Goudsche Courant, zaterdag 15 januari 1921

GOUOSCeE COUMIIT ZATERDAG 15 JANUARI 1921 n bflMÏ iwp straat Ken nieuwe vakongümisatiet AAtiians wtf nweten rkenncn du t het be taun vun U iz Q bond ociH met belbend vtas l hun tretdt ktl voor het voetlicht en vertegen WKtordiAt meteen Uton bontt of vfsreeniituw van marktlcooi l ie 6 n lomwniiamieJaBrh Woemvemters tpratokers Dlsntenh n te Utren v hhandinjaren n anderen Deze owtuiiHttti s heböen sich tot ieo ViUUBtcr vun Han leil dpewend en viuidavr dat oiiMu haao baataaa bekead w mlt Wuit IS f u sdueid Dl vareeawmiffen lobben over dalovale concurrentie l antoBameriiaml Meek dat ioc i en cht € en mindei wjwu Uire elemim 4mi ach het xr vwi ttaaivoator traven i ut nuLt lec tt de tchtt n iuiubunksn in ikot vcnlienan vtu hun iuraUitcich kiroo i maar ook dbn goededi lUMUii lor stnuUven tera in gevuaa birtnuwn omdat hat utibllek ti s ieJi n de eoht en h oneohle niM on derachMdt noch oaderscliouien kan Wh aim de awch Mi Wertdoosen dUe tredoen uit hun kou n r mi een centle Ini T ea4i aen arbei cl v he met tie lavoenur wa dea achturxiuiliuf Nn ovtrHchot hebben van tiid dat £ u al ventend iMMaden AxÜnefisanten vnupen nu aan ten Mtnit Ilea om oen lojrübimatiutaaart voor echte atiwatventeis m t voeren a dieuj uit te reUoen aa wm ais looooiaaa UureachrevMi taat maai haar te waiflpeEraa aan arbei der dw uit wefkUxneiriaMaan treUsan f en nieuw aocdenl vraAiastuk m een kxvam dia da aandacht der aoclaal volitici tot hetleo weiniff hat iralAea Ned Laatste week der TWEEDE BLAD Medi sche Brieven fc en beroerte I Zonder twgtel mag bovengenoemde aandoening waarover frg het ditmaal met el kander zullen hebben tot de meeat veel vuldig3 ziekte gerekend worden Immers een ieder uwei kent zeer zeker althans by name en ik vermoed dat menigetta oader myne lezeressen en leaers wel eots eet ge val m zyn haar naaste omgevmg heeft hug oond Hoewel de naam dezer ziekte vaaic op uwe lippen is geweest me a ik niei ver van de waarheid af te zgn indien ik het vermoedrai uitspreek dat er wellicht velan zqn die geen idee hebben van den aard der ziekte welke zich doorgaans op zulk een buitengemeen merkwaardige wyze open baart De pat ent e die zooeven nog een volmaakte Kezondhewl genoot ligt een en kei oug ii i later a h u v or dood ter neer De meer wetenschappelijke naam voor en beroeitc die luidt apoplpxie geeft dit ook volkom n weer da r men hiermede ti aoht aan te duiden het ter aarde ntortan van tle n persoon inkwestie Degen m on der u die zoo n seucatve wel eens hebben medegemaakt m hun omgeving zullen on wiilekejjrig de vraag voor zich zelf nader hand gesteld hebbeh Wat is er elgen jk aan de hand bij zoo n beroerte en welke af wijking veroorzaakt nu eigenlyk het zoo plotaelmg neervallen van deze n even te voren nog zoo flinke en gezonde man oE vrouw Ziedaar de vraag die ook wij het allereerst heiaben te beantwooi den alvo rens w j nader op deze ziekte kunnen m gaan en de verschgnselen die zg te weeg brengt goed kunnen begrypen Wg in onze dagen vinden het heel gewoon de hersenen als dezetel van het plotseling intredend Iij den aan te spreken