Goudsche Courant, maandag 17 januari 1921

V VrM t Ml Terrazzo Houtgraniet en Betonvloeren Granietgootsteenen en Aefnréëhtbladen Il bg C OOMS Riddei v fi Catsweg II la kin Vlnran ar ongeveer ttiaarmee aii mn tnval willeh aijjch Turk tan Hjiinenkort zullen de boUiawiki tkM raiM schien opniauw aich te verdetUcen babben tC Kcn sterke anti Aooda troapwi II KINDERCOURANT II NADRUK VERBODBN Art 18 Aateurswat aan de jeugd En nu dacht julHe miischien dat het ergens aan mericbaar was dat ik hier zit te MChrüven in Brussel Wel nee hoort t Is hier ontzettend stil in deze straat nog atiiler dan in onze ttraat in Gouda Alleen iti het meHibaar dit we in een ander land xgn ala het dienstmeisje binnenkomt die vertelde dat de kinderen waren wakker geweest maar nu weer waren gaan teragslaopen waarmee ze natuuriyk bedoelde dat ze weer zUn ingeslapen Maar laat ik Jullie nu eens Iets van do reis vertellen Zondagmiddag waren we naar Rotterdam gegaan en hebben r nachts by tante Lize gelogeerd Eïaje is toep een ge groote dochter van Moeder geweest want toen heeft Dickie by haar in bed geslapen n heeft ze erg goed op haar kleine lURje gepast Ze vond hot zelf natuuriyk rg flink aamlagmorgen gingen we dan op reis De kinderen zijn snoezig geweest Kleine Dickie ging pa even voor Bnissol slapen en Klsje vond alteH zoo gewichtig dat ze geen hkele keer heeft gevraagd zün we er nog niet Moe ler7 Het la me anders een hecle bewoging om naar het buitenland te gaan als Je een heele koffer met kleeren hebt voor twee kleine kleuters In Gouda was de koffers al zoo vol tlat w er op moesten gaan staan en nu aan de grenfl moest me die koffer open omdat do douwie mot st zien of ik niets smokkelde Gelukkig werd er haast niets in gerommeld maar hrt was toch een heele toér om hem weer dicht te krijgen Elaje vond het natuuriyk erg gewichtig toen we na Dordrecht die heele lüge brug over de Moerdijk overspoorden t Is ook en hoel eind en t waaide nt al hard zoodat se t net do zee vondt Toen we in Esfchen dua in België waren en Elsje Fransch on Vlaamsch hoorde spreken vroeg ze maar telkens Moeder wat zeggen ie nou wat beteekent dat nouT AU xe coo aan den gang biyft hier is t voor mü om auf te wonlen want ala ze buiten komt verstaat ze natuuriyk niemand Van Antwerpen naar BAissel kwamen we langs vele plaatami waar eenige Jaren geleden hevig gevochten is Allerlei plaatsnamen gp de pemmn deden me namen uit den oorlcb herinneren en we zagen vele sporen van al die geleden narij eid loopgragraven heuvels doorzeefd van kogels by Duffel een in elkaar geschoten kasteel en ke ktoren wat iu er toch veel geleden en nog hebbén de menschen hier zoo weinig ge cvrd dat ze nu maar weer heel opgewekt soldaatje spelen en daar wy dicht by de Boulevard Militaire wonen hooren we heel den morfpen soldatenmuziek en trompetgeachal Welbetichouwd la t eigeniyk onbegrypeiyk dat ze daar mi toch nog aardig iletync voiof me Hy sneed dunnen atokjes voor me uit het itolvacie hoaah HM wnran wi tisiU a ik had za noo Kg om ipaardt e te a ielffli Mauu mynheer ik geloof iat dat uden stand van zakien taA volW begoypt Mi Lady Lotinwr Bc heb een bnlef vaneen aidvocaat in Bdfinftiurf waarin ataat dat uw èroedar geen erfigieTwunen heeftnagelaten en dat u Nhi kom sy op haar beurt den zin niet ten einde bruigen De u uKiiI meester atond plotselm r rechtop De gebagan schouders werden gestrekt hat hoofd aohterovar geWKn Mn de neuaffatan varw Dian ben ik BaJflpaei van Balgiraeie aei hy En de atoallaunüig loaUtande stapte by roet jaugicBs leeégiieM ASine s faatnor rand Miaar apoadEtr tot aichxe f getkomen maak hy tefetwnrer de dantea zyn varootechukfieiqg met oaiderwatachc bavsllighiad a dangaiyke dineer naui ta bénrt MnlleB nadat hy a oud ia geworden maken ze dat hy vaor air oogenMik lyn Seede maoikren reiiwet Ie hoef dau woorden apamk hy met de hand op de boRwt dat b aen voIgnKle gtüegnAuBid ik het jfenooven aal heUkesi u aiders te oatvaecen ia aen meer peeeand e omgêwr in het boiB van myn voarg luht de u my da acr wiH aaadaea Nu nam Adan kat w