Goudsche Courant, dinsdag 4 januari 1921

HAASTRECHT Donderdag 6 Januari des avonda Té u igeeflt lie Gemieaiigide S angvereeniglnff Haar Jaariü losche uitvoerhiff in het gebouwi oncordia Behalve de aan rniumimer wordt no een tiooneeI Ank4e opigevoeni wiaaiTLB df avond met b ü beriwfcejj zal Worden X OUDEWATER Kenlge nieuwijaoirhoudeica t n de Woning van C V aan de Vwikenbuurt alhier ban nengetlrongien en heSjben daar vcMchrikkelijk huiiageihouden oa werden eeniffe meubeÜs vemisldL De politie hMft de zaak in onderzoek Nederlandsche Gymnasiaeten Bond 28 en 2fl December heeft de Nederlandsche Gymnasiasten Bond te Groningen zijn IZWjarig beitaan gevierd Dinsdagmiddag opende de voorzitter de heer Th Pull ter Gunne de feestelijkheden s Avonds sprak dr J R Koopinans van Boekeren over h t lief en leed van het gyWinasiaatenleven van vroeger en thans Den volgenden morgan ging men p T tram naar Paterswolde waar het landg de Braak werd bezichtigd Avonds had een diner plaats waarna het N G B tooneel een uitToering gaf Tenslotte hield de heer J L G Terstceg een lezing met lichtbeelden MARKTBERICHTEN Gemeenteleening Naar de N Rott Crt verneemt is de 7 pet leening der gemeente Ede w 1 ƒ 650 000 overteekend en moet bij de toewüling Op de groote inschryvingaa een reductie plaats vinden EeiT hagedlsTogel ontdekt Blijken eea bericht in ite ndieche bladen deelt de Amerikaansche ieoöloog prot Beebe die sinds eenigen tyd het vogel eninaectenleven in Brltsch Guayana bestudeert in opdracht van het Zoölogiscli U nootsehaiir te New Yoric een opaienbarenda ontdeftking mede Hy ontdekte een dier dat men uitgestMs veti achtte ccn vogel die op een kleine g s vleugelde hagedis lijkt en in de oerwoudall aan de kust leeft Tot toe was het b staan van deze vogelt geheel onbekend 1 jaar v n fit tïidBtiif f te m i teruffKaan De fltemigercchfcigden worden verteeédin vUr atc riën Ie pertsonen Ji in Opper igileiië g joren ziin en daar wonen 2e pemonen die in Oipper SJIezaië jfeboren zijn moer daar ni ei wonen 3e persoiwn die buiten Opper Sjderië geboren üin nuuar daar sedleit 1 Januari l9M oi eerder oinafge xro k i wonen 4e huiteti Op periSile è wionende personen dSe daar op 1 Jun 1904 luin tloon pdaat6 hadïlen maar icze tenigenroJge van uitwiijzinifï door de iDuitsche autoritei4ien heliben nweten verlaten Deai datum voor lc sttenuning uil de inte rgeaJlieerd e i mmiisBie later bekend maken Volirens hc t officreelie blad dier jntcrappalljeerde comjniittsie te Ofppeln zal de stemming ndet voor hait Maart worden Behouden BUITENLANDSCH NÜUWS BELGIË De veepest De maatresjeJon te en verspre ittoiiff van tliï vecpeftt zuMen met ingaiyr van 15 Ja e uari wwrtllen iniïotnjkken ENGELAND Werkloosheid Het aantal werkloozen in Zuid Wales als gevplg van het sluiten der blikfabrieken bedraagt thans meer dan 30 ffl 0 In het Noorden van Engeland staat het er al even slecht voor OOSTEN U4i Die naUbOntichap vjun ranai Joalaf Hieit 8 Ulhr AibendWabt verneemt uit W leenen van gioeclHioi jelie hitè zijde diat de tialatenschap van keizer I 1i ans JozcË üSeehts e i e honderden millioenen kronen bed ragen heeft SPANJïl Sohipbrieuk Hiat Btoom ch4 Samkiisable van de Comlio gnie Transai lantLciue te Barcelona lb snet man en miius wengiaan op cle kust van Vli Ufligarcia ter hoogrte vian Salvora Tot diusver Ziijn 40 soiiiipbreukeioingen o p fepkt Het schip dbt van le liian arieche oilandten towaun had 200 kjoppen aan boord AMERIKA Sterke toeneming der bevolking Den iBten Juni van het aï geloopen jaarwerd in de Vereenigde Staten een volkstelling gehouden De thans gepubliceerderesultaten zyn in vele opzicliteii belangwekkend De Atircrikaanaeiifi bevolking sin de laatste twintig jaren zeW erk toegenomen Van Ifln tot 192Ü gaatNje curvewel is waar iets minder steil omhodfe dochdit is waarschgnlyk een gevolg üeiialve Aljaska en de manschappen van legeR en marine heeft Amerika thans 106 700 000 inwoners tegen 92 millioen in 191Ü on 76 millioen in 1900 Met de koloniën en Aljabka wordt het totaal rond 118 millioen Merkwaardig ia hierbU de enorme groei der steden New York heeft thans 5 621 000 inwoners tegen 3 4a7 000 in 190Ü Detroit had in 19U0 28Ö 000 inwoners in 1920 994 000 Cleveland in 1900 382 000 thans 797 000 en Los Angeles in 1900 102 000 thans 517 000 inwoners In 1910 woonden er op het land zeven millioen menschen meer dan in de steden thans is de stadabevolkmg vier millioen op die ten platten lande vooruit BINNËNLANl Uitvoer Tot nadere aankondigmg is gerekend telyn ingegaan 2 Jan dispensatie verleendvan het uitvoerverbod van steenkolenteeren steenkolenteerresidu s met 7 Jan is dispensatie verleend van het uitvoervei bod van vuurvaste steen StCrt Opheffing Criaiabuneau Naaa het Vadl vornaamt wtordit met ingPflg van 1 FöUruiari a s de afdeelmjï Vwikisvoedjing OriadBzaloen aan het DePbrtament van L N en H opigehetven Woningbouw De mdniöbör van Aa idi hieetft de gelEleentebesituren aangeöchrevon dat hljjkeaifi he m gieirapiporteerd gevallen er per onen Ejjji dlLe d hun in eigendlom toebehooremie wioning vrijiwliillüg ver4o op n en zich dlaJi iby het gemeentebestuur of bu een woninigco rpo natie aanmelden ala gegadigden voor de hUur vaJi een miet rÜikjivoorschot giebouwKfe wioninu De minister voraoekt er op toe te zJen dIat zuJke parsMnen eerst in die laatste piaiaia voor een dergelijke wwninK in aanmerloiilig kxnnen en dan alleen indnen KÜ een huur betadeo Ai e den kiotitpr js der wxmanig dekt Deze eisch za in het verK Ag worden opgieuwmen ondier de voatsviaardlKn waajxwider rijkBVoorschotten Worden verieendt De verdabhaUng van dbn flediatiUefendaccüna De minister van Financiën brengt in de Staatscrt ter kiemus van bclan tlhebbendien dat het thans tot Wet verheven wieteomtweip waairbtj o m die accijns op het giedistiileen wonllt vet ooifül van ƒ 150 met 10 opccntien tot 900 me 10 oijcenten ipea hectoliter van 50 percent op 5 Januari 1921 aait wiord n afgok nd Ktt en imtedTien ki acAiten £ art 9 m