengracht te Amsterdam een 30 jarigen boekliouder gearresteerd verdacht van oplichting in de re sidcntie gepleegd Toen de boekhouder bemerkte gesnapt te zyn nam hy de vlucht waarop de rechercheurs eenige schoten loöten en hem eerst daarna met behulp van eenige burgera arresteerdon ECONOMISCHE BERICHTEN De Volkswarenhuizen Ook de N R Ct brengt byzonderheden over de oprichting van de N V welke ten doel heeft de oprichting van Volkswarenhuizen In de commissi die met de voorbereiding belast was zyn vertegenwooi digera van den Oentralen aand van Transportarbeiders den R K Bond van Ti aii3 ortarbeIders St Bomfaciua en van den Nederl Bond van Chr t abrieks en Transportarbeiders Hy haar onderzoek kwam deze commissie die reeda in dun herfst van het vorig jaar met haar taak begon na verzameling van tal van gegevens omtrent inkoops en verkoopspryzen van de meest uiteenloopende artikelen enz tot de overtuiging dat belangrijke resultaten met practische duurtebestrydmg zouden zyn te bereiken Ondanks den tydelyken stilstand vaii haar werkzaamh den door de groote ata king in dit voorjaar en de daaruit voort vloeiende tydelyke wyziging m de verhoudingen van de betrokken pai tyon werd beslaten tot oprichting van een N V MaatBchappy tot lilxploitatie van Volkswarenhuizen Deze vennootschap heeft ten doel a Het exploiteeren van magazynen voor len verkoop in het klein k contant tegenmatige pryzen van goede gebruiks en verbrui ksarti kei en van allerlei aard te Rotterdam Amsterdam en antiere plaatsen in Nederland b Het exploiteeren van bedry ven van andeien aard waarvan de exploitatie van belang zal blyken te zyn voor de bevorderingvan het sub a genoemde c Het oprichten van het samenwerkenmet on deelnemen in andere lichamen vanovereenkomstige strekking Zy werkt met éen zeer klein aandeelenkapitaal waarvan de meerderheid volgens de statuten in handen is van arbeidersorganisaties by de oprichting waren dit le drie büvengenoem le bonden van transportarbeiders doch plaatsing van aandeelen by andere organisaties is niet uitgesloten Het bedrijfskapitaal wordt gevormd door een tienjarige leening ten bedrage van twee millioen gulden welke bereids goeddeels volteekend is Do rente be iraagt 6 pCt s jaars gelyk deze op het tydstip waarop besloten werd tot uitgifte Mei 1920 gebruikelyk was Ervaren bedryfsleiders zUn reeda aangesteld en de onderhandeling over den aankoop van panden zyn in vollen gang Voorloopig zal worden begonnen met den volledigen handel in confectie manufacturen bedden en schoenwcrk te Amsterdam en te Rottertlam De vennootschap zal haar bedrijf = 00 noodig laten uitbreiden tot andere branches en andere plaatsen in Nederland In den raad van beheer hebben zitting voor de werkgevers de heeren mr D H Uytenboogaart en S D M Valstar voor de werknemers de heeren J Zwaga vooi zitter van den Nederl U K Bond van Transportarbeiders St Bonifacius M de Zeeuw voor den Nederl Bond van Chr Pabrieksen Transportarbeiders W Drop algemeen secretaria van d n Oentralen Bond van Transportarbeiders en Joh Brautigam Ie voorzitter van den Centralen Bond van Transportarbeidera Laatstgenoemde is tot voorzitter van den Raad van Beheer benoemd Secretaris van den Raad van Beheer is mr A M C Sandberg Trots de teekenen van prijsdaling welke thans ook in den kleinhandel merkbaar worden zal de vennootschap met de uftvoering van haar plannen doorgaan omdat ziJ overtuigd is desniettegenstaande nu en In de toekomst een zeer nuttige taak te kunnen vervullen iSSe NEDERL STAATSLOTERIJ 5e ia Trekking van Maandag 20 Dec 192Q ƒ aï OOO No 2323 ƒ 7000 No 4642 OOi Not 3234 19880 JfJïOüj No 9232 flOOi Noi 7161 79UL 11411 XMül en 16855 Prijzen van ƒ 45 48 sa iU5 170 171 101 243 816 3S9 6S4 670 690 oild 619 689 764 827 934 970 1016 1102 1116 1176 1192 1274 1294 1297 1836 1344 1 7 1428 1476 1493 1646 1639 1688 1B66 1867 1908 1962 1976 1981 1986 2016 2046 2172 2208 2304 2361 2674 2614 2644 2652 2661 2787 2994 2898 2904 2943 2947 2948 2993 3043 3008 S172 3258 3278 8322 3324 3326 3343 3346 3376 3401 3462 3614 3544 3650 3664 3744 3836 3906 3971 3991 4004 4117 4212 4224 4254 4266 4364 4668 4620 4 70 4684 4750 4817 4847 4896 5046 6092 6121 6209 6214 6362 6367 6401 5410 5451 6512 6588 6637 6666 6669 5749 6846 6901 6961 6003 6009 6051 6081 6118 6341 6406 6464 6606 6518 6607 6816 6866 6878 6889 6892 6904 6957 7028 7054 7166 7164 7184 7220 7255 7306 7372 7386 7476 7493 7576 7661 7667 7713 7748 7776 7961 7976 8065 8116 8183 8225 8226 8251 8300 8339 8470 8520 8527 8696 8599 8t 38 8656 8732 8746 88 6 8854 8884 9061 9089 9099 9172 9261 9322 9339 9363 9365 9371 9373 9399 9476 9496 9521 9532 9552 9578 9607 9630 9644 96H3 61 7945 766 9796 9880 9932 994U 10012 i0029 10069 10075 lOlUO 10216 10289 10322 1040Ü 10432 10022 1Ü642 10659 10728 10872 11J9Ü3 10962 11107 11157 11210 