Goudsche Courant, maandag 10 januari 1921

Fo 14519 59e Jaargang INGBKOKDSN MEDKDBBUNOEN 1 4 regel ƒ 2 05 elke ng l mMT fO M d voorpagina 60 f hooger Gewone adverteatiün en ingeionden mededeeüngen bij contract tot leer geiwlMceerden prijs Groote letters en randen worden bemkend naar plaatsruimte Adrertentiëa kunnen worden ingexondan door tusachenkomst van aollede Boekha delaren Advertentiebnreiuix eo onte Agenten AdminJHtratie Telef Interc II hot HiMd De kleine winkeljufflrouw en d jongiste kantoorbediende geven thans niet alleen den toon aan In tie bera de cin nta e en andere umusement plaatKen van twUfeiaehtag karakter doch ook op iitraat wtaar hun optreden nog den meesten aanstoot w krt Wie vaiUc in fËe induntrieele centra komt krügt meer fcin genoeg van dit Wc tlioon Krger nog dan in het industriegebied guiat het tee in hat bezette gebricït linkji van lien Rün De tetiHlek levert gruwelüko ttaaitjea Een voortteeld In den giemeenteraad van Keulen dat edtert de bezetting veel heeft verloten van het zuivere KÜnlambche toarakter meer gaat Igkon op een internatjonalt Jlfi rmarkt ifwWt geklaagd over het moreele vervaJ 1q broéde krin ren Ken der letlen wees op het hnel toenemien van gealnehtsziefeten tengevolge van dt verleiding van jeugtffijge pd aon ïj In lM t KeuJjsche ziekonhuiM i indenthal worden ni r dan 100 meisjes beneden de veertien jaar voor deze aidcte Iwhandeld ak iiuterno paitiënton Het aantal buitenechtelijk geboren kinderen te Keulen betlroeg R het aÜgeloopen jaar 2323 In 808 jevallien wui Kei ie de IceftÜd van de mofder tuasche 14 on 30 jaar Vèrsohiillende leden van den Raad weten deze zotJelüke ontaardfiiig aan de Tioene meratp venspreidling van de pniikkioIlitterRtuur en eischtpn beperking van en t ea ijere rontmle op ten straatverkoop van iergeilijite Viezigtheitl bovenflie het 8pnieUM invoeren van dc censuur m or tfleoiicht op het p eil l der cinema s m mo nene lokailcn waJarin hert Hthte genre wöTtlt gohuUlSgd De ma u tmat belooAie dut maar of liet hel ien I staat nog te bezien Cinema prikkelhtteratuur en dergielÜke il ngon hebben niet allee op hun geweten Do grofftste schuld Ugrt bü de onwaardiigtheid van zekew vrouwelykfe kringen oen onwtaardigheid lie verband houdt met den warmteigraad van het Mo dut in wie RünlandiBche aderen WoeJt En v t voor Keulen is gezegid geldt ook voor vele emlejp atedien van en niüd k n Riin In Koblenz Bonn Mainr overal dezelfde klachten Door den volksmontl woMen enkele treinen dlie in het bezette gebtofi rijden rewfa de ambulante profttitutk genocnMi I e jeug heeft tüdeos den oorlog de vadwlyke tucht moeten onteren En iV tuchteloo heft is toegenomen k or de vorleitiingen van de4bon vreemrte unifoimen en van de burt fnlambchc vaiuta Alleen het oudcdük gezag kan holpeui En de boze tin soverhei Mi ar tie xedelykihedd en de discipline van ite e troafWR laat vaak veel te wenachfn Wt 4 betreft Ihutscblandf B vci houd nc tot di3 entente m ri h d TMnq dat men ik dat Wntlen we beter on e gioedtffijastvrouw ie bü onder vriendeLük vororons geweest t aiar het spreekt van eif iöt ik na zoo langen tyd verlang aan het werk te komm Ik h het gioed in ji enniet gezien En mün ovterieien broederheeft bet grootste gedeeHe van zü nver wui huis ttoorgobracKt en t ik het treurig verwaarloosd te tm V tien f H Ëer defliJ Sytfcey een beleefde