Goudsche Courant, dinsdag 21 december 1920

i i rjrxf T j prr 5r rr s ffS S5 offeo vsn de aovjoit reeefffinr werden niet beier behandteld dhn bbnicbte nusdb isg rs De conuniaaie verkJaart met nadrulc dat de firitecbe ondterdbnen met w orepwogan sluwQieüi werden bahAJuiy4 en onderworpei aan vreeael k bciiuneiIJk ea 8ie fi4 i ijk lyden Nóet de nunste beschujdtup ag wa iQg bmc tegta de helft vian bet aanxientijikie aanbal Bdltsche frevsfiffenen die paa uit Ru amt E n bervrüd mi door de cocnnuBsie zijn gedMord De gevtuvennenning werd gewioooJ ü3c gevoligd door een ondefraoek det meeetai s nachts werd uitigevoerd en vaak gepaard ging mei dbden dik er o berekend waren om dinik aan te ja en Bedfl eijpngen met eei eld eo geaiiepig of ruw onderaoekende ambtenaren alaofod tx er in om etmsfcisre igieeateljjlke aandoeningen te berokkenen aa de vrouwen wüer wwerafiandsivermogea verniuuüerd iwas door alecM voedaeJ nolle sinorng en ofiwaardrge gevan genissen 01 dbor de nerveuze spanmiiig d£e venoorzaaki werd dK oir het tjien van axv veie medegevangenen die ter dood wwden gebracht I e menjciwaï wtaren soo dScht op ellcaar gestopt dait er g een plaats was om te liggen of zellfs om te zitten Miartin verklaarde dttt hij in een ondergrondsohe cel werd gebffacbt wan ongeveer 50 bü 30 veat VWBO Ju dlr e of vaerhonderd menfiohen wiaren Frank zeide dat hiu m een kiamec verbleef wiaaiön 170 menschen gevangen Wten tiangs de muren waren planken eangebracht voor de gevangenen De men chen sjUapen daaronder en op den vloeï ilr wias een kleine tafel in het maddein van de kamer wiaaronder menachen sliepen Drie anderen sJiiepen op een hooge leasenaar tegen den muuT Toen Frank er over klaagde dat de ceil zoo vwi wm en zeide dlat h0 Emge Bchiman was en grijzelaar fcreeg een van tie bewiakera metteluden mot hem en zeide ik zal een plaatsje voor je mfiken Hy riep een man uit een van de ceMen die doodgeschoten wiewt waar na Pïiank in die oei werd opRie sIotcn BINNENLANB Nediertand Servië Aian een offdcieele medédeeKing liioor deServische geerang uitgegeven in zakehet geschjl met Nederland onbleemt de N K Grt de volgende nog met ibekende b iBondeitheKi In 1912 vsmren de NetiejlandBche hitmonaiJriconiBul en de Nederlandsciieeoromilgeneraal re de Jieei en Bernhai d Rapaij xri en Kioihftoibiaoh beu llen Oosten rijküiohe onderdanen in de spaonnagiezaakMuller gewifldkeldL Bjj het begiun v m denoorlog werd de èeer Rapaport dien Nederland niet terugitrok door Seirvie geintemeeoxl enz Nmr thet Ned Oottir bureau aan de N R Ot meldt z heden dipilomataeke btechfióden betreffende het incident met ile SerrvuBche regeeirinig naar de Tweede Kamer verzionden door den ixioni ster van buitenlaiuJbdie zaiken Netlerlaind en België Da oooTefiipondenjt dter N K Ort te BruaseJ edmit Alle avondbladen peubliceeren de paj a raiaf uit de memorie van antwioord van den Ne erlan ibcheii minister van buitenlandse he zaken betreffende den Btand van de Boiigiit oh Ned erlan iis he onderliendeiiinigen Geem enkel Wad zelf s de f Niatïon Beige het ongaan van de Politique Nationale of Le üoir nii t knoopen er het minste commentaar aan vast Crediet aan Oostenrijk De heer Keisch oud Staatssecretaris van Financien in Oostenrijk die naar Nederland is gekomen in verband met de kwestie der termünen van terugbetaling van het Nederlandsche crediet aan Oostenrijk is te VGravenhage aangekomen Naar het Hibld verneemt zyn er tua chen hem en de N U M besprekingen gevoerd welke slechts een voorloopig karakter dragen Naar Wilna Naast het detachement van 100 man waarvoor na goedkeuring door de Kamer de Minister van Oorlog mariniers wil beschikbaar fltellen vraagt de Volkenbond nog de beschikking over eonige oflicieren die hetzy door hun kennis van de Russische of Poolsche taal hetzy door administratieve ervaring byzonder geschikt zyn om gedurende de uitvoering van het plebisciet te Wilna met bijzondere opdrachten te worden belast deze officieren zullen door den Minister van Oorlog zoo mogetyk uit het leger worden aangewezen In verband daarmede verzoekt de Minister vóór 27 December e k eene opgave van officieren die aan bovenvermelde eischen voldoen en jich zoo noodig voor minstens een half jaar willen beschikbaar stellen Officieren die reeds eerder een verzoek hebben ingediend om uitzending naar Wil na moeten ook op die opgave voorkomen Uitvoer Met 24 Dec Is tot nadere aankondiging dispensatie verleend van het uitvoerverbod van pyriet en van locomotieven scheepsmachines en onderdeelen daarvan en hunne legeeringen Duitsche kolen buiten diatributie Be R kskolendistributie die al ia eenbelluit nog niet gevallen waarschynlijk nahet afsluiten van het loopend brandstoffenjaar zal ophouden te bestaan liquideertthans haar bemoeiingen met Puitwhe kolen Naar het Hbid ter oore kwam zulten van eind 1920 af g e e n Duitsche kolen m r worden gedistribueerd Wanneer de regeering afziet van haar optie op 90 000 ton Duitsche kolen per maand haar gewaarborgd doot het NederlandschDuitsch verdrag vervalt natuurlijk ook de prijsregeling van de Duitache kolen die hier sullen moeten concuneeren met vrije Ame rikaansche en Engeische en met de di tributiekolen De kofienvtfoductfe in Unburit De netto productie vHn de Staats en xbicuüere kx l£Qinyne D in limtmrir over de afïpaloopen nUMnd November bedraagt 874 451 ton tegen 883 006 ton in October JJ AH MdélMrc iiiicbauw Men lieert aan hM Vwi n ede dat de dor den Mónuiter van Aafceid in de Tweede Kianker aangedcondigde verzameling van woningtypen voor arteiderawBniog1x uw ie verschenen De gemeentesbesturen ontvangen ieder één exeraiplaar De bundel ts in den boekihandel vertcrygbaar gieateld Gouden en falsest wieiUen Die Stiaa tscommiusne voor de herzJening van iie wet op den wiaarborg van gouden eci a ïveren werken zal ongeveer half Januari met haiar rapport gereed zjjn Kwyrtandft viBSolieirij Van hot giroote aantal opgelegde stoamtiawlers te Umuirkti is dezer dagen