eni n ar aeinr mw MytadsT woav ke gém mtt n MMt wur leT Aoéer m A P MARTENS A Co Kleiweg 17 19 GOUDA = = = voOrtzettimg dër ======== = = GROOTE BALANS OPRUIMING W ek BUITBNOEWONB KOOPJES In Moltou Wollen en Gestikte Dekens w lke ailë BENEDEN FABRIEKSPRIJZEN wopden opgefuimd Öiok In ém bëi MOLTON DEKENS vanaf fU8 per stuk GEBLOEMDE WOLLEN DEKENS 2 persoons vanaf 19 85 If vain lt n xtpa Ia0e pplfzen ZIET DE ETALAOBS Te koop gevraagd om dageiyks te leveren BroeiFabarber per bos geleverd Adrea E FRESCO arouier inOroeBten en Fruit St Jacobstr 30 Den Haag 457 16 ZIET DB ETALAOBS Het beste a rëg CtRMrrnrtiit De Brandstoffen Commissie pkOlftfrtöl Gouda maakt bekend dat insevbtge nieuwe bepalingen van dt Rijkskolen Distributie bij de handelaren elka verlangde hoeveelHeid Anthraciet verkrijgbaar is Gseiitreii ei Motürfaootdienst Gonda Rotterdam W M ËLSHOUT T l S47 aouw 43M 20 Q O UD A f Aannemer ran tranaporten te water naar alla plaatsen Goiida dctn namiik élk tegen bijbetaling ten onzie kantore van f I voor elke eenheid In verband met de geringe hoeveelheid is het gewenscht dat de btisteliihejen spoedig geschieden DE ÉRANDSTOFFEN COMMfSSIE DISTRICT GOUDA Vraagt ZAAL s Heerlqke Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 Drima MiailUflI n noil Btroemde Acolus Fabricb f 140 rilllla niBUWB UlJJCla Amerikaan ohe OrseU met Harp f290 DUITiVCHB nANO M T Octaaf Krnissnarig bizondare mooi afgiHwerkte toon t 450 wa5 20 Steeds groote voorraad verschijlende modellen on geluiden voorbanden ea worden tegen ongekende lag prgzeii vorkooht Vraagt ioliuhtingeo G0UIA ISlACmLICHT GEBR KOOI J Bo kocl p Aclv rM pt In dit btod met liefkouzinkJGs en kusjes en heete groote tranen vieien op de blonde zachte voorhoofdjea Kees en Hein de twee groote broers zaten doelloos met de lange magere jongensarmen over elkaar en Kees groote hond streek af en toe zacht liefkoozend over het weerbarstig kruUekopje der achtjarige Wiliy die hartstochtelijk de poeiele handjes voor t gezichtje snikte alsof haar hartje breken zou Nelly die ala een klein moedertje haar elfjarig broertje naar zich had toegetrokken die zyn verwarde jongenabol tegen haar schouder leunde en onophoudeiyk mot tyn oogleden knipte om maar niet t gaan acbreicn en op een stoof klein Ineengedoken en nietig Dina de wildebras zacht en gedwee nu als een lammetje Och hoe hulpeloos en eensaam voeldenze zich all hoe leeg was het in hun harten hoe donker en troosteloo s nu ae wisten dat moedertje luwi eigen lief moedertje nooit meer met h zou spreken nooit meer by hen zou torugkeeren Eigenlyk begrepen ze t nog niet Ze konden nog nietgelooven dat het wé r was Moeder diegisteren nog miet hen aan tafel zat en nu was heengegaan voor altyd Een enkele benauwdheid heel vroeg in den morgen in alleryi had Vader hen geroepen maat toen ze kwamen was t al voorby Moeders oog had hen niet meer gezien Moedera mond hen niet meer gekust Met vreemde strakke gezichten hadtien ze allen om t ledikant gestaan schreien hadden ze niet gekund maar binnen in hen was een gevoel van iets dat gescheurd waa en pÜn deed o zoo n pyn En stil waren ze wier weg geloopen niet begrypend nog en toch wetend En later pas later waa de storm losgebaratenyn hun jonge harten woest en onbeteugeld Tel en hartstochtelyk met een gevoel of ze zouden stikken in hun machte looze wanhoop Daar komt Vader waarschuwt Corry Willy kindje sArei nu niet zoo erg laten we probeeren Vader te helpen en de daad by t woord voegend ging ze hem moedig in de gang tegemoet sloeg haar arm om zyn hals en kuste hem Ons goed trouw rm Vadertje haar stem trilde van ingehouden tranen Myn kind myn oudste zei hy teeder en in zyn stem waa iets vaags ai van iemand die zyn gedachten er niet by heeft Corry begreep t Ze wist dat zUn hart zyn kiel lïog was daarboven in de donkere stille kamer by de lieve doode Samen traden ze binnen Een eerbiedige stilte hing in de eenvoudige kamer waaï ondanks de lach en de zonnestralen z óreel droefheid was zelfs de tweelingen by Kees en Hein gevlucht zwegen met bange groote