vi O i m n dochter is in de ka tkitamaaat zei Gracie Br is Koov el fioen bü railk een verawterinK van omstandigheden Hiü keerde lich om en wierp een Wik in de binnenkamer Ajdbm Ket meiflje kwam jnlnt van het iftlanen met een lange streng wol ovtT baar arnf en een gwvalde spoel in haiar hand Toen haar vader zag riep hü veront taardiett uit Vengeet toch nie Wd ïk je wat je aanje i Orti ie chuldïg bent en we Je een bestook konrt breogien Als je vW r jezelfffaen ffi bedt h b ilien dan wor Je vader r Adorb gdirolachte zacht en toch Htreng zooala ltüd metseen tikje van dat elfvertrouwen dot nog in den we Btond voor de voHe ont tlooVing van vrouwelUÏ teei4ied k Vpdter ei te met haar va fcr nUMir den jongen nuui aanaiende XortI Lotimer heeft me al vnoever aten tpduHiB Hy afet er geturnd uit hü faut het mm wel e B k r nardracan Wonli vervolfld STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKETT Geautoriseerde vertaling van L P WESSELINK V ROSSUM Nadruk verboden 87 Mte r dan eens aelfs had liü Mc Oullock behandeld al orf deze stellig schuldig wm aan Sandy Bwian s dood Nu waa Sydtney Ixrt in 6r wel riftig van aard maar hy was een rcchtviaanüig man n een nmn wan eer Als hü verkeerd gedaan en overyid giehandeld haA zou hiJ niiol schffomen lïat wieer in orde te btren en Bü aou naar Aidora gaan en haar vertellen wat hu te weten was gefcoowen Hö vrüóe niet omrechtvaardS een voonde beftialen orp Hielken man dian ook Qp dat oiog ni fliik hoord hü een zacht fclopipien op de deur Puialane kwam hem ggen dat 2iijn mtoeder hem wlenschtte te sppeken Niiet hijzocider vriendelijk gestemd Mom Sydbey die tarap oip naar zün nweders kafner Miaar hij nam dri tiredlen roor één want hoe gjauwer het kwaad dnit Toomen tnoeat doonataan was hoe beter Hij vond eUn ntoiedler rustmd in een stoeJ Toen hai binnenfkwi u bedbidiïe ze Purslane met een vermoeide benregdnig dkit m rMt Sydney alleen wilde zifn BoMane aoeht baar hetiben eo houdten MfMn d MTUt ttjiww wA d w ADVBBTKNTHN Getrouwd 5LKAN FRANKen MARIANNE CATS die mede namens wederzijdsche familie hun hartelijken danlc betuigenvoor de belangsteilinjr bü hun huwe181c ondei vonden S90 14 Gouda 10 Januari 1921 H ul n overleeil t rt onze diepe droefheid onze inni greliefde E chtgenoot en Zoon de Heer J0HANNR8 IIANIKL BONNBIIK in den ouderdom van 5 Ja r B BONNEÜB KAGENAAJt I J BONNEUR Gouds Januari 1921 Jloogrtraat 14 372 10 HUIS ia huur of te koop gevraagd Liefit met TUIN Brieven onder No 386 bareaa Gondsche Courant Per 1 Februari a i zit en slaapkamer GEVRAAGD m t PENSION Brieven met opgave ran prys onder Ko 386 bureau Goudaobe Courant 9 Nitiooal Cash Register in prima toestand met garantie TE KOOP AANOEBODBN Br onder no 388 bureau Goudsohe Qonrant n Openbare Verkooping TE HIIA8TRE0HT Of WOENSDAG 26 JANUARI 1921 dee morgens 11 uur in het Koffichttii van C VAN DUUREN ten overflwui van Notaris J KOEMAN tl 1 C 88 aan de Hoogstraat alda ir gixx t 6 aren 38 centiaren Het huia bevat beneden 4 liamers keulien met zolder en dienstbodenlcaDier Itelder en schuur lioven 3 kamers en 2 zolders Het is van vele gemakken vooi zien en electrisch verlicht Verhuurd De benedenwoning voor f 426 en de bovenwoning voor ƒ 275 per jaar tot 1 Juli 1921 met een half jaar optie Te bezichtigen 24 en 25 Januaii van 10 tot 2 uur en 26 Januari van 9 tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft Notaris Koeman voornoemd 887 42 Advertentiën en abonnementen ep dit Uad roer BOSKDOP werden luuigenamen door D SPAARMAN AcbUrkade 253 LIJDERS a allerlei storingen dio men uit het BLOED aan allerlei storingen die voortkomen uit het gebruikt Zij VORMEN nieuw BLOED aij VERSTERKEN de ZENUWEN aij maken U in weinige dagen wedar 6EZ0NÜ en KRAGHTK Verkrijgbaar in flaconi van 60 Ct bij INTON COOPS te Gouda 1 H VAN U ON te Geuda IQH SCHEER te Baaitrecbt 1 NATZIJL te Stolwllk k N VAN ZESSEN te Behooahove S064 35 1 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elite gewenschte aitvoerlng belut zich te HAASTRECHT de heer J SCHE B Te koop gevraagd AfltJeke of Ouderwetsclie Meübeleo eoz door heer van partic ïier Alleen op brieven met beschrijving en verlangden prtJB kan worden gelet Brieven No 373 bureau van dit blad 20 Erandslofieo Commissie District Gooda Het publiek wordt er op attent gemaakt dat bij de handelaren BOVEN het rantsoen elke verlangde hoeveellieid anthraclet te verkrijgen Is tegen bijbetaling ten onze kantore van f 2 voor elke eenheid In verband met de geringe hoeveelheid Is het gewenscht dat de betteliingan spoedig geschieden Brandttoffen Commissie 88 40 Qlstrict Gouda Dr H NANNING s KINADRUPPELS Van bijzondere waarde voop elke keuken is Maggi s Aroma l maakt soapan ook zander vleesch amakeiyk en helpt dus sparen zijn in tegenstelling met andere fabrikaten VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ en daarom het aangeweznn middel bij NERVEUSE SPIJSVERTERINOSSTOORNISSEN Men lette op den naam Dr H NANNINQ op de roode doos Ppljc I 1 30 par flaoan LOM VCRKRUBBaHII kVOOR 1 HET KOKO een rulvere heldere en niel vettc vloeUtof I bevordert den haargroei versterkt klieren en haar p wvrltU voorlt mt het spinten en uitvallen Hoofdcecr en roos verdwijnen nadat men KOKO eeo paar malen heeft gebruikt men sprenkelt ecnvou dig KOKO op h t haar dan wrijft men het uchl Ib Qederwaartscht ttchtlnf en borttelt U nk Verwaarloos nooit Uw Haul VPi ttelten geen dwate of onmogelijke etechcn aan KOKO maar ij tcggen en houden vol dal geen ander preparaat KOKO la ccD xuivtr geD taiiiladfl voor htt H r kan evenaren WAARSCHUWING I Let op onderstaand Handelsmerk voorkomende op elke fleKb KOKO wordt nooit los zonder verzc gelde bulten verpakking met Handelsmerk verkocht P r g r 1 OS kleins 2 20 mlildsn 8 90 groots flSKh KOKO SluBpoo Pocdcn f 0 1B pcf je VMkt fcMr bq AvMkfkw DraffMw rUWDCLSKEBK Vcrkiijffbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wtiditnwt en te SchoonhoT D bti A N VAN ZSSSSN Koopiiians Gersteoruties zün SMAKELIJK VOEDZAAM en GOEDKOOP GEBRUIKSAANWIJZING OP ELK PAK 3694 30 d ONTHOUD DIT Als gij ongesteld zijt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen WIE IM OEZe RCEK RircEnME behoeft aUWERIEERE INDE COUDliCHE COURANT I wePWCMyNT O GELVKS MAAK ER GEBRUIK VANI en gij zyt spoedig hei steld Beter en goedkoo er huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zy zuUen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slijm koortsigheid maag en hoofdpijn wekken den eetlust op Invorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kniiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie döozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van mr GUMMIWAREN Patent Geneesmiddelen