11217 11244 1132 11333 11341 HS53 11392 11456 11481 UÖ42 11557 11660 11673 11794 ll i97 11883 11903 11905 11940 11956 12076 12183 12301 12329 12443 12447 12501 12536 12603 12653 12 09 12768 12772 12793 12806 12829 12849 12862 12870 12947 12971 13048 13083 13121 13143 13209 13213 13301 13360 13403 13408 13528 13656 13586 13586 13602 13693 13737 13738 13740 13743 13746 13769 13806 13906 13896 J3905 13929 13965 13983 13997 14030 14045 14073 14158 14214 14276 14311 14405 14455 14481 146U6 14563 14593 14612 14689 14696 14732 14773 14775 14811 14854 14862 14874 14896 149Ö2 14935 15087 15097 16110 15181 15246 16279 15325 15399 16483 15561 15665 15676 16606 16664 16666 15740 16815 15873 15885 15887 15964 15987 16010 16047 16065 16169 16194 16228 16353 16466 16500 16576 16583 16595 16596 16624 16678 16689 16788 16817 16851 16984 17094 17145 17391 17422 17460 17483 17552 17607 17612 176dti 17700 17788 17797 17924 17991 18069 18107 18110 18123 18143 18262 18341 18407 18415 18433 18500 18606 18634 18686 18693 18697 18731 18759 18791 18989 19036 19125 19134 19166 19193 19229 192 Jli 19329 19346 19369 19395 19421 19551 19660 19561 19603 19676 19696 19697 19753 19821 19824 19940 19973 2Ü082 20097 2Ü125 20184 20282 20314 20343 20410 20427 20428 20562 20566 20660 20738 20763 20804 20857 20984 21157 2il67 21177 21268 21307 21444 21498 21503 21680 21607 21752 21811 21829 21916 21949 21969 22015 220S7 22088 22096 22131 22157 22216 22271 22289 22293 22363 22389 22406 22422 22469 22479 22507 22541 22574 22597 22672 22704 22743 22747 22748 22763 22768 22845 22870 22877 22007 22941 22971 KENNISGEVING lOe Volkstelling Wet van 22 April 1879 Staatsblad No 63 gewyzigd by Wet van 26 April 1918 Staatsblad No 270 Komnklyk besluit van 19 April 1920 Staatsblad No 177 Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter algemeene kennis dat dit jaar zal gehouden worden de 10e Algemeene Volkstelling Deze heeft ten doel de aanwijzing van allen die te middernacht tusschen 31 December 1920 en 1 Januari 1921 hunne werkelyke woonplaats binnen Nederland hebben ook al bevinden zy zich tydelyk in het buitenland Deze allen worden aangewezen onverschillig of zy op genoemd tydstip in hunne woning al dan niet aanwezig zyn Ook worden aangewezen zy die zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland te hebben op genoemd tijdstip aldaar aanwezig zyn Omtrent deze allen moeten de opgaven verstrekt worden die gevraagd worden op kaarten welke tusschen 26 December 1920 en 1 Januari 1921 zullen worden rondbezorgd en dadelyk na Nieuwjaar zullen worden teruggehaald Door of voor ieder moet aan zy n woning worden ingevuld eenen gele kaart voor een man of jongen met in gfcitichten of instellingen eene witte kaart voor een vrouw of meisje niet in gestichten of instellingen eene blauwe kaart voor een man of jongen in gestichten of instellingen eene gry ze kaart voor een vrouw of meisje in gestichten of instellingen Bovendien moet door of voor ieder aan de Woning waar hij zij tijdelijk aanwezig is ingevuld worden eene oranje kaart voor een tydelyk aanwezigen man of jongen of eene rose kaart voor een tijdelijk aanwezige vrouw of meisje Het l oofd van Ieder gezin elke afzonderlijk levende persoon of de bestuurder van ledere instelling gebouw gesticht of schip waar de kaarten in omslagen worden bezorgd is verplicht voor de behoorlyke invulling ook voor de vragen op de omslagen gedaan zorg te dragen Deze zorge er dus voor dat aan den teller wanneer hy de kaarten bezorgt worde opgegeven hoeveel gele witte blauwe grijze oranje en rose kaarten er in de woning noodig zijn In eiken omslag bevindt zich bovendien eene groene kaart waarop bedrijfshoofden moeten worden beschreven omtrent wier bedrijven enkele bijzonderheden moeten worden vermeld Schippers en bewoners van woonwagens moeten onderzoeken of zy staan inges 5ireven in het bevolkingsregister der gemeenten ly arin ziJ thuis behooren Overtreding van de voorschriften betreffende de volkstelling wordt krachtens artikel 20 der wet van 15 April 1886 Staatsblad No 64 gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd gulden De nauwkeurige or de volkstelling te verkrijgen kennis der bevolking ia eene zaak van algemeen belang Tot het veHcrjj gen dier kennis Is noodig dat alle viuaÉ op ólke kaart en op eiken omslag metd meeat mogelijke nauwkeurigheid en volU digheid worden beaDtwoord Op verzoek dni georing noodigen Burgemeester en Wirt houders allen met aandrang uit door nauw keurige en volledige invalling der kaarten en omslagen tot het welslagen der volkatelling mede te werken Gouda 16 December 1920 Burgemeeater en Wethoudera voomULBO J MUS De Secretaris G J J POT STADSNIEUWST GOITDA 20 December 1920 Voor 4e rentajimtle der Sint SmaaOitA De Restauratiie CoinMndBade der gjnj Janskerk alihaer