Goudsche Courant, donderdag 13 januari 1921

Lon tal 11 SÏM 11 MK Berlijn 4 42H 1 4J7H FarUs u ee 18 47 H sUii r = i e2H 19 42H 47 46 Weenon o e 0 66 Kopenhagen 62 46 Stockholm 20 Christimni M 4t New York S Om S 021i S 04 a lHM FINANCIEELG BERICHTEN TOONKflL WiaSELEOBRSRN Niet offUiedc Doteering te Aoiaterdam Januari 19 ï Ua U au niet off Ziriom xtin ZafcML In Octave Marbeau s tooneelspei Zaken zyn Zaken in de vertaling van J C van dor Horst giiaterenavond door het RottordanwcOi Toooeei aoo ven ienatelSk voor het voetlicht gebracht domiiieert de pereoon van Isadtane Lecliat den geldman fdens hoogBte aftpiratie ia veel geid te verdnenen eti die in zün mkktelen daarvoor weinig scrupuleus i Voor hem b geld allea het rutlmidde voor materieel bcoit voor titels en waantttghoden aoo tks kennis en moraliteit die hoogste macht Tot in cSetailfl heeft de auteur dit karakter uitgewBtriot Naaat d be Siguur plaattrt Mdrbeiui tviiee karakters die aoowal tegenover elkaar aiU tegenover de eerste figuur een volmaakt conteaat vormen en wier ontslaan vtflkomen verkiawriMUU ie Het zün Lechat a beide kdncBeron de dochter wier geesteaen gemoedbleven walgt van hetgeen ziü om zLch niet ge uren en de zoon dfe de weddle op J Qngen leeftüd reeds beu heefit gemaakt van het le ven en die zich plaatst in een andere wereld dan S e zyna vadera Het zyn schrijnende teigetnatellingen die in het stuk hun natnudyk verloop vinden Zaken rijn Zaken sou een karakterstuk voor Hubert La Roche kunnen worden genoemd Wel u waar treden ook W andere hieri ven genoennde f jpuren mede op den voorgrond maar meer dan voor hun eigen persooniy kfaeid weiken zy mede tot vervolmiaking van Lecbat a kalakteruitbeeldïing Wie Hubert La Roc he h eft ziim optreden in Fientje Beulem ns De Wlnkeldochter uit rOiaeau dX r Pe Hofsiachtèr ja ook in den Cyrano van tydien her weet dat van hem steeds te verwachten Is een sped geraffflneeindJ ma r teven van een opbruisend temperament dat aangrüpt en het getnoed dbet doortrillen Ook in Zaken zyn Zaken w a dat gisterenavond het gev aü Hubert La Roche gaf een uitbeeldSng van den schatryken eerzuohtifcen parvenu zooals geen dat zeker verbeteren zal Z4jn sluwiiedd en geslepenheid van oaken doen deden den afschuw züns dtochters voor de schniikenpraktÜken haara vaders volkomen verklaarbaar zyn Wanneer hü we r een slachtoffer in tün greep had gekrogien om zün macht te veiqgrooten welk een nervositeit lag er d in dot qpel En welk een machtig apel gaf hü in de slotscène in dat geweJdlig aangrypende moment waarop na vertrek van zyn dochter en de breuk met zyn vrouw hem den dood wordlt aangtfaondilgri van zyn noon die in zyn auto te pletter is grereden Wat een wiilde amart na een oogienidik van verdooving maftr smart die wyken moest vogr aaken diie hü dien feft rokMi man op dat moment half liggend op zün ibureaai met menachen hjj als dieven choH had te regelen Het was Imposant apel van La Roche bt door Mevr Tartend vooral ala dochter Germaine maar ook toor Mevr Van EÜsden als Mevrouw Lechat hoog werd OrpgievoerdL Mevr TairtaudJ gaf ook voornaam apel in de tooneelties met den VicomJto de la Eontenelle Louis Vervoorn en Markfiea de Porcellet Chraapyn Senior Deize beaden toonden zich in houtlinig en gebaren figwren in het müleu waarin zü gedhwonigen Veaakeerden Het was een schitterende vertoiking van een belangwekkend werk De jchouwiburg was dicht bezet Slotkoeraen van heden nog niet trntvan Onie banken en é algeneene malaise De directie der Uniebank voor NederlantI en Koloniën deelt aan Humf Fin medei Wü zün tevreden over de gestadige en gezonde ontwikkeling onzer Instelling ook gedurende het afgeloopen Jaar Overigens heeft naar onze meening de wereld crisis nog niet haar hoogtepunt bereikt het lykt ons daarom voorbarig reeds thans een oordeel uit te spreken over den definitieven invloed daarvan op de uitkomsten van het be lrüf van onze bank die zoowel in de koloniën ala in hat Moederland werkt en dos met het economiich leven van een groot deel der wereld in nauw eontaet De directie der Bank Associatie Wertheim Gomperta 18S4 en Crcdietvereenlging 1853 deelt het volgende mede Onze opinie omtrent de resultaten van ons bedrüf in 1 20 is gunstig Zonder nog over nauwkeurige cüfers te beschikken kunnen wü toch voldoende vaststellen dat alle onze winstbronnen zonder eenige uitzondering ruimer hebben gevloeid dan in 1919 Wel eiachen daartegenover de huidige tüdsomsUndis ieden ongetwijfeld grootaie afschryvingen en reserveeringen doch de verkregen hoogere winsten stellen ons daartoe In staat ea zullen bovendien nog de uitkeering vmi een alleszins bevredigend dividend toelaten Ons bestuur heeft op grond van deze inzichten dan ook dezer dagen besloten op 18 Januari a s een interim dividend van 8H 7 betaalbaar te stellen Wat nu de vooruitzichten van het Nederlamlsche Bankbedrüf betreft schromen wü niet deze gunstig te noemen eenige vermindering van de binnenlandsche credletvraag en van beursomzetten moge al voer ie deur stean daartegenover zullen dan de banken in ruimere mate dan in de laatete jaren het geval was hunne middelen beschikbaar kunnen stellen voor het verkeer met het buitenland met name met de neutralen en die overige landen die zullen blaken zich het eerst van de dagen van don ooriog te hebben hersteld Daarenboven zal zoolang de wisselkoersen op de voornaamste landen idet zullen zün gestabiliseerd de wisselstend veel ruimere winsten blüven brengen dan vóór dan oorlog met dezen tak van het bankbedlljf te behalen waren SCHEEPVAARTBERICHTEN Kon Ncd Stoonib MÜ Braito anr 12 Jan v Kopénbagvn Dantoig Hobe vertr 11 Jan van Napels narfr Valeikaa Obemon vwtr 11 Jan v Oonstantlnopel n Vama RoUonNmsote LIayd Temate ttiuifir vartr 9 Jan van Port£4 id £ Toba uBtr paas 11 Jan iftyraltar Kon Wi t Ind Maildl m Jason vertr 10 Jan v Valparaiso n Corro I rins der Nededanden vertr 12 Jan van Amsterdlam naar Hatfiibuiiig HoUand AnMrifca UJn Klindeidiük vertr 12 Jan v Rotterdam n Sas Francisco Slotnxljk vertr 12 Jan v Hotterdam n N wTork KUNSt Louia van Tutder De