werkinff zal treden te 12 uur in den nacht van 5 op 6 Januari 1921 Dientengietvoil e ïe ieder dl e 0 p laatstg emeild tijdtetip meer dan 25 Idter giedistilleerd ongeacht die sterkte voor zichself of v or eeti andar in voorraad heeft verplacht dlaarvan op 6 of 6 Jamuari 1921 fichrifteliJJt aanfirifte te doen ten kantore van den ontvanger d r a ciinaeia Stiwfij miMMr4gc4an un de grfen De vooiwa€uden om ptutsen voor het gT ndvertoeer en vepboÜlon arbnook zijn v recherpit De q anviragen om passen voor de vcrtKMlen stTXJok en grensverkeer moeten DchrifbeSyk en door da belanghebbenden zelf ondterteekend wwrden iingiedG nd b den brijtKuk comanandBOt dJer Kon marechaussee ter pdaatse met opigtwe w arvoor noodSigv weilk terroin gr jiapalon wefcen met bij vuegtuiig van twiee duidelijke portretten van den aanvraiger die ook noodij z yn wunpeer vwiiltaigiijiff der paaeen wordt aangevraasitlL De hooge vrachten op de Spoorwegen In de gisteren gehouden bijeenkomst vand e Kamer van Koophandel te Rotterdam werd o a mededeeling gedaan van bescheiden ingezonden door de Société j néralede Navigation et d Entrepota k Strass bourg kantoor Rotterdam waaruit blyktdat de groote exporten van de kalimijnenvan den Elzas naar Amerika en verschillende Europeesche landen die vroeger overRotterdam gingen thana via Antwerpengaanj uitsluitend dooi de hooge vracht welke do Nederlandse spoorwegen berekenen De spporvracht EIzaa Rotterdam jsnamelijk 65 frcs waarvan 29 frcs vallenop de rout Venlo Rotterdam De totaalvracht ie co 10 o £ 16 frcs meer dan naarAaitwerpen redenen waarom adressante detusBchenkomst der Kamer verzütl om deze belangryke exporten weer overdlotter dam te kunnen Jpidp Besloten werd dat de Kamer zich in verbinding zal stellen met de spooiwegmaat schappy te Utrecht Medegedeeld werd verder dat in antwoord op een schrijven van de Kamer aan den Minister van Waterstaat over de hooge spoorvrachten een antwoord was ingekomen waarin de Minister er op wijst dat de hooge tarieven haar grond vinden in de toenemende exploitatiekosten der spoorwegen die gezien de groote tekorten zelfs niet in evenredigheid verhoogd zijn De meening der Kamer dat verlaging van de spoorwegtarieven daling van de tarieven der binnenschipperü ten gevolge zou hebben mpge juist zyn eene dergelijke overweging zou echter nooit eene verlaging van eerstbedoelde vrachtprijzen kunnen rechtvaardigen zoolang deze in behoorlijke verhouding staan tot de exploitatiekosteh Wat betreft het voorstal om de tarieven eerst goed te keuren nadat daarover eene commis sie uit den handel haar advies zal hebben uitgebracht deelt de minister me le dat hü een dusdanige commissie in verband met de vele reeds bestaande organisaties die geraadpleegd kunnen worden en ook wel geraadpleegd zijn overbodig en mede wegens de uiteenloopende belanden welke zich bij de verschillende gevallen veelal voordoen niet doelmatig acht Piinsi JuKana in 4e bloacoop Pniinses Juliana heeft gisteren beifireleid door haar VadJer een bezoek gebracht aan de bioscoop in die Kettimg rta aat te s 3ra V nhB e vooflname ijk om de ShacWetonfulm te bezHcÜitJigan SaLariecüAng glen4eMnte peti one ei De Staatseomimiasie voo r de sala piiaering van het gemeente ipemoneel heeft na het lui tbrongen van het vooa oopig rapiport iclien arbeul dlie hadx nog rest in verschiilknidie sojb oomimissiën ter handi genomen Ken dier sTib commissdén nameliiik die voor vefr schilleiwle dloor het voorlooipig ra4 piort niet bositirökien a peciaile functieB toooals brancihveer verpJetgend personeel en amiieire stefldie haar vei dlag Vast hetwelk döor tie voUledSge commiis siie reeds in heIiamtel itKg iö genomen In de laatste volledige vergaderLnig is mat algemeene atemmen der aanweaige leden besrloten in dBt tadiEim der werkzaamheden in de pers gieen poleroiekefn over het voorloioplg rapport te begnnnetn of voort te zetten maar evenftiueele critaek rustdg af te wachten en ikaarmedle rekeaiinig te houden bij het uitihrongen van het tweede rapiport Uitbnetding EVectrisdi bedrUf De Haageche gemeenteraad heeft het voorstel tot uittoreidfaig van het Blectrisch bedkijf met 30 teg ©n 10 tatenunen aangenomen lua een langidiiriflNe g eihairaie vergadering De Plattelandsbond Zondag heeft de Plattelandsbond een congres voor leden en genoodigden jehouden te Utrecht De voorzitter het Kamerlid de heer A Braat wees in zijn openingswoord op de wenschelijkheid van meer leden in den Bond en van algeheele vrijheid van werktijd in het landbouwbedrijf Van de fusie moest spreker niets hebben Hy ziet daarin de bedoeling een groot blok van vrijzinnigen te vormen waaruit enkele ministers b v Treub en Dresselhuijs benoemd zullen worden Van deze twee heeren verwacht apr voor de plattelandsbevolking niets De heer van der Hoven van Alblaaserdam behandelde de belastingpolitiek Hg betoogde de wenschelykheid voor het platteland dat er een minister van Financiën kome die eenig verstand heeft van de toestanden in den land en tuinbouw van de bedryven en hun opbrengsten HÜ achtte het noodzakelijk dat alleen practische afgevaardigden naar de Kamer gezonden worden geen dominees of advocaten want men kan niet verwachten dat buitenstaanders zuinig zijn met de portemonnaie der boeren Vrijz ntrï0e PrcisM g nda V ivÉ i Kingfen De Bond van Vrijiainniigie PropagcandaViereenj ngien in Nedeffdandl zal op Zon ida 23 dezer hi Den Haag een alffemeene vengadiering houden tot het bepalen van izijn ImidEnig ten c xaicihte van de fusieplannen van verschillende vruzdnnifre partijen Uni voor Vrouwenlüielan en Abn de IVieede K mer is dtoor de NederlantSsc Uni voor VrouwiopbelanRien een adrei iroz Bdton bestraffende i t vitétm ontweap regelende de Uchamelü ke onitrmrkfloeainjr wan de rtJpefne nuannieHike jeugvlT In dit adres wordft veirzocht om h i de behandiellijic van dit ontwerp in het oog te wiMen houden de no odtaakelyklKdd van de lichamelijke otvtwofickelinK van het Nederlamlsche meisje en de vesumdedn ren in het wet