Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1921

Fo 14525 59e Jaargang Verloofd EMMY VERKOZEN en JOOP VAN DANTZIG Amsterdam Zwanenburgwal 52 Pontaniak Borneo N I Geen Ontv n da r 18 Januari 1921 606 16 Eenige on alsfemeene kennisfrevinir Bloedarmoede Bleekzucht Duizenden die Éia boveoiuande kwelen feledea hebben gebruiklen met vertrouwen SENNA S bloedvormende Krachtpillen Waarom sullen alj U niet helpaa ala xoowsIm er reeda baat bij ▼ ondea Verkrijgbaar li flacoaa Tan M Cu bij ANTON COOPS te Goud S H VAN LOON te G wd JOB SCHEER t HJaaatoecbt B NATZIJL te Stolwitk A N T ZESSEN te Schoonliovi 4940 34 3 1 GUMMIWAREN Patent Geneesmiddelen © XL INOEZONDEK MIDBDEBUNOIINi Op de ToorpagfBa 60 bo g r Oawoaa adTartentlün as ingeaonden mededeelingen b contract tot laar iwlacaaidMi piOs Qroota letters au randen wonlan baiakand aaar plaatanilrata AdTartaatMn kunnen wordes lii Meulan dear taaaehankomat vaa aallada Baakkw dalaren AdTerteaUatamutt ea tu A li a H Heden overleed tot onze diepe droefheid oraie sreljefde Echt noot Vader Behuwdvader Zwaiter en Oom Cornells van Vliet in den ouderdom van 64 jaar Wed M W VAN VLIET KRANEVELD Rotterdam F N VAN VLIET A G VAN VLIET PRONK Gouda Fa Ga VAN VLIET Rotterdam A V d BERG Verloofde Rotterdam Sa KRANEVELD Gouda C H KRANEVELD N KRANEVELD DAM5o9 6 en Kindeiwi Gouda 18 Januari 1921 Markt 46 Redactie Telef Interc 545 Administratie Telef latere tt De Vlaamsche beweging Voor amnestie der veroordeelde activisten Interpellaties in de Kamer Hnysmans w jst op ongelglce behandeling der activisten De Duitsche éénheid Plechtigheden te Berlün Vergaderingen in andere Duitsche steden Telegrammen van hulde aan den ex keizer Ebert wenscht aansluiting van Duitsch Oostenrijk Het program voor de conferentie te Partjs Het nieuwe kabinet wordt morgen voorgesteld Het Japansch Amerikaansch incident ONS OVBRZICHT Mon in in die eerste plaats de Vlamingen zelf heeft Ie VSaamsohe beweffinK ander die door i benoemd is Ixiuls Strauss schepen van Antwerpea zelde dat Emmanuel Ie Bom voUtrekt met DuItschgezindheid besmet was Onder dte omstandigheden hebben wy aldus de heer Strauss den heer de Hom verzocht ora ontslag te nemen als correspondent van de Nieuwe Rcdterdamache Courant wat hÜ godaan heeft Ik heb geen beti ekkingon met de Bam onderhouden omdat tk hem voor en Duitschgezlade hield Dat was de matnlng tier meeste Antwerpenaars De bsprcking over de interpeUatfe wordt de volgende week Dinsdag voortgezet tut een belangryk ambt Injectie oor neus en oogspuitjes Elaatieke Kousen Warmwaterf esschen Windkusaena Buikbanden enz N V My SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogstraat 37 UTRECHT Vooratraat 106 AMSTERDAM Rembrandtplein 4 25 15 Wel eens vergeleken hij de Sinn Fcin actie in IerlaJiti de Siim Feiners striideot voor onitflhanltelyWheid van ile Bntsche reg €rmg en de FlamangBntten vecihten eveneeaiB voor een zekere mafHiankelyiklhöid n I van de overtieetriBchmg dter Fran sclie taal Voor den oorioig werd due strüd al soheiv pfvoerd nadfien echter zyai die partyen nog fielter tegenorver elteaax kmnen te staan Pc Vlamingen due met mimdleT dapiper hun I laa4s in de voorste Unies helhben iniprenoirien tan de Walen en naar ae zeilf beivwerdien het leouwenaiamleei hadden in het afslaan van Hen vu andl ho cxpten ala beloo mug op volkomen g elijk itelilmjf éer beide tallen Daairbiy komt dfut ie soldaten in de JiOOpigiraven hadtBen omdervonden wajt het