Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1920

H P V Wijngaarden VISITEKAARTJES Enorme sorteering tegen scherp concurreersnde prijzen MII7IFIf ï gi Waaa Hla 1 IVIU I Ll 0 1 aa Orgel ia xaap puima kauxa oophandea HET NEDERLANOSCHE BOEKHUIS DUBBKLE BUURT 3 OOUDA Beitlening door speciaal opipleid damespersoneel WADDINX VEEN Advertentien en abonnementen sp dit blad worden aangenomen dooi A NOIEBOOM Boekhandel Widdinxvcen Administiatic Telef Intcre 82 Nieuwe Abonné s Zjo die zich met ingang van 1 Jan 1921 op deze courant voor minstens een kwartaal abonneeren ontvangen de tot dien datum verschjjnende num mers gratis Sif ons S arhment IWI EDF KAMLR De laatste begrootingsweek Het IS gelukt In een vergadering welke van sochtendb 11 uur tot 3 nachts half twee geduurd had heeft men 30 stuk klem goed en de Indi Bche begiuoting ondci de kn e gekregen na op de voorafgaande dagen de hoofdstukken Onderwys Marine en Buitenlandsche Zaken te hebben afgeijaan De Kamer heeft eif weken achtereen ver gaderd en de Voorzitter wilde dan ook coüte que coüte naar huis In Januan terug komen hetgeen voor het wetje tot uitzen ding van een contingent mariniers naar Wilna zeer noodig was wilde mr Kooien voorkomen loor dit wetje dat nauwelijks ingekomen in de afdeelmgen was onder zocht den volgenden dag m t openbaar af te doen De meerderhe d van de Kamer heeft den Vooizittei hienn met gevulg i ge zien de vele en zwaarwichtige beschouw m gen waartoe dit wetje m de secties aanJei ding had gegeven De heei Wynkoop vond de door den Voorzitter beoog Ie spoe ibehdn deling zoon schandaal dat hii dreigde in dat gi val obstructie te zullen voeien dooi de beslissing der Kamer ip 4 Januari voor dit wetje terug te komen behoeft dit drei gement dat waaxschynlijk als een bewijs van moed voor de volgelingen moet i enen met uitgevoerd te w rden hetgeen ook voor den heer Wijnkoop een meevaller is Wat in kort bestek te vertellen van de vele andere onderwerpen waarmee Ie Ka mer zi h de laatste week heeft besiig gehou den Bij OnderWys kregen we dt toezegging dat een herzien ng van de wet op het M O weldra zal versichynen Veritr uiniglie I Voor de zuin gheid kwam Ie heer de Sa vomin lx hman met nadruk op Hij waar schuw Ie tegen invoering van nieuw gheden gelyk nu weer de instelling van een Gen traal Inst tuut voor lichamelijke opvoeding Weliswaar vraagt de Minister nu alleen dne mille voor een onderzoek maar we weten hoe dat gaat Is het onderzoek afgeloo pen dan komt de rest van zelf wet En dat kost millioenen Hiertegen dient werkelijk met kracht ge waarschuwd te worden De Minister heeft een breed plan ontvouwd en dat eiet er m lik geval zeer duur uit De Kamer deins de er voor terug en ze wilde zich liever niet vastleggen aan een beslisbing omtrent de oprichting van dit fraaie instituut Met de uitdrukkelijke toezegg ng dat met dezen post m geen enkel opzicht werd voor uitgeloopen op een definitieve beslissmg H P v Wijngaarden COIFFEUR Haardrooging mat Eloctpische Apparaten ondieiihandniliiiagen atut Mr iaioop4 hxrvatting der econmnuKho beti he t aan vaank De andere lan ea dlaaroivi aagt aarei vmuimI land tot het aiLuiten van een tractaat èa gekomen su iea ze ioenaoftmam alle luin teLayoorditelen iu et alj£u aan I mgeJand tt lateus Maci ben üeiftU tempo waarn ze