heeflt B en W varaooht die subsidie uit óe GetmeeiAeima ow het jtar 1921 en vojgende jaren te verboden van ƒ 1000 o p ƒ 3000 Wiaar de strekldnig van het veraoeJc siechla i om dioor hoogwre büdbageo jg staart geötefldl te wonden op de tot dliievem gevolflde wyze met de reartiauratie te kunnen votM tgiaan hetgeen dkxw de vermeerdi Txie uitgiaven aaa matemJen en artvmife3oonen ztonder die veriiooging oniDWgelijk X3 g iwiordien steJilen B en W den Raad vioor de twt en met het aar 1928 bcregek ntïe jaairlülksche auhsklËe uit de Cfeme nit iloaji voor de restaiuratne ran de Oroote of Sint Jianisk ric nader te bepalen op ƒ 3000 voor het eenst over bét jaar 1921 B n W geven dten Baad T rder in o vea weigiinig bij aianneming van üt vooratd te heipalen dait van die v ei4M 0Kide öubsudde ad ƒ 3000 s jaars telkens iu den aanvang van het jaar een bedrng van ƒ 2250 by wijze van voorschot zaïl xn óen uitbetaald en de resiteerende ƒ 760 laoodira aan hem laal zijn aangetoond dUt aan de hersitelHinigswerken in den loop lU het jaar een som van ƒ 21 000 iis aftgegeven LDe eventueel toe te sibane hoogere aulh skii ad ƒ aoooi stellen B en W den Riaad voor te vindeen door aüschrijvnng vu iien poet Onivoorzdone Udtgaven Volgipiuipanier 277 en overschrüviniig op den ll 08t voonffcomende ondter Volgnr 305 Büürage in de klosten der restiauratie van de tiint Janskerk Airt 10 va n de Se Afd van HioofÖlsbuk VII der Beginxrtdnig vso uiigaiven dea Geaneente voor het dienst jaar 1921 Namen van nieuwie straten De bouw diar 104 volfloswKwiinigen iin het stadsdeel geai aamidl Kmt Haarlem möakit het noodLfH dat aan een tweetal nieuiwe straten dlie in aanJeg ziJn of aLsnoig 2ullen w 0T den aajigielegd aamen wordlen gege vooi Een döT straten ten Westen van het bouwftiilok is gelleigen in het verlen dfe van de UiSisedlaian en sbreifart zioh uit van de laatstigenoemidie stnaiat bot aan de Oronjéstraiat B eoi W aouden dUt verleiiiRide eveneens dien naam Ueseililaan willen gieven De andetr b vmdt aich ten Oo ten van hiet bKHiwIhlok en ois bestemd den Buiigemeosrteir Mantenssiingel te venhinden met de veriieögfde Uss€illaan en de voornoemde Oronjéstaiaat Dez straat gelegen in de z g TiTBaiavaialihuurt zömdeai B en W d en naam F W Reiittzstraat wdUea toekenmen onrtleend atan den gewezen StaatsSecretans van de voormalige Zuid AÜriknanscibe Repulbliiek B en W stellen dem Baad voor aUlus te besdtuitem Uitv ntng bestdkabiepalingiein verzoeit van B en W heeft de inspecbeftir van het Bouw en Wonanigtoeiaicht een ontwerp gemaakt ter aaavulting van de bü Raaiifibesiluit van 27 Januari 19Ë0 vastgesteJdIe beötelosbepaJingen voor de uitvoeruig van gejneentewerben Dit in vePhand met de uittbetaliing van het loon by vrieizeaidl wedter De ontwerp o egöliing wiaaritniede aoowe de Oommissie van bysitand in het beèeer dier Gemeentewerken ala B en W Mcii Ikiunnen vereen gen wioidt den Raad ter n dieo vasitsiteitliintf toegeoonden lndf ling van tijdeiijkla opzichtWa Ln verband met de in de RaadBverïW tleffimig van 16 Noveimber ji genomen beeiii ssiing auUen tydelyke ambtenaren in J enï t dier gemeente voor een ty dledijk erk m een giroep dier d dl 8 Juli 1920 Maistgesteld e sailaiTisregoLimg mioeten v M tien ondengel raciht iHet toomt B en W vowr dat deze functicemarissen het best in de OiRiroep kunnen worden ondiergebiracht en aü geven tilaaroTn den Riasd in overw eging dWe giroeip aldlus aan te vaUen dlat hierin ook vforden oipigenomen lo een opzaohter bü de volks vnlningbouw m yKiort iHiaiaplean oip een salaJis van ƒ 175 peff maand 2e een opzücihter by dten volkswoninglnouw in 0 rtHHaiai11em op een salairia van ƒ 140 per maandi Se een teeloenaar by den vo lkiswoninf houw in Kart Hiatarlem op een salaris van f 190 per maand 4e een oïnaichter bij den bouw van h Volte en SohooJliad op een salaris van ƒ 260 per miaandl 6e ean opaiohter by den bouw van de nieuwe 2e BungtenscJMxW voor Jongens op een salaris van ƒ 175 par maandi 6e een apadchter hü den houw van het Zusdertïuis i bet Van Itenson ZiobenhuiB op een saJaaiB van ƒ 200 per maand 7e een opoicihter by Gemeenteweriren in algemeewon dtenat op een salaris va ƒ 140 per maand In liet ven zullen B en W den Ra ö bil A aanateWin van t jdielük penoMti n t4jdeil4ilk wet can en bU d opJir dè ar tijdelijlke Sunotiea eventueel bü wijijgMOgeQ llie in hunne salarieeriinfir novdfiff gallen bly ik i telkenmale wijzdgiêngisvooritellen der saIariagr igieliAff doen toekiomeQ B en W stellen den Raad voor overeen het vorenstaande te besluiten SchadelooostcUing wteiK s onrmaHflit De N V Aiamnemenefcedrijf vJl W Bokhoven aUüer heeftt anch terzake van den door haar aangienomen bouw van de Twoel de Burgerschooil voor Jongens tot B en W gewegd met het verzoek om toekeneeoer sohadniLoosfitellinig tot een bedrag van pJjn ƒ 