Goudsche Courant, donderdag 13 januari 1921

Ko 14521 Redactie Telef Interc 545 zaamtlen met hun staart tuaschen de pwten maar niet verbaa t want m wtttMi k t hun baas hen nood meenam op i Jn r achEteliJkc tochten BeÜMedzaam aooals hi n den l aatstan tijd zich dat hatl aangewend ke 4c h j om zich heen Hü wiferp eea bUk Q v r 4e louddan yan Adam die aobtar hem fcraasdaa op Anne heuvel Dte schapen atonden oatder zijn toezicht en hij wias s moigen IK by de kudde geuteerd Voor het eeo t had h j een schaap gerruat eo het niet kunnen vinden hoe goed h i ook had fl eaocht Miaar nu owter het aMalen naar de moerai en van Barnharroek vioog een hav op uiften spleet in het terrein waar nu uitge iro beekje den grond had on derwoeld zoodat voorzichtig loopeti raadzaam waa De vogel krijacHite van WDe i omdkt hij was fEieiitoo nl en Mac onderzocht ie piek I e aarde n het lroge grmji met zijn voet verwijderend en de heiMnifltM zoo goed nwifclyk op ü duwend vond hb de vacht en nog een deel van Set lichaam van e n paa geeüaeht achsap hetaelfde moevtN schjiap dat hy dien morgen op dea beugel had gendst Want op bet nè V8l op de plaats waar Roy wIm dat hy kijken moest was hetmerkdiudi ijkteitlen en op het oor stond Adaim Me QuhJrr N headïeekenkig Hoen Roy de keel meer raa nabij bakcelc g hii dat het schaap bi ta van op de ffewone wiijae gealaeht te z n gè dood waa dbor ean at k vaa ondtm uiat aooalx Sydktey U tin rV paani g atdcen waa gffvaast dkht bfl dmilfttr p vdc w ar hU w HtmA Wonlt Mrnlsd STERKE MAC Naar het Schotseh van S R CROCKETT Geautoriseerde vertaling van I P WESSEUNK V ROSSUM Nadruk verboden 89 Due heuvete en dtailien waren voor haar de woreild Ondter gwedi en kwaad geiaclut had ïü er nich aan jjehieoht Balgracie was hiaar reiet meer dian een naam Kion zy op Mïeren bodem wordten veaTïlant Haar hart kromp meen bij diie giedlachte Tooh was voor hiert oogenbldc tenminste en ver lyf te Loiwmn niet gewenscht t ahieimainnige omrtrent den dood van Alexander © wan bestond nog evenals het e ndle ibeicendl6 ding dat zü eens en oogenhDik had gezden bü de moerassen van Ixjwran gindB tuaschen iMiar n die eenssame schuilplaats van Roy Mc Oullock Een schok ging dbor haar heen ♦ oeu M er aan dacht t hü daar was yO maar steWte ziJ ziolwïeiif geruat m m steric gieno om op te kunnen teBen een dnzü n mannen Maar was het wei een levtrakd nMnach dfet iets dat vilood ais een gejaagde Mm en het gKducte kenspel met aneet vervndde In de mooie humx hoonte Aidlwa haar der rusteloos been en weer loopen verJept ala hü WW ia al het groote wat hiJ wn n all in triocof teru aerde 19 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte uitvoerinf belust zich te HAASTRECHT de heer J SCHEER 15 Jan 7 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering GymnaBtiekverteniging Excel 17 Jan 8 uur Nieuwe Schouwbunr De Pakkelloop 22 Jan 8 uur Gebouw Concordia Tooneelopvoering door Thalia Be ee d weraoeJten wii gsre r W tödï mederfeekng tie mogen ontvangen Tan T rgadiermgefi concerten vermakelüJcbedsa eaz om deze in onze affaocte te v rmflldan Etectriscfae Drukkerij BRINUfAN ZOON QOVDA ADVUTSNTHN Getrouwd P H KAPTEIJN Ned Herv Predikant Wedr van J G Bursfersd k en M B BURGEBSDUK die danken voor de vele bljjkea van belangstelling bjj hun huwelük onderr v nden iU 16 Senrum Gron 13 Januari 1921 Per 21 Febr a s gevraagd voor tOdcUJk een leroolifleenlIaDMeÉiKle Brieven met