Goudsche Courant, maandag 27 december 1920

T r r rinif heeft Iwage tytlca Keswogien en h t i i ndiBt onbililÜJc diat de rcifeorinff te Mosloop dUit op rekienini brcn van EnK J eh © verwachitiingjan of Polen of WrMiRei d bo jeuaki aoutten adaan Ik traloof met dbt dütialleen de rcxleai u v n het ujtstd dioch de minister beeft zijn eigen co iowa a te weiniig in de hand g ha i om steeilB die ürjderhandtóliuwen vcwrt te hebben kunoeo Hoc t z4j cen ragelinff ken uicH noff lung loiten wachten t ZaJ mdsschiien titm liÜ ien8ffe chi€ lleniiH wwrdlen als diic vb i dc Home Rule wiet welke hort g eJedle n in Lofferen Hoogeriwis is aanfrenomen en Vrjjdaig met looninkljjke g oedkieurtinff m t Stabute boek is oipigienomien m ojw in w erking kan treilen De redte des kioniinga waamiodie het parlementaire reces in Engeland is b iinen zegt hM voligende over Tedand en do thans gnedlgiellDeurdle bestuursanrLehtdng De standi van aaJoen in Ierland grieft mü düep Ik beitreur cïe heflt e campagne on de uitspattdjigen gevoi r l door oen Wein ge iceWe van mijn omSerdanCfn die leiüandi tracMen van het ruk los te maken en ik sympathuaeer met de trouwe ienaren van de kroon die trachten fien vredie te bewaren en ondter de grooitstc moeilijkhedlen n gevaren onder alte ometandSgihedon de ortile trachten te handihaven Ik lump vun harte Ilat alile deelem van het lersche volk a ndffing n zullen op Ibet te rugkeeren naar de comstitutioneeJe me bho len weJke aiJeen een emdie k unnen molocn aan de ver chrikilflolljke gebeurtenissen dne dit land thans dre igien te vernietigen Ik heb m n goe ifloeuring geheehit aan het wietson twierp voor die rege ring van IpriandL Deite wet gieePt dioor het im teJlen van twee podemcnCen en een Röa i van Icrtond een aelfreReönng in ler che zaken aan geheel leriand en woraiet initUDeilen waarbij het volk van Ito Jand dbor omllerJingie overeenkomst eenheiid kan teweegtbrëff n Ik hoop dat deze wet die vrucht van m er dun dertig jaren onveerpoo den anbei i tenslotte eenheid en viricndschap zaf brengen taiaschen al idle voJlcen van mijn Koninkrijk De koniinig ban meoiiiljjik die hoop in wertoeü kiheid geiowsteird Ihebben zelfs èc opipefTvilakkijge buiftenstaandeir weet dat dtecte Home Rule w t noont verzoening zal brengien iZeer vermoetüeJijk hebiben die KeirettiB gen in plaMs vian ie vniriig begeenle pacifieatw meuwe benoerinjg giebracht BeKichitcn hiemveazyn noig niet ontvangen ie mitüdempartii zach zal scharen bij dc uitersttlinloschen en communisten of weJ bi i de genia tiigden Door afzonidieTltjIk te vergaderen tracht tmnt fte breuk noff te voorikoinea ofschoan dit afzondetriyk büecnkiomeii aanitoont daA dfr breuk er reedi is De meewte Madten voor sTTellTO dU tie Bp itLiing niet meer te vermijden is e leen db afde lingen Haa rlem NUmegenen Vili singen aixah ertegen hebben v rIdaanl Van dte overiige afdeeilingen hebben Brfch VBfrechoidBiie weliswaar vóór hetdoBilibee d iui fOBpw en dtooh onder eenig vooït houd IBt die wgeloonïen anrtwoor Wen kan echtrf fworden opgemaakt dlat T wol ikans bestaat dat de aigwneene vexgituierinig t üx vóAr het fusiedlenkbeeld 7JÜ udit irekien Aaalnlt besteller t Enacbede waa F ie besLLsaJng nog aangehouden daar hü n de bestlisainig genomen werd ziek Thans ts ook te aynen opaichte be nadat hjj gelijke verkHardng had afwen dat hü in dNienst mas teinmgkee Éuwjaarsweosclieo In het nummer van 1 JANUARI 1921 zal evenals vorig jaar gelegenheid bestaan tot het plaatsen van NieuwJaarswensGhen tegen een spedaal tarief van 1 5 regels ƒ 0 50 cent elke regeJ meer 10 cent De inzending dezer Nieuwjaarswenschen kan geschieden tot 29 Dec a s des namiddags 4 uur DE DIRECTIE OUDE WATER tiuen beetdlan te voorzien van twwe sciuiiti snljdemlie e pen geAr kk n ov r de g heele adreaznide en Mé itukkMi rteda op 27 28 of 29 Dea ter Doat t bêeor en Za kunnen dan tijilïiir voor d beatelbtur worden gereedbemaakt hlliven to t 1 Jan op de hantoren v n befltemmirur bewaard en wonlen zooveel miweliik op di n dair in de beBrteliïnjT opgenomen Ds R C W J Hoek heeft een beroep ontvangen nnar Oud en Nieuw Gastel STOLWIJK Evenals vorige jaren werd door de kinderen der beide Zondagücholen het kerstfeest gevierd Zaterdag Ie Kerst ag in de Evangeliesatie Zondagavond in de Ned Herv Kerk In beide Zondagscholen werden de kinderen onthaald en kreeg elk bU het naar huia gaan een cadeautje Dondeidagavond gaf e Zangvereeniging Eensgezindheid hare gewone jaariijksche uitvoering in het kerkgebouw der Ned Herv Gemeente Met trots kan de vereeniging op haar werk terugzien De verschillende nummers voor gemengd koor duetten en solo s werden heel goed uitgevoerd en verdienden dan i ook het gebrachte applaus Ter afwisseling werden eenige muzieknummers ten gehoore gebracht door den heer de Beun broeder van den Directeur en den heer de Jagei alle uit Gouda Deze avond is dan ook voor alle medewerkenden een waar succes geweest Vrijdagavond geraakte een vrachtwagen bespannen met 2 paarden in den diepen opwegsloot Gelukkig kwam spoedig hulp opdagen die zoowel berijder als paarden op het droge hielp zoudat het ongeluk nogal tamelyk goed afliep A s Woensdag 29 December 1920 des namiddags te 1 ure vergadert alhier de gemeenteraad Onderwerpen ter behandeling Ingekomen stukken W ziging Motor Verordening Voorstel verhooging presentiegeld raadsleden d t wapen b voorkeur in aa merl l nunerl den electricien insTmmeSü XX érf ÏS Ten aanzien van de lolelingen welke Ktokt worden geacht voor de officier l leiding zal de provinciale adjudant ems del eaanwtizing Stenen op dn d tt BUITIINLANDSCH NIEUWS ENGELAND KoninldUUe Kentgave Arte armen boren de 60 iawr die in WfinAoowwnen krygen deze week een iiumifl KilvTOLght U2 Engelschc ponden Htecnkiooi ala KensÉgiesohenk van den koninig Mceodan 800 nkenschen zullen daarniiee gelukikiig gemiasikt wioirden I JoumalUt vergoiüfideld De ikrijganaad te Dublin heeft den hoofdredflcbeur van