Goudsche Courant, maandag 20 december 1920

U 14501 Ls oncten ïevtugr aan vierandieaiiaiiffeiD Den eersten dlaig leek ze een ig ecoegtlijk vrjend haipip luk oiuijea otaaje van heereo dSe vo goedièn wwl d aaak wiaar het om g t w ei eens even ziuJIIeii o pikiaapip n Alg mean koersberde men diBii ook dié bes te verwachltioigen voor den ifpoeden uitslajf der ccnfereataie Toen hrwamen er wolken öp zetten de eoJlieelidleai waren ontstemd over Hevenstem s Jyri jhe OTUbboezemm gen wat ze met poog dien te verhelen maar gieluikjkuigovierzia Beirgtmiann den tocatamdi onnujdldleyu Ic e met ijn zuiver nafltiölulce uaiteenzettmff wast huj de heeren weer m t hwmeur te breiwen De en temte afigevaardhgitJen beigionfien zdfs beJan te stellen lin dim toestatndl m I U VtecihJland een bdangtstellliiiigl dfiie Ra veastmn had willen welflkien dodh diie i plaa s dlaarvan slechts wrefvel iiadi Iben ontstaan Zoo besloten ze m peirBoonJ ke onidierhainictejingren die ï uj tecihers bu ondieo beden te laten ver teUeai met t gevoig ciaA men Ziaterdlaff in nlcoJe loamiem vian het Astor Aujiteli waar de confeaetrtme gehounlen word t een Dniiitsoh gepdolegeardle kon vmdiein oeirwi ii dor een aantal aigrevaar lBigdeii dier ffeal lieerden die hun slaoh toff r uiÜhiOOTtien alsof de DuatscheLr een miilstiadiiffer v da en iij an strenge rechters Wat ze m ekero zin ook midiördaa iU vier beerei iLie txrt rappcxPteiirs van dieze per oorli jko bi spi eikriiTigon waren aangiewe en zyn g ttiTWiiiJJag ter kemwh van de alge meene ver aitlerHüig der entenEe jfedelegieonton g biacht Over deti imlhoud dieaeo viei ex fwsé s het volgiende Von Le Su ure boaprak d Revo ge n vioartvloeietuU iijlt ie bepaJunpen van het werdirag wan VensaiHes volifjenifi v elkc EHiitsc hlaml de geallheerden alfc mpes tbe gunatugidte natte moet erkenner aonder oan ipraiak op wedefkeerugflieid Von l e SuiTP betoogide dlat Duit chltind slechts Joan bestaan imdtiem znjn ujjtwoer den m voer ovePbreft dBardtoor us DuÜBcMand genoodizaaikt laijn invoer aooveel mogelii i te beperken en tevems het verbruik van zyn eigen iMwlfucten in het land zelf te verBUinderen Bovendien moet Duitschlojid een strefijfe contiroLe op aijn exiport uitoefenen O m er voor be zorgen dat voor d producten een aoo hoog mogelijken pn us vnoTxit gemaakt I e thans bestaande toe STERKE MAC N ar het Schotsch T n S R OROCKETT Gtauflhonseerde vertaltne van I P WESSHUMK T ROSS UW Nudnik T rbodaii 60 HOOFDSTUK XXXV Dg Lotuner s aard Toen Aidtara even later bot bewaietziin lowam was ziy t nuddenipunt van een be iamgsteJleïWle groep Zy was nog in Syid ney Lotuner armen en dlbe jonge man Eoheen naet tou ains haar k te laiten Ete soddaten van Lord Wellington trachtten onverflohillig te kyken of gnBinnicben vrooluk al naai hun opvoeding Er lag een tevire ien giiimlach o he geiaat van dien dapiperen taapiitein Zijn taak was afgeloo pen De verantwoordelykheiid was van z n schjoudesTB genomen De ware loodB was aan boord gekomen OqgönblikfceJuk met een enkde seauw Bchtïge beweging naaafcte Adora ich vm nut de armen van Sjndtey Lotaner maar m waa met op haar gemak Vaajr en onBdter kiwam zy tot het besef dat laj gekast was Ja TOOT de oogen Tan al be mannen en ook tot dat andere besef dat zfl Set stal had boegelaten Ja hoe bon ztj diat dben Eki het vnaa nu in ieder geval TB GOUDA rwtlcdm en vertrokktn n in de afgcloopen week GEVESTIGDBN M E AartMSL verpdo ator ak Uiddel bnrg in KiruiK iil an 130 P Allodma imx iMaroiizaew uit Ziwodle m G uzeiu tnu t 18 W BonrevoaU wiokalbedLande an fiiotlcrdiEun ia HaogatantAt 16 I Bik lom itMU Mchittode aU Hof Tan DeïPt in KiuipondruMt B2 A T B BeiaSeraaain looop MUI uot