Goudsche Courant, dinsdag 28 december 1920

1 v i rta mfiw ti 3 69e Jaargang ANTON COOPS DROGIST WIJD STRAAT 31 VERBAJ DKISTE gom voortohritt dir rbaldilnipgcu BENT U fcEN R00KEB7 Koopt dan onze groot NAPOLkON u U jreniet 7 kwartier voer ilechta 7 caati Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 voor 3 o cid et © xa Oaao streDs © INGEZONDVf BIEDEDSEUNGSNi l A i g b fiM Ute ngsl mwr fM Op de Toorpafiaa 60 koogar G w Be adTertentifa aa lagaiondaa inadMledingea b eoatraet tot M r g Mi geeeadea prija Oroota lettara nuidaa wardan berekand naar ptaataniimta AdTerteatMn ktuman wordas ingaBondaa doar kuachaakmut Tan oltada Boakhaa daUrea Adrartaatiaburaaax ea onaa Acantaa AdmiaJstrstic Tatof Inttra 82 iiaur ook en teu JMpabg ter bcwchaviaff De Kerstdagen un gelijk wv al ver moedÜeo m leriamt niet vredig voarb gegaan kir lifeft iwn gt wcht plaata g hiutt mHjti J j butvoro aifn gwfeod die naar jpezegiit wvrdt in het bexit vaA wa PMIH en munitie werduo bevonden Vel gent een amDer bencht z jn tw e jon reJIi dien Rekly gMiaanMÜ kMxÈgtettchoten lioot ge mptmtê mannui nab UaJlymlM goU u p KeratavtMul Andrew O MJumigftiaJii n Ratinore vmrd op Kxrabavond tkxKlge schotten nabij KjU my Het bestuur van le Dail Ëinuin pari ment der biuui temera bid dten ontvan gcm der belai tingvn van Ierland ea Mtt t wioixim Kiaairm hian gemeld nenl dat indtt n zii party kiesen vuor den vyaod n het publleik trachten te dwa pen tin ver ordeningen te doen naleven z i als vij anden van het tand auHen behandeld vorliT HIT uiojvlt b jigevo 0it dat da Ieren snot en krachtdatUg bantii en aullen aan g 7 jen de oorlogwtoeKtand beaiaat tUB schen dl lerscbe repubUkemsctve reg ring en EkiigelaiMi In titime beeft ge lurende de Kerstda gin een volileK an oarki tooaiand ge hieeiwcKL Vt gens den MilaneitAchen eor respondent van de IJmeit is de de bldikade nu vtdliadhfl fn troepen rukken op van drie kianit n ted w l de vkmt van i oh de hav n en de ealackden Vegil ia tin Afba bloiiikeeTt I e voadmgatiieatand m de Mtwl wordtt boachrLven als wanhovig Pc b volkJng van i Wme bolt ÜOO aielen en de hocvlt theKt levcniimiddel kan mot lbqg r dËui ecfi paaiT wdcen duren Op de eilanden Arlw en Vegdai ia de toei nd iwjg arger Kort vwh het intreden der bolkdtade wt rd een baroeip gedaan op 1 urne en hot regentttcbttp natajuj ijk gaih i ngcn om voi Itvg nikiicUn U v r Hii eikki n De hou tg van i AnnunüioblUft mw ran licrrd De meertlorhekl der bevol lading v nxH beatiHi bejpen alles wat tot bload vergiioten loon lenWi Soirumge Iwien vao lu t itgi ntKcliap wafNi hei ndet eerM met I Aimunziu iVoft isMxr Pantale ne Van d inLV6in itei t van llome lie Kebbore van lit NP rtemtnt van ftsnancJën nam n ontslag eii heeft Fliume ontnnuklelltjk ver ten De afgevaarlwden Su i en de Ajm bris vertiolcken WotuMdag uit FïUme met k voilgeniiie voonfutellen De Ital aanache if qgreering erkent het rogentaehap van I urne nrH d haven vatt Barros en d ilanden Arbe en Vegkia Het regwnöacbap litrt uf van U omraitt lblli jk aiinexati raa Wamt dioor ItaJ i hebgcen b muütir uenp van latere beapmuingen xal vormen He t regients hap iLe af van alle v tere acbes Hl I almttié dAnDOinsw vaartigiia yen protMt uit tagen te Uokkaile