reeds één gereohitelijk en één vrywuilig verkocht Binnen en ie e weken zulilen wederom dirie iiezer schepen op last wan te rechtbank n ipLiM ke v Jthnig worden gebradht He be treft vaai tujgen duur ingiekooht toen het de v löscherij voor poeicllig giing dkw h die nu het eerst vallen alls slachtoffers van k crjiSia in de vnssoherij Peiriaonael in s BijksdflenM De Centrale van Vereengungen van l erfioneel m s R U kjsdjienst houdt op 27 en 28 tiezer te s Ji a renhage hnar jaarluk=ch congres Naa t de af ltooning van huuahoiideUJke aangiolcgenhrfHlon kjomen m beaprekin de omferwenpen Bureaucratie en Vakibeweg nig en Jt a nijloon Het eei s te punt aal wxirden behiandelii i i de av on ïveinga l©ring van den eeröten Dag en ingelo d door dien he r W J Hoogte yJing Uoofdcomjiues aan de Algiejneenc Eekenkiamej en vöorTotter van den Bond van AiiiVbte n aren de r D aparte mcnten van Algemeen Befi tmu r en Hooge CoJleges van Staaf Omtrent het tweede pfunt zajlflen op den fc eei llen dag voor en tefpen resp won en ingeleild doK r den heer dr C P Guiminf rector van het Aunsterdamsche Lyceum en mevT W Wunaendts Francken lid van het hoofdbostuujvan de Umie voor vrou enibe angen Voorts zal tie wensoHelijfkIheiti van aarsJuiting bij h t AJgiemeen Neti erJandisch Vakverbond worden besip roken Vryz I em Bond Onder voorzitterschap van Mr J Limburg hield Zaterdag en Zondag de Vryz Dem Bond zyn algenieene jaarvergadering te Groningen Na dt openingsrede van den voorzitttr werd door Mr Marchant de volgendr beginsclvt klaring toegelicht die onveranderd weid aangenomen De Vrijzinnig D niuciatische Bond stelt zich tén duel om georganiseerd optreden tt bevorderen van alle vereonigingen en per nnen die de volgende beginselen ondersc in ven 1 iïegeermacht en wetgeving behooivnte steunen op de vrye geurganiseenle wilsuiting van alle meerdcrjarijje Nederlander s l er bereiking van dit doel muet de staatkundige opvoeding de vulks worden bevorderd en ia de grootst mogelyke openbaarheid van alie regeeiingsbeleid alsmede een onbeperkte verantwoordelijkheid van de overheid tegenover de vertegenwoordigende lichamen gebixien II 1 Wetgeving en regeeringsbeleid moeten er op gericht zyn de maatschappelijkeontwikkülingavoorwaardtin voor allen gelijkte maken 2 Om le vrye werkzaamheid in de voortbrenging en het voortbrengend vermogenvan het volk te bevorderen m iet aan iederde vrucht van eigen inspanning zyn verzekerd Daarvoor kan erkenning van het persoonlijk eigendomsrecht in de maatschappelyke orfie met worden gemiat Deiwetgever behoort echter den omvang van ditrecht aan te passen bij de maatachappelykeontwikkeling De overheid heeft in het bedrijfsleven een leidende taak te vei vmllen regelend in te grijpen en zoo noodig de privaten ondernemmgsvorm ter zijde te stellen waar de werking van het vrije bedrijf het algemeen belang schaadt of een rechtvaardige verdeel ing van het arbeidsproduct het vordert 3 Allen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn behooren belang te hebben by de uitkomsten van het be lrijf en medezeggenschap in de regeling der arbeidsvoorwaarden en in de organisatie van het bedrüf De overheid behoort door krachtige sociale maatregelen het stoffelijk en zedelyk welzijn van allen die aan de voortbrenging deelnemen te bevonleren III Het geestelijk leven van het volkverdient de belangstelling en den steun deroverheid Het werkprogram van den Bond bepalende de hoofdlijnen der staasinrichting verhouding van Kerk en Staat het Rechtswezen Volkswelvaart Sociale wetgeving Onderwijs en Hands verdediging werd na breedvoerige besprekingen aangenomen Het gedeelte handelende over Indië het zelfbestuur van Indié op democratische grondslag en verdere belangen van Indié werd aangehouden tot de volgende vergadering Het gemeenteprogram dat 12 hoofdstukken bevat De gemeente als werkgeefster Gemeentebedryven Onderwijs Volksontwikkeling Gezondheid Volkshuisvesting Armenzorg Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidszorir Arbeid stoestamlen BelantingKaken Kennis van Toestanden samenwerking van gemeentebesturen werd even eens met eenige kldBe wüzigingeQ aangenomen f De heer 3 A Reinlnk i e Groningen werd gekozen tot lid v d het Dag bestuur in de vacature Hr J Limburg Door nevr Klein Cul nborg werd UBi den heer Ketelaar hultfe g niht voor wat hi in de Kamer ten opzichte van den onderwijzer Heeft gedaan De heer Goedhart Arnhem bMprak d fusie der Vrijx partijen en verklaarde dat niet alleen de heer Marchant maar alle vrijzinnig democraten tegen een sararagaan met de liberale partijen zÜn De volgende door het H B in overweging gegeven resolutie werd aangenomen De Vryzinnig Democratischen Bond vooropstellende den democratischen plicht van steun aan het wettig gezag overwegende dat voorzoover ter beveiliging daarvan vrijwillige hulp noodig ia deze moet ataan onder leiding van de gewone politioneele autoriteiten verklaart zich tegen subsidie van overheidswege aan zelfstandige burgerwachten naar de plaatselijke omstandigheden zijn te beoordeelen Ten slotte kwam aan de orde een voorstel van de afdeeling Rotterdam om io de volgende vergadering aan de orde te stel len De verhouding van den V D B tot de vakorganisatie De vergadering verklaarde zich echter accoord met den heer Ketelaar die wenschte vast te stellen dat de V D B van meening blijft dat de vakbeweging neutraal moet zijn los van een politieke partij De vergadering werd daarop gesloten TWEEDE KAMER Zitting van Maandag 20 Dec Vervolg J Voortgegaan wordt met de Onderwysbegrooting 1921 De heer A 1 b a rd a 3 d wenscht sala1 is erbeteiing der leeraren H B S iJe heer Snoeck Henk e mans c h faluit zich by de laatste klacht aan en vraagt salarisverbetenng der directeuren van Kyks H B S De heer Van Wijnbergen r k wenscht subsidieverhooging van de bijzondere middelbare scholen in verband met de verhoogde leerarensalaria en Ur heer ZyUtra Anti Rev vraagt een noodwet voor de subsidie