Goudsche Courant, zaterdag 1 januari 1921

laandag 3 f almari 1921 59e Jaargang No 14511 30 Radaetie T lef iDterc 546 ii i li t spoorw gSM ui l u MaagdMbuiiB waaraan 98 van de titenwerechtjgidfrn d lnanwn heeft aich voigenii ik n vooi oopogen uitstag een tneerdarheut vak twee dordlen voor tuMking uitgesproken Tii Wtnter eld siemden WA te RottlM 96 A Ook hier rtonuien tw e fewien w r Htakuig Het afwecitlen der staknng aou sedner alji oen gunstig vowteeken voor 1921 mogen worden besehou wij omidat het er op ww M yaen dat de Dult che arbeUku eindelijk begrijpen dut etaikiog met het ware ntiiddol i om uit iIh ellende t raken In Encflbwd Mt meè het JMv te vai eens rrU optimiatiscfti geatemd voor leover het betreft e lersohe kwestie die in 19U0 aooveel beroering heeft gewdit Sir Ik kan nteta segigwi lan dat vooinoover VM er bü betroUteQ zUn wij op dm vrede uit xiJn maar er kan gaen eomlmimlfi bestaan met nword Toon h n gevraugid werd of de aanneRwn van tie Home Rule fWtot eenig n iavloöd op den toe tanii haii leJde Greenwiood de wet die thans Hoor dwi Kaniog ir bokrachtigid u rechtvaanllger van opzet en edelmoed gw van l epaliag n daa uieikie vn eser Home Riule wet ook Onder haar vlffueur zal het lersche vo lk het toezicht hebben op landbouw onderwas plaataelijk bestttur mijnen m fabtwkm pensdoenen veraekeHngen knrion atUes hebben dat met het dagelyksch leven in veobandJ staat Aan Ierland u thans een mate van selfbeatiiur toegestaan dat aih hot verder wordt ontwdiikeld tot den omlang waartoe in de wet is voaraien e m werkelijk toeoüdit op ayn natinnaJe leven za 1 vormen Hy kenschetste den maatregel alü een gewleldlffe stap voorwaarts m de geschiedenis van de lersche kwcBtie De kwestia van UiLater had oji ehDUtlan te beataaa t e hinnenJuidiiohe eenlbeiKii in lerknd was in handen gegeven van de leien xelf die Iluiertoe moeaten komen door midded wa hun eigen gekxnen vortegenwoordiffers In Jiftin parlementen Wat ook de OfitwllDkeling in de toeloom t zou i n geJoojÜde Greenwood dat de poküeke geachiedtoehir ver deze wet het begin van h t Indt wn de leraohe kwtostie nou nouneiL Motoïbootdienst Gouda Rotterdam W M ELSHOUT Tal 347 aouw 9 4S56 20 QOUDA Aannemer van transporten te water naar alle plaatsen Tenslotte heeft men oelk te Home het Nieuwe jaar gevierd in tameJük 0M wedste atenunmv dank xü het eiiwl van d Annunikr s avontiBU De oatlMrhaadaUngien tuaschen ItaliaaiiiAcbe en FiiumeeMlte ten bl iik achter aich Roy mg Jechts n bos verwardie haren anet nauweliJJut iets van een raemtchelijk gemoht dat met ongielooflyke snelheut hal over kop van de helbng afrende Aoy haaatte uch om den gevallen man te help en aoo vlug was de jonvaman dat de knUtrook notf niet omDetrofaken was toen hij op het toonael verscheen Het ffezicht van den man WB eeo psoinB gekeend naar hot bouhje heigroen maar ht was Mhijnbaar oog cwetst Inderdaad toen Ray hem Jn ijn armen optoXde opende hü liia ooffen en ffinff waflgelend op zyn voeten ataan tertviji hy ntet zijn band naar J jn hoofd gtreep Het WB Jonathan Gner de jachtopaiener van Lowiran Zyn eerste vraatf waa vreemti Heb je hem ceBten vroeg hiJ fi m al zei Roy lan man dU ie waUle vemrwoirden Ja Jk heb bem frezen Heb je aijn gezicbt gezien Helaas met duidelijk Ik heb niet om zyn geaichi gekeken antwoorikie Ri Maar ais Je beter bent kan ik hem nog wel nAalen Do man gaf