van Vrtaé Mutd Jaiij ih rechter zeiQgen Kat u over den moord op Muckie Samly EXcan meen ik Fn waarom zei 6e rechter bvoa Ib be lHH itomin pen oon iets bedangrUlr heeft in te brengen Maarom werd dhn nteft zijn getmven te lochtar tüd uitgebracht bv den veixledi per Dit alle i buitengewoon laatég Jk vraag mj excwia JtfyloH iel da eerf ke landbouwer maar de adv caat kan 01 metA van weteal Ik hrt drie Bodi ben op ie lairie bij Dumbte nw eteD wK ken Uk en AJlie ibt is mim mater n hij Man met te boudMi of te tanden Ik heb Bw aar werk ge iafl Myiord om hem 1 Ier te krggen Ik aou Uerer twnab maal i en z ts over d weulc van Lowmn hetaben gehaald dat kan tk u verkUran Het komt er met 09 aaa aei hori I USarly wat Je sou wüen gedaan hebben De beele naak ia onKareffeldl Ik heb nog noodt up xooa mamer een venledi gung b ewoond Mo Dunn ik moet ec gen dot u emativ te laken ïa IiW en aHe vailen op deoe maikiar werden uitswrekt ZMi het Gerechtifbof nooat tot ruüt looman 4 at tmi toch beter zqjn dan dat r twee mannen werden opgehangeQ voor leta waaraan lu doodooacbuldiir xiKnl lekle Ackam op denzelfden toon waarmee hi op de Woenedagache martdt gewwonltfk na i de cesomfitakl mformeerde van een ander mAi4dftMao kei WoMlk vervttbiii AOVBKTKMTHN Eenige kennisKevinr Getrouwd KARELJ BIKen KIEN DIRKZWAGER Columbus Montana NoordAmerika 64Ï U 21 December 1920 In plaats van kaarten Heden overleed onze lieve Man Vader Behuwd en Grootvader P DE BOER Sr Arts Ib den ouderdom van 66 jaar Uit aller naam M E DE BOER VAN AMMERS Geen bloemen De crematie zal plaats hebben te Westerveld halte Dnehui zen 28 Dec 1920 n m 2 uur Vertrek trein vanaf Haarlem 1 0 6432 30 Gouda 24 December 1920 Geen Kaarten Heden ontsliep siacht en kalm onze aaer liefde Man en Vivder J ii C L Stadhouder gepen Officier der Mil Administratie Directeur Brandstoffen Commissie Gouda m den ouderdom van ruim 81 jaar B J STADHOUDERBROEKHUIS ANNIE WILLY Ckiuda Ie Kerstdag 1920 Krugerlasn 8 Begrafem 28 December 12 uur Algemeene Begraafplaats Eenige en algemeene kennisgeving 6430 36 Het Tabaksblad WBBKBLAD VOOR WiNKBLIERfl GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meelt verspreide lezenarwaardlg vftkblad Min 20 pagiiut b Ruim 8000 leseri Lu abonnement Belstnghebbepdeti zenden hun adrei aanden uitgever J C SCHOEMLIJKR Amsterdam en ii ootvangen gratii 2 weken en proefexemplaar 5183 14 Viai condities voor htt Ineaauwer Achteratalligc en Betwist Vorderingen Kaï der ünaf t Co ROOOE I gezwollen an Jeukende en Qabruikt SEMM CURALi I la oniM M 4S 71 oto Wi I ANTON COOPS te Geuda S H VAN LOON te Gouda JOH SCBEER Ie Haaatrwht B NATZIJL t StolwDk I A N T ZESSEN to SdioaihOTM Met hei aannemen van DRUKWERKEN In elke gcwenschte uitvoering zich te HA AOTTIECHT én tiecr J bCUl EIt A dtm R dtm PmNO ENGROS HANOEL C A MUUS Rotterdam v Oldenbarneveltstraat 39 Heerenkleeding Nog aenig dagen stellen irg U m de gelegenoeid voor weinig geld een prima Zware Winterjas Ulster Costuum of Pantalon by on te koopeo Onze goederen met te verwarren met Jokartikelen van minderwaardig gehalte Profiteert dus spoedig C430 40 nkal dagsn vmn 10 B uur In Melksalon ALOENHUYSEN Markt 30 Gouda STooMveRVERyiiï CMEMIACME WAWCMERy DE PEUKAAN