Goudsche Courant, woensdag 22 december 1920

lUNNËNtAMl VerhoOKinx van den hlejracoiin Niaiar ie Nteuwc Grt ie braneo ki rt Ic imd k naiig bü de J weede K ni r t viert Miaohftein van aen w etaota1Wflra tot vc riiooK VBO d o lnera£c iiu meK luO procent BelsAtiniAeii te Roitardaan B en W mn Robterdiam hebben Ui dan Raad een vooratel uwceti endt om vebruik snabend van die frelcvreiibtU dKx r de wfltaontwerpeo tx t iuiraitinuur au d treaieentcuiet en well m de lobomstenbelaat inii RebodMi over te ittaan tot ven h oojaiaK van k ofxeoten op de jrmoindibelastuiur en deze fee hrenurem op het toajoestaan nmx jiLum van 80 vx r jrebouwde em ao voor on febouwdle eüreradomraeQ Pnof Mr J A Veraart Haar d6 Mdb omeamt aal prrof mir J A Varaaart hnmen konten tiid afbredeji la düoieoteur man het N atmoaiaaJ Hmizeim reau HeA huU vsn wil Dr Kaynetr iMaar de N Ort verneemt li eft de heer iH OoÜin oiwl oniniater ie vooraitter van hwt cenéraal commté der A R partd hiet Ihuas in de KamaaJabraat te Den Haatr iwaar dr Kuyper heeft rewoood aarwrellaocht Onmiddelildk na aanlooaD hftefit de heer Coüjn het btm aan de A B nmUi ibeji ireechenke jrejoovien Het öd te nichten bondlsbiureaiu v n de Dartif aal er in worden Keveatiijal De studaerkiajnier van wijlen dir Kuj per aal mibeed intact wnrden iredaten Kon Ned PottÜehotidvei fltturine 0e Kon Ned Fk li biethion di vi he£ fit te Amlhom haar alsremeene veps d riiw ireiKouden ondier voorztbteracWp van den heer Jac Kev dfie in u d opefunaawoonji hiütle hraoht aan de natradadhtfnifi van Ihr Ven Suohtelen van de Haere oud voorziftbor dbr vereeniejinir De eorste keuniaur ven polJtxeihKiinden zal in 1921 worden xelioudm Er uuiilen seldlprrdzein en medl iülile wordetfi uitgeloofd voor de Möif honden die hot hoodistQ aantal vanitfitk be ialen BMiMxltur met rfwtmctie De S D A P fractiie in don ZutphenBclien remeenteraod hae£t met obabruct e f xlreiiiRid doordat imar haar nkeeauk van l eit stediseil van evenredUire vartaKiinwordjïinifr der partüaa biJ de benoaiquinjr van coinmieaies iis aftrawéken Provinciale Staten Gisteren vergaderden de Provinciale Staten van Zuid Hollund in winterzitting Tot nieuwe leden werden toegelaten de heeren H Horsman en A Roetman Bü de behandeling van het voorstel tot het verleenen van subaidie voor de verpleging van zwakke kinderen en herstellingsoorden werd een vooratel Mevr Albarda aangenomen om over de zaak nader praeadvies uit te brengen Aangenomen werd een voorstel tot het verleenen van gubWdie aan den A N W B Tourfstenbond voor Nederland Aangenomen erden o m de voorstellen van Ged Staten betreffende regeling van de gubsidiea voor handelscursussen mot ingang van 1921 de aubsidie aanvrage voor enkele vakscholen en betreffende de wijziging van de algemecne regeling voor hot verleenen van provinciale bijdragen in de kosten van land en tu inbouwen rsu ssen Goedgekeurd werd de wijziging van het provincial reglement ter bevordering van de veefokkery in Zuid Holland Daarna waa aan de orde het prae advies van Ged Staten omtrent het vooratel Ten Hope inzake afschaffing van tollen waarbij Ged Staten voorstelten by adres aan de regeering aan te dringen op spoedige behandeling van het ontwerp Wegenwet met welk voorstel de desbetreffende commiaaie ïich vereenigde De heer Ten Hope wenschte dat de vergadering zou besluiten Ged Staten uit te noodigen een commissie te benoemen om te dezer zake In deze provincie werkzaam te z n in het belang van een spoedige afschaffing van de tollen maar nadat het voorstel van Ged Staten was verdediffd drong hy er niet verder op aan en werd het voorstel van Gedeputeerden zonder stemming aangenomen Ook werd zonder stemming aangenomen het voorstel betreffende aanleg van groote verkeerswegen in de Alblaaaerwaard Bij de behandeling van het vooiatel van Ged Staten tot wyziging van de salarisverordeningen voor de provinciale ambtenaren en werklieden met nadere regeling van duurtebyslag diende de heer Van Stapeie drie moties In strekkemle om voor de werklieden een mimmum aalaris van ƒ 3 3 per week in plaats van ƒ 26 plus vrije woning vast te stellen om voor de ambtenaren periodieke verhoogingen in te voeren on om de reeds toegekende 10 pCt duurtebystag in vast aalaris on te zetten Na langdurige discussie waarby o m door den Voorzitter verzocht werd ze in te trekken werden de moties verworpen De heer Roetman hield een interpellatie over ondeugdelijke materialen by de uitvoering van een gedeelte bestrating en begrinting van een dyk by Capelle a d IJsel waarvoor door de provincie ƒ 48 000 beschiicbaar ia geateld Mr Limburg zeide namens Ged Staten te doen wat mogel k ia Tevens vroeg dit lid een interpellatie aan over den invloed van de koolteerfabricag © der N V Utrechtache Asphsltfabriek te Krimpen a d IJsel op de omgeving Daar deze interpellatie de uitvoering der Hinderwet gold werd zy niet toegelaten De winterzitting werd hierna gesloten TWEEDE KAMER Zitting van Dinsdag 21 Docembfer Vervolg Marinebegrooting 1921 De heer Hugenholtz a d betoogt dat het onderhoud eener voldoende marine boven onze financieels kracht gaat waarom ontwapening de eenige oplossing Is Deze oplossing is niet in strijd met z n wensch tot behoud van onze zelfatandigheid en van Indië w l de wensch gelet op de waarborgen gelegen in de afgunst der groote mogendheden geen bewapening vereischt De heer A P Staalman cd adht een goede vloot voor de verdediging van Ned Indié noodzakeiyk maar hy weigert zijn stem te geven aan een begrooting welt fce H n earicatuur van onze marine maakt Het is z i geldwegsm terlU een onduldbare uitgave l e heer Oud vM noemt het bedrag van 62 raillioen dezer begrooting weggegooid geldHij mist alle beleid ten aanzien der marine en weigert daarom mee te doen a n nieuwe nuttelooze uitgaven een andere lossing is er niet by dezen warboel De heer Van der Voort van Züp a r bepleit breedvoerig verbetering van de materieele en de financfeele poaitie van het personeel Hy zal vóór de begrooting stemmen omdat het méér dan tijd wordt dat wy in het bezit komen van goed klein materiaal De heer Snoeck Henkemans c h bestrijdt ontwapen ngpredevoeringen van de heeren Hugenholtz en Van de Laar Hy zai vóór de begrootmg stemmen omdat men met tegenstemmen meer afbreekt dan opbouwt Hij eikent dat zyn stemmen tegen minister Bijlevold een fout is geweest De Minister van Marine ad interim de heer P o p betoogt dat de marine zoo goed als het leger een bestaansvoorwaanie voor een souvereincn staat is De Reffeering