te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 766 46 Injectie oor neus en oogspuitjea Eiaatieke Kousen Warmwaterflesschen Windkussens Buikbanden enz N V Mij SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogstraat 37 UTRECHT Zadelstraat 37 AMSTERDAM Rembrandtplein 4 2S 15 ANTON COOPS DROGIST WIJDSTRAAT 31 Annijssuiker Ze smakon lekker en helpen uit stekend bij C Hoest g Heeschheid Verkoudheid In ons wiKselvulHg klimaat kunt ge niet zonder LIA tabletten Koop een doosje in voorraad Overal verkrijgbaar a 75 et L 1 AKKER R dam Rheumatiek en Jicht genezen Verkrijgbaar bij ANTON COOPS Wijdstraat 31 Gouda 298 0 Na twintig jaar yan onuitsprekelük lyden lieb ik myzelf genezen Sindsdien heb ik het als m n levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te jfenezen Ik weet wat het beteekent te moeten lijden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gezondheid en kracht k heb mijzelf genezen maar ook duizenden anderen Tal van attesten zou ik U kunnen toonen van lieden die rseds velt Meubelkoopjes Treuwonü Soliede Salon en Huiskamemieubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderyen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfauteuils Ziiden pluclieAmeublementen Leerameublementen Kapokmatrassen Wollenen Satlindekens Stroomatrassen enz nz 53 6 SPOTKOOPJESÜ JO BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlWI UiT44kfl iikiiii iJi diSclJikiii ROTTERDAM Telefoon 12800 geneesmiddelen vruchteloos helïben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic nyn genezen Zy zijn nu weder gezond en sterk en zij vertellen een ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel atudie is het mü gelukt it geneesmiddel samen te stellen voor de genezing van Rheumatiek Jicht Spit en Heupjkht Indien Uwe ziekte behoort tot i z g engenee lljke gevallen zal één doos waarschijnlijk niet voldoende zijn om U algeheels genezing te brengen maar toch zat U reeds na de eerste doos blijken dat mijn lieweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkryghaar in dooxen è ƒ 2 5 © Te GOUDA by ANTON COOPS Wqdstïaat 2 en verder by dt Toomaamstt Drogisten Vraagt ercneeiis de GLORIA LAXEERPILLEN k ƒ 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezendingma ontvangst van postwiasel plus ƒ 0 29voor porto dOor John A Smith N Z Voorburgwal Amstcrdmm 9071 46 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIKRS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 pagina s Ruim 8000 lexers Laag abonnement Belanghebbendeit zenden hun adres uWden uitgever J C SCHOEMEIJER Amsterdam en zjj ontvangen gratis 2 weken en proafexemplaar 5183 M AGENDA 12 J an 8 uur Nieuwe Schouwburg 5e abonnemwitsvoorstening Too 22 Jan 8 uur Gebouw Conoordii neelopvoering door Thalfa BeUee i venw en vü gereffdd tUdiC mededeelöig t nuwm ont amreo van rCradieriDuren concerten Termakeltikïiodeii eiaz oax deze in ooze aeaoda te vwnneldiHi ElectriBche Drukkerii A BBINKUAK A 200 GOUDA Woensdag 12 Januari 1921 fiOÜDSCHE COllMT VERSCHUNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS per kwarUal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loopor geschiedt P ranco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau Harkt SI GOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omati eken behoorende tot den beeorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn van publieke vermakelijkheden 15 cent per regel Advertentièn in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prij Bureau MARKT 181 GOUDA Redactie Telef Interc 545 Engeland en Rusland Krassin vertrokken Een overeenkomst onwaarschÜnlök geacht Wederaijdsche beschuldigingen iWaai om Krassin heengaat Inter ventieplannen Rusland en Roemenië Perzië bedreigd Polen ontkent troepen te concentreeren De beweging der spoorwegarbeiders in Duitschland Verwildering der Duitsche jeugd De ontwapeningskwestie Het Fransche parlement weer bijeen Handtastelijkheden in de Kamer Hoe de Valera in Ierland kwam De lord mayor van Cork niet in Amerika toegelaten ONS OVCBZICMT R ikent ge ook de Vleo eenii e Staten onder die Landen vroéff de interviewer Zdker l e houJng ligfr Aimerikaansehe iTegeering aal apoedig veranderen naar Wiü hopen maar afgescheiden daarvan worden handelsreJiatieb op groote schaal oonbereid met ItaiU é en QuiitecMand Onae verhouding tot Ziweden ia zéér goed maar de ï weedsche imilustrie ia niet genoeg ontnvikklkeld voior onze 8t eds atijifpende behoeften Bü z n bewering van Kirasain dat Rusiand evengoe t alis E s andi waarborgen tegen propaganda lees iatervontie nowiijf heeft roerde hy een teer punt aan Take Jonescu de nunieter van buitenlandsche naken heeft Op de laatate nota an Mioalkiou wiaartoü verzocht werd dat Roemende dfen wede met de Soyjet repufbiliek z ou teeikenén geantwioordl dat het Ikabinet te Boe karesit niet die minste viiant ieilükc geziiuKKeid tegeno ver Moskou koestert dat ket tet duisver de meeflt strikte neutnUiteit in acht heeft ftenomon en iliat ihet van meaamg is dat het die poJit ek n oiet voortzeitten Mitsdien acht Roemenië zich in het msnat met verplicht om over een of anderen vrede te ondeihandelen maar het is alüeszina genlegKl om Jh het bedang van bedde laiiden de kwestieu te coidersoeken d£ e in den laat ten tijcT niogwdijk cijn verrezen £ e vertumding tOMchm Ruaiand en Pe ië die t vod gè jaar wat te wenschen owwlïert w igens een inval der bo3a iewaki Mep Perzië zelfs de h lp van den Voll lt on ï in die iater niet noodllig bleek om dat inmiddels rechtstreedtjsc onderhsndeüngen t jsschen Teheran en Moskou waren aanigeknooipt schünt heter te worden Die TiraOB vermeemt uit TeJieran dat de Knanain óe Runsii che oaidKunhjanidelaiar wrieotis Icojiuiit in Ëngielaim auilke schoo ne ïcrwachtinigen had geweaot heieft Maandlag Lomidten verlaten om naar Euslamii terug te keeren aoeuier diat zyn maand JiJaii g verMijf in de Britsöhe hoofdbffcad tastbare re fultatein heeflt a iewK rpen De verwachtdngen en hoop dlie men overal koeöteixBe dat nu er eenmaal besjprek ngen iw ren laifmigeikino oprt oveir heffvattama I r irandelslbetrekkingen de reat vanzelf wel 20U voligen en dat de aangiegan ond rhanxlefliin g n die e Gir ite s tap zou zijn tot de erkefuimg van die Busaiische retgeering de Be verwachtingen aijn ydele illusies gebJekien Kiras sin moest vertreikikien zondier doft üiü een oveireenkiomöt tot stand heCft fcunnien brengen Nm verzekert Moöik u fttil diat zyn heengaan geen afbreking dier ontterhandielingen beteekent maar vo r © en iedier is het Üuidtdijlk dat het hiermee geflijk staAt Zjoawel te Londen oJs in MiOfeifcou staat len nu xeer sceptósch tegenover dte mogelijiklheüd vam het sludtem van een h ndiel werdi a g Helfb de Bmitsche