Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1920

De Kerstki kken klinken klcpp rend in t rond tn doen het aan alle de volkeren kond Dat heden is het feest Ter herdenking dat de Heiland kind geweest Marietje Potharst Gouda Het Keratfeest ig weer gekomen Met al zyn vreugd en smart Veel werd ons ook ontnomen Wat droefheid geeft aan t hart We voelen dat zoo droevig Vergeten het ook nooit Al wordt ons verder levenspad Met bloemen ook bestrooid Doch velen lyden met ons Dank zyn wy t met alleen Doch met het heerlyk Kerstfee Voelen wy ons allen eénl Gootje V d I ek Haastrecht Nog enkele dagen dan ia het Kerstfeest weer daar Wy vieren nu wel feest maar niet zooals verleden jaar Toch zyn wy nog gelukkig als wy kijken om ons heen Byvoorbeeld Lotti Klein daar is honger en geween Nelly V d Lek Haabtrecht Ie prys Kleinen Heerlyk blyde Kerstfeest Met een groene boom Heerscht in ieder huisgezin Dan een blyden toon Jantje v d Lek Haastrecht Een Kerstboom met een lichtje Maakt ieder kind bly Brengt vrede en vreugde Voor u en voor mij De Kerstklokken luiden Vertellen u al Van t kleine lieve kind Geboren m een stal Come Boogaerdt Den Dolder CORRESPONDENTIE S 11 m ra e r d Ik had nu toch wel ge dacht dat jy slim genoeg was om een versje te maken Elsje is 6 jaar en rymt soms allerlei woorden op elkaar dat kun jullie toch ook wel Als je je maar eens wat moeite gegeven had Kun je al achaat senryden of doe je nieta als vallen Nelly Nog 10 jaar zet je onder je bnef en als je deze ontvangt ben je U jaar Hartelyk gelukgewenscht m n peuter Zul je nu eens hard gaan groeien heusch an ders gelooven de menschen niet dat je al zoo oud bent Wat heb jy toch een prach tigen dag uitgezocht om jang te zyn Altyd vacantie en dan twee Zondagen er na om van je cadeaux te genieten Heb maar een prettige dag hoor kindje en een gelukkig Kerstfeeiet Jantje Wel baas dat was me een prettige tyding die je me bracht Dat zal heerlyk zyn als je weer naar school gaat Zou je leel achter gekomen zyn of heb je thuia wat bijgewerkt Prettig Kerstfeest baasje Lelietje der dalen Dat was ze ker heel jammer kmdje dat je bnefje te laat was Ik ontving nu van het bureau je beide briefjes Je hebt een goede Sint gehad hoor Natuurlyk zou het jammer zyn om elke week op dat mooie papier te schryven Is je vriendinnetje at beter Ik kan me voorHtellen dat jullie voorzichtig bent voor t kleine broertje Wat een dot lykt hy my Hy za wel heel erg verwend worden met Moveel groote broen en luaters Een ech beroep wonit geilaan op de leden om meer steun 0 er ly dO werd bvjna 25 mille uitge geven over lö il wordt dne mille meer noo dig geacht Welk groot bedrag zal daarvan met heengaan aan onderhoud van htt ge bouw dat slechts luttele uren per week wordt gebruikt In de afgeloopen week is op ZorgvUet een nieuwe kerk geopend Matuurlyk met een iwaar zilveren dak er op zoo zelfa dat by de opemng moest verklaard worden dat tnen niet wist hoe men er met aan moet Ware het nu met tienmaal beter geweest om gemeenschappelijk met hulp an andere in stellingen een gebouw te stichten dat voor allerlei doeleinden geschikt was waarin s avonds concerten en lezingen gehouden konden wordtn en dat Zondagb voor goda dienstoefenmg geschikt waa Welke stem mmg kan in zoon gebouw woiden bedjrvtn door goede muziek of door wetenschappe iyke Voordrachttn Gelyk wy reeds zeiden m dit opzicht is Nederland nog miserabel achttrlyk en kleinzielig de grootheid van de ziel tracht men daar nog steeds door uiterlyken schijn te verhoogen of zelfs dezen iad tst€n voor dt t erste m de plaats te stellen Uit een artistitk oogpunt is het nieuwe Kerlfje op orgvlitt met bizonder Het is in den ouden trant van de boeien schuur ge bouwd met kracht noch heerlykheid an lynen of versieringen Als ingang staat een ouderwetsche hoefslag dat in tyd van nood ook als paling kraampje zou te ge bruiken zyn Len sieraarl voor het villa park 7orgvIiet is het stellig met Of de keuze van de plaats mede in verband met de financiën als de boste is te beschouwen zullen anderen beoordeelen Nu zich elder aan de overzy Ie van hf t kanaal een meuw BtAdje verheft waic het punt in die rich ting wellicht beter geweest HAGFNAAR Medische Brieven De iicht I De Jicht iM een ziekte die reeds amds eeuwen bekend is Immers wy vmden by de Komeinen deze aandoening en de Latyn sche gescliiedhchryveiB merken hierby op dat de oorzaak van dit lyden mott gedocht worden in dt grove uitspattingen tijdens den val an htt Komeinstdc Kyk Al valt de juistheid van deze meening niet te ontken nen toch had men in die dagen toch maar een uiterst gebiekkige voorstelling van den gang van zaken en de eeiste bcschryvinj van deze ziekte die eenigszins nauwkeurig mag wolden genoemd stamt van den velt n uwer zonder twyfti bekenden Ihomas Sy denham ai die teelde in de 1 e eeuw en zeif jarenlang het slachtoffer is geweest van Ie Jicht lieeds op vry jeugdigen leettyd weid hu aangetast door deze ellendige ziekte en onwillekeurig