streeft naar een voldoende vloot die ons volk ook bekostigen kan Haar pi ograni wordt door een interdepartementale commissie uitgewerkt Wat de personee kwestie aangaat de Minister zal trachten door betere geestelijko verzorging dat deel des volks in de marine te trekken dat tot nop top er buiten bleef en voorts zal hij te gemoet komen aan de gedane verzoeken Op voorstel van dpn Voorzitter wordt besloten de beraadslagingen over de begrooting te zes uur te sluiten Na replieken worden de artikelen afgehandeld waarby het amendement van de rommissie van rapporteurs wordt overgenomen volgens hetwelk ƒ 100 000 wordt uitgetrokken voor uitkeering aan de slachtoffers van de mobilisatie De artikelen worden goedgekeurd en de stemming bepaald op heden na de pauze In de avondvergadering is de Indische begrooting 1921 aan de orde Algemeene beschouwingen De beerde Muralt u l behandelt in het byronder het personeelstekort voor den Indiachen staatsdienst Het tekort is aan ingenieurs ten minste 50 a 60 pet aan alle departementen is bet even erg Het verschil tusj chen de salarissen in Nederland en in Indie vroeger 300 pet is tegenwoonlig te gering om menaehen die ge jchikt zyn naar Indiè te trekken Hy l gt den nadnak op de wenschelijkheid nm de opleiding voor verschillende betrekkingen voor meerderen toegankelijk te stellen en vraajrt ten slotte den minister om een commissie te vormen ter bestudeenng van alle ondenverpen met het personeel svniagstuk verband houdende Spr critiHeert het beleid van den vonden G G en keurt speciaal diens beleid af in de Garoetzaak Spr meent dat aan de Sarakat Islam geen rechtspersoonlijkheid verleend had mogen worden De heer Van de Laar chr s p bet igt breodvoeiig dat het vooral de cul tuurgeëmployecr den ziJn die in Indiè met het inlanilsche volk in aanraking komen Nu blijkt uit tal van gegevens dat het salaris de er pcemployeerden zéér gering is an een reeht ipositie is voor hen geen sprake nij deze omstandigheden spreekt het vanzelf dal ontwikkelcle jongelieden ervan terugschrikken naar Indie te gaan Spr wij st op de goede assistenten regeling betreffen le do rechtspositie aan de Oostkust ingevoeni en ljingt op invoering elders aan Pe heer v R y c k e v o r a e 1 r k beppreckt lie stijging der uitgaven in Indiè Do heer Albarda sd vindt dat de be stuursambtenaren in de Garoet kwe itie taetloos hebhen gehandeld Do Gouverneur Generaal toonde staatsmanstatent toen hy in November 1918 onafhankelijk van het Moederland de bekende toezeggingen deed waarover hy zoo is aangevallen pr hoopt dat de hoer Fork gelegenheid 7 al vinden zich os t maken van de toelich ling welke de heer Pe Muralt thans repds op zijn Troonrede gaf Het is voorts to wenschen dat hij de verwachtingen beschamen zal van hen die hem thans met zooveel gejuich begroeten Spr wyst op de snelle ontwikkeling van het Indische volksleven De heer v Vu uren rk zegt dat de opvatting der katholieke frartie ia de bevolking geestelijk te verheffen en te brengen tot het Christelijk geloof Voor het zelfbestuur ie de Indische bevolking de eerste tientallen van jaren nop niet rijp De afgetreden G G heeft zich te zwak getoond hy de revolutionaire woelingen Van den heer Fock verwacht apr veel goed De vergadering wei d hierop verdaagd tot he en ONnKÏÏWUS De OndlenM ijzkRtoslajiaaen Ju Staatsblad H J 3 zun de omlerwdiaor saliai iisüüft vostigeöteld btl K ü van 16 JJoconiibeo ougenonueoi De verajwl niijgen met die conceptrejre iilug dtoür don Almuster van Ondenviis aan dt ilwecde Kamrer raedeigedeeld m zyn miiASive van lü N v jjl zyn de voiigejide De ontlierwyzers voljpena de niöuwe facJvooi iet kruien f 2200 f 3 00 eerst f M f 3600 De ondtonwyzeiressen nwt de beperkibe fcevioeyindlhead foraohitens de naeuwe wet fcriiKen ƒ IGOO ƒ 3200 eerat f lOOO f 3000 De oiulem ii2ieiti zonder hoofdakte knnien op f 1600 f Ü900 eerst f lÖOO r aeoo De onderwuizars met hooidlakte ziien hrun salania oip ƒ löOt f 3 00 eerst f 1900 ƒ 3300 gebMOht De vaer laatsrt veriwo iiwren ïiin alleen Moor K huwiden Die hoofden van U L O edtoSen krijgen een ver ioogüng van f 100 of f 1200 eerst f 900 of f 1000 De toeiadpan vtoor de ondJerwijzera als bedbefld in art 4 4o L O wet 1920 zoomiede de onderwiliiers van 7e of hooeer leertsiren van een U L O school als bedtoeld in art 2 bis 4o d r wet van 17 Aug 187S genieiten een faarwodde venhojging ran ƒ 600 wnt t 900 NiaAT iiet VoUfi Teftneemt its wethDtul AüÜaifÜB van plan o de rogeliinjr van B en W van is X ravefohwre Jn zake de sularaseen van den ondierwyKena amendeinenten in te dlienen weillce bot fttnekkioil Iheüben haar in ovieireeinjteininiiiDv te br nirea taeit de dbor het geortoajiMeanli ow ing aanvaardfe cUfeois POttTflN VXRJÜMft ïSsepoet voor N d lndiii iMiot de Johen de VVlubt nu de Mil Nedierlajid kan zeepost verziaaden wiordian Liaatote busilicfttunig iaa h 00ifidiM 9DiaaAtone te Amaterdam 26 Dec 12 uur a avondte voer iroo te partyen dlruikiwerk aanmerkelyik viroogdr Dte tfleüwnktotL In vertand met liet verminderde ver keer is het oiffens aanacrfwyvmir vum de dLtrecta dar Nedariaadaohe sooou Wagan K eJiyk gebleikieai de amenStoUlng van de rotzLigeirstremen t © varldeüiea lioivendien laly t het noodur de tJ ejinen n iet iKioö tor te maken dian 44 assien Hat aldus viorbateireji van den onragelmabiiren tröinentloop acht zij een eemte voreiacato en daaj joe zai worden overeewaan Vti mogeiytóhaid bestaat dat dan in enkeie brcHLen pilaatügebrek zal ontetaan de chefs en hat treinDorsonedl z aMen de pilaalwzioieikenS redaarers zoov eJ doonliik moeten helpen door aanvullijig van alle klasbeai Eet breünperaoneel beeft te zoa gcn d6u deUik bekend te zaïn met de in zyo trein no beaciuikibaire piaatsen De ipeiziger mroeben snal daarheen vdp zen en de porbierem geopend ftiordten Het plaatsan m een hoofere klasse mag alleen geschieden me t toestemuuiniir van de statwinschefs RE€HTZAKEA Comité vam obMgatJehoiidIsrs in de Rottord Handelaen Landbouwbank H t secretariaat van boveagenoemil cojnité voorloopiig geveatiifsd Adnuraal de liui terweg no 68 te Annsterdlam deelt me te dat mr Fr A Kokosky advocaat to Ambtendani is aanigeaocht om in rechten dt be larigcti van obliijiiafaiiehioaders te behartiigen De bedoeling is dat mir KöW v zich nog de medew fkfng van een adivooaat te Rotterdittm zal aasumeeo n 425e NEDERL STAATSLOTERu 3e Kt Trekking van Woensdag 22 Dec ƒ 1000 Nob 4428 12760 21890 ƒ 400 No8 14333 19465 ƒ 2 0 Noa 1276 5851 15069 21561 ƒ 100 6361 5640 7648 10917 20133 Pryztn