Freemans Jouraal veroordeeld tot 12 maanden gevang niafitraf en de eigenaars zijn beboet met 30O0 ponJ iïterling weigena het plaatsen van onjuiste berichten over eon kloppartij welke te I rbo BeJiD zo hebben plaats giehatli BULGARIJE Bloedig incident Yeti Hongaarsoh blad meldt Jo gstletltin Miaajntkig gedurende een vergatlering ïin de Commistfie voor de Vgrensafbakenkig tU8 ch en Servië en yulg r je had tuHsfhen éen Hvi lgiaarschen kolonel Kmsow en den ptresid ent der vorpaitedaig een opgewonden WMorden wtisiselimig pikats Deze lep zóó hoog dIat Kusow met een revo l vejschot len Servlischen generaal die de zJttmg preaifleerde doodsohioot en vervolgens zelfmoord pleeigdie INNiNÏANDT Speewhoff beMvligd De ffichter zong er die in het weetobiad ï gtfwiijd aan de belanigierf van Rotterdam t wekelijks een actueel versje publiiiceert I beppflt teigen een anderen dichter in dat blad die m het nummer van 16 Nlovember een ontboezemonig aan Sipeenhoff ruchttt naar aanleiidiinig van een dier veirsiea een aanklacht wegens beleedigling ingodtend De critiek op Sjpeenhoff was onderteekend J E Geweten leMbakkenkoeken In Twente gaan de boerenmeiden en knechts tusschen Kerstmis en Nieuwjaar hun ouders bezoeken De boerin laat hen met met leege handen gaan ieder krügt een metworst een atoek wittebrood en een zak met koffieboonen mee naar huig om hen kooken te gaan d w z om koeken te eten Elke Twentsche boerin bakt n l k laatste week van het jaar iesebakkenkoeken in de in Twente ook in Drente algemeen bekende nieuwjaarskoekenyzers Deze koeken worden gebakken van meel suiker en anijszaad De ijzers door den smid vervaardigd zijn voorzien van inachrtften en vaak aardige soms symbolische teekeningen door den smid in spiegelschrift aangebracht zoodat letters en teekeningen duidelijk zichtbaar in de koeken zyn afgedrukt De inachriften zy n meerendeels aan den bijbel ontleend de teekeningen geven vaak voorstellingen uit het boerenbedrijf of zyn eveneens van godsdienstigen aard Zoo vertoont een der mooiste afkomstig van het hof Espelo onder r onneker waar eertijds de rentmeester van het kapittel van Sint Pieter te Utrecht woonde aan de ééne zijde de wapens van Herm Davina en Catrina Hampsink met het jaartal 1733 en aan de andere zijde een voorstelling van de Passietafereelen het kruis een hamer een nijptang een hart drie dobbelateenen met 6 3 en J oogen en een geesclpaal een stok met edikspons 30 zilveriingen een ladder met een haan er bovenop een geeselroede en een vork De conuniasufa dc r eninKiii in Zeeland De Mwldle IbungBche Courant meldt dat nw H J Döckmeester wegens gervwrder den leeftijd tegen 1 Mei 192il ontöla lieefit gevraagd aïs commoi aris dear Konmgiiin in Zeeland De heer Dyckmeester is 74 jaar oud en sedert 1 Mleri 1Ö06 oommtssaniis dar Koningnn i ZeeJandi MARKTBERICHTEN GEMENGDE BERICHTEfT Loonaverlaging Op de textielfabriek der firma Robert von der Nahmer te Eindhoven waar d arbeidstyd reeds was ingekrompen is au de afd Spinnerij eene uurloongverlagiu van 13 ct aangekondigd WerkJoozen uitkeeringen tUdel jk stopgezet Naar De Tribune meldt is Zaterdags morgen de uitkeering voor de werklooze Uf brieks rbeiders welke door bemiddeling van de federatie van fabrieksarbeiders geHchiedt tydelyk stopgezet De heerschende crisis ia oorzaak dat de kassen te zwaar werden belast Er wordt op het oogenbÜk onderhandeld met de regeering om bij te springen Natuurlijk gaat dat allemaal op zijn eif en dertigst en schynt men by de bureaucratie in den Haag niet te beseffen wat het beteekent als vlak voor de Kerstdagen het eenige inkomen van de arbeidersgealanen wordt ingehouden Ook in andere bedrijven hebben naar bet blad meldt de organisaties moeilükhedan Commissie van advies spoorwegperutieel saamgesteid In de Dondertiag gehouden conferwöe tuschen de vertegenwoordigers der vat bonden en de directie der Ned spoorwegen is naar het Volk verneemt ook de Joiwmissie van Advies samengesteld Deze commissie zal de directie hebben te advjif ren welke gevallen van dienstopzeaÉtt geoorloofd zyn of niet Tot leden dm commissie zyn benoemd de heeren van 3Öpriaan Luiacius vroeger hoofdingenieur la Ned Indié Nivard vroeger een der leiden van ilen R K Bond van Spoorwegpersonael St Raphael thans wethouder te Rotterdam en mr M Mendeis lid der Eerste Kamer Uit de samenstelling blykt dat van elk der twee hoofdrichtingen onder het spowwegpersoneel een vertegenwoordiger in de commissie is opgenomen Aangehouden De Groningsche recherche heeft aange houden den 22 jarigen J W D gedomicileerd te I euwarden die zich uitgaf voor hoofdagent voor de provinciën Groningen Friesland en Drente van de Rotterdarasche Crediet en Handelsbank Hoewel deze baiik al sinds geruimen tyd is opgeheven ging hij voort met den verkoop van obligaties en de aanstelling van agenten By deze aanstellingen bewoog D de betrokken personen tot het storten van borgstellingen welke gelden hi ten eigen bate aanwendde De uitvaart eener g me itK De gemeente Watergraafsmjeer ttl w Oudejaarsavond om 11 uur plechtig morden begravnen d Wjz een S edemkDlaat in een klust aaJ om dien tiid ter aarde worden ijesteld aan den Rirngdliik Botterdanaehe Vatmarkt Rottenlam 27 December 1920 Aanvoer 300 vettrf runderen 58 vette en graskalveren 698 varkena M6 scha wu en lammeren Pryaen Runderm Ie kw ƒ 1 90 2 20 2e kw ƒ 1 76 1 86 Se kw ƒ 1 56 1 66 Ossen Ie ƒ 1 86 2 00 2e ƒ 1 70 L80 Se ƒ 1 60 1 60 Kalveren Ie ƒ 2 70 2 90 2e ƒ 2 26 2 50 3e ƒ 1 85 2 05 Schapen Ie ƒ 1 46 1 56 2e ƒ Ï 26 1 36 3c ƒ 1 10 1 20 Lammeren Ie ƒ 1 40 1 55 Varkens Ie 1 44 1 48 2e ƒ 1 38 1 42 3e ƒ 1 30 1 36 licht soort Ie 1 6 t 1 60 Handel over t algemeen iets williger dan vorige weck waardoor de pryzen eenigszins vaster waren Redelijke aanvoer KAASMARKT Ouilev Tater 27 December 1920 Het N herlandBcli Duitaobei c tJdJet4erdrag Het Hblldi verneemt van Duitschip Kijde dat de ratificatie van het Nederland chDuitsclie credtetverdnag