Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1921

59e Jaargang INOBZONDEN MEDEDEEUNGENi 1 regels ƒ 2 06 elk ragel meer 0 60 Op de voorfMigina 60 hooffer Gewone advertentiën en ingesonden mededeelingen hü contract tot zeer gerwlueeerden prijs Oroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advert atlëa kunnen worden Ingeconden door tusschenkomst ran solied Boékkamdelarea Atlrertvntlebureaux en onze Agentes Administratie Telef Interc 82 Adkniraal Long wan het marinoeo41eg werd eveneens geboord De algemeen dl sous ea duurden siech kort VooiweHleld werd bm ook flrankirük en ItaliJi in de overeehkomat tot beperkang wan den vlooitbouw te betrekken ltoew l Boroh dit onnoodig achtte Hint vronk mot den dag dui lali ef aeint ite conresipondent wan de Tim i dat veel mtoei achter de bedoedinfr der waoUitie ait Door een logetiteld fMuhwmotA kwam hü tot de gnvotgibrekkinff at de resolutie wa Borah woomameiük een 0trategictch pdan teuton eten Volkteitbond Im iDe onvt vzofiiij0ke tegeoatandeni van den Bomi geioovc4L Vlat een ovepeenkomat aoottlfl U resolutie beo den laataten gr md ondei de voeten aal wegmemon van teffAnen dSe hechten aan don Volkenbond of aan een werbond van natieti waarover Hard dig tit te peinzen De onverroenlü kon hopen dat d dtwo wering van Horah a Vesdutie ook lu t plan vnn Harfttng zul lben mislukken Aan den anderen kant Vertdaanle Daniels ministor van marine iiat president Wilson hem tot lïusverre niet heeft ingelicht over het hem boojooackreven vootnemen om een wereldconferentie voor onit In sommige kringen vree t men dat het Engel achJa pansch verbuml in den weg ou staan uan de goe le l eti fkkmgen tuanchen Üroot Brittannië en Amorika De JnpanHche gezant te I ondpn heeft fchter met den grootsten nadruk verklaard dat deae vrees ten ecnenmalo ongegrond is Hij heeft aan een metlewerkor van de Tiniea gezegd dat de grondslag van dat verbond 1 het beschermen door een gemeensohappe Igke actie van de territoriale rechttm en Ie büzomlere belangen zoowel van Japan als van Groot Brittanje in Oortelük Azlt en Indië is Geen der partücn heeft ooit aan de Vereenigde Staten geilacht als een land dat ooit een actie zou ondernemen of e n actie zou overwegen welke de territorial rechten van Japan of CJrtmt BrittanniÖ zou kunnen butlreigeii evenmin ats tie büzond re belangen van belde landen in het Oosten Daarom heeft de Japanachc reg ering i i nooit over geducht rftrüd te voeren met de Vereen Staten Kn aangenomen hel zeer onwaarschünHjke gi va dat een strUd tusschen Japan en Amerika zou uitbreken tian zou Japan niet aan Kngtdand vragen hot te hulp te komen Vandaar dat Japan en GrootBrittannie tljo ovei eengekonicn In het venirag een artikel in te voegen waardoor GiHiotBrittannië van de verplichting ontslagen woitU zich in een mogeHJken Noöh rte Kei aldagen noch de jaaiswJseeiing heibben leriaiul den j oo viurifr he gieerden vJiede gebracht Inte genttoeil ho e meer Gieeaiwnod en andere Britache regeerhiigspemonen sipaefcen over pücif catóe een vei teixten boeatand op t Groene Ëifand enz dea te giruwelüker is die werlk üUheid Eaheerscht een ntet alleen bLoerlige maar ook wreede oorJog waarin men wan geen van beddie zyden mededoogen hen Gdetereft hebben we mied gedeeld hoe ais represaiiUe te MldUleton een sieivembal wondnigen van lerem aan de wlenaneji weixten prye gie ven en dez babtiBk as wan boóger hand geeanctionreerd die reigeering heeft nJl opertlük jïe neraal Stoickland 8 methodfe gioedJEekeui J terwiyil bovendiien die Icrijgisfwet ovei nog vier giPaafF chaippenj Oare Waterford Wexfoixï en KiJkenny is gegH oclameeixt Lang eaamieTJiond wordt geihee Ierland in den Ptrijd gewiildteld die alle vooa spelhnjyeii en de ujannemintg van de Ewnie Rule wet t i Hjpyt wieil niiiet in hefÜgOieid zal afnemen integeadteel generaal StrickKnd de mnldtoiii e gouwerneur