Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1921

ADVEKTSNTU N Met wederkeerigen heilwensch 1 tuigt ondergeteckende lijn weigemeenden dank voor de bewijzen vanbelangstelling op 1 Januari óndervonden 1 Dr A MONTAGNE flouda 7 Januari 1921 326 lü Voor de vele bewUzen van deelneming ontvangen bü het overladen van onie lieve Zuster en Behuwdzuster Mevrouw M H E VOOGD GRENDEL betuigen vri onzen hartelüken dank J GRENDEL E GRENDEL M GRENDEL AVINK iouda 7 Jan 1921 5 Per 1 Febr of later te Rotterdam gevraagd by jong gehuwden dege flinke Dienstbode Gewend zelfstandig te werken v g g v Hoog loon en veel vei val Brieven onder lett W O S aan NIJGH VAN DITMAR s Adv Bui eau Rotterdam 330 IS Van bijzondere waarde voop elke keuken is Maggi s Aroma zl maakt aoapan ook zonder vleesch smakelijk en helpt dus sparen Lusteloosheid Afgematheid Traagheid Verrassend snalle o i gi door de ongeëvenaarde werking Tan SENNA S zenuwversterkende bloedvormende Krachtpilien Veriinjlbiar in Oaconi v n 60 Cl bij A N V ZE SSEN te Schoonhoven B NATZIJL te Stolwijk JOH SCHEER te Haastrecht S H VAN LOON te Gouda I ANTON COOPS te Gouda 4992 34 4 Proef z ook eens Ze smaken lekker en helpen uitatckemi bü Hoest Heeschheid Verkoudheid In ons wisselvalllfr klimaat kunt ge niet zonder LIA tabletten Koop een doosje in voorraad Overal verkrijgbaar h 75 ct L I AKKER R dam Engroszaai TB KOOI met eigen filialen Groote win ten en voor veel uitbi eidinjf vatbaar Benoodigtl kapitaal ƒ 60000 Alleen seriouse peraonen gelieven te Arilven onder no 332 Bureau 00 UDSCHE COURANT Markt 81 10 TE HUUR GEVRAAGD in alle voorname plaatsen Winkaalliulzttn met of zonder woning Bb fr met conditiën onder No 831 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 10 TERSTOND GEVRAAGD 2 hekwBme Timmerlieden Toor schoolgebouw in den Haag Adres GEBR LOEF t Beieiache b Gouda 828 10 Verkrijgbaar bij ANTON COOPS WUdstraat 31 Gouda 298 j ongesteld zyt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gy züt spoedig hersteld Beter en goedkooper liuismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm kooitsigheid maag en hoofdpün wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen f 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van Rheumatielc en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekelijk iijilen heb jk myzelf genezen Sindsdien heb ik het als myn levenstaak heschouwd te trachten ook anderen te eenezen Ik weet wat het beteekent te moeten lijden maar ik ken ook de vreujfde van terugkeer tot gezondheid on kracht Ik heb mözelf genezen maar ook duizenden anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van liadeo die reeds velt gtneesmiddelen vruchteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zyn genezen Zjj z jn nu weder gezond en sterk en zü vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie ia het mij gelukt ait geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Kheumatiek Jicht Spit en Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot t z g ongeneeslijke gevallen zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn om U algeheele genezing te brengen maar toch zat U retds na de eerste doos blyken dat mijme htwennge waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrügbaar iu doo nnp ï y ANTON COOPS Wydstraat 29 en