verhooging van byzonder H B Scholen en gymnasia en vooits een voorschotregeling voor subsidies De heer Van Bereateyn vryz dem ondersteunt het betoog van den heer Alberda inzake de herziening van de subsidieregeling voor de gemeentelyke H B Scholen en vraagt met den heer Van Wyn bergen vereenvoudiging van de eindexamens M O De heer Van der Waerden 8 d bepleit de wyziging vjin het eindexamen reglement en overneming der H B Scholen met daaraan verbonden handelscursussen De Minister van Onderwija zegt de handelficursussen by de H B Scholen niet over te nemen om niet vooruit te loepen op de beslissing omtrent het karakter van het handelsond rwijs by de herziening van de middelbaar onderwyswet waarvan het ontwerp i de eerste maanden van het volgend jaar zal worden ingediend Dan zal ook de examepquaestie ontler oogen worden gezien Met het oog op de styging van de onderwysbegrooting van 54 tot 133 millioen moest hy over de geheete linie bezuinigen Hij is echter bereid de H B § cholen te Sneok Apeldoorn en Gorinchem succeastevelyk over te nemen wanneer deze plaatsen niet by machte zyn ze verder te bekostigen Salanslierziemng van de leeraren by het M O zou het byzonder M O in het gedrang brengen en is ook niet urgent Een woLsontwetp is geree l om voor rijksv Pjrp dt mogelijkiieid te openen om kapitalen to krijgen voor den bouw van bijzondere H B Scholen en gymnasia warvan de schoolbesturen rente en aflossing waarborgen De minister zal de subsidie verhoogen De lieer Staalman m p dringt aan op vereenvoudiging der inrichting van het Rijksinstituut voor lichamelijke opvoeding en vestiging van dit instituut in Amsterdam De heer Duymaer van Twist a r gaat in het algemeen met de plannen mede De heer Savornin Lohman c h komt op tegen de moderne manier van instruction isme De heer Gerhard s p verdetiigt het vooistel evenals de heer v Wynbergen r k De heer Ketelaar v d stelt voor de aangevraagde ƒ 3000 uitsluitend voor onderzoek naar oprichting van zoodanig instituut beschikbaar te stellen De Minister verdedigt Utrecht als vestingplaats en neemt het amendement over mits de Kamer op t standpunt blyft staan dat er een Rijks Centraal Insituut moet komen De heer De Savornin Lohman c h verklaart nu tegen den post te zullen stemmen evenals de heer Duymaer van Twist ar doch na verklaring van de heer Beumer a r namens de commissie van rapporteurs dat de Kamer thans uitsluitend te maken heeft met de gewijzigde redactie wordt het artikel zonder stemming aangenomen By de afdeeling nijverheidsonderwijs bepleiten de heeren Gerhard s d en Ketelaar v d salarisverbetering voor de leeraren en uitvoering van de wet op het nyvcrheidsonderwy s De her K ter Laan dient een lotie in om aan de nijverheidsscholen alsnog rÜkssubsidie toe te kennen In de avondvergadering wordt de Onderwij sbegrooting 1921 verder behandeld Mevr Groeneweg s d bepleit centralisatie van het vakonderwija voor meisjes korte curaua qen In het hui shouden voor arbeidersvrouwen en cursussen in kinderverzorging niet voor meisjes maar voor volwassenen speciaal jonge moeders en subsidie voor de Rotterdamsche opleidingsschool voor leeraressen in dit vak De heer Van Ravesteyn c p vraagt salarisver beten ng voor de leeraren bij het middelbaar technisch onderwijs De M inister zegt dat bezuiniging de reden is dat verschillende ambachtsscholen 7 niet op deze begrooting voorkwamen De motie Ter Laan ia onuitvoerbaar met het oog op s lands financiën Met de invoering van de wet op het nijverheids ondej wijs kan een graoten post worden gemaakt Spr wdl om te voldoen atm het verzoek van mevr QroenKweg om subsidies aan de Veraeniging Ktnderverzorging De klacht van den heer van Ravesteyn zal spr onderzodcen Spr overweegt wijziging in de aubsitbeerfiig van het nijverheidsonderwijs 0e heer Ter Laan trekt ijn motie in De heer Snoeck Henkemans ch vraagt een positieve toezegging dat de minister 70 pet steun zal geven aan inrichtingen van nijverheids Ijnderwy s ook als anderen dan de gemeenten de ontbrekende 30 pet bijdragpn De Minister zegt alsnog te zullen overwegen de scholen die dit jaar geopend zijn op een supplementaire begroeting te zullen brengen Bü de afd Lager Onderwijs bepleit de heer Bulten r k invoering van schoolbioscopen on verschillende belangen van schoollioofden en onderwü zers De heer Ossendorp s d komt terug op s Ministers denigreerende uitlating op 26 Nov volgens welke de onderwijzers gemiddeld slechts 2 i jiur per dag zouden werken Die uitlating heeft de onderwijzers diep gegriefd De heer K ter Laan s d a p wijst er op dat M U L O onderwijzers door het beëindigen van het M U L O plotseling ƒ 500 achteruit komen De heer Snoeck Henkemans ch bepleit o ip de belangen van de leeraren aan de bijzondere kweekscholen Ook spr vraagt een betere regeling voor de betaling van overtollige onderwijzers Mevr Groeneweg 9 d bespreekt de salarieering yan de handwerk onderwijzeressen buiten de schooluren Spr komt er voorts tegen op dat onder de 103 leden van het schooltoezicht maar 2 tot de S D A P behooren De Minister is in den yver der gemeentebesturen inzake het uitbetalen der salarissen zeer teleurgesteld Spr is overtuiffd dat zijn salarisregeling ren zegen zal zyn Ree ls thans bedraagt de stroom van brieven van onderwijzers die hun ingenomenheid daarmede betuigen het duhbele van die welke daarover ontevreden zijn By de verdere artikelsgewijze behandeling worden nog verschillende wen schen kenbaar gemaakt o a vraagt by de afdeeImg Kunsten en Wetenschappen de heer VanBeresteyn naar vrijatplling van rejri Strati erechten voor de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten Voorts dient deze afgevaardie le een motie in volgens welke de opheffing van den portvrijdom voor de zending van boeken en archiefstukken van boekerijen bibliotheken enz met tengevolge mag hebben dat deze post in het vervolg ten labtr van de studecrenden zal worden gebracht De Minister za met zyn ambtgenoot van