richtte hy zyn blik naar deze aandoening zich zelf nauwkeung tbservee rende en hieraan hebben wy het ongetwy feld te danken dat de eerste fundamenten gelegd werden Toen men over de allereerste moeilykheden heen was volgden meer on derzoekingen m deze richting en werd het duidelyk dat de jicht is een stofwisselings ziekte waarby abnormale beötönddeelen In de gewrichten by voorkeur doch ook op alk mogelyke andere plaatsen in t lichaam worden afgezet In den loop der jaren was men ook er in geslaagd nauwkeuriger de verschillende l chaamh loeistoffen als het bloed en de urine te ondei zoeken en gelukte het aan te toonen dat een overmaat van het zg unnezuui ten groote lol optelde Wy in onze dagen zyn nu helaas nut zou heel veel veider gekomen en staan wy op ongeveet dezeilde iiuogie ais by haai zuö tei de suikeiziekte Vv y weien nl dat we te doen hebben met een lout m ile stolwi seling kunnen vei sehiliende aanwyzingen geven die net ontstaan dei jitlit ai oi mei in de hand weiken uoeh het verband Ier dingen begiypeu wy met m a w tot de eigeniyke ooi zaak der ziekte zyn wy nog niei genomen en zoo moeten wy heden ten dage nog aldalen tot hetgeen reeds de La tynache schiyvers hebben opgeteekend be jjcht IS ook nu nog een zitttte üie vooral onder de lyk met aai dsche goederen geze genden vooikomt Len al te weelderige Ie venswyze oveivloedige maaltyden boven matig gebruik van aicohoiiöehe dianken werken zeei zeker de jieht in de hand en wanneer wy een en ander op het doek zien algeteekend dan ontbreekt zelden ol nooit de rykaard met het pootje Geluk kig zyn met alle menschen die het slacht ofler van deze ziekte zyn verzwelgers en raddraaiers en komen ook nog uitzonderin gen op dezen regel voor oo zyn er ook nog eeizame menschen die hard voor hun dagelyksch brood moeten v eiken en wier beroep deze aandoening min ot meer m de hand werkt Alltreeist wil ik uw opmerk zaamheid dan vragen voor onze letterzetters en vervolgens vooi onze schilders om aleehts twee der voornaamste groepen te noemen Wanneer ik u deze beroepen noem dan zult ge ook tevens de aanleidende oorzaak geraden hebben Het i n I het lood Al komt de loodvergiftiging thans sporadisch meer voor dank zy le begrippen van hy giene die ons volk zyn bygebracht toth mogen we dit niet geheel en at uitschakelen Ook lykt het soms dat groote emoties de ziekte plotseling doen uitbreken terwyl ik het Jtou vatten in tieze rubriek a h w in éen adem er by moet noemen Isatuurlyk kunnen geen van beiden op zich zelf de Jicht veroorzaken doch moettn wy wel aan nemen dat deze hetzy in meerdere of min dere mate zonder dat de patipnt e zich zelf er van bewust was reeds aanwezig was hetzij in de kiem bestond en deze ab normale omstandigheden de aanleiding zyn tot een plotselinge uitbarsting der ziekte Moeilyk zou ik deze bespreking kunnen eindigen zonder een factor genoemd te heb ben die wel de allervoomaamste is en in meer dan de helft van de voorkomende ge vallen aanwezig is Ik heb hier n 1 het oog op de erfelykheid W kennen heele ge neraties die onder het juk gezwoegd hebben van de jicht en waarbü overgrootvader grootvader vader en zoon aan deze ziekte leden Een merkwaardig feit dat ik raet onvermeld wil laten is dat de erfelykheid blykbaar een grootere rol speelt onder het mannelyk geslacht dan onder het vrouwe lyk element Niet altyd vinden wy juist de Jicht by de nazaten doch ook de vet zucht en suikerziekte komen gaarne in deze jEamilie voor daar deze beide ook tot de z g stofwissp 11 ngfiz lekten moeten gerekend worden Reeds by de bespreking der suiker ziekte was ik in de gelegenheid u op een en ander attent te maken en zal hierop dus thans njtt nader ingaan Ik wil dan liever den volgenden keer u nog het een en ander BINNENLAND VoorzUsiviK in het kaatekurt van den Induchen Dienat Bil de Iweede Kiani r is een wetaont De warkwuxfB aam de DaDartemcinlAn Uu k B wan M diezer ü ten ötaats ctnumu3i3je sarrujigtsteud met ODdlracht de liepuirttamejittn vuji a jreuneen bestuur en iUarontler ressoirteüreiwiie uls teduniren aaji een o uterzoeit te onJerweroen n 1 om na tt gaan ol mkirjinmiPLUiig van ner oneed en viermiJndör UK van uitjodvtn nojfe yn is en zoo ja wt ilte nuaiatrtigelen ia artoe eeiio nuM kunnen word ia waaibii uuUbrewloiR van l t oeiTsoaieei m de toetoomst binnen de IJl het algemeen bejanjr te ate k n Kin n zon bepertat b yft De to iiMmuiüSi Kan wwn ni etr zy toi een conclLiae in ireKiO nen een VOOI stel tun aajia en van een en ander aan de t Btrokken hooUien vaji fe ioi arteinen ten wan algemeen bestuur kenbaaj maken lüt lal en voorziitter na bernaemd Mr 1 Itinik UI der Iweede Iv amer tot s creta lufa de hoejr J B a nemt di anct co mme i aan hrtrt deiwarteni nt van koloniën terwii vootr bet ovenge dkj connisaiie is sajnen ie t kl ujft een lid van d e erbte Kamer dlie l e len van de iweede luunetr een lil van de AJjremeene Rektrt iamer en f vee hjoofdcomumezeoi resneotevöiult werJezaaon aan de aigem ene