Dit ib niet altyd zoo van zelfsprekend geweest en eerst na lang durige onderzoekingen is men tot deze ont dekking gekomen Voordat men goed thuis was m de groote rol die de hersenen spe len was dit ook een zeer moeilijk op te loa sen probleem Wij weten thana dat het gaat om een min of meer belangrgke bloeil uitstorting in de hersenmassa In onze her senen n 1 loopen evenals m elk tender oi gaan tal van bloedvaten zoowel slagaderen als aderen 7ooaIa u bekend ih voeren de slagaderen versch zuuistofnjk bloed toe van af het hart terwijl de aderen de op dracht hebben het veriaruikte met koolzuur beladen bloed wederom naar het hart te vervoeren Het zijn nu jui t de slagader tjes die b i en beroerte de boosdoeners zlJn In deze bloedvaatjea n 1 stroomt het bloed onder d en bepaalden druk Imers het hart de motor die het bloed stuwt in ons geheele slagaderlijk stelsel doet ook daar nog zijn invloed gelden Is er nu een an verhouding tu sehen den druk binnen op de vaatwand uitgeoefend en de stevigheid van deze laatstgenoemde dan is het duide lÖk dak deze moet springen op een gege ven ogenblik Dit is mogelyk eenerzijds als Jp bloedsdruk abnormaal hoog is an derzijds als de vaatwand in een zeer slechte conditie is by welk laatste euvel de druk OPRUIMING b GEZ VAN DAIITZIG ZIE ETALAGE Telephoon 385 HOOGSTRAAT 9 11 Vader en raon vcvdranl nL Men meldt uit Noardhvaikesihout aan De MttssJMde MMTwlaanochtiend vertrok de ïfl lart hthipipcr Aülff Wam verrcAeld van zim U kurVg aoootie ta een zdUidschuitlR van liisütt naar 1 eiden Toen alm echtwenoote Woensdlag aog iToen bericht van htm had v erd zij ongeruat en vertrok naar Leiidton om nadere berickten o n renit ttne aankomst m te wamven Daar men te Levden niet van een oanWomM van icKiDper Ob dam had vernomen lantr Ie vroww tv voet iangs het vaarwiatDr d Lcu he raartt van I e dcn naar Usse terug ZIJ k n nwn v pl n pL omtrent haar vermisten echtire noot en lunm ont kukken Daarop is men dt IjeidBche waart tt boaiumen bii IjJaae Riaan af tireinpen Koo kwam men aan de C uldemomisbrug te Noordwifkerhout al uwor men de ipesonken schuit Tond Na e n half uur s shskvl vond men ook de UI ken van vader n zoon De weduwe blHfl met kleqn kin leiren aohier LANSE TIENDEWEa 27 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Druiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarijnen Doosjes Dadels Nieuwe Vögen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroentefi tegen scherp concurreerende prflzen CUKAL Ide ZALF hg nitnemendheid ter genezing van alle wonden in dooajei van 25 4S en 75 ets bi I ANTON COOPS te Gouda Is H VAN LOON U Gouda IJOH SCHEER U Hautndtl IB NATZIJL Ie StolwIJk A N y ZESSEN te Schocnhoren 1 HuwelUksverhod Het Hoofdbestuur van de Ondeiofficiers vereeniging der landmacht On Belang heeft aan de leden der Tweede Kamer iniHleKedeehi dat door de omiei off iceren in overgroote meerderheid zoowel Intrekking kr bestaanih huwelijksbepalingen als uit hieidmg van deze bepalingen voui de ondei officieren beneden 4 Jarigpn Iteftyd h ngut ongewenscht wordt geacht Dit in vnrband met het feitt X b de Tweede Kamei