GOUDA Op H NAMMINQ a = QUINA LAROCHE = EEN HELDERBLijrBNDE KINAWUN I 1 95 p r Uaaoa Dr H NANNINO S Pharm Chem Fabriek DEN HAAG 5734 20 G Vergelijkt U eens den bouillon van Maggi s Bouillonblokjes met dien van een ander bouiUonblokje Het verschil zal U dadelnk opvallen U zult bemeiken dat Maggi s Bouillon veel fvjner is dan ledei andere LUISTER EENS Wanneer gU luiteloos of moedelooi zijt wanneer g lydt aan algemeene zwakte geen eetluit dadetjjk vermoeid lecht slapen wakker worden met hoofdpun duizelig of benauwd Nfl0m dan een dei morgeni tut uw ontbUt en dei middags een uur vóór denmaaltijd één eetlepel Bangilnoae en gyj xult heel spoedig de goede gevolgenOBdervondsD De Sanguinose wordt door de zwakste geitellen verdragen ZQversterkt uw bloed en maakt het ryk voedt daardoor uw zwakke zenuw telsel en verschaft U een algemeene levensopgewektheid Honderden en duizenden fn ons land hebben er de goede gevolgen van ondervondenPer flacon ƒ 2 6 ƒ fli 12 fl ƒ 24 Te verknjgea b d meeste Apothekers en goede DrogistenWACHT U VOOR NAMAAK VAN DAU Co de Rlemerstraat 2c 4 shcb 40 Den Haag Nieuwe Sohouwburtf 4 VoorsistHag la liet Abaaaanient Donderdag 30 December 8 uur HET HOFSTAD TOONEEL Db Spaak In het Wier Csmadll In 1 badrljvaii Ealréa nor Mm dartaeiaialt Lmi m ttaliu f 2 50 Balcan f 1 7i NMLidm SililH fl BalOM 2M Saltrg nr Lidia an NM Ladan I 071 Allai mat 10 autaursracbtan an 10 a tadalllka baiaitlng 6379 20 Pfaatfbaapraklnp llQ loting ob koartvar koop Waonidog 21 Dacombw av B viir EEN DWAAS dl nu noa mn Hoofdpijn lijdt want SENNA S want INA S fdoiiiiDastilles vordiijven in ongelüofli k korten tijd de zwaarste hoofdpijn verkniffbaar m bniajwa van SO Cents ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gauda JOH SCHEER te Haaatrecht WADDINXVEEN Adveitentien en abonnemenlen op dit blad worden aangenomen door A NOTEBO I n Hkhmdel Wnddinzma B NATZIJL Ie Stol jli A N VAN ZESSEN te SchoonhoTen 9 Op alle plaatsen weder I verkoopers gevraag I 4921 37 2 ® él OEvm M KOKO ren tulverc heldere en niet vette vloeistof bevordert deo luirgroci versterkt klieren en huf wortels voorkomt het splijten eo uitvallen HooFdzecr en roos verawjoen nadat men KOKO een pa r malen heeft sebruikl men sprenkelt eenvotu dig KOKO op het haar dan wnjft men hel ucht lo oederwaartscht rtcbllng en borstelt flink Verwaarloos nooit U Haarl of onmogelijke eischen aan Wti stellen geen d KOKO maar wit leggen en houden vol dat geen KOKO aU era xaivcr gcncc nladcl OKO maar ander preparaat voor bet Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke ficsch KOKO wordt nooit lo tonder verie gelde bulten verpakking met Handebmerk verkocht i P r i 1 OS klilni 2 20 midden 8 90 gronti finch KOKO Shampoo Focdir f 016 per pakje Varki JibM bQ Apolfcakara Drafbtai Verkrugbaar te Gouda by ANTON COOPS Wöd atraat en te Schoonhoven bü A N VAN ZESSEN COHEN Co Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz ARNHKM AGENDA 27 December 3 uur Gebouw Bouw m W h mngtoezicht Verg Onderatandieoonussie Armenzorg 1859 36 29 December van 1 4 uur Stadhaia Vtr kiezing v d Kamer v Koopbandal 30 December 8 uur Nieuwe SadionyrWtg H J ViN SCHALEN WUDSTRAAT 21 GOUDA ie Abomiementavooretelhng BeteeM veraoeken