OtiMusiiüiiiBtaa in WestiMvw 82 E A H nn d r DivumJ kantxxnftedhMMte lut AmBterdam in Gouwe 224 p nm eter H flt el ctticieti uit Delft In Veeratal M V P van dm Hooim wmlcelbedi ode uil Broulc den jn G n aD futeal 66 W K MiA scduarper tut Wi 4iuunr eo m VArabnwobtn S8 G P Laiebor tenmoramK utt Velsen m SipoorstraaA M D Maarseoi tujsuiuul tut WomMiTeer Ia Q Pumuwar ao a L G tw Heermld Btokpr uit Ba knop u T a SMinJen8tr t 9 WttA J J Pnw poi Miiidor uit ütiwM ia Btotaaiwf flS AL G Muxi ditftttboik uit Aonatardun ka M Aa 39 D N an U r manufncturif uit H keadorp lu KMmvSkeikaioak 80 A Overeijnder fao iVcnmaker uit Mnardfe ecM m Veerstal 2 Wed M Ekatem iPnüfcenuJcen uit Am tenüam Ooaitlbav ai SI J J R1Jt vrufc UK Ziait iwa in V at 36 A F Stori dl Datibodle uit Haaatrecbt m KTUKeriaan 190 J G Streeflamdk wamlcielehef uit D n Hoaor ia MArlat 21 A Vermeeat dLeofiitbodle uit WuddluucreM in Goudkade 16 A VcovluiB fabrMioBarbeuler uit WaddliDX f Mn Noarderatmat 11 C Veirw U uit ReeuwUlc m Turflunar 76 P dia Wacht kuderjuffroqimr uut Robterdbm in FluweedoaMiAffod 36 VKRTROKiaSNEN T C UfilQtwëQi tut Boelekiaóe 132 n ar AimAerdam Aoutiiteil 266 G Wl M HoÜe uit IWimaaiot 7 naar Antdieni SpUlurBtnuut 23 H Cl de WotT eo geiim uit KüuluneddDBloot S ikaar ICnnderdl Socioteit XXm Ganoeigw P Bruü te 3 uit Wil l M 15 naar Alfben a d R o W k H 80 M B Burgtoiaduk uxt Veeratal 1 oadur E nBLun W G KiaaJc udt Wudsbraot 12 naar Caijlk GJXMxteatmat M A M r uift Fep tiraat 104 naar MJdbelIliamiiia V r Btrwat H J GQaalira wit UefaollaiaD 89 D ar Uitrecbt Bekfloeratraait 9 G Oflloam Uit WaitbiBveoL 49 naar Wiaddiiiixve n atlxMaacipad £ 1 114 A Oliree ujtt Prwtoraplcdn 6 naar Scbooahoiren J wan Beie raurtzttat 6 C vaa TeU Lmigen uit O Leud tmbat 22 naar NiaaOdw llc KjonwcMbnaat 7 A HaJjipaavd uut Kieanfeg 8 naar ZewnimwÊi Kiallalioelk E 70 T Ham uit OmMiMma 72 muir RoAtenlam o teiidaal aefa ireig77a J H Wensen mt Fluweeictwingel 104 naar Acoaterdam J Varfauil tntnaait 02bfrT a L PuaiiaeU uit Spoemi wtraa t 6 naar Dvndrecht Prinseiuiraat 4j G T v n dar Veer uit P O BotihHtrurt 12 naar Atpeüdoom Molenatraat 106 L Wms U uit Miariot 61 naar Hilversum Veeiratraat A Vorweü uit G van BicmubnAt 36 naar Moordlrecht KerMaon O 38 APVBBTEWTHNt NET PERSOON vraagt tegen goede betaling kost n inwoning liefst in stil gesin Brieven ondor no6310 bnrean van dit blad 8 SIGAREN OEVBAAaO MQ prima AGENT tegen booge provisie bekend bg winkeliers en grossiers Brieven no 6311 bnrean Qoadsobe Goorant 13 Van de partg van 200 dekens Hie ik tegen fabrieksprijs aanbood iqn er nog een twintig overgebleven in dtverae maten Wilt O daarvan nog profiteeren dan moet Ü gauw komen anders zyn ze weg Compleeie ftmeublementen worden aangebodeu voor spotpni karpetten fabrieksprijs tafelkleeden somn halve prijn zel en matten tapyt cocoi alles erg goedkoop Vrga toegang op alje afdeelmgen Moriren 21 Dec den gebeeUn dag OeSLOTEN 6312 33 S DE RIMDT PEPERSTRAAT 14 18 Het Tabaksblad WaEKBLAO VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN SIGARETTEN Mtctt veripreids lezenswurdiK vakblad Hin 20 paffiiui s Ruim 8000 l zenk Lu i sbonncnent B lsaïhet b iuleli enden faun drei u den uitgavw J C SCHOEMEIJER Anfterdani en zU ontvangen graUs 2 wekenMD prMfexemplaar 5183 14 I Vnagt oonditiw voor hat incuMwcn awer Achterstallige co Betwigtc Vorderingen ROODE I gezwollen mI Jeukende aakrulkl CEMMA a CURALi ajn U 4 wi 71 els I M3t feil 21 C I ANTON COOPS Ie Gwda S H VAN LOON te GeuiU JOH SCHEER Ie Baaalreekl a NATZIJL te Stolivljk A N V ZESSEN te Spliiiea hoven I I Vai liir Gnaf i Ci ü i I BENT V EEN K0OKEB7 I Koopt dan onze groote NAPOLEON en U renjet 7 kwartier voer slechts 