een motie aanhangig is gemaakt met de bedoeling dat de Kamer als haar oordeel zal uitspreken dat tot intrekking van het huwtlyksverbcMl vtjot militairen bthoort te worden oveigegaan VDVERTENTIÏN Ondergeteekende betuigt hiermede zyn hartelljken dank aan allen die van hunne belangstelling op € dezer blyk gaven G A DF JONG Ki ugeriaan 78 460 6 Oede om hulp voor 44 alleeostaaode Blindefl Met toestemming van den Ldelachtbare Heeren Burgemeester en WetHouders van Gouda zal op 17 JANUARI en volgende dagen eene COLLECTE worden gehouden ten bate van het Tehuis voor alleenstaande Blinden van alle gezindten uU Nederland gevestigd te Wolfhezen om nog velen die aanvragen tot opname te ktmnen voldoen Uit Gouda zijn er reeds 2 alleenstaande Blinden opgenomen Beschermheer Z K H Prins der Nederlanden ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 31 ThermogènewattenRheumatiekwatten Sloans Liniment m Zwakke zenuwen ouken zwakke meoschea Zenuwhoofdpyn punui in rug en lendenen prikkelbaarheid lusteloosheid gedunge vermoeidheid slapeloosheid angst zonder te wetm waarvoor dat alles komt uit zwakke zenuwen voort Dr Pol Deraado beveelt d Sanguinose aan voor zulke lUders en noemt die een plantaardig tonicura van den eersten rang Probeer het eens als gij iwak E jtl Wat de Sanguinose voor honderden gedaan heeft doet zij gaars ook voor U PriJs per flacon ƒ 2 0fl ƒ 11 12 fl ï Te verkrygwn bg Apothekers en Drogisten WACHT U VOOR NAM K VAN DAU Cft De Riemerstraat 2e 4 Den Haag Flesachen worden teruggenomen Raad van Toezicht JOS VAN RAALTL te VhsaingeV Dr J BREVLF te Oosterbeek S J Baron VAN TUYL VAN SEROOS KERKEN VAN HEEZF EN LEENDE te Heeze HUGO TF POORTMAN te Diepenheim Mevrouw C JURGENS RFIJMFR te Oos terbeek Jhr Mr H G VAN HOITHF TOT FCH TFN t Oosterbeek 7r 56 i yyDe Groote Zwaan stoom en Chemische Wasscherij TELEF 540 GOUDA EERSTE KLAS INRICHTING 1 Engnw En DeUU ZEEMLEDER 4366 ZEEMDOEKEN 20 SPONSEN DWEILEN C0C08 WERKBOBSTEL COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Enx Ebx T ANDERS FIRMA WED F DTTENOAAL Bcnmen BanUUahrikant bipwrtCHt u KMw t rul U B WADDINXVEKN AdTcrtentiln en aboaaementen op iS b ad wonlen aangeBomen door A NOTEBOOM WaUtaXTMa Il mm $ tl £ fth 4 Kiiiliil üiBili II Oistrikii wi ii ii ll Miitscluppii m liüïm OP DINSDAG 25 JANUARI 1921 des avonds 7 uur zal m het café HBT SCHAAKBORD te GOUDA eene leiing worden gehouden door den haer J H W TH REIMERS te Wageningen met het onderwerp Waaphaan In dazan orMlakan II 1 op WOENSDAG 9 FEBRUARI 1921 des avonds 7 uur bu STOPPELENBURG te STOLWUK door den heer Dr G VAN DER PLANK censer tor aan het Instituut voor Zooteehniek te Utrecht met het onderwerp wWatanaatia p palIjlta lokkaHl waar wa In da toakamat taah naar laa maatan en op DONDERDAG 17 FEBRUARI 1921 des avonds 7 uur te HAASTRECHT door den heer SHALBIL te Gouderak met het onderwerp lnsamaakt Vaavf aclai toegelicht met Uchtbedden fiouda 18 Januari 1921 Het Bestuur der H M van Landbouw H N VALCKENIER DE GREEVE Voorzitter M VAN VLIET Secretaris 461 56 Accoantantskantoor H 8PARRIIJS LM Nad Intt ruwt Acfiovataatt NANDEL8aEB0UW KimirtBMB Taltf