Diiinisdiaig a s aal plaats hebben STADSNIEUWS GOUDA 27 December 1920 Geen spreekuur Wethouder IJaaelstijn is morgen verhinderd zijn gewone spreekuur te houden Dr P de Boer t Een dag voor Kerstmis heeft onze stad een droevig verlies geleden door het overlyden van den gemeente arts Dr P de Boer De overledene werd 8 October 1854 te Medembbk geboren Na beëindiging zyner studies vestigde hy zich als arts te Schagen en 1 April 1893 werd hij benoemd tot gemeente arts te dezer stede Voor zoover zijn drukke werkzaamheden dit toelieten interesseeide hy zich ook voor het publieke leven o a was hy jaren lang bestuurslid van de sociëteit Ons Genoegen Da H van Assendelft schrijft ons naat aanleiding van dit heengaan het volgend In memoriam In alien eenvoud zal morgen op Westerveld le crematie plaats hebben van het stoffelijk overschot van onaen op 24 dezer overleden stadgenoot Dr P de Boer die 8 October 1854 te Mederablik werd geboren Het Kerstfeest lichtte aan terwyl de duisternis van het verscheiden begon te dalen over een man die na veel iy len veel strijd veel hopeloos willen tenslotte zelf het einde verwachtte en begeerde Geen gelegenheid zal er zyn om namens vele dankbaren bloemen te leggen op zijn graf of woorden te spreken van erkentalijkheid en waardeering Hy zou het ook niet hebben verlangd hoezeer hij het op prijs stelde als hÜ vertrouwen had en daarin de belooning mocht vinden voor toewyding zelfopoffering plichtsbetrachting en nauwgezetheid van geweten Velen zullen morgen in gedachte zyn op de plaats waar de laatste eer wordt bewezen aan één om wiens heengaan in engen en ruimen kring mag worden getreurd en vol weemoed hem toeroepen een laatst vaarwel met een goede herinnering om te bewaren Centralisatie van dtn middenstïaind Op een kortgeleden te AmsteixUam gehouden congres van bet bestuur van den Nederlanidachen Mdditrenstandsibond met verteigenwoordfJgers vian tal van midtilensitandsvakbonden iwias besloten dB t het bel mr met een commiiisisiie uit die bonden naJRe besprokiingien aou voeren over volledige centraliLsatke van den middanstaml Het bestuur heeft dezer diag en te s GraV4 nhage vartgatterd met bedloelde commiussie welke thans ibeataat uit de heeren W C van As Nederlandsche Schuldersbond li A ten Bokkel Huirainlt Ned Groseifersbond B Kramer Ned Ver van KantofinboekihandeJIaren mr S van iyi er Boimi van Kleermakemsipaitroonis on Nederiand en L A de Waal Ned Drogiötenbond benevens de dne ry k smddldenvstan i9advifacuis de heeren Meyer van Berg M Kiopve d e i D C Nouwen Daarna ayn algemeene ibesiprekimigen geIj uden woai lbij de üioofdtpunten om tot volledige centn alisiatiie te komen werden va itgesitel d De nadere uiitwerking werd opgedragen aan een ikll nere gemengde cormmissie bestaande uit de heeren Van Bommel iKiorff en Rodenberg voor den Madden sbamüsbondl uit de heieren Van As e n Kramer voor die vakbonden terwy ale aiWüseerende lieden aan Ihaar werden toegevo gd de heeren A Ingenoo Jr dfirecteur van het Bureau van dien Miinktonstam I en M Kropveldl mwUlie n s tand sadvii seur Deze au bcomimJBSiie bee£t in een midlllagvergiatfernnig ree is een rapport opgesteld liat iweaj schynllük teigen Niieuw iaar ziaJ kunnen Wonden openbaar gemaakt Naar wy ivemnemiem zyn de plannen tot centrailLsatie breed opgezet en aulien zÜ gepaani mioeten giaan mjet een uirbbreiding van het bondl3bure u em een aigaheele reong an isati c van d en Middenstandsbond v aartoe i Mord ai de plannen goedlgekeurd binnen hmt ook aan de aangealoten vereeniigiingen voorsteUlen Bullen mrordien gedaan ECONOMISC HE BERICHTEN De LimburgHche kolen product ie Volgens de thans beschikbare cyfers zal de productie der Staats en particuliere kolenmijnen in Limburg over dit jaar belangrijk hooger zijn dan tn 1910 De nettoproductie met inbegrip van het gewonnen kolensljk bedroeg verleden Jaar totaal 3 640 064 ton of 8383 ton minder vergeleken met het jaar 1918 De productiecy fers van de maanden Januari tot en met November 1 1 geven daarentegen reeds een totaal aan van 4 102 610 ton Rekening houdend met de omstandigheid dat het aantal normale werkdagen per maand afwisselt van 27 tot 24 hebben de maandclijksche productiecijfers dit Jaar vrijwel een regelmatig atygwide iün vertoond Per kwartaal genomen was de productie dit Jaar als volgt la kwartaal 932 687 ton 2e 942 44 3e 1 100 231 SPORT ïtexantadiap bij den Pau9 Miaar de Tydr ter oore Uomt z il unr e ijdelijke gezant by het Vaticaan jlir mr O van Nispen tot Sevenaer r u hot Cic iMKchap defimtief is ge ord in om per oon ijke redenen verzoeken van zyn fiir ctiL te wierden ontheven Van den invang if mi et iiet trouuen s bekend ge Wfe zyn U jbr Van NjKpen i lechta voöt i t n kloln i i i al jaren ch bcschikfbaa weaóchte te triien fn fiiet voorjaar kan jihr V3 n N dpen hi L t ande worden teruigvorwaclu O itrint dien persoon van Jpn jpvolgcr iciiijpt tot dusverre niets va i te taan sVel iioet lin gomniige kringer de nT enin wprkn We4 up dp RükHver ekbrvigHbank liy K B van 10 Dec jJ SiUW S ia bepaald dat de wet op de Ilykeverzeke 1 jngMbank met ingang van 1 Jan a s in verkiiHig zal treilen De BrandsiofrantsoeMi inB opjjahoven Dp Rukis ktoJcndSBiti ibutte heeft aan de BrandstoffenComniiissies een curculaiirc gierioht vvaarim wordt medogedbeld dat aan ledei verbruiker elke gewdnfechte hcevieelheid brandstoffen boven heit gewone rantwjen tqgcn den voor gTX ep B gfidtondtn pirys igewone buusbrandifirus pius ƒ 2 per eenheid kan wordlen ofge vv0fit Dit kioint dus practisch hiero p neer d dt de humbrandkiolün teigen te ihiooge pryzen ongeimntsoenecrd te ikryigen zyn Volgen die N Ct ziullen de kolenprij zen voor de nijverheid met ingiang van 1 Januari 10 tot aO Sr laiger woivlen gesteld Dfc kolenpryzen Het Centraal Verre kentkatitoor voor r randHtoffen zal naar het HbJ meldt juet 1 Jan uaii zyn prijzen ZiOotianig verlugen dat zaj m overeeatatemimanjr komen jiiet de kolenpryzen