pnitAveorp zoodlanj te doen ziJn dat de vooirdleeJen van het ontweinp evenzeer ten guede zullen kKnnein aan de N oeo landlsche vrouweaijtee jeued aJs hS vrouw en moeder als aan de Nedertandeehe Tannei jke jeu iriL Wij ziJn van oordeel alldas het adres tiat door de bevoofrechitinig van een bepoalde sexe die tre taloin van t wetsontKvcrp diemende tot vérhoogring van dé volksikiracht aletfhts een zeer eensijdiige ia en wij Echromen ndet oon te vertJlaren dlat vvij dit beflcSuniwen als een bevoortechting lan het eene dbel der NederjoiMlBche Natie ten koste Van het aadere dt SamenTcfeiging giankoentcn Het denkbeeld tot aonven voegdniif der Kihanschle gemeeniten dlat het eerst in den Zaamllamschen ra ad ter Sfprake kwam en iwTEiaromtrenft reeds ondeu de betrokken ïpemjeentebestuiren vooTlowpilg wan gedachten werïB igeiwüisööld is tlhanis In dfit Stadium gekomien dat een uitnoodógnnig is gericht tot den Commilsoaris der Konlnxan ir deze provdncie om als voorzitter een vengjadéring te leiden van afgevaardigden Man Zaansche gameentdKi turen teneinde over het al of miet wensclieHijke eener Jereelijke samenvoegiiinff te beraadslagen UIT DE PERS De sociaal dpmocnatie In zyn Ndeuwjaansbeschouwdntg zegt Het V o 1 Ik ojm dat d e sociaal democratie dn ons land de reivo3utionnaire bewegiing ber arbeódiemklasse in iEhiropia aanvaardt en daarvan de consequenties etiroildkien heeSt voor ons exf en land Zy rekende in haar Eenheiidbmotie miet de moigelijtóheid van revolutionaare ihjbuatuicjs di e de gewone piarlementaire tactiek zouden kunnen doorbreken Zij ontwierp een pPOigtram van socialisatie Sat die e vraag voortaan plaatst iai den ipoldtioken strijd van ons land Zy is bezlig de reo igianisatie van ons politiek systeem na etventueele vflax verin f dier imacht ckjoiT de arbeiderskilasse te onderzoeiklen Zü miaakte gebruik van de buitenipiarlementaiire bewegimig dter inÈenmationaile vakorgtanisaties om aan het aanstaand congires de ontwiapienaing voor te atelileoi Zij bereiïlt zich niet z oo zeer voor op het dtoen uitbreken eener revolutie hreibgeen niet hare taalk is in dit kleine dioor sectaini sme en onderlinigten naijver veixJeeldie lani l Maar zy staat wei Siaast gioreed oin wiaar intemationalG feiten haar nuochten plaatsen voor de Tioodizakelijldheid eener revolutionnaire vcTan erjin jr dlaart ij niet het bolsjeiwisme of dte contra revolutie in de armen te vallen doch op den girondslaig van haar eigen soc dem piroffram de ile dinsg te kunnen nem n De oriduidelyklhoden en nizekerh©den die hare vüand en van rechts en van links uit deze posi tde aflleïden zioeke men in de workelijike iaitefmationale en nationale vePho udinigen zelve die nu eemnaa elementen van omzekerheid bevatten waarvoor een reë le arfjeiderspolitriek ihaar oog n niet mag sluiten ONZE KOLONlëN Dia officiimaicMiiiisit van db K III gedood Hiet Aneta persibureau seint uit Welteweden De officier anaohini st van de K Ill de heer v dL Hulst óa op Oudejaarsavond te Cthieri bon diooir den heer Riaroex Ivuhr doodgMchoten Deze had ruaie met aijn echtwenoote dfie naar hot hiuis vluchtte van den broeder van den heer v d H wiaar op de offficJerniachiiniBt den heer Baroeoc Kuhr met een eeet lijntje trachtte weg te leddien Hüefrop Bchöot R K hem dtood Dit afgrijselijk gebenjren maakte diepen iridruk De heer van der H stond als offici eir miachnnist aeer hoog aangeschreven Het recht tot het binnentreden van woningen De Raad van Justitie te Semarang heelt de drie beklaagden welke geweigerd hadden pestambtenaren toegang tot hunne woningen te verleenen vrijgesproken De raad was van oordeel dat het recht tot het binnentieden van woningen by de wet en niet bü ordonnantie geregeld dient te worden GEMENGDE BEltlCHTEN De moordaandas te Utredtt Nader wordt igemeld De toestand van bet slachtoffeff bij den moordiaanslag typ den JaJekoppw lJk was gjsteiravond nog ateedls aoiiKeJüik De P t ënt had nu en dan nwmenten van terugkeerend bewuflteijn evieniw l onmiriltteiHik gevQil door langdunige benvustetoosheid V an den tilader is no g geen spoor De kerkbrand te De Bilt Hoewel de brand in de Ned Herv Kerft te De Bilt na het blusschen daarvan zich liet aanzien als zou d dienst niet spoedig kunnen worden hervat is dit bijzonder meegevallen zegt het U D Het gewelf in de kerk is op Iaat van het gemeentebestuur door deskundigen grondig onderzocht Daarbij is gebleken dat geen direct evaar bestaat voor instorting Doch in aanmerking nemende de mogelijkheid dat kleine tukjes naar i eneden zouden kunnen vallen hebben B en W voorgeschreven onder het gewelf een plafond aan te brengen Het verbrande gedeelte van den muur is met kleeden bedekt evenals het front van het orgel terwyl twee der gebarsten ramen met planken zijn dichtgespijkerd Met bekwamen spoed is men begonnen met het opruimen van den verbranden boel en Zondagavond zou weer de gewone dienst worden gehouden terwijl het orgel niet zal ontbreken Aanvankelijk meende men algemeen dat de biand was ontstaan door achtergelaten vuur in een kerkstoof waardoor men dan den indruk vestigde als zouden de koster en de kosteres nalatig zyn geweest By het politieonderzoek is echter gebleken dat geen vuurtest of stukken daarvan in het verbrande deel aanwezig waren zoodat de oorzaak hoogstwaarschijnl k te w ten is aan een houten stoof waarvan het hout heeft vuur gevat Opoegging collectief coafract Men meldt uit het mijndiatrict aan de N R Ct De Christelijke en R K mijnwerkers organisaties hadden plan het collectief contract met de directies dat op 1 April afloopt op te zeggen omdat ze hooger loon verlangden De mijndirecties die zich onderling verstaan hebben zyn hun voor gt t weest en hebben nu van hun zijde aan de organisaties het contract opgezegd De malaise Na het ontslag van 60 jeugdige werkkrachten biJ de Erve De Jonge fa Schoute heeft ook de N V Pette s Cacaofabrieken te Wormerveer zich Zaterdag genoodzaakt gezien 25 arbeiders onder wie 7 gehuwden ontslag aan te zeggen