Board of TnwBe die simds eenigie maandien er op laandtpotig dart de handel met Rusland zou hervart wordeai twufeJt ftbans aan het succes van het veirdlra wegens Moskou s te genwoonlifee hooidiing Groot Britannië verlölaart iiet depariemient heefJt iedere moigieflÜike tegiemoetVomi ng getoond Lenin eïBcht echter van Lloyid Jöorge dat de Kusaiisch © goederen en het goud dut gczfomi en aou warden Vetr betaJiing van iLe Brjtache wBren niet Bullen valltn onder lie jurisdictie der Brit che gerechtshoven De eerste miimia er hjeefit aan Kraasin gezegïJ dat dit volstrekt onmogelijk is Daarom meent ihet departenj nt dLt ernstige moerilytóheden de ondèrteekenjng nog in den weig staan Ook schünt Rflisland niet giezind zich te veaipQiichiten af te ziien van een communisitische pnopa anda Niatuunlijk geven de betroWoen landen t ikiaar do söhuld van deze mialukfciwg Engeland Bo ikt de ooraaak bü Rusland en hier klaaigt men over het ge wek aan tegemoetkom endheid hg de Britsche regeerintg In leidende Rnissiischie fcrinigen maakt men aiich beaorgid over tie HalBstarrigiheia waamice de Eïigelache r neerinig van lie ovöreeaiikomst van Jnni en Juili Wyft af wijken De gevolgen Vian dei e trouwibreuk van E nig elschË zijde komen geheel en a vioor reken der EH ache reRieering oiegtt een diratidloofi teiletP ni uit Moskou fiat er nog aan toevoegt dat die verhouding tuasehen de onderhandelende landen hoogst ernstig ifiiordt geacht Men ziet het de stemmdnig in Londlen en due iw Moskou gelij ken op edkaaj aXs twiee dlrupipeJs overn zoefkt men die schuld biy len ander Vioor aijn vertJrek heeft Kimssin in een interview meit een redacteuT van de Manchesiteir GaiardiaA het volgende vorldaard over de redienen wiaarom de Russen het Enffelsche oi twerp v rdrag niiet aanviaard hebben Met w ofld punit van verschil ligt in de uitb readl ng van de beteekends van het vooriloapig veixirag van 30 Junii Ten aanziien van den eisch der Britsche rageering om met de Russische rageeannig de gebieden te znillen aanwrijaien waar wjj ons zullen moeten ontihiouden van enti Bntsche propa nda en vijandeQi optreden kan ilk u verSekeren t w die aanvaarden w ilMen nsito wederiteedfr aJ woidien gehandeld en een commiBaie alle vwirwaarden zal hebben viasIjgesteLdi en de p oUtaeke ikwestdes dfaaiwnede vefr band houdende zial hebbMi ojJigeloat Men meent dlat EngeJand alleen wiaar bongen behioeft tegen vijandleJiJke pnopaganda dioch wnj belhoeven die eveneenn en waarsctiijndük het meest in dezeilfde streiken als Vk eimd Ten opiziühte der aoud moeüflükhedd zÜn vtij op den gooden weg ooflt al mi de Bri1 5che reigieerintg vaatbouden aan i e goudblokkade en niet toeisitaan dat wtij ons igoud telgen mapktprtia vepkoopen in te open mankt Toch znjn wü iets vearieir omdat wil gioud zullen mogen in en uitvoeren Ik ben er beslist van overtuligdl dat handhaven dëir goudnbUokikiade BchadeJijAc if voor den handiofl Verder sedde Krasain dat luj nwedlü kan voorspefHen hoe het veipdèr gtaan zal Hü voelde zdch pe simdistilsch gezind na Gurzon £ nota dée meent hU te H kou ülen indruk kan miaken dtot hf t invloedrijkate dieefl der Britsche regeeninig nog steedjs tegen hervattiïng der handeflabetirekkinjfeifl met Rusland is gekant maar wü nemen thans versbrekikende maatregieden om den hanöel met andere landen te antwikQcelen iiiee rdln4 