nos 383 388 VLAARDINBEN 5 74 M Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige bijhouding van kleine boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden I il iiitiiiii ii iiii y iii iJ iw ATTENTIE VANAF UIN8DAG 18 JANUARI GEVESTIGD Nieuwe Markt hoek Lemdalsteeg Gouda Prins Hdndrikstraat 70 Na lang zoeken v n wq er in geslaagd onze werkplaats weer in het centrum te vestigen tot gemak veler onzer Chentèle en wel NIEUWE MARKT hoek LEMDULSTEEG Hopende hierdoor het vertrouwen in nog grootere mate te verkregen als tj voorheen genoten Wu maken Uwe schoenen en schoenreparatien genaaid gepend of gespUkerd naar Uwe keuze en naar gelang zu gemaakt kunnen worden en zQn ingericht loowel voor den grofsten werkschoen a voor den fijneten Httren en Damesschoen MAATWERK ƒ 10 HEEBEN PANTOFFELS ijzersterk naar maat HEEREN VOORSCHOENEN met zooien en hakken G Als nieuw krijgt U Uw schoenwerk weer terug HEEKEN ZOOLEN EN HAKKEN 3 HEEREN ZOOLEN 2 40 HEEREN HAKKEN 08 HEEREN GUMMIHAKKEN per paar 0 40 DAMES VOORSCHOENEN met zooien en hakken 6 60 Ë Als nienw krygt U Uw choenwerk weer temgi DAMES ZOOLEN EN HAKKEN 2 20 DAMES ZOOLEN 1 60 DAMES HAKKEN O 60 Dames GUMMIHAKKEN per paar 0 80 foedko btS le ïl A bevelend I T lï j HEESÈNÏr NiBuwa tAarkt hoek L ndul8t eg en Prins Hmdrikstraat 10 Qouda N B Extra groote of wetfcMhoenea Iets hoogir in prijs alsmede naaien penwerk Ik A t nrr i 11 1 11 1 m n SPECUUAS WEEK OverhMriyk kltlnt en Olkks SPECULAAS 8 mt p r one Vanaf Zatardag 15 Jaauarl tal w nut VpIMag tl JaauH ia oaa Filiaal te aoUO 466 50 DroolateHJ flIJIRKT Til 313 Sloan s Ll lmmit Paln xp l M Terkri kaar Uj 0 ófamin s H VAN Loon 11 Wk WOLT Cê wm ERFPRINS Rookt ERFPRINS prima 7 ot Sigaar ADMiRJIAL fijnsta 8 ot Siéaar WIKBLIBRS PABRIKKSmUS T S7tO 30 K BERLIJN Slgarenfabrïkant Tel Interc 589 St Anthoniestrut l6 Gouda 9 OOMDA KEEli MARKT 3 en 4 Groote Halfjaarlijksche Opruiiniiii Al onze artikelen munea wjj tegen zeer lage prezen oii Ver chülende goederen worden verkocht ver beneden de tegenwoordig geldende fabnekapruzen Het is ondoenluk alle ariikelen op te noemen met de daarvoor geldende pruzen Toch Iwillenwu trachten U een klem ovenicht te geyMi zu t dan oo i leeronvolledig ji Compleete KAP0KBED8TBLLEN met pnma kapok gevuld 2 peraoons vanaf ƒ 19 75 KAPOKMATRASSEN 2 PMSoona pnma t k en pnma kapok vanaf 29 60 WOLLEN DEKENS 2 pansons lete vuil gewordffli van ƒ 18 80 voor ƒ 10 90 GESTÜCTE DEKENS vanaf 10 90 Ijzersterke KARPETTEN 8 X 4 rood zwMt 18 90 PrachtvoUe TAPIS BELGE KARPETTEN 8 X voor 20 90 VITRAGES in alle soorten met en zonder rand dubbele breedte vanaf 7 et VLOERZEILEN 183 c M breed prachtkwahteit p f el ƒ 2 28 TAPESTRY VOOR VASTE KLEEDEN pnma kwaliteit en prachtvolle dessins voor ƒ 2 681 er el AXMINSTER VOOR VASTE KLEEDEN per el ƒ 8 90 RIPSTOF VOOR OVBRGORDUNEN per el ƒ 129 PLUCHETIE In alle kkuten prachtkwaliteit per el ƒ 1 79 PHACHTLOOPERS In groote verscheidenheid van deasin vanaf g et C0C08 HATJEB EN LOOPER8 TEGEN SPOTPRU EN GEKLECTIDE MAT stukgoed per el giet LEDIKANTEN van 29 gulden voor 1 SLAAPKAMERMATTEN voor i 1 98 SPIRAALHATRASSEN 2 paneeai vanaf