tot layn wioirden voortgezet zmUeti jaiir wanne er die ItoiMU havjËiM ontdooid zyn nun wur i owi en we er gwiorw n wxtniien Dr jtoliitekc correttpondbnt vjp ile Manclueater uairdliian Boelöt ok Sy de BrJÉsch re gcering schiiixï voor het flnge rvUk en der i n leihiandc ngen Home heeft het tuilmen gfweiten a4 i Ie Ru öen dio niet wenhcJir ten u oTidJerharKlticn toen xlj Polen aan velen etn aan liet lail lUt Le onderhan ilelaors ZGch unlieteTi met and Bntsche propugianda lik vne es zegt 6e man van ia tniaitJIiBn bjt k zc twie dbi fen nuit alken tl ware üoraaak ayn Want oJer iÉ Un gang van 2iaken van fttck tot iveüit volgd mi rkiet unJlen geloown dlat het uiteite van 8 maaiuler aan itoze bw e oonaaken ullcen t wiyten i Ook ie Britschu rtgee CuJlocks btHtond er by Je andere l den i r rechtbank Aipollos I min een jong advocaat dia pas aan de balie wns schraapw al vooi ton twmtigaten keer zyn keeJ Hy had besJoten om een trcfferol borwep op de jury te k en ioor iivn t wyzen c den oudwnkwi van zyn eenen cheat en op de jeugjj van den jongeren Zyn tutüï was dïe van nnj rxijgcbc bieden lasen voor londoren 3ïyl rd en heeren van de jury begon hy t IS ntet de meeate ue lflnifllhieid en met een groot gewoel van verantwioordlo iukheid dot lic op ta om een beroep H u te Hoen ten behoeve van de tv vK tmge ulduge mannen voor u Terwyl i het ern wtig karaloter moet erkennen van ewi groot aantal d er vxfor u aangebrachte bewy D wil ik u toch aantoonen clat slechbb een bamenloop van pilaattielyke oimbaadwhe den hen betrekit m den beklagenawttanb gen k Hl van w ylea Sytbiey lotsneo van Lowran Sydney I otlmer is met kMMf nep era heldere stem hard achter m de xoal Stilte daar enl er 0eroe en terw die gerechtBdienaani het pubËek heen en vKer drongen op hun weg m di rwArting der Btoomaa Zelfs lord PStfaarly ree even op van z yn zetel Zyn prmcipea van na a ten liefde lieten niM toe dat het gerecht hof werd ondertroken al u s het met de bedbelMg om het l ven van twee men tichen te reiftlen STERKE MAC N ar het Schotsch van S R OROCKETTT Geautlhoinseefnle vertaling vtin L P WBSSBLINK y KOfiSUM Nadruk verboden 78 Ky zo u er zeif met tem adlvokeat tfrene Taai over spo e ken anraidldteilluk na zijn te i gffoomM te Ëldluiburghi Ja dkjt ziou hlet zeker interesaanter hebiben genmaJot zei de jon ge naan zon djer eenag nadenken Ala alle verhaJen v aar znjn w 6 dö t meaeje waard dkt er oan haar gievoohten weoti Geen doduter vtm Ema ie waard dbt er om haar gievocihjten wK rd t zei óe rechter met nad ruk een al was een vrouw aDOateir löan de zon en v erbev n boven de terren Zeude verleden Itendtag onze voor tneffelyke domuMe Muilhead met over de edelooze vrouw dbt haar giunat bedwe gelulk en haar schoonheui udel ss Hiierop gaf M r Kenmetii Maotüand wgj fielufc geen antnvoord De redie van tem officier wan 1us titee Wm afigelocpen Deze waa niet alleen rtreog maar oyierweiLdlypeauJ gieweest De ïiewe ginediKn vras duirfleluk jaloezie Het i ett van de tegie3iiwxH rd3j9hieaid van den DDgélukikilgein Lord Lotuner m het huis van den beschulddgnie wiaa bonten twyfel tnAybwastiaoAr fcnudel k Wtat ht n naar H P v Wijngaarden m COIFFEUR 0 Aan te gabriilkm iHtrumuttn wordt da llarata zorg battoad Volks llflirersiteits Leergangen te GOUDA UrijTiog m m tous M m a km over liel