oogen Vader fluisterde de vyhienjarige Nellx en ie schaof hem tyn grootsn leu ningstoél toe Vader we sullm allemaal ons bieat doen M vecI we kunden Myn arme kinderen g i n moeder meer géén moeder meer Er lag zulk een onbeschrijftyke wanhoop in He woorden en in den toon waarop ze wpi den uitgeaproken dat t hen allen door de ziel sneed als mei nieuwe wreede kracht het vreeseiyke tot hen brengewl Moeke waar is Moeke nou toch ro pt Mientje ineena met baar hoo £ atemmetje en Lientje herhaalt vragend Moeke Moeke Vaders hand streelt trillend ie blonde bolletjes en met heesfche stem fluistert hy Stil lieveling stil Moeke slaapt slaapt voor altyd j Voor altyd herhaalt Mientje die de wyato ia ongeloovig en Lientje legt ineens pfechtig haar mollig wysvingertje op de He roode lipjes Satt Moeke slaapt fluistert ze ernstig waarschuwend zooala ze Moeke wel eens had zien doen als er iemand ftk was Corry in de andere kamer helpt Gerda de meid met tafeldekken en ala alles klaar is denkt ze er aan hoe gisteren nog Moetier riep met haar zachte vriendelyke stem en nu Stil gaat ze naar Vaders atoel en haperenéJclinkt het Wilt u komen eten Vaider r Moedig slikt ke haar trwien op Lusteloos moe staan ze allen op de eerste maaltyd waarby Moedera plaats zal leeg blyven Je moet de dienbak maar mu st my zetten Gerda heeft Corry vaatheiden geïegd en nu helpt ze de kleintjes 6p hun stoeltjes en bindt hen de aervetjea vóór Even nog aarzelt ze tranen springen haar in de oogen als ze voor t eerst Moeders werk vervult de schalen doorgeeft het vleesch snydt de WeintjeB bedient en helpt Opziende treft haar een dankbare blik uit Vaders o6g De ander zoo hongerigemagen laten zich heden niet gelden haastonaangeroenl neemt Gerda de schalen weermee en zelfs de kleintjes zitten met strakkegezichtjes te fcyken naar hun gevulde boirdjes die vandaag maar hiet leeg vrllten worden Na t eten neemt Vader ken op zUi ktaieen vraagt of ze vóór ee naar bed ftobn nog ééns voor t Iaat t Moeke goedennaChtwillen zCRtren et kleine pasjes trippelen ze WD zyn hand d op en giyden zacht kiertje de halfdonkereledikant tilt de heerbeurt zün dochtertjes op fluistert Mientje en drukttige lipje op t koude voorhoofd Nacht lieve ïtfoes lispelt ttèötje en stiflkt haarpoezeïhkndje over de hleeke wang Evenschrikt ze teiug Wat is Moeke koud fluisteit ze VeVwdnderd haar vader aanziende Weinig ver tJedèn de kleintjes dirthet de laatste maal is dat ze haar moedergezien de laajtste keer dat ze haar goedennacht gekust hebben En atille qes p de teentjes hand aan han l sluipen ze weer wftg tfoor Vader over de gang tot de slaapkamer gebracht waar Corry gn Nelly ze uitkleeden EQf in dat oogenbl sluipt een andere kleine kinderfiguur de Itamer binnen stort zich voor t witte bed on de knieën en snikt alsof haar hartje zal r ken Moeke o Moeke waarom bent u tüch van ons weggegaan We hadden u soo noodig Moeke En ik ik neb u zoovleel verdriet gedaan Moedertje ik ben altijd loo stout en zoo brutaal en 2oo ongehoottaam geweest Had ik nu meer meer myn Vat giKlaan en au nu kan ik niet meer hOoIt meer o wat ts dat toch verschrikkelijk Moedertje En ik hield toch zooveel van Onder wild hartatochtelÜk snikken hééft Dina de wilde lastige Dina deze wootden uitgeroepen en nu verbergt het rdlge kruUekopje in het laken en schreit onÉfMbroken in haur MH e ts n eéf l vaft rrenzelooM wan hoop Onhoorbaar t ia haar Vader binnengekomen Dina f iiatert hy zich vol raedeiyden over haar eenbuigènd Dfna kindje Beschaamd vuurrood van t wilde schreien springt het kind op Vader jammert ze wat ze verder zeggen wil wordt in een nieuwen tranenvloed gesmoord En nu nu is het te laat klinkt het waiüio pig somber door de doodstille kamer Kalmeerend giydt haar Vaders groote hand over haar hoofdje zacht trekt hy haar terug ne r t bed en zelf ineens hét l rustig zegt hy zacht en tevreden Kyk eens Dina zie je wel op Moeders gezicht dat kalme dat vredige Is t niet of ze Je tegea lacht of Moeder je zeggen wil Dina mifn dochtertje wees flink en moedig doe vanaf dezen dag