van Gm k u niet vioB plan acJitawwi p te treden tegftn dt Sinn Feiners Hü heeft dezer dagen een ikraehitige roclamiatie uitgteviaardiKd waarin hü zeg t leder dEe oen af dealing op tanJel ingen zaet of daamiiee in contact Vomt of wjtn s huis iaov op ïtandelifi en benocbt wwnlt of wiens bloedtvervnanten zJch bij le opi standieiliinigein moohtien aansluiten of 4tóe mocht afwieten van mogeiijke ïfanwillen oip de sbrijdaoraöhten van de Kroon en die nalaat daarover onmidldellUik voJlpiUge mnchtingien te vereitireWken aan de tniHta re aiutoantedten en ieder dfie fktnv het jrevrn van inlachti ngien geldl voed wl of endere aaiken te opstandeflingen itsunt stelt ïich er aan Moot woor den lorïjg sraad te worden gebracht of dat Vorte metten met hem gemaalct woadten lii die toeljchtamig op de procUmatie v oraen nog de volgendie aanwijaingen geKpven ledei eon moet de noodijfe maatregelen treffen om onmiddeliyic de aanwezigheid van opatondleilinigiain te rapipoTteereri Der lelijlüe beraohten nadlat de rebellen vertroldflen lyn zullen aledhts worden aanvaiand wamDcer befweaen kan worden itot hit t oeumogieliik waa om eerder te waar I luwien Veriïer wordt nog geaiegltï dat ieder doe 803 10100 43 4212553 84 1021 2 Um 766 3138 5904 8146 5o 819 3 27 6010 b 92 26 59 17 8 331 Iü3 i8 Jl 3314 6163 33 74 910 17 38 851510412 17 88 93 65 29 53 3545 62111615 67 12710 99 89 19327 1027 1 9 19 571051 9 71 15451 91 68 3621 06 68 1U750 12810 5517741 7i 64 97 8710 0412911 15502 173L9 1135 tb 6300 3 77 58 24 18 83 3744 30 111C8031301 28 28199U1 9b 71 35 65 14 13142 88 952003 1269 3900 6405 8800 1092U 13 50 15618 17917 58 veren ater en de heuvels rooMkini maar bet hindente haar Na at haar werken liad ze iet betera verdiend Ze had ge ang rJaboeien vertttiken Roy Mc Cullock wa VTÜ Sydney Lothnwr had haar zin gedaan Haar berekeningen waren op een haaiibreed te uit ge4a men en toch u as ze viei teinredeo Was zü iet vast besttoten Sydney Lotimer op een afstand te houden gtdurende de reis en Roy Mc Ouliock bÜ haar terug4cieer op sjjn eigen pilaat 4 te zetten Ze had die twee willen bewijzen tint er iets beters ieta hoogers was dan wat 900 liichtwaapdlg liefde werd genoemtl wpientbchap tusechen maotnen en vrouwen die de kracht had be zegigen Tot hiertoe en niirt veider Onbewuflt werkte Adora een oud ewt vraagjstuk uit en al aanatontte had trota haar vwlwerd doen beginnen Want liefde is nedevhgfheid ZU wonit niet we 4Mn Kgd fcurr trompetgeschal komt niet door wsarneiniinig In het hart van man of rrouw i t zü noch gebiedend noch KiPoot i8n ord Haar ze kan ook niet vooruit bePekend wwden notrfi bagrenaï door heg of palen En allermin t kan zü behandHd wooxlen a het paund of den mnilesel die als ze t dkht op u komen door een teugel zich in bedwsuw alen gehouden De 4leur wan het paleia dw liieftte is laag zü due er binnen willen gaan moeten ilat op hun knieën ttnen Wprdt vervoM STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKETT Geautoriseerde vertaling van ï P WESSELINK V ROSSUM Nadruk verboden 81 Eenst wiaa Ajdam s wxniw banig geweest en hadl vertwden dat hij op het erf kwam Miaar toen lai merlobe dat ttót wedniff mwloedt o p Diaki ha die sach toch toegang werachaflte voooail toen haar aoon Rodefick met wreemde houten geweren en boeren grin g spelen dde Diaid voor hem had gemiaokt vaPMiderde hü van oordeel aooriat y nu ze fs ei g nlhand g den atom ne s moirgttna ii jn bord pap bracht of een van tlle gmoo kommen met wirongwl waarvan hij zwoveeil hiéI4 voor hem in het melkihuie zette WW wiaa het soms w it grieeelig woornl als dte schemering viel om zulke dlngien oaar de schuur te brengen JDaidT riep ze dian met de kom in de Bene hand en een nieuwen woonnad warme hawerlooefeen in de andere H j dfe ge € pen € werd kon niet nnet woorden antwKKfflidten jDiaiid kom naar buiten Dakl Ade die rerm iOote nigen n