neelil op Woensdag 29 December en Woensdag 5 Januari smldclaaa van S tot S uur In de Bovenzaal van de Sociëteit de Réunie Oost Haven PROGRAMMA S Ie verkregen bij Merrouw DE VOOVS D LAATSTB CURSUSAVOND LETTERKUNDE van Mej ANNIE SALOMONS zal gehouden worden op Maandag S7 Oaeanil ar 8181 54 HET VOORLOOPIG COMITÉ Kamer van Kooplia nileienfali nelien te Gouda D Kieaveiceniging BURGERPLICHT beve lt voor de verkiezing van dri leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ouda op WOENSDAG 29 DECEMBER as met aandrang aan de hecren I IJSSEL DE SCHEPPER Directeur dei Koninklyke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Voorzitter der Kamei van Koophandel en Fabrieken W A HOYNG Directeur dei Pluteelbakkeru Zuid Holland Lad der Kamer van Koophandel en Fabneken n 6390 76 A D VAN VREUMINGEN Sigarenfabnkant en Winkelier Oud Voorzitter der Goudsche Winkeliersvereenigring er De stembus is geopend op WOENSDAG 29 DECEMBER as van I 4 uur n m Voor zoek geraakte of niet ontvangen biljetten worden ten Stadhuize andere verstrekt HET BESTUUR WINTERVOETEN kunnen gruwelyk jeuken maai deze jeuk verdwynt spoedig na het gebruik van den Kloosterbaisem Neemt a avonds vooi het naar l ed gaan een voetbad in zeer heet water en wijjf Uw voeten met den Kloosterbaisem in wryf ze s morgens nog eens in en houd dit eenigen tud vol Winteihanden worden op de zelfde vnjze behandeld Ook by huiduitslag aambeien dauwivorm korsten op het hoofd gesprongen hppen roemt men den Kloosterbaisem By brandwonden werkt de Kloosterbaisem pynstillend en voorkomt i indien onraiddellyk aangewend het blaren trekken De Kloosterbalaem is voorts een heerlyk wryfmiddel by I rheumathiek spit verstuikingen lendepyn pyn in den rugspierpyn etc i KLOOSTERBALSEM PrlJH per pot van ± 20 gram ƒ 0 80 van SO ram ƒ 1 60 van i 100 ram 3 van ± 250 ram 6 Alom verkrijgbaar Eischt rood n band met onze handteekemng L 1 AKKI R Rotterdam 72 Vleeschhouwerij en Speksiagerij GOUWE 207 === bl hat BOLWERK llitsluitenil eerste kwaliteit M en Virkensrleescb nn eioen eslaciit m tegen uiterst lage prijzen Heden Toorradi GELDERSCHE ROOKWORST A nbe elend J UU WlXe V De steeds grooter wordende vraag naar onze LONDRES SIGAREN IS wel het best0 bewijs van uitmuntende kwaliteit en fijne aroma LONDRES 1 8 et sigaar I LONORES S 12 ot ilgair LONDRES 2 10 t I LONDRES 4 16 et AANBEVELEND Firma A H J WIJTEMBURG 6405 40 WiKstraat 4 il koak Sroanaatfaal LUISTER EENS Wanneer i y lutitelooa of moedeloos tut wanneer R g Igdt aan al meane zwakte Keen eetlust dadeluk vermoeid slecht slapen uaüker worden met hoofdpijn duizeiig of benauwd Neem dan eenii dea morg nj na uw mtbut ea des middAgs een aur vóór denniaaltud un eetlepel Sanfrumiwe en gn zult heel spoedijf de goede gevolgen ondervonden De SanKumuse wordt door de zwakste gastellen verdragen Zyveröttrkt uw bloed en maakt het ryk vjedt daardoor uw iwakki zenuw telsel en ferêchaft U een algemeene levensopgewektheid Hondea len en duizendtn in onfl land hebben er de goede g volgen van ondervonden Per flacon 2 8 1 11 12 1 ƒ 24 Te verkrugen bu de meeBte Apotht rs en goede DrogiatenWACHT t 00R NAMAAK VAN DAM Code Riemerstraat 2c 4 gsoi u Den Haag j Abonnaopt U op dit Blad TF HUUR een BOVENHUIS op Isten stand zeer geschikt voortwee dames of echtpaar zonder kmderen ij Brieven