Goudsche Courant, zaterdag 1 januari 1921

V il heil en aafm aan Vri i a Bekenden en Begunstiger E RADIX Nieuwe Haven 240 Gelukkig Nieuwjaar Fr VAN DAM JACi Mr Metselaar 187 Stolwilk Ujjli bSato wanietien Toor 1VM JOH 0 VAN WINÖKRÜEN Bleekerssingel 13 GOUDA In TERRAZZO HOUTORARIET n BCTONVLOER TERRJIZZOaOOTVTEEH m l AANREOHT m Han l l In TKRRA OMATKItlALKN CHR G F DE JONG Ur Timmerman Peperstraat 112 f eo Stoom en diimisciii Wasschirij DE GROOTE ZWAAN p f 189 h g Het compliment van den Dag aait mUn geachte Vrienden en Begunstigers G DE JONG É2 4 Tiendeweg p Van ouda bekende Groenten Aardappelen lenen Fniltzaak van G V d HEUVEL Lz p f 141 K DB JONG Zuivelproducten en füne vleeschwaren Telef 393 63 p f WISBRUN LIFFMANN Markt 106 L ï d HEUVEL Koloniale Waran Aanlappalen Groentenen Fruithandel h g 142 1 Stolwijk TABAK EN SIGARENMAGAZIJN GEBR wout p f 107 Nieuwe Haven 842 p f GEBRS KAMPHUIZEN 124 Banketbakker m h g Goawe 19 Tabak en Sigarenmagazijn De Herder Filiaal Fa A H J WIJTENBURG W jd traat 43 Hoek Groenendaal p f 108 i J KEY Gediplomeerd Kapper Dul bcle Buurt 8 Gou a RuAne sorteenng in Parfumerieën en ToileUrtikelen i 1 64 H P Van WUNG HDEN Aan a mijn Vrienden Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar A J HUISMAN 144 Mr Smid Stolwijk bankItbaiIser l Gijlukklg Nlevwjaar W KERGER handel in Rijwielen en Electrische Arti kalen 146 I 110 p f iR I i Aiéi Vrienden en Bei nsti ra onze beste l uipeijil 1 wenlfthen o er 1921 jisi w d H HOUDUK ZOON t p t p f ALB DE KONING 199 Haastrecht p f A DONK Handel in Rijwielen Moffel en Vemikkelintichimg m h g p f C VAN DUUREN Bonds Hotel Huis den Hoek m h g J VAN DUUREN Handel in Rijwielen Reparatie Inrichting m h g Fa MULDER OOMS Groothandel in Wijn en Likeuren Groenendaal 68 63 Tel 6 4 M jn geachte Clientèle m h g 68 p f W J FUN Vrienden en Begunstigers een gelukkig jaar toegewenscht p f L J DE PATER Keizerstraat 82 Tabak en Sigarenmagazijn m g 71 Vrienden en Begunstigers een gelukkig jaar toegewenscht 198 J DE GRAAF J GROEN Bode Haastrecht Gouda Dagelijks behalve Woensdag P t 194 219 i r Aan al mijn Vrienden Begunstigers en Bdlraden geMOlg Niauwjur 186 M BUUENSE In Granen en Kniidenierswaren StolwUk 1 LL i Uli li NIEUWJAARSWENSCHEN GOUDA A ANNAARS Cotffeur 1 W chl l r t I p f J A ANDERS Melkulon p f Harkt 48 VmI zefren en voorapood toegeweoBcht aan mUn geachte Clientèle en Vrienden T ANDERS S Borstelfabrikant Klelwegatraat 15 Gouda OaUKItllU A IRINKMAN ZOON MarM II lauO It p l A M ARDON Schilder Groenendaal 52 T DEKKER Belianoer en Stoffeerder GROENEWEli 17 P J L VAN DER BEEK 6 Grouter p f Gouda P C W BEGEER TURFMARKT 108 12 V t M M BELONJE Jr Bierhandel Natuurbronwater an Mbieraalwalerfabrlek 8 In Gedlatllleerd p f KeiMnitraat 86 7 1 1 148 Electro Tcchniaeh Bureau G A BELONJE Kelieretraat 83 p f Tel 148 W BELT Melkaalon HMfdagenl N V Tljdireeat Hoogstraat 21 Vrienden en bekenden p J BERENOSEN Spoorstraat 48 168 m h g Heil en zegen toegewenecht aan alle Vrienden en Begunstigers Wed C V d BERG Horlagerie 8 Groonenilaal 16 G VAN DEN BERG Coiffeur 11 Kleiwegstrsat 16 p f G J BERGSMA v h J SCHINKEL Westhaven 3S wenscht z i geachte