ƒ s ZIE ÉTALABE ALLES I COSTAKr dan nog geenszins verhoogd behoeft te zyn Het zijn nu meestal betrekkel gering slagadertjes die het byltj er by neerleg gen levens moet ik u hier vermeiden het merkwaardige feit dat zoo n bloedvaatje niet maar zoo plotseling berst doch laag zamerhaml plaatstlyk tal an uitbochtink jes gaat vertoonen Op een gegeven oogen blik wordt de bovenvermelde wanverhouding te groot en het gevolg van een en an der 18 lat het bloe l zich uitstort in het omgevende hersenweefsel waamt het bewuste slagadertje a h w ligt Ingebed Het spi eekt vanzelf dat de hoeveelheid bloed die uit het Wij willen nu den volgenden keer met et kandei bespreken waar dit onheil in de meeste gevallen plaats heeft en hoe wy de u allen welbekende verlammingen die by deze ziekte meestal optreden hebben te verklaren van malaise ok in andtre bedreven dit eti fer tot 3 i 4 ton per Jaar aal st fgeD Het gemeentebestuur wenschte nu met den minister overleg te plegen ten tindc verschillende misbruiken tegen te gaan De weriqrevers willen met weten van een wachtgeldregeling waaraan zy moeten bedragen Veie weiUooMM iMihen laMdeetten thuis en trekken niettegem aande toch steun van de gemeeale Het Botadw meentbestuur wenschte dat de weritlopzen kassen zelf geldel k r bij gemtetveseeral souden wordrö waantoor dt controle zeer zou worden verscherpt De Minister van Arbeid verklaarde achter tot de gevraagde maatregelen met te iTkimnen overgaan omdat dat milllowan zou kosten en het karairter van werkloozen verzekenog rou verloren gaan H t zou dan anvoudlg armeniorg wuitien en in dit verbaad heeft de hoafdamfct Miaar Huden toen gezegd om de iltasie te ontnemen dat de toestand voor Dea Bosch spoedig ver anderen zal dat h ch voorstelde djU de toestand nog wet 2 II 8 jaar xal dunn en 1921 wel het moetUJlEete jaar zou zyn De steunbewegtng is eea noodzakeltjk kwaad en met het oog op de verwachten totnt ming der malaise zon het kuonen gebeu ren dat van de fabnekabevolkmg 50 60 door de overheid rechtstreeks of zyde lings zou gesteund moeten worden Daar mede was dus ook de andere vorm van armenzorg bedoeld Voorts deelde de heer Toppele mede dat het aantal werkloozen in November 7224U hed oeg en nu reedi op 100000 is te stelten Bet nieuwNte jéoiiruik bt van hout Uiordt gemiaakt ie he t fabncecren van liouiten heerenJioeden D ze hoeilen wadtrvsA montiter aan de Arure he handeharen KUn gezx nden dkwr da faüriekoD dïe ze v rvaandliiren moetieau als ze opvraag nuticen a s zxmier de sbrooiea hoeden ver vangen In uiteriuk g iltjikea se dituu trouwen P Kêil OP men heeft diume strookev hout fireUeelnt en daar hoeden ran s maawt vQlitoens het modleil va de strooien hooft deksds I e hoedlen zijn amei wiit en ECunnèn jpoed i Oi er gemia lB worden dan tife stmioien GBMENGDK BERICHTEN BINNENLAND De werkloosheid Alg Ned Tïi gntf ibond IVit i enden gvaalarnetntaa hoofdbe stuurdler vam den Alg Nc ï Tvpog afen bond IS bu herhtemiBMK galaosen de heer B Poneitein v LAND EN ZEEMACHT DondeoYkuc had te De Oocksdopp op Texel een eimatiig ongeluk nO aats Btu het venncihtesi van wertsaaamheden aan een