een goed humeur wna tiou een donkere geetalte als de vleug éas v an een vQeeouuia naast haar komen wMuter een gieluid of geritsel Een hAnd aou in oauiit e zoiken daak i VÜVKRTRNTIiN Hierdoor vervullen wü den treurigen plicht kennia te reven van het overlijden door ean noodlottig toeval van den ons sedert vele jaren trouw gediend hebbendffli koetsier ANDRIES IJPELAAR in den leeftijd van 46 jaren N V Goudach Goederenvervoer v h Boon en Co Gouda 8 Januaii 1921 Onder dankzegging voor de belaaga stelling op 1 Januari ondervonden biedt ondergetaekende wederkeerig ijn hailwenachen aan Uè l H KNUTTEL liet wederkeerigen heilwenach lietuig ik m n harteluken dank aan allen die nui bu de wisHuling des jaars en tiiiik van belangstelling gaven G PEINCK Gouda 4 Januari 1921 261 8 Do Heer en Mevrouw TREUB ROMUN betuigen met wederkeerigen gelukwensch hun dank voor de biyken van belangstelling met 1 Jünuari ondei vonden 269 7 De Burgemeester van Haastrecht n Vlist betuigt met wederkeerige gelukwenschen dank voor de belangstelling bü de intrede van 1921 ondervonden 258 8 VAN HEMERT Blükena acte den 81 December 1920 voor den Notaris Mr J LEOPOLD te Rotterdam verleden hebben de heei n JACÜBUS SMIT expediteur en WILLEM DE KWANT machinist beiden wonende te GOUDA met elkander AANGEGAAN EENE VENNOOTSCHAP VAN KPOPHANDBL ten doel hebbende het expeditie en motorbootvervoerbêdrüf met al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren De vennootschap is gevestigd te GOUDA onder de firma m JAC SMlï en is aangegaan voor den tijd van tien jaren ingegaan den 31 December 1920 en dndigende 31 December 1930 Zv is voor een jaar verlengd indien niet zes maanden voor het einde de eene vennoot aan den andere schriftelijk heeft medegedeeld dat hü de vennootschap wil doen eindigen Deze verlenging op gemelde wijze is toepasselijk voor elk volgend jaar leder der vennooten is bevoegd ten name der vennootschap te handelen en te teekenen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennoot schap te verbinden De medewerking en onderteekening van beide vennooten wordt echter gevorderd voor het afgeven accepteeren en endosseercn van wissels en ander handelspapier het aangaan van borgtochten dadingen en accoorden het aankoopen bezwaren of vervreemden van onroerende goederen het verleenen of afstand doen van lakelijke rechten het optreden in rechten met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het verrichten van alle handelingen voor de vennootschap eene verplichting medebrengende boven een bedrag van vijf honderd gulden zoomede voor alle handelingen die niet tot het doel der vennootschap bohooren ANTON COOPS te Gouda H H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haaalrecht B NATZIJL te StolwUk A N VAN ZESSEN U SehoKhavaa S349 2S 3 Adverteert in dit Blad SUERMONDT LEOPOLD 266 71 Notarissen Hypotheek Rijksbouwppemie Particulieiren bouwondernemerB en induatrieelen welke gebruik wenschen te maken van de nieuwe Rijkssteunregeling kunnen tegen matige vergoeding voorlichting bekomen van het Centr Bemid Bureau inzake Rjjksateunverleening v Part Woningbouw Gevestigd Amsterdam Damrak 48 Spreekuur M D Woensd van 2 4 u 257 16 Pijn in den rug lemdapUn rkeumatiek ischias Jicht podag lr pi rverr kkingen verstuikingen itramheid atjjven nek rheumetischa xenuwpünen kan men apoedig kwijtraken met het pijnverzachtcnd wrijfmiddel den Kloosterbalseiii De KI oosterbalsem wordt ook met groot succes aangewend bij brandwonden snij wonden awtren kloven uitslag tciema 6iSi aambeien wlnterhanden en voeten etc Prys per pot van ± M gram ƒ 0 80 van ± 60 gram ƒ 1 00 van ± 109 gram ƒ 8 van ± 260 gram ƒ 6 Alom verkrijsbaarl Eischt rowlen band met onze handteekening L l AKKER Rotterdam HET KOKO een lulverc heldere en niet vette vloeiitof bevordert deo haargroei versterkt klieren cd haar ronds voorkemt het tptijten en