opgave van leeftüd itiut van dienst en verlangd salari onder no 416 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 12 Onderwijzeres vraagt Zit en Slaapkamer m t pension te Gouda ing 1 Febr a 1 van Zaterdag tot Maandag afwe Br fr lett J Boekh Erven J BULEVELD Utrecht 4B3 12 TE aoP BEWeliasDi 1000 of 2000 hnti ouie nlntts Gouiia ln 4 1 Kil A VAN VLIE NItuw LtkktrIand IVforgen VRIJDAG Versohe Tong Tarbot Kabaljouw Éohol en pohelvisoh f l i SCIJULEMim i ZOON NIEUWE MARKT 29 Oh Ohl Ohl fat hob ik aan Jsuka D V mdtnalt DE WALVI8CU genaest éint Uuiduitalag Brandiffheid Kiticwontt Fuistjea jeukende wonden open kWBiB beiardjchurft 1 2e N V Mg SANITAS COUDA Korte Tiendevet 10 ROTTERDAM Korte Hoofrtiut 87 UI HECHT ZadelBtraat 87 STERDAM Rembrandtplein 4 214 IS tet Tabaksblad WfliEKBLAD VOOR WINKELIERS GUÜHH1EK8 EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN JdMlt verspreide lezenawasrdlK vakblad Jdtn 20 pagina s Kuïm 8000 Uxera Luf bonnemwit BelMKhebbendeB unden hun adre mw diD ult ver J C 6CH0EMEUEB Amitetdun n ty mtvancen gratii 2 wekeneen protfexemplaar 51S3 U Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitaprekelijk lijdenkab ik mij elf genesen Sindsdien lieb ikhet ala mijn levenstaak beuiiouwd te trackten ook anderen te ffenezen Ik weet wathet beteekent te moeten lijden maar ikken ook de vreugd u terugkeer tot geaondheid en kracht Ik het müzelf geneaen maar ook duileüden anderen TalTan attesten zou ikU kunnen toonen vanHeden die reeds vele genMsmiddelen vrachteloos hebben grtruikt en ten slotte door Gloria Tonic lijn geneien Zij ii au weder geiond en terk en lü vertellen Mn leder wat Gloria Tonic voor hen heeft g laa Na veel studie ia het mU gelukt lit fMieesmiddel samen t stellen voor de gviMing van Rhmmaliek Jicht Spil en Mriichl Indien Uwe liekte behoort tot 4 i g ongeneeslijke gevallen lal 4n doos wiaradlijnliik niet voldoende liJn om U alMhMl geneiing U brengen maar toch al U iwd na de Mrste doos bljjl fen dat mgn kMreringea waarheid bevatten QLORlA TONIC is veltrijgb 1 looB B i tlM Te GOUDA b j ANTON COOPS Wiidstraat 2 n rtrder bt d voornaamste Drogisten Vraagt eveneeu de GLORIA LAXEERPILLEN k ƒ 0 75 per dooe Waar niet verkrijgbaar volgt toeusdiagU ontvangst van poatwissel plus f OM wor porto door John A Smith N Z Voorhngwal Amatantam 071 44 WADDIN X V E E N AdvcrtentMn en abonnementen p dit blad irorden aangeaoiden door A NOTEBOOM BockhaiMM De leden van de afdeellng Gouda err Omstreken van den NEO R K BONO VAN BOUWPATROONS geven hiermede kennis aan hun clientèle dat zij besloten hebben sleohtsdan ds gssrons korting op reksningsn tos Is staansranHssL dszo binnen son maand voldaan worden 116 80 JÜCETERS Secretaris TE HUUR GEVRlTiiGDi Kantoorruimte Brieven onder no 405 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 Wadspoin verkpllgbaap in onse winkdi HOOGSTRAAT 12 en WESTHAVEN 48 la kwaliteit WITBROOD tegen datf prijs van S9 04M1t per 8 ons N V KaCHtlIT KOKI SN UICIRWBRIEMFABUEEEN v k OEIRg DEECESEN GOUDA 417 20 Dr H MAN IMO a EIWITSTAAL I 2 40 per L lael flaiiok n Phariif Oh m Fabriafc OCH H aa PRUI I por Llurflesak Dp H NANNINO s N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 17 5 6382 Voedert uw Vee met 34 Mupwe Lijnzaadkoeken merk ster en w l nitmantende door hoog vetgehalte L iw N WH E E L m rk STER in geplombeerde zakken G rootflte voedingswaarde Allei gegarandeerd Zuiver Berc