onder no 6396 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 Als gij ongesteld zyt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gq zqt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zi3 zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdreven gal slym koortsigheid maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevorderen de spflsvertermg regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortel boer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos dne doozen ƒ 1 70 Overal verkr g baar of direct van Jacota Maria Mioer te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 6766 45 Gngroa En Detul ZEEMLEDER 4356 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBORSTELS COCOS STOFFERSENGELSCHE BEZEMS Enx Enz Ta ANDERS FIBMA WED P DTTENDAAL Bezemeo Boratdtfabrikant Kalycrstrul 41 Klelw g ttut U Koopt nu nog COGNAC PUNCH BRANDEWIJN JENEVER CITROENJENEVER en prima soorten OUDE KLARE Vóór de Accijnsverhooging er is MULDER OOMS Gpoenendaal 58 sT Telefoon 594 MOORD en BRAND schreeuwen onze Concurrenten nu zy onze kolossale pryzen in onze Etalage hebben zien liggen voor die PRIMA llÉni Palelolii e welke w verkoopen ook de BLAUWE en ZWARTE alsook de Fantasie CosIib Jonplieerefl Uoums Ratin en IMotorlekkeps Komt ziet en overtuigt U van de waarheid Geen verplichtingtot koopen Entree vry Dus allen naai 6270 60 de Korte Gouiiscbe Waoenstnet 10 d h ZI Rotterilain Op vertoon v n reisbewijs 5 Ij korting ACCIJNSVERHOOGING WIJ leveren og tegen dezelfde prijzen PRIMA SIROOP VAN PUNCHIn diverse soorlen 6414 30 fijne CoBnac s ei half oiD fialf verschillende merken OUDE UMI Bestellingen worden zoo aposdig mosclijk uitgevoerd door Ma ü OOSTERLING ZONEN DI8T1LWTIUH LiKEURSTOKCRS n WiJaHAKOEUIREIi OOUD i Tmimltton e4 AMSTBROAM AflTON COOPS DROQIST WIJDSTIÏAAT ft Th ptnog n iralt n Rheumall kwatt n Sloans LImImanl 69e Jaargang laandag 27 Deceml erl920 VBRSCHUNT DAGELUKS BKHALVB ZON BN FEE8TDAGISN INGEZONDEN BfEDEDEELlNGBNi 1 r gel 2tS elke regel meer O 51 Op de Toorpaginu SO hoog r Gflwene adTertentlën an IngeKmdea mededMlingea bij contract tot seer geradscaevlea prUa Groote letteri en randen wanten barekand naar plaatamlmt AdTertantiliB kunnen worden ingaaoodon doar huactwakainat ran loliada Boakbu 4alareK AdTertontiabareattx n onae Agantaa ABONNEMENTSPRIJS per kwarta l 2 2S per week 17 ceat met Zoodafri lkd per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geechiadt Franoo per poat per kwartaal ƒ 2 75 met 2k iKUg sblad ƒ S 40 Aboanementea worden dajrelyks aanifenomen aan ons Burea Markt 91 GOUDA kii aze afeaten den boekhandel ea de postkantoren IARKTS1 60UDA ADrERTËNTIËPRUS Uit G da en onutreken behoorende tot den bezorfrkrinff l 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 2 Van buiten Go da en den beiorgkring 1 i regels ƒ I 55 elke regel meer ƒ O 30 AdT rtentten van publieke rermakel jkhe im 1 cent per regel Adverteati in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs Redactie lelef Intcre 545 na het reces aan de orde s Nachts om half twee protesteerde de heer Wynkoop tegen deze wyze van behandeling der Indische be gro itmg en dreigde hy dat zün fractie het volgenl Jaar stemming zou vragen voor d tmaal zouden de revolutionnairen genadig zyn omdat er nog slechtu enkele leden