Waterstaat overleg plegen waarna de heer V Bere tl n zyn motie intrekt Voorts dient de heer Dresselhuis u l een amendement in om de subsidie voor de Volksuniversiteiten te verhoogen met ƒ 45 621 Het amendement komt heden in stemm ing By de afd Pensioenen vraagt de heer Ossendorp verhooging der pensioenen Voor de weduwen en weezen van voor 1 Mei 1919 gepensionneerde ondenA yzers en voor de weduwen van voor 1 Jknuari 1906 gepenfiionneerde leeraren De Minister zal dezen wensch nogmaals aan den minister van Financiën kenhaar maken Over de begrooting zal Dinsdag gestemd worden Het wetsnntwevn verhoop ing en wijziging van HAnfdfituk V en der Rtaatshegrooting voor 1919 wordt z h st aangenomen GEMENGD E BERICHTENr Iitknmpiing der bruiinkoaloaitginning Op le bnuiiikioolontginin ing Graetiheiide Jjij Sïbtard zyn naar de Tel vemeemt tt n kleine 5O0 arbeidöi s onitslagijm omdut momenteel door den lagv i w aterstand df vorst en het gebrek aan voldoende hoevcolhcid frpoorwiogimateirjeiel itlie brumkool niet verzionden kian worden Ook op de andere m exploutjat e aijnde bruinkoolontgiinmmgen I e Enengie by Treebeek en De Heirman be Fyigu lsihoven zyn de arbeiders vooT een deel ontslagen Indoen bedetre aend ttig weer miogelijik wordt zuiicn de arbeufers gedeeHtelyk in ilLeoist worden terugigenomen Door den meerderen laaaivoer van steenkolen ie de VTaag naar brumkiool echter zoo vermiBi lterdi diat do bruiniuooLonftgiTKniinigien m Lümburg Wonion ingekrompsn Op De Carl borg velne ontigmniiimg g ibaseerd s op een productie van 25O0 4 3000 ton brumkool per illagi v oi l t tlhanis Jiog geen lOOO ton verizi ndi in het aantal wagions diat beischjikIbaar gesteJd wionft is echter fcleiiner dBn die navraag naar brumloool Op deae laatste myn is het grootsite gedeelte der arIx KÜers in dienst kunnen blyven omdat ze geibruii kt wordit by h et m ortle maketi van een nieuw concessreveld waarmede deze week begonnen as daar het o e veld IS uitgeput Gemakkelijk In de gemeente Gendlnngan waar de gemeentebela rtJnig aans eniijk verboogid is zyn gedrukte formulieren verkrygbaar gestekt voor de ingezetenen om hun reclame togen de belaisting by den Gemeenteraad te kjunTi en mdienen Dit ZOOI ook ets voor onze stad kunpen zy nl Om een slecht rapport Te Diever is Zondag aangehouden een 16jarig gymnasiast zoon van den apotheker L te Groningen die vertelde dat hjj uit de ouderlijke woning was weggeloopen omdat hy niet met zyn slecht rapport durfde thuis te komen De man die hem hati aangehouden voorzag hem van reisgeld zette hem op den trein en waarschuwde telefonisch zijn ouders De RoM Handels ea LêUhonvbnk De Officieft van Justitie te Rottenhun stelt eene strafvervolging in tegen eenia è personen die betrokken zijn b ii de zaken der Rotterdamsche Handels en Land bonwbank o leider dezer onderneming W H Broekhöij wiens gevangennem werd bevolen zal n eer bepgjUdelyk woiden vervolgd terzake van oplichting Bïaandag werd te Amsterdam op verschillende Spoorwegen ge vaj Te Rosmalen b j den Bosch heeft gisteren een ernstige botsing plaats gehad tusschen twee goederentreinen waarby acht wagons ziJn vernield Toen een goederentrein van het station Rosmalen vertrokken een wissel passeerde werd hij aangereden door gflfederentr in 4130 Door de botsing schoot de locomotief van den aanrydenden trein van de rails den overweg op de acht volgende wagens schoven op en Ml elkaar Het terrein van het ongeluk bood het tooneel van een grwite verwoesting Onder de puinhoopen kwamen te liggM de hoofdgeleider Molenbeek en de remmer Hendriks beiden uit Nijmegen De temmer Murkens ia doodgedrukt Men vreest dat Molenbeek dood is doei de remmer Hendriks leeft npg Hy riep on hulp doch men kon hem niet bereiken De justitie heeft de zaak in onderaoek Scheepsramp De miaMboot i mses Juliana heeft te VUssmgen aangeiboiaehtt elf der zestJeo opviarenden van ibet Gine aehe atoonisohip Joliarwk dat im het Nauw van Calais lek geraaikrte an m zrjakeodeii taastand werd verlaten Van de vyf overige opvarenden wend niets bemerkt Het scJsijp he luoorde aan de reedery MichaïJngoB te Piraeus en ging met cokes van Newcastji maar Dumkerlpen Ben gewonde is in het z ekMjnihaiis opgenomen Daling van prijaen Unt goede bron verneemt de Tel uit Heerlen dut behalve dat nu de distrjJbiitif van ga kolen is opgeiheven binnenhort ook een tweede pryaverlaging der gasJoo en vorwacJit kan worden Ook de verkjoo © 3T cokeis vian de gasfabrieCien is vryge teld Dto Coöp Ziuivelfahriek te WeÜvega heeft den pryis der boter voor particulieren met 10 eenit per K G vorfaagd eo gcr bi achit op ƒ 3 1 5 peir kilo De bakkers op NioorduBeveland besloten den po yw van wjrttöbnood te brengen 4n 40 op 36 cent en van tanwobrood van 39 op 34 cent par K G Te Siyjls m de prya van wirttebrood verlaagKi van 42 op 40 cent en van tai ebroo l van 36 op 30 cent per K G Reclame in telegraoi voütsr Dezer iligen kireeg een dame d e aan de Heereogn achit dn Amsterdam iwioont een telegu iam waiai iin een en ander giïaagd weid over de quaJiteit van leen soort worst la de mieeoiiing verkeerende dat bet telegriam aan een vejikieani adres was ibazorgd bekle ZJJ Ihut telegiraafkianibooir op wiaairop een besteller ihet telegiram teru g iaalde Üip het te leginaafkantoor ziag men wat de iianie niet laad geizje n n il dat ihet reclame uas Oogenschyniiyk Jeek het oipgevauwen groene papjefftje veel op een gewioon ry klstclegram By nadere ibeachoiiwiing vert onde hiet ecihter afwykingen Heit geec hrev en e h ad betrekk ing op Miorst iham apek opgemaaifte sclioteiB en döigelyJce Iekike rinyen Het geheel was betlloeld al reclame vioor een eetsakwi in een der voornaamste Anusterdlamsche w 11 n kiel straten De eigenajat der aaak d e i ndeodlaad 3 iii3rmede een paikkiecide en Ihand lge reclaime heeft gemaai it ioeek i aar op zijn ncMh toen de ipo liibie iprocee verbaal opirjaalflte op grond van art 220 W v Sitrafrecht dat het vervalschen of het wedKsrrechteiIijk