verder bi de Yoomaamste Drogiaten Vraagt evcneens de GLORIALAXEERPILLEN k f 0 75 per doos Waar niet vorkrygbaar volgt toezendingna ontvangst van postwisflel plui ƒ 0 26 voor porto door John A Smith N Z Voorburgwal AmitenUm 9071 4 Mantels Kenigen tijd geleden sprak ik u reeds over mantels maar nu is er weer eenige wijziging in de mo tellen gekomen dus zal ik u nog even vertellen wat er gedragen wordt In rokken is het groote nieuwtje een piissé rok die in donkere tinten altijd aardig en chic staat Bovendien blijven de plissé s er onveranderlijk in als hy machinaal vt rvaaidigd is en geven ev tot het laatste toe een cachet aan Ik behoef u waarlijk nauwelijks te vertellen dat ge er niet over hoeft te denken te proheeren Iets dergelijks zelf te vervaardigen daar gij gerust overtuigd kunt zijn dat het u mislukken zal Want zelfs al zi U het i wonder boven wonder gelukken de plooitjes erin te krijgen geloof dan maar gerust dat zij er by M in IJoe aÉeleo TE KOOI Vonilenete ƒ 40 per week huur licht en lanten vrij KoopSom ƒ 7000 1 aanvaarding direct Br fr oniler no 383 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 lO Vraagt condities voor het incas M ren uwer Achteratallige en BetwUte Vorderingen Openbare Vrijwillige Verlioopino van een Bouwmaoswooiog en onderichaidon porcielin Openbare Vrijwillige Verkoopino van een Bouwmaoswooiog en onderichsiden porcssisn IWw Gnif i Co Modern Tooneel en Cabaret Hadenavond KUNSTMIN 8 uur OPVOERING VAN FIEBERMANS GRUWELEN VOOR T DINER KAUDV LUCELLE Soir Danseres Op red n v g JOHMNVS NIEUWSTE OABAU ET LIEDJES Ter opluistering Rotte damsch Strijkje KNAL Leider P Maas Geestebands BAL NA ander leiding van den heep VAM TIJM Kaarten bij VAN DER POST en MARKUS en aan de Zaal 3B0 40 Modern Tooneel en Cabaret Hadenavond KUNSTMIN 8 uur OPVOERING VAN FIEBERMANS GRUWELEN VOOR T DINER KAUDV LUCELLE Sok Danseres Op red n van g JOHMNVS NIEUWSTE OABAU ET LIEDJES Ter opluistering Rotte damsch Strijkje KNAL Leider P Maas Geestebands BAL NA ander leiding van den heep VAM TIJM Kaarten bij VAN DER POST en MARKUS en aan de Zaal 3B0 40 Nieuwe Schouwburg S Vooratalllog lo b t AboBii in at WOENSDAO 12 JAN a UUR HET ROTTEROAMSCN TOONEEL ZAKEN ZIJN ZAKEN ToMHitptl In S b ilflfv fl Entrta vwr Ltdin ilir Sociattit Ug M Stillu fI 50 B loon 11 71 lor Nlit Lilin togt m Siallu f 3 Balcon f 2 11 1 Oalwll Dor Lidni lo NlitLtdan I 0 75 Alln mal 10 autauriracMan an tl atadaigka balaating 340 PlaaUbaipraklng bl loting an taartvar liaap Dlnadag 11 Januari a anata te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 5766 45 ANTON COOPS DROGIST WIJDS TRAAT 31 Gllette Scha rappai aat Gllatle Schaepmemlas Sehaapkwrastan Schaapzaap te MOERCAPELLE alsmotïü twee perceelen WEILAND te Zevenliuizen te MOERCAPELLE alsmotïü twee perceelen WEILAND te Zevenliuizen De Notarissen R GALLAS te Zevenhuizen Z H en P C L en Mr L EIKENDAL te s Gravenhage zullen op DONDERDAGEN 20 en 27 JANUARI 1921 telkens voorm 10 Vi uur in het Koffiehuis Het Schaakbord te Gouda aan den Kleiweg bü inzet verhooging en afslag openbaar verkoopen IEDER die wel eena aan HOOFDPIJN Keiedon heeft en SKNNA S Met hei aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoering belast zich Ie HAASTRECHT r de iieer J SCHEER Brebruikte weet bvj ondervinding dat geen