aan wezig waren Met een vriendelijk woord van dr Lely aan den onvermoeiden voorzit ter wenJ de begrootingscampagne geuloten Deze week fciCrste Kamer de volge wie Ie Wilna quaestie in de Twee le en dan komt er een ge rust op het Binnenhof Jeodie utluKtnofile takken n te k nwn tot vtm uniform econoiiuach plan AjJe economische vo fkscomnfniesariaten zulten varmtgif uorden ui een economisch centrum Op die tweede ziXting van htt Ai Hus Hische Sovjetcoogre is het re eruigH eiken Het cangr nam met algeme i e Klemmen de voiigonde motte aan Het nt jmrt lei arbeulerv en boerMir e ring vtei Ie b rnitfn on buitenliandlsche poli tek gehoonl hebbende keurt bt congre het optreden dbr rogeermg vioJtkomeo goed 0 luH Al Ruaeec M vjet congrea waren 2817 afigevtaardiigden tegeonvKMirdqr onder uiie de il41 cummuluaten v Taweg de mpeerdopheid vormen Behutve Leitm heeft ook Kaljntoi het wooni gevoerd die o a met vTeugde con Ktateente dtait lie kaplbahstieche staten van Aiikertka en Fiuropa toeiuidev ing zoe ken tot Bovjet Ruaitanit en trachten e n overeH nkoniMt te mJuiten Dit nu heeift bi uiat te rooitikileur g voorgesteiói tngeland beduüvo Duitiiehlaiuii de eanage staat lie de Rusaische x oodlu S ÏI dlirecte werd de gevraagde drieduizend gulden gegeven Lr zal dua een meneer een paar reis jes gaan maken door het buitenland om tons te zien hoe het daar met de opleiding van de leiders voor de lichameluke opvoeding IS gesteld Bij Manne het oude liedje van klagen en aftuigen De Minister wacht met zijn plan nen op het rapport van de interdepartemen tale commissie erkent dat onze Marme ziek ih maar zal zyn best doen De sociaal democraten traden precies ala by Oorlog op met de nieuwe leuxe geen man en geen cent maar als ze aangevÈdlen Worden willen ook deze heeren dat ons land zich verdedigen kan en hun woordvoer der de heer Hugenholtz zei ronduit dat hg by een herhaling van de situatie van 1914 weer voor mobilisatie credieten zou stem men Toch geen man en geen cent Hoet men er om lachen of huilen By Buitenlandsche Zaken was de gezant by len Paus de hoofdschotel De nestor mr de Savomin Lohman wilde er niets van weten Hy kon de instelling van zulk een ge zantschap met alleen van diplomatiek standpunt beizien Hierdoor zou hy den Paus moeten erkennen m de functie die hj zelf inneemt n I aJs hoofd der Christelijke kerk En lat IS den heer Lohman te machtig dat kwetst naar zyn meemng het rechtsgevoel van vtlt burgers m Nederland De Katho lieken hebben zoo n gezantschap met noo dig en het wekt by de met Katholieken weer veel verzet en onrust Mr Troelstra zette zich op een tamelyk smal standpunt toen hy zich met bereid verklaarde om eemge tegemoetkoming aan Ie Kathdieke party te betuigen aangezien deze party op alle wyze de sociaal dem ocra tie tegenw rkt en minachtend behandelt Het Vaticaan achtte hy een reactionnair centrum Zelfa sc vaél4e hy jul dat dit ngument niet b fster gelukkig en sterk is Hy voegde er dan dit negatieve by dat de Regeering niet heeft aangetoond dat het landsbelang de mstelimg rechtvaardigde Uiterst nuchter misschien wat al te nuch ter was de vraag waar m het voor den heer Dresselhuys draaide n 1 deze loont Ie ost de kosten die er aan verbonden zyn Als lat het geval wel is moet Neder land zich met door andere overwegingen van l