Diplonia Parfja 1100 Negen Gouden Medailles Pijn rn den rug lemdapijn rheumatiek iidiiaa jicht podtigTt ipierverrekkingen verstuikiniren Btramhcid itüvtn nek rheumatiache nuwpïjnen kin men ipoediif kwijtrmken met het pijnverzachtend wrjjfmiddel dtn Kloosterbalseiii De Klooaterbftlsem wordt ook met irroot ucces aangewend b j Ibrandwondsn dU wonden swtren kloven uitslaif ccssma m OMS aambeien vrinterhsndeti en voeten etc Prijs ptr pot van ± tt frmm ƒ 0 80 van ± 60 gtram ƒ 1 00 van ± 10 gram ƒ 8 van ± 260 gma ft Alom verkriJglwar Eiucht roeden band met onse handteekenjfc h L AKKER Rotterdam DEvmm KOKO ccD tulvcrc heldere en nleUvcttc vloeiitof btvordert dca haargroei vcnterkl klieren en haar w rtok voorkeml het splijten en uitvallen HomKcer en roos verdwijnen nadat men KOKO e D Mar malen heeft icbruikt men sprenkelt cenvou di KOKO op het haar dan wnjH men het lacht is sederwaartscht tkhtinft eo borstelt Qhik Verwaarloo nooit Uw Haarl ff i stellen geen dwase of onmogelijke cbchen aan KOKO mair wij ejuen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO eU cm cnivcr geneeeBloclel voor wt Haar kan evenaren WAARSCHUWINGI Lel op onderstaand Handclsoietk voorkomende op elite leicb KOKO wordt nnolt los töader verte getde bulten verpakking met H odeUnerk verkochL PrU 1 08 kMna t M mMdeit t 80 greet neKh KOKO Shampoo Poeden f 0 16 per pakje VMfc ligl w m Avothakar DfOfUM M gatêwwtteteei fV ttDOMVaiK VarMjffbaar te Goud bQ ANTON COOPS Wildstrut n t Schoonhovan bit A N VAN ZESSEN Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon Van bijzondere waarde voop elke keuken is Maggi s Aroma xl maakt se p n ook zonder vleesch amakelQk en helpt dos sparen Koopmaos Gersteorlities GEBRUIKSAANWIJZING OP ELK PAK ztjn SMAKELIJK VOEDZAAM en GOEDKOOP Barsten f Ikm Sdiramnien Ontvellinoen Rowe huid Qabrulkt SKNNA CURAL In dootjee U 25 46 en 76 stt I 291 bij 26 ANTON COOPS te Gdudi S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haastrecht B NATZIJL te StolwSl A N V ZESSEN te Schoonhoven Gijkuflthetwetefl Gij kunt het zelf wel weten of ook SÜ tloor de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zflt De zenuwzwakte is g kwaal van onzen tytl Slapeloosheid gedunge yei noGidheid gebrek aan eetlust hoofdpUn die op vaste tijden wederkeert suizen in het hoofd fiuizen in de ooi n angst zenuwachtigheid en prikkelbaarheid zijn alles verachünselen van zwakke zenuwen Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig Wanneer gti Ue kwaal met vrucht wilt bestrijden neem dan des morgens dadelijk na uw ontbijt en des middags een uur vóór den maaltijd óén eetlepel SANGUINOSE Gij zult er al heel hpoe lig de goode gevolgen van ondervinden COHEN Co PriJs per flacon f2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag FlesHchen worden teruggenomen LI 815 io F iiiH van Markiezen Zonneschermen Jalouzieën Rolluiken 6 Tenten enz AgeM roH aeeda m niitrakw H J VAN SCHALEN WUDSTRAAT 21 OOUOA ANTON COOPS DROOIST WUDSTRAAT 31 274 27 Roburine Kindermeei Nestlé s Kindermeei Molenaars Kindermeei lo Adverteert in dit Blad AGENDA Miybilkiipjisü Tnuiiiü Soliede S lon es UuiskamernietiMen all Tafels Stoelen Linnenkasten Sp eir ls SchiMertlen TkettaiélB Bikeniiouten Buffettta Boekankajten Clubfaut uils Zijden vluche Aneublementen I eerame blemetlteD Kapokmatrassen Wollen en SattJDdckms StroomatratB n bz tm 5896 SPOTKOOPJESni M BESTE ADKES VOOR JONOStui MBT HUWBL