BETER en tevens geen ONSCHADELIJKER middel tegen HOOFDPIJN Irestaat Verkrijgl aar in buaje van SO ets bü 5334 25 6 ANTON COOPS I Gouda S H VAN LOON Ie Gouda JOH SCHEER te Huatrecht B NATZIJL Ie Slolwhk A N VAN ZESSEN Ie Schoonhoven AGENDA 7 Jan 8 uur Ned Ver E H B O Ourms oetcning onder leiding van dr B G J Evers 8 Jan 8 uur precies Zaal Kunstmin Uefdadighcidsvoorstelling T U WWMt 10 Jan Gebouw Spieringstraat U3 VergT denng O S Commissie van Armenzorg 10 Jao 8 uur Bovenzaal Het Schaakbord f mverg Kiesvcreeniging Bur 22 Jan 8 uur Gebouw Concordia Tooneolopvoering door Thalia MeeM vewodieii wü üwogald tiidl Jededtoe te mo n nty ZlL KadèirmgMi concerten yennakdlUdwden enz om deze m onze airanda te vwmeldw Schoone Buste in 3 maanden duor do Pilules Hongrolsss Het middel ter verkrUging eener flink ontwikkelde buate ƒ 8 EROS TOILETCREME geeft een fluweolzachto huid 1 20 N V M SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogatraat 87 UTRECHT Voomtraat 106 kl Potteratraat 6 299 Ig 6452 27 AdvertentiSn en abonnementen ap dit blad warden aangenomen raor Berkenwoade Dorp door A BOOM Berkenwaode voor Berkenwoude Achterbroek door NOOMEN Beierache Stolwtjjk Electrische Drukkoril A BRINKMAN t ZOON OOODA KLEiWES WITTE BIOSCOOP aouoA Vanaf VRIJDAG 7 JAN tot en met DONDERDAG U JAN ALS HOOFDNUMMER Dnder het Juk Drama In 4 aet n mat THEOA BARA In da iMOfdrol De Conquistadors van de XVe eeuw hebben in Mexico oude geslachtengevestigd die de traditie van eer van deugd en dapperheid van den oudenCastihaanschen adel nog huldigen Dit hoogst beschaafde en spannendefilmwerk houdt lljvan begin tot einde bezig door het boeiende spel van THEDA BARA Heden ontvangen Bock Bier KON BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ Agent C VEHGEER Geuzenstraat 34 327 50 B f lfcaart n word n w rgoad N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 78 2 Voedert uw Vm met 34 Mupwre Lijnzaadkoeken merk ster en ml nifniontonde door hoog vetgehalte 1 Iwl EEL merk STER in geplombeeide zakken Grootfito voedingswaarde Alles gegarandeerd Zuiver ere Diptoma P rU 1 00 Negen Gouden MedaiUes GEEN BETER adras voor LEDBR an FOURNITUREN tefen concurreerenden prijs Is NIEUWE HAVEN 306 r in het bekende Schoenmagazijn QE GUNST Koopt dan onia groote NAPOLEON en U geniet 7 kwartier voor ilechts 7 cent Als licfjamomerk TIP POP 4 rent Turfmarkt S4 Bme SrtMg de aange BAAm maltemle Wyberl Tablelten dk hen voor de gevolgen van hfcf nwt Winlerwecr besclliiHen Sedert 75 jarea ala werk uam huiamiddel bckuil en beproefd Sl w klikken daami Mat Wsbed ta ileiten iiiiiiiiir so Miybillieiipjss Triuwin Sohede Saioa en Huiskamerweubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegelt SchilderUen TkeaUfels Rlkenkouten Buffettan Bookankasten Chibfauteuila Zttden pluche Ameublementen I erameublemonten Kanokmatrassen Wollen en SatHnjjekcn Stroomatraasen aai eni 5S96 SPOTKOOPJBSIM 20 BESTE ADRES VOOE JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN UnnilT44ktenüiii i t liMililuli ROTTERDAM Telefoon 12800 de raad der residentie zich in de eerste plaats de les ter harte zal nemen Hij de intrede van het nieuwe jaar uiten wij natuurlijk gaarne onze beste wengchcn voor ieder s getuk Met een woord van weemoed moeten we gewag maken van het plotselinge overlijden van