Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1920

tf 4 WINTER UITVERKOOP 4 begint MAANDG 3 JANUARI UOSS ROTTERDAM 6504 200 j Openi ar ïerpacliting GOHEN Go AIWIHKIW FABIIIIK VM Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken Tenten enz BURGEMEKSTER en WETHOUDEES van GOUDA ztjn voornemens op DINSDAG 11 JANUARI 1921 dei namiddags ha f twee ure op liat Raadhuis by enkele insehryving te vappaoht ni Het recht tot het hefffn van doorvaartgelden door het Reeuwyksche en Slulp wljksche Verlaat met het gebruik van de Hulzlnge en het Land daarby be hoorende gelegen In de gemeente Reeuwijk De voorwaarden liggen dagelijks van des voormiddsgs 10 tol des na middags 3 nar op het Raadhnis Ij fKamer 1 ter lezing 6511 39 1859 36 Ajtat nat Ssiidi au intnlnii H J VAN SCHALEN WyOSTRAAT it OOUDA Adverteert in dit Blad IVIINISTER TREÜB extra ro l jia rr CLAMOR fijne 7 et Sigaar V BIGKN FABRIKAAT LliVIlinCIVijisl Het baste adres voor prima ROOK mn PRUIMTABAK N amt ppoai 650l 30 N mt ppoal It De Veiling van het Heerenhuib gfllaKKB aan d OOSTHAVEN no 54 te OOUDA ten oreratako TanNoteru PITLO aUaw 6fi0e 90 oaat fliet door yiEDWE SCHOD WBUBe DINSDAG 4 JANUARI 1921 hi Ipin II Ipmttiiuiltchii J Oiraetie KitHLER LEENDEBS en MASTENBROEK Oe Kuisclie Suzanoa Opantta in 8 bsdruven van J ui Gilbert met Piet Kdlder ai gast AANVANG 8 UUR Prijzen der plaetwn Log en StallcB metleden f2 leden ƒ 160 Bakon nieUeden f VSO leden ƒ 126 Galerij ƒ 0 75 Alle prezen verhoogd met 10 voor Aateurten 10 Stedelgke belafltiny Plaatiibesprekinfc alu gewoon 6520 28 H H ROOKERS NIEUWJAARSBADEAU TOdtllik aanlMii la kwaliteit Sliaren CSaiHoa Moralas ladara IMe KOOPFR ran 10 SIGAREN CARLOS MORALFS i 7M cant krliit 10 DEZER SIGAREN LAUEAU en iedere lOde XOOPER tan I KISTJE van 100 DFZER tUbAREN oKKanKt I KISTJE CADEAU im IM SIGAREN CARLOS MORALES voor SJM Doa H H Rooker doet na Uw Toordeel door d iccr goede igaar te koopen De Carloa Horalea In verkrtlKbaar in alle sisa raowlDkcIa k 10 cent per aluk doch b TURFMARKT 54 GOUDA voor aleelitH T cent met kana op het boTonYermelde cadeau Tereaa onie NAPOLEON Tarkrijtbaar 1 T cant 6505 21 N B Indien iemand inzage wenacht ot bat aoriUk gaat ia hem dit toegestaan Senna s 5 CURAL togan Winterhanden n Wintervoeten Springende lippen I in dooajsi van 25 45 en 75 ct I bg I ANIDN C0OP8 ta Qandk a H VAN LOON ta Ooadk JOH SCHEEB te Huatraekt B NATZUL U atoMik 1 A N T ZESSEN t a dipoabow S91I 2a D BIOSCOOP GOUDA VOORUIT Wij lietso U het eerit keonli maktn met BUFFALOi Douolab Fairbanks William RumEL Wij brcni n U thant een der ootila krachtioeiiiGheo die beslaan LUaEN ALBERTINI ÏM m de overfreldi endc film wm DE MODERUE SAMSON ALBKRTIMI ilaal alle Bdera krachtmenichen plat ALBCRTIIII il daarbij een der beste acrobaten der wereld Wie ALBERTINI met gezien heeft heeft nog Diets gezien Als extra In elke voorMeHinl 6507 50 Renó nieuwe Revue schets WEET JE GEEN HUIS Ia 8 lar r Un Haaiak na VAN ZUULEN n aad r 1 SE WONINattOOD I DE KAZEMIE OPKDOEKT S DE ZEDELUKHEIDSMANIAK 4 ARME HONIAARSCHE KINDERTJES DE XRUIWABENSPUIT UUKE TRUI IN OEN RAAD DE NIEUWJAARtWENSCH DOOR MEESTER SCHRAALHANt DE FINALE MuMkiipjiil Tri Bill Soliede Salon en HuiakamemeuJ elen als Tafels Stoeisa 1 tnnsnka ten Spiegels Schilderiien Tkerts feil Eikenhouteiv Buffetten Boeken kasten Clubfauteuils Zijden Dlucbe Ameublementen I eeratneubletnenten Kapokmstrasiien Woüen en Satijn dekens StroSuatrassen ent ons 8M SPOTKOOPJESMI 10 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN UllinTIUTMkimliili a l liUlikili ROTTERDAM Telefoon 12800 Advertmtiin en abonnementen ep dit Uad voer BOSKOOP werden aangeBoroen door 64 27 D 3PAARHAN Adtterlude 2S3 X BERVOET S UITVERKOOP begint MAANDAG 3 JANUARI s morgens 9 uur met de bekeilde lage prijzen M9S 270 ÉUITKNOBWONK KOOPüKS IN ALLE AFDEELINOBN B Niettegenstaande onze prijzen Immar X9mr blllllk konden genoemd worden in verhouding tot de l waliteiti zi n zi thans teneinde deze uitverkoop tot een succes teimaken nogmaala anomi vaf laao i Wij npemen geen prijzen De bezichtiging onzer étalages geeft U tlliWI baeM ftfi da M xond4 ra waarda van deze schitlaranAa koopgeiegenheid ËI De magazijnert zijn geopend van 9 tot 1 uur en van 3 tot half 8 Zaterdags tot 10 uur Zl t de taiag s I Ztot de talage I IV ROTTERPAM hoek Heerensiraat M