op de vrye markt Dit ibeteekent een zeer aanza enlyke ruggesteun voor de inJiu trie dlie de gevolij on van den ihoölgien prys hier te landle sterk gevoe t maar boteokent tevens dat iet C V B naair alJe iwaarschynlijlflhejd zijn kwiten niet ml kunnen dö iken in ver band mot de aanznenlijke dlire voorraden waarover het baschtkt Over de wiy7 e Waarop bet te verwachten tekort zal v iordcn gedlekt is nog reen ibeslissinig genomen VOETBAL De viM6ndlseha pipeJyke ontmoetingen Olympia Z AX op h t Sporterrem en R V C Gondla in den Haag vonden geen rlijongiang Op Ihet alieiiIaHtate oogenblik zyn de ondarhandelSIngen met de Zwwlscbe Wihliebiek CJub afigeappongen terwiJQ de tögertontmoetiing R V C ïoud a dbor terrtiingesteldiheQd iis uatgeateld BOKSEN CaipentMT naar HoUand Naar de Courant meldt is het thans zeker dlat George Caripentitór de vermaarde Fransche bofloser naar ona land komt 8 Januari zial Garpentier te Am terdiani arriveeren wiaar hy voor rekening van de AmtstenilamBche Bofcscombdnatie des avonds in hut Concertgebouw een partii zal boiosen tagen ziJn sparring fpartmer Lenaera welke panty bestaat in 4 ronden van 2 miiiiuton en bedloald ds als een demonstratie van den wedstryd Oarpenüieir llomibanlrer Welia Denaclfilen avond zoillien We tbi oek en Jonlcman elkaar om den fcamp uoenstitel bd tainipen waarbij hoog stwiaarschyniük Carpentier aJs scheidsiPechter zal fungeeren Den vodigenden dag vertrekt de Buropeeache kamipioen naar Rotterdam om is miicidlags in het circus ekïaar wedeipom met I enaers eien exflüibntionparty te leveren van tie ontmoetmig Carpentier Battling Levint ky De Hodilandsche kampioen P van ier Veer zal bij dl gelegenheid den strijd aanbinden tegen BI Mc Olowskcy dien ex ikamipioen zwiaargewjcht van Ameii ika voor we ke ontmoebinig het vastlataat dat Carpentier als schei Üsrechter ïjal fungeeren De mogolijikiheiid bestaat dhi Carpentier dien avond ook nog in Den Haag optreedt BIUABTJBN Om het kam pi nschap 3e klaiHU Oflterien wenden de ontmoetingen te Amatcrdiam om het 3e klasse fcampioensi hap in hat ciublokiaal van de Biljartver eenugimg 1919 beemtüigd De eindstanidl js als volgft Gewionn Verloren Gem 1 Katoen 5 2 6 60 K h 4 3 6 63 ih e 4 8 fl 63 Püper 4 3 6 37 6 Brandfts 4 3 Ö fUi De Schapqjer 3 4 6 34 L de Beer 2 6 6 77 Verloop 2 5 5 0 De kiassc bestaat uit sipelers d e een gemiddelde van 7 niiet te boVen gaan Om het kampl Aschap 2e klaaaeL O ï 20 21 22 en 23 Januari zullen in het cliublokaal van de Bdjar ereenigihg 1919 te AmaterJam de Wedstrijden pllaabs vinden om het kan oenschaip 2e LETTEREN EN KUNST C W H Verster f Te Driebergen is in den ouderdom van 68 jaar overleden de heraldicua en wapenteekenaar C W H Verster echtgenoot van de bekende beeldhouwster en schrijfster Minca Verster Rosch Reitz Awn de JMaddtoilLuIbciw Zee heeft de Laatsl dagien evenmin vrede geheerschtVtHJKÜELgavoimil nada de Iiaab e trein v m binmenigefioopen ihebben d Annunzjo e Jtigjilonnaiiren de spoorrails in de lucht laten vlljegen s Mongena hatfcilen zij die telegTafjBolie ivierbintllingen al afgebrokenjïSe e kadefT van afllmjjraal Öimonett knoifite dten gianschen nacht voor Fiumt In de Kamer heeft Oiolalti verklaard dieut dJe rogeermg attleu zal dk en wat m iïaaa macht Ijgt om aan ibet conflict met fliume een vreedtoame opl Oöüin g te geven TVoepen van d Annunziik dedteai Vrijdag 60 KJM ten N van Piume e üi aanval op e n patrwuiMe Italiaaji sche caatibmien tSooiddten 6én en wondldlen bwee man zrwiaai ntet hiandlgranaten Bij het bmnemifring en de r 120 vrijwilti tBers van d Annunaio te Zara werrdlen zt men en de aanvoerdeir dIooT de geregeliie Inroepen gevangen genomen Vierdler hebben troepen vtan tV Annun saio een torpedloboot van ibct ciiaml Vog ii a uil beschoften Te Aitliene hooprt men noig alty d de k alLieeuidian te kiunnen vermurw en en hun punst te herwinnen De OMcagjo Tji bune vemeemt uit Atfhme dlat prins korge van Gnekefi land zurh naar IVrijs zaJ begeven met i opdracht dien geaJilieerdien regeennpen d iverzekermg te gevwi diat de politiek van VeniEfcloe zul wordtcm VKwtrtige ie t en afdoende woarborgien te verb trok ken vooi den nieuv en geest De correapondenit van ille Temjps tt Niaaa beeft adhitraal K eni l oenOtt s den eewei en reigient van Griekenlaml doe te Niziza is aangekomen lens gpime ge Vïiaa over de toekom st van Griekenlajid Koenxloei iattjs die dadioIÜk na zijn aanfcomst Venizelos beaoclut kmajn er rund voor uit dait G riekenliand hulpalooh ès zonder stoun der groote ge alJie Tde mcgendhicdlen Üy is van meening dtot dJirt besef ook joed g tioit het Gnefcfeche volk en den konJnig zaJ doondkiinigien ïlegeeren zonder deze waa rheid voor ooigen t houden zeide h4j zou beibeekc en d Griekenland een ludenspeir oc te enkoeit g aat Een diraadlooe bericht uiit Parija meAdt dat het inciidlent hetwelk ia veroorzaakt dbr de wwégerin g van adimiraal Kelly den chef der Bmittiche marme missw een ondoratiheiidö n van fconin Konstentün in oratwangifet te nemen iSumster preaiden t Iffiwllya zou hebben doen besluiten om af te trnlen Totaal 2 976 061 ton De pro luctie over de maand October 1 1 beliep 383 098 ton en die over November 374 451 Beethoven geboren te Zutphen Een lezer der Zutphensche Crt herinnert in dit blad aan een in 1836 bij den ansterdamschen uitgever Syhrandi verschenen in het Fransch gesteld boekje waarin de schrijver die zich achter het pseudoniem W van Marsdijk verschool den burgemeester van Bonn tracht te overtuigen dat het destyds aldaar op te richten standbeeld voor Beethoven niet dat van een in Bonn geborene zou zijn omdat Beethoven in Zutphen ter wereld kwam Volgens Van Marsdyk waren de ouders van Beethoven rondtrekkende muzikanten die in 1770 op de kermis te Zutphen een duitje zochten te verdienen Toen zou Beethoven daar in een kleine herberg de Pransche tuin geboren zijn welke gestaan heeft achter de Lands stallen thans een school aan de David