haer Louia van IHilder van de Nationale Opera hoeft in het begin van Decemlher een ernstigie maagoperatie ondergaan Hy ie tOiane nagenoeg hersteld en mi spoedig weer kunr n optreden De ee te HoUandadte Dadaïat Die redactie van 41e Styi nveldt aanhet Gorr Bur Onder den titel J adaglobe zal bü dfe Qition de la Sirene tl iVrÜa bdnnenkiort eeö atandaojTdwerkover het diadaïsn verschünen Meer dian 5 1 dadhïaten van verschalende nationaliteiten zullen aan deae ultgiaven medewerken Holland zal vertegenwoordiiiid zyndtoor den jonden dichter 1 K Bonnset diedoor den ledóar Tristan Tunid tot dadtaïatIS uitgeaioepe n MARKTBERICHTEN GOUDA 13 Jan 1921 KAAS Aangevoerd 36 partijen handel vlug Ie kwal ƒ 72 76 2 kvral 66 70 Ryksmerk S6 BOTER Weinig aanvoM hmdtA vlug Goeboter ƒ 1 6 1 66 VEEMARKT Vette varkens red aanvoer handel matig ƒ 0 62 0 65 per half K G Magere varkens goede aanvoer handel fl uw ƒ 0 60 0 62 per half K G Mage re biggen red aanvoer handel flauw ƒ 2 60 3 00 per week Lammeren red aanvoer handel vlug ƒ 40 55 Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 18 86 EIEREN Croote aanvoer handel flauw per 100 stoks ƒ 13 15 GRANEN Voor terwe waa er een vastare stenuning Tarwe ƒ 2 26 50 Rogge ƒ 19 21 Ger t ƒ 20 21 id Chev ƒ 22 23 Haver ƒ 17 20 Erwten ƒ 22 25 Bruine boonen ƒ 28 28 per 100 K G Z4Bpo t Ned ndië De directeur van het postfkantoor Ara iemdl m brengt ter kennis dat brievcnmalen zullen worden verzonden naar N O Indië per stoombchLp J atria van le RobteTdbmccfie Uoyd Hot xeepoittarief ii op deee zertdiniven van toepni ing I at8te buslichting ten hoofidpostkantore altüaar 14 Januari 8 uur a avonds WetenscbappelUbo Berichten Opwlekkbig van dcodon In het laatste nunini r van de Hritiséi Medical Journal geeft dr Orauston WWker zeer merVnvtaardlge nkededeeliDwen over gevallen waarbü pesaooen dSe gestorven uianen weer in het leven sUn teruggaroepen Een kind van df maanden was overieden tydena een ofie atie had de weiftiEzaam heid van het hajit opgahouden en bet lichihsm werd koud To n fkf de geneesheer het Und een inspuiting met extract an Irenaldne Dit ms kte op het hart lat wieer begon te M i n Het Mnd werd wakker hoowel het vier alnuten levenloos was geweest In eoo amlwr geval hield l Ü een vrouw van 30 Jaar het hart op te Idopgien en ook de oosen toonden aan dat df dood was ingetreden Zü kreeg evenetna een adhenalme inapuitiiDg en eenige minuten later v aji zy g pao d en kon e weer spreken Du overtreft Steinach nogi Maar mraBschien waren de dooden minder doodi dan d EngeiLscéie dokter wei g dacbt heeft veeondaraty het Vad TELEGRAFISCH WEERBERICffl Hoogste sUnd 754 6 te Seydisfiord Laagste stand 742 1 te Matluen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Zuicleiyke tot Ooatelyke oT Noordoostelyke wind meest zwaar bawcdkt waUieht noff r a tsts ECONOMISCHE BERICHTEN MaiAfelfabrilek gMkHen De stoommeubelfabpiak Eik en Linde te AUnnaar zal deze we gesloten wordton mmardbof een honderdtal werklieden op straat komen OoraMÜc ofwrolte mana n n een uitWüvien van orders van af epdkwèteiL heeft ffefiEuldl ftat is onmoffeflyk hem thans voort te seUten er ia Reen fcetned meer tat niei dbor de baiajewasiua U oTwrweldisjd Timna ka geheel Ruslami het terrein geworden van den steüdl ran het volk ovn de vrgheidL Een ternffikeer naar het vertedec ia üxwweiu niet meer looiteliik De cKoige wag naar KusJand s reddag is een niieuwe Ertiaat wn zaken waarbij in een fedtematieve otfiRaraaatie de girond aan de boeren sal toefcahoorcn Wat kunnen wiij van hier utt doen aldus Uiljoehof om aan de büeviijdteff van het Buasiscèe vodk mee ie helpen Onze taak ia het O9 0anis epen van een acfci tot viandedHgaog van de be aii n van Rusland in een intematjonaal kodar Ajw t de be cherming van aÜn iittegriteit zi n eer BÜn wiaajrdGgftieart n xij n wettteluk bezJt Namena de sociaal revoïutioiKU ren sprak Zeiffldnof H laeerxite ach niet kracht tegen alke politiek van Euro peeeche interventie fwclfce heit faolsiewiatisch refciem aledite viarateiM alsmede tettren ke dfictatiuu die hij vwroordeeldle nde t hechts uit be iinsel doch tenrena wegena haar onmacht om het sociale probleem op te lossan Ook v rteqf nw ooinÜgeT van de sociali8ti ech e volk paHü van da Tartaa n en van de Kozakken voerden het woont In heAaiui geai het liev e 1ev efiijc z jn gantr lensohe refoedlen hehiben giüteren in het graafschap DooegaJ e n verbazinirwekkeaid waagistuk uitgehaald E en Kroot geeeaschap Sinn FeónePB dlead een geor aniaeemdein aanval op een tredn die tro pen venvoerde De trein vnerd tot ontspoirinK gdbraoht tSoor mJdÜe van gmote rolsteenen die op d n apoorweg waren gerlaatst De rebedlen openri i daarna een zwaar ewMiPvuur op de taY epen doch zonderlinK genoeg w 0Pd geen man gewond TM is e eensto keer dat mat vowrdacht ewi eorganiaeeaide aanval is g edB n op troepen die per sipoor warden vervoerd Bdj het valJen van den avond w ni DuUln opseschTikt door harde ontpJoffingon da het gevolg wanen van het weaipen van vier bommen naar een automobiel wa rin een aantai ciadiett en van de RoyaJ Iriüh Con t kuIary aaten Ook wenden revolverachoten op de auto geaoat De mannen Ije d bommen wierpen namen daarna onmid dieliyk de vlucht ondetr het vuur van de cadetten Ben der vluohtienden werd gewond Ooflc v ord ean cadet gewond TmaaJf ihommen en een aambail revoiVM waarby een Duitaohe ïeJfontlaadrevolver en een hoeveelheid munditie werden in en kindleiracJhuJ lplaatiH in een der parken gevoniten De raad van het graafaehap Wexford die geheel udt Sdmn FeJners Is samenge t id heefit e sa motde inffediend waarm hü aan den algenwenen raad van Ierland vTAflgt een drink en rookverbod uit te vaanUien De motie HpmeeAot tevens den wen uit dat de kerk haar steun zou verleenen om dit vert d door te voeren Het verbod ao u overigens slechts tijdeljjk zijn men wil aan Engeland de opdnvngU der aocijni owöüieklkwn op dte sterke dranken en de tabak welke tot nog toe in Ierland venbipuikit werd De schadier welke men op cUe vHJcze aan de regeering te Lodden Mm aandoen wonit op 20 milüoen pj