uitvallen HooÜieer tn roos vcidwijnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvoud dig KOKO op het haar dan wrljH men het lacht io acdcrwaarUchfe richting en borstelt fliak Verwaarloos nooit Uw Haar W ttcUen geen dwwe of onmogelijke clKhen aan KOKO mur wij z en en houden vol dal geen ander preparaat KOkO als een tulver geneesmiddel voor ktt Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handehmetk voorkomeDtfe op elke leKb KOKO wordt naott los zonder venc gelde bulten verpakking met Handelsmerk verkocht P r U 1 05 kleine 2 20 midden 3 90 oroota fleich KOKO Shampoo Poedete f 0 15 per pakje VMMjihaw hQ Apoth k ra Draf btt FwluuAhaeJalMn fvpOHHCT HM©CL5KEW Verkrijgbaar te Gouda bU ANTON COOPS Wödatraat en te Schoonhoven bö A N VAN ZESSEN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Vergelijkt U eens den bouillon van Ma gi s Bouillonblokjea met dien van een ander bouillonblokje iHet verschil zal U dadelük opvallen U zult bemerken dat Maggi a Bouillon veel fvjner is dan ieder andere By M ü VKRZkU op den Klalwafl daar la het Vlecsch nld duur Integendeel het Is er ZEER GOEDKOOP EN PRIMA BEST Probeert U het eens en U biyft een klant MOOIE LAPPEN per 5 ons ƒ 0 86 ROSBIEF per 6 ons f 1 20 RIBLAPPEN 0 90 OSSEHAAS 1 40 GEHAKT 0 75 FIJNE BIEFSTUK 1 40 PRIMA RIBSTUK ir RAUW KOEVET 1 10 ROLLADE V d RIB l GESMOLTEN VET 0 261 30 Aanbevelend M J VERZiJL RIeiwsg 82 Telefoon 379 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WOEMBRVEER OPGERICHT 17 5 5383 Voedert uw Vee mot 84 Murwe Lijnzaadkoeken merk ster en w l aitmanteDdQ door hoog vetgehalte L M N MA EEL m rk STER in geplombeerde zakken j Q rootste voedingswaarde Allei gegarandeerd Zuiver F cre Diploma Parijs 1 00 Negen Gouden Medalllen 9ir GUiViiVIIWAREN Bloedarmoede Bleekzucht Duizenden die ssa boveniteiade kweleo ieledea hebbea gebruikten met vertrouwen SENNA S bloedvormende Erachtpillen W arom xullen liJ U niet halpta 1 xoowalsN er reed baat bij Tonden Yerkri biar in 8 coDi ran 60 Oi bi ASTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haaslirecllt B NATZIJI tx StolwUt A N T ZESSEN te Schaoohorn 4940 34 3 Patent Geneesmiddelen Injectie oor neus en oogspuitjes Elastieke Kousen Warmwaterftesschen WindkuBScns Buikbanden enz N V Mü SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogstraat 37 UTRECHT Zadelstraat 87 AMSTERDAM Rembrandtplein i 2S4 15 Wormpoeders genaamd Fermitan van Jacoba Maria Wortelboer werken beter dan aile andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen koekjes torentjes bonbons enz daar deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt N V DE TIJDGEEST FpeMiIngvan 500 nummcnten ovsnitiafl van INoUPls fl 5 Muijia Dlmdag 4 Januari 1921 Wormpoeders genaamd Fermitan Irüi van 1000 4 25 12943 20119 400 2t3 4323 200 15 95 100 f881 51 15064 154M18 05Pniien van I Mgtn qeia 29 2507 5529 7528 9618 11915 14645 18 85 l a bl 39 72 47 42 12üi9 14701 1675 41 Vi 26Ud 5612 82 M 63 27 llUrl 51 14j lU 51 7635 976312108 3316 2 SI 9 4Ü 1 2 7717 81 12237 61 43 6 2 7 85 57U1 23 9871 71 96 52 91 M 2723 22 37 998212318 14821 l 6l9 Ji 2j 54IU1JU0 44 I2 17 3J M 3a 7845 74 72 151 1Ï4 bezitten een bijzonder vindingrijke aamenitelling verdrijven zeker spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwassenen als bij kinderen 85 cent per doos drie doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer 55 71 449 2840 59 9j t OUDE PEKELA 2 12402 14M 1 5 47 Ky 99 192 H 61 1512il 21Jla 7i 47 58 Fermdtan wordt door de Nederlandsche wet beschermd 7108 76 501 2909 58U4 bl8 1 35 2U 30Ü1 t 194 8 31 bt 17323 1956J i 2 174i9 196 7 7U 197 2 Ï 46 48 152011750 Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan worden als namaak beschouwd B622 45 Men wachte zich dus voor namaak 92 17bJ 72 82 15390 61 71 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 31 56 4813372 32 7620117 12 