wegens slapte van bedrijf en wel tegen 15 dezer Staking van aigariebimaJUirbi Oip alle sjgiaa enfabrieken te Steenwijk i i een staying uitgefbroiken De oorzaak hiervan liigit in da weigeïing dier fiaibrilianten tot toetredfinig ala lid van den Patroonabonid ten gevolge wiaiai van de beide andere eiscihen n l kindertoesilag en 5 en 10 toesQag volgiens uitspraak arbitpaigecommissiie tevens te niet gedaan worden De stakirug oanivtart ongeveer Ï 40 ptersonen wiaarvan alleen circa 80 wierkizaam zijn o p de fabricik De Tahaksfptant ƒ 19 000 uit een brandkast gestolen Zaterdagavond om 9 uur sloot de boekhouder van Verschure en Go s Scheepvaarten Machinefabriek gevestigd aan den overkant van het IJ een kistje met ƒ 19 000 in de brandkast Den volgenden morgen was het gestolen terwijl de brandkast openstond Op onverklaarbare wijze is het geld verdwenen De tifein lelliende De Comimiseie van Onderzoek insuike den onrege lmntigiein fcreanenloop heeft Miaandag Haar eersite zdlttinig gehouden en mal ach Wioeoïsdajg 6 Januari bij de directde dier Nederlandsche iSpoorwegen vervoegen teneonde met haar te bespreken d wijize waariop zy haar werkaaamiheden aal verrichten AfUte personen die inilichfcingen wenschen te geven of byiaonderheden weten dlife voor het onderzoek van nut kunnen ayn kunnen deze mededeelen aan den voorzitter den oomanissde Gonnelis Schuytfitraat 55 A msterdaim onder opgave van naam en adbeis dengenen die er prijs op stellen mondieiliinig doOr de commissie te wiorden geftwordL Da drirectie dier Neder lanidteche spoorwegen heeft bepaaJd dat indien voor een ötaWon de laatate aanöliuoftinig is gemist en dat sitation noig is te bereken met een redmgerstrenn weÜke daar volR ens de dfienstreigefling niet stopt de chef van het station waair de aansluitWiig gemist is opdtracht kan giaren dat in aflwijikinig van de d iens regieaiinig deae treró op ecrstgenoemfl staition moet atoppen Oudlejaarsavond sdiieiten Te B GrawemihaKre ae een ll jarii meisje A M N wonende Ligiusterstraat 1 bü het afschieten van vuurwiapenen op oudejiLiar avond door een kogial in de linkerzijde van haar Hoofd getroffen terwijl zy JTi de portiek van de woning stond Na een dngeateild onderzoek werden by den heer W H P K aan de o verzijde van de straat een püisibooi nket eenige patronen in Ijiesla genoanen De heer K erkent te iheblben geschoten dloch alleen in de lucht Ook d e poldtae g iloof4 dlat hier geen opizet dn het spel is Evenwel zijn de pistool en de patronen in beslag genomen Wat den boestand van het meisje aaögaat deze u wtaarschünlylk gievaarlijk aangezien de loagel nog nilet uit het lioofd toon verwtijderd wierden Het opkoopersbedrüf te Rotterdam Op 1 Januari treedt te Rotterdam een nieuwe verordening op het opkoopersbedryf in werking Van aJle bekende opkoopers is de handel en wandel zoo ongeveer nagegaan met het gevolg dat er 713 erkende opkoopers zijn ingeschreven en 99 als nieterken de opkoopers bljjven te boek staan Allen die al eens een vonnis wegens heling hadden gehad werden in de tweede categorie gerangschikt Het bedrijf wordt dezen laatsten natuurlijk moeilijker gemaakt dan den eersten Zoo hebben ze a morgens v66r 10 uur bij den commissaris een lyst in te leveren van door hen den vorigen dag verkochte goederen bestaan er voor hen verbodsbepalingen omtrent vervoer tusschen zonsondergang en 7 uur s morgens mogen ze binnen 3 dagen de door hen opgekochte goederen niet van de hand doen of zoodanig veranderen dat ze voor den eigenaar onherkenbaar zijn enz Sittard zonder wat r Door een defect ain de machine van het pompstation der waterleiding te Sittard is sedert Zondag de heele stad zonder water Het pompstation is geheel onder water geioopen Van de Haagsche brandweer werd een autospuit gerequireerd Aanhouding Op verzoek van de politie in Den Haag is gisteren te Rotterdam aangehouden en naar het huis van bewaring in den Haag overgebracht de Duitsflher E D bankbediende te Hamburg Hy wordt verdacht van diefstal van eenige brieven met een gezamenlyken inhoud ter waarde van 160 000 mark n nadeele van de bankinstelling Lewinson te Hamburg In afwachting van zyn uitleve ring zal hü in verzekerde bewaring worden gehouden Telt niet mee Men schrijft aan de N Ct De volksteilennan geeft in een der straten van den Veenpolder tot dusver nooit beroemd wegens de zachtheid van zeden harer bewoners doch gedurende den oorlog er niet beter op geworden zyn paperassen af Tracht dit althans te doen doch heeft o m het volgend onthaal by een sterk onder den invloed verkeerend gezinshoofd Wat krijgen we nu weer Volksteller Kaarten om vanavond in te vullen voor Het gezinshoofd Voor watte t Kan me ni verd maar kneem die dingen niet an S uit respect voor den zetter blijft dit achterwege maar hier begon een drastische aansporing om weg te gaan Volksteller Kom man t beteekent niets We willen alleen weten hoeveel menschen in je huis wonen Het gezinshoofd J at raakt geen mensch Of denk je voor dit en voor dat dat ik nog moer belasting wil betalen Nogmaals de h ige aansporing tot heengaan met bedreiging tot niet zuinige handtastelijkheden Komt de huisWouw te voorschijn eensiassend knipoogjeV mi fluisterend Geef my het maar De eerz ïne huisvader merktiets op van deze geste di alt tegen z n vrouw zóó ruw uit dat de voUtsteller overigens aan veel gewoon verbTh kt verdergaat bij een der buren verzoekend de volkstellingspapieren in een gunstig oogenblikbij den nobelen buurman binnen te smokkelen yJ WiL vragen den volkateller Gaat dit zoo heel den dag De volksteiler Zoo erg gelukkig niet Maar het zal kracht kosten de kaarten gepl aatst te krygen Eiii wat er van de telling moet terecht komen mag Joost weten En dit na bijna 20 jaren leerplicht Diplomatenverzoening Het Vaderland schrijft Al langer dan een jaar heeft men om den voorrang van het karton gevochten Terwijl de hoofdsteden van de oorlogvoerende landen de gezanten van midden en geallieerde rijken elkander al officieele bezoeken hadden