w wajfdd tÖdl mededeeJmg tie mio rem ontvBauren v i W gadieritweia concerten Term alteliJldicdeB enz oen deze m onze acaods te vimoMi i Ëlectriache Drukkerij BBIMEUAN k ZOON QOVPA Adverteert in dit Blad a m 14506 Dinsdag 28 December 1920 fiOÜMHË COIIMIVT 3 ïTi© cz w s ean ci v ert©3 a ti© blsud BKHALVK ZON KN PKBSTUAGüN VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 coat met Zoadagibtad per kwartaal ƒ 2 90 p r week 22 cent overal waar de bezorgmg per looper gMclUedt Franeo per poit per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ 3 40 Aboanementen worden dagelyks aangenomen aan erna Bureau Markt Sl GOUDA bu ze agenten den boekhandel ea de postkantoren ADVERTENTIBPRIJS Uit Gonda en omstreken behoorende tot den becorgkring 1 6 regels ƒ 130 elke regel mder ƒ O 25 Van buiten Govda en dea beurgknng 1 regel ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn van publieke Tennakel ikhe deo 15 c Dt per regel Adverteatilia in het Zaterdagnummer 80 b alag op den prtja ABKTU OOUDA Redactw Telef Interc 546 g n waarde heeft Voof tfe amuiUeAen ra u eao mmimium wond en liedBtdd Zu idu een eiv nredv mjai meit da Uciomflten dier Duitsche belastingen vvJvtM 3tr aig e con trole en het overscbot dar wtvoer Deae poüjltiiek aoh st agt hUK eerste ge mcht geen bezondiere bmtedlgiing te Wden voor de verwacbtauiiiiia der pubbeke meeuang merkt het Hioijfjihch Nieuw buneaiu op moiar Ziyn hie4 flt het voonkel tkor haar objectK ven aaill n byna coin imereieetaa aard te l eiidfll tM reeele in kvm ten UKplaats van znifrere vormeUrke geno60dl eniinigien Men il oc it bovendfien bunnen koffien tyd op pnlspeeaiieve befta longen m ipec heit 2X a xakeir de voorkeuir verdhenen om eeintt sSaciiibs het be dirag van een kiem aantal annv teoiten vast te stellen om dioainna tut Mn nne reenkomiR t te komen Ls dbt mmgeluk dui is de geënt van het vierdhat geivm r ior op bet ocgienlUik dla t men aan Duitechland vvor 1 Mei 1921 het totaal siJner verpJïchtin gen dioet w eitKn In teder gwvaJ zal uit deze nieHhnde djuudN jk de gveaft van verzoeoang van Firankauk blaken Het aal goedl n dat z n gieallLieerden notta nemen voor mo gei ke nuttiffe dioel einden van dexe conceabres wanneei na di miHiiater confeo eaiitalB be Genèvb de re geeitn ren baar deflinitl e besiisskiffen siullen nemen over de voUiMteninidng m Sileai4i u aar over en w r de profwiganda oog hard nekBo womlt gevo rd Ntaar de Schkudaohe VioiMi xeltein r meilüt heef t lic afwatoUacbe eoitmiatatkria Mgr Onno een manifest Uïbgewaardigvt waarin h uit naam van den Raus aaa alle priea ter der fwee oatillBB ver4 edt in het abem nungsgebied propaganda te loerctn hun partkcullore meenoiigtt uiten en bU de verkfteahifen bun abem uit te brengen Aan alle paMoors m veritodWi keilen en ieholem voor de bespraking der sbemmrungiB kkveatee te geèmiaiken daar deze plaatsen Heen voor te betvwrdermjr van het naJi euze leven beatenvl z jn Voor het gis al dat dut decreet omrtredlen mocht wKwtlfcn ia tte commttsaaris gemachbypd staaffen op te ledigen De Duïtacbe pers beweert terecht of ten onrechte dat de Fraijeohe regeering de idolen l j hun profpogaiKla m Opper Sul ue hreilt gesteundl Het i j aoo maar in enten tc ngen begint