Ilekenkjamer en het De iiarteinent van I iinancien De Rijksmiddelen Dt maand November IJZii bracht meei op dan de maand November 1919 en ei was een kleine vooruitgang vergeleken by de vermeerdering over Uctobei Opbrengst üct IJ O f dü 420 bbb i b over Oct 191 J ƒ di Ó9ö 2 bbO venu Jus ƒ 5 0 5 ÓÓO Ó5 Meer brachten o a op dt peisoneele be lasting nl in 1920 ƒ 2 fa99 4U5 7 in 1919 1 yiü 87b 92 inkomsttnbe asting lespect ƒ 5 faJ16o 22 H en d b2 761d dividend tn tantièmebelasting ƒ 4 116 852 10 en ƒ 1 544 Kdl Ib vennogensbel ƒ 1 U09 1J3 ÖJ en ƒ JI2o5 0Ü Minder biactiten o a op grondbelasting ƒ 144b 625 bi tn ƒ 1 b04 b0 9dW wynac cyns J4b003iM en dbfü 20 accyns ge distilleord f4SóóU S9T en ƒ 4 415 494 De nieuwe posten belasting op speelkaar ten en mynrecht brachten op reap ƒ 8849 15 en ƒ 175 342 61 0 er de eerste elf maanden van 1920 is totaal untvangtn ƒ 98 4 2 rf28 bh idem in 1919 29b 724245 89 het 11 12 der raming voor 1920 belotpt f IHd H43 45H 6 Ut beia iiinten in velband met de buiten gewone omstandigheden brachten in No vember 192U op ƒ l5 64d7Ü2 1UH de opeen ttn ten bate van het 1 eeningslonds ƒ 5 317 516 98 Mei Ji9 biacht meer op dan Mei 1919 luim ƒ 12 mill oen Jum idtm ruim ƒ 10 mil lioen Juli idem byna ƒ 12i tj miUioen Au gustu idem ruim ƒ 5 milliocn September luim fH4i miUioen Octobti ruim ƒ 4 mil liütn Htt kan dus ook niet van November feezegd worden dat ze een gunstig Iiguur maakte ten dterde PravinaiaaJ Ziekenhui voor Noord Holland l e hoeren ian Soanie es bebben de Sta ten vaji Noord Holland voortrestö ld ojn liet woioir itel van Ged Sta ttn om eun ter re n aan te koo en voor het stichtóti van een derde nrovmcikial zj kenbuis aan tt iiou Hen en een coinmiisse in te stellen om t ondeizweken of het n oue uk is het wo V nc aal zieiceiiihiuus Duinlx 3eh uit te bre ieii t t een nesticht vooir 100 oat enten en 1 it nabil Sanüpoort uit te bre len met 125 plaatsen Kanaal Maasbracht MaaatrWit Jn de D 1 Ibi ula KekuL Ueii z lit iwr van ik liTüvmt lie bitattn van Limburg zeide ie vcnurzujtt er dUt de VI n ster van Ifinntn lamteehie aiken htm had g macniLKd mede t Itolt n dlat het ontwerp bctitffende dtn tian eig van een moot lateraal kianaai van Vlaaabraeht naar Miiastiitlul voor 15 Ja ruajTi het dieipaUtaneot van Waterstaat zal verlaten De iieor Koten stelde een motne van eiantflbolAijtfJnig vooi aan die KeKeermg voor dtn spoed dien zu luid betracht Ben niewe waltirtraK De watieTscha pg eD GasBelteniiieveeii Gasseflte G letn en È estJi hel n iich vertenjfKKi tot een kanaal wateTschaD ten dloed h ibbcnde een n euwen water Vöjr te Vierkryipen vain Sitadskianaal naai Hejden liejra B an heit Noord Wiilliej3Akanaal Het plan IS htt bestaande vaarwater tot Gas soltemyeveein dat 5 KM lanir is te ver diepen verv l rens van daar een l anaal aan te leggieti lanjrs Giasselte trteteai en Ji esch tot aan dien Hoouilyk ui totaal 1 KM laniT Verder zal het kanaa 10 K M westwaarts geHjpiaven worden zoodai j o nmgen Direnthe en treeland m t ccn trum lanjïï den kortfi ten weg te watei Bullion wiorden verbonden Het aalaris van d n bursreoieiister van Aiiuiterdam In de Woentidwjt gehouden eebeim raa iiszitting m Amaterdlam is naar de Tel meldt o a ter sorane iTebra ht het voopsteil om het salaris van len buree meester van f 20 000 op f 25 000 te bren en Van commainistiBche ïude weid deze vorhogfiivg bestreden De wethouders wal den naar het blad we r J medegedeeld éit BaJane nog hoosror stellen doch d bur gemecster zelf wilde Kiervan njert weten Een Kiroote meerderheid van den naad toonde zaoh voor de verhöoging Dte Trognr en de yttnabu viu 1922 iAevro xw W Wvnaendts Francken Dv sennck duoLt in De Loodis mede dlat de Feministischie partii een sameogaan nvet gyCimengde groepen heeft verwwrpen en een urgentiebesiluit heeft aangenomen om trachten met de Abg Ned Viwiwenor gani arte kontweg ie Aavö geaaamd preöndente Nine Mtmnema en de Vereenj gaag van Staatsburgeresaen de ex Ver eesuKutna voor Vrouwenk aso echt te trachr ten een federatwjf verboüd aan te eaan met het oog ap vrouwealysten bïl de eerstvolurende verkueaingein üoe tieze onderhandelingen ook zuiUen uitvallen aJ dflJs Bchinjft zy e kunnen er nagenoeg ze er van znn dlat m 1922 een vrouwen I a rty zal uitkomem m den verkiezinKfc Btryd GEMENGDE BERICHTEN De onis van awker Het NedL Weekblad voor den handel m Icruiidemerswiaren vemeemit dat mtt m Hang vaJi Miaiandtóig as de priiis van dt bunker opnieuw beUmgiriu varlaagid wordt en wei van f 91 op f 74 per 100 K G Voor dren kleüinbandiel zal lit ver nio© le lyk een vermiundering van 3 tent per pont gevi a Len wethouder gaarrkiteerd Gistermorgen werd door de rukfiveUi watiut in h at 1 aJeis vaJi Jusüitie iin Mjaaü triicht geairesrteerl lie voortv uchttee wet h oudier L J van Ulbach ov r Worms J had aich met het raa islid D schul dig gomaakit aan opliichitmg van d en Dui t scher Oh 1 esch d e gevanjren waa genoman terwtil zu aan de £ aim üe van J be ioofd hadiden