één der beste Haagsche portretschildera Albert Roelofs Hy behoorde tot het rechte ras der schilders maar daarnaast had hij bizondere kwaliteiten ala leermeesster De keuze die op hem viel toen voor de Prinses een leermeester werd gezocht was bizonder gelukkig Roelofs hart een schare leerlingen niet in dien zin dat zij daar kwamen om opgeleid te worden maar wel om in volle vrijheid eigen talent ontwikkelend steeds weer te profiteeren van zijn meesterlijke aanwijzingen Portretschilders hebben altijd dat tegen dat zij minder bekend worden zy zijn geen massa producenten maar zy werken veel meer in de stilte van het atelier en zelfs blykt heel weinig naar buiten van hetgeen zy gewrocht hebben Het nieuwe jaar gaat met iets nieuws in voor het straatverkeer De organisatie van de verkeerspolitie is verbetenl De cervelaat worf tachtige knods waarmede de verkeersagent tracht de leiding te geven op drukke punten is afgeschaft Thans wordt het gebaar alteen met de wit gehandachoende hand gegeven Deze handschoen heeft een verlengstuk gekregen in een breede manchet die wit en zwart gestreept is De knods had altij l dit tegen dat de bewegingen daaivan niet duidelyk genoeg waren en zelfs tot verkeerden uitleg van de aanwijzingen leidden De praktijk zal moeten leeren of deze nieuwe aankleeding van de dirigeerendc hand meer effect heeft Het slagen van deze verkeersleiding hangt toch geheel af van het talent van den leider en alle voorschriften omtrent de regeling missen doel wanneer hü niet onmiddellijk de situatie weet te overzien Opmerkelijk is het dat tei wijl nauwalijka een jaar geleden het aantal gegadigden voor agent van politie ver beneden het gewenschte aantal bleef plotseling dit aantal het tienvoud bedraagt van de aanvraag De hooge salaiissen en het uitzicht op betere positievoorwaarden hebben hier stellig verandering gebracht Er waait al een frisch windje door het eransche corps maar er moet nog heel wat veiwaaien voor het een ideale toestand is eworden Zij het nieuwe jaar gunstig voor dit bedrijf der gemeente HAGENAAR GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 8 JANUARI 1921 TWEEDE BL AD BRiïTiN urr Dl KOraTAD DXXXiX Wanneer wij het verslag in zakformaat dat de Burgemeester over de lotgevallen van het afgeloopen jaar pleegt uit te brengen bij de opening van de eerste raadsvergadering over 1920 vergelijken met dat over J 919 dan treft het aanstonds dat de toon veel minder optimistisch is Verleden jaar was het de financieele toestand die vooral veel zorg baarde Thans is de algemeene toestand zoo nevelig dat geen enkel voorspelling gedaan kan worden Het jaar 20 is In vele opzichten niet meegevallen De toename der bevolking is vergeleken bU vorige jaren aanmerkelijk achteruitgegaan Terwijl verleden jaar het cijfer dêr veati gingen dat der vertrekken met 5288 overtrof is dat cijfer thans gedaald tot 9C4 Dit is een leelijk verschijnsel omdat daaruit blijkt dat de trek naar den Haag aarynerkeiijk in verminderd Natuurlyk vindt dat zyn oorzaak ook voor een deel in het tekort aan woningen doch het ib buiten twijfet of ook andere oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen Kon de burgemeester verleden jaar met vreugde gewag maken van de opleving in het bouwbedrijf zóó zelfs dat de cijfers daarvan die van 1913 