vervaaivii gen van z geJlB strafbaar stelt met als maxmmim 6 jaar Ken ikoeveiöliheüd vian dengel ijike telegrammien iis m besilag genomen Enn eiigenaamlig éi iBij de arrestatie wan den boekihiouderE o j de Heerengirachit in Ainnstordam dbe verdijohit v erd van oplJchitung van ƒ 30Ö ke i zi ch if ts hieel eigenaardtgs voor De man n im izKwalis wy leeds meldden de vluohrt en bij de Wopjacht die toen volgde A aarby de po litie van vuurwapenen geIbruJki maakte vloog een kogel Iiangis de jmpon en an antel van een daar uist pasficarende Jöffrouw iprecJes in haar handtaschje en bleef rlaair steken Een vermakelijke vergissing Als de correspondenten van de Amerikaansche bladen aan hun hoofdredacteuren telegrafisch willen verzoeken laen door hen gezonden telegram geheel of gedeeltelijk niet te nemen seinen zy het woord kill de imperatieve vorm van het werkwoord dooden gevolgd door het te schrappen woord of den naam van het telegram Journalistenkringen zijn hiermee natuurlijk wel op de hoogte maar men mag dat redelykerwyze niet verwachten van b v de Zvritsersche politieautoriteiten Dezer dagen nu zond een vertegenwoordi r van een groote Amerikaansche krant tiie te Geneve de Volkenbondsvergadering bijwoont een telegram naar zyn blad waarin hy meldde dat Lloyd George te Geneve werd verwacht Dat gerucht bleek onwaar te zyn en de plichtsgetrouwe correspondent seinde dat dan ook terstond naar Amerika Hij deed het op de gewone manier Kill Lloyd George Een insider begrijpt direct wat dat beteekent Het telegram over de komst van Lloyd George te Geneve moet gij niet nemen Hy komt niet De Zwitsersche politie dacht er echter zoo vertelt de Tel anders over en nog f BOT nadat hy z n telefram had afge ga had de ongelukkigre correspondent laatal nieuwsgierige rechercheurs in L rile zijn kamers overhoop haalden al fn nog wat verzegelden en verder alle erpen in beslag naïnen die hun maar izins verdacht voorkwaïnen Baarbg wierpen zü den bevenden krantenman lë fl scherp verhoor Tot zün groot ge I kwamen eenige collega s by hem op ftn Zy helderden de zaak op en wisten litie te venekeren dat haar arrestant lat zoover was het reeds gekomen geen Ëjewiek of Sinn Feiner was De K III ISpeenhof krekelzangt deze week in Inéoe DcË ak enlH der iven aln Zonder dreinende reclame Zonder drukte en gedoe Voer dit kleine kloeke scheepje KBlm naar TandjongXPriok toe Zonder bestand of geleidb Ging het door den Oc Even vlot als voor Denl Kwam het in de haven ain Ais een Fransche onderzeeër Zulk een reisje had volbracht Weixl het feit in alle kanten Met kolommen dniks bedacht Wat we hier in HoUantf lezen Is een suf gemengd bericht De K III is aang omen Alles wel Men wed zün plicht Maar wanneer er valt te schimpen Is ons rommeltje niet veel En geen cent is er meer over Voor Marine personeel Met geen woordje heeft de Kamer Deze zeemansdaad vprmeld Ja er is op dit gebeuren Zelfs geen dikke mop verteld Trotsch zyn we op onze Jantjes Trotsch op onze oude vlag Onze HoUandsche Marine Kwam weer kranig voor den dag 4Me NEDERL STAATSLOTEBl e KI Trekking van Dinsdag 21 Dec 1920 SOOOi No 21511 ƒ 1500 Noa 18981 14797 ƒ 1000 Nos 17622 18894 ƒ 400 No 188 ƒ 100 Nos 1041 3226 13420 19124 en 19602 Prijzen van ƒ 45 t 104 186 194 283 338 369 443 619 687 663 1 731 763 774 797 844 849 865 906 918 Wi 968 960 986 1063 1066 1110 1162 1180 1119 1244 1296 1309 1310 1468 1473 1613 1124 1561 1696 1647 1676 1747 1767 1790 1891 1893 1968 1979 1989 2161 2206 226 2362 2362 2370 2375 2389 2444 2660 96 2709 2846 2961 2987 3001 3067 3076 11 3229 3263 3296 8304 3364 3369 3496 1623 3669 3626 3633 3738 3783 3812 3843 1866 3889 3916 3960 3968 4024 4043 4096 1271 4337 4488 4643 4660 4697 4679 4683 1767 4774 4780 4870 4928 4939 4988 6035 S129 5142 6161 6210 6320 5434 6444 5527 i 31 6676 6912 6149 6201 6251 6286 6289 i 6448 6466 6624 6544 6562 6660 6667 K67 6764 6800 6821 6896 6913 6929 6958 68 6976 7019 7031 7162 7180 7261 7283 7356 7470 7497 7629 7674 7677 7686 7602 7604 7607 7727 7741 7767 7781 1t6 7892 7908 7911 7937 7946 8012 8034 6 8328 8484 8648 8616 8628 8636 8663 i 8698 8829 8869 9081 9100 9117 9163 me 9380 9442 9626 9816 9936 9978 9980 11039 10040 10123 10131 10146 10287 10396 10416 10477 10662 10643 10792 10817 10888 10976 10981 11073 11181 11187 11272 11488 11639 11616 11683 11890 11967 11976 11978 11984 12048 12084 12277 12293 12362 12409 12431 12486 12509 12636 12658 12597 12662 12782 12814 12897 12957 12958 13043 13046 13062 13105 13109 13223 13228 13235 13434 13467 13503 13524 13630 13610 13663 13681 13712 13793 13800 13823 13846 13914 14061 14169 14165 14179 14187 14306 14321 14332 14334 14411 14472 14482 14560 1466 14666 14687 14700 14777 14794 14918 14927 4942 14965 16049 16103 15127 16143 16199 isio 16226 16230 16307 15308 15341 16466 16flfc 16645 16711 16764 15770 15860 16964 16023 16032 16056 10154 16167 16181 16216 16238 16242 16245 16268 16363 16371 16475 16682 1 140 16754 16786 16795 16871 16917 16961 17020 17030 17148 17214 17236 17247 17 139 I7J41 17379 17387 17396 17492 17604 17641 I7S56 17567 17668 17574 17623 17662 17712 17777 17966 18148 18179 18267 18280 18371 18394 18409 19419 18434 18607 18658 18657 18677 18782 18820 18830 18838 18873 18938 18944 18945 18954 19057 19097 19107 19139 H196 19241 19324 19333 19385 19396 19477 18613 19624 19678 19668 19713 19749 19752 U777 19783 19804 19847 19953 19976 20002 20O19 20046 20069 20062 20070 20134 20137 20228 20245 20260 203O0 20382 20494 20519 20544 20567 20669 20613 20696 20703 20732 20777 20815 20837 20861 20871 20903 20914 0941 21002 21041 21084 21135 21190 21237 21238 21267 21280 21304 21308 21331 21393 21416 21427 21443 21474 21476 21492 21616 21638 21662 21563 21684 21610 21628 21640 21699 21708 21746 21760 21826 21866 21933 21941 £ 2008 22046 22122 22137 22202 22258 12299 22376 22393 22404 22411 22432 22698 12662 22669 22746 22811 22823 22829 22837 12866 22977 22978 22992 ONZE KOLONIËN De G G Het