clientèle een gelukkig Nieuwjaar P H A BERLIJN Stoffeerder 10 Korte TiaQdewe8 4 Pf p r TH J V DIJK Metselaar en Aannemer N Haven 388 340 844 Tolef 686 P f 24 Gouda DE GOEDKOOPE WINKEL fhoMMS Laarsaammaallii A A VAN DIJK Voorheen T v d HEIJDEN 23 Peperstraat 110 Het compliment van den dag 1 r K DIRECTIE EN REDACTIE aOUOSCHE COURANT 1 Pf G A VAN DRIEM 166 Inspecteur der Utrecht p f Bleekerssingel 25 L A EDELMAN 121 Dames en Kinderhoede p f Groeneia Tabaksfabriek Het Vergulde Anker M M J GOORISSEN Zn t f 81 Kleiweg Firma P J ENDENBURG J VEEBSTAL p f 26 S N V Goudsch Goederenvervoer v h BOON ft Co p f 32 Turfsingel K ESSEBOOM Koloniale Waren en Comestibles 26 Zeugestraat 76 Met Nieuwjaarsgroeten W GRAVESTIJN Vertegenwoordiger Singer Maatschapplj 33 Kleiweg 6 J C FICKWBILER Koloniale Waren en Comestibles p f 27 Lange Tiemieweg 45 a GROENENDIJK Lange Tiendeweg Gouda Agent van de 34 Bierbrouwerij D Oranjeboom J P FLUX p f Niedwe Schoenwinkel p f 28 W GROENEWEG in Brandstoffen p f 36 Raam 16 E F0LKEKT8MA 125 Volksslagerij p f Hooge Gouwe 7 Fa DE GROOT Heerenmodeartikelen p f 36 Hoogstraat S J VAN GENT Mr Timmerman p f 2 Nieuwe Haven 296 J P DE GROOT Mr Metselaar Timmerman en Aannemer p f 87 Wachtelstraat 48 G J BIK 13 in Hoeden en Petten p f Lange Tiendeweg Een gplukklg Nieuwjaar wensch ik aan al mün Vrienden Kennissen Concurrenten en V anden tjj die mij het meeat haten wensch ik al het goede DB GOEDKOOPB WINKBL KLEIWCa hoak i aga rut SOUD 2IS Ell naar BERN COBBN L BINNENDIJK Gouwe 228 H P HERFST Sigarenfabrikant 40 Gouwe 126 p f Vleeschhouwerü W DE HAAN 127 Turfmarkt 14 p f Telefoon 248 p f BIOSCOOP GOUDA VOORUIT S DEN HARTOG Bloemisterij en Bloemenmagazijn SEMPERFLORENS Wijdstraat 39 Gouda LUNCHROOM HOLLANDIA MARKT No 40 41 B NIEUWENHUIJZEN Aan Vrienden en Bekenden een gelukkigNieuwjaar PALSGRAAP J BOER VAN HOORN DE JONG Rijwiel en Motorhandel 42 Doelenstraat 12 Café Het Centrum A VAN DEN HONDEL p f 43 St Anthoniestraat 12 Blllart en Meubelfabriek L DE HEIJ Melk Boter en Kaashandel 88 Nieuwe Haven p f 16 WachtelBtraat 45 P f A BOERËi Maat en Reparatieschoenmaker A HENDRIKSEN Fruithandel Groenendaal 21 Jaagpad 36 G N 17 L BOOGAERDT Banketbakker 18 Lange Tiendeweg SCHOENBAZAR MODERN Th H HEESEN KLEIWEG 112 GOUDA Vj N V Vereenigde Brandsloffenhandël T h S D BOON en firma P DE VROEDT p f 19 Turfsingel P BRUYNJE voorheen v d HORST 20 SCHILDERSBEDRIJF A HOLLANDER ZOON wenscht zijn geachte Clientèle en Begunstigers een voorspoedig Nieuwjaar DE BOSKOOPSCHE ESKIMO Sbrengen langs dezen weg van uit hunBchaamle hut een welgemeende Nieuwjaarsgroet aan de GOUDSCHE VERKLKUMDE VISSCHEBS 222 Gouda F IN T HOUT Veerstal 4 44 p f p f Gouda DE PAPIERHANDEL L HUISMAN Sigarenmagazijn 46 L Tiendeweg 36j Pj Vee zegen en voor8poe I toegewenscht nan mun geachte Vnenden en Begunstigers W IDENBÜRG Mr Stucadoor Kleiwegstraat 26 A DE JONG Lood en Zinkbewerker p f Lange Dwarsstraat 29l M A CATS GOUDA PAPIERWARENFABRIEK ENVELOPPEN LOONZAKJES SFGARENZAKJES TELEFOON INTEEC SI 111 FLUWEKLBNIINOBL U IS m B DE JONG D VAN DAM 123 Timmerman p f Keizerstraat 61 J C DORLAS Koffie Thee en Tabak p t 126 GBZ VAN DANTZIG Modes