afgelegd stonden zy in het onzijdige Den Haag nog op voet van oorlog In de stad waar het Vredespaleis staat werd de oorlog voortgezet wilde men van geen verzoening weten Verleden jaar op Nieuwjaarsdag brachten de gezanten der vroeger in oorlog gewikkelde rijken elkander geen kaartjes De geallieerden beweerden dat de Duitsche gezant als vertegenwoordiger van het overwonnen rijk het eerst zijn karton aan de Entente gezantschappen moest afgeven Dr Roson de Duitsche gezant maakte er ala oudste van het corps aanspraak op als eerste de kartonnen groet te ontvangen Een jaar laiig heeft men over dit geweldige vraagstuk van diplomatieke etiquette getobd Men deed zelfs het voorstel dat alle gezanten op hetzelfde uur hun gebouwen zouden Ve fiten om elkaar kaartjes te brengen zoodat er geen den voorrang genoot Intusschen naderde de ontvangst van het geheele diplomatieke corps dat nog onverzoend was ten hove Toen vond mevrouw Van Kamebeek een uitweg Zy gaf op 30 December een thee en noodigde alle gezanten uit Eén voor één kwamen zij aangereden de ry van auto s op het Lange Voorhout werd stee is langer En daar ontmoeten de vijandige gezanten elkander en gaven elkaar voor de eerste maal de hand De verzoening had plaats gehad I En daarna hadden de geallieerden dan ook geen bezwaar meer hun carton op den Vijverberg bij Dr Rosen af te geven De prins de Ligne de Belgische gezant bracht zelfs een bezoek aan Dr Rosen En daarmee was de atmosfeer voor de ontvangst ten hove opgeklaard en is de vrede in den Haag geteekend Eén gezant ontbrak de Amerikaansche daar de vrede tusschen de Ver Staten en Duitschland immers nog steeds niet geteekend is Hü kwam geen the drinken gaf geen hand en liet geen kaartje op den Vijverberg Signer Caruso De beroemde Italiaansche tenorzanger Caruso vari vrien onlangs werd bericht dat hü door het springen van een ader In zyn keel gedwongen was rust te nemen schynt er todh erger aan toe te zyn dan de eerste berichten deden vermoeden Heette het eerst dat hy na een paar dagen rust weer geheel hersteld zou zyn thans wordt uit NewYork bericht dat hü pleuris heeft en een operatie heeft ondergaan die zün toestiuid vrü ernstig maakt Caruso heeft wel pech gehad den laatsten tyd Op 3 December kreeg hü in de laatste acte van Samson en Delilah een stuk van het tempel decor op zyn hoofd op i 8 December gleed hy uit op het tooneel en deed hy een leelüken val waardoor hy de spieren van zyn rechterzüdi ezeerde op 11 December toen hy in de opera Elisir d Amore zong sprong er een ader in zyn keel en te Booklyn was hij door een aanval van spit in den rug verhinderd op te treden Al die tegenslagen beteekenen voor den beroemden zanger een ernstig financieel verlies Voor lederen keer dat hy optreedt krygt hü circa 9000 gulden en s de ziekte die hem nu heeft bezocht drie weken duurt komt hem dat te staan op een verlies van byna 83 000 gulden 425 NEDERL STAATSLOTERu tt KI Trakkintt van Duiidag 4 Jan ItZl ƒ 1000 No 17302 ƒ 400 Non 19746 21727 lOO 6493 11472 12U4 13931 20698 riüzen Tan J 05 16 E 142 284 297 326 441 479 669 611 673 712 786 910 936 1166 120 1 1264 1423 1447 1717 1729 1814 1828 1864 1868 1972 2088 2271 2344 2396 2410 2432 2481 2640 2663 2670 2679 2682 2739 2773 2828 2934 3083 SU2 3161 3219 3269 3363 3424 3429 3439 3447 3618 3636 3662 3630 3662 3663 3780 3789 4050 4063 4222 4273 4329 4333 4388 4390 4480 4616 4608 4661 4707 4730 4764 4810 4882 4899 4931 4932 4946 6006 6082 6084 6127 6182 6268 6282 6300 6382 6387 6400 5624 5637 6628 562é 6719 6730 6746 6768 6766 5773 6839 6872 6014 6043 6061 6071 6130 6188 6203 6276 6350 6423 6468 6474 6704 6744 6803 6824 6865 6885 6960 6969 6989 7061 7060 7070 7176 7266 7268 7293 7321 7341 7392 7469 7606 7621 7666 7679 7687 7854 8076 8092 8116 8204 8223 8261 8266 8380 8400 8410 8486 8643 8668 8612 8634 8818 8830 8831 8836 8839 8906 8946 8962 8994 9023 9035 9040 9167 9231 9274 9337 9346 9391 9395 9415 9419 9672 9645 9769 9774 9848 9933 9953 10009 10028 10103 10141 10167 10173 10194 10290 10306 10424 10616 10680 10726 10838 10905 1090 10982 11025 11028 11113 11248 11307 11422 11439 11404 11468 11486 11580 11684 11611 11681 11687 11720 11781 11834 11841 11862 11880 11884 11916 11916 11966 12046 12079 12131 12194 12231 12232 12320 12419 12434 12460 12539 12649 12660 12666 12627 12638 12641 12686 12703 12710 12806 12956 12964 12987 13094 13149 18180 13206 13257 13292 13320 13336 13389 13468 13489 1349S 13631 13532 13606 13621 13641 13673 13780 13819 13886 18907 13928 13982 13960 14018 14028 14035 14060 14089 14120 14126 14133 14140 14163 14266 14299 14301 14344 14348 14379 14393 14423 14462 14468 14667 14689 14691 14603 14632 14667 14682 14697 14791 14871 14931 14956 14989 16009 16064 16061 16289 16302 15388 16390 16444 16614 16566 16684 16694 16599 16760 16758 16761 16771 15784 16849 16893 15911 16963 16998 16000 16082 16092 116166 16289 16296 16370 16397 16441 16646 16664 16692 16694 16720 16799 16809 16862 16902 16965 16962 17012 17024 17027 17062 17102 17122 17190 17348 17363 17376 17376 17406 17414 17496 17618 17522 17683 17679 17680 17746 17792 17803 17810 17812 17831 17937 17946 18064 18167 18337 18363 18366 18380 18486 18636 18663 18704 18739 18747 18766 18793 18832 18902 18926 18934 18941 18964 19020 19046 19110 19278 19288 19255 19342 19401 19476 19607 19599 19682 19760 19774 19803 19806 19809 19866 19873 19877 19904 19906 19915 19947 19964 19967 1B971 20020 20051 20066 20135 20156 20223 20230 20266 20267 20323 20369 20398 20412 20497 20606 20636 20600 20687 20840 20798 20860 20877 20926 20930 20944 21026 21066 21120 21155 21166 21267 21271 21356 21398 21486 21682 21603 21612 21613 21696 21706 21780 21783 21850 21873 21897 21984 21998 22020 22060 22149 22199 22238 22269 22274 22368 22417 2248Ï 22599 22798 22802 22804 22814 22867 22990 Vorige lyst stond 757 m z 751 1622 m z 1632 en 1526 m z 1636 KUNST Begrafenis Albert Roelofs Onder talrüke bewijzen van belangstelling had gisteren op de Algemeene