JKSPLANNIN SilRTIUT44lhmÉi ü iiklliiDrii ROTTERDAAl Tdefoon 12SM 59e Jaargang Vrtjdag 14 Jai ari 192L fiOÜDSCHE PURA T BEHALVS ZON SN FEESTDAGEN VERSCHUNT DAGELUKS lïTieTZ w s ear i d Trexte n tie blsud troox Q oxcd e aan Oaaa streiyceix ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per tooper geschiedt Franco per post per kwartaal f 2 76 met 2kindagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt SI GOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPBIJS Uit Gouda en omstreken behoor nde tot den besorgkring 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda rat den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Adverteutiën van publieke vermakelijkheden 16 cent per regel Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den priJs ING ONDBN HBDfiDSELINeSNr l regels fSM tXkê ngél mear e M Qf da voorpagina 60 hooger Gewone adrertentlën sn iogMKmden mtdedeelingen biJ contract tot zeer gerednceerdflB prijs Groot letters en randen warden berekend naar plaatanUmte Advertentiën kunnen worden ingeiondeo door tosschenkomst van soliede BoakhaadaUran Adrartantiabureaux eu aue AfetiteB I Administratie Telef Intere 8S Bureaa HARKT 31t G0UDA slechts enkel minuten wma Kranfols Arag Harrin en dlaarna Podncaré L on Bourgif o K JouKseaud Dumont en Ariaii k Brand De beaprekitngen sulleD v aochtend wonlien vooiigezet en eerst ia dra loop ven dien middag van Virij ag hoopt JIt prHnd diengane bi zich te kunnfln roepen v en hii d e vorming vun het minlatt rie meent te Ibunnen op h gen In de n Bd lgangen van het Pala Bourbon warri g4t toren druk te crisu beaproken De l nkerzgde noemt VB viani torwyl tanu Uk nlgemron Kuoul Pévt t alt kabanetaCoriiAiteur n onlt genoenuK Ook hoort n en ralit dlon naam Pofticar aten VTa t zich echter af of de oputtin tiudiFnt zijn byd reed gekomen aal achten en mt een mindaterie wiil gttan preb ieoren dat uielllcht ook al niet UAir zou kunnen leven Algemeen houdtt m n het voor vuaraohiijnlIjker dat Poinoar4 wel zijn werkkracht opnieuw bosehlkbaftr zou wiltpn itteaien maar niet sU pramlar k ch stecbia al niiinib t r van financilfa tiaarom gveüt men aan een minlaterieRhouI I éiet voojHuopig de beste kaas WW hteÜt Pérct dboa apeciaJe vrieOflon In dfc couloirs laten vertellen dat KU manait een benoemine aan te nemen omdat mi onvoIdoemËe op ttie hoogitc ia van le detaUs deiT Bat ondiei hundeljnififen met Kagslaml en IhiitHrhland en fet hii dat to aou moeten zijn om met vrucht aan am conferenti van dbn Opperirteo Raad te kiiinnen dipelncmm doch men aeiit hat Mvaarrtthi yk dat Péret over die becWBren zal heenstappen vvann er Millerand luMn verao en koMnet te formeeren De ittfch arbeiders verwachten aUr heil van hervattmg van den hanttel mei lïu and waafforp ze al gvruimen tjJU kracht icRukh l n nangetJ ngen Het was dun ook met het minat de bml oeling dd Etritsche regeenng met de laatste nota mrn T jit iJ rin waarin hy de schuld kreeg kreeg van het niet sJOigen der besDrekiogiene haar leitje tegvnoiV l de ürbeiderti schoon te wusachen De Russische volkaoommiwtarls vo Buitenlantiaclie Zbken heeft Se beaohuld gi ngen met o ch laten zitten en in een uitvoerige nota aan Curzon geantwoord 7x bogint met de meiiedceUog dat de lUi tische rogieering ged ongen is om t btyvien b j de be rarin dat de roa ant wwordeiykhciiid voor Itet feit dat de ondarhandlelikngen zoo lang onvi uchtbaiar iljn gewee tt Uiteluitend