een meht half van verilchtinc half van pün en fl lnv weer ütten Neen blijf bij mJQ zei hy 41et nou nutteioos zyn Hy loopt als een haaa Maar londer aijn antwoord af te wachten had Roy dah al gehaast naar de kleine geul waait mpj aanvaller van den lacfatopzJKiner aan ongedoofelijk viug vm weccetoogwn I Wocdk vefTotg t STERKE MAC Kaar bet Schotsch van S R OFOCKITirr GeauttMxriaeerdo vertalintf van L P WÏÏSSïaJMK T ROeSUM Nadruk varbodui 79 Joag en waikitoeir ofisctwon nïet een beetje minder zeilfivortPouw n dfan vroeger Wp Roy tuescihien zyn schapen zonider andecr verdedtijgimgismiddel dbn zyn stberke armen en de viuisten waarvoor ledtereen bevreeed waa Alleen nam jhy soms ctes avonds een flinken ikmippel mee waarmee hy eene noodigediwongea een jongen stier met een enikelen ala r had edbod De schapen van Adam M c QuMrr waren rajn eenatiB H rg H j was orby grootgeïïracht en hjj kion diat werk dioen en toch veel tijd ovwhouden voor aajn eigien naken Zyn oog geecJwirpt zooals alleen dtat van een sohaapftieirdter k oags natuurlijk de dingen m het gfwot Geen schaap Don lajch ongenierkt van de kaïdldte verwiijtferen fin toch iwaien de edachten ivan Roy maar met één dhw bem En dht ééne dung het k eene schandie n ibat ite z€ igen ww niet Ajdiwra uMiar dbit ihu den naam awu weten van en den dood toebrengen aan dten geheiinlainnalgen pensoon dÜe ai tweemaal schrik an asffst over bet Uod had ebracbt en A C CDSIll in Assoraitiiii GOUDA 84 Tatailoon N Sluit alle verzekeringen voor particulieren handel scheepvaart en Industrie yyDe Groote Zwaan stoom en Chemische Wasscherij TELEF 540 GOUDA EERSTE KLAS INRICHTING N V Wessanén s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1715 5383 Voedert uw Ve met 84 Mui we Lijnzaadkoeken merk ster en w l aitmuntende door hoog vetgehalte L Ivf N Mi EEL merk STER in geplombeerde zakken Q rootBte voedingswaarde Alle gegarandeerd Zuiver KereDiploma Parijs lïOO Negen Gouden MedalUes Pipma OB dONO BabMunn Btalttrien BaddHumlim VMkBiliHOL Tel 47 Gonwstl GEEN BETER adras voor LEDKR n FOURNITUREN tsgen concurreerenden prijs is utd NIEUWE HAVEN 306 In het bekende Schoenmagazijn DE GUNST il Groote Prijsverlaging bij = C A B BANTZÏNGER Speciale aanbiedingen in Witte Goederen mat extra 10 lo korting ZIE ETALAGE TIENDEWEG Accountantskantoor H HFARRIÜiS Lid N d Intl van Aicoantantl HANDELSBEBOUW Kamer 5 sn 6 Tslef nes 183 388 VLAARDINQEN 5974 11 Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige bijhouding van kleine boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden Pijn in den rug lendepün rtieumatiek iechias jicht podagra pierverrekkingen verstmkingen stramheid stijven nek rheumatische zenuwpijnen kan men spoedig kwytraken met het pijnverzachtend wryfmiddel den KloosterbÜsem De KI oosterbalsem wordt ook met jjrroót succes aangewend by brandwonden snü wonden zweren kloven uitslag eczema ao 04 aambeien winterhanden en voeten etc Prijs per pot van ± 20 gram ƒ 0 80 van ± 50 gram ƒ 1 60 van ± 100 gram ƒ 3 van ± 250 gram ƒ 6 Alom verkrygbaar Eischt rooden band met onze h ndteekemng I I AKKKR Rotterdam rlfR f L8y 5 98 van de Beroemde Acolos Fabriok f 140 Amorikaanicbo Orgela mat Harp f290 DUITSCHE PIANO S 7 Octaaf Kruibsnarig biïondare mooi afg wr i te tnon f 450 135 40 StcRda groote voorraad verichillenda modellea en gelaiden Toorbanden en vordvQ Ugea o ij kende