Hoogstraat p 5S GOUWE 8 8 VAN DANTZIG p f p f BALT A DE JONG OosthavaB 2 Parfumerieën en Tollstartiktlen p f 48 W F C LAMBERT KUwisIhamlel p f 68 Nieuwe Harkt 2 Aan alle Vrienden en Bekenden Gods Zegen toegewenacht bij da intrede van hetNieuwe Jaar 69 C LANDWIIHR en Kchtgenoole C DE JONG Lood en Ziokwerker 51 St Anthoniestraat 20 F H VAN LEEUWEN SIOAREN MAGAZIJN 122 1 Raam 816 De complimenten van ddn dag TH VAN DER LINDEN Kruldenierswarcn p f 60 Nieui e Haven 362 FIRMA J VAN DER LIEDEN Gz In OlWn en Verfwaren p f 61 Turfmarkt P DE JONG ViBchhandelair 221 I Stolwijkersluis HANDEL IN WIJN OifDISTILLEERD FIRMA LéURENS p f 62 A Ö MARTENS jCo 64 r MAAêLANl io n en Laarzenmifazijn P f esjjtlfvegstfaat 14 1 Heil e4 Zegen tdegewensctjl aanjlfil i Begurtstirfers en Bekenden i ipowcl bulten als binnei de stad f t ha DE miVEN A VAN ipfEUfcS Wed L KINT V DAM Modes 66 WUdstraat f Markt 44 1 j Wljkela Oosthavei 37 Nieu o Haven 168 ahdel in Binnen en Buitenlandscheledisti leerd Wij en L urhahddl E H VAij MIl icht tij geacht 1 Begunstigers en Be en teit gelukkig ibieuwjaar M teerstal 82 J FlrmaJ H KOK Handel in IJzerwsren en Gereedschappen huishoudelijke Artikelen Smederij en Keparatielnrichting ywtt alle 66 soorten Bascule 5 ïÈc M MfyiASCH z Markt 28 in Goud en Zilver p f 7 f SlRarenmagazön DE KBOOÉ Kleiweg 22 i 67 4ouda N V Modt Etabllisemtnt BOUDA J DE MOL ZOON KLEERMAKERS L N POLDERVAART Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt Verhuizingen door heel het land onder garantie L J MULLER Dames en Kinderhoeden Lange Tiendeweg 74 wenscht zijn Clientèle een gelulckig Nieuwjaar 73 A J OPSTELTEN FIRMA S H POLAK 74 Opticiens 70 p f Markt 26 Gouda GEBR DE RAADT Manufacturen 5 p f 76 Westhaven 8 Wed G M PEETERS Sigarenmagazijn Markt 20 Heil en Zegen toegewenscht aan al mijn Vrienden en Begunstigers H J RABOUW en Echtgenoofee Loodgieter Raam 76 OndeÉge Lompeo en Metaalhaode STOOFSTEEEG i TELEFOON 503 ELECTRISCHE MEUBELMAKERIJ BEHANQERIJ STOFFEERDERIJ en BEDDENMAKERIJ B W VAN DE PAVOORDT LAICIE TIMDEWCa 10 11 TEL EOO I 116 20 PETIT en Co p f T A F VAN DER STEEN ROEDEN EN PETTENMAGAZiJn P f 86 Kleiwegstraat No StI W L VAN DER STEEN TAILLEUR p t 87 Kleiwegstraat T G STOPPELENBURG Mr Schoenmaker 180 Graaf Florisweg 42 Wenscht zijn klanten H G Hoedenmagazijn TRANSVALIA voorheen J SCHENK 90 Wed A H MEIJER P f J F W TURION Gediplomeerd Electrotechnicus p f 91 ia UITTENBOGAARD Opticien Horloge en Instrumentmaker p f 92 Lange Tiendeweg 19 J A VAN DER VALK Gas en Waterfitter Lood en Zinkwerker Doelestraat 21 p t 93 G J VAN DER VALK s Electro Technisch Instaltatiebureau W datraat 8 94 Telef 461 A V VEEN Stukadoor en Witter Vrouwenateeg 96 Heil en zegen toegewenscht aan al mijn Begunstigers Vrienden en Bekenden L VEERMAN 96 Korte Tiendeweg 11 i VERÏAAIÏ i Nieuw P VERKAIK AAIK Nieuwe Haven 120 97 Coiffeur m g Wachtelstraat 26 T VERKAAIK Lood zink en aanleg voor waterleiding Oosthaven 8 p f 98 Firma N VERKERK Zadelmakerij en Lederwaren p f D VERMII Brandstoffenhandel Telef 181 Bleekerssingel 77 78 ra 1 g W VERMIJ ZOON BEHANQERIJ STOFFEERDERIJ VERHUIZINBEN p NIEUWE HAVEN S3 6S K VIS ZONIN Handel in