berust bÜ de Britaclie rogeoTing De benoeming van litmnof t t vei tegienwooirdïger van de Ruhsiachp eodperatics in het buitenland heeft mot d min te vertragnng veroorzaakt bij het ofW nen van handelsbetrekkingen tu schsn Rusland en Ingeland gozim dbt htj Haar hy aLreetlfl te Kopenhagen waa onmiddel Lijk ut begDninen met het aiidutteti n TCu d wijirigiingen In de statuten andea x ds zich bezBg gehoudlen heeft met andere kn tot den wierkknog van het syndicaat befhoorende zaken Zy heeft zich be wffen op politiek teneïn en revolution narre pivpagandla gevoerd Tlhans zoo lang na de fnten waarvooi de vervoligliiQr wer ingesteUl bekommert niemand er mch om het mdnat nog dP voi owrdeelde lei te rs van de C G T Hun standpunt s liat de C C T volgens de wiet nfet ontbowden kan wortfon en dat voor ontbind ng ailleen vatbaar zun do duiaenden rtymficaben dié er zich In k roeipeer hehft ep standpunt waarvoor tmet de wet m de hand veel te zeggen valt Miatar ook al acht men een onthindhig van fe C G T zelf mogdUk ian no werkt het voravis mets uit omdat immers mi toch dhwieliik een nieuwe veneerwguig met hetzeilftte doel kan en ital worthMl opgei icht In de ministercriais ih nog weinig verander ing gekomien Violgeiifo de IWlupe heefit preaKtentj RUlerand toien hy konnds uiA gekregen van den uitBWbg der stemomng m de Kamer een besluit genomen hetwelk hent eohÜnt tè zyn ingegeven foor een tweetal overwe öngen In de eerste ptaats moet hij rekenmg houden met het Ileit dbt die uitslag d Memmii eer tegen de persoon van tt mini ster fhin weil tegira het pollttek fè gramtna v tas geu kht hebw lli bij de samawteiUiag der reveoring Q t vooffezetan In de tweede plaats i de miniwtenëele stabiJitedt wietke Miilterand steeds fteeft vooiigestaan oondat zondier tczc volgena z4jn oordieel gieen w tgevemle arbeid mo4 g lijk waa thans meer dan ooit een onontbeerlijke voopwaardle voor een sbeiselmattgen arbeiid der reveering en van het fiarlement zooaJs deece tot dUavema is gevojgidl en in aampaaaing aan de gegeven omiBtlandig4iei Ben be taiidSgd Vandaar het iHsaluit om de taak tot het vormen van een meuw mmïaterie slechts toe te vertiouwxsn aan een man tfae lloor Ziyn peiftoon an ïank ry ayn medtewerkens in taat ia deze stabiliteit te verzekeren Vandlaar ook dht Milleraml nteende elvoreaia eenage besléaaintg m deren te nemen eerst tk personen te moeten raad yiegen die h t beat op rle hoogte zijn van de frat ea dier repuÜikeimache partij en dhe hem m staat achynen in dezen de meert bevoegule ilniichtingen en aanwijzingen te ver strekken Millerand heeft gasteren dan ooh den getteelen dtig doorgebracht met conferïnttea en dk rioe by zich ontbodlen Rauoi Péret Doumergiue de Selves Tour m Meliiw en in dien narrudk ig Vi iani die er lükhedd om de zaken op ta zatften Hlc vea r 300 loos maakt 30 pet van de v l loozen an 90 pt van de 1 bedrijf zouden W t4c kunnen zij zijn door de booge loonen heid gedbemri en die Portsmouth heeft besloten van den mJnisÈer van anbeüd woordiige buitensporig hooige I tigen De Schotache vmtüaibrikani Ihei uiterste giaan om een den De Press AsMXïiaitiioai deze week een cvrcuJaire hi iwiaarin aü aarihtedan hun stoffen döe 2 in voorraad de handeilaars die oniers hun contracten noeit itt koi monder dan 2 shüflJinig por 0I De fabnkaniten dnneen er j de handledaren hun beat zuUJ Ihet publiek van dit voonxteel faieeren I e fabriioanten ze Kon