niapper je best Geloof Je ook niet kindje dat Moeder als ze nu spreken kon zou eggen hoe biy ze is dat je nu berouw hebt Tot eenig antwoord slaat Dina haar stevige armen om Vaders h s k Zal heusch héél erg myn best doen Vader alleen wou ik o zoo heel graag dat Moedor het nog zien kon Haai Vatler zei niets meer hy begreep en voelde de droefheid van zyn kind over het onherroepelyk te Iaat innig omhelsde hy haar en toen liet Djna haar Vader alleen met de beste en heiligste voornemens bezield voor de toekomst En de Vader zelf Hoe was er in zyn hart ondanks de ontzettende smart pen gevoel van dank om het bezit lyner tu ee flinke dochtera de oudste zoo vastber len en dapper dadelyk Moedere plichten op zich nemend trachtend het leed van anderen te verzachten door haar liere hulp en misschien nog wel t meest om Di na de ongezegiyke Dina met haar wöde ongetemde jongensnatuur die noch door straffen noch met zachtheid te treffea wéa geweest Ma ar nu door t éérste gïWte leed in haar levwi haar hoofdje ï d leeWn iBuil n hmr wil had gelHVken fielaas te lAat voor haar die er zoo metrfg Éttere traan om had geschreid maar toch gelukkig Boi vroeg genoeg om haar te d i opgfctelbn tot ven degeiyke W tft nd re iooge heid in hebben Toen we hier aankwamen was tante Jo s driespan zeer verwonderd en riepen ze MammI waar ia klein peutertje Jullie moet weten dat tante Jo hun verteld hml van onze kleine Dfckie als vm een heel klein peutertje en onze Dickie ia heclemaal geen klein peutmje meer Het is een allerleukst driespan en Elsje kan het erg goed met ze vinden Gisterenmiddag hebben we Hans van school gehaal Huis vond z n Hollandsche nichtje heel erg gewichtig en liep dik gearmd met haar langs BruHBelsch straten niettegenstaande de groote meisjes en jongena van zyn school hem uitlachten het liet hem koud en hy stapte deftig dwars er door heen In de tram deed hy me een prachtig ver haal dat ik jullie even vertellen moet 5 is op hun rapport het hoogate cyfar En nu heeft Opa pa hier gelogeerd en nu vertelde hy Opa heeft beloofd als ik een rapport van allemaal vyven heb krijg ik een auto maar ik heb liever een motorfiets Kn Opa zegt don mag ik met de groote vacantie heel alleen van Brussel naar Arnhem komen op de motorfiets dan ga je maar zoo de grens over en dan kom Je maar flink toeterend naar Arnhem en dan zegt Opa tot Oma Wie toetert daar zoo dat is Hans met z n rapport met allemaal vyven Kn vertelde Hans verder nou heeft Pappi beloofd dat ik gouden manchetknoopen kryg van Hollandsche gouden tientjes en dan doe ik die aan op de motorfiets en van Mammi kryg ik een motorpet Maar vertelde hy verder ik weet nog niet goed hoe ik aan zoo n rapport moet komen want nou zing ik het beste van de heeie school en ik krijg nog nooit een 61 Vindt jullie t varhaal niet eènig van een baas van 7 jaar Meneer is zooeven weer uit school gekomen en heeft allemanspraats Ineke de Jongste van byna 2 jaar is zoo n snoesje Ik ga nu eens eindigen voor deze week want anders komt myK brief te laat aan het bureau Dag m n kinders Heel veel groetjes uit Brussel van ons drietjes en van de 3 peuters van oote tai Jo tb deze dtt renj ku mBlle liaatsen van otis land de volkstelling plaats had kwam nA e n ndere fclïery in de gedachten waarvin Ik eens gelezen heb ik lieb het gauw eens riagezocht en vertel het jullie nu als merkwaardigheid Stel je voor een zekere meneer Claaa Commers van der Marii had in de 17e eeuw zeker zooveel vryen tyd dat hy er geen raad mee wist en toen is me die goeie man gaan tellen hoeveel verren woorden en letters de Bybel bevatte Hy Is tot de volgende telling gekomen Het oude testament bevat 39 boeken 928 hoofdstukken 23214 verzen 532439 woorden en 2728100 letters Het nieuwe testament bevat 27 boeken 260 hoofdstukken 7985 venen 181268 woorden en 838 180 letters Verder heeft hy nog geteld dat er 36543 tna i het oardie en in doorkomt H ft stmis êéa van jtfilie moed M lust om te teUen of hy ode ééI lettertje heeft vergeten Tk geloof dat we allen onzen tyd nog vtl e n be j nuttiger kwmen