voor een bedlrae van 2000 mark ei ens nvriiheudlvtelluny te bewerken ön ook een gedeelte van dlie som in beta Rg hadkjien aangenomen De V ethouder J was Jediert de aa nioifte bi Ie Justitie voortvduchtiifir Malaise m de Schi amsche glaaindusitru In de flesschenfabrucata e m Scl eLim 1 3 a s m zoovele an liere mdiustrieen btoott 1 aote ngetredien Waren kort na den oor og de fabrieken overstelpt met orders z KKlIat ze fs bestelH nsen moeiten wor iion af iC vozen thans komt er van den giroo ttn afnemer van Lnireland eeen enkeJe oi der bunnen en worden ze fs ou Ie orders opgezejrl en verbroiken Daarbii komit dia ook de Eiroote dlustiiLIateurs d e voor ex port werken hiun afzet tot een muinvmium hebben ziien inHtEimpen zoodat ook deze geen f3es3cheïi beitrokken Het eevolg van cn een aw Jer U lat reels enkele irlas fibrjoken geheel of ire leelbelnk hun per wn e hebben ontslairen dat Zatci l aï weer een ge honderden ïlasbiazers srféaan krygen en de ovcnblyvendjen met Januari hf tzp f Ie lot tege noet zen De hustenma kery zal teveps bmnenikort weffemi sit I fit in l n lien soort van de d gtullafceiirs haar bedlryven mio eten stopzetten Ilandietenhol uitgebrand Ft nige dagen geleden werden te Manen lie Docherie twee personen gearrtsteei 1 verdacht van moord op een Sandb uwer te I etio De gcaii3 stpei Itn vvisttn te ont vluditen en dooddiin en nachtwaker di i y voor een gendJTme aanzagen Gisteren vernam de politie dat zy in hun woonplaat Adegem by Keclo waren teruggekceni De gendaimene van Maldeghem begaf zith laaihten doch de ban lieten had len zich in middels veischanst en drngden iedereen die l un wilde naderen neer te schieten Daar do polïtie het te gevaarlyk achtte oiKler leze orastand gheden aan te lallen werd Ic brandweer ontbo h n om ie vv j ning in brani te stektn Na herhaalde pu gingen waarby zy gedwongen w eixl v oor het hevig gevvoeivuur Ie despera lo s teiu te trekken slaagde de brandweer er cindo lyk n den brand te stichten De bandieten omlcrhielden een leven hg vuur dat door de tndtirmerie beantwoord wrrd on dat niet eeider ophield dan toen hft huis geheel in vlammen stond Daai op dioni en de gen darmen ie woning binnen en vonden een Itr n annen door dr e kogeh ge iood De an l re door len rooi byna gest kt wer 1 gtvangei genomen I e gemeen t0tocen te IJsl elsllein In dte jTisteren geihoudon zittnir van IeJ rov ncialt Staten van Utrechit s besloten ten behoeve van cie bersite lli ni vanden gemeeoitetoren te Ilaselste n pedurende 10 Taien aanvanjjrende 1921 een aailijksch e subsidie van f 2O0O te verlee nen RF HTZAKm Uuiieverlag Dr De VttVze Naar de Voorwaarts uit betrouwbare bron 1 verntemit a door de arrondisse iVicnt irec ïtbaJïk te Rotterdam aan de Regeer ng geadviiseerdl dait aan de aanvrage tot utevcriiii van dr W de Vreeze b blothecams van de emeemte bSbhotheek te Iwotterdam met zial moeten worden vol diaan Liu hi dhJi am pioen Den 22 jarigen butpbevteltlter by de pos teryen P A B te Rottierfilam ge ieti neerd stond voor te Rechtbanik te Kotter tiöm teiecht Hem was ten laste geleg I dlat hy busrfclïen Jum en November 1920 ongeveer 1000 hrjeven pakjes aangetee Jnende situkiken enz welke hy moGist be stellen zooi hebben verdlu sterd Beklaag de aou dit aJlefi opgesipaard hebben by zjch tfuui i Belklaagde bekend e en veiMaarde op de vwvaag van den president of hy d t al es V erdujiBiteiPd had met het doel h eruit vo i dieiel te ti ekikiein dat hy zeif nte wiist waarom hy de brieven had verdiaste i i Hy had zelfs de brieven me openge maakt en ze ongeopend verscheurd P en hoofdbefiteiBer ak getuige ge ag vuarii verklaajde lat beklaagie verre gaand luj wias en düt vermoede yk df v 2aj k gieweest was van het acbterho i n van die bneven yeJfB be4ri s pfleuiter meende dat a een verregaande lu£head de oorziaak wa Heit O M ensobte tegen dezen lu aa d een gertran enjastraf van 1 jaar en S maan INGEZONDEN Buiten verantwoerdelykbeiJ der Red Het lot der vluchteiingen uit de Knm Het Hoüldbestuur van het Ned Roode Kruis zond ons etn uittreksel uit brieven uit Konataniinopel gepubliceerd in La tause uommunt van o en 30 l ov 1920 waai in woxüt beschreven de ontzettende el ieQUe iie er door de iucnteiingtn uit de Klim ciie op etfnepen naar Konsuintmopel zyn geviutht worüt geleöen In een tyUsverioop van vier dagen zyn 8 booten itomen aiiiceien op de itwle vanKouötantinopel Men wacht er nog Zd tutKench ineodotiie tiet aantal vluchte iinfcen beloopt pi m 120 UW Volgens vooiloupige rekening heeft men ongtv er O OOU luiicsche p noen per dag nuodig om tegemoet te komen aan üe aller eerste levtnsutnoelten van deze dryvenue bevolking Wet spreekt vanzelf dat noch regeeiings hulp noen de paileuiere lieidadigueid I itr voldoende zullen kunnen helpen Op de sche pen bevinll zich de bevo king van üne ste Ueu en al deze personen zyn uitgehungeid zonder middelen slecht gekleed ziek aan Het tinqt hunner krachten De e somueie vioot biedt een onvergete lyk behouwspel