Evekinkstraat Op zyn gezag vermeldde ook Van der Aa in diens in 1841 verschenen Geschied en Aardrijkskudige Beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden dat Beethoven in Zutphen geboren werd In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich naar de inzender ten slotte mededeelt een exemplaar van het curieuze zeldzaam geworden boekje Uitslag eener operette prijsvraag Naar het wkbl De Amsterdammer mededeelt is de door dit blad uitgeschreven operette prijsvraag door dertien inzendingen beantwoord De jury bestaande uit de H H Evert Comelis dr Frederik van Eeden Herman Boelvink dr D F Scheurieer en Bernard Zweers heeft den eersten prys ƒ 400 niet toegekend maar die inzendingen in aanmerking gebracht om niee te dingen in het tweede gedeelte der prysvraag het componeeren vanJiassende muziek by een der uitgekozen libïetti De auteurs dezer teksten bleken te zyn de heeren F J W Sandel en W Vrijlandt te Amsterdam P A Bruinsma te Bolsward en mr A T Vos te Appingedam Voor den componist die gebruik makend van een der drie bovengenoemde teksten het beste muzikale tooneelwerk vervaardigt wordt een prys van f600 be schikbaar gesteld Totaal 757 549 ton Aangenomen mag worden dat het productiecijfer over de nog loopendo maaml December op minstens 370 000 ton zal komen zoodat derhalve voor het gehecle jaar 1020 de totale productie aan kolen en kolenalik veiüg kan worden geraamd op ruim 4 100 000 ton Een aanmerkelijke vooruitgang dus vergeleken bij het totaal cijfer van 1919 Kaas De Minister van Landbouw heeft bepaald dat de Nederlandsche UitvoermaatschappÜ consenten zal kunnen endosaeeren voor uitvoer van 50 pCt van de kaas voorzien van het Rijksmerk gedurende het tydvak van 31 October 1920 tot 5 December bereid door producenten die zich schriftelijk hebben verbonden tot nakoming der hun met betrekking tot de binnenland sche melkvoorzfening opgelegde verplichtingen SCHEEPVAARTBERICHTEN STOOMV MIJ NEDERLAND RembrantU thuir veirtr 21 Dec van Port Said K N WEST IND MAILD Almelo vertr 24 Dec v Amüterdlam n Goiayagiutil Oranjfl Nassau uitr arr 24 Dec te Djv r Van Ren seJaer vertr 21 Dec v Colon n Cartitigena RÜTlERDAMSüHE LIjOYD Djebret vertr 2il Dec v Java n Hoibairt Ke ftin vert 20 Dec v J va n Eremantle Mcdan V Java n Ijiverpool vertr 20 Dec V Port Saji Walcheren uitr pms 21 pee Perim HOLLANIVAMICRWflA LIJN GoiTsdtik V New York n Itotterdiam bewoml ajch 23 Dec 12 u s m i ll op 1020 ni W v an UtaanlL Westenliyk wordt hecten nam van Baitinwre m den N Waterweg verwacht UIT DE PERS Dr A Kuyper In Stemmen voor Waarheid en Vrede geeft de kroniekschryver dr A W Bronsveld een In Memoriam dr A Kuyper waarby hy de groote talenten van den ge itorvene erkent Wy zouden echter zoo gaat hij voort ontrouw zijn aan de belangen steeds door ons bepleit indien wy hier zwegen ook van het in onze oogen gi oote kwaad door Kuyper aangericht En dan denken we o a aan de scheuring m de Ned Herv Kerk door hem geprovoceerd in de droeve dagen van Ie doleantie In den dienst dier Kerk ben ik vergrysd en meer dan ïk zeggen kan bedroefd zie ik haar verdeeld en verzwakt door het verlies van zoovele leden die hadden kunnen en moeten medewerken tot haar herstel Niet alleen de Ncd Herv Kerk maar ook het protestantisme m zyn geheel heeft door dr Kuyper s optreden in ons vaderland zware schalie geialen terwijl de Boom schKatholieke Kerk volgens hem stoelend op denzelfden wortel als het Calvinisme steeds machtiger wordt Ik mag dat niet verzwijgen en ik hoop dat dit zal verstaan en gebillijkt worden LAND EN Z EKMACIItI Brand Gisberrenmiddag tegen 6 uur ontstond brand in de Mamixatraat 2 3 op de eer bt verdieipinig bewoond door het geain Ivireit De vrouw des huézes was in de aan de straatzydleigel eigen keuken beaiig op pen petrol eiumsteï vleesoh te braden toen pJobseiling de vlam uit den pan süoeig on ihei petrol eumeteQ in vlam zette De ssoon dea huiizes poogde het brandende steil nog n den giootsteen te wierpen doch dSIt mocèt ibem niet g eikikfken De vlamimen girepffli snel om zich heen en toen de bnandweec verscheen stond ook reeds de naast de keuken geflegen Voorkamer in lichte laaie HH bovenhuisje dat verder noj uit een alcoof ibestond brand de udt Een oogenblük baaiflen de vfliammen aieh een w ir nuar den aalder maar hier wüat de hmadweer het vuur te doovert voor het erobtiïïge schade kon aanrichten De brand erd gebluflchrt met 2 fangen op de ViedftikidJnig Het gezin Kreilt was verzekerd voor ƒ 15O0 De bewH neT8 der Ie ett 2e verdieipinig die nogaJ wiaterschade bebwameB waren niet venzekerd Bekr niingen Op de nationale Pluimvee en Kony nententoonatelling uitgeschreven door de It P K V te Rotterdam gehou len gedurende de beide Kerstdagen behaalde do heer C A M Spruijt met zyn inzending duiven en konijnen 1 zilveren beker voor de mooiste collectie 1 zilveren beker voor het mooiste exemplaar 17 eere 20 eerste 12 tweede 8 derde 4 vierde pryzen en 4 Z E V P V de Snelpost Uitalag tentoonstelling Klasse 1 oude doffers Ie prijs H J Tom 2e pr H J Tom 3e pr H Donk C M Holthuyaen Z E V Klasse 2 oude duiven Ie pr H J Tom 2e pr H L v d Linden 3e pr Gebr v d Want Gebr v d Want Z E V Klasse 3 jonge doffers 1920 Ie pr L Boot 2e pr C J Donk 3e pr C v Uunen 4e pr H V Uunen 5e pr C J Donk G L Hammer Z E V J Heus E V Klasse 4 jonge duiven 1920 Ie pr C M Holthuijsen 2e pr J Hoogendoom 3e pr H J Tom 4e pr G L Hammer 5e pr E Donk H L v d Linden Z E V J Heus E V Eereprys bronzen medaille voor de schoonste duif van de tentoonstelling behaald door C M Holthuysen EcrepriJs voor dc mooiste doffer behaald door L Boot Eerepri B voor de mooiste jongbroed duif 1020 behaald door M Holthuijaen Als jury fungeerde de heer C P J Boer die namens de P V den dank wel verdiende voor de eischen die er aan verbonden waren want nadat de vereeniging de Snelpost nog zoo jong is waren er prachtige vogels te zien De tentoonstelling werd druk bezocht LANDBOUW