iMïbeBloent te avonden gecomimandlreiwï door Kffiicieret wdeir taal ze niet kenden en die hcti met be gr pen en tenslotte had die opa htin van de Vlaamsche Hoojreschowl te Gent dioor de Doiteoheri veirlaiyfens gewefetj dae e B ligisohe resieenne bleek niet to lÜlJlen beivrediigwin I e VJAamsche Hoo SjescSiooil word oiJgWheven en de proftessoren dlie in der haast geviucht ft aj n tot zwwPe efcraffeti verofMTdeeld Sairudlsdti en is fc gfien maand of eigenlijk geen week wort g e aan of nwn hoorde van de beweigBn fer actiivisteii deir menischem die iiaadiwBrlteilyOce piropag ndla voeren voor de rfehten dier VttamJUigien of van hun verOKjrdieeJdnifï en o a tairyikie intejllectueelen EUm daaarloor in de gevanspenis jfeiraakt wiat omier de VJaamÊchigeHind n ev ei tiig c onftevredenheid heeft gewejot Tenhlotte is e n bewegfing ontstaan tot het vefkr tfen van een algemeene amaiestiie diie de sociaaldieanocrati sche iCamepafgevaawligiden KamiJel Hrtiysmans Amitwerpefi en Doms Leuven aanüetidiinig geigieven heeft verlof t Vipagton bot het houden van een interpeTaartne over den toestand dter bimgera waarmee a peciaa bedoeild wiorden de activisten dSe gefcnoffen aijn door dfiscipilinajre o adbiinastratiieive nuaatreigielen of door de rechtbanken zdjn verooirdeeld en over de rwenRch lyklheid oan hun vierzaohtinfr van straf toe te staan Gasteren is óteze inteirpeillatie behandeld De herdenking van het vtiftigiarig bestaan der Duitsche eenheid heeft gisteren geen aanleiding gegeven tot ongeregeldheden in Beriyn of andere steden van Dultscbland Te BerlÜ wcnlen kransen neergelegd bÜ de standbeelden van Bismarck Koon en Moltke op het Koningsplein Ktteiyke itüdenten zag men in vol ornaat over straat loopcn Het Beriynsche garnizoen der Hik weer is door den minister van verdediging en door den plaatnelUken commandant van Berlün in de grootc kazerne op Mwabit toegesproken Dergciyke officicele plechtigheden hadden o a ook op de ministeries plaats Te MÜnchen ia een parade gehouden Te Stuttgart had de regeering een feestoiyke zitting byeengeroepen waarin staatsprefiident von Hieber het woord voerde Te Stetin heeft generaal veldmaarschalk vun Mackenscn het woord gevoerd Hy tetde OB Soldaten zyn met geboren om te praten maar om te handelen Toch wil ik op dezen dag eenige wooixlen ttit u Hehten lllationale arbeiditgcmeenMbap 1 d letts bij de herdenking van de stichting vnn het rijk Wy moeten nationaal denken en handelen Onze meest verbitterde tegenstanders treffen ons Juist door hun nationale tucht zonder welke geen natie ter wereld zich kan handhaven Enkele der vergaderingen zonden een huldigingstelegram aan len Dultschen ezkeizer In het bezette gebied Is het vüftlgjarig l bestaan van het Duitsche ryk wegens ver bod van de gcalUeoMle bezettingstroepen niet officieel herdacht Wel wenlen er o am Keuten en Aken openbare vergaderingen gehouden van de Volkspnrty en de Nationale Party waar verschillende bekende sprekers het woord voerden Rykapresident Ebert vaardigde de volgende proclamatie uit waarin werd gezegd De groote ramp dat de IXiltsche eenheid wederom uiteen zou vallen is ons gcspaanl gebleven en wij willen ons er ovtir verheugen dat wy ons aan elkander zyn biyven vasthouden hoewel wy op dez l dag ook met groote droefheid zien naar de Duitsche landen die tegen hun wil van hun stamverwanten en van hun Tand zyn afge Wordt gawraagd in klein geain te GOUDA een Juffrouw of burgermeisje bij venorKing van