4000 Aanleidiing hieitoe viintit adressante in het feit dbt biJ d giunning viao het weric op 23 December 1919 juist de overat roonüogeu aan cte rivier de Waal beginnen wnardloor zy n t n staat was dien voor den bedoelden laouW benoodüipdei steen te bekomen voor de prüzein fwelke vó r de overstroo itiinffen giokien en die bij de berefliening der sannemingnaoni tlot basis geÜMid htaddleD De Commissie wan b etand in het beheer èw gemeentewerken wier aidWea werd iiiigieiwoinnen merkt opi dbt uit de ovengelegde aanhieiding dü 8 December 1919 van de betnoMcea ateenfahriloante vóóren de veiriöooipisbeveatiigjingen djci 13 ea 17 Peixruani da v van het Rijksfloantoor voor Steen na de overstpoomïmtem werkelijk een verschU in pry van p jn ƒ 4000 blijlot fen nadleele van adreseante Volgens eene dtoor den gemeente bouwineeater opgemaalot beretoenirtg eveneens diaarnevens gevoegd waaalby zün aanigenomen die prÜMji wedloe even vóór de oTwrstrooming g den Bou het niadeelig veiBchil slechts genv st zijn ƒ 2856 50 De Gomttnitsftie is eenötemimiig van meenimg dtat er vwldloeode termen sajiweaig ziJn voor toekenning van schadtebosstellang Zy meent evenwel diat het bedraig in geen gevtd hoogiér mag zijin dnn ƒ 2850 tenwyl de raeerdarheid ian oordeed is dat de aannee mster een gedeeilte z j het dian ook een gerdnig gedeelte van het verschil behoort te dragen sni lka met het oog op eventueel latere gevaJJn Eenstemmug adlvdseert diaarom de conumilasie tot het uiitkeeren van een schnd eloosiste ilin g giroet ƒ 2600 B en W kjunnen aich met aSl het voorgBiandte zeer goed vereeniigen ZJj stellen den gemeenteraad daajrom voor de N V AianniemersbedUJf v h W Boklwyven een schfadelooBstelling van ƒ 2500 toe te kennen Vjeiliooging opcfenltti grondbelasting In dte lïaadfevergnderiing van 23 November j l vesbigide de heetr Sandiers de aan töch t op een circulaire van heeren Gedeputeerde Staten van dlit gewest inzölke de teffimg vwi meerdere opcenten op de grondbdaBtiing een en ander in verband net de te dieny opaichte gewijzèjiicte bepaJingfesi hl het weatontwerp tot wijzigdng der gemeentewet zooails dït eendgen tyd Keiledkm door de Tweed e Kamer der Saltern Gen eraial is aaaigeoiomen Deae eitrcuiaire waa det tydls nog niet ontvangen aoodlat ons College noig niet officieel van den inhoud déiarvan had kunneai kennisnemen Op 13 dezer kwiaim zij evenwel in bemt v im B en W aoodat hét College dien inhoud döarvan ter kennis van den gemeenteraad kan bretugen Ulit dlit sohrijven blijikit dlat reeds de noodige beila tinigibesiluitejn Sie leiden bot ii ïdhioognng van het aamital op de grondibalaiSiting gieheven opceniben kunnen worden vastgesteld en ter göedkeitrinK kunnen worden ingcaonden De opcenten kunjien worden opgevoerd voor de gebooiwde eigendommen tot 80 voor de ontfrelxmwde tot 20 opcemten B en W onitihio uden iiicii van het mdnenen van voor töUen tot verhooigDng van Jiet aantal opcenten op de grondibelaisting itt doen daar hun Oollege met sympathiek teganioYcT deze wijze vam beJasitim effing staiai Aan d © leden van den gemeenterraad word t overgelaten desigewenscht wyza ng van de bestaande verordening voor tn stellen De tegeniwowdige verordening dlateert van 27 October ISftö en ia gwedlgekeurd by Kioninlkilylk Besluit van 8 December 1865 no 83 en beipaaït dat ten behoeve der gemeente op de hoofdeom dier Grondfeclastinig wördlen geheven ve ertig opcenten voor de gebouwdie en tien opcenten wior de ongebouwde eifrendlcmitnen De oiplbrengBt bedlrajagft overeenkomstig t eze heffing voilg ns de raminig voor 1921 rond ƒ 20 000 Jaarrredde custoe librye B en W steillen den gemeenteraad voor de jaarweddte vam den custos d er librye S H van der Kmats van ƒ 75 op ƒ 150 te brengiön en diens peJisioengirondsliag oorioopiisr vast te stellen op ƒ 157 wiaark begrepen een bedrag van ƒ 7 ails toeitige voor iïet schoomfboudten Hoofdstembu eau Kieshring I Ter vooraienjnig in d e vacatures in het Hoofdbtemltnireaoi van Raadisledlen in KieeNng I ontstaan dIoor de ontelagaanvrsge M den heer mr W J L van Es en het vertrek van dien heer mr J Ph Smiits behalen B en W aan te benoemen tot letten ftn het HoofdiStemlbureau die heeiren mr H P C M de watt Wiünen en G J J A pcrfhekersexamen Aan de Universiteit te Utrecht is gewaagd voor het 2e gedeelte van het apothekersexamen Mejuffrouw N Smit alhier Geslaagd Voor het ejoanien in Enjt Handteflaoor K wieffitie aiigeoomen dloor de V r dentie genaamd X 1 T E H la ojn geslaagdi de heer A J T 4 Tooiwn alhier Oh UAting 1921 J e Minister van Oonlog heeft onder dagrteekeniaf tw 17 Dee de vc odlB dreaiain gtsriiixt tiot de bOrgviBeMters Bdioudens onvoorzieme omstandiKiheden oullan althans aanvankelijk alectits 15 000 man van de licMing 1921 wvnleo Inge Zoodra u de Jüstem bedoeld in ai 41 vmi h t MÜHtiebesIiut