SuiMercampagnt in 3Uwsch VUanderhi Na een werktyd van 81 dtagen ie Dwi terdaig die suikei oampagne aan de fobrlak Saa van Gent nuOT een Maiotaux fgGiloopen Het aantal verwerkte suikerbieten bedioeg ongeveer 70 mijlioen Ovier het suikergohaite was men zeer tevreden 17H 7r waa de gemaidldblflie ofh brenget Vele werkaueden Be zeer leer hooffe loonen hebben verd£ nd ziyn mi wederom verküoos De coöperatieve fabriek aJhier laall waarschynljjk nog een 1 O tol flla n Doorwerken Ook un het naburiige Selaaete en in Moerfcokie waar veej Nederiancfcche bietm vord en verweFi zyn de fabriitóen nog In volle aotae De lichting 1921 Ten aanzien van de indeeling van de lichting 1921 volgens het gewijzigde ontwerp By de indeeling van de lichting 1921 behoeft geen rekening te worden gehouden met de verdeeling van de bataljons en compagn les d istricten Zoo leveren voor de bataljons districten 0 a Groningen voor het district Groningen en Delfzijl respectievelijk 164 en 7 manschappen Arnhem voor de districten Arnhem I en II 109 en 60 manschappen Amsterdam voor het district Naarden 141 manschappen en voor de districten Amsterdam I II Hl en IV 311 365 365 en 365 manschappen Rotterdam voor de districten Rotterdam 1 ïl en III 433 433 en 298 manschappen De lotelingen die in het bezit zyn van een bewys van voorgeoefendheid bedoeld in art 70 der Milltie vet worden ingedeeld in het garnizoen hunner keuze voorzoover zulks mogelijk is De hospitaal soldaten welke voortaan ziekenverplegers zullen worden genoemd zullen rechtstreeks door den provincialen adjudant worden toegewezen Tot heden werden deze getrokken uit de bü de korpsen ingeiyfden zy die zich vrywillig voor dezen dienst hebben aangemeld komen in de eerste plaats voor indeeling daarby itt aanmer tmg Ruim 11 000 menschen zonder drinkwater De waterleiding der gemeente Maassluil IS volgens het Hbid daar het water aan den waterweg onttrokken moet wo den sinds eenigen tyd niet in staat drinkbaar water te leveren De aanhoudende droogte is oorzaak dat van boven af geen toe voer van water komt en het thans doorgelatene èn zout èn vuil is De burgemeester dezer gemeente heeft zich op aandrang van de Gezondheidacommissie m verbinding gesteld met den taspecteur voor de Volksgezondheid dr G Romyn met gevolg dat er thans een publicatie aangeplakt is by welke den ingezetenen dringend verzocht vfordt het water dat de plaatselijke drinkwaterleiding levert vooraf te koken De gemeente is in onderhandeling met de Waterleiding Maafcschappij over overneming van het bedrijf Lukt dat dan öd Maassluis in de toekomst vermoedelijk voorzien worden van water uit het bekken Rotterdam Oentraal Comité voor steun aan N ed erl3iidena in het Buitanland Op Domleniag 23 December is een Ctiitnaa l Com ité voor steun aan Ne lerlanJei s ui het BUiitenJaml geconstitAieerdi In dit comité zijn verschillende vereemagnngen van isteoin aan Nederlanders i n het Buitenland verteigenwoordigidi Alvorens in eerste vergwierinig bjjc m tp loomen werden de leden wan het CentiaaJ üomiiité ten Paleiize ontvangen doot H M de oniing in H M onderhield jjch met de vei ttchüjende leden af midentiik die in de gielegHjnheid wairen Haar mede tp deeiien wiat re l door hun ComJté Verceni oig n Departemenit ten bate van de Nodenlanders in het buJtenJand wm gedlaan H M Sips den wcnaeh uït dat door de totatandloaniiing van het Centr talOomité detze vuerkzaamlheid n og kmachtigei en beter geonganiseerd soudle wionden terwijl zij aan hot aioi dar audiëntie zich betrekti vérMaarde als Qeschenwrrouwe van het CentfaaJ Comaté og te treden Tenatond na de ont ontffst ten Hove wejd in hiet gttho ww van het Ministerie van Art eiid die eerste vergadering van het C ntnaal Conuité gehou KERKNIEUWS Combinatie van gemeenten Naar het Vad verneemt wordt overwogen om de beide Ned Herv gemeenten op het eiland Wieringen Hippolytushoef en Den Oever te combineeren Als men echter bedenkt dat leder der beide gemeenten reeds een combinatie is zoodat de predikant van de toekomstige combinatie vier kerken te bepreeken heeft en een gemeente van ver over de 3000 zielen dan lykt ona deze combinatie geen heel gelukkige De inschrijvers voor dit Iramipioenschap fflullen indfcen meer dan 8 inschiyvmgen itikomten aoo nood itg worden verdeeld in groepen wwarin een rooster ge8 peeld moet rwordetl ben einde de ftnnJe op 8 deelnemers te brengen De voorwedtetryden zullen worden gehouden vóór 12 Januan a s Ajan deze wedMrijden wedtke mJlen worden gespeeld o p gmoote baljartft cadre 46 C M Ml partyen van 300 punten kunnen de©lnen en leden van aanffesloten vereeni tngen benevems persoonlijke leden van dpn Bond dce een gemkklelde van 7 tot 10 bereiken HAASTRECHT Zaterdag eerste Kerstdag vierde het bestuur van de Zondagsschool van den Ned Prot Bond met haar kinderen bijna 90 in jetai in het keritgebouw het Kerstfeest Het feest werd te 6 uur geopend door den liederen door de kinderen prachtig werden voorzitter Ds van den Broek Een gemeenschappelijk lied werd gezongen waarna de weergegeven Ondertusschen werden de kinderen herhaaldelijk getracteerd op melk en versnaperingen onderbroken door de Kerstvertelling van Ds v d Broek Daarna werden weer verschillende lie ieren gezongen jgn ft slotte fraaie prijzen uitgedeeld aan de Idnderen met voor elk gezin een scheurkalender een liefdesticht Namens Mevrouw de Montigny werden de dames der Zondagsschool bloemen aangeboden Te half negen sloot Ds van den Broek de bijeenkotnst nadat nogmaals door de vele anwezigen een lied gezongen was D acite oonouMntta Höt 8 4 rottninig loete te New York 2000 vaten boter de 3 Otow 6300 de FljmderV r en de Palladin letter 2000 vaten Ook de tecfiriik VIII wwrxH met e m groote larHns Deenache boter ve w iCht De Deensche kroon noteert on het o geniblik $ 1 05 De boter wordt aangebodtn te en ilM h 4S cents cj 1 NewYork of 60 50 cent Indusjef rechten Ook rfadarlaml komt maer in dc maiict 0 p