gebruiken dank JnlUe o A niet Vadert trooat Hoe droevig en somber met zyn gesloten luiken beneden en neergelaten gordUnen boven lag daar het anders zoo vriendelyke huis der familie Ruiter Geen vrooiyke kindergezichtjes gluurden nu door de ramen geen guitige oogjes lachten de voorbygangcra toe en geen juichtoon g ng er op als buiten een orgel klonk t Was als hadden vrooiykheid en vreugde voor goed afadieid genomen slechts verdriet en smart stpnd op aller gezicht te lezen Stil en gedrukt zaten ze allen by etkiar in de tuinkamer waarin de ton als wilde zy het groote leed eenigszins versachten haar eerste lentestralen deed vallen dé achttienjarige Corry de oudste met een rood en gezwollen gezichtje van t schraien had kleine Mientje en Lientje op haar schoot de vyfjarige blonde tweelingetjes die niets begrypend van al die droefheid af en toe haar jonge biye atMnmetJes verhieven vragend naar Maatje die maar niet kwun Corry Khrok dan co raste se Uit nmnBicr hcstaat uik tWee Uaden jntt iakecrip ran de Kindercmirant EERSTE BLAD Een nieuwe Partij Weldira tl de besiiemnK vallen of de Jiond van VirUe Loibea alen die Lrberïde Unóe en Ae lilconomascihe Bood nuJten wor Jen hervomiKl tot één nieuwe vruzinniice Stftatioundlige partoj De partyen zun byeeaiige roepen om dloor ihfiuuie letiesa ultapiraaik te laten ütoen of zii ai h kiMuien vereenwein met tteit beurlnfteJ piPogram dmt zai dlienen tot feroiuMag Voor tie stichtine van die bovemnmoeanide naeoiwe staa Uounitiyrie pantii Wiat thana gejichóedit ifi door het overiRTOote dbel dier vrijaüuiijren in den laaie re dB geruitnen tü i met verlangen te iemoet jwzien De toeabanid van verdeeidheid tuasclien die iftruzJniiigen oadterlmg leidde tot een toeapjt injr van geaohilpunten dtie verwijdlerinig bracht tuaachen hen dlie in den gruuid wiaren mannen van éénen hoize De vrüainniigeai lüe zich niiet op de tioogte Queldien van die fknessea van het jpolitieke leven kreycen in 9tedk van sieam voor hiun eigen overtuiging een afloeer van al wat naaijwlitiek iiwfiemit En zoo iwerd telkejimrale bii hen die beJaiuEfiiteJlinjg miinder voor datgene waarvwor zy toch mtfeixiaiadi wiarm g voelem Het oTHtenseheddinigBVörmopein tusschen dffi verschillenide vrHaumisre partUen ia veilen dien iaiatstem tyd ontspaan Tot dlie velen mroeten ook worden gerekend de vrouwen düie thans medie hun piaats in de polriti ce party moöten innemien Tot Tuog toe hebben de vruiPMuuice vrouwe aich virijwei buiten de politiek Behoeden maar iJiet vrofuwenkiearecht maakit het no odziafcedyk diat zii aiclrTOmna adiaren bii de iparty wmartoe m fcrachtens haar beain el behooi en In eeYafaonderUike yrouwenparty kan de vro w niets tot stand bren i g ii omidb t iiuik eèïT flarty zich naeit ojïtwakkcJen loan De pJaaw deir vrouw is m de politiieike party die toar bajsinseb hulÜJSSt Haar plaats is daar naast den man om mede jnvioed te oelsnen op den giamg van aaken ot de verbeweawoordigkiig dile ep wiordt gesteld De totstandkffming dier nieuwe vrüfflinnJige party ia ook aen noUtieke noodbake Hitói öiKl Insfcede vtan kleine naaist elkander staande groepen is de vorming van één party eei oiiach van krachtiBer te staan tewenover de wiaa nde roepen ter rechter en linkarzüdle De pclitiekie verÜDoudtingein maloen aen zoodanige posititQ noodig De Vrnz Dem Bond weriot aian de vorming der nieuwe vrümnnwe party niet miede daz e bond ne emt een aaoaratiBtiisoh standpunt in Wü betreuren dat ora dat het vrijziinniig element daardoor in de verdrukking komt In hoeverre de leden van dien Bond dat standpunt aullen deelen aial na de oprichting der nfieuw nartli mioeten Mükeai Wat s rakB gebeuren gaat ia v oor ÏTÜainnig Niederiand een feit van nroote be teekeniis dat büzicmdere aandacht verdient Ook de KieOTeiP6eniRin 3urgwrplicht MiaaTidbig 10 Jan a a RedL Feuilleton STERKE MAC Naar het Sohotsch van S K CROCKETT GeautoriaadfelMartaUilg van I P WBSSELIMB v ROSSUM Nadruk verboden 84 Dit werd met rooite waandigflieid geaegdi en h anlnvoooid kwam van Donald Giiacie Ik weet ndet waar Mylady