schepen we ke beslema waien voor Jiet vervoer van duizend perso 1 en bergen ei thans elf duizend Ut igelukkige passagieis kunnen niet zitten noch slapen en brengen den tyd staande dooi als saamgedreven vte Len ge ieelte der booten was teitetyk met meer zeewaaidig hlechts dank zy het buitengewoon fraaie weer hebben deze schepen lumes Konstan tinopet kunntn beieiken By den minsten wind zoude men de verdronkenen by tien luizcnden lebben kunnen tellen 1 n tze menschenmasba s hebben er de vooikeui aan gegeven zich onder dergelyke omstandigheden in te sch pen een zekeie tlltnde wellicht zelfs den dood tegemoet gaand alles bettr dan m de handen dei Kücxle legers te vallen Die oude Rus uit Baktchissarai die Kus sische dame met drie klemt kinderen d t jjiige cho iet die jonge boer zy allen ver kuztn deze vlucht Het zyn getn politieke uitgewekenen het zyn de ovtrbtylselen van de geheele Kus sinche natie die aan de pooiten der geluk k ger landen komen aankloppen Hot Iransche Comité wtikt met groote ooitvarendheid zonder oponthoud ook de Am rikcinen en ook de Kngelsche militant autonteiten helpen waar zy kunnm Meel ddJi honderdduizenl u tgewekenen zonder vaclerland zonder gouvernement zonder dagelyksch brood zonder geld De geiukkigsten bezitten nog loebela maar wat hebben zy er aan wanneer men vooi twee luiksche ponden een millioen loebeis verlangt Voelt toch gy allen in uwe verwaimde huizen waar geen angst voor den laj van morgen bestaat welk etn afschuweiyk dra ma zieh hier afspeelt Geheel Luropa is verantwoordelyk vooi het ly len dezer ongelukkigen die zondei Lwe I ulp ten doode zyn opgeschreven Dat ge Ieelte van Luropa hetwelk thans van den oorlog bevrijd m kan en moet hel pen Gy zult niet meer diegenen helpen die leeds van uitputting bezweken zyn maar zy d e nog in leven zyn steunt hen ledei stuk biuod zal ten menschenleven red den in naam der beschaving helpt deze on gelukk gen Helpt allen om dit leed te verzachten Diingtnte telegrammen komen by htt Ne dtrlaiidsche Koode Kru s n De NedfrIanI sehe Gezant te Konstantinopel beschryft o k e hoersehende ellende en r ept om hulp Het Internationale Roode KruiB spoedde zich reedi naai Konstantinr pel en doet een ber ep op alle nationale Roode Kruizen Het Ke lerlanlsche Roode Kruis wil hel pen maar is machteloos mdien de gelden niet toestroomen en doet daarom etn op roep tot het Nederlandsche volk om gelden voor d t doei toe te zenden aan het Hootd bestuui van het Nederlandsche Roode Kiuis Prmsessegracht 27 s Gravenhage Daar menige kleme gift gaarne zou wor len gegeven doch misschien met opgezon ien stolt het bestuur der afd Gouda van het Ned Roode Kiuis zich ook gaarne be seh kbaar tot het in ontvangst nemen van gel Itn Het Bestuur U J MUS Voorzitter W G M COMI URILS Ie secret M SlUNBACH TUYN 2e secr C V RLFDl DORTIAND penningm 1 SCHROOT r RINS J V d JAGl I A ROI SELING ItLKiUNiELVVö Ds WiBse In de bvanar Luthe rstlue kerk te Am texliam hi d dr G Wu sse Jr uit Drie beigien UoünsdUgavond voor een buiten tewoon gioot aiantaJ toeiioordeny een rede ovei zmn ujititreulen uat de Geietormteixie Keik Dr Waste wees ar m zuiae zeer uitvoe rure maar boeiende rede in de eerste padjto op dat hy hun due hem m den iiaatsten ütd zoo hadiden aanijrevaUen Rtaaa ne wd dt vergeven maar hii meende iiUi zyn aianivaiiiers nog de vengevuags gezimiJieid moesten afwachten bunner ferken dke zy meer geschraad hadüen dan ihtm In het belajur van het Ohnstendlom ui hiet a gemeen had hy het steeds voor het btate gehou len dat verschjillende irroe pen beter naast elkaair kunnen voortbouwen dtin dlat zj i zoogenaa nid geziamenl ik maar vaji vei SChiiiJende zeer u teenloooerate om vatting bun nweielyk werk verrichten Hii herinnerde hierbu aan de eens door dlr Kuyiper geaprolten woorden Wait ook aiKlei sorbïff is kan met daurzaam samen bestaan Met klem kwam hu oo tegen IhieHgeen mien alom beweejd beeft als zou ity alleen nmar om Amsterdfeun als s tand V aats te krygen dit door middel van de Ghmstelilik Geref Kerk hebben iredaan Uït overtutgïnjï was hii er m gekonen en stryd had hy gesvoard Alhoewel uitwemcbir mm Ier was hy er inwendig ryker op ge wiorden ma de nnrwmiuiur Nieuwjaafswenscb In het nummer van 1 JANUARI 1921 7al evenals vong jaar gelegenheid bestaan tot het plaatsen van Nieuwjaarswenschen tegen een speciaal tanef van 1 5 j egels ƒ 0 50 cent elke regel meer 10 cent De inzending dezer Nieuwjaarswenschen kan geschieden tot 29 Dec a s des namiddags 4 uur DE DIRECTIE Udtwoeritr zetite hu dlaamia ziioe beowa ien umteeni welk ehu bad aangetroffen in te beilydenis der Gereformeerde kerken Aan de eene ziide deed bet hem leed dat er zoovee te doen wiais creweest om zijn uifttredien maar aan den anderen kamt lag h I He Levenrijge belangstel lung die er oog ïT onis volk heeracbt wanneer emstiire vraagstukken op godsdienstiiar gelbied naar o refi wwrdien gobrachit lig Bouwmaoswoflini en on erschtlilen percaalen te mOERCAPEI LE twee perceelen