r d van een vei iadering van IVraUfche airbetoowten mdnititers en exnisters en ex mndnufctenB nich uitsprak ten giumate van tüe aanvaanïiinig v n de iloor dt reigeeringte Moskou genteldle voor nvaovllen voor een Panladi Rutisifikdi var drag me uitaondarJng van de claumjIeB betreffende de propatgeening van het aocialilsmie in I zië en e betroiffendie een onbeperkte ooneulaire vertegen loofVliging De TCirgatlering sprak fe meening uit dbt geen officifeele besprekingen nu chten plaats lietiben tet de Sovjet troepen uit NonP Peraie waren teruiggenomen Echter een andbr bericht iiuidt er op lat de boJaJewiiikt door ntac hbsve rtoon den l erzen wüiecn iMï cen den zm van Muhkou te llD in De cèrrenpondtent van Ie DaiJy Mail te Teheran verneemt n l dtat d BoUjewdsten groote etrüdlcrachteii te Pakoe zouden hebben sanrvengebracht en het vooirnemeal aouden koesteren m het voorjaar Perzië rnet 30 000 man biiwwn te vallen Ovei al in t Oosten vpelt men oorlo bödreyfmg ook in Duitschland wiaar aoottlt men wöert de concentratie van Pool che troepen aan de Silenië oitgeruatheid heèïlbvxwM eM D rxigeoring te Warschau liaast moh teaeijte Hpreben dat er geen hpraketroefïenconcentratiè doch dat He bev ingder troepen dSe naar hun gamiiplaate terugikeeren om te wiordto bili eard bei o lden indruk in l tschland doch tan oorechte hiecft jvenuutliW iöb vtj airïng die wiel niet njiet met ééihslaff de ongeruathai l zaJ wegnemen Ovei gen iheeft men nog meer reden tot beiorgpieid Het gevaar VHxir een apoiorwegMtaki men geA ieken achtte i noig met geheot vmn Ie baan OiatertnorKten is het estuur dei wakvereenagiitvr van spooTijpejRambtenaren büeengetoomion om 2 fr standpuntte bepalen ten opwchrtie van il overeenkonikst tueachen de commuiasia van zestien u it de pooirweaorganfi atjieh en ib ryksregieerinig Udt het ganische rijk wiaren af evaard gdlen opgeioomon tot scilfs uit he £lS airgebiwi Owst IVui en en het bezot t Hünland Uit de werschjllendfe netkvoorinigen bel eek dat de spoorwioRjamlbtenajen niï t bU Ster i ngenomen waren met de overeenkomst en hun stem taarvoor met wilden geven Nog meer onig iiiuethei li en tereclvt omulat aê voor de toeikom t van het geh ele volk v beteekeme is wekt cUmoreele verwJiording van DyiitechJond tengevolge van den oorioig en do i voJutie Ze opeaihaart zoch hed sterk en onrustharend in de toenememl verwi i dering Van dx jeu£d echipüft die correspondlent van Feuilleton nen ihreiptennen en haar werk en ging brommende weg U behoeft er niet zoo gtevrachtiig gehmnvraiimg mee te dk en Mylady alsiof ik het ni et geweest was die u het eeret oip de gedadite heeüt geibnachit De weeib dat M hem wüt aanzetten naar het meisje toe te 0aan en haar te vrag en hetzelfde meieie dat u laatst en het is noe ni t noo Ituïïg gteleden uitflreniaakt hebt voor alles wat leeJijk is Syd y zei zijn mneder 4oom dicht bil TPoj zitten nog dichter Ik beo een oude VTouwi Sydney en het is natuurlijk dat ik jo graaggetroaivrti i u zien voor vwor Moedier zei de zoon op dien onibeliolipien teon van een nvaa ala hü bü een vrouw tranen met Ite oude vrouw veegiiie haar tranen weg en gting niet vaster atem voort Bn vandlaag hdb Ük mfütaheer Balgiracle van Balgirtkcie beaooht dien je kent onder den naam G racie Onze advocaat Oreeg heeft my een wwwtjtje gesohreven over dte erfenas dSe Oracle is ten