aanstelling laten weerhouden Ech ter IS het dan beter voori K pig nog eens aan te zien hoe de zaak zich ontwikkelt of n l 1 tt belang dat thans bestaat ook in Ie toekom it blyft bestaan Daarom leek het hem beter het tydelyk karakter van het ge zantsctiap te han ihaven Dr Nolens kwam hiertegen in verzet en Ie Minister sloot zich te dezen opzichte by hem aan Lr moest nu een beslissing vallen het gezantschap nu na 6 jaar opmeirw ats tydelyk te bestendigen achtte mgr No lens bene ien de waardigheid van den Pau Het slot waa dat de meerderheid zich op grond dat het voor ons land van belang is vertegenwoordigd te z in in het diplomatiek milieu van het Vaticaan togen het schrap pings amendement van mr Lohman v©r klaarde en een nog grootere meerderheid tegen de uitstel motie van mr DresseUiuys jhr mr van Nispen tot Sevenaer blijft duo m Rome Onder het klemgoed dat de Ka mer den laatsten dag heeft afgedaan verdient ver melding de verhooging van den drankac cyns van ƒ 150 tot ƒ 300 welke ongeveer Rechts tegen Linksch er door ging Ook ter Rechterzijde waren oog al beawaren tegen dit wetje maar mimster De Vnes wilde zyn geld hebben en zija coalitiegenooten lieten hem met m den steek Het slot van de campagne vormde de In diache begrooting Heel belangrvJk was het met en de Indit e betastiDgplannen komen Het Al Russische sovjet Congres Economische wederopbouw noodzakelgk Verklaring van Lenin Motie in de regecaing Rusland en Engeland Verwut aan de Brltscheonderhandelaars Koninkluke verklaring over Home Rule d Annunzio s optreden Priiu George bu de entente op bezoek Koendoenottis pesainl tisch Rhallys wil aftreden Dreigende scheuring ONb OVERZICHT lt MU nle n aangestijA Het tegenwoordige oogenixluk zeide Lenin lieeft hert karaktti van een ovetgangijtydjpe rk naar een eco Oiomtuschen wederopbouw Deze we lieroip büuiw sBil alleen miog edulc eyn mdien ledert arbeudier en boer zal voeJen voor zyn werk en begrypen dat zonder hardenen arbe tul geen redülintf mogielyk is In deze niohtmg moet di econiQ niiache propaganda wonlen geleui Hot is noodlig alle jnspanning te richten op eem verhoogde prodiictie van den bandbouw De vuedbel brandbtaf en tl ansiporbomatandugihedea verbeteren Zoo J edlroeg bjv de broodlproductie in ItUo 320O00X 0O poedk om m 1 18 na dien mi i iei4aJjQbu chiec oorlog en het begin van ten burgeroorlog te verminderen tot jO 000 000 poed In 1919 nadat de voorah n mg m wei ctuaigen wat verbeterd waa teeg de broodlproductie tart lOOOOOXKKl PK ed en m 1 20 tot 400 000000 pmnnk Eet i tibuns lie kiweatie een fonda te maken an 300X OOOOÜ poeit diat vol k ndie tiu ryn voor adLe arbeidbrs Ook die tttestaiwl aangaa nde de brandstoffen is M jaar ver beterdl De uit AizePbeidzjan komende hioe veelheden petroJeum werden steetÜs girooter Maatreigwlon ziyn genomen om die op brengiat van looien n het Donbekikein van 25 000 000 pood nmandeiulcs te brengen to 60 000000 De productie wordt venhooffil Il ngevolge van die toepaaaing der nieuwe ii Tdlrauli che methodte De transportifcoeBtajuJ verbetert evKMieenis De oorspronke lyke berekening van 5 aaa voor de ver betenng daarvan ia thans beporkit tot J pet onulht hjet werk de verwachtingen onertreft Lenersujite wekte I earn dus op timjifemie en vertrouwen m de toekomflt doch aiuleffaydb het hy naet na te