van ƒ 45 33 41 2 221 2bo ioö ü49 dö5 364 455 464 4 4 513 U41 6 9 üJ 7 1 8oy 9uti lO U lUZi iOb 1UÖ2 11U lllB iWö 1195 1213 1425 J Ö50 iMói it 4ö ibii iMy2 ibyy jyiju MZi 2Ud6 2ua ÜOÖl 21ai 2152 2lD 2292 2J2y lóM6 483 bzö 0 2 Üöi 2oyö 2uüy 2iUU 2i4 j i 4 2hj 4 liuoy 3U4U ai4ö ÓÜOü 326ii o iUU 3dt l öüiè d4ö5 34ÖS Ö4 3 359U Ö0U4 óiüi bbUd bÜlOi 3bii6 aeÖ 4005 4U2J 40 2 41u4 4153 4195 4 J0t 44 J3 444J 445Ü 4469 4o24 4t b 4 2ö 4 46 4öö8 4by 4958 5uy4 oiZÓ 5143 5iy5 6254 52ol 5 S28 54 9 64 b iio Ai ÖÖ22 55 j5 65 Ö 6uö4 6oi d 5rU5 Öböil 5öö4 5908 bOói 6Ub 61 0 02d6 b2i5 Odöo 0401 ou25 böoi tititiii 4 014 Oöoö ü8ö2 biti lUZi Wöü U90 ai 7löt ió i2ii 7 i y 322 Tb 5 4U6 75oy 7511 75 7 7625 7 72 ti ó Ö15 Tö2 7B 4 faOlU HOM 8041 8091 bluy biy4 8214 822y 6240 825 HóU 8421 84 6 bJjy 8446 8601 ÖoU4 8 02 8729 8 bÜ b y4 übói 8844 8öü0 6b8ii y u 8yö6 yuut yu4 yu 6 yiJ2 9203 9224 923 y257 931Ö 9 J44 yjÖU Ü4iió 94y5 9548 yb 4 y5ö4 düHi yoo2 i b86 9 62 9810 9925 1UU43 10139 1U2Ü6 lu24rf IUjOÖ 10JB3 104 4 1U452 lU4öl 1UÜ84 10047 iy6 3 1U 22 10 8 108 8 luyd9 10988 liu2i 11U94 lilb 11286 114U5 11416 U6 b llbo i llbb4 ilbÖO 11 jO 11 45 11 46 ll Öi a84b 11601 11855 11885 11947 119 12050 IJlll 1 161 Iü2ü8 122ü0 122ol 12j4b 1 49 12474 12482 12666 12560 12593 12o93 l i OU l lö U y lüöüü 129iib 129 3 1 042 1J064 lol26 W22 ld j2l lo4ib 1 1421 ló431 lóiió l bit iób l 13b25 13 11 18 19 3 36 13749 13 bt 138 9 14ÜÜ3 141U3 14129 14142 14169 14190 142 3 142 142 8 14421 14444 14480 144y4 I45ü8 14Ö37 14 20 14 48 14750 14 50 14 58 14i9a 14817 14905 1490 1491 1493U 14932 14y62 14986 15167 16215 15309 15312 15o28 15 00 IbóVti 154U5 1640 16409 15440 1546 15526 16ü4J 15590 15b01 156J0 15 3b 166b7 15b 9 15 45 16 63 15 96 15614 158 6 15900 15909 16961 16031 16075 lb099 16116 10220 16ü43 163 2 16373 16442 16481 16509 10510 16612 166a5 10598 lbb40 lüb95 16701 lü712 16762 16802 17068 1 083 17109 1 137 1 16U 17191 l 202 17210 17269 17384 17416 17433 J7486 17498 17561 17563 17570 17685 l 687 17713 17V2Ö 17754 17763 17774 17857 17881 17961 18012 18063 18088 18201 18215 18245 1 1 277 18302 18309 18466 184 4 18481 18574 18581 18725 18798 18936 18984 16998 19009 19017 19021 19066 19072 19080 19236 19286 19335 19413 19496 19542 19649 19695 19 30 19738 19857 19872 19879 19897 19966 19982 19989 20011 20017 20036 20068 20079 2196 20211 20213 20231 20285 20307 20349 20369 20363 20401 20404 2Ü4 jO 20487 20633 20580 20681 20799 20921 20936 20969 20978 21071 21108 21118 21158 21171 21199 21216 21249 21265 21286 21294 21336 21384 21448 21449 21605 21529 21679 21667 21772 21809 21830 21842 2186 21915 22003 22139 221Ö6 22177 22352 22392 22463 22484 22488 22494 22Ö23 22528 22583 22688 22709 22717 22871 22878 22922 3e KI Ie lyst stond 12329 m z 12339 2e lyst stond 1152 m z U53 7152 m z 7154 en 19763 m z 1 9759 LKÏTKREN KN KUNST Willem Mienxfril r Wnlllem Mengeiberif e gmterenavond per s js Rijndam naar Amerika vertroJcken Hy werd uituperlBide iredaan dbor mevrouw Mengelberg die in het vooriaur I9il derwaanbs zal vertrekken door vefti genwioordiigeais van het Concertgebouw Toonkiunst en Roiterdiamschie veiroerders Aliexander SchmuJler maakt de reis mede iterwiijl Pabto Casajls te Boulome aan booo zal knmen gemeenteraad van Gouda Gisteravond hield de Gemeenteraad eene openbare vergadering onder voorzitterscthap van Burgemeester Kys Alle leden waren tegenwoordig brfialve de heer Koeman die bericht van verhindering had ingtoonden De Voorzitter deed de volgende mededeel ingen Burgemeester en Wethouders deelen mede dat sij ter secretarie hel ben benoemd A J Gid nae tlians adjunct commies ter saeretarie te Groningen tot Commies Redacteur Mej E A Verschuur tot tydelyk typiste en S H Tuinstra tot tydelyk klerk Heeren Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd a het kohier van schoolgelden voor de Inrichting tot opleiding van onderwyzeressenen hoofd onderwyzeressen aan eene Bewaarschool dienstjaar 1919 1920 b het Raadsbesluit model B d d 16 November 1920 no 1066 tot af en overschrijving der gemeente begrooting dienstjaar 1920 in verband met de kosten v m het geneeskundig sciiool toezicht e het Raa l sbealuit d d 16 November 1920 no 424 tot aankoop van het perceel Achter de Vischmarkt van M G en P C VV Begeer met bestemming tot woning van den badmeeater van het Volks en achoolbad Een schryven van Heeren Gedeputeerde Staten d d 6 18 December 1920 B no 9142 3e afd G S no 12 2 houdende mededeeling dat de navorderings aanslag van W de Mol in de plaatselyke directe belasting naar het inkomen dienst 1918 m beroep is gehiindhaafd Alsvoren betreffende den aanslag van donzelfdrn dienst 1919 Deze medodeelingen worden voor kennisgeving aangenomen Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede dat zjj hebben ontvangen het proces verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente ontvanger op 14 December 1920 Behalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen Het voorstel betreffende oprit Goejanverwellendyk Ter viaie gelegd Ken verzoek d d 13 Decegjber 1920 van den heer P Herfst vroeger tydelyk leeraar in de oude talen aan het gymna sium alhier om eervol ontslag gerekend te zyn ingedaan 1 September 1920 Hot ontslag wordt eervol verleend Een verzoek d d 25 November 1920 van den heer J H Teeling om ontslag als regent van het Van Iterson Ziekenhuis wegens gezondheidsredenen Het ontslag woidt eervol verleend Een verzoek van het Hoofdbestuur yan den Ned Bond van Arbeiders in het Land bouw Tuinbouwen Zuivelbedrijf ingekomen 3 December 1920 om gedurende den komenden winter ten behoeve van de Bondswerkloozen naar passend en ioonend werk uit te zien Ter visie gelegd Het kohier van schoolgeld voor de Inrichting tot opleiding van onderwyzeressen en huofd onderwyzeressen aan eene bewaarschool dienst 192011921 Wortlt vastgesteld Een verzoek van het Comité ter behartiging van de algemeene belangen van Overheidspeisoneel C O P d d 22 November 1920 om inzake de salarieering en titulair van het gemeentepersoneel zoodanige maatregelen te nemen dat de invoering van het voorstel der Staatscommissie geen vertraging zal ontmoeten Een verzoek van den Algemeenen Ned Politiebond d d 17 December 1920 van gehjke strekking doch meer m het bijzonder en uitgewerkt ten aanzien van Politieper soneel In handen van B on W voor praeafivies Vervolgens komen aan de arde een aantal benoemingen Benoemd worden tot lid van het Burgerlyk Armbestuur de heer G Prince aftr tot regenten van het Van ItersonZiektai hiiis de heeren