overtroffen thans moest hij verklaren dat de langdurige conflicten in dat bedrijf ölechts tot het sobere resultaat hadden geleid van 1500 nieuwe woningen Gelet op den geringen aanwas der bevolking is dit cijfer nog wel aardig omdat het stellig een overschot geeft waardoor een deel van het bestaande tekort wordt ingehaald maar wanneer in het afgeloopen jaar voortdurend was gewerkt zou dit cyfer 1 weemaal zoo hoog zyn geweest Voor 1921 is thans alle hoop op dit bedrijf gevestigd en dat niet alleen om de leniging van den woningnood Immers het is te verwachten dat de malaise die op lit oogenblik heeracht nog een deel van 21 in beslag zal nemen Daartegenover is het dan dubbel gewenscht dat de bedrijven die wet voort kunnen ook voortgang zullen m en en werkloosheid voorkomen MÓDEPRAATJE We zulten de diverse punten uit de rede van den burgemeester laten rusten Op verBchitlende oogenbtikken was deze door haar nuchterheid raak van visie der toestanden Ons beleid zoo aprak hij bijv moet zich kenmerken door de grootst mogelijke soberheid en voor het werk dat we op die wijze verrichten zal het nageslacht ons den meesten dank brengen Soms loes ik aldus ging de burgervader voort dat groote vrij gewaagde maatregelen worden bepleit op grond dat het nageslacht onzen moed zal bewonderen om in deze tijden dergelijke dingen te hebben tot stand gebracht Ik houd mij overtuigd dat zij die aldus redeneeren misschien bü het levende geslacht bijval zullen oogsten maar loor het nageHlacht voorzoover het hun namen zal kennen hartgrondig zullen worden verwenscht VDVLKÏE NTIëN VDVLKÏE NTIëN GROOTE UITVERKOOP de GOEDKOOPE WINKEL ALLE RESTANTEN WORDEN TEGEN SPOTPRIJZEN OPGERUIMD S BV ar Zie de Etalage M KLEIWEG 1 hoek Turfmarkt Deze even geestige als rake opmerking kan misschien ook buiten de residentie effect sorteeren en daarom pikken we die uit deze rede op We kunnen slechts hopen dat t GROOTE UITVERKOOP sai GOEDKOOPE WINKEL ALLE RESTANTEN WORDEN TEGEN SPOTPRIJZEN OPGERUIMD S HET OOEDKOOPSTE ADRES voor alle STOFFEER BEHANO en BEDDENWERK Is Gpoenevireg 77 Isle klas DIVANS f 55 Vraagt prfls voor Salon i Huis en Siaaplismer Aiheublenientan en alle soopten Clubfauteuils Levert SPRINOMATRASSEN KAPOK en SPIRAALMATRASSEN tegen den uitersten prijs Vraagt de talen collectia BEHAMGSELPAPIEREH vanaf 3 5 cent tot in de fijnste dessins Levert alle soorten Oordljnen Rol Vitrage en Overgordijnen Tevens REPARATIE INRICHTING l Aanbevelend T DEKKER ZIE DB BTaLAaEI VRAAQT PRIJS I Abonneert ü op dit Blad het dragen in minder dan geen tÜd weer uit waren Wat men er machinaal aan doet dat zy er met zitten en kreukelen niet uitgaan is een raadsel maar ik weet uit eigen ondervinding itat een goede kwaliteit gekochte pliasérok elke vuurproef doorstaat Een mooie kwaliteit plissé rok is chic genoeg voor elke gelegenheid en misstaat niet by de fynste zijden blouse Daar deze plissé rokkcn zoo in den smaak vielen kwam men op de ge lachte om er mantelpukken van te vervaardigen Er werd een heel enkel wyd g ldneent manteltje vervaardigd maar deze bleken niet te voldoen Toen heeft men er korte wyde manteltjes bü gemaakt van een ktokmodet met nauwe mouw en aansluitend schouderstuk Sommigen zijn aan den zoom met een bontrantl afgezet en hebben een hooge opstaande bontkraag Dit