twee kinderen en voor llobte bezigbeden l Dienstbodeen weikster aanweaig Zich te vervoegen onder No 508 Bareau van dit blad 13 Het Tabaksblad WUËKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN M cit verspreide lezeniwaardig vakblad MiD 20 pBgiDt f Ruim 8000 leien Uag abonnument BelaDghebbenden xenden hun adrei aaiden uitgever J C SCHOEMEIJER Amflterdun en z ontvangen gratis 2 weken en proefexemplaar S183 41 7 tege n ipreken op rewg van m iu eigen dbohter Zy kan het gwsd weten w at ü merk dat er veel brieven loomen aan haar uotres waarvoor swara porto s to betalen yn die ik muig V ridoent van de hand i niet het zegel van ten heer Sydney zelf die nog ai yd butteneland fs dienend in het leger van lord Weliinigton Ik meen niet meer dan myn plicht te doen als ik dus He perucftitMi tegcttfpreek met de vuJie autonteit van myn ambtelj wtwrdigheid ii H j als aanibangv de meeninif gevuegitl wordt v h Purslane uit edru Dt dtJOT Lody Lotimer li een zegen is het Purslane dat ik Tnyn eégen idee voigide en niet jouw lin ten opzichte van dfie jong vrouw Balgnmcie van Baigmèie wt zeker een oude naam maar in den taat ten tjyd achteruitgegaan Ühi die ouwe gek die scfaoolmeeater wws ze z Ven me dat hy zyn hoofVt bwiyt i wan trots En dan d wcfjoais het land is ver boven d waarde beKwaanl jurf ük wedden En aan geld in do Bank ia er maar net nooveel dat er veer het meisje een japtm kan geloocht H orden BDoais hc weetkiwoont zegt O een groote zegen dat Uc myn eigen hoofti h t ft Het zal nw een lea voor je zyn Puratane voortaan meer te luisteren naar je meeetere Hi zou wiat moois geweest xyn als myn zoon Syvlhey zich verlaagd had door in lulk een Camille te boraenl Neen dkar heb nu het docht n je van onsen pcedüoant S j aal geen groot wrmogMi heUien maaf hy ts een vwntaadig man en Is altyd een spaarder gewoett en nooit eco vericwtoter aiDt TO t STERKE MAC Naar het Schotsch van S R CROCKETT Geautoriseerde vertaling van I P WESSELINK V ROSSUM Nadruk verboden DAMES PANTALONS 1 93 AÜB een ware duaweJ had hif de tusschenkomst van lijn aoon jpewaakt de be piedbig van zyn daden dIoor ïtoy Mc Oullock pn die wedlgeriinig van ziin verzoek dIoor JonatJhan Gner dfie ftoms zyn makker w s geweest in het kwaad Want by het toenemen van zijn kmacht et vïugjheïri had de giewezen troo peT onïpetwijfeld het g emia gievoetd van © en ander wapen dan zyn mea met het oo j op w jacht zooweil als tot en madÜlel van J ak op zün vijanden ondier de measchen fat het by Dhu Loch hem niet was geJ dharaan hadden Roy Mc Cullock en vwe anderen hun leven bo danken Daar en aan de oaophoadetukiei wtaak ttAmé van den vfemjankiten knaap ia dus nj et te verwood eren in aanmeriffittg gieiiomein wat hy had geSeden dht Daid Mc Rotob den heuvel overgaand mt deze geschiiwtenfa veRiiwünt ondier het ïi atWGten van dien vneemden bovenaardschen lach Hqj had den man gedood die dat had gedaan HOaPtDSTÜK XLIX Een iMMT opTaltinffn 3 die be U AUVStTBNTWN N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1715 6382 Voedert uw Vee met 34 Murnre LiJ nzaaiikoeken merk ster en w u uitmantende door boog vetgehalte L l f N Mi EEL merk STER in geplombeerde zakken Grootate voedingswaarde AIlM gegarandeerd Zuiver Kere Olploiiu ParUi 1 00 Negen Gouden MedaUles Adverteert in dit Blad waarvoor niets hielp werden vaak spoedig genezen door den heerlijken KLOOSTEEBALSEM welke niet bUt en bü voortgezet gebruik herhaling voorkomt Wintervoeten De gruwelijke