men toch te begrijpen tat het hun self duur te staan zou kunnen kumen wanneer Dattschlaind Op er ile SGic v r oar Het flngeUchie bliad Natoon fachr m dat m Oppcr Sllarie het lot Monlt beabat van Middian EiiroiMi Indien hiet voor Duitüchlandl vetioren gaat wvrdt sbUn ecottomsaoh henstbel onmogi ijk ter A begietuJneotud een tam iapoedlge mme ter Opper ezaacbe nttiverheul onder i oJ cihe bwntchajpfUi drufiit In hietjzelflde bladi nchru MiasainKtaun Een AjoeiukaaA die den toestand ter pliMt bevtudaerdo feeift nm e a aeeir emstog versktf van den toestand van vreeaaanjagitiig waanjoi Onper S3 leaie iei geviol der Fooleche benden en hun mjilitaire en firaancieele ondterateunnug door de Fransche leeQ die er op oit zjjn hun wejlki om DuoilBchdatul te rumeenen tt voltooien Onder de boo6aardvre leudmg an Korüanty doen de Pollen beetendlige invallen ui de Duitscbe atrKten en drili gien DuitBche huiaen en openbare g ebou v n bioncn veracbnkken eo miiahandeien Bi vrouwen jagen die Duitschie vergade rongea umteen en ointibi ndeji IXiJrtHche v i eemigong n De door die I ranBcheo Kt K erd propagamla heitt bot ondtei steu nung vian deze vrijibuiteru BanAoen bo tul8 faUgiarenwinkelfi worden opg doocht om den btjn te wekken van de Poo4Bohe culltuut dlie met bef tuat en oon de Duttschers m h orgiaijijiatie der venkue ingen te lunde ren Waarom be ft de bevo ljkmg ondiankti aÜe vreeeaan aigiinig bot dusver te dh Duutsch gestemd Eenvoudig omdat dt cultuur Duirtiaoh is en hong onbw kk lti en omdlat de bevolking haar lan l m t In de vuilnis fiti bet alcohoilume van jaljeie en Ooniffree Poden wil zd n terugnlnken Een Duit che nederlaOig betcekent niet alleen He economuichie ruïne van Duxthchland Ontwapeningen schadevergoeding Het Duitsche leger tot 100 000 man teruggebracht De gezanten con ferentie over de Burgerwachten B na 40 000 kanonnen uitgeleverd Frankryk s pobti ten aanzien der schadevergoeding Minister SimfHis optimistisch Vóór de volksstemming in Opper Silezië Onrust in Ierland Wanhopige toestand in Fiunie d Annunzio overleden Itabe en Gi lekenland ONS OVER IttilT lat Fnankiryik uirt Draitschland dieJIgt zetde Tajdfieu d e tuch geen vriend an DniitschliandI is diat hiet 95 7r van lain Ikiünonnen had uiitgieJevieird en dé meuwe m m Mer wan Oorlog Raihert hee£t dieze m d tee ing met een meer gectebailleapde opigiave aangevuld 30196 kiuiofuien zyn aan der lïitergealUeejndc control ecomamsuiiie uit geleverd 7600 aijn by die wapenabulstanfl mtgeieverd en 3 boit 4000 worden op het oogienbJik liiKi eleveiid Dit geeft eeoi totaal van 41 00 tot 42 000 kanonnen dne rcedg of bnnenioort uutgedefvend auA Inzake de bwnecie kw atiie dbe dtecr schu délooisfiteOhmg begant eemg Licht te komen De conferenibie te Srusael beaCt tot hadien V el gieen bepaalde resultanten bereikt ze heeft de aangd eigenheid bocih wel vierder getxradht want te Par s begi it zaeh nu de politiek diile FnanJoruk deolct be vollg n met eeniige dluitdiel klhieul af te teekenen De Franschf reg eiéiagt wtter eerste mi nister m overeeni tommjnig met haar bond genooten zaJ handlelen heeft die commin aja w wiihaito Mrguwtai iSoen waten dut XU nieta omredelgks zal viraigen aan reaaen het dioel lis