II vsn den Conimissarie der Konin pin ontvangt geèieve u de kenniliffeTiageo saa de lotalkigen bedoeld in hM derde lid van dit artikel geheel in gereedhesd te brengen ttech déze ketmisgeviiwen niet eerder wu de betnikki n l e r8onen uit te reilowi o f toe te zaMJen alvorena u daartoe vftn mü nader bericht hebt ontfangisn ZÜ het t n owpvloede moge ik onder uw aandlacht brengen dat op deze kennisgevinigen een mjededeeling hehwrt te wierden ge tedd dat de moigeJQklbetd niet la uitgefloten d t aoowel de beetenuminfr korps en jramiaoen als hst tijdvak van rniijmng nog ver idetiing bunnen ooulergaan in w eÜc g val een nieuwe kconisgevinjg zal word en toegedunden Vooïts rerzioeilc ik u om op de wijze die u het meest doeïtreffend acht reediB thans zondier verwiijj bekend te maken dat be houdeniB onvoondene onwtendi iiftiedèn de inliJTÉfiff van d eervte plongen lilr liohtmg 1921 niet vóAr 16 Tehr 1921 taJ hèbbw Het tapiverbod In de Raadsvergadering van Dinsdag 7 December is het voorstel van den heer v d Brug tot invoering van het z g tapverbod van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen aangenomen De voorzitter verklaarde zich er tegen doch toen het eenmaal aangenomen was moest hÜ wel toezeggen het besluit in handen der commissie voor strafverordeningen te stellen De voorstanders waren tevreden In de overtuiging dat het tapverbod eerlang in werking zal treden Ellacie de officieele weg die bewandeld moet wprdan om een verordening tot stand te brengen i lang en bevat soms onvoorzjene hindernissen Wat de voorstanders van een tapverbod in Zutfen hebben ondervonden Daar had de gemeenteraad eveneens besloten het tappen van sterken drank op Zaterdag en Zondag te verbieden De vroede vaderen aldaar verwachtten nu dat de Commissie voor de strafverordeningen de tfïist van die bepalingen aan hen zou voorleggen t Kwam anders uit Thans deelt die commissie mede dat zij rekening had te houden met de opvattingen van den minister van Arbeid dfe van meening blykt te zün dat een tapverbod in zijn betrekking niet verder mag gaan dan een aluitingsgebod waarvan slechts de handhaving der openbare orde ten grondslag liggen dat een tapverbod moet rusten op vrees voor bizonder drankmisbruik op bepaalde dagen ontleend aan die dagen zich voordoende bizonder omatandlghe B Aangezien de Zaterdagmiddag de Zondag en de ochtend of avonduren van iederen dag zonder meer zulke bizondere omstandigheden niet opleveren vindt de commissie het nutteloos daai voor een redactie te ontwerpen daar deze het levwislicht niet zou zien Wat de dagen waarop in het openbaar feestelijkheden worden gehouden betreft deze aanduiding vindt de commissie te vaag om bruikbaar te wezen Smallere omlijning bly kt niet mogeiyk tenzü men de dagen der Paaschweide of den verjaardag der Koningin bedoelt wat echter de bedoeling van den raad niet kan wezeit daar ook die dagen niet meer misbruik van sterken drank te vreezen ia Nog heeft de commissie zich afgevraagd of een sluitingsgebod van Zaterdagavond tot Maandagochtend zou zijn vast te leggen krachtens art 7 sub 3 der drankwet doch met het oog op art 20 sub 3 dat het al of niet tappen gedurende de dagen van het goedvinden van den vergunninghouder afhankelijk stelt achten zy een zoodanig gebod evenmin toelaatbaar De commissie heeft derhalve f een kans gezien aan de opdracht te voldoen Het toeval wil dat drie van de wjer leden tellende cDmmis sIe voor strafverordeningen alhier in den Raad gestemd hebben vóór het tapverbod en alleen het vierde lid de heer Rietveld zich daartegen heeft verklaard Er zyn dus met den burgemeester die voorzitter is der Commissie twee tegenstanders en drie voorstanders We zijn nu wel benieuwd of de commissie voor Gouda tot een andere conclusie zal komen dan die uit den Zutfenschen gemeenteraad De Goudsbloem Dezen keer had De Goudsbloem een h 9pe gekozen wat vre iet anders dan kunnen toejuichen Een J aw geleden waagden we schuchter de opmerking te maken dat het voor dilettanten over t algemeen aaiüwveling verdient zich meer toe te leggen op het komische dan hun kracht te zoek n in bet treurspel omdat de niet zéér talentvolle acteur in heftig tragisch bedoelde momenten allicht theatraal ea daardoor belachelijk wordt Daarentegen is er al beel weinig gevaar dat vroolijke scènes worden overdreven terwyl de meeste dilettanten zich in een blijspel natuürlyker kunnen geven dan in de tragedie mogelijk is J at werd Zaterdagavond weer bewaariieid We werden aangenaam verrast t meerendeel der acteurs wier naam ook t vorift jaar op t programma voorkwam leken no énderm Us x jn De keuse viin t stuk Een onbestorven Weeuwtje naar t Duitsch door Robert Misch en Wilhelm Jacoby was wel heel gelukkig dit blijspel bevat e n aaiwenschakeling van verwikkelingen die den toeschouwer boeiden en een reeks