Bt gaKlMt De les ioensoJdhton hebben een eiland Arbe ontriuin d dal door bersaxHie beact ia Tc Fium hemeemit het leven syn normalen gang De strüd buasolhen de potdtieke partyen om het bewind in handen te krijgen begint zich scherper af te teekenen buitenLandsch nieuws BELdE Die VoHcnteUIng Sedert enkede weken iBi ook in Beigië oen volkstelling aan den gtang Zy steit BJch met veel minder inLjchtiiwen tevreden dan in Nederland het geval is zegt de correspondent van Het Viad Bdbalve naar den bui erlyikien atand van ieder inwxxner iniftxrmieert zy enked naar de woning het aantal vertnaloken en naar het eebruik van de drie nationale talen NederiandBch FVansoh en Duilach Duitsch voor enffcelle gfreaifiBcmeenten in het Oosten De vraag naar de talen vKxnnt het TnvaArtepnint en gjBeilt aanlekling tot allerlei gekonkel In een donp bU Antwerpen nwar misschien zes of z ven menschep wonen die Rnansch spfrefcen laat de veld wacAiter de ksuuten in blanco ondeoteekenen en sorgt het geoneentebestuor voor de ümiBlingi met het gemA dat de gemeente aifi tweetalig aal worden aangeteeloend In Bonunijge vootrateden van Bru isel Worden de kaairten op voorhand rntrevuld voor ze £ de bewoners ter onderteekrning wonden voongeJegid op die wü e worden alle bui iers tot de Franschaprekenden gerefloend en aleohto weinigen durven verzet aanteekenen en een nieuvre kaart cisdien In lUUis Pré onder CSwtelincau Henegouwen waar 76 Vilamingcn wonen en in veca andere Waalaohe genwenten geftwnirt hetzelfde Te Leuven oefent de polifeie druk uJt op de kleine luiden UltwiaMlen van hooglciorann De N Öon Beige meent te weten dat tijdeiu den laataten Kabinetsraad minister Destirée een wetsontwerp heeft tootwblegd inzake de gelijkwoardgijhejd der uniwiWtaire diploma s en de uabwisseüng van hooglleeraron tuaachen Beilgië mi Prankrijk De miniateini souden het onderzoek van sulk een ontwerp si echts hebben 0oe te flaoeurd op voioirwaarde AbA een zelfde riv ii met een aantal andere landen montt getrofflen Mmndar ook Kaderlaad naarover ia de Ration Beige oatuuilyk niet goed te ireken Niemand tenaü dbn onze miiiuatieira heet hei nonder nafiere verklaring ia dil blad aal het oogenblik geechikt adMieii on naar aan intelbectuee4fr veratandhoadJRg te streven met Hoilaw dbt fageiUkB tegenover België op de bekende wü sb optneedt ENGELAND VrowirMOMe iutvleden Voor het eerat in de Lange eeachiedenis der atrafrMihtbaailk van de 04d Baily werden gieteren vrouwen bededigid ter be icchrtong van gerangenen In een der zaken vroeg een vrouw om VTÜgestefld te worden van de taak van jurylid ofisclhoon ze er geen bepaaJde reden voor kon owpevcn De strafrecihter merkite op dat lii een b Mialde reden roor verschooning moeet opgeven Waiaiop het vrouwelüke juryUid zitting nam Een andere vrouw zeide geen tyd te ihehben en zoo vreeselUk zenuwaehtü te zijn iHaic zy niet geloofde geschikt te zijn Wy zijn aken min of mÉser wnuwachtig zei de rechter auflsewL Do di ïÜ bleef Voihoaden en veriolaarüe ten otte dat er zeker tal van vrouwen waren dte er wel pleiaier in hadden en sterker van geeen viiaren dan zy ZU werd damnop gwëxcuseetrd De aanfeouv van schepen Bi UkraïB C opgaven van Lloyd s Shipping Reigiater heeft de aanbouw van nic i ve schepep in het aflgeloopen jaar dien van het laatste jaar voor den oorlog 1913 overtroffen Er ziyn 616 schepen gebouwd met een biruto inihoud van 2 040 227 ton tegen 688 echepen met 1 962 163 ton in 1913 Op 31 December JjI ntondan er nog 164 schepen met 714 677 ton inhoud meer op stapel dan een iaar geleden In het ïoheei zij n nog 9121 schepen mM een totale tonneinaat van 3 708 ai6 bruto ton in aanbouw waarvan ojb 101 met 350 2B7 ton voor Noorwegen 64 schepen met 319 32 ton voor FTïmnfcryk 27 met 188 846 ton voor Nédöriand 18 achepeai met 63 980 ton voor Spanje 11 nwt 35 596 ton voor Griefcenland 10 met 13 725 ton voor ZuidAjmerika 9 met 31 9i69 ton voor Denemiarken 9 nwet 87 650 ton voor Itadië en 6 met 22 760 iJon voor België Cpmei teJyk ia dat steeds meer schepen met motoren voor inwenddgie vetibrandJng wonden gebouwd BINNENLAND Uitvoer van brandstaffen De Minieter van Landbouw heeft besloten met ingang van 13 Jan 1921 tot nadere aankiondiiging d spenAatrJe te verleenen van het verbod van uitwoar van steenkolen anthraciet ateenkooflbriketten müncokes gascokes cokeasinuia turfbrïketten veenikolen en elke andiere brandstof van voen aifkonmtig bruinkolen bruinkoolbriiketten houttsldoolbriketten koAenslJk enalle andere hrandsboffien waarvan een vandieae producten een onderdeel van de samenstel Ung uitmaakt St Ot Dfe ko en Het Hbldi sohrüft Nu oo4 de uitvoer van brandstoffen ia toegestaan is aan de regeert ngsbemioe dng met hrandatof feitelijk g heel een cimd gekomen ofschoon de RykekolendSeitributdic foomeej nog gehanidhaaCd bflijft tot het einde van het brandatofjaar Voor de Nedtenlandsohe mijnen beteekent het herstel van de vryheid een zeer groot financieel voordeel daar de productiekxMten aamuend Ük beneden den hiüdügen miarktpi s hieven Het aohy nt dat de mjjndirectJBs onder deze omstandi Öieden ndet ongeneigd ï n m te mmen met het plan onder bepaald voorbehoud in vedband met verdere prijadalingen het de iCQt van het C V B dat ongweer ƒ 20 millioen aai bedragen gelheel of gedeeltelyk voor hun rekening te nemen Het defict van het C V B is ontstaan tengevolge van vroegere aankooipen tegen aanmendijk hooger prvjs dan op de vrije marikt thAne wowlt gevraagrii De prysdafling noodcaakte het C V B reeds eemigwn tyd geleden beneden den gettud Mden imkoopeprijfl te diatirjbueeren terwyl het uiteraard thans ryn voonraden alecJhta kap li ideeren door er mee op de markt te komen Kraasin niet naar HoUand Krassin de buitenfjewone afgezant van de Sovjetrepubliek te Londen die zich in verband met de geschillen over de Engelsch Russische handelsovereenkomst naar Moskou begeeft is naar Het Volk meldt Maandag zonder iich ergens op te houden door België gespoord De toestand tn fe bofeiirvakken De tMreöteuT van dei dienst dea WerklooAeddsvenekering en Atrboktebemiddeling