lage prjjit u verkocht Vraagt iDhchtingen OKPa KOQMj Boskoop Exceptioneele UITVERKOOP r r 20 pCt KORTING in alle afdeelingen ook op Maatkleeciing Vanaf 3 Januari a s zijn onze netto prijzen Heerenconfectle Costumes vanaf ƒ 16 Dcnii Siiisons 9 r0 Pantalons 2 90 Regenjassen 9 90 Heerenartikelen Hoeden vanaf ƒ 2 90 Maatkleeding Costumes vanaf ƒ 48 44 52 19 20 Demi Saisoiis Winterjassen Pantalons SialencoUectie Ie onlbleden 0 98 2 90 0 25 1 60 0 60 7 60 0 55 0 45 0 30 0 45 KinderconfecÜe Jumpers blouses vanaf ƒ 9 Suffolk Costumes 9 9 19 16 12 Petten Overhemden Brctcis Shawls Handschoenen Norfolk Costumes Jongeh Costumes Jongeh Demi s Kinder Demi s Truien Dassen Sokken SUppe Boorden Stijve Boorden Hoogstraat 327 337 H HOLLENKAMP C Rotterdam Jt Tel 2600 Rookt DORUSMAIlYLIlNDTIlBIli No 3 ik 40 et per ons Dorlas Koffie a 1 20 per poDd Dorlas Thee Oranje Pecco 6403 il 4o Cl ttmr on Balans Oppuiming VM alle voorradige Potoarllkvlon tsgsn tchsrp osncurrssrsnds prijzsn 132 tol 2t DECEMBER 30 Firms W J VAN ZANEN 0 Hsvsn 18 UNION Hoofdpijn wordt in minder d geen i l GENEZEN door j SEMA S Hoofdpijnpastilles Vwkrggbaar in baajea van 60 Oti bg ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER Haaatrecht B NATZIJL StolwSk A N VAN ZESSEN Schoonhoven Electriacha Driikkwii A BRINKMAN ZOON OOUUA 2 T5 o TX v © to cL v ertean tie folSLcL TrooxCsho cxd e BIBALVI iOtt KH riBHTDAeSM VKBSCHÜNT DAGELUKS ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met ZoKlairiilad per kwartaal ƒ 2 B0 per week 22 cent iveral waar de beaorgin per looper eachiedt FraMO per post per kwartaal 2 76 met Zondmgabtad ƒ 3 40 Abomementen worden dafelijka aanfenomen aan oma Burean Markt St OOUPA klj eaze agenten den boekhandel en de postkantoren ADYERTENTtHPRIJS Uit Geuda en omatreken behoorende tot den be rgkrtaf l i regels ƒ 1 3V elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Goada en den beaorgkrlng 1 S regels ƒ 1 5S elke regel meer ƒ 0 30 AdTertentiën Tan publieke TermakeHkhedan IS cent per regel AdTerteatië in het Zatardagnmnmer 21 K h JBla op da prDa INOIZONDKN MEDEDBKUNOINi 1 N ia fUC alka nfé tmn tUê Op da Toorpagina M hoogw OMra adT rt itll a ingeioaden nieiie aalliiga b eoatnut tot iter garadaaaudaa prU Groota lattara aa rawlaa warden barakaad naar plaatamimta AdnrtaaUta tamna werdn iagaaoadaa doar taaaekadnraat raa aollada Boakhaa Waiaa Advartaattabaraaai aa oaaa Agsntaa l r 4 HABKTU 60UDA Adntaiiatratia IMaf Miitvc 81 ÜMitHchland no r ayn Htanttpunt lat twl volkomen heeft voldaun aan de onhwapenin0Hbcpalingen Severing de FMUaiiche oidlnister van binnenlandache saken heeft fen rukukanseliker een mamoraoiliim ovei egd t welik in hUwndterheden aantoont dat de tegenwoordige ornaniaatie der vaUigheuLNpolvtiie voUoomen iifarootat met de voorschriften ten Entente van Vereaillett Boulogne en Spa De moniatar sefft dat alte maatregeien ter hervorming van de politóe welke bot nu toe zijn uitg voe i in volkomen overeenstemming n et de officieren dor l tentecommdsMe syn ontwierpen Tot hctlen heil ft en de Entente commaiSHies geen enkel geval van jurheo g of nlotnale vimg van de g etroffen overewnkoniBten ter kennis van tben muniater giebradit Indien de Q enie dus beowai en heeft moeten die onbeteeikeneaule dingen betreffenm metnorandum lal aan de Ententecomimiasie wioirdan meogedBeld met verBioek den mhoud aan hun