7 centi AU Reclamamerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 COHEN i Go Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz 1859 36 H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUOA ANTON COOPS DROOIST WUDSTRAAT 31 Anijssuiker WADDINXVEEN Advertentiën en abonnementen p dit blad worden aangenomen door A NOTEBOOM BoekhandeL Waddinxreen IEDER die wel eens aan ÏÏOOFDPOT geleden heeft en SENNA S gebruikte weet bü ondervinding dat geen BETER en tevens geen ONSCHADELIJKER nuddel tegen HOOFDPIJN beataat Verkrijghaar m busjea van 50 cta bil 5334 25 6 ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Ie Haaatreehl B NATZIJL te Stolwijk A N VAN ZESSEN te Schoenhoven Miüliillioipjis Traywtnü Soliede Salon en Hu skamemeubeien a s Tafels btoelen Linnenkasten Spiegels Schilderuen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfauteuils 7il ien plucheAmeublementen I eeramevblementenKapokmatrassen Wollen eo Sattindekens Stroomatrassen sni na 581 6 SPOTKOOPJESll 2 1 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN lllilltnilT4 tliRibali i yiScUitiii RO PTëRDAU Telefooi 12800 Advertentiën en abonnementen op dit blad worden aangenomen voor BerkenwoudeDorp door A BOOM Berkenwoude voor Berkenwonde Achterbroek door J NOOIUEN Beiemhe Stolwiik Vóór de Kerstdagen 6306 40 bieden vq U eeaige ZWARE WIHTERJASSEN 00 bekende kwaliteiten vóór zeer lage prezen avn Met bet oog op eveatueele dating der prJizen zgn dese aóó gesteld dat teder kan brofiteereu van dezen bi zondeiei verkoop die slechts duurt van Woensdag k tot an met Vrijdag van 10 tot 5 t uur In den Melksaton van ALDENHUIJSEN Markt Gouda PIAliO ENGROS HANDEL C A MUUS Rotterdam v Oideiibarneveltstraat 39 Dp H NANNING s KINADRUPPELS f 1 30 p flac VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ Op H kANMINO a Pharn Chem Fabriek OBN HAAG EtECTRISCHE DRUKKCnu rcL irJTaa Pwmu ii SNELLE LEVERINB NdNOElSHIIIIKWEIIK OrJi eiiVilirkliurBniiruk tJPRIMA UTVOERINQ c ou D u N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17S5 5382 Voedei t uw Vee met 34 Mupwe Lijnzaadkoeken meik stek en w l nitmnntende door hoog vetgehalte L l f PI Wn E El L merk STER in geplombeerde zakken Grootste voedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver t cre Dipkima Panjs 1900 Negen Gouden Medailles Vergelijkt U eens den bouillon van Maggi s Bouillonblokjes met dien van een ander bouillonblokje Het verschil zal U dadelnk opvallen U zult bemerken dat Maggi s Bouillon veel fijner is dan ieder andere Accountantskantoor H 8PARR11JS Lid Ned lolt van Accoatitaots HANDELSBEBOUW Kamers 5 an 8 Telaf noa 183 388 VLAARDINBEN 5974 M Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige bühouding van kleine boekhoudingen Alle overige accomntantswei kzaamhedea WITT E BIOS COOP W fUi het iowerkiag tredsn na d tedelijk bafutiaf op openbar verDiikci kbedan ii o de pri s D Loge 11 85 1 Rang 0 80 2e ff o eo 3e o S8 M t ipbogrlii au Stodelljlu bafastlno Htaurareohtaa 6313 M DE DIRECTIE Sanguinose züinr plmtaardig tonitviii het beste mUdel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte M8laria binnenkoorta slapeloosheid gebrek aan kracht en energie I Tal van personen die bloedarm waren en geen Staal konden verdragen hebben door de SANGUINOSE nieuwe levenslust terug gekregen Verknigbaar bn Apotheker en Drogisten SANGUINOSE kost ƒ 2 de flacon van 300 gram 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Tweemaal daags een lepel ii voldoende WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Den Haag I leaachm worden teruggenomen Met het aannemen van DRUKHERhE in elke gewenschte uitvoeiing beliul ich te HAAST HEtHr de heer J SCHEER N