WEILAND ie Zevenhuizen De Notarissen E GALLAS te Zevenhuizen Z H en P C L en Mr L EIKENDAL te s Gravenhage zullen op DONDERDAGEN 20 en 27 JANUARI 1921 telkens voorm 10 4 uui m het Koffiehuis Het SchaakIwid te Gouda aan den Kleiwegf by inzet verhooging en afslag openbaar verkoopen d BouwraaiiswODiDg no 156 met aanbehooien te MOERCAPELLE in het dorp aan den Hondeid Morgensche Dyk groot ongevoel 24 Aren thans in gebiuik by den heei JAN VAN SPEK JANSzn benevens ongeveer 51 3 H A WEILAND en ongevoel 39 H A BOUWLAND zeer gunstig aaneengelegen te MOERCAPELLE in den Zuidplaspolder tusschen den Middelweg en den Onderweg naar Waddinxveen in de nabyheid der gemelde Eouwmans woning Vooits WEU AND te ZEVENHUIZEN aan den Breedeweg naby de h ilte Zuidplaspolder groot 3 05 50 HA In gebruik te aanvaarden de Bouwm inswonmg c a op 1 Mei 1921 en de iandeiyen teistond na de toert zing Bleeder omschieven in veihngsboekjes met kaarten gratis vcrkrflgbarii ten kantoie van genoemde Notarissen 6361 72 Openbare Verkooping op WOENSDAG den 29 DECEMBER des voorm 10 uui ten overstaan van Notaris MAARSCHALK te BOSKOOP in HOTEL NEUF van Meubelen en Huishoudelijke Artikfilen w o Kasten Stoelen Kabinet Bureau Minister paity prima Potlooden rol Pakpapiei 100 KG V schzegen Veerenen Kapokbedden vasteKleeden gioote Tafels op schragenenz enz 6155 2 Te bezichtigen Dinsdagmiddag Woensdag 1 uur voor de verkoopmg yAls de minste inspanning U vermoeit f en Uw lichaam jaai verzwakken ISebro kt dan MIJMHARDTS In busjen vansF fj 73 l P vao Wii COIFFEUR Ie Klasse Oames en Heerenselois EMEENTE LICHTFABRIEKEN GOUDA AFDEELING GA 8 UITEN DISTRIBUTIE alléén voor inwoners van Gouda verkrijgbaar EKLOPTE COKES ROVE COKES PAREL COKES COKESGRUIS afgehaald van d fabriek 150 f 2 25 per H L 2 15 2 Loketverkoop uitslfitend van 9 12 uur vm 6S93 KINDERCOURANT NADRUK VERBODEN Art 1E Auteurawat AAN DE JEUGD Nieuwe wedstrjid Doe juHie nu eens heel erg je best Altyd f raadseltjes beg int julhe toch dunkt me ook wel te vervelen Kun jullie nu niet eens een verhaaltje maken Allemaal Fen klem ver haaltje over Oudejaar Iets wat gebeurd 18 of een beschrijving van wat je zelf voel de op Oudejaarsavond Stel me nu weer niet teleui Jullie hebt nu allen vacantie en dus den tyd Zorg nu eens dat er iets aardigs voor den dag komt Verder wensch ik jullie allen een heel prettig en gelukkig Kerst feest Maak alle mooie dingen die je voelt by t gloren van de Kerstlichtjes tot een mooie waarheid dan zal t zeker eens vrede op aarde zyn Zoolang als we dat met al len doen blyft t zooals t nu is om ons heen armoe en ellende Uitslag Kerstwedstrijd Helaas kwamen slechts 6 gedichtjes in Daar had ik nu waarlyk meer van ver racht Jullie hebt je al heel weinig ingeBpannen dit keer Erg jammer hoor Maar julhe zult het zelf wel begrijpen ik kan nu geen zes pryzen uitdeelen want dan zou t geen wedstr d meer yn Voor iedere groep kan nu maar éen prys beschikbaar worden gesteld Pryswinsters zyn van de ouderen Jacoba Punt te Gouda en van de jongeren Nelly v d Lek te Haastrecht Het Kerstfeest Een klein meisje lag naar de sterren te kyken In haar bedje warm en zacht Zy kon den slaap nog maar njet vatten Omdat zy aan het Kerstfeest dacht Wat zal het toch wel heerlijk wezen Die Kerstboom met zyn heerlykheid Was Jezus ook eens in ons midden Wat vreugd was ons dan voorbereid Want Jezus liefde is toch het hoogste Der Kerstvreugd m de kinderzin Hy heeft hier eens op aard gepredikt Van liefde en van menschenmin Oh moog dan ook in ieders harte Iets van dien Jezus in ons zyn Dat wy voor and ren iets verrichten Dat liefde kweekt en zonneschyn Zoo dacht het kmdje tot ey droomde Van Jezus Kerstboomfeeat en licht Zy zag het alles al voor oogen En blydschap lag op haar gezioh Oh mogen allen groot en klem Vol vreugde voor zoo n Kerstfeest zyn Jacoba Punt Gouda Ie prijB Grooten De sneeuwvlokken vlijden zich neer En spreidden een deken zoo zacht en teer Ze dekken alles warmpjes toe Want de aarde was zoo ftial zoo moe De bladerlooze boomen buigen neer hun toppen En trachten hun knoppen weg te stoppen Onder de woelige warme vlokken Van sneeuw die aan de takken hangen als plokl en De hulst k Jkt met haar ronde roode oogjes door t Hout alsof ze vragen wou waarvoor Ziet alles zoo wit en is t zoo koud Hier bij pnJ m t hout lANBE TIENDEWEB 27 Tal t 3 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe Vügren Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroenten tegen scherp concurreerende prüzen M P vao Wijflgaarileo COIFFEUR Aparte Damessalon BENT U t EN R00KER7 Koopt dan onze groote NAPOLEON en U geniet 7 kwart er voor slechts 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 CflU Turfmarkt S4 Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroopwafelen MARKT 32 Telefoon 216 te speelpop van de heele familie natuur lyk Zyn Kleintje en Jopie in de stad Of spreek je ze nooit Ik heb zoo lang mets van ze gehoord Prettige Kerstdagen hoor Juihe hebt zeker wel een