regoeringen over te brengien wtier nota riechts algemeenheden doch geen feiten bevat Bdj een Virydag m het mdnlsterite van buitenlandteche aaken gebouidea be prefcmig met vertegleKWiooatiiigers dor politie bleek men eenatemmiaig van oordeel dat rnien aich voor ixwver dit nog niet moebt Ecijn gescheitl atnkt moet houden aan de owireenkomHten meA de Entente over de pol itieorgaiUBaitie Von Betiimann Hollweg t De lev nflioop van den overleden eii i kskanselier Zijn rol in de geschiedenis van den oorlog SchaÜeloosstelIing en ontwapening De dreigende spoorwegstaking Haitiar Greenwood over Ierland Het eind van d Annunzio s avontuur Uitwisseling der gevangenen Roode troepen concentraties aan de Roemeensche grens Tjitsj rin verlangt een conferentie fiulgarije en Sovjet Rusland ONS OVERZICHT boireiL Zijn graotivadler wiaa Pruisasch staatBHnuhdBlteT en bracht den orfefliHceBi titel in het gei acftvt Th obaJd vian Betii te niUken Deoe toweeti is een ran de BTTVOto vraagpuniten düe reedi tot in den reuire besprokien zija doch maapover men bet niog nwrt eena ia gtmosétiL £ a0eiiilü 2iau er In düt overaicht liet ferate in ISSil aille atbnJeidlinig zijn e n blik voorwaarts be werpen voor ïwover dkt a JthsnB nnoigelijik is we ïxmdtea er ap kunnen yiaiz n ihoevee werk de düpiomiaben in 1 1 ziulien kryigen te verjeibten en wp de tallooae vragen dfae op dtefiniltieve reeeUioniEr wiacihten en musscihden in ddt laar itot opBoeiBintff zullein wordlen giebmaoht Echter een gebeurtenis m dÉit udeu we faofl een cUer eerste van de bedan ruike dlie we op den aanataaiwlen Slen Decemiber sullen hebbem te heirdöiiloen dbet one nog even aan t verledlen deailkrai In tem nadht van 1 op 2 Janiucipi n m die vroeRere Omtsohe ryiosikianseaJeT Vioa BetJimBinn Hollweg ovierledien Zym naam heeft een Ibdoeiwlon ikdanïc ooik voor hen dlie zith OTneiriigeiis niet zeer levendlig voor die buit nlatadlBohe ipoilditiieik inieoieiseeeren I d r fcerinnert siich die bettaaiigirijke rol dhe Von Bethfmiann tudems dten oohIIok in dte wereldgfscihaed nis hee£t gieapeefldi sijn redeivo rimgeai m den Rykisda ® dife Wolff uitvoetUs de geiheele weireild ronidhtobe ld e en die vtriend eai vijand met buitemgemrome aamdadht lassen wmdaA steedb die verwachtangen over die tevKxnen aamgejooinidfigidie verfclariÉng hioogigeapamien wiaren maiar ook tellcenis weer wias men tedeuiigeeiteldi w aiLt Von Betihimiann verafcomid óe kunst vee te prarten en toch wedmd g te zeigigem Vandlaar dat hy nooat ibewredfigidiei diat het publicik diat hunkerdie naar h lzo ldel hedieln over een veldfellaig of hoopite iets te hooq en over Siiet nadierendl eind van dem krijg werd afgoscheept nxet algemjeenhodien met lofliedteren op db dlEup pere troieipen die Icunda e lediders eitc Von Eetihmann tenslotte iftiondrt dtoor de geallieerden aanigem rkt als een der VKramaamste schiuldbtgen aan dien M rlog ook znjn sociaal democratische Uin4geaii00 em houden hiean verantwoorrflel yk aan het uTÜbröken vam den vollkerenetrijd en tydtens het 2300 pompeus aangfiaawsdhlgldle en miet zoovieel gestrengiheid be Eioiniein maar tvt hedten met beëindigde OwJeraioe4c naar die s 3ïuld belhoopde hij tot degenen dhe heit langst en e scherpst wfirdien gehoord Mocht het ondlenoek nog eemmiaal WK rdien opigevut dba sal een der voomaamate igetuogefi of verdbchtem jwst Booals men ae noemen wril