Begraafplaats Eik en Duinen te sGraven hage de ter aarde beatetling plaats van den overleden kunstschilder A Roelofs Ten aterfhuize werd namens H M de Koningin een krans gelegd op het atoffelyk overschot door H M s Kamerheer en particuliere secretaris Bai on Van Geen Onder de vele aanwezigen cp den doodenakker bevond zich o m Z K H de Prins namens H M de Koningin Mr M I Duparc administrateur chef van de afdeeling kunsten en wetenschappen van het departement van onderwijs kunsten en wetenschappen namens den minister De Visser een deputatie van het schilderkundig genootschap Pulchri studio de HoUandsche Teeken Maatschappij on de Haagsche Kunstkring Dr H E van Gelder directeur van den dienst voor kunsten en wetenschappen der gemeente alsmede vele kunstbroeders bewonderaars kennissen en familieleden van den overledene Aan de groeve werd het woord gevoerd door den heer Willy Martens tevens als vertegenwoordiger van Pulchri Studio Namens de Haagsche Kunqfkring sprak de heer George Hoogerwaard terwijl ook de heer Flans Smiessaert het woord voerde De heer W Roelofs dankte de aanwezigeh voor de betoonde belangstelling en in het bijzonder Z K H de Prins Do Gijsbrechl Ook Dr Willem Royaards is de oude traditie getrouw gebleven en heeft op Nieuwjaarsdag en volgende dagen ook de Gijsbrecht van Amstel men zijn gezelschap in de Amsterdamsche Stadsschouwburg opgevoerd vervolgd door het even traditioneele Bruiloft van Kloris en Roosje Dr Royaards had eerst de Gijsbrecht met Kerstmis willen gevea KERKNIEUWS Berotepen Te Oosterwijk bij Leerdam ia beroepen bii da Ned Herv Kerk Da C W 3 Hoek cand te Leerdlam Het reglement op de predikant tractementen Het reglement op de predikantstractementen zal met ingang van 16 Jan 1921 in wei king treden met dien verstande dat dan ingaan de bepalingen betreffende het mininium aanvangatractement terlviji de Raad van Beheer gedurende 1921 zijn voorbereidend werk zal doen opdat in 1922 de gelden voor de kas voor de predikantstraktenwnten kunnen binnenkomen en de uitkeeringen wegens periodieke verhoogingen en kindergelden kunnen geschieden Limburgsdila Pratentanietidaff De 7e Limftnirgsche Profeatantandag zal dlit jaar wiorden geiho den te Mtaaatricht op 16 Mol a s i2en Piniisterdiiifr STADSNIEUWS GOUDA 4 Januari 1920 VoOuimivendtcit iSnnenkoirt beigtini de tweedie ouraus vnn de VpolksunÜvepsJtedt en wel over Muziek Moi enmidkïa van drie tfl vijf uur kan men aich als dteeilnemjeï ster laten ineahirü vein in een der x en van d e Sociëteit De Réunie Doodgiecbnikt GÖBiternu v n omstreekis lOH uur gemaikte op de Steonkade alhier de 4d JBiTj e A U in dienst bij de N V Goudseh Goederenvervoer bekneld tusschen den dLssolboom van ztijn nnert twee paarden be unnen vrachtwiagea en een aldaar staande lantaarnpaal met het gievo dat de ongelukkige t u ia onnM lde 1 y k oiverI e L Dr Rups kon d n ook niet anders cBan den dood constateeiren Kindlei ein niet om boodsdiappan 4aad Aan het bureau vj in podatie üs aangifte gedaan dat bwiee jeugdige maisjes een fijai iK Joneretje op de Markt alhier een boodèchappcntaiachje inihoudend een zak suiker zeep en 35 centen hebben ontnomem Bovendien werd am iSte g edban dat een onbekemde een eveneens 6 janiig joniget een pakje afinam inihioudend e een nieuwe bofrstrok Een ondexmoek wwdt naar de daders in Rüwiield staL Aan fte werd geidaan van tffiefstal vtui een rywLel uit de loods by do kazerne en an diefstal van een rywdel dat ontbeihieerd etond aan de stoep van H aan dfe Turfniaiiktt De polilöe stelt een onderzoek in De Hanaebatik Vod iis de N Z tH heeft de Hanzebank te Delft voor het ihükawtoor Gouda thans gevestigd RÜksifiteun voor partdculiMen woningbouAr Te Amstepdam Ès gevestlgKÏ eem Centraal BenuddeQanigisihureau in aake Bijikssteunveifleening voor Particulieren Wioningfbouw Damr dt tö waar tegen matiige veirgtoeding inllJchtlngien zyn te bekomen voo r pantiioBlieren bouwondememerB en industrileelen dlie geflaruik wl illen maken van de Nieuwe Jlüik8steuhPegielin Zooals in een adverbemtie wordt aanigekondigd aiJn de spireekruren Miaandag Dinsdag en Wioenadag van 2 4 uur Vermoedelijk aal iKiuientaort een vartegenwoordiiger van het Bureau hdea een of meesc znttin ten houden zioodlat mten aioh dan voor het yerkrüg en de In irmatiea geen reÜK naar Amsiterdlaffn zal bdhoeven te getroosten Examen Coetumière en Coupeuse Voor het examen costumière zyn geslaagd de dames A H ËigeLsheim Nordanis S Dortland J Lafeber J Mul en D van Rossum allen alhier en Mej T van Willigen te Boskoop voor het examen coupeuse dp dames A Guldemond te Reeuwijk N Poot en S Stolwijk alhier allen leerlingen van Mejuffrouw Heyaelendoom BERGAMBACHT Als een bewijs dat de pacht van landerijen alhier nog verbalend hoog is kan dienen dat by de door notaris Mahlatede gehouden landverpachting voor den polder Bergambacht Voor een stuk weöand ter grootte van 1 H A 2 A gedurende den t d van 4 jaren 376 glulden huur per jaar werd besteed De bus die bij liet voltrekken van huwelijken alhier in de Raadszaal wordt geplaatst bevatte in h t afiralooDeii jaar Biecht ƒ 38 18 Vr BODEGRAVEN De iMitile t Biamvmfld he il Nieuwjaarsdflig aangeÖiouden den 24 jardgen S uit BodegTSiven die befltflndiB bü een fietsihandelaar te Nieuwtveen 14 rljwiielhandien een aantail lantaatmai küokaloten enz ix hebben geattolen Dalt iongiemenech heeft fw gene diefstal reedb 4 Jaar ge anjfen etraf ondeiigiBan tea yi hü nog ze jaar itegwed hj6e Cfeblekén ia dat hü meer an 100 rijiwielan hi edPt gestolen BOSKOOP F Spreij onderwijser i De heer Chr school is in gelyke betrekking t enoelpd te Leldschendam gem Venr Aan den gemeente veldwachter J Lubl ers ia door den heer Commissaris der Koniii ln in deze provincie met ingang van 1 Januari 1921 eervol ontslag verleend De heer A Houtman Ci alhier is met ingang van 25 Detf j l benoemd tot gevangenbewaarder aan de strafgevMigenis te Sehevening L Zaterdagavond geraakte een rijtuig van den stalhouder van Helden alhier aan den