13533 15719 18025 64 53 e 20 41 6013680 68 42 92 6913759 96 1813220281 3611019 8015803 7420477 70 6313854 13 83 83 731111813913 411821220503 89 52 7315941 18313 22 901123614138 47 25 38 8316017 91 51 90 24 Eau de col 4711 Eau da col Imperiale 1351 73 1439 4005 77 62 65 67 87 84 77 4170 6502 8907 96 85 28 1543 4235 41 1603 52 6644 61 4340 60 1700 4514 71 85 41 6701 058 38 1818 51 73 87U304 Rlieumatiek en Jicht genezen 6320639 9 7920711 90 M 1314281 39 8416177 1948 63 6S22 0124 91 4603 23 9215 2024 4706 44 67 40 9816 38 1841520801 69 64 89 9306 9014314 16354 90 14 2160 4802 693 3811457 39 9418595 II 6 7125 9311565 651641918639 t 13 77 1 446 98 69 52 85 i 2215 47 97 911162514409 9318 07 20911 22 55 7231 95 38 45 98 45 96 72 55 9512 84 6316507 62 2314 76 96 14 91 14524 75 65 66 5054 7312 441178 64 77 85 69 68 7416 64 89146101660718802 2457 5299 97 8511850 21 6918903 Vorige ll l Unat 3939 m i 3993 a 7 n iSWl 928S I92 Na twintig Jaar van onuitaprekeiyk lijden heb ik mijzelf genezen Sindsdien heb ik het aU mün levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het betcekent te moeten lyden maar ik ken ook de vreugd van terugkeer tot gezondheid en kracht Ik heb miJzeU gwezen maar ook duizenden anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die reeds vel AGENDA 4 Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg De Kuische Suzanna 6 Januari 8 uur Sociëteit de Réunie Concert Mara de Haan en Ad van Drlem 8 Jan Zaal Kunstmin Liefdadigheidluitvoeriag HAASTRECHT 6 Januari 7 uur Gebouw Concordi Uitvoering Gem Zangvereeniging B efil verzoeken imj geregeld tUdÜ mededeeldng te nvweoi ontvansrea nn T Ead rioifmi concerten vennaltalüliikedea enz om deze in onze asanda te v anneldia Electrische Dnikkeril A BRINKMAN ZOON GOUDA geneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zjjn g nez D Zij zjjn nu weder gezond en sterk en ly vertellen en i d r wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mq gelukt iit geneesmiddel samen t stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht SpU en Heupiicht Indien Uwe ziekte behoort tot d z g engeneeslijk gevallen zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn om U algeheel genezing te brengen maar toch zal U r ds na de eerste doos blijken dat rnUie beweringen waarheid bevatten GLOIHA TONIC is verkrijgbaar in dooien k flM Te GOUDA bi ANTON COOPS WiJditraat 29 n verder blJ de voornaamst Drogisten Vraagt ereneeiu de GLORIA LAXEERPILLEN h ƒ 0 75 per dooi Waar niet verkrijgbaar volgt toezending a ontvangst van postwissel plus ƒ 0 21voor porto door John A Smith N Z VoorWrgwal Amitwdua9071 M No 14513 Woensdag 6 Janu ari 1921 GOÜMM COllMJVT VERSCHÜNT DAGKLUKS v BBHALVB ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSFRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per weak 17 cant met Zondafsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiadt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagetijks aangenomen aan ons Bureau Markt SI OOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot dan bezorgkrinf 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezoi kriag 1 6 regela ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien van publieke vermakeltfkheden 16 cent per regel Advertentiën In het Zaterdagnummer 20 beslag op dan pt s B re HARK 81 GOUDA Redactie Telef Interc 545 i 1 7 I weridnv bofaben naXlMtenkor schikking op den gixmdelttf v n e Home Ibilewiet due Vhüim ma Iracht gewxnxien is tnogeSijk worden Weirreeasn van niet Uoyd Gmvge heeft jet n et a le bJonenkincbKhe rmrÜ Héi dtal aoo huk b alve de lorache kwestie i e het weridooaheblBwmei0pt uk dat weer hrerbend houdt met de econonviHche cri0i5 bt bü weonJ lu t gewoelde eir eendgie jgen uit te breken om naar NUaza te fktfb en daar miet z n FVanache en ItuliMUlJiabe collega s te confweeoien ower aillerlej fraaffatuJoken voornani