Kerstboom Blonde KruUeboI Wat zou dat gezellig voor je zyn als Rotterdammer ook kwam in de vacantie Ja het ia een duur boek maar wel erg aardig ik heb het pas gelezen Nu Llsje Wanneer is het Kiprst viering by jullie 7 Js het met Come goed 7 Marietje Geniet nu maar eena echt van je vacantie A heb je wel eens een beetje werk t Is toch geen vergei jk met anders Ik za t erg prettig vinden als jc Isje eens komt opzoeken en als t mooi weer is haar meeneemt want ze heeft zOo veel groote vriendinnen die haar meene mtn of vragen te komen Ik ben toch erg bly met je kaart al is het wat gevlekt t is aardig van je liedacht To ziens dus hè Kom je Dinsdag met C7 maar met te laat Want Elsje heeft om 4 uur les M 1 d d e 1 p u n t j e Ja t is jamm i dat jullie met meer kunt achaatseniy ten Wat je my verteld van je vriendinnetje if getn nieuws voor my Ik ken de familie heel po d vooral haar zuster en je kunt nog veel meer meely met haar hebben want alles is i n waa nog veel griezeliger als je denkt Die zus ter was pas een jaar thuis Wees maar heel hef tegen je vriendinnetje Dageraad Aardig dat je nog weet dat het verhaal mooi waa Wat hef dat je daar by tante enn verhaal gaat vertellen Is het een lang verhaal Ik hoop dat je me volgende week veel vertellen zult van juUie KeratviLring Zwartje Wat jammer dat Blondje nu weer ziek is juiat nu haar vriendinnetjes mochten komen Ik hoop dat ze met de feestdagen weer beter is en mee kan ge nietenvan jouw Kerstboompje Ja t is heel hef van Go Ze ontvangt graag wat maar deelt ook zoo heel graag mee aan anderen Ze verwent my ook vaak heel erg Staat het boompje in je tent t Zal er als een sprookje zyn denk ik in jouw huisje Je zou t nu je Kersthuiaje kunnen noemen hè Ik ben bly dat Blondje bly is met het boek Wat de juffr ia zeg ik maar niet we houden hier ook zooveel van haar ze is er altijd op uit om anderen plezier te doen Dag m n kindje gelukkige Kerittmls en t beste met jouw en zus Indiaan Ik vond het ook erg gezellig dat je er v as met Broer Ja t was jammer dat Elsje er niet was Kom je soms a s Maandagmiddag met Broer en B en groote zus Laten we dat afspreken Wy hadden vroeger ook zoo n leuke Engelsche leeraar maar hy was geweUüg streng en zette lm uit de 5e klas nog in den hoek Waarom heb je heel geen gedichtje gemaakt ge kunt het best want je maakte ook zoo n aardig voor vaders verjaardag Ik hoorde van zus dat Broer het netjes had opgezegd Vader was zeker toch wat bly met z n presenten Duifje Wat jammer dat je niet eena even bent komen kennis maken toen je toch in Gouda was Gezellig hè zoo n klein broertje Onze Dickie wordt zoon noes Ze loopt nu al tusschen Elsje en my tn dat vindt ze zelf zoo gewichtig Theeroosje Dank je nog voor je ge lukwenschen voor Elsjes jaardag Wat hebben die lagere scholen ontzettend lang va cantie hè Gelukkig dat Theo niet ernstig ziek IS maar in huis blyven zal h j toch wel met erg leuk vinden Ga je nog uit de stad m de vacantie Dat was me oc een toeval met die werkborstel t was een prac tl sch cadeau T u 1 p j e Och m n pcater dat wil ik grsAg gelooven dat je van de preek Biet AANBKSTKOINO Namens het Bestuur der WanlnKbouwTereeniKinK ST JOSEPH te Gouda zal ondergeteekende op DINSDAG 18 JANUARI 1921 a des voormiddags U uur m het gebouw van den Roomsch Katholieken Volksbond W esthaven te Gouda aMBBSTBDBNl Hit kluwen m 174 wmlniiii ir 3 winkilkulni in piriillin i in mil It MD tirrilii tuüikii Kiraiailkiint Biir inii tir MirtiNiiiiigil II aOUDA Bestek en teekenmgen zyn te verkregen tegen betaling van ƒ 26 franco per post ƒ 25 50 ten kantore van ondergeteekende Kestitutie ƒ 10 voor ongeschonden stellen welke binnen 14 dagen na de aanbesteding zun ingeleverd JAC P DESSING 6398 W Architect Gouda gosd an goedkoop flew M H KOOPHANDEL TABAK Vraagt Gouda Vooruit Krul 40 et p pond Goudsche Krul 1 10 p pond Beste Virginia Pruim 1 50 p pond D li VIIIIYIIEUMIIIGEII WJjilM20 U m GöUTF mCHILICET lig nu op bed aan jullie te schryven ik voel me niet erg lekker n barre hoofdpyn maar m n hand wil haast niet verder van de koi Ik warm me ieder keer maar eens aan m n kruik maar m n handen zyn zó wet r verkleumd Wat heerlyk dat moeder nu bij jo kon zitten en vader oók weer eens komt Wat zullen moeder m Jü zeHig bfj jouw kerstboompje zitten Hè k zou aan wel es even by je willen gluren om t hoekje naar je glundere snuitje Nu moet je maar niet aan trocve dingen denken m n kindje want dan maak Je moeder ook ttedroefd Juffie zal dien avond wel even bij je aan komen denk Ik Heb maar een gelukkig Kerstfeest kindjel veel tiegieep Je bent ook eigeniyk nog vctl tfl klem om naar de kerk te gaan tiadt je het met koud l Was er om te bevuezen Zondag jammer dat jullie geen gedichtje VOOI eikaar kon krygen Ik lieb nug geen achaalaen geieden ik kan zoo moeiiyk weg ondagskindje Hoe is het met de verkoudheid Wiet erger geworden ik ben ai den geheelen winter verkouden en er helpt nieta tt gen Llsje rolt er gelukkig nog al goed door