allerleukste scènes waar de spelers zichtbaar zelve plezier in hadden De drie bedrijvenwerdwv een ffikd verlegenheld pauzetje tydens den feestmaaltijd uitgezonderd vlot en los gespeeld Nu ja enkelen mAUoeuvreerden enigszins onhandig met de armen e i veel voorkomende font vsn liefheMtiefÜtoonedisteB im groaEen und ganzen echter was de opvoering wer k lijk heel goed Een groote vttrdienste is Ut allf M f MtetttM jtiiilinil a haar redit kwamen en n t samenspel W vendien te loven vlél Altwaï met h t Motrtooneeltje waarin haastjerepje nog etlertei ontknoopingelt moeten woixien afgewerkt wisten d p r Iers blijkbaar geen raad wat intusschen meer aan de wkrijvers dan a n de v ct4 iwrs te wijten is het slot WM vml wat hüA onWBarschijnlijk en bovendien werkte het heengaan van vete danslustigen die er vlug blf wilden zijn om een goede pUitta jn de balzaal te veroveren storend Overlgeoa werd t spel met levendige belangstelling gevolgd en er is vaak en onbedaarlgk gelachen om de soms het kluchtige benaderende grappige situaties en de onderscheidene tjnpe s Een geweldige hilariteit wi t o a W nzel de pseudo directeur van een particulier detectieve burrau De heer Durietuc toonde hierbij werkelijk talent voor t kluchtige U hebben biJv in zijn eerste ontmoeting mei den uitgever Hlldebrandt Toen hij het servet om den hals geknoopt met de fleseh in de hand om de deur kwam kijkm herinnerde hij heuBch even aan Piet KÖhler a Droogkeeltje in De Boemelbaron De heer Jan Mulder gaf een rake typeering van den blooden en zich tegenover de gewaand Eva tot stoutmoedigheid dwingenden Valentijn De uitgestreken dr Lavontiu de heer A J Mulder de hevlg jaloersche en nerveuse druk dosnd heer HUdebrandt de heer H Hagendom diens compagnon de verliefde Einst Hilprecht de hr H M v Triet de dito Hans MettihfUt d beer D J Homeman en de ctownige kantoorbediende Muis de heer W Groenendijk allen werden daak zij Kat levendig spel ons bijzo d r begrijptltfk gemaakt Ook de damearollen waren in goe B handen M evT Hagedom Beyderwellen was een bekoorlijk Jeugdig stlefmoedertje ntoj Jo Heppener een eharmant jong mrtaje an mej Bep Homeman een aardig niheetje ondeugend by de handje als nichtje Cato Eindelijk last not least heeft mej M Homeman een wel heel juiste opvatting gehad van de wat sentimenteel theatraal doende huishoudster juffrouw Zomerzorg Tenslotte nog een pluimpje voor de grime en de regie welk laatste was toevertrouwd aan Th Bouwpieester Een strijkje bracht tijdens de entré actes de stemming op peil De welgeslaagde opvoering werd besloten met een bal dat als elk ander bal nog prettiger was dan t vorige Oemengda Zsagverecaiging Caecilta Vrijdagavond J 1 hield de Gemengde Zangvereeniging Caecüia haar tweede jaarvergadering Uit het verslag van de secretaresse bieek dat de vereeniging zich in een toenemenden bl ei mag verheugen Het ledental bedroeg per 15 December 73 Volgens het verslag van den penningmeester mag ook de finüideele toestand niet ongunstig genoemd worden Tot leden der commissie tot het nazien der rekening werden benoemd de dunes M B Hulleman en H de Jong Besloten werd het bestuur met 2 leden uit te breiden en werden als zoodanig gekozen Mej A Binnendijk en tte heer L Punselie die beiden hun benoeming aannamen Herkosen werden ds aftredende bestuursleden Mej Nellie van Triet en de heeren G van t Hoen en H ac den Uijl Aangenomen werd een voorstel de bijdragen voor kunstlievende leden en donateurs te stellen op resp ƒ 3 en ƒ 5 per jaar Voorts werd ingesteld een propaganda commJssie welke pogingen zal aanwenden het aantal donateurs en kunstlievende leden te vergrooten Voor het volgende concert wordt In studie genomen Quo Vadis van Pelix Nowowiejski een dramatisch oratorium bewerkt naar de roman Quo Vadis van H Sienkiewicz Biljarten Vry jdagïiivond j 1 is alhier opigenicht de lïiljartvereomgiinig Gouda met aanvankeiyk 19 leden Als secretairis Is benoemd de he r H A J ongeiweo Jr Bockenbeinrstraat ISyaihior Gespeeld wwrdlt dea Diinatiag en V r jdögBavwnds in café Tramzicht van denheer van Dyk aan den RidÜJer ven Catsweg Douglas Fairbanks Iedereen heeft zijn naam wel eena gelezen of geho Knl Douglas Fairbanks de in de overtreffende trap beroemde filmairteur 4e man met den zonnigen glimlach de krachtmensch ledereen weet van zijn huwelijk met zijn niet minder beroemde vrouwelijke collega Mary Pickford van hun tournee door Europa waar zy overal ontvangen en gehuldig l werden als een vorateluk paar ladene kent de foto van de gelukkige echteliedaÉ op het Centraal Station te Amsterdam doch de reden van s mans wereldvermaard heid de film bleef tot og toe uit Wegens financieele bezwaren heette het Genoemde bezwaren schijnen echter overwonnen Want deze week kunnen wy Douglas op het projectiedoek van de Witte Bioscoop zonnig ingebeelde