het congires der Fransche socialieten dot be Touns wonit geihoudcn dï eigt een plirtsijlg te ontstaan doordU4 een algemeen Bwenkang naar ïinks te oonstateeren vaJt Eeai deel heeft zich voor de Dei Ó0 Intomationale verfdaaaxii terft yl een andiar dieol nieits dtorvan wii vreten Een motie over de kweetd e UA toeifredonj tot de Intemataonate van MmMov m aangenomen met 2896 artamimen voor en 1223 Btemmen te en Een dengeJÜke uitsJ a moet woïgiena die bS aden een afscheitlïng ten gcvoJg hetóen maar hoe dexe zich zal Toltireldran weet men nog niet o idta t men ir niet zelur van is aan welke a d ONZE KOLONIKN Prysdaiing in Indië mS A ® telegram uit Weltevreden meldt dat groote voorraden yzer en manufacturen te Pnok voor rekening van diverse importeurs ongedeclaréeid Het aenicht gaat dat verscheidene firma s in eldelyke moeilijkheden veikeeren tengevolge VM de kolossale pry sdaling van importarSïlv t fat woidt door middel van fi kkmgen een catastrophe te voorkomen tw ly f f i katoen jes en detail te verkoopen aangezien de henhandel die met dur r d zft ïert nieuwe hoeveelheden ia te slaan Na de postst üng Zooals men weet warden van de onder tc oenaren van het z staikingBmaiufest dat tijdens de staküog bü de Post en TeieSraaf werd verspreid eenigen nadat hun de lenst was opgezagd weder in Èenst terug genomen nadlat zy den MiiniBtör hadden verklaard aiich mi de boe onrat van den dien schadende handedii ren te sullen onthKNidlen Ten opukfate vao de ondertee POST EN VERKEER De poet op Nieuwiaaradas 0e Ct Ort bevat het vokendc Mat het oog on den icrooten toevloed van poststukken bli de iaarS Wiaeelina wordt het nwhliek verzocht brievM briefkaarten en Bedrukte stukken als nreatkaarten naamkaairtiea en rcularrea welke men bü voorkeur oo 1 Jan wenscbt te WftenwhapppUlhe Berichten Opmkking van deetrieitfit door eroplMnvteiwelB Het technisch tiJfËschrft Zeüschrift fur Indlisitrie deelt mede dat 2 iOKenieun Joaa Jensen en Piod Vindtog een wiad Vnweinile ptevit Je St Crt zal Biyke em Je St Crt zal het Mdnilfitcr e van BuitfcWaiKteche Zaflcen alléén tusscheftkom st verteenen voor het veria en van vreemde pa vi i voor per sonen dae ïifth n g evwlige regwinngsopdiracht na r het bui tenlanxJ begeven In alle andere gevaïlen zaJ ïïet aieh van het verleeneo van tiuschenikiom t onthouden De nijeuwe KAnwra van KoiiqiiUkKltel n Fabrieken Naar ivy vernemen iheeft dezer dagen onder vooa tberichap wan dien Minister van bamlbonw Nijverheid en Handel en jn tegenwöordÜgiheid van den chef van de Afdeol fig Handel van zyn Departement een vergadermg piaats refla K van veitegenwoordiifers der commii eie bedoe d by art 2G eer te lid der wet op de Kamrr van Ktfophnndel 1920 StoatfiibiLad no 152 Melko commissies zijn belaat met de inrichting van ihet handelsreigtster en Je regeling der eerste verkiesintfj voor de nieuwe Ivjimors van KoaphandeJ en Fabrieken In de eerste pJaats oia dn dlie verg d deI nijr behandeld de d oi de afdeelin Haiidi opgemaakte handCeLdiJng voor de iriricliLMig van hel handelsreign ster welkr met de daarbij behooirenite formulieren oian de oommi aies tea beoouidieei nx wa e toegezonden De handileidlijig en de formu ei en bleken im het algemeen de matemmx der vergadeirjng te hebben V ervoiiigiena weovl het oordeel der verigia terijiig gevraagd overr de vaatstHlmg u ng van het tyVl iip waarop de Handelsjegisterwet l i S Staa tsblad no VJ3 en de Wet op die Kamers van Koopliajidei J920 Htaat jblad no 152 m werking zullen treden Hierby was bat in het byzonder ie vraag hoeveel ty d de voor de mrichiing van het han leleregLster noodige vTOoaibeieiiiionde maatreigelen als het ziich v OL cn van en innichten der benoodiipl lokaUte ten hel aanstoïlen van pex soncel enK Kouden eieehen Nia eeni e discUR ie hwiam de veig ad ering tot de f obsom dat l L3t wenechclijk wou z n den dlatium van riave kLingrtrcdling op 1 Maart 1921 te bepal n Tre lten de bedoelde wetten en de laarby be hoorende reglementen op lit tydeitip in wertóng dan millen angevjlgt arL öl van het lïeigtlemenit voor de Kanlei wan Kooiphaiuile en Plabiieken vóór 1 Mei 1921 wrorden opgemaa ct en vanaf dien tatum ter in aige woirdcn geJegvl Tot en m jt 14 Mei is een awler bevoegid verbeti=rm ji ie tóezeir ysten te vragen en vóór 1 Juni beslist de Kiamer over tïie verziorkon Gertepyteerde SfCatan beslissen op de aan liaiajuitspraak onderworpen bes iis nern der Kiamers vó6r 1 Jiuiii Na 1 Juli doch vóór 15 JiUÜ kiunncn personen d ie op de k ezei slyisten staan opgeven db t zy het kiesrecht hunner vereoniginig wensch n Na 1 Augiintais 1921 kunnen igee i wljzijjinS n meer in de knezerslyst viTKnlen aangehraclit De eerste verkiiecin van de leder ded Kjamers van JCoopihand ei ci V lbrieken al btf deze j effciliing plaits vinden m W maandf September 1921 n fk ze Jviamers kunnen dan op 1 November daar aaavotlgrnde hun werkzaamihcden a invan I OoncommisÉ e in het typografjsdh bedrijf Dp looncoimimijssie in het tj poigii afi isch bedriif welke had te beslissen of op 1 Ja ua l a s de loouien sullen ATorden veri oo i ie ft zoo melhit de RotteixL eenige feigpn lergad erdi Dexe flooncommossie ie trn uLftvloeisel van art 29 van het coUec pf contract in de typoigrafie wiaarby v oniit bepaaild llat om de zes maanden op rrzioek van lie werkmemers kan wo nlen verwogen of gezien de ü tygmng van de 1 aslen van het levemsonderhoud en Ht m aansliiittng van de Amaterdamische jfezinncn tatistiek mede acht gevende op den bed yfstoeston fii herziening moet plaats iiehben m de loonen De comni5s sie is niet f ot een resultaat teV men de stemmen hebben tweemaal gestaakt Dp fwerkgevers ste Iden z ch i p het istandpnint flat de ibettrijfEtoes tanidl nauw verband houdende Tne t de aligemeene maia he en dfie ook sterk gedepricieerd wotdt dlooT de b U i tenitandische concurrentie geen v rhooigimg van de b Iiryfisltosten toe iet Kgi temeer ikiwramen saj tot deze conclude wyl er een