veotliei dat mj l edredg d worden dioor de zwaarste verliezen die men oodt g eikiend heeft maar zü w Ü len hun best doen ont nnettevtenstaande veilMze terug te ka rea tot den staat ven zaken van voor dom oorlog De Schotsohe teibrÜkanten Hehd ein dooi het cleariog house te Loniden die bataling kragen wan hun M rderin In DuitschIfand maar deoe bvdrasen htoerwel zü zeer grooi znin worden gwlie verzwolgen tengevolge van de huicEige achaarschte aan I k potUaai Utft Fraolkrük Ifiomen eveneeqiB bariclOen I iran een ecooonusofae ctijü Vm wsaStlooa hedd in Frankrijk neen toe hu ée induBtriestedien hebben nu en dkui dénumstratdfis van wetkioozen pQaats In Rouheiix en ÏVjurooiiiig waar de arbeidbvoorvnaarden dien laat ten tijd zeer ailecht maien heibben eveneens ttenwnstiratdefl plaats gehad Incddlenten dledlen ioh hiedbij niet voor doch m vreest dla de manjfeübatias zKh zullen vermeerdeoten Volgens de o fioieöle y prevens waren in het dfe rtemient van de S ine ito DecemJber 82 8AU personen wi ikiooe tegenover 53 849 m December 1 19 De wieiric1 Ioaheid heeanaoht in bjina ftUe iadusitrieen Onider de gageven omsitandfigftiedlen maaikt het omtJhlnülen hi de C G T Confederation GeoeraJ du I rava4 by rechteilük voonoa wat in stakingstijd groote beroerüng sou weldoen weinig indnik GSateren is het rechterlijk v mnis uitgesproken waarbij de leJders Jouhaux Laurent IjApierre Dumoulan en Oalvaymch werden getzamenilÜk tot XOO francs boete en de kosten vetroqirdeeidL H et vonnis beruet op ée overweguig dkit die C G T zieêi eenerzydis niet ffohovden heefit aan de adimanistrataeve voorschnften van de wet nwt otame niet aan die vtorplidhitdng om telkens opigave te doen Toenemende werkloosheid tiaire comntibaiie van het vaicv dreeni0lnRB cwigres heeft van het ministerie van Arbeid bepaalde voorstellen ontvangen naar BianleJdling van de instelling van een regeeriïigRcomnriSi ie teigen de werklooütheid maar weigeirde nieiiwe leden voor die commissie te benoemen X e vergtaidering b toemidle een eig n commissie wcllke vnoratellen xai vooiri ereitïen vooir het onmidklteillijk doen eindiiren van ilè masère en welke het algemeen w rkloosheidsvraagBtii ml naisaan waar n de resultaten vmn elagKl nullen wurden aan een bijaondieire algemeene nationale vakveT enlgóii canferentie met de ai4 eiderpartü op 27 Januari te houden Hiet een reig eerding voorsbed dat van verkorten arbeudadwur y msSt becrttiseard als onfboelaiatlbaar voor en algemeene polvtiiek en zdfs ook onp ntctiech aJs gedeelte ijfce maatiregel en de conferentie heeft diaaram de aandaoht van de r ieetinig jjievesti d op de arbeidtensmotie van 29 Decenalbett U beitireffendie werkloosheid en handel mei Rusland en heeft deze met aikde voorateJlen aan de nieuwe cdmniiLssie gezonden Deze commdsAüe ia m t de taak belast om een diefuütief prognom uit te werfcen en dat de reg erinig aan te bdeden en te trachten het liagenhuis er voor te wdnnien Vyfihonderdi werWooaen van Lwaiden marchecitten van Hyde Park naar het hooftïkiwiartier van de arbeddierspartü daar deze dachten dIat de conferentie aldaar w rd gehouden V ilen van hen Jedlen h onger en twee van hen voeden benWustelooB van uitputtang wegens gebrek aan voedbel In krintgen van f iriekisaifrenaars wordt de oorzaak mn de w erkloo ihedd untsiuitend gezocht in iie loonsverhoogingien Ala voorbeeld wordt t vol r iKte aangeSiaald GawtoonJijk worden in hft voorjaar