MHc Daitftchlaikd betreffende Echter Jiymdorvk T rian t r a6é stark tkaar weer tna mat iV bondiBiemMten te praten over ÜnVtmHwaa teÜaofiUatounffen over de ontwiapeninc en de Betewtedootftatelllng dat het er op heeft aaiMpwIfcongen toch een bijeesMkonuit te hnbhen dichter bü honk ni t ffennoligt dat m wennoedelük aan I t ednd wan deo mftMuli een conferenUe te Pitrü zal worden gehoutien waar dan tewetks de toestand in OrieddEnland een ondarwéop der bes rektogien uü mtmaken WawnKhÜnlülc a dkw in deze aai ïeJejgenlheöd een nieuw lioht z4Jn vempreódl wnnt priiu Geonge won CMefcenland moet nwrt een eer beflaneryk © optfeticht naar Par e endiorweer Bjjn m deae vervnUL dan sullen die geoillieerden meer hotiva t hebben voor ven ueeile besluiten Bcbrtieir w llke vowmMtUen ook uit Athene ixün otvtWMwen de hiixrftlbeh tttl blyft de watlhaudliiitf tot DuMMchlandL In antwoord o p de neèa van den voorzitter der inteügeallieetde conti e com mÏBsae wan 23 Dec waarin er beowaar testen wordt gemnaJift dat de commiMte nog niet de beechikbang van AiUe Duitsche landen ower de ontibiodrag dea veMigflieJdïiIpoditie ontvanigien heeft beeft het Duitache lilepaiptement wan buitenlandaehe laiken in een aan genenaal NoJlet oveii4uindJirile nota giecontatateierd dat de conuraaaie imedts aedtert eruinwn tÜd in het bezit ia v n tie beechikWngen van alle in aanniierfcing komendte regeeiringen mot uitiicndering van Mecklenbnirg iScihweriin en Biremem Zooala reetlb aan de commiafiie werd meegedeefld werd in deze bedde Inntien de vedli eidlspoljtie in Augustus irenp Septemlber ontlxindlen In le landen wiaanovef de commMSRie tot duaver gie en mededeeling heelït gelsregeiK heeft geen veiliglheidbpoJitie bestaan TmgeBowr de bewering der coratiróle comjntiiwde dbt de hukt e ordiepo4itüe niets andere is dan do weilisrheilapoljtie verste met afdcelingien der wroc jere blauwe poJitie en dat de niet tn unofoirm tüenatdoende politie een miat de bepalingen wan het wredeawerdlra onveroanrigtiane wengrootnig heeft ondengiaan kan de DuJÉache regneering met werw ang naar het reeda wroe rer ingediende protest conatateeren dat de huidi B e ordeipoiliitin gevonod ia wo gen een plan opgeifteld na oweifle met werfcegonv iaordi ers d r coatrdle caanindsaie Voorzooiver reoa ganaaatiie needier waa i dese ill alle landen volg ena de overeengekomen SilftUMn geschked Bü de thans imgied ende twnwren kan hert dus aUeen gaan om op Bichzelf staande geveJlen van niet atvoerjatg Berat aJ de Duitsche regeering in het beasit ia wan dj i eods vrocvper veiroochte nadtere opgiawen za het ha r m geflük EÜn voor t k gewul aCamdorJljk aan be toonen dat van de voorwaapdien Man het vredteamerdrag en van die beeluiiten wan Boulogne nJ0t ia aigewekien Be laren achteraf ing efai acht tegen de met ihaar overeengekomen beachdWtóngen had ite commweie nw pne moeten uiten nu de reoTTgHiti abJe der poüitie wcAtroWken ia De nota dooJt voort het verschjï uitikomien busachen de hmdfi e otdepoHtU in k eerste püaata dat het nulitajre karakter er voiledlig aan ontnomen is Naar de Nioue Berl aj uit betrouwfafti e bron verneemt is de Beiersche regeeriing w omempene nurt de nieuwste eiechen der Entente inaake de ontwapening genoegien te nemen en alch daaraan te houden Men meen te MÜnchen echter nog steeda dat nieuwe difplomatickc beaprelkiioigen en pax t 9ten veranderfiw zullen brengen in het stendkyunt der Hkitente of tenminste bot uitstel ma de ontwa pe rung zeilen lenden Ten einde in deze richtin f verdere atappon te doen zullen in de eenrtvoI ende daflen te Beplün beapreWn 9 nwordMi Bdinnden D Bet nche hiimister iprBaidlenrt Von Kahr zaJ ïlich naAr BerfÜn be even om deae bosï rolcingen met die regeering te houdan Btü het vraa iBtuk wan Duïbschland a ontwupenifiig uit aich aan Hot van di ontwapening deugiPoote ententemogenil heilen tVankirÜk kan de