bericht aan het Oorr Bur dat de minister van Oodoig m vei4 and met het gToote tekort aan bouwivakaibeiidens bereid ia aan timmerlieden metselaars en tutaadoors die behooren tot hert eerste gedeelte der kiti üt g 1921 uitatei van de eerste oefening te g ven De dien ichtigen dïe voor éË uiitatel in aanmerking wdilea komen moeten zóch ooodta het tydatip is vaatgeBteld waaoop zy bij de mdlitie mooten worden ingiedijfd in een daartoe atrehkend verzoek vergezeld van een warkgeiversiverklaring dat sü alfi tinunermsn metselaar of stukadw in het bouwvak werfcaaam lyn wenden tot den nwu ter van Oorlog Ned Spoorwegen Naar de Uaaab verneemt zal de heer Jhr J A van Kretachmar van Veen met 1 Juli uit de directie der Nederlandaehe Spoorwegen treden De halauM vaa het Rijksgraanbedrijf Mevrouw Pothuis Smit heeft aan dea oüniflter v i Lasdbouw Nyveriiebl en Handel de volgende vragen gesteld Il het den minister bekend dat de beer Gerhard Polak te Amsterdam in November 1920 een adres aan de Tweede Kamer heeftgeïonden waarin de beschuldiging wordtgeuit dat de balansen van het RijicsgraanbedrUf vanaf Augustus 1914 alle vervalscht zijn 7 Heeft de minister na zulk een ernstigebeachuldigisg geen aanklacht wegens imaadtegen den heer Gerhard Polak ingediend En zoo niet komt het den minister nietvoor dat bet gansche Nederiandsche volkrecht heeft om in d zaak de waarheidte weten Gelooft de minister in verband met devorige onweeriproken besehuldiging niet nu het Rijksgraanbureau zyn liquidatie nadert en een overzicht mogelijk ia dat defunctie van regeeringsadviseur onverecnigbaar is met het zijn en blijven van particulier belanghebbende in een zelfde bedrijf Is de minister niet van meening datzulk belanghebbend adviaeeren in het vervolg in alle gevallen moet worden vermeden en slechts zulke personen ala regeeringsadviaeur moeten worden gevonden welke hoog genoeg staan om icK onmiddellijk terug te trekken uit particuliere bedrijven welke met die waarover geadviseerd moet worden in eenigerlei verband staan Partijbeatuur S D A P Op de vergadering van het partijbestuur der S D A P blijkens verslag in Het Volk te Amsterdam gehouden is besloten aan de Hongaarsche regeering een protest te zenden tegen de terdoodveroordeeling van de vroegere volkscommisaariHsen Voorts werd besloten de commissie ter bestudeering van de bedrijfsorganisatie uit te breiden met twee personen een jurist door de partij aan te wgzen en een lid door het N V V te benoemen Ter bestudeering van de quaestie der ziekteverzekering werd een kleine commissie benoemd die haar rapport voor het a s partijcongres der S D A P zal publlceeren De Fusieplannen De Vrijzinnige Kiesvereeniging Vooruitgang afdeeling der Liberale Unie te Amsterdam de Vrijzinnige kiesvereeniging aangesloten bij de Liberale Unie te Bussum en het Vrijzinnig Comité te Vlaardingen hebben zich voor de fusie der liberale partijen uitgesproken LAND EN ZEEMACHT Uitstel van eerste oefening voor bouwvakarbeiders De directeur van den Dienst der Werkeloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling bericht dat de Minister van Oorlog in verband i et het groote tekort aan geschoolde bouwvakarbeiders bereid is aan timmerlieden nfietaelaars en stucadoors die behooren tot het eerste gedeelte der lichting van 1921 uitstel van eerste oefening te geven De dlenatpliifhtigen di evoor dit uitstel in aanmerkingwillen komen moeten zich zoodra het tijdtitip is vastgesteld waarop zü by de militie moeten worden ingelijfd met een daartoe strekkend verzoek vergezeld van een werkgeversverklaring dat zy als timmerman metselaar of stucadoor in het bouwvak werkzaam zijn rechtstreeks wenden tot den Minister vdn Oorlog De beleden artiUeiie De maÜciens der lichting 1919 dlie in Octolber van d t jaar ingielü M zün MJ de bereden artiWemie wordten 29 dezer in het geniot van gooot verlof geat ld ONZE KOLONIëN De S I De eindconclusies van het rapport Zfesel luiden ala volgt Onderscheid moet worden gemaakt tusschen de werkelijke Sarekat Islam en de officieele Sarekat Islam De officieele Sérekat Islam komt tot uiting in de statuten en het huishoudelyk reglement Van de officieele Sarekat Islam hoort men op congressen algemeene vergaderingen en in den Volksraad doch het drijven van de Sarekat Islam stemt daarmede nie overeen De officieele Sarekat Islam houdt den leden voor verdraagzaamheid te betrachten ten opzichte van den medemensch de werkelijke Sarekat Islam brengt scherpe scheiding tusschen de leden en de ongeloovigen De officieele Sarekat Islam wil niemand als lid aannemen die door middel van misleiding tot de vereeniging is gekomen of die wegens persoonlijke redenen de hulp van de Sarekat Islam wil Bij de werkelijke Sarekat Islam is de geheele propagandavoering mjsleiding terwijl personen die wrok koesteren tegen het gezag wegens particuliere redenen tot de hoogste waardigheid worden verheven De officieele Sarekat Islam verbiedt den leden het landsbestuur te schaden of verwarring te brengen de werkelijke Sarekat Islam tracht een eigen macht te vormen een staatje met een eigen bestuur dat de staathoofden xooveel mogelijk negeert RECHTZAKEN De varkena vogelvrij verklaard Voor het gerechtshof te Arnhem is een geschil behandeld tusschen den ht prder van een boerenplaats te Vaassen en den verhuurder In het huurcontract was o m de voorwaarde opgenomen dat de ftuurder geen wild op het gehuurde mocht bemachtigen Desondanks zou de huurder op het gepachte land toch een wild zwijn geschoten hebben De verhuurder meende op grond van deze en andere overtredingen het recht te hebben ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen Het Hof heeft in overeenstemming met de desbetreffende beslissing van de Zutpheasche rechtbank aangenomen dat wilde zwÜneh in den zin der jachtwet niet als wild zijn te beschouwen daar deze dieren in Nederland niet in het wiid plegen voor te komen zoodat al ware het doodschieten van zulk een di r op het gepachte bewezen zulks toch geen overtreding van het huurcontract zou opleveren Omtrent de andere tusschen partüra