V OE I JüGEESTV rpeKKi 10 van Suü nummers en overslaan van Nolans 1 b MUUIb Maandag 20 1 ecember 193 1 Pn s van 1 150C 10951 1 lUOO 1072 1 l 200 19782 KIM iy i luO 1806 11615 12068 IWl Pnisen vuD 1 90 einyen elül 53 2206 5071 7474 9 H5 11558 1J878 1671318713 65 J7 6m b9 11112110 14 H014 1418810 1C7 2310 53 98 9 J il lU 51 20 5268 7513 i M J9 1 IS S 77 7Ö SO 41 J2 lil 2 18 2448 Jll 71 15 68 60 8 16812 S2 64 2530 54M 54 70 ll i 14112 77 Si 209 74 5500 34 2608 15 01 98 668 319 2724 574 412 Ji 91 94 8 8914225 J3ISUB 99 9501 11M2 28 93 4 7724 2012005 yi 17014 80 öu 2 30 0914302 57 19lo2 86 9J 7806 yüOjUlW 55 81 1 32 95 2837 98 ÖJ 02 4414475 9 JS 69eai7 58jJ B2 10 41 14o25l7Uol9IU3 7W3044 t 792 1 89 M 51 o41 M MS M 52 44 981 211414044 J 28 3108 56 78 9739 J3 M B 18620 33 21 84 8128 44 3211 5951 76 51 38 53 8208 8 92 70 21 1081 3352 73 9 87 3400 93 60 110 J8 600J J l 1 87 334 50 Hl J 17232 H 56 91 SJ 40 So02 12302 o7 I 70 514988 03 ld 84 12004 1 032 71 19 2 91 71 80 17327 j2 2 4 Vil 46 8o01 9a23 92 yo Ü41W ü U 61 J I ZÏ 5 12700 15Z0I 170 1 19 Bïï 3711 62 3 9923 33 20 W 1 3sfiai5 ïiooS Jisi i 22 6491 75 1324 39Ó2 97 85o7 10234 12919 1523 98 6506 54 4042 7 17U9 64 61 37 4102 6654 72 83 illSJt 9 84 201 I 55 90 15533 1 T iS 103 13141 43I7S42 M 0 10439 62IJ612 W 0 94 93 89 SI120MI 59 6 04 0 13212 9018 2 5 4264 6016 8612 10630 13380 157ol 1J K 18114 12 24 il 52 7 M 91 59 4460 jo 00 54 9415809 w w TÏio 65 o 10 i 13439 10904 W 82 1 6ÏUJ SSloeoü 40 0 4600 23 8718 93 92 51 la2= lSS ÏÏ71H i099V 13554 1624 l 1920 4MO 04 15 mol iJÜ S 0 7214 8800 8U 13620 16371 OT ïè 25 71 82 1125 S S 95 8923 6 o IIM J 83 49 7340 43 70 91 HtSSÜ 2iTr S wisi MKiu AGENDA 45 70 99 XM 11321 £ iiXOO OS 4 11408 iO 20 Dec 7i4 uur Soc Ona Genoegea N ttonale Opera Faust 23 December 10 uur vm Soe Ons Genoegen Verg Bond van Kaasproducentm 27 December 8 uur GAonw Bouw en Womngtoeucht Verg Onderatamiscom nuasie Armenzorg 29 December van 1 4 uur Stadhu Verkleibig V d Kamer v Koopha ndeL Eleclrisohe Drukkerij A BRINKMAN ZOON GOUDA 69e Jaargang Dinsdag 21 December 192G 60ÜD8GHË COllAIVT iNTie cc s cc wtfe ezx d vert©X3bti© bla cL voor G OTxd SL VERSCHUNT DA6KLUKS BKBAIVK ZON KN FBKSTDAUCN INGEZONDEN HBOEDRELINOaN Op de voorpac 60 faooger Gvwine advartentiliB en Ingesonden ajededaellngea b contract tot leer geredeceeadea pr a Groet lettere ea randea rordea barekand naar plaatanilmte Adverteatüa kunnaa wordea hig ond doer kiaa e haakoinat vaa oliede Beakhaadalarea Advartantieliunauii aa oaae Agaatea 1 4 ra ala i M elke regel meer fM ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal flM per week IT ceat met Zl ill lblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de besorglng per loopar gMefaledt Praaoo per poat per kwartaal ƒ 2 7S met Zondagablad 3 40 Aboanementen worden dageiyks aangenomen aan ofla BunMi Markt 11 OOVPA Mj eaae agenten den bodduuidel ea de postkantoren Adnlidatralla Ttlaf Interc Hl ADVHSTENTIEPBUS Uit Gouda en Omstreken behooraule tot dm b nrfkria 1 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den baiorgkrlnff l i regels ƒ 1 S9 elke regel meer ƒ 040 Advertentiën van publieke vermmkelyklw 4ea 13 ceat per reigel Advarteatlila m het Zaterdagnummer 20 büalag op dea prtfa MABKt I GOUDA Redactie Telef Interc 54 dea wn Tenntumnv dke wwselvalt resuiltaten orpimtnl niUen M zigen T Pa PU n ert meo tuver den Itoóp die fin onferentue neemit all niet aoo heel te r dNi ziUn teMoneerol de Paryscbe cor reapDiideot van beitSSiId gisteravond Biai eaifen hmo n eeet mA de kweatte van de sdhadtotTedTBoediiiIff mw Duitechlend te genten tor tjhüu ntlndfil roosldbeung dan Dott vooffrtaat DiMmwtagen loomen uA BuMwel zeer