op dtoeSt et de oude Bcèoplmeeater hartrfyk Wiat wiaa de eenvuudiige wtaaiiheixll maar iLftdy Lotómer mg in die houddnjT de natuurlüke besoÏLarin van den gieiiaren edelman wiat ay die waarheid nwct B d wmdeai met ao gauw odjMekit aou iheWïen ki den n derigen doirpaaeiiodmeo t r t is vdoidKUjk mn ti ael de meeaitene van LowirdlHpwt anders wsa te vermachiten van den lïffir HailBnwie van BalIpracte By het hooiwo vtan dien naam abond Doneia helf nut Min ai A op en op zUn gelaat natoonde aich een wetamtei bancre yindy beffon hy met een pilotseUnge ttrillinc in ayn stem u hebt ralj aan e mfcen nut luuun wmzdv i tieBli ZnadagaWad Ir looper f u MarU t GOUDA iboorende tot den baaorvkz uiten Gouda on dan baaoivkrinff ertenttëa van publieke vermakelijklteKaterdagQununer 20 bijslag op den prjjs Bttrean MARK1 B Vredesgeruchten in Ierland Pater O Flanaggan te Londen aangekomen Naar den vrede in lé Manifest van De Valera De president eiacht erkenaing der f onafhankeiykheid De burgemeester van Cork ab blindt 9a 8agi Amerika gereisd Organisatie der Russische iodustrfCi Bi der Bdsjewiki Franknjk s hulp aan de vijanden der soTJeta Dueling yan Koltsjak s leger Leygu gaat niet heen De handel met België u 6 uvKKZicjtfr De viredeË eiructiiben ofer Ierland houden aan en de optmuBten die pa de iaren oC we mogien wed seetfen eenuwen van Viüandschap tuasohen ibet Groene li land en de regeeirjnig te l onidea nog kiunn n geilooven a an de miogeUiéaheid ivan ee a t uTendfi vrodeUavende ove re ikomist tusi ischen Dublin en Londen meenen aJJerïei hoopvolle te keojea waar te nemen in de eeiisite Plaats veirteilien ze alkaar aim e en uitermate vierheugend rertichjjnsel dat pa ter O t JanagKan de waarnemende vice ipre sideut van Ierland due voor Ketr tmis eenuige bemoedbigendle tedeicranuaea met Ltoyd GeoiTge wiiaaelde Ki termorgen in de üritaclie hoofldsbod la aajMrekomen B veatigmg van het bericht ia ndeA onrbvonKetu maar noo ii it at mat wCta is het dan wel 2 00 hoopirevend ala de meergeinalde optuniiaten denken De Sinn Feinars babiben utbdrukucemic ven£iaard da de P t in zyn vredelievendbeoid ultsIiAtend voot KDcliaelf sprak nu ia boviendlian de nraaiv dent De Valiema m Ierland terug ioo tat 0 fUannagK an nu nog minder laan awrekend wKwden de Slim f emera te vextegenwoordligien Br ia leohfeer meier De Star vertelt dIat ook Sh tHsaM Ji maogia de aeo iKbaraa der lerBcQu ariaeideraiparty ervieneens ui venband met vredesonderhandaUngen te Lond n is aaneakom n Johnson veortelde aan een rerbetganwooirdidiEea van de Jlvenling Utandardf dat hu i sededrt de iooABte conferentie van de LabouJrpartjf waar de lersche kiwestie werd beaproken te Londen ia gelbJeren daar de larscih airbe diersparty in gieen aukal opaiciht aan onderhandialimg en met de E elsche regeerüig wil dieelnemen hoewel zij niet viiandiig staat tegien aulke ondarhandellüucen met leVsche leaders De laiw he arbaiderspartü bepaadd e zich zeode Mi tot het uitoefenen van dlenzelfiden invloed on de lersche regieeriiKg aJ de Engelsche Labourparty op die Engedscèïe uitoefent Ba dit alles trekt ook de aandacht dat Lordi Plrench de oml erkonirte wan Ierland dde naaj Dublin teruirkeerde wwer te Lon Iten ia t sru ageioomen en gisteiren een onderhoud mpet Baaêt Ifew heelt giehadk Dit aJlias wliiat eir oq zoo meent men dat op ooganiblik hard rewerJot wordt om den VHade In leo land tot s and te brengen Ooflf De Voieira is heJmalrlik wiel tot vred gedegti echber ondar een Toomame reserve De cosrresiwndeirt der Weaim Gaz te Dubüin meJdH dat een manifest mn De Valera aan het Wsche volk elk ooganMik te verwachten is an dat dl arin gezejod sal worden dat eUke stap tot den vrede 9i Haais moet haUban de ardceniüng door de Bi ralBchfi retneeaung dlat leriand is een onaihiankeiyke staat en aamen anreüDen moffeiyb zal wiesen ala de Ekkg tl beredct ia de veiiibeiBen h ei larsehe volk op voet van v lyk d te oabnoatan De nresadent dar Sfym F 0 1 de radenen aaowtevan waart iiloa zioo Gipoedig varlMt na het Aoomen van zün niauwe organi f te lande