vrachtauto vatte eensiklans de btmzme vlam Djne pensonen H m de nabnheul wiaren bvikwumifitt alike eimabiire brand monden dat hun oveirtireiurinar naiar Den HeUfer aoodoakeMi weod SKacht Naar aanleiding van de sensationeele mededeelingen door den heer Foppele om trent de werkloosheid in de zitting der Pro vmciale Staten van Noord Brabant gedaan had ie Tel een onderhoud met den heer Foppele die verklaarde dat A zich verplicht had geacht een waarschuwende stem te doen hooren waar de Staten voornemens achenen om belangryke werken uit te stellen met het oog op de verwachte daling van de pryzen van de materialen en de loo nen Hy meende naar aanleiding daarvan te moeten opmerken dat men in Den Haag den toestand niet zoo rooskleurig schijnt te beoordeelen ala dit m de Staten het geval was Door de opschorting van het werk zou de werkloosheid nog meer in de hand worden gewerkt terw l reeds millioenen worden uitgegeven waarvoor geen produc tieven arbeid wordt geleverd terwijl het voor het moreel der werkloozen zeer nadee hg IS Hen niielldt uot Jlieeirenveen aan hei Handelahaiad Vannacht was bet Mtar een ei aneenw Btoirm Hooire teLeftxmnasben ziln omver IpewKMipen wiat M nitidr van telefoon en teleuuradif ten gemlgi IwiidL Eemge leden van het gemeentebestuur van Den Bosch z n onlangs naar Den Haag geweest om met den betrokken minister cle kwestie der steunverleening te bespreken Alleen oor werklooze sigarenmakers heeft de Stdat van 1 Juni tot 31 December ongeveer 1 ton uitgegeven waarvan W voor hare rekening komen en de verwachting be staat iat by DAMKSKAf STKR Biedt zich aan voor kappen aan huls i ondutatie marcel manicure Billijk CondltUs 9 466 Mejuffrouw R VAN VLIET BRAAF FLORISWEB 55 C A B Bantzinger G roote Opruimin g Koopjes In alle afdeelingan Op alle artikelen die niet Het Bestuur Jhr L H N NEDERMEYER Ridder VAN ROSFNTHAL President te Arnhem Jhr Mr H R A LAMAN TRIP Vice President te Doorwerth Jkvr L H C Bsae VAN HqèVELL Ie Secretaresse te s Gravenhage Jhr J BEFLAERTS VAN BLOKLAND 2e Secretans te Oosterbeek Mej J M DESMONS Penningmeesteresse Archimedesstraat 48 te s Gravenhage Mevrouw C Bsse VAN DER FELTZ TROMP MEESTERS te Oosterbeek in prijs verminderd zijn 1 Dassen Overhemden Bretels ff Kousen Sokken Hanjischoenen lOo o korting Delftsche Slaolie E tra f I S0 per heels fleech f 0 95 per halve Ketch C r kklae iiak ero e Delftsch Plantenvet Delfia f 0 80 per tablet van V2 K Q n OLIEFABRIEKEN CALVÉDELFT TE DELFT S Receptenfaoekje gratie op aanvraag aan Afd Reclame KKRKMEUWS PredIkanU Irertementen jr Junuaii tlttnlt h t tractementenregli Mit In lt Ned H i Ktrk m v ei king Op datum tntirten futtl k aJU traetemen ten minimaal lieilragen ƒ i600 3000 e ffllKIO al naar hn zMental der Gemnefl ten Doet v n Ui mtentt dit niet dsK lErügt MA laai tatff teeiyke la tigheden door In da Mhreersti plaats vvDiilt by vacatnrahi t berotp an een nieuwen pi mlikant nhli ge ppnibeeid im tru in h t teglemt at i de vaeaturLU ij de bepaling opgon inea dat h t beroep duui het Cltustcaai ilealutff ole wordt iuorgtzunden iiHlun nut bl Jktt Ie dat de Ik tirffcnde 0 nutnntc tm r