hioimiwwftde tierkrhteql Niaar het heet nuMt VM0 Idaar ui ÊÊm Imageti leer tevredeti z Een der FpaMc gededegeer den Se doux te HUs oAiioueaAbt pAllefl een oorre de Duitflchers hen verwBoht een voorbeel rerkarvr tue naeita t wen Beriun is wJier trouw viMdAe M voor ean rechtvaardage en ewT volle regeling Op dieven brief heeft O Flanegsaa f antwoord dat de eenuge moÊrt ka vnfT tot een vredlgte reg ing voor de ragaénnv 11 de bepaJingen op te vtatten vaa vc rdkag dbor directie ooderhandallngwi met het offtcoeel hooftll der lomche nalM preaiident De VaJera lioyd George heeft een scherp aatwxmrd geronden daze ber kmadar Ufw gezonden mededDeltog Hy ze t t OMt gematttdheild en nuchter verstand aaa beide zUdui het moige4t k had kunnen Rjja t t een vergel k te kotnea U bewaart au dat de eenig mogeJ ke wc tot wadi Ite et n erkennong van de I gr8Cèe repullUafc en ondkt iandeJiiw over een v rdra mak icnuuktr dUe U kenmerkt als offk leel bckofd en president mn de lersche republielc Ik heb iwoA nagelaten duidekyk te makeii ditt eir geen mogielük bcataat om tot ew reveloaior te kan en sooUng de Swn l Wner een larache repubJ ek aiachcai en dwi er geen weg ia di tot vrede ïeiOL aoo inng de Sjnn Ke nea voIhanleQ In hm p dat na het m functie tre ten van IlanLng terstond ondArhandieilungen zouden wor Jen aaiv iknioopt ter verandiaring van hat vnlkcnbondavKrdnw Men zou het omwniame van den vol kenbond met venuetiven maar art 10 11 en anderen waartegen te Senaat be iwaren hecift oipiheffen Amerika zal vol gens de meensv v an Fall de leudmg dan op aloh nemen Hanhng heeft ook het voornemen met de Elntente enger betrekkingen te onder houden daai deze mtei mi tw nale bond ge eijgend zou Kljn den economuchen toestand van de wereld te BtahïlLseeren en hot Amenka nwgelvk zal maken Ekiropa m men economoschen steun te verleenen De conferenties fvan Hjardlng zyn een aanwyamg tteit Qe meuwe regeenmg be loten heeft een gne le veiwtandboudlng er een nauwe Hunenwerloiv tUi tfchen Amerrioa en lOurofia te herirtellen AoKÜwre heeren andere wetten Vit gekit voor Aonenka da naeuwc konang van Gnekenlami echlter beilvert zKh de voetaporen van zyn voo vaniger in naam komng Alexander Jndeodlaad VenizeU e t druWwn In een interview aan boord van de Averoff één der iaativte di i Kon atantyn zat hebben toegiestaan Mant aoodlra hy voet op Oriekedhen bodem zette WAS hu geen bunger meer en een koning pleeet geen joumalieiten te ontvangen heeft haj tot een medenverioer van de Ex cloior den weig van V raaeeLob te sullen m slaan en dme later terug te zuUcn roevtui De vraaig o hy ten guoHte van dien dfadogue afstand sou doen ontkende Kon stant n bei iiBt en voeglde er aan toe zMih alechts aan één wil te zuUen onderwer pen nX aan dhe van Z n voUc 0 de vrt ag waarom de konung met dioor StreKt vejgeawld was antwow kie Konatantyn d at de Gineksche regeetnng be floten had uit zyn ontgervmg alle per flonen te verwyderen die door de goal lieerde mogendheden besohouwd U erdten ab hun vyandedijk gezind De conferentie te Brussel Persoonl ke besprekingen Exposé s d r vier Duitache gedelege rd B Hoopvolle stemming De schadeloosstelling van JDmemarfcen aan Puitschland Amerikaansche toenadeHng Ais Harding M dcnt zal zyn Konstantqn wil Venizelos sporen volgen BrlefwlaafÉÉt tu achen O Flanaggan en Uoyd George tiet Mjden der Brita£t $$mag nen in Riudand ONS OVERZICHT met meen m atnat ie b j het ikiillra tmi 9ïaindeil9V ridlraff m rnet andare landen rene€n vwxndiee9ie Toorwiaardiea ama te tié dem ünid en de bc KtjUineen wan het Trcdanwrdrag worden geAwmdtxaafd 3nitt n die I uitBcblaauJrfl oaipoeiteken n rak de sdtftdclooaatelUng vwmioÓt Na De Duilteche deae witie