daling van de ipryzen voor de Vv enj+benoodfcgdhed en op komst i in vele ii pvallon reeffe beigint te werken De werknemers daartegenover wenscnten vast te houden aan het cyfer van 6 9 ipct vei hoog inig van de itoostein van het levensonderhoud vergelekcm met 1 Januari 192 hetwelk wwrdit aangegeven Èoor hert Amsterdamsche stati tehe hireau by zijn bekende geamnenstatistiek Daarna is oip girond vim de geldende overeenkomst besloten dat iemand niet m relatie staande met het typografisch bedrijf ml worden aangewezen al onpartijdiig voorzi bter AiaMgewezen iis hiervoor mr dr H J van Zanten die de Ibenoeminir tieeft aanvaard AmBtendamK e Bank De gebouwen dier Amfiterdamsche Bank ïTullen belamgryk worden uitgebreid De EoonomiMihe Bond De aligemefna vergadering van den P conomischen Bond lAaann andermaal de vj aag aaJ vv orden ibeihanideld of de Bond dan niilet bereod de hert hooldlbestuur te machtigen tot het toen van stapipen om te s epftke n tot fusde met andere partijen en grocipen hier te lawie aail 16 Jwiuari worden giehouden on de Oanje SocieteJit Uit li by het hooifdJbc stuur bxnnenigekomen antwoorden van de afdeelingien w eike liioor het hioofdbestuiu weren uilb noodigpcl mih in eiigen kring over het fusiedtnkbceld ibe beraden ai9 grebleken dat S p ST€ 0Wi T r W nwtor hebben fecon true rd uK aeroriaanvieugela voor het onw kk n van el cbrifcchwn atnxmi De uitviindliwr is een buit gewoon Kucces gefcdekem en r lin r eti 1 kleme stations opjrorieht voor het verbruik voor verschillende dteJen van luet ianik Bmnenkno t aai er bil Kooenhacen een Wroot atation voor exipeninrwntan wwnten Kebouwd Een van de voornaamste aiirenecha pipen van de uJitvmtLur la dat de fllroom diirect bemit wordt zonder vebruiik van accujnulatoren Kmixe bekende reileevden die de uitvinding onttereofht hebben aijn van meenmg tkii zii buibenircMroon zal voUtoen Jhof Erie SchtMi deelt metle kat het mogelijk Is r Wwk i dbor het aanwwndenvmn aeroplaanvleugelB 2 maal zooveelatroom op te wekken als mot de bestuvMÏndtnotnr £ e tot nog toe seconsbrueant waa LAATSTE BERICHTEN Kabin t ci U in uid Sr W HBI ÏKAIX 27 Doe V D Pasjibg heeft de opdb acht tot ivet vormen van een nienvt Jdabinet aang enom n De Kroatische dementen h Aien zich teru nget okken om dc Serven het presiutentschap te verzekeren Strüd om Fiitn i HOME 27 I ec VjD Uit Tri st ïwrdt gemeld ren ewoüige van de Incidlentea tfio üieh onlangs heihben vooivednan en de dreigen tuouding van den pre i ipvi van l Uuine heeft eneraal Cavifriia Vrijdajt de ibezetlvïg der vooruütigeiiettö posten van Eiume bevuilen wolke beMttin Zaterda en Zondag heeflt plaats gehad De lefploniiaiiren heblien zDoh gew penileïiiandl verzet De troepen van Gavi piia hebèon 6 dso Den en 10 gekwetsten rfc KwmnMtMt Umg SWim m 26 Dec V D De gemeentekas vian Weonen is lodïff Vow het eindev n ttet jaar moeten voor salarimen vanheanVbten 75 mlllioen kroeien veratrekt wKwxlen mwn v e jt echter nog niet I zij vandaan moeten komen Keiafur Karl blilM ptleÏMitlent WBENIHN 26 Dec VJ Giraaf JuIbJï AndraNsy deeit autihontiek mede dat h keizer Karl niet genegen ia ooit af te Üen van het l longiaarsche koningtHchap OhhBfltaanainotfilUklteld voor Oo t4nrilk WKFiNEW 26 Dec V D De BondtwesUdjnt HanJHch veTSdlaaide aan e NflUfl Preme fat Oostenryk alecMs kan blijven hestuAn ab dc oorlogtsverpMchtingvn aan het buiftenlamt renteUroa worden opge schort voor ombepaalden tijd en gronflatof flen vooral ateankolen ki voldoowie nmte eeleverd worden Wanneer de Iwïustrie ht volle bedrijvigheid nen invoer jnet eigen prodtjcteii betalen kan en ilaarvwor niet mter papiieren geld moot druldcen aal M vanze if vei4 etonng intrede HolUnduchtï Uwnbig aan OostMitWc WHENE3N 26 Dec VjD Het be in vaa Januari nullen tc Weonen aaiüoonren d direc Bur Hel dor N dMl UMroer MU de regieerinigisverteigenwoordliiger Heriintgw en de advocaat Fruin tot ket roeren van imd oiih andebnigen over hel crefÖet van HotlamI w aarroor de Oostenrijk HoniruArsche Bank aoIidaJr aanaprakelUik was en aeven groote barilten te Wleencn tten w arborg op atch hebben genomen De waarde van de kroon WBENBN 25 Dec V D De Hon arBche Mjnlster van l iancifei verklaanlB De Oiostenrijksche kroon sal noff on er kl m daar er m OoivtonrOk dubbel wvmI bunknoUm ais in Honfljarije in onüoop zijn In HxtfiiQiirija wurdt het faiukaten wn tmnknoten uiterlijk ande Juni gestaakt D l frs lier lionÉBaarsobe kroon aal voorai in het begiin van Miaart stütfen aantcexieB l sdan groote sommen aan banknoten aan het verkeer onttrokken worden Kifilibrand m De Bdit wonit ffM ind Zomliagftvond omitreeki t 10 uur ls brand ontttdltt in de hervomKlKj kerk De hranriwear wvu het vuur agMïed meeatar X nwterïaate adtade la nog al aansienlijU Het dtiftti ia pm 1 g be fcbadisd Het gebouw w s liuig veiiBekcrd Bcllneniitaikiiig In EAan opgelM Men mtyiiit ona uit Amsterdam Het conflict in de concertaaal Hilen te AnHteirdBun i dbor tuaschenkomat van het be jtuur vnn rtt n Bond van Hwteir Café © ft BaoteunuitbetHJf i genoe e van hHS $ iwrtyea opgeiobt De keilnara zaïlien r rt ingang van 1 J n weer jmuitipk makif en daarent 8 K n sftt ds ifireebeur vanaf dtM r Btum v eet e i 8 d adnic hetalen van f Kt per nuand TELKGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste sbimi 762 0 te MUnchen Inag te stand 73 te Maliii h ad VfB vochtcn tot len vc gienden dag Me eM matige Zuittaïijke tot Zu este Hjke idni be roUara ai itmorbeiraH met ty U lij ke irfdaring waan chijnlük regenbuien Muivankri fk aachter BURGERUJKB STANq HAAarmBOHT Burgoriiiken 3tAnd raa tl 17 Dee BOItBN PetitM Mtfmu a v Th van Diik a W Badk Ant ioiriiia Ckmeli I V A C FWti en G M Veeteer Wahcamina d T D HotvcadMni tn J GnuHUad VUOT Geen aaainifteQ STOI WIJK GEBOREN Nlcolaaa Adriaan i v A van Dam en Ë W Verdoold Hargje d v I de Jong en M Hogendoom GEHUWD H Boer en U C Oudahoem W P Ouweneel en A Ouddhoom OVERLEDEN WiUem Verboog oud 9 maanden i tók