ontbreken Von Bebhmiann is ndet heel oud geworden maar 64 jaar in 1856 wwd hü ge ZooUaog het wa peng luk Diuitschland beguiuügdle kon BeithmMUi HoHweg volÜiaiPdi n m die houdïng ha hU by het uitbrekem van dbn ootnlog had aaag cuomen doch naarmate de aaikian voor I uiltaobland een onsunatiger aanitii n tangen vrerd de boudvag van den kanadier w feleoder Ken gToote Mag voor de Duitache dïpoiomarble was het bondffenootachap van Italië met de entente mann HoJlwetr begon rijn loo ftïaan al a asseasor na te Sitraatflhpuria LeSpaag en Beirlijn in de recMen te hebben g atudleerd In 1886 wefftU hj lanidlraad in den Kiede OiberBarauan toen janen later opper ipreaident te Pod dlam lm Juli 1899 vo4g de mjn benoemang tot rG e riinigi p Peaident te Bromberig m nng in Ocbwher van hetaelfd jaar werd hij tot dleae eiwnchjtiigie func itte in den prowtncie Biromjdanibu ng geroepen lai Maart i906 kwam ziijn benoeaning itot mdndatetr van Baraaemlwadbche Zaken iteimtijil hy in JuniL 1907 na die toen gevoJgti peieoonsrwiiBaeldnigen aits ataatssecretaaris en vAce Jtreaidteint van het staatsminlsterie werdl aiaqgerwiezen Nog deoKte één tirecUe hoofper kon h toen 9 i ien en ziyn ben 9wiin bot RytefcanseÜier op 14 Juk 1909 bmdiit hem deze vei Kffinff Von Bethimami HoJilwe stond al wrfslagien vree iidieilinig tegienioveT de buitenItindacJhe ipolitibek oip d t oogenbüdlk voor iDuBtschiand gewodhtigeir en belaagirijker dan het comiplex der bdnnenlaodbche vraag stuMDen Zijn geihee e podirtiek sAieunide cp Duitsohiaiufis iniLi faaaTe imuïht Zoowel tn löll als in 1913 toen het m Europa rommeltje heeft hij Duitachland vooral dkea eadie argumenten dioen uitapa efcen Reieds voor de oonloiK in 1 4 was uitgebroken leed Von Betiunann in aonwmige opzichten fia co of begine hij een on vnorlaichtdigdieiid Den 2i9en Juli beproefde hü Bngoland s neutral ïtoit te vertoygefl door te vemeikieren diat DuitscMand met atreefde naar gcibi dlBUKtbredjdlincc ten koate van FrawWijk Hierop vroeig Goachen de Britsche grèzant te Berlijn of de elMe waarIboirgen ook kondlen wordlen gegieven ten aanaien van die knionaëo waair Von Beth maim een ontkwnnendi antwipond moest tgieviein De overeendaonuit sprong Merop af Eimstig iis Von Bethanann verweten zijn mard te heibben gféhroken Snaake België Hü had beloofd Beigrie e oeutraJiteït ndet te ziuUen Bohendeo wanneer Frankrijk daarop geen aïbreuk maaJote TVxdi asün Ip Öuiitarfiie Leger ommdddeUük na de oorlogwerklarinig op Beigoë aangerukt wat Von Bethmann Hollweir hee t geirecbitvaardigdi dloor te aegigen dkt FmnbriJk reeds aaastaJten mai ite door België op iMien herimert nich die iMdem voorname feiten de moeiiijttdheden met d Vereenigde atiaten het mtólutote vtiedeeaanbo van eind 191i6 en de afkondligilkilg van dien onbepeofeten dutUhooitioorfog be n Feimiari 1917 die vxMor Duitschlond noodlottJK u twncnden amdla het hiwmee WBlaon s vyandsehaf op dbn hala haalde In t binnenüandl ffroeddie de ontevtredenlheid Ei bextgeo eLschbe kradhtag binnei andsché hervormdiïgien in democmtilsohen geest en Y statefllmg van het vrwdteacteel op dtemocratieelhen 0rondBla I e conaervatieve nunisteirs wiSden nu het kaMnet vei at ai om pilaaits te makwi voor leiders dter parIcmientei re fb actiea Elr ontstond een Vi iwanring 2 nidler waerfpa De kanBfllliea zou Eyn trouwste niieidewerlders Helffierich en Zinunemnann