reatUJteirben te verfcrijigen n met onnuitiigpe eiechen te doen om ten slo be toevlucht te nemien tot een poGrtieik n geweld De eemate anraiiteiten van DuitsfhJand zoneten geheel zonder beteekenoB zu m den zu behalve grondistoffen met oo9c óe i veirung anhttekleu wan een zeker aantal IdibriekBvooirrwierpen Bergimanm steid c te PiFUssel voor dat db Du bsche regieermg een crediet u papie r n marken opende bo dfirect woomieel van c Duitsche nyverihend De commjuBst van schacSeiveEngioediiig beoogt een syateem van dl nzeJfdteai aaid waarby de döor den oorioy getaioflfenen ihrun aanfcoopen in IXinbschkuid auliien beta Sen na controile der pryaen door speciale checs die gebrokkten kunn n wordlen ov de cred teiben welke hun mdividueel sullen wTorden toegekend De Duïbsche regjeerung dbte haar eigen aniluabri eelen kan schadbloos bellen nwt haar papier n gekl ixni zoodoiende een g e teg eIlihe d vmdien om nich van een gedee t wan haar achuJld m marken te kwuten diat wvl segigen met een betaliingismiidKlIel da t op het oogenMiIt m het buitenland In vejixind net da benultivMirieKKiiii van de be NUang n van het vradMtverdinic adxp flb iie Doatxciha miiuater van biuten lambche aaken SÜamna aout da Franfkfurter Zeituqg Noatrtegvdiiataand bet komen djf jaar eo dtonkeir uaibziet kan Duitsch land hopen diat de sakeilt ke conferen tie ibi Biu el het reeulffaaat sa opleveren diat hie t bedrag hfttrvwelk Duitacbland aan owribigBTergoedfing sal hahben te betalen buuiibn de gileoiflen van het moBetUIcjfe gehoittJen zal wootfein Ook in het Oosten bljnikt een atraaittje van baop nu de Riia ansche regeewijir zjeh beread begnnt te too nen met de voJken van Mididen ï ure pa ecotwMn scbe beCrekdam en aan te knoo ien 7eJ uit PoJen kimken atenrim n van vredie en veng ilijk met DuubschJand Duitechdand aal g een enkele pogmg tot toenadering afwezen en het wnl zun beat Joen om alle aamleaktm tot twist met de PooJiBche naJiuren uit den weg te numen Wat Mnen aa bebneiflt meent Simon dat d nueuwe president Hairdlmg met zal aar zelen den vrediestoeatand met DuiAschlanl te herstedlen Het Dunteche vo4k tel onder vlytigen arbelj en by S trihte 8pe raiaam hewf gedluddLg wachten op een ander en beter Keratfeant Sitmoos aptreefat wvl en in giunstig n znn over Peilen maar mqj gt angtsibviallijg Twee kiwcisties zjiitten den geallieeixten en vooimiamelijk de Firenechjen hoog nJ d ointwiaipeini n en de schadJevengoed ing Wiat betreft die eeilste aangdegenlhejd na Itert men eem belangmjkeD dlatum op 1 Januari 1921 moed Duatschllandi het Ipgei IhelAieii ternggetarachit tot 100 000 mwn In Plaous heeüt men eüigcnJuk noort wffllen ge looven iat DuatschlandCB leigervei mm Ie Tmg Werkelijk zoover Txm gaan en nu m ée TerapB een offjcieele Duitsche vs rkla nng veasohefneii iB diat de vereischt jn knümotag reedis is berenkt wii men het nio nM galooven wsuüt dloi r zün nog al it due gevafiiiilAJIkie brurggeirwiafhten Inor die Beaersohe en de Duoitsche rijksTPffeen ng woio ngeBteld als zeer n chfiildGige ptolitie coirpeen maar waarop men heit m l rank ruk toch lueit begrepen heeft Men heeft DuifbschJand dlaarwm bewlen d S bst echutziOirigiaimsB ties te oaitbonden i ia ir diaar de re g 6eriiin g€in van