idee staat heel aardig in donker blauwe serge of zeer dun taken met zwart bont afgezet of bruin met l niinbont grijs met griJB bont staalblauw met grijs bont of groen met bruin of grijs bont Dan is het ook nog aardig te varieeren door een rok van serge of andere stof te nemen met een manteltje van fluweel met t ont afgezet In zwart of donkergroen fluweel uitgevoerd hebben zy het groote voordeel dat zy als afzonderlijke manteltjes by vrywel elke kletir rok dienst kunnen doen zoodat zij de dubbele functie van mantel en mantelpak verrichten GU weet allen wel hoe gemakkelijk het is een manteltje te hebben dat overal by gedragen kan wor ien en toch tegelijk met een rok als mantelpak dienst kon doen Ia het uit dezelfde stof vervaardigd als de rok dan heeft men al gauw het nadeel dat de mantel als hy meer gedragen wordt verschil van kleur met de rok vertoont evenals men altyd gewaarschuwd wordt een rok van een mantelpak niet dan met den mantel te dragen en niet afzonderlijk meer Dit alles voorkomt gij door een manteltje van fluweel erby ta nemen Bovendien is het effect dikwyls zoo chic dan uit één stof vervaardigd Deze soort mantelpakken wyde klokmanteltje s met plissérokjes zyn alteen gijachikt voor blanke dames maar gelukkig is er ook keuze genoeg voor haar meer gevulde zusters Dit seizoen worden deze niet zoo stiefmoederlijk bedeeld als anders dikwyls het geval ia dan gelijkt het er dikwijls veel op of de Mode alleen voor zeer slanke zeer elegante dames haar modellen ontwerpt en de meer gezette die vragen om haar toch ook eens te denken eenvoudig schouderophalend voorbijgaat Nu echter zyn er mantelpakken die Instaan uit oen rok en een gezetlijje sportjas die ook overal los by te dragen is en uitermate geschikt is voor minder slanke figuren Verder zün er ook nog gewone getailleerde mantelpakken die altyd weer terug komen en altijd weer netjes Er zijn mantels die half aansluiten en van onderen schokken en allerlei gezellige wijde jassen waaraan alles groot en gezellig is knooiien zakken kragen manschetten enz Dan zyn er nog de wy de cape mantels die zeer mooi zyn en ook gezette figuren zeer goed staan En verder zyn er nog wyde mantels die raglan mouwen hebben en bü vrijwel alle figuren behalve zeer magere een zakkender effect gev n en plomp staan en die ik iedereen ton Sterkste afraad MADDY BRAND De Notarissen R GALLAS te Zevenhuizen Z H en P C L en Mr L EIKENDAL te s Gravenhage zullen op DONDERDAGEN 20 en 27 JANUARI 1921 telkens voorm 10 Vi uur in het Koffiehuis Het Schaakbord te Gouda aan den Kleiweg bü inzet verhooging en afslag openbaar verkoopen de Bouwmanswoning no 156 met aanbehooren te MOERCAPELLE in het dorp aan den Honderd Morgensche Dijk groot ongeveer 24 Aren thans in gebruik bij den heer JAN VAN SPEK JANSzn benevens ongeveer S a H A WEILAND en ongeveer 39 H A BOUWLAND zeer gunstig aaneengelegen te MOERCAPELLE in den Zuidpiaspolder tusschen den Middelweg en den Onderweg n ar Waddinxveen in de nabijheid der gemelde Bouwmanswoning Voorts WEILAND te ZEVENHUIZEN aan den Brecdeweg nabü de halte Zuidplaspolder groot 3 05 50 H A In gebruik te aanvaarden de Bouwmanswoning ca op 1 Mei 1921 en de landerijen terstond na de toewijzing Breeder omschreven in veilingsboekjes met kaarten gratis verkrygbaar ten kantore van