Voorweg ie water tengevt lge van het achteruitloopen van het paard dat angstig werd van de Hdhten eener auto De koet iel wist tijdig van den bok te springen maar de inzittenden de heer J H van Obnabrugge gemeente architect alhier met echtgenoote en 3 kinderen lagen in het gekantelde en ondergedompelde gesloten rijtuig Door de tegenwoordigheid van geest van dan heer van Osnabrugge die eerst trachtte met zijne handen de ruiten stuk te slaan maar toen dit niet gelukte met zijn mg den ïükant van het rijtuig induwde kwam er gelegenheid tot ontsnapping en werden allen op het nippertje van een wisW l doo4 gered GOU0ERAK if f an don HuUandschen zwaar gewieh kam de g teren gohoudon aWn he f i t rchtv rArrki Sl M e rr HooiVtetenüiureBU oilihier is tot Ud van den Kaadl beno nd de l er L van dor Eyk uJ oud Ud van den Raad m no 2 yan de lijst ky Carpentier treedt ais scheidsrechter op SCHAKEN Oc drledaagMhe Mhaakwedstrijdcn ie MWTMiitllMI Gisteren werden de driedaagsche weditrijden in de Scheveningsche SchaakSocië teit beCindigd D uitslag In de hoofdgroep Ib als volgt Eerste prijs G J van Gelder 8 punten tweede prija M Euwe 2 punten Mr G S Fontein verkreeg X punt terwijl bulten verjvachting M Marchand geen enkel punt verwierf I e heer Marchand trekt slch terug Naar De Courant meldt trekt de belunde schaker de beer M Marchand ontnuedlgd door zijn laatste tefenslagen na Getheidwrg won hij geen enkele party Mjler zich uit de schaa kwereld terug ONOERWUa WADDINXVEEN De heer J v d Meer is i enoemd tot onderwijzer aan de Chr school te Nunuuiadorp LANDBOUW £ rn middel ter vootdioiming van mond en ktauwzeen De Zuiveibond ontleent aan het Deensche Katb Folke blad bijiaonderheden overeen nieuwe miatlhode ter voorkoming vanmonden klauwEeer i Rofterdauaclie Veenarkt 4 Januari lazi Aawvoer 309 paanlen 7 veulens SH magere punderen 657 vette runderen 1T7 Plryzen Vette koeien Ie kw ƒ 1 96 1 96 2e kw ƒ 1 80 1 90 Se few ƒ 1 60 1 70 Ossen Ie few ƒ 1 92 1 95 2e kw ƒ 1 80 1 88 8e kw ƒ 1 6 1 68 Kalveren Ie kw ƒ 2 60 2 80 2e kw ƒ 2 20 40 3e kw ƒ 1 80 2 HaiwUel in ei e kweliteiten maö priizen in prima s iets vaster ruime aanvoer MetliWkoeien ƒ 360 660 Kalflooeien ƒ 375 75 Stiwen ƒ 180 650 PinJten ƒ 17i © a2S Orverloopoiw ƒ 35 00 Vaaraen ƒ 185 350 Weo kipaArden ƒ 300 650 Slaöhtpaarden ƒ 150 00 Hitten ƒ 175 350 Nuchtere balveren ƒ 1 30 Pokltalveren ƒ 24 12 Biggien f 20 55 Handel en aanvoer over t algemeen raatijf KAASMARKT Ouderwateo 3 Januari 1921 Ajangovoerd 16 partyen 724 stulos 3620 K G IMj en Ie soort ƒ 97 Ze aoo t ƒ 64 ƒ 66r eotem p ade met bon ƒ 72 per 50 K nvariiLg Bodetgraven 4 Januari 1921 Aanvoer 9Ö pairtü n wwaironder 26 met JUjksmerk 3972 jOiakti fffrwie 23832 K G Prijs GoAidsdhe Kaas Ie soort ƒ 7tV 78 2v soort ƒ 64 68 Ie soort mat Riji mark ƒ 75 3 Handw m ig FINANCIEELE BERICHTEN De heer N BeoSc hoofid van een jwoef Bt ion heeflt in samieniw eik i2iff niieit de ndt Du wio rgaxiteataiea 8 edUi eTKle 191 iproewen genomen met eoen ly iol of aapo formolopilossdng van 1 pet sterkte op 29 boerderijen alle op Pünen geJegiem Hlerondler waren aaniretaate veesAallen ernstig bedreigdte veestallen besmette veeetellen waarin geronde dSeren gebracht werden en gezoiute veestallen waarin men oangeitaste diercoi bracht De behandeling bestond hierin dat zoowel de veeteelt als de dieren tweemaal fer dag met de hieirvoor genoennde oplossüng bespoten uierden y muM Het jongvee ein de varkens werden op de zelfde w ze m behandiellinig igenon n Eir wenl gebnuik gennaakt an een gowione ivruchbboomiaipiunt terwiyü de desjnfectie op oe volgende wyze y rd uartiEevoerdl men bewoog qich langzoiam voomviaarts ewa achter de iteedengianigen termvyl de spuit naar boven gericht was en Ungaaam heen ei weer bewogen iwerd waardbor de Midler en die lucht boven de dfteren doorbrokIcen werdten met een fün verdeelde nevel Daama werd iedere rü van voren in behandeling genomen waartoij rug hals en iLlauwien dea di ren bewochtiiRxt werdten tcr ftül lie ziigungeai wandfcn en deuren op deaelfde wijse baspiroeddf werden Het resultaat was dlat geen der veertallem bor heit mond en Idauwoieeir vrerd aangetast Zoolang de desónfcctie doigelyka werd vtrric ht Bü een v ostapeJ werd de liellote op 15 A pril waargipnomien 22 April bogon men met de deiBinfectis Een week later Wierden twee gezioniile taoeiem op den beMnetten veestai ffeiplaabat temidden wan df andere aangebssite düeren zelfs werd één der koeien oipigeataJd op de plaats wiaar enkele dotgien tevoren een dier jpeetaan haidi dlait aan de aiekte bezweken u as Beide koeóien bleven echter gezon i u af door den veearts geconstateerd werti Ken dergelijk geval werd bü een anderen vee Kouder wiaangenomen SCHEEPVAARTBERiCHTEN Stv My Nederland Boeroe arr 3 1 v Amsterdam te Hamburg Rott Llord Toba uitr pass 2 1 QungeneH Ken Weetlnd MaUd Crynsaen vertr 30 12 v Curasao n Puerto Columbia Deucalion arr 28 12 v Kingsten J te Port au Prince H der v Iquiijue n Amsterdam pass j 8012 Terceira Aïoren Merope vertr 30 12 v Curasao n Puerto Columbia Uiaerva vertr t7 ie iCf SMk Juan naar San Pedro Van Rensaekier wrtr 81 12 v Trinidad n Havre Holland Amerika LUn AJKsteldiik V Rott n Mexico vertrok 2 Jul v Havana Maartensdijk v Rott n Mexico arr 81 12 te Havana Rijndam v Rott n Neww York pais 3012 Cape Race SUdiKUjk arr 1 Jan v Rott to NewYorl De giebrnükte vloeistof had een sterkte van ten hoogiate 1 116 pet terwül iwowel Eapaformofl als lyrsol geibruikit werd en wel met even gnoden uitolaff deze stoffen wer ien opgielofrt in g eittioon koud cwater De ffw Üs van de lysol bedroeg twee kronen per pond zoodat do boatan van deze behancÈelLnig niet beihoeveq af te schni kken Holi Maatichappij van Landbouw In de Algemeene Vergadering 17 No vember te Amsterdam gehoudqfi werd lang en breed gediscuteerd over de rekening en verantwoording over 1919 De ffnancTcele commissie werd met twee leden uitgebreid om een uitgebreid onderzoek in te stellen naar die rekening en verantwoording Een