B eaenen en Oost Prnisein nieuwe omwenteliinigispJannen vree 2 e n heblben ze leweigienJI aan Ut bevel ie Wldoen Nu heeft de geaanten confereTitie onder voorauititerschiaip van Jules Cambon zich Maandiag mett deiae weigening beaug fceöioowien Ze wiais van meenung dat Ie Baak wan be veel belamig wias om te jr len geregeld door het enJoel zendlen van etn n euwe noto en dat de reipeeinngen ze f moesten wooidlen gehoord Tegel ltertyd Jieeft zuj het mter Keallieeivte mul t aiie eamiiSté te Versaiillefi uitgienood gd ftaar ter ovörlhamdhigDinjg aan dte G eallbeerde re geemmig en ben sipoiedigiate een rapport te venschiaffen Qver den tegenwoordJKC n f taat vidn u tvcering dier mil taare m an tiiatne en luchbvaaLpÖJepalmgieffi van hft venlrag vian VersaiMes Voarlooipag aou Hfus geen stap v ordtii tgiedaan inajake de ontbimduBig dier oiurg er wachten maar via verneemt de Vorwsit dat bet antwoord dier Enbeaite op te laat öbe IXiibsche nota betreffendle die ont via pemung needfe fe aamgelawniBn In zeei be listen toon vwrdt aan het standlpunt vi t yehoudlen J at de Entente bot nu toe stöe Is heeft laigenomen Het btod dtruojpt aan op 0 pein baarm aikiinip van het anjlwHx rd OvBTiugens kan zelfs FrankrHk tevie ien ïyn over Ie ontwapeaiuiig Tijden het Ka merde hat naar iianileidimig van L f v e aftjredfen die naar men weet beffen ver Iwrbinig van den diensttijd was wepen l liigt Toen het nieuw mu beareücte was i £ lun doenat bu de troeQ en van üare Majes tent m Sipan e Ik verbnok van Port GioM glow naar ThombQi m de meenuwr dat de getrecbttaiilbtingen pas aaoabaaadan Alwandag geogiend werden Toen ik mun vet 0ii8aing bemericbe ben de dadeluk hi heen gereden taat hert paard dat nu aan de deur van het reCbtlhulB vtma L De 8 ftirocaat ig net al vo4 ver tn stjn ambt Btond nu haaatig op 4k wöd u liordsobap er aan herinneren dat al uw gebuigen werden gehoord Be halve de rede van vefdedi Dn iks de zaak afgeèandedd lik veitlkktaj dat dne beeq g en recht beeft om daar te ataan Onmiddel uk vatite Lotafener vuur 2oo nep hu Geen recht om hier t Btaan Dat audlen mi eens aien K nnebh Co mo Dickson wie Ytai julLie wil my een toga leenen De meeet naifunijnde advocaat een groo te fsoetkge Uonde ong rechtageleerde iDickaon geèeeben die miafachien meer be aag stelde m litaratuiir dkm m vitadooaeaa tiTok haastig xyn to0a uit Sydkiey deed dhe nuniddeliluk aan Sk veracht zei b aIs advoca van de gevangenen als IneApar van iedea an dier dbe voor hen ofitreedlt Ik hooip dat nxua huif zal worden aangesumen M n heer de adivncawb ieoeraal gelief au te 3£ en dat A recht heb om hier te sttfMn De rechter die door het herbaatdel4 k gebruik maken mu zijd beker een beeije diaaiemg Ün uja hoarfd was geworden se ecnigmnfi stoOereDd Haar ie u ooit toe vlateo bot de baUe ie Schotacbe balie bedoel ik Zdcer Mylovvir aai Sydnay JSn ver t biUende van de hier aanweaiire heeren kunnen dit gebu gen Het is waar b t ik noott gepiakbjizeerd heb noch ooit be halve vormelij k voor eentg gerechtuhof ben versobenen Maar fteaniettevenstaande ben tk adhnocaat en ate soodaniig heb ik het recht om voor ieder gerechrtdiof n d it I nd te plorten Mag ik vragen wie de ad vocaat ia dSen Ét moet bijstaan Ailer