m onnridkUJtMi berend concrete vooimteUen berbreffende die VI ede bepal jnig n te formuJeftrML Dr MeDchoor gnf een expcmA raa de kviie tiie dier Jiqundlatle van DuJtsohA goederen un het txutitenilanidl K deelde mede tliat ih waarde van dtoe ipoedapea in de ter conferentie vcJtegiea W ifww B gde LAnd fl negen muJhoen gioudieQ mairicetL dat te a gevcD niiiliboen psipaeren nwrken betUc aaipt De som moet volgens het Terdrag wan Versaiiles dloor die DuiftBche regeening aan de belanglhebbenide DuiAed onderdanen Vixutian teruglbetaald hetgeen ndair dr Melohayor botootfode een £ eer ikOwSotibilgen mvLoedi op de wtiiaiH 3Booeir9en am hebtwn üy siteldie voor dait de geaiMieeirdien dé v o enide betgalnselen souden ericennMi Ie de Uquidiaties maajTnee nog geen aanvang i gemaakt moeten ongedaan b J v n 2e ie Kletteren die reedia gerecpteartreerd ïyjn moeten wiorden terugigagevedi 3e de goederen die léedb geliiquiideerd zyn nioeOen wv rden terugbetaald volgeau den prys by de Ijquadlatae ontvangen De heer Guno beplenitte terugigave van een iJt l óér hajuieJdVloot aan Oiutscihland Viwrk larend dat de Duutische vlloot dJbe voor den oorlog 6 00 000 ton bedroeg tlhans tot OOOO0 bon is teruggabracht en nog slecht tuee of dne groote schepen voor Ie traiia atLanliLscha vaart telt soodat het il nd voor ZTjn in en uitvoer niagenoeg ge in el van vreemitte bonitage afhianfpt Ten slotte betoogxle de heer Cuno dlat dr teruggave van een deel der hand dB vUxtt d wer kloosjheoid onder de zeeLiedJen vu m de indlustrie aal veuwnanderen het geen nmet alleen m het belang van Durtsch iland maar ook van de geallaeerden en de gahee le wereld zed zjjn Wat ten slbtte het exposé van Von Mirauiss betreft daarm werd m de eerste fplaatvt de kiwesitie der vesrékenbureaux besprolken waarby hy er op aandkrHigv dat tie gealj Leerden de tdans geldende metho pomlent na de KiMcn fa IVMiren difa menMter Bdnn de GeallseeirdiBa Bchen over de kontMi awrect Oi hun beurt x lie Duit oh r ver heugid anr Seytkfu gunstige uiblatning u hofxen dJat de ti Ug van Btrusiiel gtuMitiiKer ml zUn dkn dka van Spa Vloor Duotediiaiid i er wet reden tot oi tljxidf nM ook omidHt ndere giebeurte njkftsen een üchtend topje vormen m d aliBemeene duasbemte Hiet be feaig dat Deneiïnariken aan Duitéckland moet betalen als vergoedSng vwor de artaataeogen dbnwnaa m de vroegeore Duilache streek Noard SLeeawiylc m aaozAenlyk meegeval Len Hiet ia m de schadlilooa teliSi ngBCom nuaaiie te Partje i qMaM op 65 nudlïoeiQ een aom die Duiteohtandr aooit had gedBcht te nulUen kr en Verxier is de hautbng van Aanerodaa hoop gevend Zooala gnsteren geaeJtnd weird heeft het Huis van afigevaaxdfiigdien daai emdleilyk besloten den oorlogstoeetand met Duitschland en Ooetanryk op te heffen Wianneer mi oo4c de Semtat het goedkeurt zaJ mmididieU WalsiOn dte 2uich steeds met hand en tand verzet heeft tegen een der gelyke oplosaing van de vredeefawestae vkcd aÜgetredéo en dbor Hardloig vervangen zyn en de e po esident aal injn sanofaie aan lat bfiaUut zedcer nnet oivtJhoudcn Amerika aoeJot dus töenadaramg tot Duitschlandl wat oa nog Uykt uot een mededeellmg Tai Madden tn hei Huss van a4ge viaardtig den dat baaKneokort aan het Congres bet voor iel sail worden voorgeLeod om Duit cii land een laenmg van 1 mdlhard dbJlar toe tf staan ter bevorxlenng van ihet handets verkeen tusachen de Vereendgide Staten Hieit aspect kst Bruasélsche conferenttiQ etand iteoBt tevgawiige dU DukidÜAlld gjngien om tot een vongaiijik te door moorden en gewelddaden De e i Tetle w gekotnen wanneer de lendeni van atnn tem deae girondfltellmg ei ienaen tk betreur het dwp dat doocf bluft voor goede raadb viingen