genoemde Notarissen 6381 72 king was de gelegenheid waargenomen om xich uit de voeten te maken m t ƒ 260 Hot tandsch geld en 1200 Markt aan Duitsch gold BÏNNENLANP DMd gedrukt Op het statlonsemplacement te Tilburg zün twee in lossen dienst van een expediteur ziinde werklieden J v G gehuwd en ▼ ader van vier kinderen en W R avMieenii gehuwd tusschen de buffers bekneld geraakt en doodgedrukt Algem R K Werkgevernvereenlging In de algemeene ledenvergadering ran de Algemeene R K Werkgevers vereent ging op Dinsdag 11 dezer te Amsterdam zal dr Poöthuma directeur van het centraal beheer oudminister van Lamibouw als inleider optraden en de volgende conclusies behandelen Een neger bokeer bentofd Een neger die tüdelyk in Amstenlara vertoeft kwam op straat in kennis met een juffrouw die hem overhaalde mee te gaan naar haar woning Kerkstraat 246 Daar werd een en ander gebruikt hetgeen de neger betaalde met een bankbiljet van ƒ 100 Hy wilde hiervan zooala trouwens afgesproken was geld terug hebben wat de vrouw weigerde Toen do neger zyn misnoegen op daadwerkelijke wijze hierover te kennen gaf riep de vrouw aaaistentie waarop twee mannen van beroep souteneur en een publieke vrou V die het beruchte roofhol bevolken te hulp imeUlen De neger die bokser van beroep is stelde zich te weer en tn een oogwenk had hü een der roovers tegen den grond geslagen Ken der mannen ging hem met een puok de ander met een gummistcA te lyf Ook de beide publieke vrouwen bestookten den neger Stoeten braken vaasjes vielen van den schoorsteen De neger ziende dat hü het gevecht niet kon volhouden sloeg een paar ruiten in en schreeuwde om hulp Ken agent van politie verschafte zich toegang en scheidde de vechtenden De neger was deerlÜk gewond Of door een messteek of dtyor het slaan in een glasscherf rijn d pezen van zÜn rechterpols doorgesneden zoodat het de vraag is of de man wel ooit weer zijn sport zat kunnen beoefenen De Ziektewet Kooals die thans luidt geeft aan de werkgevers alleen dan gelegenheid by do uitvoering mede te werken wanneer de verzeker len dit wenschen onslechts voor zoover zü dit wenschen De bepalingen van de Zie ïtewet datde premie voor de helfi door werkgevers envoor de helft door werknemers verschuldigd is kan wel een lichtpunt worden geacht doch al een heel klein lichtpunt Do Ziektewet elscht herziening opgrond van het feit dat sedert haar aanneming in verschillende collectieve arbei Vovereenkomsten de uitkeering van ielrtegeld Zoodanig is geregeld dat de kostengeheel door den wergever worden betaald De wüziging kan niet atteeen daarinbestaan dat tic premie in de Ziektewet genoemd geheet door den werkgever sal worden betaald daar dit voor den werkgevereen gvootc onbillykhoid zou meebrengen enook voor den M erknemer nadeetig zal kunnen zijn Het ia wenachelyk dat werkgevers enwerknemers tezamen eut basis vinden waarop zy ten aanzien van de uitkeering van zi ektegeld samen kunnen werken GEMENGDE BERICHTm Van vernietigde Duitsche vliegtuigen Tc Utrecht heeft men onderdeden van 26000 Duitsche oorlogavliegtuigen zooveel mogetyk verbryzeld duizenden kilo s aluminium vuor een waarde van drie millioen gulden opgeborgen in een pakhuis in de buurt van de Oudegracht POST EN VERKEER De middagsluiting der postkantoren Uit Middelburg wordt gemeld dat