prijisgeven Doch nog v6ór hieinoniltrent officieele bweeto gm t was ontvangen kwam het bfltüM dtat de kanseher ek tSiiik self ailgiatmden waa De m t hannaiUand dreigienide apoorift e£ataking zal mduehMn kunnen imnlen vwodoomen De dloor dian rykaboind van Duntsche spoorwegfeeambten georganiseerde stemmdng mdngover de eventueek afkondiging tner staking in geval de eischen dier arheidlars worrten aCgewezen is Vryda geejn S d Het defjnd tief re ultaat kan echter eerst over eoriige dagen verwaoht wordlen daar de stemmaogacijters uit de verBC hillende diatrioten eerst naar Berlijn womden medegedeeld en daar bijeen wor eten ge voe idl D leidem van de vier jproote apoqi 1 weigrorganiisatiea die zich aaneengei onn iheWjen om hum eiaohen door te zetten hebben verklaani dat eent atl ondorhani eKngHmogemkheden uitgeput moeten ayn alvoreos tot een openi ijken Ktri l wwruït ovei egaam Hiet is dus te verwachten diat zelfs bil het bereiken van een meerdbrheid vBui twee dbrden voor de staking die leidlftrs van de spoorwegbeorabten het verloop van de nieuwe onderhandelingen weAke voor 3 Januari op het ruksmdnoateni van FUnancién aullen begonnen zullen afwachten By de Vrydta gehouden steroantng on In de toekxunat zal hei puitache voUc de iterdbenaten die h ondMl de ffemaalute outen heeft giehad ituer moeten erkennen Vioor t oogienlbllik echter sullen wyde kringien tiiog eeniigen wirok gevoelen vooir den ooi log waiairiin hij zön volk beeft fi e flee t en waarvan men nu daf liUks in aivnoe en eUende de noodbottlgie gevolgen nog vo lt ZnoaJs men weet zyn het op l oog nlblik wooimaanelijk de onitiwapeningpB en die sohadelloosatelhngakwestie die negeerlng en publiek in beroening brenigen Volgens de pai lementaJre medewerker van de Bv ning Sitandand bahooren tot de vragen waarop den Duitschen kfgevaandbigdeir op öe de kundiigen büeenkanutt te BnwHJL aratiwloord versocht is ibegien de nieuwe samenkonut op 10 Jamiari de volgendie Waarom is er Diuitsch kaïpitaal buitenslandis gebracht wat is het betfra g van het Duatache vermogen wac het bedira dat bele ri is by buitenaandscèe banken en gestoken in bezittingen in onzijdii e l en en wat het mkomen ia uit de Duitsche edgiendommett binnen en buitan landa In zake oaHtwapeninff handhaaft en zijn Het waa geen nmonder dat de acberpaóende ooffen van Roy die weovld vian moeras en heuvelen en heide bij son en maneschyn on lie utren van den nacht en van den dag onidem cht n Maar langen tijd deed hy dit Bondeü Twultaat 0 p een morgen n den tijd van korte nachten Iceerdie Roy na een nacht van vruohitelooe waken terug naar dan schuilhoek vian bet Zwarte Water Hü ha l met open oogen giedegen op den nand van da pote düe uitffliet op de moeraasen van BanHbaToxMrk GedlurMidle al de uren van Aiiabemifl was hy dJaar geweeat Het rwaa aiyn geliefkoosde iwachttoMn over het moems Een beetje O van tdeurvoBtelde boop wiandeide Rioy naar huls wwgelpozer dan zijn gewoonte wae toen opeens het g tuid vian dlnftige ateonmen hem naar den grond deed meerbuoffen met het vluigige inetu om zach te Veiberxen dat in deze dJagan cryn tweede natuur was fpeworden Dat ia aan het Dhu mear zei Roy hü EKhzdf halfUud sprekend ooala bat de gKwoonte OB van men cben dlie weinig Btemmen hoo n En onder aiCh den tlJd te grunnen om aan gevaar te idenken en met aichzelf te overlegif n fwie er toch s nacOvts