Hoewel O l lbnaggan dus aivt g alaafxl 1 lete ton doen ten dfenete van den lairBchen vrede ie d hoop op een wedenLJji sche regeling nog geenasaia opgagmtn £ en veel beteekenendiB bMd haaft dr regeering gisteren u het lagwlMite fadaan to i bealoten werd het tUd ei getkirende hetwelk hot voor Zutd Iwlaad mogejyk zou zi n d niaatrc elen van Home Rule te aanvuarden van twee Jaar tot drie en een hatf te v 9 l l4 n Dit zal Zujd Ierland een langeren t d g v a om te verdionaten van de wet welk NoonHerland voornemens w m da eeratvolgende maanden uat te voeren giade te slaan liioyd Geiorge heeft emdleifljik goant v ioord op het schipyvgji van den lerschen pater OTlanagigan Hflerm biie it hy hem facilitaiten aan om met Arthur Griffe de presüdient der Sinn Peozi omKanisa tie overleg te pJegun en hy drukt dktarin de hoop uït dlat Kertitn B de hanetoehten die iB Ierland de huulkge aiigryiselyke en onchinmtelyke atryd terweeg brengen mag venachteo en aJdos mogietlyk te maken een openiyke en persoonlyke beapreking met te gekosen vertegenwooidigem van het lerfcche volk welke eeen hoofdvetr De hoop dat tie confarentte door Uutró George voorgesteld tU8 h n r eer iwivtrtegemHOÉrdfigere n door lerrland gekozen vertogeaiwooniKgani zaJ slagen leeft nog altyd en de regeenng heeft Ih n i haar haniifcn vry om lufuataeve vervuUjig tl bwloven van conceasies m d Home RixUi wvt wiaartoe door dw oonfereotie ou tfWten wortten Hti m voedt men den invloed van Har tag reeds Tal van aaken wacdïtea met afdoening op zyn oprtreden VoilgenB een bemcht ujt Wladtungton heeft senator FU l een der mttemfte vnenden van Harding AfsclïuweLyke verhalen van het llidM kir Utgelsche gevangenen m hnadMn vaa de bolsjewiifa zyn v rvat ka het belanir ryke raOTiort van de commnaBie van Loid l hmnotit dïe benoonwi is om g revene t veraameHen nopens Ruaiand weJk rapport gjRteren openbaar n gemaakt Deze sJacht Juan van gtroeip tot gToep zuch bekJiagen de ibt hy 900 wenug had aan te bieden aan de officaeren van het leger van lord Wwllmglton Maar die vervloekte fVan Bchenl het leger van Soiiltl Zyn vnen den de ËngcdlHchen nouden het wel be grypen De dteven hadden ternauwernood genoeg achtergelaten om een mim gedu rende den wanter te voeden Maar toch H erden de veddfvuren ontedx cen en met pa s geslachte Lammeren van de heuveJen en g oeden ouden wyn urt enkele ver r gen vaten die nog njet afigetapt waren door de FranBche tTxwpen konden de of ficiciren en hun mannen het vry goed Htel len en voelden zy zich aiaof zU m eelde verkeerden na het halve rant oen t xy op de kale heuvelen rondjom ËstcJIa had dtn ontvangen Adora wost dat haar een moeUykfi baaV tnachtte m de girootc bovenzaal waar zy gisteren gebeeï aiUeen het imiddaigmaa had gebruikt Dte goede kapctfe n sorgcte er voor dat de eeoHte feamankomat der gekefden noet bespied of geetoonil zou vMorden iHoe vreemtl het moff hynen Adnra sloeg haar oog n neer toen zy de laohendle bdyhcdd m tee van Sydney Ijotimer aag Natuurlyk dacht h wat ieder ander man m sulk oen goval gedacht sou hebben Het was hard hem te moeden ontofooche len Maar zy moeet het doen HU had haar ééns gekust en dat moeet niet meer gebeuren Maar wanneer hü haar venotk eens wetgerde weogerde met haar naar Schotland ten te keeren Zy zelf kon daai4ieen teavflgaan met den goeden ka pit n EbeneMT om iMiar te steunea aw z er een eed o kunnen doen dat a Faullieton iTJuten Ën zy waren allien My want de jonge vrnend van generaal Bamant had het lot met gedeeld van de meeste nuli taire gunatedjngen Zfjn makücera mochten hem graag lyden en sOn manscihapipen aanbaden hem Odk vub hij ryk eai de hardvochtigiMdd van een meisje bad hem tem oorlog