orders gegeven tot een De bond van confectiefiabirikaniten m Portsmouth heeft veiWlaajdl ókt de loonen der leerlingen met 100 pet vm4iooffd zun en wijst op het feit dIat de onmogie den grond asijner vBtieren Want in edgen verlbeeldiing was hij weer die ionge kinappe Donald Balgaticie d thiuis kwam met vacantle ën het niet beneden zijn waardËgiheid vond dat de aardwe boiereiuneiflje nw i ite voor hem dedenT Toen de avond vieil begon de maan dbor d woSflten Ut schijnen haar loodlgQ ÜiBie tdnt w rd ala geemoitoi ver Maar niet altijd glianede haar licht heUier de wolken schaven nog teükene langjuaam voor Haar heen AitSofra dSe nog altijd b het raam asten naar buüten keek mg met een g voelvan gerustheid óip een hoogte achter he thuis vanwaar nven het meer kon ovenden dien armen stnninten DaJd zitten Die jongen dleedi aJttjd vreemdier Son vei dlween bij voor een heeJe week eta kw m nietetns s morgens op de boerderij om pepte halen Toen Adiora naar hem keek meriote de jungien dat dbdleiijk op Hij stirefate vragend zijn hand xM wat faeteekeikdle dIat ze bi hem moest komen Ze deed he t onmid delTijic want ze dacht dat Kij moMchien honger zou hcJUben Mau toen ze het hem VTbecr schudde de knaap zijti hooftt tot een heeiist neen maar vroeg door een tieeken een potSood en pn er En toen achre f luj wijzend in de nektiiMr van Upper Airie nHü komA vaanvood naar u toe Daid za den an op Adora s gezicfat toen zij dat tas Eki vlug voeode hij l j n g ciireven boodschap nog dime woorden Weoa niet bang Daiid howtt de liy Ha ImuA in ds De economische crisia De Britsche valtvereenigingen wijzen het i egeeringsvoorstel af Moeilijkheden in de confectienüverheid Verlaging der wolprüzen Werkloosheid in Frankrijk Ontbinding der C G T bevcden Millenuid confereert Peret en Poincaré als mogelijke kabinetsformateurs genoemd Antwoord nota van Tsjitsjerin Krassin te Berlijn Plan tot uitroeiïng van t Bdsjewisme JapanschAmerikaansch incident ONS OVHKZlCJiT In ai4 eLdieinskriirkgen heeifit men wel ge meemd düt de mrJog althans één goed ge volg hiuf gBihiadi n l dat de poaitie der h wlcneimers ala koa fce het dieaen moeite het te bekennen aanmerkieilijk w an veobe terdl want uit den ooTiog is y oortigék o mien de felle ae tie voor loonevertioogdnig en vermjinid eannig van dien arbeidadluur natlat ie revolutie m Duntscihianiti daartoe dten eeiv ten Ktoot ha t geigeiven En al maar meer wiiiten die artjeiJena iedere gewvn n n staBuBg gaf aanlewiïng tot het uit tweken van eem nieuw coniDiet want wanneer de eene groep gunstiger arboidsvoor waaitl en g lnregen ha4 wildte de ander wet achtearfclijvien Het gevioig van de ooik verhoftginig wias mieiuwe priisstüging welk de art enieirh het besef gaf lut ze tuch niet g noeg verdBemdien en dat hun weloalijkBch mfcomen ojMii euw onvokiloende vBa gewondten Zoo ontatoiull de vicieoisy CJrkel van loonsverhoogang prusstugjing Jooneverhoagjng Masschicji zulten som irnge heetihcoftten hebben gemeend diat het züo diooT kon gaan tiiat dte arbei tilÈTs al miaar me r jioucben kuimen gaan verdHcnen maair Et was mis We zün op l keerpumt Terwijl er nog groepen zyn Ilic omflioog die ondervinden dat verdler giaan naet mo ffelyk iH dat sse Moh hun eieren graf heb bé n gegtraven Overal in FTranJo k En til and Skandïniaviè en ook in oeia eijpen land n i een toenemende weirMoosheJd wia r te nemen diaar Ee fabrieken bü de hooge prijzen geen