D Hoogendijk aftr enffi van der Werf vae J H TeeÜng tot legent van het Vereenigd Wees enAolemoeseniershuis de heer W A ï iets aftr tot regentes van het Vereenigd M s enAelemjeaeniershuis Mevr Dercksen vanAndel tot regent van de beide Gasthuizen de hoer W van Vliet aftr tot regentes van de beide Gasthuizen Mevr H A M Oosteriing Klare vac Mevr Breebaart tot lid dor Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwys de heer J C Winterwerp aftr tot leden der CommisMie tot wering van sehoolverzuim de heeren P M Both aftr L J Doeleman aftr en M Geliins aftr tot lid der Commissie van Toezicht op de Btadsmuziekschool de heer K van der Werf aftr tot lid der Commissie van Toezicht op de stedelyke zweminrichting do heer A C Cosijn aftr tot Libryemeester de heer J H van lon Boseh vac Ds H van Assondelft tot lid der Commissie van Toezicht op het Museum van Ou lheden de heer J H vap den Bosch vac Ds H van Assondelft tot lid der Commissie voor de Volksgaarkeuken de heer A J J Vos aftr tot regent van het Hoffmansgesticht de heer A J J Vos aftr tot lid der Commissie van Toezicht over de Bank van Leening de heer G Prince iftr tot lid van het bestuur der Vereeniging De Ambaehtsschool voor Gouda en Omstreken de heer P J Bertcls tot leden van het hoofdstfmbureau worden gekozen de heeren mr De Witt Wynen vac mr Van Es en G J J Pot vac mr Smits De Voorzitter dankt het stembureau voor de bewezen diensten Het voorstel tot het verleenen van een bouwvoorachot aan de R K Woning bouwvereeniRÏng St toseph alhier ten behoeve van dert bouw van 177 vtrfkawoningen a amede van een bijdrare in het jaarlUkseh tekort op de exploitatie De heer Van Berkel r k deelt mee dat het hem bekend is dat de aanvragers de woningen ontworpen hebben volgens mmeente model en informeert of het de bedoeling is ook de toekomstige woningbouwers de in het vooratel van B en W genoemde voorwaarden op te leggen De Voorzitter antwoordt dat aax alle soortgelijke vereenigingen bedoelde voorwaarden zullen worden opgelegd Het vootatel wordt aangenomen Het voorstel tot het verleenen van eene bödrage aan de Vereeniging Mid denstandshuisresting ten behoeve van den bouw van 23 middenstands woningen alhier De heer Van Berkel r k mist hier b j de bepaling dat de gemeente het recht heeft een gedeelte der woningen voor haa ambtenaren te reserveeren De Voorzitter antwoordt dat het hier daar het middenstands woningen betreft een geheel ander geval is by den bouw van deze soort woningen kan een dergelijke voorwaarde niet worden geëiacht De financieele verhouding is gansch anders Het voorstel wordt daarna aangenomen Het voorstel tot wijziging der voor aarden voor de opneming en verple ging van patiënten in het Van Itwson De heer Pot ha rst r k leest voor zeggen wat de heer Koemans had willen zoo die met door ziekte verhinderd waa mweest aanwezig te zyn De heer Koemanfl merkt op dat reeds uit de begrooting is g bleken dat de gemeente groote sommen uittrekt voor het Van Iterson Ziekenhuia De ingezetenen der gemeenten betalen dooide belastingen mee aan het subsidie armbesturen en niet ingezetenen doen dit niet van hen moesten dus de volle verpleeg en verblijfkosten betaald worden Voor dezen zou t verpieeggeld daarom nog meer moeten worden verhoogd Eenige bezwaren had de heer Koemana tegen de bemiddeling van het Armbestuur Wanneer dit het met de patiënten niet spoedig kan eens worden over het verpieeggeld dat dezen zullen hebben te betalen kan dit voor de zieken nsdeelige gevolgen hebben en bovendien nl len velen er tegenop zien zich bij de Ar kamer aan te melden De heer Potharrt suit zich hierby aan en verzoekt de etpleeggelden voor patiënten uit buitengemeenten aiaook die voor rekening der Ryksverzekeringabank worden opgenomen nog te verhoogen De heer Laf e her a d wijst er op dat het noodtg is het Burgerlijk Armbestuur uit te breiden met vertegenwoordigers van eventueelo 4de klas patiënten Hie oor zou de tegenzin om de hulp van het B A in te roepen wel verminderen en ook bij de burgerij zal het gerustheid wekken wanneer ze weet dat de beslissingen zoo biliyk mogelijk worden genomen De Voorzitter antwooidt den heer Lafeber dat zyn denkbeeld alleszins de üvei weging waard is vooral nu de taak van het Burgerlijk Armbestuur wordt uitgebreid Tot den heer Potharst zegt de Voorzitter dat een oogenblik is overwogen de patiënten van het Bestedelingenhuis Werkinrichting en Weeshuis op ƒ 4 te brengen hetzelfde bedrag dat van ingezetenen der buitengemeenten wordt geheven Spr meent dat de Ryksverzekeringabank tegen een hooger bedrag dan ƒ 4 bezwaar z l maken Dit bedrag zou Icunnen worden bepaald Spr gelooft dat de gang naar het Burger Annbestuur om verminderd tarief te verzoeken zwaar zal zijn doch de petièntcn moeten dienzelfden gang nu o doen Alleen gaan ze nu naar den voorzitter van t College van Regenten van t Ziekenhuis en in de toekomst moeten ze zich tot het B A wenden aangezien dit over uitgebreider gegevens beschikt Het ia niet de bedoeling door deze wijziging te verkrygen dat allen nu wel iets meer zuHen betalen het is er alleen om te doen te voorkomen dat die t hardst loopt het meest profiteert zoodat menschen met hetzelfde inkomen een verschillend verpieeggeld betalen zooals nu wel gebeurt Wethouder Hoffman r k gaat doch alleen als overgangsmaatregel mee met het voorstel van B en W De bezwaren van den heer Potharst deelt hij volkomen Het bedrag van ƒ 17 60 per week is voor vele gezinnen te hoog Eenige weken verpleging waarbij dan nog operatie kosten kunneti komen kan voor een deel der burgery een klein faillissement beteekenen Voorloopig moet de voorgestelde maatregel aanvaard Worden in afwachting van de Ziektewet die toch eenmaal zal komen Dan zullen vanzelf anderfe regelingen moeten worden getroffen Ala overgangsmaatregel kan het voorstel wortien aanvaard omdat men hiermee nog gunstig afsteekt vergeleken bij de regelingen in steden van dezelfde grootte als Gouda Voor het denkbeeldLs feber voelde spreker eveneens veel Reeds vroeger heft hij de wenschelijkheid geuit dat alle standen zullen zijn vertegenwoordigd in het B A waarby spr vroeger reeds dacht aan de Boomgaard straat De Voorzitter deelde nog mee een schryven ontvangen te hebben van een Ziekenfonds waarin wordt gevraagd of t niet mogelijk ts een overeenkomst te sluiten waardoor leden van het Fonds in het Ziekenhuis worden opgenomen door bemiddeling van hot Fonds Spr voelt hiervoor wel iets en vi het denkbeeld gaarne overwegen Op deze manier zou