oKeverfportret van raaf vali Lim ly Stinim fcrygjt een eerepdasts in het Volfesraa i3gebouw oonform het verzoel iter Vollosraadsleden INGEZONDEN Buiten verantwoerdelükhcid der Red l SOeplÜBfien voor Anntozorg De Onderstandb lommiBsie van Arroen lf verzoekt beleefd evenals vi rig € ja in aanmerkfljig te mjo ren komen voor waJoiïig van soeplysten waarover wel Wige stadlgetlooten zeJve niet wensohen bftschacken Men is verzekerd van eene ltreff6ndb distribulrie en van den dank f Oommissie bovengenoemd Veel is noodig Pastoor BOBSBUNG Voorzitter J J Hapipener Secrefcajie J VAN DEB JAfiT Nieywjaarsweosclien In het nummer van 1 JANUARI 1921 zal evenals voris jaar gelegenheid bestaan tot het plaatsen van Nieuwjaarswenschen tegen een speciaal tarief van 1 5 regels ƒ 0 50 cent elke regel meer 10 cent De inzending dezer Nieuwjaarswenschen kan geschieden tot 29 Dec a s des namiddags 4 uur DE DIRECTIE STADSNIEUWS GOUDA 21 December 1920 Einddiploma Conservatorium Voor het einddiploma piano van het Conaervatorium te s Gravenloage ia geslaagd onze oudstadgenoote Mejuifrouw E A Scheepmaker Geslaagd De heer A J P Kaliis altuea s liaagde cum laude aan de Umvereiteit te Utrecht viooT het oandLdlaatfl exajnen in de rechts wietensohap H eratt mming Kiesci ti e N d Henv Kerk Oilsfterin wend die herstemaniLntg gehou flen vooir 10 gennachtugden im het ICiescoJlege dier Ned Herv Gemeente alhdier Xte volgende candidlaton vervviierv en het achter hun naam vermelde aantal stemmen J K Beg eer 04 J Boekamp 344 H den Bo ggende 44 T C Boot 344 A Dortlandi 408 J Dyikeman 333 Van Gent iS9 Iv de Jonff 412 Y de Jong 307 J G C Kamp hu zen 412 L Koele 400 L C Lafeber 39i2 G Moleman 377 P W Mul 334 G J wan Nieuwtpoort 318 B C llevet 342 A J Sanit 397 J J Teeuwen 334 C van Tomgerloo Bz 407 ai D Zwaan di24 Gekfoizen zijn dtus de heeren J K Begeer A Dortland aitr T van Gent laftET K de Jong aftr J G C KiampihuLiaen ailtr L ICoole aftr L C Lafeber G M oleiman A J Sbnit en C van Tongenloo Aangifte voor de miÜtw BeJangüuablbeeuden m t byzonder de In 1 02 gehoren mannelijlie personen maken we eo opmerkaaam op dait aan het stadhuis its aamgeplakt een kenniisigievinK betreffende de aaagiiiflte ter insckrijvmg vootr de miiJi tie ViooT het dloen vian de aangifte fer mscihryvdnig düe moet plaats hebben tusbchen 1 en 31 Jianuarü a a zal gedogwn iiead wiooxlen giegeven ter Secnetarse henedenJiocaliteoft Afldeedmg Militie des viDormidifiiagiH wan 9 bot des namwüJajrs 1 ure en wei voor hen wier gasl achtanaajrv begiiïit myt die letter A B C D E F C II I J K L en M tusschen den 2 en 15 Ji imaji 1921 en viaar hen wteir jfeAlachfc naam beigiint met de letter N O P Q R S T b V W X Y en Z tusfichen den ld en 3i Januari i921 Paard verdronken Hedenmorgen omstreeks kwart vóór negen kon een met twee paaiden bcHpannen wagen van de N V Goud sch Goederenvervoer v h Bt on en Co niet tegen de brug van den U van Catsweg op Hieidoor liep de wagen die met 40 mud steenkolen bela len was achteruit en kwam in de sloot terecht De voerman wist zich voor een koud nat pak tl behoe lfn door tydig van den bok te springen de paarden geraakten echter te water Een paard dat onder den wagen wa s terecht gekomen werd later dood opgehaald haaldHet andere paard was reeds eerdei met vee moeite op het droge gebracht Kindervoeding In verband met het onlangs genomen besluit van den gemeenteraad heelt gisterenavond een vergadering plaats gehad om te komen tot het oprichten van een neutrale vereeniging voor Kindervoeding Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren A H Teepe R W H Pitlo J J Hoogendoorn J Belonje F L Lafeber J Oudshoorn en C V Zanen secietaiift Dr Leüdsstr 10 Concert Soc On 0 n Ve ten Het muz ieC ikorp s vaJi het 3e Reg Huzaren uit Den Haag kaïpelmee tei de heerJoh Pabnaan geeft op Zaterdag 25 Dec Ie Keratdla r een concert in jie Soc OnsGonoegen vooir die leden en hunne huisgenooten BERGAMBACHT iBij de NedL iHerv Kerk aJhcer is beroeI en Db D e J Huipkef te Wianewerti BOSKOOP B ü die veiling ten overstaan van nota iTis Miaajnwlwik van te hofstede met landerijen geleden aan de ZuuKkadle aOhie zyn de perceeHen in bodi gebracht a s io gtt perceefl 1 op ƒ 4300 perceel 2 op ƒ 750i veiihoogid met ƒ 500 perceel 3 op ƒ 830 ï verhoo gd met ƒ 500 perceel 4 op ƒ 3G0 perceel 5 op ƒ 3300 verhoogd met ƒ 200 perceel 8 op ƒ 3700 en perceel 7 op ƒ 34 JÜ olaoo te zamen op ƒ 36000 In de jaarwergadiemnig van de Coöp Hroodl en VerbiniiJcsvereenifFinjr alhier werden tot bestuursleden geJoozen de heerden J Schouten J Benschop en C J Esvield De heer K P Kruikfering alhier = taat no 2 o p de voardraoht tor benoeming van een hoofd aan een openbare iagere school te Uitirechit GOUDEKAK Tot owkuting en cfi eti in de Ned Herv Kerk alhier z n herkozen de heeren H tie Jonf en M van Dam aJhiar OUDEWATER I e ioogedochteTBvareeniighigr aal Donderdbigavojid half teven in het gebouw KeSiobotlh aan behoeftise ledien der Herv Gemeente gemaakite kLeedbi l tultken uitreilcen PAPEKOP Zoada speelde ctue voetbal uh Spart a een wecbtnjd tegen de Woerdensohe cLub Vaos Spartia verloor met 3 1 Er wa9 dCitmasl weinig belang tei ling REEUWUK Opgeheven is het failliasemeat van N van der Kle j vroeger alhier thans te Capelle a d IJsel SCHOONHOVEN Tot lid van de Kamer van Koophandel is Maandag gekozen de heer H Scheer WADDINXVEEN Db B G C Steenbeek alhier heeft bedianfat woor het beroep naar de Ned Herv Gemeente te Bentihuisen ZWAMMERDAM Mej A Slot alhier is geslaagd voor het examen Handelskennis L O KUNST Nationale Opera Fauat Nieuwe Schouwburg Het waa wel een stoute daad van de regie om een werk als de Kaust dat begin tot eind berust op de conventie van de oude Grande Opera te gaan modemiseeren Men heelt dit echter met zooveel piëteit jegens Gounod s meesterwerk ondernomen dat de mdruk dezelfde is gebleven maar ons de verandering nochtans meerendeels als een verbetering heeft kunnen doen constateeren De oude decors zijn