bestaande geschilpunten is een getuigenverhoor bevolen GBMENGDE BERICHTEN Enistig ongeval bij den Haag Op den Leidschen Straatweg even voorbij OudWaasenaw werden gisteren twee motorrijders door een vrachtauto aangereden by welk ongeval zij beiden gedood werden Beiden waren afkomstig uit Rotterdam Een hunner was de heer Van Wyk Volgens Het Vad waren de slachtoffers op den weg bezig aan het herstellen van hun motor Tijdens deze bezigheid werden ze door de vrachtauto overreden De lyiun werden door de Wasaetaaarsche politie naar het lijkenhuis te Waasenaar vervoerd THoinpcCMÉièe l in trahndüknat Aangjaande het trednperaoneel dat sedert tal van aren wtas gedetocheeixt btj den tramdÉemrt Zeist Utrecht ia thana bealist dat de berokkenen kunnen terugbeenen tot dtan spoordienst wiat overpiaat ng beteekent dan wel oivergaan Ln den dienat der Ooster Stoomtram M j wat beteekent ongiunfltnger dïenetvoorwaBrden Reeds met ingang van Pöbruari zal de verandering worden toegepast te beginnen met een deed dar betrokkenen SUippQ vamnt Met de scheepvaart in de GroningBcfae en Drentsche veenïao loniiën is het tftians taJKWider stil daar behalve de veenderü ook vele imdusrtmieên zeer slap zijn Daarom heeft ook de aanvoer van faJbrieksturf wednig te beteekenen alléén wordt nog uit de eigen veendterijen vwseheept Er IJigigien te Muesellkanaal ongeveer 400 schepen op bovrachting te wachten Bef4i kng weifkkMMfhcM De gemeente Oude Pekeia overweegt den aanikoop van 3ö 40 H A hobddRirondten ter bewwritdng n 1 onitgfinnJng door de talrijke werkloozen aldaar Vanwege het rijk ia voor deize werkiverscihiaffting ƒ 80 000 toegeaqgd Wel wat Tpo Bg Miaandag is te Dinteitoord reeds é koekoek gehoord VaiMie riJksdaailder biljeUen Van politiezü ie wordt medegedeeld dat tl Rotterdam veöl vaflsdhe biljetten van eien riiksdiaailder in omtloop aijn gebracht Deze biiljeftten zyn moeilijk van de echte te onderscheiden Dk stal van een ring Door de politie is aangielhouden het Hongaarsche meisje H K H vM dacht van diief 9tait van een giouden ring met düamanit ter waarde van ongeveer ƒ 1600 ten nadeel e van dien heer F uit RcrttciKiim Bij oïidenwek bJeefc dat zy dezen düefstal had gepleegd in samenwerking met de düenstlbiodie van den heer F De gestolen ring was veikociht bij een Juwelier hiar ter stede foeh bwvlndt dc h nu te Amisterdam en is reeds in de voerde handl Het meisje heeflt reeds bekend den diefstal gep eegxl te hetiben Ëiglenalardig nationaaifaeits ael Men meldt aan het Hbki Het 08 voldoende bekend dat er een scherpe concurrentie bestaat tusschen de Nederlandadhe en Belgösche ioottewesens tl VliBsingen Daarop is den laataten tyd meemmlen de aamdacht gevestigd Dat de Nedeiriandische loodsen het met leac e oogen aanzien diat het overgnoote deel van de voor n twerpen bestemde schepen door Beligaaohe loodsen naar Antwerpen worden gebracht spreekt vanzelf Maar wat te zegtgen van het feit dJat twee NederfandBchie sohapen van de Holland Ajmerika Lyn d euketsdijk en de Vedhtdyk die dienaten der Nedteriandsche lo od en wedigerden en deze schepen door Belgnsche loodsen naar Antwerpen werdten optgeèraidht Dit feit heeft in de Nedeo andsche loodskringen groote vez ittenimg gewekt M ag men hier niet sfireken van een eigenaardig nationaJlteiitegevoe bü de commandanten dteaer schepen vooiaJ ala men weet d at een dezer comraandlanten reserveofficieT bü de marine is Dr V Raalte Dr A van Raalte directeur van den Gem Keuringsdienst te Dordrecht is gisteren door den Amsterdamschen gemeenteraad tot directeur van den Gemeentelyken keuringsdienst aldaar benoemd De instorting in de Staatsmijn Emma Nader wordt nog omtrent de reeds medegedeelde instorting in de staatsmyn Emma gemeld dat de gedoode hulpopzichter Pajonk heet en gehuwd was Het andere slachtoffer is Beuker deze laat een vrouw en zea kinderen achter Na de instorting toog men dadelyk aan het werk om de beide omgekomenen te bevrijden Tijdens deze reddingspogingen had een tweede instorting plaats welke echter geen verdere gevolgen had Vermoedelyk zijn de beide slachtoffers door verstikking om het leven gekomen Dit ongeluk is het tweede ongeval met doodelijken afloop op de staatsmijnen in dit jaar D bnmd van den logger Heini In verband met het dezen zomer zonder bekende oorzaak op i t verbranden van den zeillogger met hulpstoom Heini ÏJM 420 van de Visaeherij My de Dogger is Woensdagmiddag te IJmuiden gearresteerd de heer J A K een der directeuren Ook de schipper A G de machinist I en de stoker B van Velseroord ztjn in arrest gesteld Oe i aeinveaifvnningw In antwoord op het adres van het Hoofde bestuur der Ned Vereenig inig voor nadSotele rafie aan den Mïiniater van Waterstaat waarbij werd veraocht pe e4en te stfflen voor tet verieenen van versnn ningm aan amatota om op bepeskfte schaeJ proeven te doen met draadlooze aendinrichtingien ia een afwijkende beschikkóDg ootvanigen naar Radio Nieuws maldlt Höt antwoord van den MJBiister diie rekening heef gehouden met bet iangewonneoi aidmes vui de Permanente Commdssde voor de RadwHtelegTafie luidt awnate de ladiotelefijrafie en telefonie meer en meer het tenrein van het aigiemeen verkeer betreedt drinftt de wenschelijkheid naar voren het ongestoord gebniik van deae nieuwe verkeersmidbelen te verzekeren waarnaast tevena alle aandbcht wordt gevraagid voor de b Bcherming van het gehidm der gevoerdfe corneapondlentie Een absoluut verbod van het gebruik van nudiotelegxafSBche en telefV niische seinen ontvanginrichtingen door anderen dan de bevoeasde overheid zou dan ook terzake het meeat dïenendie ztin Aanvanke iyik wetxi ook aldus gehandeld later werd ook hjenaan niet vaet ehouden yHetgeen etvenwd werd toegestaan ia met het oo g op het algemeen belang der rfid ioveo keersmddkMen ndet ais het meest gewensöht te achten Iii deze nu nog verder te gaaip looala uwe voraeniiging verzocht komt my dan ook althans by den tegenwoordSgen stand dier techniek niet raadbaam voor A gerond hiervan is het verooefc nilt voor inwiUligang vatbaar D e knaap en zijn mi In een cefi in het Huis van