Kom je dan eens gauw t y tjisje 1 Je hebt zeker wel lang vacantie Kruidje roer me niet Uezeliig dat ik je vanmiddag even zag Je ziet er gelukkig weer goed uit wees toch voorzich tig wat doe je nu weer op het ys Wss t gezellig op vaders verjaardag Indiaantje spelen Slot Is je mes ocherp genoeg vroeg de ander Ln m Wacht maarl Jan slaakte een doordringenden gil Ver moord te worden vlak by hun eigen huis dat was al te vreeselykt Wat er nu gebtunle ging zóó verbazend snel in zyn werk dat de jongens het later byna voor onmogelyk hielden Op den gil van Jan schoten plotseling twee mannen mtt een lantaarntje naar het prieel toe n toen het licht van t lantaarntje op de twee mannen en de belde Jongens viel waren da eersten niet minder verbaasd en ontsteld dan dié laatsten Hat waren K as de tuin man en z n zoon die verlof hadden gekre gen wormen in den tuin te steken omdat ze heel vroeg uit visschen wilden gaan Juist toen z druk aan het soeken wtirtn en met hun mes den grond uitgroeven om de kruipende dieren te vangen wa Jan wakker geworden Nu Het gekste is zei Kees dat Julli ouders zoo zullen schrikken als ik nu in den nacht aanbel om je thuis te brenfen Toch zat er niets anders op Jan en Chris wendden nog een zwakke poging aan om Kees te bewegen hen moe naar buis te nemen vanwaar ze dan s morgens vro weer stil lo hun eigen huis zouden luipeI maar daar wilde Kees met van hooren Nee jongeheerea daar doe ik niet aan meel Ja vader m nog denken dat ik ook m t complot was Het is nu drie uur t begint te schemeren we zullen maar aanbellen De vader ttor beide Jongens Con xyn oogen niet gelooven toen h lüi zoontjes rillend en bevend en daamaaaf Kees v r zich zag staan i r viel heel wat voor en al lagen de jongens ook een half uur later in hun eigen wanne bedden en dekte hun moeder hen met een flinke deken toe de straf die op dit eerste avontuur volgde was van dien aard dat Jan ea Chris niet spoe dig lust gevoeklen en tweede op touw t zetten Vader noemde hen nog langen tyd de dappere Indianen en plaagile htn er dik w ls mee maar Jan en hns hadden onder vonden dat jongens van elf on twaalf jaar beter doen stil in hun eigen bed den nacht door te brengen dan met pen piitofd In een prieeltje te overnachten Viooltje Kr gaat jullie deur niet veel VOOI by heb jy al mazelen gehad an ders htb je nog kans dat je het ook nog ki ugt Ja t IS een heele toer om die peuters be ig te houden als ze ziek zyo Wat een zielige Kerst zul jullie hebben met ai dat getob Van harte t beste met allen en alles B I a u w o o g Dank j £ voor je raadsela kmdje Kom jc nu eens gauw bij F Isje spe lenT Heb jullie een Kerstboom Ik zal eens door de ruiten gluren of ik iets zie Je hebt me vergeten te vertellen of Broer al beter is Zoo vind Je t op school zoo pret tig I Isje heeft nu les maar vindt het lee ten mets plezierig misschien vindt ze t volgende jaar op school wel prettiger A t e r Ja t ib voor jullie wel jammer dat er nu geen yu meer is Ik weet met oatfr welke Mhool Elsje gaat maar t zou wel erg pretig zyn als ze met jouw mee mocht lief van je hoor hisje h cft nog geen schaatsen Ze heeft het nog nooit gedaan ze wtl t wel erg graag leertn maar t zal iiaar wel met mee vallen W i 1 d V o g e 1 Zoo meiske dus Je hebt je goed geamuseerdT Vertél me eeiu watje aan had Voor moeder dunkt me minder plezierig om al die tyd als balmoeder te zitten kyken Elsje vindt het zoo heerlyk b jullie vooral als Rie haar voorleest Ik ben maar bang dat ik oor haar M v ei van jullie gaptvryheid profiteer Ie verheugt er zicb al op dat ze de Kerstboom mee tn orde mag maken liCuk dat ik Je nu eens in de week hier zie Roosje Ik kan me best begrepen dat Pa graag z n clubje by elkaar houdt t is zulke dagen juist zoo gezellig als allen by elkaar zyn Maar de kinderen vinden het wel leuk hi om er eens uit te fladderen Maar moeder zal t Jullie best gezellig weten te maken Krekel Wat jammer dat alles nu niet zoo voorspoedig blijft gaan als t zich eerst liet Bftnzien en nu is t natuurlyk een dubbele teleurstelling dat hy met de feestdagen niet thuis kan t n Ik hoop dat je me thuis getroffen hebt en ik je wat goede lectuur heb kunnen bezorgen voor al de feestdagen Ik weet wel dat ik dat vroeger heerlyke dagen vond om te lezen nu met de kinderen en al m n werk heb ik helaas nooit haast tyd om rustig te lezen Wilde Roos Wat sptjt het me dat ik met heb geweten dat je Jang as Nog wol m n heel hartel ke gelukwenschen Heer lijk dat de tyd nu begint op te schieten maar waar wil je heen als je 18 bent Voor ƒ 20 kun je in een groot ziekenhuis met terecht en ik zou je heel sterk afreden om verpleegster te wonien In een krankzin nigengestieht Maar we praten voor dien tyd nog wel eens samen hè Ik geloof wel dat je aan dat boek wat zult hebbin je wordt n vast een beetje IngeleJ 1 In at lerlei dingen Volg je de cursus F H D O G o o ij e Ik begryp heuach met ho jy het klaargespeeld hebt om altyd te sehry ven eia p handweriten in die kou Want ik