vervangen door nieuwe die rustig en stemmig aandoen en ook de costumes en gnmes zyn wat gewijzigd Zoo trof ons Margaretha s eenvoudig kleed in tegenstelling met haar voor haar rol opzichtige dnecht van vroeger Verder was Mephisto ontaikt aldus meer het menschelyk wezen nabykomend Zoo zouden we door kunnen gaan maar meenen met deze kleme vermelding te kunnen volstaan Alleen zy nog genoemd het ballet dat met veel goeden smaak nèg beter tot zijn recht is gekomen dan laatst hier in Januari van dit jaar Het balletensemble heeft keurig werk wrricht en het imponeerde sterk De rythmi che bewegingen der als kinderen zoo rflipe en dartele elfjes waren een verrukking voor de oogen en getuigden van fijnen smaak De Walpurgisnacht was thans een fragment dat den totaalindruk in hoof mate ten goede kwam De geheele opvoering was tft uwBna primissima Het orkest door HenrJ Zeldenrust nauwgezet geleid was ditmaal beter dan we het nog gehoord hebben zelfs ongeacht onze nachtmerrie de slaginstrumenten in de zaal en ook het koor anders altijd de zwakke stee zong ditmaal goed Het geheel droeg het stempel van ampele voorbereiding Magda Litef een wel heel sympathieke zangeres vervulde de titelrol van Margaretha de officieele titel van de opera ia Margaretha maar dyor de Duitschers Faust genoemd onulat ze naar Goethe s werk is gemaakt Ofschoon de Margaretha niet de i ol is die haar het beste ligt vervulde zij ze zeer tevredenstellend De Faust werd vervuld door Hendrik Drost m de plaats van den ziek geworrlen Schultie Drost vertolkte de zware rol bewonderen swaanlig hy beschikt over een machtig tenorgeluid en hy bewees m deze partij niettegenstaandt hij moest invallen goed thuis te zyn Als acteur beviel hy on s minder en hy bleef o i by het elfenr i gen imverklaarbaar onbewogen Door de Cavatine s oeg hy zich schappelijk heen De Mephistü rol was by Coen Muller vocaal en vooral ook uit oogpunt van spel in vertrouwde handen Ook de vertolkers resp sters van de rollen van Valentin Wagner Siebe en Martha dienen geroemd Het was e n mooie avond en het succesliet niets te waischen Jammer dat er zooweinig publiek opgekompn waa ft FINANCIEELE UEHICHTEN WISSELKOEHSEN noteering Ie Am Niet offic sterdam 2 uur 21 necember 1920 20 Dec 21 Doe Londen 11 274 H 26H Beriyn 4 3Ti 4 42 Parus 18 87M 18 96 Brussel 19 95 19 96 Zwitserland 49 20 Weenen 0 77Ü 0 80 Kopenhagen 48 50 Stockholm 63 10 Christiania 47 60 New York 3 2H1 3 20 Slotkoerien van htden nog niet ontvangen Ife leiGhing van uid Ho4lahd De 6 pet Jeening wan ƒ IVi millwen dbr provincie Zuid Holland xteaer dagen utg egeven tegen 99H pet is naai het Haagsch correspondewtJebureau berócht ten Molle gep itst Geldleening Provincie Zuid Holland De 6 Vf leening van anderhalf millioen der provincie Zuid Holland dezer dagen uitgegeven tegen 99 H procent ia ten ville geplaatst De OoatMtriikaohe schald aan NetSertand Gouverneur SpdtamüJler verklaarde in ie aJgemecne wergaderinjar van de Oosten rijfcschHongaajiBche Bank dat die OommiLssie van Herstel arh veirxet teigen de betaling vun die NederiandBcbe sc ld t een het stant punt vtM de BaaA en de U MARKTBERICHTEN RottcnüiiBachc Vc iiiv t 21 DecflR4 eT IMM AarLToer 196 pau d n 8 veiilena 2 ezete 489 miuted e rund ven 7ft4 vette runderen 298 vette raduÜTeren 186 nuchtere lottvwen 119 aohapen e Imnmeren 84 v ri enfl 246 ba 9en 6 boklien en geiten Brtiien Vette ütpeieo le low ƒ 1 94 1 98 2e kW 1 82 1 88 3e bw ƒ 1 70 1 80 Oasen le kw ƒ 1 92 1 98 2e kfw ƒ 1 80 1 86 3e kw ƒ 1 66 1 7 Stieren le low ƒ 1 70 1 80 Ze kw ƒ 1 60 1 60 3e kw ƒ 1 30 1 40 Katvaren le kw ƒ 2 00 2 85 2e hw ƒ 2 15 2 40 8e kw ƒ 1 80 Handeï over t algemeen m ti g redelijke aanvoer Pryzen Melldooei n ƒ S40 GO Kalfkoeien ƒ 360 fl7ö Stieren ƒ 18 600 Pnken ƒ 160 236 Overlocupers ƒ 40 110 Vaarzen ƒ 175 280 Warkipaarden f 300 ƒ 650 Slachfcpaarden ƒ 176 300 Hitten ƒ 176 360 Nuchtere kalveren ƒ 20 S6 Fükkiaiveren ƒ 28 60 Bdingtti ƒ 20 45 Hiandei in melk en kalfkioeien traajr jonjr vee en paiarden redeltjik reJeJyice wuiToer KAAdM KKl Bodegrravien 21 Decemlber 1920 Aanvoer U2 partyen wnaronder 24 met Ryksmenk 4501 stuks gewicht 27 006 K G I rys Goucbohe Kaas le srt ƒ 72 6 2e art ƒ 64 68 le soort met Rijkfimerit ƒ 76 83 Handel matdff RECHTZAKEN Wethouder Heykoop en de perw n ele belasting De heer W Heykoop wethouder van Rotterdam had geweigerd het beschrüvingsbüjet voor de personeele belasting In te vullen Hy moest dientengevolge voor de Rotterdamsche Rechtbank terecht staan wegens overtreding der wet van 16 April 1896 De heer Heykoop had verstek laten gaan De ambtenaar van de belastingen die proces verbaal had opgemaakt verklaarde bij zijn verhoor den heer Heykoop herhaaldelyk te hebben gewaarschuwd Hjj was echter steeds zeer onheusch behandeld De heer Heykoop had hem daarbij verklaard geen tijd te hebben voor dergelijke beuzelingen De Rijkfl ativocaat mr van Walsum vroeg voor den wethouder van Rotterdam een boete van ƒ 10 Het O M waargenomen door mr Rombach vereenigde zich met dezen eiach en vroeg subsidiair 30 dagen hechtenis Uitspraak 30 dezer SiÜKNÏËÜWö Da Wiaflie Dd Wüisise te Driebengen is by de Cthr Geref Gietneenitc te Aimhem beroepen De gisting in de Geref Kerk Na de uittreding van ds Netelenbos wonit de ketterjacht m de Ger Kerk voortgezet Men vermoedt dat er heel wat Netelenbj jsianen zyn die zich niet durven uitspreken Dr K Ddk heeft openl k verklaard dat die menschen volgens hem een masker dragen en dat het hun plicht is jicli uit te Bpreken Da C Vermaat van Makkum schreef naar aanleiding daarvan in de Iteformatie een brief aan dr Dyk waai van het slot aldus luidt Nu heb ik uit de art in uw blad over reformatie wel bemerkt dat u de bevre iiging der nieuwe behoeften verwacht van et n vlytig en alzydig gebruik der alten Mittei en meun daarom dat de baan waarin uw reformatorisch streven zich beweegt op z n hoogst uit kan loepen op een twee le Trente wat my betreft ik wd wel verklaren lat