velen miswhien de Tang naar hot Armbestuur worden bespaard De heer Pot har at r k lichtte liJn be loeling nader toe Nu ia het aantal personen die verminderd tarief aanvragen veel geringer dan bij het verhoogd tarief het geva zal zijn In de toekomst zullen ook middenstanders vallen onder de categorie van hen die vermindering dienen aan te vragen Spr wenseht dat byv op t Stadhuis gelegenheid wordt gegeven gedeeltelijke ontheffing te vragen zoodat men niet naar t Armbestuur behoeft te gaan De Voorzitter zegt overweging toe Het voorstel wordt daarna aangenomen Mededeeling betreffende heffing van opcenten op de Grondbelaating De mededeeling is den Raadsleden schriftelyk toegezonden en in ons nummer van Maandag verkort opgenomen De hoer Sandera s d merkt op dat B en W geen voorstel hebben gedaan zoodat alleen over de mededeeline kan worden gesproken Hoewel spr van meening ifl dat de verhouding tuaschen Ryk en gemeenten moet worden gewijzigd kan toch nU zoo lang naar nieuwe bronnen vvan inkomsten i gezocht overwogen wodmM of de aangege I Ml bronnen goed ziJn De vraag is op de t praetiKhe manier belasting te hef r f Ü R Wethouder van Finan IJIb tl e tevens voorzitter van de Huurcom fjiue is of wanneer opcenten werden ge n op het bezit van byv arbeiderswo fn en de huisbaas verzoekt de Huur ssie op grond van t feit dat hü meer jating betalen moet de huur te mogen ftoogen of dit verzoek zou worden inge Jligd want in dit geval zou spr tegen Mufiiooging der opcenten zijn Op deze ma W itt ton men de menschen die moeten wor 1 ootlaat tangs anderen weg opnieuw be jten Wethouder IJ asel Stijn u l zegt dat hg juist op desbetreffende overwegingen vyindig staat tegenover de verhooging der opcenten De bedoeling der belasting ia de bezitters te treffen doch in de practijk wordt de belasting op anderen afgewenteld Grootere gebouwen zyn vaak belast met zware hypotheken Dan wordt toch de eigenaar die t minat profiteert van t huis belast de hypotheekhouder niet Nog meer springt de onbiltykheid in t oog by arbeiderswoningen Volgens art 4 der Huurcommiasiewet kunnen de verhuurders alle dergelijke lasten afwentelen op de huurders waarvan men de praktyk o a bji de wa terleidingkwestie heeft waargcndinen Besloot de Raad om de opcenten te heffen dan lou de Huurcommissie worden over stelpt met aanvragen tot huurverhoogi ng Aangezien het grootste deel van het bebouwd terrein van jouda arbeiderswoningen zy n ontraadt spr den heer Sanders een voorstel tot verhooging der opcenten te do n De mededeeling wordt daarna voor kennisgeving aailgenomen Het voorstel tot het verleenen van eene schadeloosstelling aan de N V v h W Bokhoven in verband met den bouw der 2e Burgerschool voor Jongens Aamgenomen Het voorstel tot verhooging van de jaarwedde van den Cuatoa van de Librye Aangenomen Het voorstel tot verhooging van bet subsidie in de reatauratiekoBten der St Janskerk Aangenomen Het vooratel terzake de uitvoering van beste kbe palingen Aangenomen Het voorstel tot aanvulling der groepsindeeling in de salarisregeling van de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Wethouder IJaselstyn u l verklaart zich namens zyn fractie om vroeger uiteengfezette bezwaren tegen de groepsindeeling dezer tydelyke ambtenaren De heer Potharst r k legt weer een verklaring af namens den heer Koemans Deze meent dat bij het vooratel van B en W niet voldaan is aan den eisch dat de opzichters een dragelyk salaris verdienen Een opzichter die minder verdient dan een opperman kan niet met lust zy n werk doen en zyn prestige bewaren Spr sluit zich hierby aan en stelt voor de maandsalarissen te bapalenals volgt lo opzichter hy den volkswoningbouw in Kort Haariem ƒ 200 door B en W voorgesteld ƒ 175 2o opzichter by den volkswoningbouw in Kort Haariem ƒ 175 door B en W voorgesteld ƒ 140 3o tteekenaar bij den volkswoningbouw m Kort Haariem ƒ 260 door B en W voorgesteld ƒ 190 4o een opzichter bij den bouw van het Volka en Schoolbad ƒ 250 door B en W eveneens ƒ 250 voorgesteld 5o opzichter by den bouw van de nieuwe 2e Burgerschool voor Jongens ƒ 176 id door B en W voorgesteld 60 opzichter bij den bouw van het Zusterhuis bij het Van Iterson Ziekenhuis ƒ 200 door B en W eveneens voorgesteld 7o opzichter bij Gemeentewerken in algemeenen dienst ƒ 175 door B en W voorgesteld ƒ 140 De Voorzitter vreest door deze verhooging weer nieuwe onbillijkheden Ie scheppen en wenseht de FabricageCommis sie te hooren alvorens dit voorstel in behandeling te nemen Wethouder Hoffman r k maant eveneens tot voorzichtigheid en geeft ook in overweging eenige weken met dit amendement te wachten De heer v d Brug c s informeert of de door B en W voorgestehie salarissen op t oogenblik door de betrokkenen genoten worden en wijst er op dat de jeugdige opzichters door hun werkzaamheden practische ervaring op doen De Voorzitter antwoordt bevestigend op de vraag van den heer v d Brug De heer M u ij 1 w ij k a r meent dat wanneer de gemeenteraad over de capaciteiten der opzichters wil oordeelen dezen maar eens een examen moest worden afgenomen De Raad kan over hun prestaties niet oordeelen en omdat hy dit niet kan moet hij de vaststelling van het salaris overlaten aan B en W Weth IJsselstyn u l 13 het hiermee volkomen eens Als de heer Koole een opzichter noodig heeft wordt daarover in Raadkamer gesproken en met voel omst wordt nagegaan hoeveel de betrokkene moet verdienen Dikwijls komt hot voor dat jongelui alleen om practische ervaring op te doen een opzichtersfunctie amhiëeren maar ook al is dit het geval niet dan kan de Raad het aalaris dat jn overleg met den betrokkene ia vastgesteld door B en W toeh eigenlijk niet gaan verhoogen In dit geval zou deze verhooging ƒ 1800 kosten terwijl er voortdurend op zuinigheid Wordt aangedrongen De heer Potharst rk merkt op dat er eenige gelykheid moet zijn en dat de opzichter die gesteld is boven de werk lieden meer moet verdienen A De heer v d Want l u wijat er op dat bü eventueele mutaties nieuwe jDioeilykheden over het salaris kunnen ontstaan wanneer de Raad zich daarmee bemoeit De heer Sandera s d steunt het denkbeeld van den voorzitter om eerst de Commissie van Fabricage te hooren over het Voorstel van den heer Potharst Besloten wordt hierna het voorstel aan te houden Het voorstel to het vaat tellen van straatnamen De heer van de Ree l u vraagt om de zijstraat van de Van Strüenstraat naar de Kattensingel eveneens een naam te geven De Voorzitter Dat beloof ik u ze zal een naam hebben Het vooratel