Bewaring bPof ik schrijft v 1 in het Genootschapabilad een Ift jajiïgen knaap dfie daar al acht maanden zat aLs paesant in afiAmdhting van en open plaata in een opvoedïngsge sticht Todi scheen bü miy meiriowfaardiig monter Ja münheer ik heb het nu erg pleaairigu ik iieb een muils gevangien nu verveei ik mjj nooit meer nu heb ik den geheelen dlag bezcgiheddl Ik had een muifi achter dfe verwarmingsbuia weg zien komen Ik besloot toen het beestje te rangien Ik stelde miyu houten bafije op den igrondl op als een vogielknipi met een een stoikje waajom een dtaadL Er oneer legde iik wat boter met papier Ais ik het papiier hoorde riltseilen trok ik De heb zoou t een maandi op hem geloerd toen had ik hem Toen stopte ik aile gaitem d£eht Eoodlat ik hem vry kon laten rondloopen meestal kruipt hü dian achter m n kastje maar daar jaag ik hem dan weer weg met wat water Gewoonlyk heb ik hem onder m4jn waflchbiat daar voer ik hem ook hü eet al het biyod dat ik hem gieef Hü vertelde m Ü noig dat hy zich te voren zDo venveelde hy had niiet te doen dan lezen en boonen uitzoeken Maar nu was het beat uit ta houden Zoo onder het apmekiaa vied mii u ow op een aantal siidhiouetten van sohieipea de knaap geanaakt haid door de verf van den wand te krabben een nKwde driemaster met volle zeilen gaoote vnaehtschepea en een oorlogsschip Die had hij allanaaal giezaen toen hy een reis naar Engledanrt had gemaakt Hiy had er een atandje voor gekregen van den Dliiecteur natuurlyk je mag de verf niet beaohadfiigeu Een dag of vyf later was het uit met de vreugde van den knaap syn mfuis was dlood en kunstvaardnig silhouetten van scheipen krabben o den muur dat mag ook ndet meer Geliuiyidg zyn er nag veel boonen en nu sachJen vangtt hdj noig wel eens wer een mulls £ dan zyn er nog boeken Genoeg om een 16 jardgen knaap nog maanden lang te verzoenei met xyii ttgennatuurlük bestaan Epen mertiraandjg boosd verter In de gryze mongienschemering aag een New Yorfcsdh agent een mam op den grond I ggen in Undon Square een stadstgedeëüte tüat gedkirende de vroege morgenuren Mjzonder verlaten is Hü keerde den nJn dse met zün gezicht naar den grond tog om en herkende in het licht van een naburige booiglamp het lyk van tfonk Eastman Zoo woiS dus de man wiens vermaardheid als aanvoerder van een troep NewYorik che Aevdveifeelden over het gcheele land verspreid waa gieaborven door hetaeüflde wajien waarmede hy zoovele jaren aan den koat was gekomen Vyf kogels htadüen hem getroffen waarvan er een het hart had doonboortk Zelf had hü geen wapen by ziich en hü was ook niet bestolen want een flink bedkasr aaa geld en zyn gouden horloge had men onaangeroend geflaten Eastmans loopbaan zou het onderwerp kunnen vormen van een boeienden roman Tweemaal werd hy geivïiond in een gevecht van bende tegen bende Aeht en veertig uur nadat hy uit het ziekenhiuia was ontslagen wna de man die hem troffen had en doen hü niet had willen venraden omdat hy zelf weö mot hem bou afrekenen een lyk Mie ingewüden wisten wfie het wrekend schot had geioat maar de politie slaagde er toch niet in te bewijaen dat Monk de dader was Hy was inbreker atraatroover dionkaart ppiumsmokkelaar een aW round boef en even dapper als slecht Afllc agen ten en alle poUtierechtewi keodten hem Toen de Vareend de Staten aan den oorlog deelnamen was T pt man die toen reedte om en by de r füg waa en pas tww Jlaartjea had juitgezeten een der eersten die die st nam EHt gelukte hem door een weeftei van leugiene te vertellen omtrent Biyii leeftyd en zyn verleden Hy maakte dteefl oit van de 27e divisie onder H g b was in elk opowJht een vooAeeltfig soldaat Onder h vig vuur verliat hy de loopgraaf van zyn afdeeling en hoewwl met schotwonden in de linkerhand en het lanfcierheen mUie hü e n gamnden kw raad u t No man s Land Diie weken later vluchtt hü in ziün pyanu uit het hospitaal en voegde hy zich weer by rijn regiment Ihvee dagen tater ging h er in z n e ntje op uit bewapend met een revolver en wat handgranaten om © en Duiitach mitrailleuin t dat zyn loopgraaf dhvars aat onschadelyk te maken Ebi inderdaad siaagdie hü er in zoowid de bedüeningemanschappen als het maofainegeweer buiten gevecht te stellen Door deze heldendaden verwierf hü de achting van de diviade en toen zijn regiment naar Ainerika terugkeerde teekenden alle officieren een versoekBchrift aan den gouverneur van Neiw York tengevolge fWaarvan Eastman weer in het genot van zyn burgerrechten werd gesteld Hti opende een zaak in motoronderdaelen d e oogensehyniük zeer goed ging Ofhaj evenwel toch tot ajn vroegier leven isterugigiekeenH dfan vi el het slachtofferwerd van een bloedwraak aal wel nooit aan het Hcht komen POST EN VERKEER Vliegtuig verongelukt Het postvliegtuig D 33 dat gisteren te Berlyn Johannisthal was opgestegen en op weg naar Brunswyk was is te 11 30 tengevolge van den hevigen storm boven het bosch van Weteritz naar omlaag gestort n verpletterd De bestuurder vond den dood Verhooging posttarieven Bü het afdeelingsonderzoek der EersteKamer van het wetsontwerp tot wüzigingvan de Postwet de Pakketpostwet en andere wrtten waarin bepalingen voorkomenop het vervoer per post betrekking hebbende werd algemeen erkend dat het bedryfder posteryen zyn eigen kosten thans nietmeer kan dekken De meening dat zulksnoodig is werd echter niet door alle ledengedeeld Enkele leden meenden dat heteerste en voornaamste doel van den Posterüendienst niet moet zyn geld voor deschatkist op te brengen Zy achtten hetgeen eerste vereischte dat de dienst zichzelf dekt en meenden dat het behalen vanwinst in ieder geval uitgesloten behoort tezyn Met deze opvattingen konden demeeste leden zich echter niet vereenigen enzü verklaarden zich bertsid hun medewerking te verleenen tot verbetering van derekening van dit bedrüf De in uitzicht gestelde teriefsverhooging en voorgeslagenafschaffing van den portvrijdom kondenevenwel geen algemeenen büval bü henoogsten Vooreerst werd de vraag gedaan of het huidige tekort niet in hoofdzaak althans voor een zeer groot gedeelte hetgevolg is van