Haweerd wwdt dta t nia de orreetatiLe van Arthur prof Goin MacNeilt ec op aami Ierland terug te la e a p en ten de verantwioonüeliiikhaiA vaor de gen van bmn tem op zicii tu aagt dat bengevoéca ven het oi rftfpeerjinig in lertwod aatuurtiik teruKigiag Ail e l wKoxitmm dat Da Vaien tand bdaiilt onder wigL KK rgea an nxinx der Itlngalscha r ean ontltend Hiü wordt dcMT do ai gezocht en men wil niets lieve arreateeren Dq Valera ia in yviii aen aatrtlal Yooraawtaaof t Sinn Fètopaity dia fa tii Iwhbaa ingellcl over den toeatutd In verBChillenda dealen des laadb Ho w a OBUoaauuUKlai dat Biam Fad Tiredeaonderhanjdiei iin n wdl oipenen xagt De Vaieaa dat b y in bet b ang ziin r zaailQ gaan doof oor zoil hedaben voor voorv eieUen der reRaering muts gabaseerd p den bRyrcsweaoeaaden grondslttig VffUtetm Central Nawa dbt dit manl£e8t £ voon Mlde aal varluHnl worden een regeerinwBwaajrtMnv voor De Valeoia s vailialhaid in loriaod De tflcrenwooTdiigiB buivemeeater ven Oorlc O OaUatiUan heeft kans gaiien in gezel ehaD van Pater Mac Swdnev als bISnde poaaaniar aan baofd van ean achip naar Amarilda te gaan wtsar ham echter noig gieen tio tang i verieend De recreeinng overu eecdt cÜt no c Naar Reuter uiit AiS sdiuuiton verneemt is r aen conflict ontstaan over de aindbealis uuT lin dleiza WoAson de nknlster van ai uk zoa besloten habben om CCalilagïian s verzot om hoogiar beroep te fitatinan terwyi Davü van bet nalnUterie Van buitenitmclsdiie aaken ie kennen heeft gegiennen dat le poldtnedc an sün datwrtemjent zicb viersattan aou te en hat niet toepuaaen der pooTt bBpaiikiiKan ten gunate van OXÏaUMiban De baurgevneeatar heeft een sear avootuuiiiJlDe rela gebadL Als arbeider gafaflaed sLentenïe hü rond op de kade van Cork Toep hy tain kaas schoon iia klom hü een ladder op en gUpte aan bKM rd van bat Ajnarikaanaehe ba We t C non waar hy zich zeven dagien lanf iiv het kolenryim vetiboman hkakli tot zefeziekte hem dwong aan dek te komen HM ward toen op liet voorschip aan het wark ga niet de minste aanapiraak maak Ik he t Gracle Mag ik vragen wie u geaogd heeft dat ik dat de naam cBan u l mde Toenemaode aandaening belette bem dien zan te voleindigen A pna ging naast hem staan en drukte hem zacht neer in nyn annetool Ü jrarig eeit dat Uc dit feit van u zeif varavam myhheer Baicmacie hernam de oude dame maar we waren toen allen iwal wat opgewonden en masbchien is er van baide kanten wel mieer g ittgA km u oif ik zouden wallen volhouden Ten min s ie ik spreek ovev mezelf Laat fit dus rusten Maar houd mqj ten goede dkut tk u in kalmer stemming vraag oi u inderdaad Donald Balgracie zyt de aoosi T n Ajx hJbald Balgracie van Baljpracie en de Ibroedeo VKn w len WiQliam Bolioracie evieoaKW voo moetiiA De Doigien van don oodea sehoolmeeiter seluAen vuur Hjj irtond ap en Wald xidi bevend a n de ataa l to unhi g viae aieh ataande hoodeed taffen den Mlmmteenmanfbel Wyilen Hf giikfe het wxmni uit Zal u wylen William Baltfraeie vftn Bal mcie Uk LoËtuer knite rast het air wn itnoddoeninfr v n iemMidi dl tx eent mm gewBditig niaum laan veTtéiièa WiUliam ia dood mön hromt WUiiam zei D aald Toen n t en vlaar van herinnering uit dagan van het rfcr verlette nwoictelile h 3onM wa hü vrim fieri iin werken aan aan ma een Intamjatimivaia legtr ivwm dafWravPaai Attn hat hoafld r an ataatgeneraal lloffimann Hat pl n wordt onitersteumt door ltus ibche PoliUci uit dekrinigen di r ca iettenparty met name doorïlien vroe eren uitsiever van de Kletsj Heasien en het l oagere Doemalwl Naiiokof Aan bat bericht wordt echyr toegevoeix d dbt de te Parile vertoevaJua adetItenifQroefi vyandig ataat tegenölar hetvoornemen Zoo haefit Miltoeloof zich bealtat tegen het BerlUnsdte plan uitg prokan X In Frarikryk tt kt de comonunlstanbe strUdinig intusechen ook weer de aandacM De communJtatdaclBe afgevaardiigide Cachin heeft de voligemte schriftelti k £i vragen g asteld aan dan miniatar van laruischa sakwi Ie Hoeveel geld hebben Frani EIngeland uitRcwaven in Rualand on het hoUiowüsniiB te beaferüdon 2e Is de miniatar