wyzen op de noodtoakedykihexl om somenwerkding te verkrygien tn aUe plannen der verschiJ over da jckXingen aane Miiiüfcehien kuruien vanncer Ie ixnapri Mies goedi en wcfl t e revoluitBimmeeren dien onderfttien steen boven te brengen en al bet bestaande omver te amyten maar anen moet toch weer txyt opbouwen komen en db t ais gewoonlyk heed wat nw e£ly cer dan t afBn ekïngsweiik Deit ondetrvindien de RiusfeiBohe conununiaten oofc Twoiral de v üasconnmtlseandsen die als reg enng niiet affieien veruntwoordelyk zyn vooa den goeden giang van naken nufuu dbe zich ook eJechtis dan nollen kunnen bandhavien wan neer die bevolikaing mei dat het Ofulor Lt ngiime beter wordt giedeild n oiuier gun stigeo ocmistiancl lhed n leeft dan ondier Vadeirtie Baaar Tot nv toe heeft het daarvan weonag faomien baniaricen we beb ben van vurage vooratandöTs van het comnrunusme wied v a1haMn g ihioonli oveft de uitnetoende werdcang vian t nieuwe sitelsel illoch daarnaast zyn er aoo oTwrtiutijfende meiiedeelahgen gohooird over de ellende die eo he sciht dat men voorloopjig nci Ciieit behoeft te venjangen een Ru8 siis h on derdaan te zyn Urouwena die vmendMi dleir holsjewiki hebben zelf toegegev Mi t de IcvensnudÜeilien viamiipM op de bons weJke de art eiiders ails loon ontvtadtgen roeit altyd te kryii en zjjn omdat de arti kelen aich soms otwal bevonden behalve op de plaatB waar men ze noodig heeft Vóór aJlea en db beseffen Lenin c s heel goed mioet het econoBUieche leven gereor ganiaeerd wwrden di ch hiervoor is de k nachitdlad g hulp der bevoiUomg noodis Het b daaiTom hee l begrypelyk dbt de re gfieamig het convaunnstifich congirea heeft aanigetgrepen als een gun3 tage gelegenheid om het publiek vbo een en ander op de hoogte te hrenigen U t iJeoan b verklaaiuig waaryian we Vry diag al mat een enjoal woord hebben mei dong gienmaikt verdkenit het volgende nog ken moeet voortduren Mneaten zy voort aan moordenaaja a h j wiilde dut woord gebnuiïken moordenaars vr j m hun nwl fien hebben wonend binnen bun ewen Brenaen met alieen als overtredters van s landta wgtten m ar ook ak een voort ilurende bedrengimg volor hei loven van aiJe earitjike en rechrtschapon men schen Blykbaar had de onigelukdatge man op woen hjj al henhaaldelyk had gewezen den düod gennonden op het land ter Mc Oul locks ta de oninidtielJyke nabühoid van hun huja Hy laet het vol vertrouwen aan de jury over om te beslissen of de e tw e niannen schuklhg waren of miet Ky ge vtttAde dat hy m deze aaak zóo sterk stond aWua besiloot Mieivmlle I unda8 zyn rede dat hy ope tteIylk de andere aaak lenmoord op Alexander Hlwan een beetje opeten achtefigsx nd harl gelaten beseffendedat hy gerust loon vertrouwen op de aan wyiMig n h de wyahent der officieel legverjog voor de jury had neergelepV Dirt was met tailcnze herhalingen en herhaald aanvioeren van dez fde anrumen ten m het kort de rede van den advocaat generaaL De rechter nam heel V6n rooid een teug uit xyn bek knab hle op een beschuitje t a leunde met een aucht van voldoenióg achAarover n z fti stoel Br was jukt eren tyd om eens aUes na te giaan Hy begon te denken over Ie tref fieode wnonten waarmee hij die verdor deelden aou ioebprekem Er w s TO ien ztjn meemng soo weinqg twijfel over den uAslag dat h onder zyn leasenaar voelde om xekier te