aansta UI üe fntraU T rsLtenuntenka i heoft voi daan e dat de lemeentekus xttf voldoet aan de iitchun inzake het minimum trftrtr mint Dut de kerlcel ke Hturon nu Toet by ituk houden of et n demaente uit i g n hoofde het minimum kan bereiken m at dr umitiHu van lleliet r van di TrartaVea tenkas ottmaken Deae mag das Wi J degel k spoed uaaken en beginnen met te ondi i zoeken de draag klacht dier Otmfpntin wiet trarti nuwt oa dei h t minimum Alleen indien de Baad van Bfhtyi verklaart dnt een gemeente zeh incapabt 1 i ht t t ri Lt mt nt tot het m nlmum op te voeren alleen dan mag eea t laNtticaal Bestuur een eventueel l oe la zulk een Cium ent goedkeureu POST EN VBRKRKIt Sederlandsche ipoorwcgen l e heer Van Kretsehmar van Veen tueCt aan e n me tt werkci van het U D Medegedeeld dat by hem wt l het liesluit vast staat Mf te tre t i doch nangnande pnlg lydhtip i aaioi dit al geschilden valt noft hosgenaamd niets te Zffgven Zoo h dooi hdii gten a n iitag tot ntslatc by de cum nw iiH ii lil Nd iland ulie npiorvvegoii higediand iit o dlege kontt v imoe telj in Feftmari In v rgadering blj rn en dtUi al wtlhcht ill latum warden aangentnacu waarop zyn ent slag eventual zal ingfWn Nertraging in het te rafwcb rtfiirr mét en over Fngetanïl diuct ui dt r pO jt rtJen en telegntflr maakt békendi dat etn der NiMleilandschBritsch kahels ih g t toord hetgeen de kans op ertra rmg van telLgrammen mtó vn over l ngelaiid zeei vergroot T a i i r i v J tT AGENDA 16 Jan 7 uur Nieuwe Schouwburg Vli v6ertng G ninastiekvereeniging Faeel sior 17 Jan H uur Nieuwe St ouWburg De Fakkel toop 22 Jan H uur lelmuw one rdia Tmi ne l tp oartiiK door Thatia 2n Jan AftUflmg Gouda en Omsti ekeo vande Holl My vun landbouw IjCzing Idur d n htui Kmmtrii Cafi HetSchaakbord 7 uor Stf Januari 7 uui KmlI kunstmin Feaat avond Utile Üulei Ret eefd vemoeken wi gerotrald t i n mf dcdffiling te inogon lalivaiiirefi v n ver i ad crtnffeQ concerten venmUtellikhoden in om flf p Wi ny tc acFmde te vi r n iif n öpiikin Krijwilliii Verkgipioi van eii Bouwmanswooiflg tn enttriohiMan t tm gilninUMf tDlEIUIlil vto MOEaoaPEtLE als modi tweoj perceelen WEILAND d Notanawn R GALLAS t venhuizen Z H en P C L en U EIKENDAL te H Gravenhaife iGl len op DONDERDAGEN ifs en 27 JANUARI 1921 telken voorm 101 uur in het Kofriehui Het Hchaah bord te Gouda aun den Kleiweg hii inzet vei hoourmi en iifsliiir n wnh uii verkoopen defiouwinaiiswoniiig no 156 mei uiiilieliooien ti MOER APELLE m het doip aan den Hon derdMoi Kensche Dyk groot ongeveer 24 Alen thans m gebruik 1 U don heer JAN VAN SPKK JANbin be nevens ongeveer 6i i H A WEILAND en ongeveei 39 HA BOUWLAND zeci gunitig aaneengelegen te MOERtAPEHJE m den Zuidpla poldei tutaehen den Middelweg en den Ondei weg naar Waddinxveen m de nabliheid dei gemelde Bouwnianswonmg Voort WEILAND e ZEVEN HUIZEN aan den Breedeweg nibg de halte Zuidplaspoldei groot 3 0 W H A In gebiuik te aanvaarden de Bouwmanswoning c a op 1 Mei 1921 en de landerijen terstond na de toewunng Bi eedei omsehieven in veiliugsboekjea niet kaai ten giatui verkrijgbaar ten kantore van gwioemdo Notaiissen uii I l