wordt daarna aangenomen Hierna gaat de vergadering over in geheime zitting GEMENGDE BERICHTEN Het spoorwleffonj uk bU Roemeen De vo gtende bijzonderheden woirden nog over dLt ongeduk gemeld De remmer Hfflidinioa uit V U Kthit heeft ongeveer een uur beioneM gezeten tusschcn de puinhooipen van de vernieMe Wagons Af en toe kemide hij Toen het bevrüdingswerk zy n woJtooiung nadeaxie sloejf hij heiihaaid eJiik mt dlanldiaaj hcid ziin arm om den hals van ziin heloers Een aandloeniyik schouwiapei Onder leJdnur ven dr Mjetbmp uit Den Boecih w hii naar b Hertogenfaosch vervoerd Hii kliaajrde over pyn in de borst In het zaekerthuLB 13 hy gelyk reec s werd gtemeldl bezweken De nmachfiniift van den trein uit Nijmegen heeft aan den rechter convintsaar ls voiileiluig bekenJ door onvediiir seiin te ziin gereden hy ha l zyn aandacht te zeer iresehomken aan de vuren Hot reddtïiaiswerk en hot af Zetten van het tenreufl had olaata met behulo van een afdeeling poiiltjietroepen uit Den Bosch onder hevel van l ten luutenant Ikm W man en sergeant matoor Booi da Oplichting Aan het biikmniLow vian de Hanzebank m de Van ajdloaoa rae ei t3tii aat m liiHttidüm werd iö uynliAii Uoor de Oontinerital iiradUig Coitvp Kantoor houdende op öe tioeienviiBchinarht oixiraoiht gegeven Voor baar lyo bankbdiïetben van 1000 mnk be kwonen De oirder werd uitirevoerd en Aliaandag weM de looper lï J S van üie Hanaebank met de bamkihuü ietten en t en nota iioot f 8872 50 naar het kantoor van de Continentail Traditur Oomp gezoinden Daar geicomien trof hd or twee heereji aan Ken verdiA een al sooedKï dooi een achtenieur en de andere na n hat ireJd in oiDJtvanigst Na den looper eemjre aojienbljkftoen aan de praat te hebben irohouden vePtmok hJii dioor deseJfdie deur het areld hiedenemende Hy zou didehik terugkometi maar na een Icwarbier ïewacht te heöben ein geen van die heeran teruganende werd dte looper onjcedlaldog iclo be op de deur waardoor beid en verbrokiitün waren maar hoorde nuet s WeJdra bleeJc hem dat ïij spooiTloos dtoor ten achterdeur ult het kantooir veirdwenen w ren De Doditie wierd te hulp geroeoen die die bejie heeren all raiuw opspoo rde De 195 bankhuijetten van 1000 mark waren inmAUIa verdwenen en die nota van f 872 50 is n iet voidaan De Amersfoortsdtfi Courant De Amersfoortsche Courant aal na 1 Januari nnet meer verschijnen He t blaJ Lo taat raim 70 taar Annie Pascal Deïer dagen word te Nijmegen n vrouw aangehouden die zich aldaar gevestigd had als particulier verpleegster Door haar handelingen vestigde zy de aandacht op iich de politie stelde een onderzoek in en bemerkte dat de vrouw vermoedelijk on er een valschen naam leefde en zich vermoedelyk aan oplichting had schuldig gemaakt Bij de politie rezen ernstige vermoedens dat men hier weer de hand had gelegd op de bekende Annie Pascal die jaren geleilen zoo van zich deed spreken door haar biutale oplichtingen Zij werd later in n krankzinnigengesticht opgesloten waai uit zy reed na een jaai wiat te ont snapp n Sedert had men mots meer van haar gehoord Thans is by de instructie gebleken dat men hier inderdaafl weer te doen heeft met Annie Pascal Een te late trein die te vroeg was De N Ct vermeldt het volgende merkwaardige geval Zaterdagavond zou tieiii 28 van Rotterdam naar Amsterdam zoo werd Zaterdagavond half twaalf op het Haagsche perron afgeroepen vermoedelijk 9lt minuten te laat aankomen Wie al eena het slachtoffer ib geworden van lang wachten op een trein weet hoe vervelend het is Het was dus te begrypen dat een vry groot aantal reizigers vuor Amsterdam Haarlem en Leiden er de voorkeur aan gaven nog eenigen tyd de Residentie in te gaan Hadden ze maar de verveling gekozen boven afleiding in het Haagje Want ze zullen nauwelyks het perron af zijn geweest toen bleek dat er vergissing tn het spel v aa en de trein slechts 22 minuten te laat was Toen zij na middernacht op het perron terugkwamen was de laatste trein naar Amsterdam al vertrokken Voor de Leidenaars was dit niet erg omdat er nog een trein tot Leiden ging Maar voor dü reizigeis voor Amsterdam en Haarlem die in den Haag aan het passagieren waren gegaan was de toestand min ler pleizierig Of zy nu al mopperden hielp niets on er bleef niets andera over dan In Don Haag logies te zoeken waarin zij vermoedelijk wel zullen zijn geslaagd Dit heeft echter gehl gekost en velen willen dit nu op de directie der H S M verhalen SCHEEPVAARTBERICHTEN STOOMV MIJ NEDER I ND Koningrin der Nederlanden uifcr nass 17 Dec Perim Prinses Juliana uïtr vertr 16 Dec v Smigepore Saliawati uitr arr 15 Dec t SingaDore Vondel th uisr vertr 17 Dec v Singiapoire ROrrSRDiAMlSClHE LLOYD Dioc a fuitr vertr 17 Dec v Colombo KON WBST IN D MAILD Prins Fredertk HendrÜc arr 19 Dee v Amsterttem te Bambure HOLLAiNID AMIETRIKA LIJN MlaasdSik v Rotterdam n Havana en EN Orleans vertr 19 Dec v Vera Cruz verb Weateriik v Baltimoaw n Rotterdam wead 20 Dec 100 m W van SciUy gesignaleerd Nieuwjaarsweflsclien In het nummer van 1 JANUARI 1921 zal evenals vorig jaar grelegenheid bestaan tot het plaatsen van Nieuwjaarswenschen tegen een speciaal tarief van 1 5 regels ƒ 0 50 cent elke regel meer 10 cent De inzending dezer Nieuwjaarswenschen kan geschieden tot 29 Dec a 9 des namiddags 4 uur DE DIRECTIE STADSNIEUWS GOUDA 22 December 1920 FailiitfiMtnant neëiadigd Het Eailliisseiment van Ph DiWeBomn aluer geeimJUfod Promotie Kes erve ïe iunt J v Galen alhier ts benoemid tot reseirvc Ie mt bii zim tewenv x ordiir fcopps van het 9c ragmient Infanterie Ge£ondheidscom m iiisie Men seint ons u t den Haag De commissaris der Konmgin in Zuid Holland heeft mr W J L van l Js te Gouda op diens veizoek mot ingang an 1 Jan 1921 eervol ontslag verleend ila lid van de Gezondh idscommissie Aankoop huis In de giisteTMi gehouden venraderuur vtan Prov Staten van Zuid Hiolland ia beslioCen toi aankwop vrvn een huiiB alhier vccur vvKining van een ttchniisch ambtenaar van den Prov Watenateat Dringiende waarschuwlnK De Coramdasaris van Poimtie te Velaen herinnert in hot algemeen bedang aan ziiin iherhiaiatdel ij k gedane mharschtiwiniren geen hande sreilaties aan t9 kno Den met C Glass womisnde Rosensteiin in de afdeeilung Santipoort gemeente Velsen en N Zoonjti s wonende in de afdeeJiing Velisenwhvd geoneente Volsen GOUDEnAK Gisterenavond hield de Chr Meisjesvereeniging Dorcas in de Ned Horv Kerk alhier haar jaarvergadering Serretarosse pn penningmeestereaae brachten haar verslag uit na openingsrode door Ds M B Verkerk Verschillende