aldaar en te Vlissingen de middagsluiting van de postkantoren reeda vanaf 15 Nov is ingevoerd eer ten ongerieve van het publiek De Middelburgsche Courant stelde in Nov reeds een onderzoek in en vernam toen dat de directie der posterüen daarbij geleid werd door de overweging dat een vermindering der uren van opening der loketten zal leiden tot bezuiniging daar vooral bU eenigsxins omvangrijke kantoren spatiëering van den corr dit allicht een y i niindering van personeel mogelük maakt Hieruit biykt juist dat men de bezuiniging zal moeten vinden in plaatsen van eenige beteekenis trouwens ook Middellïurg en Vlissingen hebben hun hamlet en industrie ook daar zün vete personen die juist tusschen hatf één en twee uur tijd heblien vuor een bezoek aan het postkantoor vooral ook waar lc behamleling van postwissels cheque en girodienst enz reeds te drie uur eindigt dus men na het werk gpen gelegenheid meer daartoe heeft en voor hen die te acht uur des morgens beginnen to arbeiden dus een persounlyk bezoek aan de kantoren voor bedoelde afdeeling onmogelijk is Znoals men weet zyn deze vliegtuigen op last van de Entente vernield De Allgemeine Elektrizitats Gesetlschaft was opgedragen ie veiTTiinking van het oorlogsmateriaal uit te voeren en met 3000 man heeft men het in drie maanden klaar gespeeld om 26000 vliegtuigen te vernietigen Hetgeen overbleef ia over Europa vorhpreid Engeland kocht het stafti Duitschland mocht het koper houden en n bekende groote ijzerhandel te Utrecht aan de Oude Gracht werd de eigenaar van het aluminium In December is in een groot aantal waggons het was een zending van de Duitache regeering waarop de Fransche legatie een streng oogje hield de lading naar Utrecht gebracht waar zü onderdak vond in een pakhuis wachtend nu om weer ver oerd te worden Want hier is het eigenlyk slechts een tuaschenhandel de verwerking de omsmelting van het aluminium zal plaats heblten in het buitenland in Engeland en Amerika Daar zal de voorraad weer dienen voor het vervaardigen van auto s en ook zal wel veel van dit aluminium na verloop van tyd weer de lucht instygen als undenleel van een vliegtuig maar nu van Engelsch of Amerikaanach maaksel U D De verraHaiiig eener dienstbode Tenvyl de heer en mevrouw Dr Eisendraad te Zaandam een weldadigheidsu it voering bywoonden heeft de dienstbiMle een Duitsche die nog pas 14 dagen in betrek DORLAS THEE Alom v rk ie 20 2S 2S 32 3 GRUISTHEE 20 er HALr OM UALF 20 11 DORLAS THEE Is kwaliteit Alom vorkPllobaap A ie 20 2S 2S 32 38 on 40 Ct pop onS GRUISTHEE 20 en 32 ct per ons HALr OM UALF 20 22 25 en 30 tt per m KOOPHANDl KOOPHANDEL SIGAREN Met ingang van 19 hat oude goede een = SIGAAR In den Met ingang van 1921 brengen wij bij het oude goede een nieuwe 10 CENTS = SIGAAR in den handei merl = COLUMBIA COLU 99 341 Stompt kop Ztndblod Sumalri D G VAN VREUMINGE 341 stomp kgp Ztndblad Suimtr dat hoo Hint Hnani niilania 30 D G VAN VREUMINGEN Wijdstraat 20 Droflist ri MARKT 6 Kina VpIJ Haemoffarpin Vtrkrygbaar by S H VAN LOON II li WOLF A Dfc Engros En Detafl ZEEMI EDEU 43 6 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN cocas WERKBORSrElü COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS El Eu T ANDERS i z FIRMA WED P UITENDAAL Bezemen Borstelfabrikiint Kaipentrul It KMw irtrut IS