njn dat i41n steek nog op de pJaats Lag waar hy de netjea naast tijn anoiAtooa had naeavelegdi Even wamdg twyfel omtrent de verooxdeelmg dar M het Hiuis van Miuir dreef wias Bondiw tmtj fel hiet verianigon om het meaeje Giacie t zaen dhe daar voor eeoiigen tyd gelogjeerd was gewieest maair nu het land was ont vflucht Jonge mannen aniHen jong jraanen blyven ondanlkis den roeesrt wiyaen raad en h t Was bmwezea dbt de ovw ledtene liikm fi gewaarechuwït was voor gevaren door de oude dame dhe ry allien vereerden eji die viandaag met 2iooveel def tqge waaixllgfheïd haar gertnuganiB h d af gelegd Ten bwaede wiaa hiet naiet op het rechts gebied mn des beechuldhgden eaitendOTn dJat het met blloed bevlekte kleed iin iuk was gevonden betzelftle fcleedii tuk fvwaamn Sydney hotxraear eennge uren wan tevoren het Huas van Lowran had wria ten Ook het paard wias gevonden gewond dtoor een l eelyken slag met een acherp lapen blykhaar van beneden af toege bracht De voetstappen inm hei ongeluk Jüige öLachtoffer waren geeuen recht dooj toit aan het huie dat Uj het perceel tlfe Jvoonde Oaar wnren dkiidedtlk sporen ven eein vechtiparty in de n byheadL Nu het b chaam van dem ong n man dte zoo tra igDsch aan zyn amd towatn met gevonden iwos moeat de ury bealwaen of ée laetnte iin de bewezen be4angT jk genoeg vme om de mafldadigw de bnaf voor bun daden C doen onitioapen Sa wat de and ere he schuïdügnng betreft in hoofdaaak of schoon met uitsluitend gericht tefpen den joDigHten gevangene op de baak der be sduildSgdien m ar allle reden om te ge looven dfat ook m dU gerail mJn schuld bewesen u In dieae naak wias daxaiftle beweegreden aaiHraug ala jn a dara J loesit Feullieton Wordt vervotgitl jaiMSL Het kan woiiden benveoen dat er ook wraak hy knmm Want de heeren van de jury moeten er aan denken en ay syn h ina alleoiaail hy den schapenteelt geu tenettseard dat de beechujjdt gdle Roy Mc OiUlock versobaMiene weken m voooüoopic onrcttt heeft doorgedaracht we ena beachul d uig dut hy een giroot aantal schaden had geatden van weUte schapen W vrndi ten werden geminden m een schuur by het Huls TOD Mus Nu deoe sehaipen wu ren hiet eigendom van Alexander £ wan De bewezen wiaren echter oKt OTCrtuigend g noeg om een vionius uut t0 lokdoen De rechtbank heeft toen bei cht of ten onrechte hat schyot nu ten onaiechite een oveflgroote gpedertierenftieild betoond tegenoviex den man hior voor de rechters aanwiezug En naar aUe waarachynl kheud heelt Roy Mc OuUock dadelyk ziyn vry heal gebruikt om naar de hoeve van Bore land te giaan en dtaar den twn t uit te lo ken ke euufigde met een laffen siag wel ke zoo noodlottig is geweest voor den bui toigawoon knappen kandboumriouicfege die om zUn kennis akmi geëerd werd Mtaar ofsc4ioon de naam ven Alexander Ewun ivryd en z d bekend maa waren tjle bew u zen der ni dMac btiiigJhead van den beechul dkgtte aan xys dM d veel geringer en veel rmnder oveitujigitzkd dan d e weilke betreft iktng hadden op de tnagasche Terdwyninv Van Loud Lotamer Om deze reden w a de odimcaat generaal zoo voddaan dat hij mch bevond tn de tegenrwoondhitheKl van zulk een verstandige en beikm ome jury die gebeal op de hoogte was met deze gewich 1 ge mketi en bekwaam om er c v r te oor éttimt m daarom Uat kU bat nu aan ten over te Mgiwi of deie staat van sa