zenuwziekten waaronder züa overspannen geliefde die hij ter weergaloos spoedige genezing met zijn jacht uit inrichting naar een eiland brengt wat aaa het slot geen eiland blijkt te zijn doch eea landtong door rotsen omringd Enfin de z nuwpatiënten genieten en een gymnasiast tenkampieven en zijn na verloop van twe weken weer zoo levenslustig als jonge honden MIen gia dezer diagen maar eens kykeft en littte 2ach door Douglais genees methode van merebeedde kMtalea en aijn nMbbJvcb inAach beinvioeden Hiett bweedie hoofdhummer jGébonéen door de Wet is se r bessenmmartSüg 60V9BRAK Ofi d Toovdnacbt voor onderwijxeres aan de openhare lagere scliODl alliiar stjn geplaiaitot de dames No 1 M H Itfefenaar te LeWkerkerk Nio 2 H A M Houd k te Haaer woude Ko 8 L t der Graaf te Zmijwkveht ZM enlj S eed tenewMf ma é g4adhtÜ een tialdkeavwaffen met paazd van pMkrd en wiagfn luwounen r alW ffoad af Maf een ti t n bratleunJnfr w rÏhi ver brütrfilL Het hmftllEiteniibureau tieaflt Zatenkur léar tMlnig t d van dwi BmA btnMtnd dfn heer Th H van Howrenkwe u I De boaoanda nm ao 1 4a Ittot m Md TawMidl dezer gwneeKba D aftl MoontrwM wi de M Vïr Vkn Sjpoor en TraniwaRipvrfloecel heeft besJoian ddi miet 1 Januan aan te ifatiiten m dm beBfaitirdamhoodl aftiw HAASTRECHT op Ddnsdag 21 Dec us aal wecüratn een kiosioiaoaa koumli aiiilÉiig piafttn hebbed in bet gwbouw wb ét Opeofaire ScfacMJ des oamódkiagis van 1 JlM ir Vrijdftg 24 Dec van 11 lH uur heeft an hat GemeemtoJwiis te VHit evsawena een hoBtflooza iaan t iag pl Mts OUÖEWAtER Tot Wderlingen der Kerv Cim aBiier zilfA de aftredende heeren Van Bde o Stunxph CQ in d piimim van H A Uoatifa overleden gekosen J fmx der linden Tot cUekuiso aijn harlswMa de he r iL J Bos en T Qali m en trriunen le he r W BttiBdMip Tfot befltaunflleiden Nvan d e pduénmaverceciiging Nut en Sjtort aJhiar aijn gehozen de hieeren Merica Groeneveld en Dolleman Gauw ereo heUien van de galeipei eki gebtnik gmnaaht ona twee aieuwa fietsen ie ruilen voor tw e heel oudK kanretfes Tot nog toe ziJn ze onbekend Unsdbsiavond venradert de Ota J V in Rehob 1h Bl 9 elbe vekkw 3 M 8 sjSEwSk kia keiM estinu i dtoordrongeoi van deW4Sis6helij ldhed4 t het povdUcantstraktemfot oftcervoand wordt tot de hoogte die h r gOement voor StoJwijk bep alt miniaiim ƒ 000 aorael echter zomker mMT de belatitaa iichiroaf aan zattap ea bw dnaivm besJo i en vergvdarinir teMnden van allnn dSe belangstellen in da CHpneenle WtoBOsdaff 2d Decemb a ten liinKle na giemeen orfvt len den wef té kunnen bevaJen die tot het dii nal Idgyn MARKTBBBICHTBN Ratterdaaushe Vcenarkt Rotterdam 20 December 1920 A nvo r 851 vette runderen 162 vetta en graskalveren 830 varkens 1426 schapen ea tammaren Prijzen Runderen la kw fl 9 h lM 2e kW ƒ 1 85 9 Bt lr r ƒ l VSi 1 76 OÜselk 1 l Z 1 96 2e ƒ 1 82 1 88 3e ƒ 1 60 1 7 KatVisMa Ie f2 7$ $ 8i 8a fZ96 2 80 3e ƒ 1 60 2 06 Schapen Ie ƒ 1 40 lflO 2e UB 1 80 Se ƒ 1 05 1 1E Lammél n Ye 1 3B 160 Handel In alle kwaliteiten matig enkele prima s bovui nuteen k Varkans Ie ƒ 1 48 1 6 2e ƒ 138 1 44 3e ƒ 1 82 1 36 licht soort Ie ƒ 1 60 1 60 FiaAdal Vij dea aanvang traag wegens ruime aanvoer en sterk terugloopende prijzen KAASUABKT kièn4 ir 20 Deceinb IdX AaiivaeK 18 imrt en 810 sfenks gewidit 4060 K G Prijs Goudsche kaas Je soort ƒ 70 76 2c soort ƒ 66 70 Ie soort met Rijksmerk ƒ 81 Handel flauw R£CHT SAK£N Overtreding De Rechtbank te Rotterdam heeft behandeld de zaak tegen W D 39 jaar slager te Krimpen aan il B I Biel wagcqsf hmt als bewoner van een buiten de kMn mt steden ge legen woning in deze aanwezig hebben vaa verach geslacht nog niet afgehakt vleesch niet ged t door document een geldboete van ten minste ƒ 10 en ten hoogfte ƒ 150 te verhalen van lyfsdwang en met verbeurdverklaring van het in beslag genome geslacht Het O U Concludeerde alsvoren en requireerde vervangli van de op te fecgen geldboete by niet betallng door veertien daffen hechtenis SCHEEPVAARTBERICHTEN STOOMV MIJ NJOD EaiLAIND Bajwean uHïr pats 14 Dec Perim Jan Ptetersc Geen arr heden v Batavia te Amsiterdlkni KON WHST IND MAILD ftnna FretteniJt Heoulrik vertr 18 Dee V Aansterrdun n Hahitiurg i 3rmKDAjiiacHE ijujyd SindoiTo vertr 18 Dec v Rottenftun n Batavia esi was nam 2 u ia lee KON HOLL ÏAJOYD öaasteriaud vertr 18 Doe v Amsterdam n New VoilL HÖUjAINiD MBRIKA UJS Kóeuw Amsterdam v Rotterdam naar New Toric pass 17 Dec Cape Race IlotiteiYkm V New Y oirit n Rotterdam wwrdt 21 Dec te Flytmoutti verwacht vosraAL Alle wedstrijden van gisteren waren afgdast in vei4 and met de geateldheid der teireiaaB weiau vors en éotU Schaatsenrijden HardrUdcriJ voer Jongens Dooi weer Ëea bedekte mistige ludit en ijs zoo zacht als pap Wat deert bet een Hollandschen Jongen hij rijdt schaatsen zoolang er maar iets is dat op ijs liJkt Zaterdagmiddag was er ondanks de