gedfe ven Nu de meeste bun ner kooden iets derg ik vevtelJen maar dit tooneel was adthans iets nieuws Met het aanbreken van den dag en de konksrt van het confvooi met anunrunattè dat door een detaahement was vergezeld Aaren de paridlae verdwenen als sneeuw voor dé son die opgekomen was en slechte de geduldige muileeels de leege venia en tie gesneuvelde bancbeten rondom de boeve en bchuren lieten een bewys van den atryd dBe den voniffen avond was geleverd Don Juan Hernam was even kalm hof felyk alsof een aanvail met kanon op zijn alguer en de konwt van een afdeeliiv cavalerie tot zyn berrodtaig de gewoonMe naak van de wereQd wam Hy had reeds uwftruotias gegeiven om tr it het overttrengen der doeden naar hun wonmgen Tydetlyk werden ziU m den boongaard neergëiegid Terwyl I on Ju n f aar hen kedk nam Yüj z n sigaret uit den mond naakte het teeken des fcruasee en monkelde by z zelf God zij hem barmhaj Hy beftoolde M een ujfcaemMidb fiannflaer Ook gebeurde het wel dM hU aooder K dBdKaË t r teelcea Imd z J e duiveJ heeft vandaag een aledïte koop iretkan IntuMdMn hadden Adora en SyAiey Utnnej gewacht Bmeden 09 de biMwntiJaata bep Don laat T y legtle haar honid tegen Sydkiey Lo tutieff s borst als om hem weg te dkiwen Neen neen dat moet je met doen Je begiryipt het njtet stamelde zii Ik heb jc veel te vertelilen £ k heb die heeie reas gemaakt om je te vuuien om Je te zeg gen De jongeman sloeg ayn armen weer om ihaar heen Je maalkt my heel gahddfflg zei h fi al A het naaar had geweten 1 JJat iB het tïat ls het steunde ry Je weet het met je auJt het met begryipen en ik kan ten aaniwwre van al de e menfichen met vryuJlt sproken Neen dat kan je oatuurlyk met zei Sydney Lotimer nuet Wiyde levendhRhend Wat ben ik düm Laten we naar bmnen giaan Ik hoor d t er een afdleelmg van het leger van lord Wellington haer is Ge neraal Barnard heeft my gewnden om het te zoeken het hïnnen te breagen Weonog had ik vermoed boon ik my op weg begaf o hoe wein g wat trui wiachtt © en miy zocht wat een koirtfcaar iets ïk zou temigihrenigenl Hy staarde Adkwa teeder aan met zulk een stralende uitdrukking op het gelaat dfet bat meaaje e r een oogeaibiik door werd meegesleept ZtJ liet toe dat h j haar h nd drukte terwy zi steedb tot mdiwif iet DLt 18 de tyd met om te aiM Aen I rt de tyd met Men kan auah voorsteilen hoe nH het gerucht door de gcAederen gang terwul de manschappen hun paarden aftaiigden of an water voorzagen a óm langem lit dot het meiBje van hun taapatem den weg van Schotlaml had afgeJeg t om hem te öyidney I 4uTier m levenden I Jve bad f auen Maar van den kant van ioand 100 verdacht aJs ziy zou dat Koy Mc Oulioek maar weimg voordeel aanhrongen Wtant Adory wiat dat i j door de r dhterlyke macitf ais de ooraaak van de twwt vvie rd beechouwdL Zy keken eHcaar aetuga ooganblDéian onaeker aan Toen het Sydney Lotimer die het ee apsaJc Je hebt me lief begon htj nut aacSlt emeekende stem terwyl hij haar m t plot eJmge verlegenheid aanke Adora Bchu l le treung hM hoofd V vergist u sekle a Waarom ben e dan hmar vroeg h tbrwyl de kleur uit zyn gelaat verdwiMii Ben je met gekomen om nuj te aoakiMr Ik dacht Ja zei z haar blik afwendende om zyn oogen te m den JQi kwam om u te spreken ik kwam om u te aoek n maar met om de reden die u denkt Ik hab veal tf aegigen ga attten en luister Ik verBoek u nvy aan te hoeren OidLen u eeajgr gtvoej hebt voor den vervlogen t d SydnCy Lotkner gong Bitten H gaapt zyn zwaard loa daar het hem hJndarde en wierp het op de tafel Adkff vcriffda hert rnet de oogen u dacht ij M ik hetn pyn doe zal hy leta aoderi heb ben waartoe Ku aieh kan wendMi Men segt dat een soldaat wch gmakkaHlfc Wardt vamigi