deel gwullen Ik ben naar Gadrie Oobtage getjaün om luun het nieums mee te deelen Er ia geen vergjiflfting mogwlük Hiet goed is in handen van Mc Knj ftit en Mc Miath er is igeen twigfel aan of Gracie heeft necht op den tótel Om eeo fiamÜietwist maamaar ïk niet verder wdlde vragen heeft Doniü d Ballgracie tot nu toe 0oed gcnoadaD ziJQ identiteit voor ziün bdoednrerwanten te rerbergen en nu is hü sonder eenix ea twiyfel erfgenaam v n het heele fanuHefeeai Sydtaey Lotimer duht een oogianUik na gewKKMite woa van ionKelieden wöer nweder wat al tc teerïiartlg i Lady Lotimer had zich van het be in af aan den fnneeiktoon aangewend of het nu de vraag gold wie Sydbey zou trouwen of lÜ t hü © en waraner jafl zou aantrekken On vertelt u me dat omdtat u graag OU zien dat ik de rüloe edlgenaniie tot mijn vrouw maakite ch SyÓBBy en wbarom mi riep Liady Lotimer püojfleüng otpgewefct Ik heb nooit geaaien dat de menschen minder van elkaar houden onulait er een paeo koeien op stal stonden of een paard en een goed hoop geld op de bank stond Zoo denkt een oude vpou w er over jofli len Ën ik xe r je ik heb hwt hwisje g zien en ze zal een vrouw oor Je zün iwlaar je je nooit voor behoeft te schanrïen al moest je den koning ontvangen soo Vs j neef niwep ana Trapiple Zoo hebt u niet altijd giedaoht moedier lei de Jonge kaoifixear en zoo saou u ook nu niiet denken aiU het niet wa om het laodbesit De wooAlMi waren imrói nttiar Sy ey Lotimer giimlachte toen bU se uitspntfc en n moeder vras tUf altüd g 1uk9dg dbor dat lachje Ze atond oip en sHoeg haar armen om sijn hals V st fMoovend dat zÜ de zaak j envnnnen hatk Wed moeder iSc aal joffirauiw Juffrouw BiaJ racie een besoek jgtaa brengen De nieuwe naam Icvnam ar wat oahandl uit J mün SyitkMyr réiap de oode vronw erw li xü hem vang kn l Je bent altijd Aw b troost gmneee voor Je moeder Ja b nt dt bevto mn alle soone Eo al je lang udtiMütt neem dan irooraJ ie pn teol mee wa nt het land is met veilig Endenk er om je knaag op te slaan Ër banfftBoo n mwft over de rivier dat ln niet goed V oor je kee4 Je weet wel Sydney dbt dbt altüd je zwaicke punt it gieweest ünA dke mme Purslane je natte voeten liet krrüigwi t en je zee jaar oud waa i Tleèn Syidney Loiinier het pad langs den waterldant afliep en het bruggetje overgnngi dacht hü aan al de veranderingen die l laatste drie maanden opi Ixmiran waren gekomen Hiü kon zich Axfora niet andfers denken dan alu Je fuffrouw van het Etchooltjer het aardige spin 1 Htertje aan haar wiel aU het vJugige meii je diat heen en Weer trippelde over den houten vloer in le keuken waar hÜ n gelukdeigBte uurtjes had dkKÏiigebracht Hü wen hte fa t hü laiaT nog v kui en hü zich lp weg bevond naar de school waar hü ftivubs een ander op Donald Gracie s t aiate nat v ndaan jping zoo hand aJs die nwrrie hem er maar voorbü hon brengen Toen Sydl ey AIKne e wwidng Unnenfcwam was hy verbaasd oner de veraixiering die met den ouden sehoo nteestor had piMats genepen In plaats mn m ouden afgeleeflden n n die glaperig over een boeBc hiog in een groeten Ato vond hü iemand die oogcnediünti vijftien jaat Jonffer vM g rworden en wor den land heer van Ijowq o boog meit een haffeltjk air en hem de haott boesMk a3s aan xünsgelijke jlet is vrlendeaijik vfui u ona too aaw een benoek te brengen zei htj W xi n hier voor cok e dn en tnUB dbehtti ca