om drK uur op dSe verlaten plaats kxm asqjn sne de jon e man den heuvel op met al de rlugheidt die hem eds en was Hiet wae naar hot Dfau meer dat Roy nich begaf toen hy omboog kiom Hij liep Boo dbt het meer beneden hem laou ligRen als Mj het in het gwfebt kreeff Dan xou hü faumiea aiMi wvOkia paraonea ar kk u boftiff gesprek hielden 09 diè eenume Fsulliaton aoo dloende ayn lewen had iroxandferd Adbra was Adoira maoir sój mm niet voor hmn nu nitet en nooit In alle geval bad ÜOy by zachzdf vaetgeateld dat aooiang er nog by één enket menach eeougen twijfel ibestond xntreat aajn eohiild aan dien dood van Aiexaaidler Bwian hij niet den igioedlen niaam van een vniowv izou bekSacU iten door dien met aqjn eiigjen maam te verbonden Br iwas e i plefc Ibuiten op die rotfien vanwaar Roy geraaftijk op een noteblok istaamidle een blik 6am iwenpen aver het Walde dal man Huchamin op de mooao breedte van het ILand en ó stille wateten van Lowtran En ook twat hem eigeniijk iedieren dag naar dat plekje thracht kon hy ilaar een zeker wiift ebouw d p een gjroen veld onderscheidlen het huis van de Gaine waar itegenrwxxmÜg Aidora veirhleef Hy kwam hier igraaig fcy ken ofBchtüMi er een acheidfimuur tuetscbeat hen waa niet van rotsen en wateren maar dkwir dat vreeaeftijke omiitsprekeSijke iet dat yn leven had bediorven en van hem den nog jongien man een verBclwppeline van de maatschaipp j tiad g maalot Soms was het daar aan het ioerien dat Iets Hoy was er hoe langer hoe meer van overtu gxL Het was Aflexandeo Swan vermoord of hem temminsrte verdagen Waa het een beest of een mensch idle aan een ibeest igeüifk waa igewiov en £ r was daar te nmdn te iesba gevaarlijlas en dtKMfaüjikB dat byna den dood van Sydney Liotimer had veroorxaakrt dM de ruimaldaad op tïen jongjen Daid Ihad bedreven en Roy MV OoMocfc ón aön eógen aniKfer eiiBeinmairde bad eniM t plek en op loo n onttijdüig uur Vooraichtig hief hij imch op en zün borat rustte op Uen rand Het water wah noK verborgen idoor een iboe hediplanten Toch boorde hij nog Mbeedb de driflbige temmen maar xy chenen nu verder wejt te ijn Vooraiohibig aohocrf Roy de heiplanten tnet yn band iweg en keek vooruit Beneden hem ild r het Dhu meer z wart en onbewegiélijk in de atdtle morffenlucht GriJM rotsen stonden er omheen en aan het verdiere atnd twiee mannen ttie elkaar met heftige gebaipen bedreigden Een hunner de eene met syn igeau bt m die richting van Roy iueê4l een geweer tn nun liand dat de ander hem scheen te wUlen afnemen De man AUens gezicht van Roy was afgewend ihad een vreenwi uiteri ik meer ♦ an een beest op zyn achterste pootten dan van een miensch geschapen naitr Gods evertbetd Ik wil niet ak zeg je dat ik niet wit riep de stem Ëe Roy al eerder had gehoonl je 2u4t het gwveer niet hebben W y höhben genoeg Woed g had Toen klank er een heeecbe kveet van Mrtoede een v ugsge guiong en hal cte ntan meA het geweer wertl neergeslagen en vdel op zijn rug met het wanschapen achepsei boven op hem Dadelyk stond Mc Oullock op üo voeten Halt daar riep hij £ ki in een oo nUlk was hij de teiite aflgarend naar het verdere einde van het Dhunmeer wmarop ten küekvVvonmig pad de strijd haast tyn hooffte pwn had bereailot Op tiet oogenbl dat Roy cbreeuvndle gong er een acbot af de wMle rook er van steag in da nMWBenluciht omboog Het Treemda chopsei wierp een joao fen en Tewc1irik V