toenemende deel xeer veel pnUlek op de jjaclnb Stolwijkersluls Ia het midden twt breede banen vrügelatMt en daar dongen een twlntJctal JeUffdlge hardrijders naar de aanlnkkeltthe geldprijien Zti tooiden het lichaam voorover sloegen de beenen uit hetwaü een lust om het te tlenl Ken pianoorgiri lorgde voor de nuodige vroolijke deunei De uitslag waa als volgt Kasberger Gouderak Ie pr Verstoep Gouiterak 2e priJs Honkoop uoUda Se pr Kvergroen Ouderkerk a d IJsael 4e pr en F da Jong Ouderkerk a d IJsael 6e pr BUiart wedstrijd A Wlelders GwÈA Dt Regt UtreeJit Nadat de heer G de Regt als Prof de Biljart hier eenigen tiJd geleden een biljartseanee had gegeven noodigde hy dien avond den sterksten speler onzer gemeente uit om een partij van 00 caramboles te speten met 2S0 ear vóórgift De beer A Wlelders lid der biljartclab Gouda aanvaardde dese ontmoeting en won de eerste ontmoeting met een mayenne van 12 De revanche onlmoetlnt werd evenwel door hem verleren met een mayenne van 10 De beslissende partij w rd Zaterdagavond J l gespeeld in etité Tramzicht aan den Ridder van Catsweg op een Wilhelmlnnbiljart premier Constant liep de heer Wielden uit eir behield geruimen tijd den voorspronif onder voorgift Kenige zeer onfortuinlijko stootea aan het eind ileden xijn mayenne dalen doch bleef ten slotte met een mayenne van 16 overwinnaar van deze serie ontmoetingen Ifoogste serie Wielders 64 caramboles die t antwoord werd door met een serie van 84 door den heer de Regt Uebt apl lfiotorwi 1rijdeira mm wcmiM r aaa herinnerd dat sij taiasohea de vwiKeiideuren hun licht op moeten hebben 121 DeeenA er 4 30 n n T TJm 21122 4 20 M 22123 4 31 J7 37 23 24 4 21 7 87 24125 4 22 nXT 25136 4 23 7 57 26 27 4 24 7 88 CORRESPONDENTIE Opmerker Uw ingezonden itah heeft thans geen zin meer LAATSTE BERICHTEN Spoorweg ongeluk WEENEN 20 Dec V O Op de Sudbaha in de nabijheid van Splelfleld lieeft ee ernstig spoorwegongeluk plaats gehad Twee conducteurs wenlen gedood en 6 reizigers gewond Betaling der Hollandsche schuld WEENEN 20 Dec V D Gouveraeur Spitzmuller verklaarde gisteren In de algemeene vergadering van de OostenrijksdtHongaarsche Bank dat de commissie vu herstel zich verzet tegen de betaling van de Hollandsche schuld tegen het standpunt van de Bank van de Uquidateurs De heteJs weer epen BERLIJN 19 Dee De sinds 8 dMg0a gesloten keukene van de groote hotels en reataurants zijn Zondag weder geopend Opheffing Tsn den oorlogstoestand WASHINGTON 19 Dec V D Het Huts van Afgevaardigden heeft een voorstel aan genomen dat zich uitspreekt voor opheffing van den steeds nog bestaanden oorlogstoestand met Duitschland en Ooatenrijk Servisch Nederlandsch conflict 1 9 heer Advocaat de Nederlaadache gezant te Belgrado is thans mot verlof te s Gravenhage aangekomen Naar we vernemen zijn heden de diplomatieke besshaideo betreffonde het incident melk de fstrvticJle onroe ring door den Mmieter van B it Hlainiiéihe ttkktfi naar de Twee le Kamer gezonden De Rott Haadels en Landboawbank Op verzoek van den Officier van Justitie te RottMttam Ut Ihejil str verv teiag worden ingfisteld tegèif 4 CTiiKf ÏMmöiftn dkl betrokken ziJn b de Handels en Landbouwhank De ondernemer W H Broekhuls wi 8 gevangenneming werd bevolen tal nu bepaaldelgk worden vervolgd ter zake van opiichtiflg De door genoemde bank die geheel ört credietwaardig is aangelegde loterijen moe ten worden aangemerkt als verboden lote rijen zoodat hierop door genoeimien Offlcier van Ja tiUe uitdrukkelijk de aandacht wordt gove8tig t en dat het openlijk bevor d en van deelneming in deze loterijen ver boden is bij Art 2 der I oterijwet 1906 en strafbaar gesteld bü art 6 der wet Onder opcnlyk bevonleron wordt in den ziD ler wet vetvtaan ook het opwekken tot deelneming door het in de bladen dof i opnemen van adveitentiea fletien werd te dezer stede op verschillende adressen een onderzoek ingesteld naar eventueel in voorraad hebben van loten obligaties van premieleeningen en tusschenIccningen TWEEDE KAMER Zitting van heden De Tweede Kamer besloot de Indische begrooting te behandelen Dinsdagavond en DflBdeniag de Marine begrooting morgenoclitend en de Buiteniandsehe Bktn begroo ting Woenediw0chteiid Bet voorstel Draeaelhuijs mi de Indische btfastingv rsttllen na het feces te behandelen wordt zonder steouaing aangenomen Het voonrte van Ravesteijn om de IndiflcHt befrooMAf tm hmd tMaeben Kerstmis en Nieuwjaar wenl niet voldoende ondersteund De v K wl ri iy dmirt veert TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste barmneterstand 764 3 te Memel Laagste barometerstand 746 9 te Thorshavn Verwa ting tot den volgenden dag ZwaUie tot matige later toenemende tuldelijke tot westelijke wind betrokken tot iwaarbewolkt waarschijnlijk sneeuw en regenbuien aanvankelijk om het vrfeepunt later sterke dool