voldoend afzetgebied vïndien dp inroducten du s vermimdterrl en groote auntaJlün arbeaders onWagen moeten wx r t tn Het anbeidfer vraiagistuk begint luei kH T een ander a pect te knjg i langizo iTwrthand op t oogenblik kan nog niet woTvlien giegeneralfeeerd men heeft zoolang staking het mirfdiel gevonden tcigen alle grieven diat h et met ineen f met alle itakiiïgen pedban laan zijn wordt vwol velen niet de kiwestjie Hoe venneenler ik myn loon miaar hoe kom ik aan w rk Vooiai m Emgeland heeft het vraagstuk betreftendie die beistrydïn tier weiridoosheid een gtix ote omvang aanigenomien wiaarmee de retgieeriog zach ernstig heeft beaig gehooidten Haar vborotöilen ïiifn Dinsdag besproken in de vereenigide conferentie van d a Uitvoerenden raad dbr nationale arbeÜeiapiartü en de poilemen Feuilleton Wie er het nujiet van weten praten bet meeet Somnuigen beweren dkkt zoolang ais Jonathan teeftle Lady Lotinter toor een eed geboozden as het g Jheiim niet te verraden Sonundgie n zeggen dat Jonathan betaald werd om m ljo wran te blijven en den school mecuter in het oog te houden Hdj moest hem bdebten ten te giaan naar zijn goedl en zyn famBie om wat hij nnïMkreven had zegt men Roy gaf niet om die vage metfedecüngien Maar dé sugigeatie van le laatste woorden troif hem m het hart Hij antv ioordl le niet iadelijk én vro voor het oogenblik tm verder Vader en zoon stonden op de paatrabruooe vlakte bot aan hun middel in ie he en keken loeier naai een anderen kant Beoden w en in hun eigen gedachten vemttept Dua denkt u dat DtHiald Gracie nu uit liowran weg zal gaan vroeg eimbelÜk d £ jongste Je bedloeilt z jn dochter gaf diD vader zaciït ten antwoord Ik btodkiel a dochter zei Roy met dezelfde k mte J iat moent je liever aelf gaan onAnzoeken Dit antwvoml van zijn v Ier v el als een zweepslag He ga dag rader Dag HOOFDBTÜiK XLVÏI n zcfa jo ftM ima cr Uwl lifk lealAa DA korte onttei 4ioud mei zün vadbr was de nnten dat Roy n den atilleD laten nwddag de hedde overstaiL Hjj beval zi hondss UI bet hek an te kc a w n Ze rjchfcibig waar de tcKuilplaats vm van Mc OoÜadk B0na even gehainizÉuiJg ala DsJdfs kotasn en gaan moest voor tiuitenfttaanderahet gednag z n van Sterken Hac na dendbig zijner rn laitivg Ais hij 0 avondb en s moTgvns uit dk open dear van zijn schuijpjaats keek waa Ii4j zich bemuat dat het eind met ver meer kon zus Ho wüthij niet Wamt bg de strenge taaie vo hardfiqr ▼ een natuur imarvan de gronditrekken zich boomden m liieihebben edelmoedig z n en AiLden ontbrak het Hoy Mc Ouillock aan Adnjra s v4ug onderschelidingBvermoffei Toen ze samen of school gingm was A bata een voortdurend wonder voor hem ais ze uit zichzelfvlug het antwwond vond op een of anderrekenkunstaig of wiskuftetJg vraajciMuk soms voordat i j nii klaar ydoomenwas met het oimette Wi die gegevens op ijn IA Maar op ndK Swi i i dag ontmoette Roy n vadier eo de gcmreczen moldkelÉaar hui zyn zoos een niettwjbe te verteUen dat hem deed besluiten naar bet wiifaté imisje aan het Lowranmaer te gaan Je beihoeft het niet te ffeloovcn zei Sbaron even langoaam irekend ais aitiJ V maar mJtoder noroch ataar se zeggen in de stad dat Donald pracia erfAwnaam is genvordeo van een groot landffoed grooter daa Loiwran of Bambarroek of Genke M k Ja dan alle fc te zamen Too winrdt er geosegdv tounittste 3a wat heeft db dood van Jonathan Griar dkanne te makBa vroeg Roy J jdi du is mar kw ik hu wrMUen