Lompen en Metalen I wenschen hun begunstigers en bekenden 1 een gelukkig jaar I 102 Raam 200 CHR DE ÉRUIN Kruidenier en Brood Dep6t 200 P LUTEIJN Mr Timmerman m $ m h g N V Stjoom Tabak en Sigarenfabriek CHR VAN DELFT Mr METSELAAR DE OOIKVAAR v h BLANKEN DEN HARTÖG HAASTRECHT aoi G VAN DIB8T Zadelmaker en Stoffeerder W F OOMS Mr KLOMPENMAKER m h g J D OOSTERLING Mr KLEERMAKER m h g M DUIJM Clientèle en bekenden m h g 204 TH RATELAND p f P RIETVELD K VAN DUUREN Handel in Rijwielen Handel in Manufacturen en Aanverwante Artikelen m g 206 J W SAS Electro Technisch Bureau Schoonhoven m h g 206 JOH SCHEER Handel in Kmideniers en Gnitterawaren p f 207 W EEGDEMAN VleeschhouwerO en Spekala erU J SCHEER 191 m g Agent Haastrechtache Courant m h g 208 JAC STEENBERGEN Mr Schoenmaker p f 209 W d K STEEHOUWER ZONEN Handel in Brandstoffen p I 210 W STUNIS Gediplomeerd Hoefsmid Mat beste wenschen voor 1921 211 C TH VAN vliet Rijtuig en Wagentaaker m h g 212 B W VAN DER HEIJDEN m h g 196 P DE WILD Groentenkweeker D HELLINGMAN SIS p f Rijtuig en Wagenmaker Haastrecht wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 196 TH HOOFT Wed C W VAN ZULU LANGHOUT ZOON m h g STOLWIJK J V d BERG Galanterieën en Aardewerk L G W AARTSEN h g Schoenhandel Schoenmakery h g 181 Stolwijk J BURGER Beurtachipper StolwUk Gouda Gelukkig Nieuwjaar F J BATS 186 Brood en Beschuitbakker Tentweg 132 StolwUk A R T d BER6 Brood en Kleingocdbaldter h g 133 Stolv gelukkig 21 X Aan buran n begunstlgars Nieuwjaar toegewenscht Aanbevelend M KOOI WIJK Jr P SCHILT Ban n tlaafabriek Bane lenhaul StolwUk Gelukkig Nieuwjaar GERRIT y DAM JOH KRAMER la Manufacliren 160 StolwUk StolwUk h P y DAM Émodbakkar Da Varackaldenkay ft NATZIJL 161 h g StolwUk StolwUk C J SCHEER Az J G GOUDKADE 140 StolwIJk In Granen Kniidenierswaran Stroo ani h g r m Aan Vrienden en Begunatigan ten gelukkig Nieuwjaar J C STOPPELENBURG Zn 168 Mr Timmerman L A STOPPELENBURG In Kruldonicrswaren Tentweg StolwUk h g 154 W STOPPELENBURG L V d HEUVEL Dt Handel In groenten fruit ens In Manufaeturai 166 StolwUk 143 h g h g J H VERBURO Ia lUiui Htutai WUdatraat StolwUk h g i 16 Gelukkig Nieuwjaar L VERHAGEN Vleeachhouwer 168 StolwUk Gelukkig Nieuwjaar V KLElJlN Sigarenfabrikant 146 H VERMAAT Handel in Brandstoffen Hout Aardappelen enz m StolwUk GEBR VERMAAT Motordienstondememing StolwUk Gouda Rotterdam 1 al mijn Be147 IW p f Een gelukkig ieuwjaar ai gnnstlgers en aiüiitèle W M DE VREUGT Kruidcniera en Grutterswaran C KLEUN Barbier StolwUk h g Gelukkig Nieuwjaar 1 J J ZUroERVLIET Brood Besdiuit en Kleingoedbakkar h g 163 StolwUk GEBR KNOOP Brandstoffenhandel Zand n OHnt Firma GEBR KOOT Wede J ZUIDERVLIET Café en Uitspanning 164 StolwUk Timmerlieden Metselaars Levering van alle soorten cementwerken h g 149 h It TABAK SIBAREN EN KRUIOEIWIISWAREN JE ADRES VOOR DRUKWERKEN jtacHTsoHAP aauasoHc oouii aT 157 Asabevelead L VBRDOOIIN T ntW S Het compliment vso den ds Handallm Electrische OrnameBten Lampen VerwarmiDgstoestellen enz W J V d VLI8T 161 Aanbevelend Het compliment van den ag WIE IN DEZE TRCCK reclame i eihoeft ADVEIRTEERE IM DE COUDSCHE COURANT l WEBSCHyMT OMGELVKS 1