jeuk verdwijnt door Uw voeten eiken avond en morgen met den KLOOSTEEBALSEM in te smeren Het resultaat zal verbluffend zijn De Kloosferbalsem is een heerl k middel tegen alle ongemakken van den winter als kloven in de lippen schraalheid winterhanden en voeten en een beproefd wrüfmiddel bij rheumathiek jicht spit in den rug stramheid in de ledematen stijve nek ischias Prijs per pot van ± 20 gram ƒ 0 80 van ± 50 gram ƒ 1 60 van ± 100 gram ƒ 3 van ± 250 gram ƒ 6 Alom verkrygbaar Eischt rooden band met onze handtedtening L I AKKER Rotterdam Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon BI FIRMA J VAN DANTZIG MARKT 14 GOUDA THEEDOEKEN l r kwaliteit nu liteit gekeperd iportflanel in donkere en lichte treepjes mantmaat 3 75 ld 1 6S jonicDamaat gl deaiiiii e n n 6 Zwaar Geel Katoen 79 voor 2 per oont laken KRAAGJES rterk i t r aaanchetten van 98 et nu voor 49 et en zonder manchetten IQ = van 85 nu voor PEST0Nsl rdt r S5 dameataillei paaialooi enz tbaoi 17 14 13 11 van MS voor DAMESFLANELLEN mooie kwaliteit flanel met fefeitonneerd chulpje gegarneerd 1 65 van 2 S0 gld nu voor gl 79 c WIT FLANEL S eacbikt voor beeren lanellen van Aa c 9S et nu voor TjAKRNS I 2 periooni thaai 1 FESTONS roS okkr lolid kwaliteit 9Q c f e one priji S9 c au yoof GROOTE SLOOPEN HOOFDLUIERS eitra sw wit flanel m rote GRASLINNEN Z qT slagen 2 perisooi van 1 35 voor c LAKEM ÏXlïr deux aolide kwaliteit 9 9S I lichtblaaw lint omgeboQrd QQ c DAMESHEMDEN Z Z eriluiting solide kwaliteit katoen 1 85 ihani tl gewone pri 135 et nu voor echte madopolam feitooii loaal a IS i c tuaichenbraadie fc a Cl ÓQ c breedere aoorlen 49 en WITTE MOLTON DAMESHEMDEN TJLT l garneering gewone prija 2 50 gl nu gl DAMÊSTAILLES W toen met featongaroeer tfaana UNNENKANT r S t aaam mooie kwaliteit flink breed voorhandwerken take IQ loopcn o P r l VOO luiera extra aanbieding QQ I ¥ SLOOPEN 3 latnaTw met mooie breede linnen entr gl SL0 M ENliX e7TS aan 4 zijden gefealonneerd gl on met gefeatonoeerde overalag Ho i7 MOT TftM I Jae arkleur en donker MULllUIN ij teken KO c de iwaie kwaliiait v 98 c nu voor LINNENKANT reSTÓvt mallere loort aeer alerk per el c MADAPÓLAM X d K witte katoen voor dameitaillet nachihemden hemden enz Q c gewone priji 85 ci nu Deielfde Madapolam bij afname ftR c vanJS El OU per el LUIERHÈMDJES fSti r Dames Nachthemden volilagen grootte lolide kwaliteit O 95 van 3 95 voor gl wit katoen van 32 voor LUIERFLANELLEN Dames Nachthemden zware kwaliteit wit flanel met QR chulpje afge t van 49 voor DAMESKOUSEN alleen in awart van 1 35 voor iïQ Franach modal met alerk faalon van 4 50 nu voor 9 § at en van 95 voor hroelik deze Prijzen lehiel Éflwe sirteeriii PRIJSVERLAGING mVJ TRAGES m ALLOVERNETS Zat m 39 ALLOVERNE TS j J r V 59 ZWITS VITRAGES V icbuine gordilnen nleuwate patr ecnv BQ in het midd met m ooie gew rand Ihani Vm A tiV ord wit moealc 70 c Y UKAUr voor wUfen en jordnuen thani 1 ALLOVERNETS ït X ONDERGORDIJNEN Si 39 Sterk Wit Katoen n volala n 80 c M breed SPORTFLANEL extra xware gekeperde kwaliteit prachtig in de watch OQ c Zware Manssokken 69 nbieding n 95 nu met mooie eoiredeux GEEL KEPER TZT oq broeken vao 98 voor HEEREN FLANELLEN gegarneering 7Q c van 98 voor zware kwaliteit O 78 van 3 95 nu voor gl pooLBONT ïïSi r lichte eu donkere deasina MANSBROEKEN Cii volalagen grootte thanc gl DAMES BLOUSES ï S flanal met groole parelmoer knoopen 69 59 2 g l g 140 c Ma dus 2 El breede grijze wollen stof voor Mantels