ben upemnig bepea kem ZDo tra het zeker ia wan Duitsche züde niets te duchten te hebben Knjrp an i daarentegen heeft we wezen daai onlangs ree Ls op woormunelük relkening te houdton met Atmerüoa en Jiaipan In die Vei eemgilte taten maakt men aich i ruk over de plannen bot een inbemationale ont vApeun os conferentie De conwrtissie voor buJtenlnndsche zaken uit ben Amerikaanschen Senaat behandelde MiaandagDndddag twee uur lang e resolutie wan aenator Dorah die k n preflédent wdl werroéken met Gnjceland en japaji ond Thandeiling en aan te knoopen ower een K Jarige ov H etinkom t bot vcji mindianng wan den vlootbouw met 50 De conimüieaie gong tot wandaag liiteen zonder een bealuot te hebben genomen Admlirftal Knontz de chef Tan de vlootoperotie gaf een owerzacht wan de Wloten W wereld en wan de Vlootibouwiplannen dier wea achililende regearinKen Lowiran en Bennaahrack rondwaarde Beiden hielden naeuwkeurig de wacht Anderen werden maar woortïü and verontrust hier werd één sdhaap gemist ginds een paar maar dat Aias voorbügaand TerwÜl deze düngen openlük en bedeM gesohiedtlen in het kersapel van Ijo wran leefde Sterke Mac alleen nKt de vogelh in het wil en de schapen en woedde ziün oM met den bübel de gedichten wan Burns de werken van Shakespeare en een vreemd boek genaamd Het Leven van Samuel Johnaon door een sehrüver dien Roy noont had hooren noemen nwiar dien hü bü het lesen ler eene blathUde ate een 4 eme betichouwde en bU het lezen eencr votgiende als een idioot Atiora Gnacie woonde dua in de Uairiewoning met haar rader en A ine Het meisje vnaa in een vreemd humeur prikkelbaar tegen anderen aonw zelfs te en AJllne en seer geneigd haar vader het ziWüigen op te leg ien ala h met zün ellenlaf e zedepreeiken begon Adora was liék wan ooruat dat wa duidelb k en niemand kon uitmaken wat haar aöheelde Zü zelf kon het waartÜlc o ft tnet Aüne hoe vlug te tie vrouw andere de dbgen begreep baatte nu ereneene mif Adora probeerde het met een bo met meer dan één Miaar z J bad niet met mannelÜk uithoudin pHWBrmogen ven Roy onder de eentonigheid mn dkgen en uren waarin geen andere aDwiaiMlaig waa dan het trage snorren van het apinnewlel Haar siM was er met 1 Zelfa het gedacht waa h t laulBdup vervee i e haar Het mocht mooi ztfn dat aU De campagne in Ierland Officieele reprisaU Manifest tot de lerache bevolking Slnn Feiners als güzelaara der militairen Stemmen van afkeuring Conferentie der geallieerden Prins George van Griekenland naar Parjljs Duitschland s ontwapening Het antwoord van Berlin Bderen berust Ameriica en de ontwap iing H t Engetech Japansche bondgenootschap Bethmann Hollweg s boek ONS OYKRZIOIT bezoek ooibvBtigt van een ftMaeMiw op tandieinngen zoo najwikeurif mofpelUk moet naigfkan hoeveel het er sijn hoe se gewta tiend jiln en wolken kant xe uifiipian Spceiiaal wnrdlt giewaaj c3iiuiwvl teffeo e n iijudfinig VBn neutira ite it dBe onveueenig liaai genoemdi wordt rnnt de loyaliteit en weeirdloor men nich tdootaiedt aan reohtsM ivoJgdng voügenis deze ordler Het v a nituden tiear hudaen t UdnUleton ie niet het eenige wvwnin hat roorbeeJ N dboir de Duitfichen in België gegeven woTift nagewialgrfL De BritscJie militairen gasun xiduelf ft fcweilUeB do r g üiwluiare met aich me e to voeren Dezer iiagen werdten s mtorgan udt yarscWlflende huixen wiaar naair nwn vermoedde vooraanstaanidie Sdnn Fedners woonden k manneiyke bewvoera giehaaad en cedfwKmgen in de milirtiaire auto s te tappen welike düen daig in het distmiot tttrouilleerden Des avonds werdlen de güaelaara weder vpijig lötfloi De Bf sche Maden zUn boxmUr te be Pijpen vaiit nie alle intvnxnnett met te Üloodat xamifff die mnïT imtmma den opstauul te onxDenlrulDken en die de reg eering toeilaat Vian den b gjnnen tif is 6vn deel der pers dn de op sitie tcew est en natUiUrlük vertieflt dBt doel aich nu met aJile kracht te jen