oogen werden onmiddetiyk op ad Dus moeat Sydney Lotmier athoffwel on oarberekl de rede van verdedtging hou ien Zelfs dAt mocbt met gebeuren Kooder ond iekiRg Het na e t dw van vei raasuinc voor het Geracbtahof te Dinun f m Een vroote ruw tutaieode ii n die echter een oviaal geaicht had veraeheen nu vitk voor de reciilfliank Hentel en aarde fiiuaterden de jon gere leden van de balie 1 d eem de andere vermoorde man waa Tien tegen een dat bet Bwan m de zee gvi de dbodw terug dw er m lagen citeerde Kenneth Haittaild oneeriMedBff tegen Couno Taylor Afiaar het waa Qwan niet In da ver te verte mat DaarenAecren waa bet oiemaad andeors dan onze oiuie vriend Adam Mc QuhdtT van de Oaarie J aax is een afeoouM die met kan spre Hn lei hij en de jamnn wl met atia 9ew ld een paar w rdtn tegen mUnh tfr was aangeüuMnen keerde Zikch nu naar de rechters Jij kent me bochi Kenneth zeidie hu j tegen dien reiËigeisel v an den mdhiber en jy MelvUJe n jij ea pjt Bo viemdfen ieder persoon uit Lowiran die hoer teffenwDor diig 1 kent m l Maar een bcabere g eituiige dfan een der genoemden was opsesbaon in êe aparte zetedfl voor vrouwelijke getuigen Schraal afgemat stond Lady I otimer diaar eerat onzeker wags eiLenid en met bevendle ban den PlotseJjinig met e n gsillenidea kreet van jjn zoon Miyn zoon viel zij in Syidlney Loi nuerB armen Bn achter dte moeder van den ooffen man zag men een ander vrouw even oud als de moeder en even eiig bevend Ook de mune fluwterde xij terwiji zy haar hand haast jaloer cih oip ziya bchou der le pdie Toen met eeoi iblik naar den rechiber J at hoo rt hier met En zy nam weer pjaots tewoden om met baar ooffen dien tot het leven teruggekeerde te kef loosen dien nsan dien zq als kind had op gekweekt en dluen zy noig vteedb met e n moederluke liefde bemande aOOFTDOTUK XXXVIII Bii meerderhcad van atcnmen Orde onie nep d rechter Dit aü B 18 oeer ongepast Ais uw bewemoig joaet is als het waar ifi wa u ze t waarom i a dan met eerder bier gekomen yioird antwwwAte Sydney Lo imer k ben regeJrech uit Spanje galoomen au boorf yan het ach de Flortumko cbtt OU m dB tawMo van Glasipow ijFeullieton STERKE MAC Naar het Schotech van S R OBOCKETT GeautSioinseeirde vertalm van L P WBSSittilNK V KOSSUM Nadruk veriioden 74 Een jaage nuan m nmflaitaiTe kieeditng baamde z ch nu een weg dioar de memgite De gerechtsdneaiaars ontanoebben hem hatf tri0g Maar die ernst van zgn voornemen n masiscluen ook de uniform dtie hu droeg Weeriifleldten hen om dte hand typ hem te iegWen Noi wlas de heele reohtbaaik opge ttaan Aldlvocaat Duhn en zqn redlevioeTiing iwrden vers eten m de drukbe Hij stoaid vtet open mood en loet z yn hootd voorover Seboigen te kgken Wiie ils u m jnhieeir n p Lord Pint Umiy toen by eeaugiszafia tot zudizeif was tetawnen Toen nam hy weer een teugje Qit zyn bekieir Bk ben Sy cihey Lotmneo ei de jonge BHui eenvoudfig ydhcy Lotimerl hieriiaalde de rech ter ais een papegaaL Onmofl eiuk Wy kebben juiet met bewijzen hooren aamtoo n Q dat Sydmey Lotimeo vermoord is en iwel dtaioir de g VBiDgesien voor ons Wat Hebt u aan te Toeven als varontschuIdtK iiiJr vow ae e schandeluke en ongepaste bc weii iPe loevc man dSe bu de getuigMi baiik s v ttis a 4ii te fe