en Costuums thans 115 c Afbraalije koop PARTIJ BRANDHOUT met binten 8 X 18 8 X 20 8 X 23 en 8 X 30 Ta bevragen C Peperstraat 112 B F DE JONB OOU 9ü Abonneert II op dit Blad Meubelkoopjesü Trevwenü SoLede Salon en HumkftmemimiLielea alH Tafels Stoelen Linnenkasten SpieKcls Schilderüen Theetafels Eikenhouten Buffetton Boekenkaaten Clubfauteuils Ziiden nlucheAmeublementen Leerameublementen Kapokmatrassen Wollenen Satllnilekens Stroom at rassen eni ens 539C SPOTKOOPJESIII 2 1 BESTK ADRES VOOR JONGELUI MKT HUWELIJKSPLANNEN Slll6iSTBUf44kbifiiibitt ü dfiktLie iii ROTTERDAMa Telefoon 12800 N V DE TIJDGEEST Trekking van 700 nummers ten overstaan van Notaris A 6 MULIE Dinsdag 18 Jannari 1931 Pnis van WO 5S5 ISWl 200 3726 10358 IOT I6 + 100 1518 3 2 5967 76197953 9704 I 619 13314 H769 14859 15695 1759018149 Pr zen vnn f 90 algen geld IG5 226I 4103 5566 841411211136411711218585 215 2425 4259 5604 9008 16 42 7518620 5812525 79 5819 9233113451393617553 64 94 4368 6045 731157713906 7018733 7C1 2633 4412 6260 9419 11695 14303 1774518879 814 2731 23 6593 9554 11787 90 65 92 21 76 4594 6809 964511868148051784118993 79 93 4600 6953 9779 9014907 61 94 954 2930 4875 7143 989712178 601791919138 1014 3023 49J3 7302 10261 12266 93 2619465 60 51 5117 441035812557 15166 8619535 1257 92 73 7679 681266515268 18096 19654 1461 3586 5298 771910451 73 76 18108 19351 73 3647 5334 79621051012724 15412 42 19919 1550 3733 39 8092 10811 13104 15721 I826I 27 1744 3887 5404 93 2913227 15992 18371 7 55 97 63 8114 79 69 1603018 98 20237 2178 3977 5304 83 87 9216552 18515 20495 22044101 5 8394109941340416973 6320569 30981 Uttt Bflosbur 15 2692 69 56 2721 90 78 78 4620 233 98 25 642826 84 81 2945 86 92 65 4714 303 86 18 38 3022 47 50 49 82 69 93 4907 83 3110 5023 383200 63 468 49 67 93 3963 5107532 3441 56 55 85 66 606 93 85 13 m 5213 46 3604 46 80 25 5316 713 58 78 49 65 9436 94 3735 56 U 41 70 U3S15 5652 1122 20 96 39 5711 43 5848 77 5924 82 6011 36 85 7420 493412188 T7 16617 18561 87 65 8914312 78 6990 9312210 37 79 819510009 85 4916744 90 7520 22 1243814421 16841 18608 7637 47 43 34 16a08 18877 75 82 55 51 1712118914 7729 93 69 7 22 2 571015912515 78 33 28 7819 10273 6814504 37 63 95 8012684 18 74190197900 9812715 7917206 25 510460 56 87 17 87 66 64 9814607 8219140 88 7012814 19 84 458007 82 25 251731219211 910502 54+4808 17 90 19 21 12939 ISOOl 2619319 82 80 85 28 6019444 8120 861X791521117401 49 84 91 85 90 7 50 8289 U1664 1310615334 14 83 92 91 16 54 2319915 831610733 26 64 46 31 61 34 34 71 49 92 8405 98 37 8717517 98 910372 4619433 9219601 S 1207 35 85 1307 3011 50 3010906 87 89 97 4 82 9413229 1552J 17653 19836 8593 59 301560817787 42 8628 6U3316 35 89 4 8811054 26 87 94 88 8725 8U 5715740 9918925 92 35 6111 1533 4C09 39 75 17 6280 nM 32 6492 40 78 6911 59 4164 71 1891 80 6609 34 8913426 5817889211013 5111196 91 93 9320144 7611296 99158 1790120213 88081133513509 70 3 Bt 87 92 2619922 362039 96 93 34 79 4820406 891611411 5916019 180Ü9 34 53 81 1912 89 55 4222 18 4913704 58 39 59 9032 75 27 U 18103 76 70 2035 2118 25 6733 58 66 O 67 36 70 6315 71 97 5945 88 4342 65 2226 80 7064 95 4406 7191 2387 26 1226 28 11526 139CB 60 63 36 96 9t 9218 89 99 80 18202 2i 11647 91 91 78 20 ilu 24 49 140Ai 1625918336 2U U 71 63 2616303 67 2U9J4 944111724 91 21 78 4J 79 78 8216141 I42098t 9119V87 90 58 432Ü621 9580 29 90 49 0 481842 1 90 02 69 87 2618 69 98 53 84 7330 74 90 38 79 4965 7409 94 46 71 97321190914142 9876 41 