ik niet geloof i n de Geref Betydenia chriften en evenmin in het Calvinisme Ik geloof niet i n de Geref Kerken en evenmin i n het Geref volk Ik geloof in den Heiligen Geest Kalen4Br ProtesiapQ nband Wegens te hooige llrukk aten sal dit jaar de kalender van den Ne ierlandlschen Pratesbantenbond met wwnlen uit egevon Overwinning der vrijzlnnigon By de Viry dag te Doetinchem gehouden btenunmg voor twee aoiabelein ier Ne l Herv Gem aftr 2 orthodoxen weni een vryzannrgje terstond gekozen terwyi de tweede in herstemmninK iKwnt n et een aftredend ortihodox lid De Duinoordkerk Virydlag i te a Gfravenhnge de Duinoordkerk in bet Park Zorgvliet onder zeer vvel belangstelling met een lïthurgikschen d ienirt ingewijd SCHEEPVAARTBERiCHTEN Stv Mij Nederland Batjan uitr arr 19 Dec te Genua Kmi Hdl Lloyd Delfland uitr vertr 19 Dec v Lissabon Rett Lloyd Arakan vertr 17 Dec v Portland O n Ver Kon Kon Weat Ind Maitd Achilles vertr 16 Dec v Paramaribo n Pemambuco Amor arr 19 Dec v Parimaribo te Havre Conunewyne uitr pass 19 Dec Ouesaant Haarlem v A dam n Guayaquil vertr 16 Dec V Curasao Helder v Iquique n Bilbao vertr J6 Dec V Curacao Stuj vesant thuisr werd 19 Dec 240 mjjl van Ouessant gesignaleerd Holland Amerika IMn Beukelsdyk arr 17 Dec v R dam te Hamburg Rotterdam v New York n R dam ï 19 Dec te Plymouth Stadsdijk V R dam n New York paaa 17 0 e Uxmtd Themisto arr 16 Dec v R dam te Savannah Verb Zmiik v Newport New R dam paw 19 Dee Caoa Raoe Zttiderd k arr 18 Om v R dam te Saatiftfo de Cuba CORRESPONDENTIE J S Haastrecht Uw ingeionden stok is voor plaatsing ongeschikt ONZE DRAADLOOZE DIENST 1 Het vardrag van Rapallo PARIJS 21 Pee De definitieve ratlflca 1 tie van het verdrilg van fapallo en d on derteekening door den komly van ItaUë zuilen officieel aan d Aonunaio worden be teekend D eoaanlacb eriala PARUS 21 Dec Tijdens een debat in de Kamer van afgevaardigden over de ecMtomiache erisia verklaarde de minlater van Handel dat de voomaamate oorzaak van da tegenwoordige malaise moet worden gevocht in de vermindering van de koopmiddelen volgend op een te gemakkel ke circulatie vaa het titver Antwoordend op eea versoek aommlye douane rechten te verhoogen zeide de minister dat gezorgd moet worden voor de belangen der consumenten en dat moeat worden gewaakt de buitenland sche concurrenten niet te prikkelen daar ze rapraaailaa tegenover de Franaehe exporteurs souden kunnen nemen Van 1 Jan 1921 it zullen de beperkende bepalingen voor den handel die thans van kracht zün wonlen opgeheven Er is geen re ien om pcs tinii Ht te zijn zeide miniater laaae Sinds 1919 Is lc Fransche import met niet meer tlaa 26 toegenomen terwijl de export met 240 steeg De toestand Is geruirtstellend besloot de minister en wettigt een gematigde politiek ten aanzien van verhooging der dou anetarieven LAATSTE BERICHTEN Vóór aanaluitinK bü Moidiaai LYON 21 Dac VJ De FetteraUcm dter Sane van de Franeche ROciatistiM par ty heeft een T6ór conerei g houdea voor het nationaal cotve dftr aociwUattM e piirty dat besluiten moet ovw de toetïeüLing by de 3e üniteimatiionBile van Mockou De reaalutuie welke alch ui i iree M voor aiinsluituiig werd aangenomen met 1813 tegen 488 stenvmen Van Moakou naar PetenAurR BïiaUJN ai Dec VJ Van de ttua lsche gren £ wordt gemeld ilut teiwerolt Te van dwBi onaekaren toestand door den Raad van voikticonianiHs armen oveJ W o reil wx rdt den zetel dmr mgeerireg mMtr Petersburg te veririaataen wurar de toeatand rustier IS tencevodffe vvn bteeddge inatatregwlen mn tummr EindM der aïaklng ZWICKAU pi Dec VJ De dbtrictsconferentie van m nwerkars in de Saksische eenfeoienmynen heeCt de achaidBreehterlylce uitspraak van het mdnAatene van Arbexl inaa hun stakiinig aangeno men Besloten is de arbeid Maandiaar in vo lïe i igien onwanjf te heTvatten Actia van Bpoorwktsliadbn BtBIÏIJJK 21 Dec V D In den loop vun gnmteren he iben besprekvniten plaats g iliia I tu B sc hen de poorw e f axbeideM met het dloe tiat een geaamenlyke act te üomen F ir is nog g en deÜinitieve besMasixiig genonu n £ eniwel jb vasiteeateld dut alle orgianaisatjes hot er over eena zlJQ dat ge ïiamenlijk optredien nootüoakelyk is Uel mgclak bi BoanaleB Uit s Hertogenbosch wordt gemeld Het derde slachtoffer van het spoorwegongeluk by Rosmalen de remmer Hendriks uit Nijniegen is he lennacht uit het puin bevryd en he lenmorgen te 6 uur in het ziekenhuis te HHertogenl oach overleiicn De spoorlijn IS nog verspenl De onderw xeraaalarlHtn Men meldt ons uit Den Haag De St Crt van he lenBvond zal naar alle waarschijnlykhctd bevatten het StaatsblaA nopens de opneming van de salansregeling ingevolge de I o wet 1920 en het beioidigtngsbe iluit der burgerlijke rÜkaambteoaren 1920 TWEEDE KAMER In de sitting van heden is het nader schry ven van den minister van Koloniën inzake de urgentie van de Indioiche belaJitingvuorstellen na bettrijding door den heer Lely namens de commissie van Rapporteurs aangenomen voor kennisgeving Daarna werd de Marine begrooting benamleld waarbij de heer T e r H a 11 n p opkomt tegen het afbreken van onze nuttige marine Door A P Staalman werd het nut bepleit van handelsmarioe en democratische hervormingen intake het personeelvraagstuk De heer v d Bilt cji meent dat onxe ontredderde marine niet veel beteekent en daarom dient afgeschaft De heer v d Bilt r k wil het strikt noodzakelijke voor de marine toestaan en bepleit reorganisatie Evenali de heer Ter Hall brengt hU hulde aan de aehltterende prestaties van de onderzeebooten K III en K V Spr bepleit behoud van het vliegkamp De Kooy en is tegen fusie van fogeren marineluchtvaartiliensten BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 17 Qm Maria Johaima WHhelmina d v J G van Hoften en M J Maarscha kerweerd Gerda d w B C van Hofwegen en Johanna de Vries 18 Dec Henricus Marie i w P Stampa en A G Veriiart 19 TJec Jan i v L van Groningen en J Slobbe OVERLEDENi 17 Dec Sara H Dupon 80 j 18 Dee Jan C Hofland 82 i