miaatrefinlen waarop igteen ajudere benamdng dan onmeottcheHjüt paste TVretfht merkt de Westminster Gazet op dat het aCweien wan miiBdadige aan lag en zxauAene pogm en aan te wentlen ze te vierhiinide ren atelliig een mdaöaad en damwini ffcrafibaaf is Doch elkie miftda aa iziölfe mooasl onder den staat van bele ff bedrerv n mioet teigeno vior den beschuldigde bewezfen wwrdem bij een gedSng dat hem de göliegenihewl tot zeifvendefaging TOrschaft Het nieuwe stelsel waaHnü verdiachiten zondiar anee r ails straf de verbmndÜng hninner Wioning wordt aangekondigU owbzegt den roedeplichtigien het elemBnitaJro recht dat zeifa die hooftÜBanleg era van die waadamii genieten I e Thnes heeft dezeQAie beziwiaren Er ibeabaat geen zekeuimé xegk het blad of het den getroffenen miOged k ziou zjjn gewieest zielfs met Jevenstfevaar in tijds voor lie geJeigide hinderlaag te waarschuwen Zelfa bij officieeüe reprdBBils moet het t element van redvbvaardSgheid buiten kwestite 2Jin Bn zal deoe toktdek de geiw en chit ujt Feuilleton ön er welen in het keaasipeil wner namen in het kerkiregdater staan die een lesje niden kunneai nemen aan dan armen mishandelden DaidL Ea zoo lai het schepeel geen kwaad doet en Booitan r Ajdam Mc Quhlrr leeft aal de onsehuldtge jongen gieen gebrek hebben aan eten en geen oude jae ontberen om zUn naaktheid te bedeldten noch twiee korenoaklken waartuffischen hÜ sich oip het atnra wiarm kan houden En wat de boereiuoeiajes betreft dUe bang ziü haar boodschappen te doen om Daid als rü geen slechter weg fpaan dan Dak haar zon wücen nouden er mintier onigeluUingie gewaiMen zün wed Ik Ijuiister jekii daar maar naar meiajes Het is jehii baas die tprtnHOt Br heerschte doa eenigen tÖd nwt in het kenwpel De onnist wan de laatste achttien maanden as bUna veiveten behalve mdsechien als de herdens op de heuvelen aamnnlkwiamen en het nieuw aan elkaar werteld terwl sÜ kalm hun püpje pookten Hitar znoals gex egA waren er twee dra waaten dbt diexe ruM naaar edhtin haar wb Roy Mc CdloGk Ueef in de eemaame hut a n het mieer mooen lederen nacht stak Ni de heJde orar in de rk tinc van de moerassen wan fiambarrock En de oofaaa waamm Dak overdag sooveel in dê schuur lag te alapen w 8 dat ooik Mf itil de wacht hóekl rondom de wnttiaw van Ajdem Mc Quhirr en vooval rondom de hut aan Iwt einde van het laantje van pairie Dam twM wtetM dat de jOntiettiii r nog in de duibtemia over de heMen van ibaarfieid op haar arm worden gelegd w daarna zou de jongen verdwümen zooel hü waa gekxMnen Miaar hiet gebeunde anders ala iets hem dien ilag van atreefe had gehraohit Vooral als er in de nabüheid vnn zün schuiilpl atfl iwias gewerkt kon hem dat bijna kronkzunmoir maken Alls ienvaad hem rie k awu er eerst 8 t lte volgieai en bAs men dkut aanhield KW er een geatoel TtAgen als van mtten m het atroo Indien nien oor den derden beer riep bou er een vreemd filsuwi griezelig giefcrenn wan protest en ontewredeniheiid klinlkien dat al vms men zoo giroot als Simoon onmaddellljk de a ïsou doen neerzetten om aoo aned mogedük teruig te keeren naar het hoekje bÜ den liaard in die hoerro Maa r yp dezen ragel wafen twiee uatBondeffMigen In aijn ergfAe Btemmtngwi zou Daid als een hond naar den verstverW4jd£irden roeip wan Adora loopen En ala n emiand hem in de buurt der bÜffebou M en wan de Godricihoeve Icon whulen gxng zijn stoere beechennBr Adfeim Mc Quihiinr door waene goedheid hij bleef waar hij waa naar buiten en rieip vroolük J üé niin jongen kom onmiddtaUijk voor je pap of ik verzeker je dat ik je nwrgien oaar den rechter brenc Pan vei cheen Diaid dadelUk wit tjn schuilplaats ihetaiü van de dakigoot wan een dier büeebowwen of door die aehadutvrüke boomen wan den boomgaard GekT Miaschian aatwooadie de boer tian G irie hun dl aanmerkingen mfwktcn bt hü zwik ehroed h rf eiwae jgiBk nwor toch niet bod héél gek ui r