beelotai ean einde te maken aan Rusland en ziet hU ar van f het bolaie wusme te omgeven miot een nrikkeldraailveraperriner Wsl hy de handel ftbatraktlaingan nnet Hualand laten hervailttan n ia hni heraid d I cto reiceapiwr te erkennen die eindlB drie iaar aan het hoofd van Rusland staat 4e Ia het avontuur van Wraaffal gehe beatntüied of zullen diens troeaen niat door FVankrl worden frabaiteid tegen de Ruaeische revofeutie 5e Kan de mimatar de verzekerinar fpeven dat jseem steun meer aal worden hat wreed zyn een spel te spelen mat de ewatkSieJd van een ouden maja Niemand van ons heeft iets daarvan gahoortt maar aki u aenvou lig yarbellen wikt wwt u weat lault u my aar veiTJiichten De cKide dame haahïe een brief uit baar aak Aliyn brH Purslane zal se tarwyi ze in e n sijzak er naar zocht Ze moest haar jïtyflataahden rok van g ibloeande zude er roor oplkhtW ntaar zocht tevengaafii A bra had v4 r bat eer t een nwnedheiyk meegavoal wxm de vrouw die haar in de ura van lead lOo iiep beleeditfd hadff De bnil vMNf met te m en en ttu waa Ijady Latimer w l genoo iatakt de algetneene ati elditinig van het scbryven rim den advocaat tot t ien zy aich om iniichtinyen gawend had uit het hoMikl mede t dealen De iaduMid was al voliit De heer WnUiam Balgaracia waa overieden Hy had o i hat laeÉet van aUn levan veel geSd varioien door oaiiM ul M M eulatiafl en er werd gaiagd dat bU het lat diBoe l dat i Ün vadier hem had negeSaien voor een goe t deel had verwaarioowl mfmr late bepaaMa wae nog niet bekend m had een hecA vreemd losbanKg leven gelaid en een taatament was er met E3rfganamen aren oMperoapen maar tot nu wanen ar g Mi o igcAoomen Ala ImÊf Lotin n naenaehen kende ia nriaeeWan aan vuwfaen honden makeakj raoaatan sü itch MeMBfe ekB wanden tot de ond erip e t eefceei$ m da h i a Ut Knl t en Me BUtiu De Beha de Pki bemt view met Leyiipuas over da a eoaferql tie te Parij De Kntgelachc re eennir af do Fr uc i £ premuar heeft tBUtsma de uiU Kvng uinvuanL om zott a MMKiuE riwweiuK t l artja een conferenita t6 liuudea rihuron de kwitistia van Uuttachland s oniw ioanuig de to i Mic ung van net variir ur van VartuiilU is en van het m utocoi van Sna beüiMToken zullen wcH den Toch zal deze btiaevidGamiot niat eimWr plaats kunnen hebban ifaui 19 Januari daar de ienimr dar KngaJacha Ktveeruuc i V or alm wei KaEaanvhMlwi verhinderd rnt vroc Par te komen Hovt ntJtien kent t r av genazen te worden dat inaaracha k Piljfroetteki den 14en hier aanlcumt en den Jt8en weder n ar Polen vertraiGt zt jibt wij ook met het oog hwrtw eerat dan Uar = opvobgebden daec met onze bcMtfi aiunitaa isjlten kunnen bavinaen tdut lain at luia meer Pilaoettailn ut on a teid flj h u t ztin Iraia tot Zi Jaiuiari moeten utthtailen Ik wil aiduH venwl de Levguaa hier no rniAaia cooatatedran dat er tuasehen lüngaiand tm Franb Uk ean vatmaaktto aapnt d entente hearaeht niet atui hun kantoor m I u i itont CA tm Atdbra luisterde toe aU ontlenr batcK w rlny haar oor ving de wohrden pp da betc akenw drong nog met tot haar doon üalgratill van Bal wcie an haar veder trotsch rondHtappetWl alHof de heele Wf reid maar een aanhani al was van di n hofl pan jFaiiplitma m Maar x had een paar vragen te aan ailIerferHt aan haar yadar la daar i van maar vader Eknwaarom hebt f mü tet dan nooit vartekF r De owte man werd vo lcifan JCr wamn redenen voor J waa hml jong zei hy 1 latar iraloofde Ja hat niét toen ik het je vartalde Di maak er je geen varwyt vml Hy zuchtte terwyi hU dat zai JDuK bent u wariceiyk de xaon nua een j yk man en kunt u Am arfgeawam warden van een tandaoad H het uu ts wat L dy Lotinar vartalt dan vntt er niet aaa t tvUfateti dat ik belde ben zal to aehoolmBeatar roet Meere waanKgheM H hwt het nooit varwaebt Maar mi hat zoo plotsalinir kwam waa het of alias m ttin moaat Toen gdnv ar door Ai k ra a hart aea mm gameakjpd gavoet Indien het aoo waai ledle zy ryk waren aen weanivJa e TCor haar ai riHokm syn koe i AUm teruglMtelu het gomA m tan wet m9itein BbenïNier Sanelair a da kewreer Atlkm iyftmM vtarrotffd