voordrachten werden gehouden waarvan ooral in den smaak vipl J e Kinderen een erfdeel des Hooien voorgedragen door L de Kwaadstoniet Medoee lepld werd dat ISl kleetlingstukken zyn gemaakt echter konden er slechts Ktl worden uitgereikt daar al de kleedingstukken verstrekt moesten worden aan een hulpbehoevend gezinDe bijjenkomst werd te 10 uur door Da Verkerk gesloten HAASTRECHT Door het bestuur van de Zondagssohoo van den Ned Prot Bond alhier zal op Za trnliig Ie Kerstdag des namiddags om O uur het Kerstfeest worden gevierd m het Kerkgebouw Door het bestuur is alle zorg aan het kiiiderfeest besteed om zal ge orgd worden voor verwai ming van het Kerkgebouw In de Nod Herv Keik alhier zijn gekozen de heeren A Muurlmg als ouderling en W Stijnis als diaken Beide heeren hebben hunne benoeming aanvaard Eenige R K alhier hebbon weer Ooatenfik ehe kindeirn tot zich genomen die deze hulp zeer van noode hebben MONTFOORT op verzoek van de afd Volksonderwys alhier was de propagandaclub van Bodogra ven j l Vrydagavond naar hier overgekonua welke hot geheele programma voor di Ken avond afwerkte Na opening der byeenkomst door den Voorzitter uerd een propagandalied gezongen duor oen kwartet vervolgens zong een der dames een aopraan aoio waarop Ie heer Beyen een koi te lezing hield over do Qpenbare School Na de pauze was het programma zeer afwissi lemi zang samenapraak voordrachten en wisselden elkander af Het terzet Benediotus door 3 Bodengravonsche dames gezongen klonk boel mooi Trouwens alle zang werd correct gegeven zuiver van toon en met veel voordlucht I n klem Engelsch liedje dat de jonge juffrouw Timmers zong klonk heel lief De voordrachten voldeden ook goed ernst kWam hior bizonder op ilen voorgrond Jeta meer humor had wel gekuml De belangstelling was bevredigen l n Paar per ïonen gaven zich als lid op OUDKWATER Met I Januari a s zal het gemeentelyk Distrtbutiebetlrijf alhier worden opgeheven Het tarwebrood is hier ook afffeslagen en gebracht op 20 cent per 800 gram Door le O V V Rhoda zyn Seriewedstryden uitgeschreven op 2den Kerstdag en 2 lanuari a s waarvoor door verschillendeperaonon 4 medailles beschikbaar zyn gesteld Gespoeld wordt door WnP denVooruit II Schoonhovensche V V Concordiaan 1 Excelsior I Gouda on O V V Rohda I De door de algemoenc vergadering jekozcn commissie voor deze aeriewodstryden heeft haar taak serieus opgevat en boioofd op bovengenoemde dagenvoor gezellige en goedgeslaftgde uurtjes tezorgen teiwijl nog een verrassing dooreenige dames wordt voorbereid MAR KTBERICHTEN Woerden 22 Dee 1920 Aanvoer 150 partijen Prijs Ctoudache kaas Ie soort ilZ ll 2e soort ƒ 65 70 Ie soort met B ksmerk ƒ 76 82 Handel matig Uit den Goudschen Raad Ken korte iMtlng Henwmingen Iji 4 r ConimiMiea Hoogere Zie lenhuts tartmen 1 het Uurgerlifk Armbestuur Een opce t n ver hooginf aJgewimpeld Naweeën van het werk der aalaris commii Hie Een geheim slot t Was ditmaal een korte raadnttUns met weinig woonlen Een gemimen t d werd in beulag g K men door de benoemingen voor da eommlaaies van de gesubsidieerde instellingen der gemeente Dié benoemingen geschiedden precies zooala de aanbevelingen aattgaven Slechts enkele afwifkingen rnrtn er die echter geen verandering brachten in de voorgestelde bezetting De voorgestelde voorwaarden voor de opneming en verpleging van patiënten in hel Vim Iteison Ziekanhuia gaven aanleiding tot het uiten van verschillende bezwaren AI was de heer Koemana niet tegen woo i dig toch ig namens hem door zyn collega Potharst gewezen op het inderdaad bestaagdo beswaar dat patiënten die het tarief 3e kinase ad ƒ 2 50 per dag niet kunnt n betalen en dat yn er ongetwijfeld velen wanneer het geldt een opname van eenigen tyd zich moeten tut het Buigerly k Armbestuur u dst dat College lan kan boslis en welk deel der kosten door den patiënt kan worden bygedragcn en welk deel lie Instelling voor haar rekening zal nemen Dat i s een bezwaar waaraan zooveel mogelijk moet woiden tegemoet gekomen tV heor afober hoeft roe ls een middel aan de hand gedaan dat alle aanbeveling vn rflient n l om het Burgerlijk Armbestuur uit te breiden mot eenige leden die de levensomstandigheden van laten wij tw n noemen 4e klas patiënten van nabij kiinnen beooideelen en een Juister oormsel daarover kunren geven dan die leilen die slechts oppervlakkig met rHe patiënten in aanraking komen Pit is ook door B on W gevoeld want reeds gaf de voorsitter gi totenavond do toezegging met B on W to zul Ion overwogen of in dif richting een oplossing kon worden veikregen van do b zwaren door den hoer Potharst geuit Controle zal er moeten bly ven omdat de practyk uitwyst dat het wel noodig is dat do oppoven door omm pe patlënton gedaan worden nagegaan Er aijn er helaaa die het In dit opzicht niet zoo nauw nomen Volgens Dr Hoffman s betoog zal i pt0 regeling toch slechts van tüdelijken aard zijn omdat wanneer de 7iektewet er zyn 7al or langs dien weg uilkeeringen aan hot Ziekenhuis zullen Worden gedaan Zoover zijn we nog niet het U dus u el zaak dat allereerst veri etenl wonie wut in deze mogeiyk is Voor de andere opmerkingen o er dt voortreatelde regeling kunnen we naar het verslag in dit nummer verwyzon De tarievenvorhoogingen van 16 op f9 van S 50 op ƒ 6 en van L50 op f 2 50 voor ingezetenen van ƒ 1 50 op f 1250 van f 4 50 op f 7 50 en van ƒ 2 25 op ƒ 4 50 por dag voor niet ingezetonon zijn niet malsch Maar de hooge cxploitatiekoaton maken deze verhoogingon noodzakelijK De vraag doo den heer Sanders retvll oerder gedaan of van B en W met hot oog op de versterking der belastinginkomsten een voorstel zou kunnen woiwn verwacht om Ie opcenten te verho ïgen aartoo de wet de bovoeg lbeifl geeft kwam biJ do me JedeeIing van B en W over deze zaak opnieuw naar voron Do heer Sandera gov elde erht r wel dat het bezwaar bestond dat opcentenvorhoo i ing zou neerkomen op oen huur verhooging voor de huurdera van woningen En daarom wilde hij van Ien wethouder vah Fmanciën die ook voorzitter i der Hinir iimmiasio ve gaarne weton of luiurvorhooging In zulk een geval zou worden toegestaan Wethouder IJsselstijn heeft het kort on bondig gezegd dat art 4 dor Huurcommiasiewet den eigenaars het recht tot oen vorhoogingaanvraag in handen geeft ie huurflera en niet de eigenaars zullen de opcenten en dan afgeromi naar boven krygen to betalen En aangezien R en W voor oen dergelijke afwenteling d r holajting nieta gevoelen is ook geon vo r tol tot opcenten verhüoging te verwachten c heer Sanders achtte