nevendiensten uitvoeringvan verschillende wetten die aan de postzün opgedragen en waarvoor geene of geene genoegzame betaling plaats heeft Doorverschillende leden werd vermindering deratukkenverzending gevreesd Vooral tegenverhooging van het briefkaartenrapportbleken enkele leden gekant Men achtte hetvoorts bedenkelük dat de porti voortaanbü K B zullen worden vastgesteld zy h otik dat er maxima z jn Vele leden achttenafschaffing van den portvrydom niet gewenscht anderen deelden hun bezwarenniet Mocht de voorgestelde afschaffinghaar bf slag krygen dan hoopte men dateen regelin zal worden getroffen die totzoo min mogelyk bureaucratische omslagaanleiding zal geven Voorts beval men zoorubn mogelyke invoering van frankeering b ü abonnement aan ONDERWIja Een gevaarlijk plan De secretaris van den Bond van Ned Onderwyzers de heer Lamers heeft in een persgesprek gewag gemaakt van het denkbeeld om over een bepaalde provincie of een bepaalde gemeente den boycot uit te apreken zoodat dezen voor het lager onderwüs geen leerkrachten meer zouden kunnen verkrügen Zelfs moet de Bopd van Ned Onderwüzers in de huishoudelyke zitting van verleden week gehouden algemeene vergadering dat denkbeeld reeds aanvaard hebben De heer Albarda Haagsch wethouder van onderwys noemt dit in Het Volk een gevaariyk plan en gelooft iet dat de bondsvergadering als zü zich met het denkbeeld inderdaad vereenigd heeft van de gevolgen van zoo n boycotbesluit zich algemeen en ten volle rekenschap gegeven heeft De boycot zou als hij werkeiyk met eenige kracht toegepast werd de onderwüzers met de socialistische arbeiders in botsing doen komen De arbeiders zouden in het belang van hun kinderen dien boycot moeten bestrüden Vervolgens het welslagen van een boycot over het Brabantache of Limburgsche onderwüs is uitgesloten De boycot zal dua als hy slaagt het openbaar onderwüs in Zuid Holland of den Haag treffen Wordt hy streng doorgezet en dat moeten zy die hem ondernemen toch wenachen dan zal hü ten gevolge hebben dat op eenige misschien op vele kleine plaatsen in die provincie openbare scholen voor en na opgeheven wtifrden en zich in de beschikbaar gekomen schoolgebouwen christelijke of katholieke scholen vestigen Meent iemand dat dit den heer Van Wünbergen zoodanig zal doen ontstellen dat hü al zün invloed aanwenden gaat om de regeering tot de hoognoodige veri etering der ondervrijzerssalarissen te bewegen Voorts zal niemand zich de illusie maken dat de boycot zóó volstrekt zyn zal dat het gebied waarover hü zich uitstrekt in het geheel geen leerkrachten meer verkrijgen kan Er zullen vry veel onderkruipers en onderkruipsters zyn Jonge onervaren leerkrachten die gaarne van de verbeterde kans om met een sollicitatie te slagen gebruik maken Ook ouderen die het onderwys reeds om den een of anderen reden veriaten hebben en van wie dikwyla de fyne puntjes af zyn Zij zullen welkom zyn in de provmcie of in de gemeente die met den boycot worstelt en men zal geen hooge eischrai kunnen stellen bij de beoordeeling van hunne geschiktheid Dan zal het gehalte van het onderwyxend personeel dalen en daarmede het peil van het onderwys De verhoudingen in de school zouden er zoo betoogt de schrijver ten slotte niet beter op worden n de gevolgen van den boycot zouden ook na de opheffing nog lang naweikan STADSNIEUWS GOUDA 13 Januari 1921 Hinderwet Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zy hebben verdaagd de besliaaing op het verzoek van den Directeur der Plateelbakkery Zuid Holland en zyne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van 38 electromotoren in het perceel plaatselijk gemerkt Raam noa SO 82 kadastraal bekend gemeente Gouda sectie D no 2746 ca Faillissement Uitgesproken is het faillissement van T van Kooy alhier Curator Mr M J L van E alhier Aanhouding De politie alhier heeft aangehouden A R en J T beiden gedomicüieerd te Amsterdam die in het Algemeen Politieblad stonden gesignaleerd voor het ondergaan van 15 dagen hechtenis Ze zijn naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overgebracht BERGAMBACHT Ds D E J Hupkes Ned Herv Pred te Manswerd ca heeft voor het beroep naar hier bedankt BODEGRAVEN De heer T Scheer alhier ia benoemd tot directeur van de te Alphen aan den Rün te openen bybank der N V Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand te Amsterdam De heer Mr A Korver wordt juridisch adviseur van deze instelling GOUDERAK De heer L v d Eük u l heeft zünebenoeming tot lid van den Raad aangenomen MeJ H M Molenaar te Lekkerkerk heeft hftre benoeming tot onderwÜzeres aan de o 1 school alhier aangenomen MOORDRECHT Vopr het te Amsterdam gehouden examen voor hulp keurmeester is geslaagd H de Wilde alhier Tot lid van den gemeenteraad in de vaca tureTom is benoemd de heer 3f Hogerbrugge OUUEWATER De heer R C W J Hoek cand bÜ de Ned Herv Gemeente te Oudewater heeft voor het beroep voor Oosterwyk bedankt LANDBOUW Aankoop van boerderijen of gronden in het buitenland In verschillende dagbladen komen weer advertenties voor waarin boerderijen of land in het buitenland te koop worden aangeboden onder oppervlakkige beoordeelaars aanlokkelyke voorwaarden De Nederiandsche Vereeniging Landverhuizing raadt een ieder dringend af daarop in te gaan alvorens kosteloos inlichtingen te hebben ingewonnen by het Informatiebureau der Vereeniging Bezuidenhout 80 s Gravenhage De Hollandsche boter in België Men meldt uit Brussel aan de Maasbode Zooals men weet hebben de Engelsche Belgische en Duitsche regeeringen Indertüd een overeenkomst gesloten tot gezamenlüken aankoop van boter op de Nederiandsche en Deensche markten Alleen de regeermgen konden aldus kooper zyn en de particuliere handel werd uitgeschakeld Naar wy vernemen heeft de Engelsche regeering besloten af te zien van dit sysBteem en op l April a a den boterhandel weep VTÜ te geven Zün wü goed ingelicht dan zal België dit voorbeeld volgen en ook op 1 April a s de boter weer vrü geven indien het ministerie van ravitaillement alsdan voor dien tyd de voorftden boter heeft opgeruimd Wü hebben er