veertiendaagsch onderzoek vaïi die commissie heeft naar het N v d Dag verneemt de geheele boekhouding in volmaakte orde bevonden en heeft kunnen constateeren dat de huishouding der MaatBchèppü mc t groote zuinigheid wordt gevoerd Het onderzoek heeft alzoo geleid tot een Bueces voor t hoofdbestuur en f i secreta rispenningmeester Mogen nu ïne kfichten worden geconcentreerd tot vertieren uitbouw van de Maatschappy SPORT WIELERNIEUWS De Zesdaagsche t Breslau Pe HoUsndsche i oppel Btekemolen Ver mèer en de beide Duitsche koppel G rs Husehke en Krupltat Thomas werden in den vijfden nacht van den stryd onder groot prt st van hrt publiek éisi ronde teruggezet en respectievelijk 6 4 cn S geplMittt De leiding genoot géetf vertrMiwea BOKSEN Carpeatter in Holland Isadore Dutwan De bekende danseres Isadore Duncan komt in ons land weer dansavonden gevak Zaterdagavond 8 Januari a s zal Carpentier in het Concertgebouw in Itmatenlam Qptloden en een schynpartü geven met een zQaer partners Het teleroongebraik in varachiHende landen J Information geeft eenige cijfers over het ta efoongebi uik in de verschillende tail Iml dat van eenige jarra her dataari maar iwgWi vrjj Juist ovetvltiil faaA Dien avc d eerste optreden van den Hollandschen Kampioen WesUiroek te AmBtei dam jitegen den Neger bokser Wilsön V fab iZondagmiddag 9 Jnn 1921 optreden van Carpentier in den Circos SchouwburgUe Rotterdam met een zijner sparring parfrv ners in sdiJiJoktinp Imitatie van de matdi met Battl Levinsky Dien middag optreden 1 Vereenigde SUten 11 796 747 abonné i één op 8 inwoners 8 Denemarfcea 116 178 abm nfa 4én op 27 inwoners A 8 Zweden 214 043 mnn s Mn op 27 inwoners Noorwegenr 74 492 abonnl B 4 op 81 inwoners Zwitserland 89 241 abonné s Mn op 42 inwoners Duitschtand 1 140 484 abonni a Mii op 69 inwoners 7 Groot Brittanniü en Iiaaudt 717 173 abonnê s één op 64 inwoners I Luxembdrg 3 364 aboaoé s één op 74 inwoners 9 Nederland 70 26S abonnê s éé op 93 InWoneri 10 België 5 22 abonnA s Mn op 133 invoners Xk FrankrUk 276 189 abonnê s Md op 148 inwoners BU Amerika vergeleken maakti Nedarland een nogal achterlijken imlruk LAATSTE BERICHTEN Frankrijk nktwaantohuwd BKRUJN 4 Jan V D Vol ene oen via DaMt ontvangen beiricht uit Par s hwbben Boowvl de Iii eieclw ala de Italiaaneche regoerin den F ranschen numiater van Buiitenlandbcfae Zaken gewaarschuwvl tegen overijilde maatregelein in verbond met het niet raicwikn door Duitschlawt van aito verpitiidifl Ben tot ontwapeninir Het gaat hier taii be ttiDDg van ha lUihng bied De dnei nde spoaniitogatAlng BBRLJJNh 4 Jan VJ Het vtaat Vtmnt Boo yoed als vast dat or een spoo rwc Mt kng aal komen D verschillende uitsLaffen dar stenunKngen onder de i xtorwegBirbMdera wijzen er op dat het overgroote lËeel vó6r Ie Btakdng Ie In het district Beriija iheblben 19157 art eiklens aan de stenvmlair deelgenomen 15364 sbetndten voor de at iking 3370 egen de atak en 419 ODffddlg Hieruit bi4ikit dat WS4 i lix poo Pwegisii ud er cUe aan de stMnming ihebben deel enoimen voor de saakin itUn In Breelau hebben 13749 ai idorg aab dt stemiimnflr deedigenomen dji 96 van het totaal 83 stemmen werden vóélde ta luing uitgebracht In Dresden nam 7ft öer arbcKllers aan tie stenaning dael Uati iiui he ft sic 90 7 roor ds staling verklaard In t dietrict GöUingcn was het aantal aiteownen zeer grwA 80 i wwi yóÓT de staininc De kwestie van den wiaaellioank LONDEN 8 Januari V D De Minister van Uandet heeft hoden m t de voonuuuiSK ate bankiers en financiers geconferaerd Men zegt dat hy een samenvattend ontwerp heeft aangeboden bevattend een regeling voor handelBcredieten Het doel ia den buitenlandschen wisselkoers te herstellen Het resQltaat der voorstellen aal aan i ie regegrinf Woj idui overluuidifd Staking vsn Kijksbeambten HAMBURG 4 Jan V D De arbeider van de landsbodrüven xijn in staking g i gaan Op grond van de wetsbepalingen betreffende het nederleggen van den arbeid lullen alle deelnemers aan de staking worden ontslagen Uttalultiag en staking HAMBORN 4 Jan V D Volgeni ea b richt van een correspondent te Han mwerd de eisch van de arbeiders by de smetterij ljedrijven die onder den gromt werkea om een loonsverhooging van 30 beantwoord met uitsluiting van totaal 18 700 arbeiders Alle arbeiders van de Thyssenteynhebben een op 8 Jan afgeloopen ulUniatamgesteld de uitgeslotenen weder In dienst to nemen anders zal de staking van 30 000 arbeiders terstond worden afgekondigd Ook in andere münen ia de staking ultflo broken In Munster is men sinds glstenm tvan gas verstoken Staking op ile Znte dache vkut KlÜiHElMiHiAieailN 4 Jan V D U lt Steolt holm wonH geficdd dait op de ttyerxeflaelai booten der ÜMwediche baadelevioart eae vv ei4 iitaloiaw ie uit i irti icn De sMkars vieriangeD een loon vao 24000 kroneü p r jaar hetwéljc tot hedto 7 9000 krotw bedroeg De Zv eetbohe wroraee che Taart m geiwodaaakt het bedk Üf te staken Alleen de BclMtpen die adi onderwefr Ijievliaden aulJen tot aankomst In eeni Zweedbdwii haven de reie voiortsettea D KoHJngin Maeder ingesteld Man seint ons vlt Doa Haag De Koningin Moeder lydt sedert eenig i tijd aan oen hernia b uk waarvoor operatieve behandelmg wenscheiyk ia Zy zat ic x daarvoor eerstdaags onder l ehandeling stellen van Frof Lameris lioc leeraar aan de Rüksuniversitolt te Utncbt De werkwijse op de Departementen De ministar vaa Binnenland sehe Zaken Jhr Mr Ruys de Beerenbrouek heeft hedenochtend ten Il ure de Staatsconunlasi betreffende de werkwyze der Dapartem atan van Algemeen Bestuur u geli illtleèrd TELEGRAFfl WEERBeRICiR Hoogste stand f7b 5 te Karlsruhe IJlairite stand 727 B to Seydistjonl Verwachtinir tot den voljiemlcn dog Matige tddelyk wtUlcht krachtige Z6 deliike tot WeiteHike wind betrokken iwaar bewolkt met tUdelUke opklaring waarsehiinlUk regenbuien zelfde temperatuur BURGERLIJKE STAND OUMWATBR aEBOMBJ Adiian Oonulia dL t Ai f oa ea J Hogendooim VtHHLBnBN Oermt PialM de Wit 9 r Heten Dulte 62 jaar iiwl iwt CwMiu HooeaaM fï