dit blijkbaar ook het meest vefkiesolijke hij gmg er dan ook met verder op In Ten slotte i or nog even ge liscuasieen over de inoepsindoeling en de belooning voor do tijdelijke opzichtcra De heer Potharst meende dat er onevonredig verhoudingen waren in de voorgestelde bezoldiging en hy sprak die meening oiik namena den heor Koemana uit anderen daarentegen Ie hoeren Van der Brug MViiihvyk LIsselstUn en Van der Want beschouwden voorgestelde regeling als de juiste daar dezo de waarfleering der honoo dig le krachten overlaat ajtn het leskTjn iig oordeel van den gemeentebou nnoeht r dip daartoe zi ker heter in staat ih dan de Raad die alleen kan generalisei pen waanloor het gevaar ontstaat dat weer andore onbillijkheden ontstaan De gemaakte opmerking n zullen door de Fabricage Commisaie worden nagoffaan en dan kan de Raad na het advies dier Commjasie zijn beslissing nomen Na de openbare zitting ging de Raad over in besloten vergadering Fn daarop niet hot zegel dor gehoimhouding FINANCIEELE BERICHTEN WISSKLKOERSEN Offlciëele noteerinc te Amsterdam 22 DecemlMT 1920 21 Pee 22 Dec I onil UJ S 1127 Berlijn 4 45 4 46 Parijs 19 05 1 92 4 Bnistel 20 06 nx Zwitserland 7 4 B6 Weenen 0 77H 0 6 Korfnfia en 48 65 48 65 Stockholm SSJNI 6 1 16 dingtiania 47 65 48 New York 3 1S 3 20 KCONOMTSCHE BERÏCHTKN H i panMrieel van alle seh43Bfabr lMi ontalUMtt fiefaoudens eeni uftgondertagen Is aan Ihot pcrjwneftl wan aÜe achoenfabrieken t Jüuitaheuvol ontal aawweadi LAATSTE BERICHTEN Graan voor Oostenrijk WEENKN 22 Dec VJ Het financieel bestuur verzekerde ich van 60 000 ton Hollandsch graan ten bedrag van ƒ 12 000 000 Dit kon wonlen verkregen door versending van buitenlandsche wa nlepapieren welke EJch in t noutia e buitenland bevonden De bezitters lyn voorloopig niet chacieloo pf teld daar deze papieren niet worden g realiseerd doch alecbt verpand K dl de kinderen WF ENEN 22 Dec V D De banken heb ben een bedVag van f 10 000 000 he chikb r gesteld voor kinderhulp Een Statenbond MILAAN 21 Dec V D Volgen een telegram uit Guatamala hebben licb d vj f centraal Amerikaansche ataten Guntamal Homluras Nicaragua on Corta Rica vei eenigd uU do Ven enigde Staten van Mldden Amerilca De vijf republieken lUÜeu van nu af v n eenheid ivlag voeren on eene gomecnfcchapi elUke diplomatieke en eonsalaire vertegenwoordiging benoemen Ver lf r zullen de tol en muntsyatemen evenals het verke r te land en ter lee gemeenschappelijk zyn Hot nieuw jjevormde tatongebied omvat omstreeks 450 0 K vierkante K M ToeneiMenda werkloosheid BELF AST 22 Dec V D Tengevolge van i o hcerac endo crisis xijn in Belfant atle pi mpiijen voor den tyd van vijf weken gesloten Hierdoor ziJn 85000 aribeider werkloos geworden Invallen Ie Cork l üNDEN 22 Doe V D In het postkantoor te Cork is door gewapende mannen een inval gedaan Het personeel fs met revolvera bedreigd Do politic heeft één invaller gedood en v 1 chcidenc anderen gewond Ken zelfde poiring In een ander potrtknntoor van Cork wen vorij fold Bijeenkomttt van HiaatihoofdeAi v I ONDFIN 22 Dec V D GomeM wordt ilat ie niinister pr ident van Engeland akrijk en Italië in Januari te Nix nitlen byeenkomen De kolcnnood IIËHLIJN 22 Dec Het kolenbureau voor Gioot Berlijn heeft mot het oog op dm toestand in Groot DerlU het volgend telegram aan de Uykskoloncommisgie gericht Het volle in werking houden van de gasi fa nek en de electrisrhe werken in Beriün IJl wegens onvoldoenden aanvoer van kolen WY moeilijk Wanneer niot onmiddellijk de kolonU Vfring vermeerderd wordt zal met stopzetting dor beilrijvon rekening moeten worden gehouden Voor Berlün zou dit een aatastrophe beteekenen Ue spoorwegarbeiders WEENEN 21 Doe V D De geëmploveorden van den Zuider spoorweg hebben nieuwe elschen aan de directie gesteld Deze verklaarde hieraan niet te kunnen vol doen de onderhandellngpn zijn zonder resultaat getileven Van Wocnwlag af zullen geen luxetreinen en sneltreinen meer va Weenen vertrekken Aardbeving nUKNOS AIKF S 2S DoC V D In de provincie Mendoza z n meer dan 400 peraonon bij een aardbeving gedood of ge Verscheidene dorpen zijn vernield Pe Irm pen naar Wilna Men meldt ons uit den Haag dat fle reveering de wcnochelykheid hoeft ultgeaprokon dat het wetsontwerp betreffende het zenden van een tOO tal manschappen naar Wilna zoo spoedig mogetük door Tweede en Eerste Kamer ts l ehan leling wordt genomen opdat bet v6 r 1 Januari nog tot wet kan i orden verheven Het wegbrengen van schepen Uit Don Kaag wordt geseind Ter zake van hot zoogenaamd wegbrengen van de loggers DoggCTsbsnken Sch 139 vonlerde ht dan het o M dor Haagsche Kcchtbanlc tt gen do schipper G en A Hurteveld te Schevenmgen roup 2 on 1 jaar gevangenisStraf en togen don reeder P van Wijngaarden 8 jaar gevangenisstraf Alle beklaagden b kcndon dat het mUdrüf tptpleegd was om f oldelyk voordeel to trekken Schoot afKcbrand Hedennacht te 2 uur is de K K schooi to Kampen afgebrand rWKEDE KAMER Zittmg van hedeo Aan de qrde ia de begrooting voor Bul tonlandsche Zaken on de mterpellatie van Ravcsteijn in veri and met de inti uctie van de Nederlandacbe regeering aan de delega til te Genèv Intoipellant wjjst op de machteloosheid van den Viilkenbon l tegenover de groote i rliaarht idsprebiomen Hy vraagt welke in lructie aan den geledegeerde naar Geneve vvonlt nioegegevon De liter Troelstra d 8 p betoogt dat de commls sie van Buitenlandsche ï aken met aai het doel heantwi iordt De bespreking over den Volkenbond aluit hU uit tot hierover mededeohngen van onze delegatie zyn ontvangen Spr betoogt dat d Geallieerden hot ongelukkige ArmeoiS hadilen moi ton reddin De heer Juten rJi wyst er op dat waarlK rgen zullen worden getroffen op lat Nederlandeis die naar Noord F rankrtik gaan daar hun taal ittllen kunnen gebruiken Do heer de W jcker Ioot r k pleit voor de toelating tot dusver van de mtgealotcn landen van den Volkenbond Korst als alle landen zijn toegelaten aal van ontwapening Iets kunnen komen Het amendement Dreaselhuijs op de Onrloruijsbegrooting tot verhoi ginK van het aut pidie voor de VolkauniveraiteTttn wordt verworpen met 87 tegen S3 stemmen De Onderwljshegrooting worttt aangenomen mot iianteekoning van de atem van den heer Kruyt tegen De Marinebegrooting wordt aangenomen met 48 tegen 22 stemmen De ved i iaiilering duurt voert TBLECRAFISCH WEERBERICHT Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige later tiideiyk afnomomir zuidelijke tot zuidwestelyke wind meest zwaar bewolkt aanvankel k regenbuien zelfde temperatuur