vroeger reeds over geschreven dat deze boter hier in den volksmond Hollandsche boter weinig aftrek vond ondanks de enorme reclame welke de regeering in de bladen er voor maakte Vroeger heette de boter in de advertenties van het ministei e van bevoorrading beurre du raviteillement maar van heden af maakt dit ministerie een reclame in de bladen waarin deze boter eenvoudig Hollandsche en Deensche boter genoemd wordt Wü wezen er reeds op dat de beurre du raviUillement tengevolge van de behandeling op de Belgische fabrieken verschillende goede kwaliteiten der Hollandsche boter miste en dat de regeering thans deze boter onder den naam Hollandsche boter verkoopt is waarlük ongehoord en zal den naam van onze boter in België nog veider schaden Wanneer de handel op 1 April a 8 vrü komt zal men van Nederiandsche zÜde alles in het werk loeten stellen om het verloren terrein te herwinnen Rijks naj aars hengstenkearin gen 1920 In een afzonderiyk byvoegse tot het nummer van de St Crt van gisteravond is opgenomen Rükshengstenkeuringen najaar 20 zünde de nominatieve opgave van de gekeurde hengsten benevens van de eigenaars met de woonplaatsen Mond en Klauwzeer Stand van het mond en klauweeer tn Nederland gedurende de week van 26 December 1920 tot 1 Januari 1921 Aantal Veebeslagen Gemeente 10 Provinciën GroningenFrieslandDrente 14 8 6 5 16 28 14 27 14 OverÜeel Gelderiand Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg Totul LAATSTE BERICHTEN De J ansche ministercrisla PARIJSJV Jan V D In de wandelgangen der Kamer noemt men reeda eventueele opvolgers van den heer Georg I eygues en wel die van Du Mon Bonnebal en Briand Men zegt eveneens dat de beer Bonnebat belast zou worden met de vorming van efn nieuw kabinet Raoul l eret de voorzitter van de Kamer zal zich niet belasten met de vorming van een kabinet Voorta verluidt dat de bovengenoemde personen in elk geval oen rol zullen spelen in het nieuwe kabinet Ultimatum aan Zeligowiki BERLIJN 18 Jan V D Naar vsrioidt heeft de Poolache generaal ZeligowskI van de commissie van den volkenbond een aehrijven ontvangen waarbü in den vorm van een ultimatum de etsch wordt gesteld Wilna te ontruimen Tegelyk wonit bericht dat al het ooriogstuig de archieven en de treinen reeds van Wibia weggevoerd worden Het 8 Al Russisehe Radencongrsa BERLIJN 13 Jan V D Van de Russische grens wordt gemeld Naar uit Moskou van betrouwbare zyde bericht Wordt brengt het than geëindigde 8e Kaïlcn Congres geen verandering in de politiek van de Sovjetregeering Belartgrük was de atcun aan Lonin verleend door den voorzitter van het AlRusaische uitvoerende e wilté Kalinin De UsDd ia KWn AsIë ATHENE 18 Jan V D Volgena berichten uit Kfloin Aoië hebben de Kemaliaten de Griefcscha linie in KJein Aaaë op plaatsen doorbroken Oip den Giriekiichen Unkervleugied wordt een sterke leirenmadht geconcenteaard De Kemaillat n traohten de Grieken u dan sector wi Amm t verdryven Ooatenr s adiuM WBHNEN 18 Jan VJ Wü vememan van geloolSvaatdiige aüfie dat d ti UquMbteunen dier Ooatenrük ch Honwaarsche Bank de wiiuéd van 16 milUoen aan Holland mei 7 mdiUtoen wiliea aflooopan De vertegenwxwrdüiger van HoUand ia tot kwütwihchUiig gemaebt M ho t bU dm nuorgen te beginnen onderharwW ingen tot overeenatemmimg te konen Ëngelaiid s marbie poliliek LONDEN 13 Jan V l Naar men verneemt is besloten dat de kwesti van de toekomstige marinepolitiek van Kttgeland zal worden voorgelegd oaa vertegenwoordigers van de Britsche oveneesche dtnatpions die de in Juni te houden Rykaconfprentie sullen büwonen De toekomstige bydragwa van de dominions tot de verdeuliging ter zee van Brittannië zullen een belangryk onderwerp van bespreking uitmaken IntusMhen houdt dagelüks eene commissie zitting te Londen die de betrekkelyke voordeelen onderzoekt van groote schepen en kleine v artuigen Er aal geen marine worden opgemaakt voonlat de commissie hare spavolgtrekklngen gnnaakt hseft Oto v uia orisU ftHHiUJiN ifl Jan ViD In Zwitsertajvl neemt dt9 warklooehekl iteeKfc toe loodU 4iet oven aan der valuta crisis ook cfaarhten geivreeed wordt Van Duitsche zijde vtordk met verwüang op eea dernaiyke cni H in Atnarika en Ekigelandl de nood zokelükhftkl v n de uitwineUwr van grondtitoffeQ en creiSeten betoogd dieriuU terugkeer tot een verstandigen gemeeni chaptwlüken ectstomuichen opbouw der w j el4 met teraüdeatelhng van pcHitieke overwinnaaraeischen lA anneer een aligenwene voUtomen ineenstorting moet wor AawvMliig UM Umuiden wonH geaednd Hwt Boftmeeusch srtoonwchip MaJoopul dai b ïintAoo imi w g van Rotterdam naar NewCasöe te Umuiden ia binneageloopea rapporteert in den nacht in aanvaring te aün geweest met een dkiemaster vermoedeiyk fenaamd Vdone Het fehw hatf mm averö aan bakboord Van het wllschip is niete bekend Vanuit Umuiden zyn le booten op ondwaoA uMgevaren Os inatsnd dtf K 4nfl MsÉi r Da KoninginMoeder voeK aich volkomen wd Ds wnndia is rootendeehi genesen BidJ Una worden niet meer gelieven PbutMWUi Neiise In de kai i M De mdniister van Oorio r beeft bepMrid dat MMtaaa voloens t atola 4 van pUatactyilM keuse Ml wordra beslikt of In onderofffoisnoaatiiHs sterke fa ank nnag wondln veduekt Een dergeiijke uifespnMk geldt voor mimtens een jaar Van de rn wsst bevoagde z de wordt ten eenenmi e onifetfrond genoemd cü met do meeste bediatheid tegenge Mroksn hat door Hiat Volk vennelde geiucht i ds reffeer voomemiens sou zün e dH ook voor trann portarbeidersorgaaisatfea ds wwiUoosenkasaen op ts heffen NMur het ffwmeenttf flfeeahuia in Oe Haag ün hedpn vmrwertl twee eehteJleden wonende in de Valkstrut die beiden ernstige steeken anljwonden ln den hsüs hadden De vnouw beweert na een wxxrrdenwiwaling door haar naan te ün gevtvnti doch feM moot iU r Kiü sofrtb dbor xijn vrouw sys miabaadelik De toMteHl van de vrouw is tavaMgvc dan die tmi dan fhan De echtdiedw snareb niira afr Jaar gdujwik BURGEKLUKK gTAND GOUDA GEBOREN 8 Jan Georgerina d v M H Romyn en C Hotrfmans 11 Jan Hendrika d V C H A Kamermana en G van Vliet GEHUWD 12 Jan A H Spania en A RUkelükfauisen J W L VermeU en J W V