66 91 641422016926 10903 961212012 33 W 31 Vorige Ul anat 2tJ7 m 3627 29Mu 29S2 114L4 mj 11161 11521 iiSM 20137 2üi73 AGENDA 22 Jan 8 uur Gebouw Concordia Toenee opvoermg door Thalia 24 Jan 8 uur Sociëteit De Réunie Voor drachtavond van t Nut 25 Jan Afdeelinf Gouda en Omstreken van de Holl Mij van Landbouw Leiinj door den heer Reimeni Caif Het Schaakbord 7 uur 29 Januari 1 uur Zaal Kunatmin FaMtavond Utile Dulei Behefd venaieken wü rereirald tm med de liii r te motfem ootvaaurea van v rtadetmgeai concerten vermakeIiiJdi Jen nz otn deze in onze affanda te vttnneldaa ElectriHihe Drukkerij k ZOON GOUD Woensdag 19 Januari 1921 rmmw mmm VERSCHUNT DAGELUKS BBBALVB ZON BN FEESTOAGBN 1 4 i Kb ƒ a M alk ntH ABONNEMENTSrBUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagalilad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar do bezorgin per looper resdüoitt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagablad ƒ 8 40 Abonnementen wonlen dagel ka aangenomen aan ons Bureaa Maikt SI GOUDA bjj onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den baaorfkrinf 1 6 regels ƒ 1 30 elke gel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrin 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Burcan HARKT 31 GOUDA Ï5 ben lat deie van anderen verklaarbaar en van nog anderen onverklaarbaar is Ik sluit me aaa bij myn vriend Huysmans om een revisie dezer processen te eischen Ik wil echter pleiten voor hen die op vrüe voeten staan rtiaar desondanks wreed gestraft zyn Ik heb al gezegd dat afgezien van de verraders ik de veroordeelden en de idealisten die voor hun ideaal hebben willen lyden acht er bevinden zich onder hen zwakken en berooiden en voor die wil ik opkomen Hun daden zyn verklaarbaar als men zich het tydperk van de bezetting voor den geest haalt rekening houdt met den toestand en de verstrekte bevelen Zoo beval den 31en Juli 1914 een vertrouweiykw omzendbrief van den heer Vandevyver toen minister van Financiën de ambtenaren aan om in dienst te bleven en als het noodig was de bezettingsoverheid te gehoorzamen Dientengevolge bleven er ambtenaren in dienst ondanlcs de maatregelen tot invoering van de bestuuriyke scheiding en het gebruik van het Vlaamsch en kwam het eerst tot verzet toen er sprake kwam van het verplaatsen der ministerieele bureelen voor Walenland naar Namen Eerst in Maait IdïK namen de ambtenaren hun ontslag en pas na den wapenstilstand vernam men dat er een opdracht uit Havre was geweetrt dat zy in functie konden blijven zelfs in de ministeries van de bestuurlijke HcheidiDg Deze ambtenaren ondervonden geen last Daarom eischen zij een herziening van alle straffen en alle boeten Zoo was het niet alleen in de ministeries en bü de belastingen maar ook by het ondm wy De onderwy krachten die uitgeweken waren kregen zelfs last om terug te keeren Niettemin z n er onderwijzer geatraft omdat zij in den beaettingstyd vacante plaatsen bezetten hoewel zy niet konden bevitteden dat zU daarmee een antivaderlandslievende daad begingen De spreker haalde hiervan verscheidene gevallen aan en wees in t byzonder op t geval van den Vlaamschen letterkundige Emmanuel de Bom die afgezet is als bibliothecaris van de stad Antwerpen omdat hy het manifest had geteekend vóór de aanvaaniing van de vervlaamsching van de Jentsche hoogeschool en bleef medewerken aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant Deze medewerking was echter gewenacht door miniS ter de Broqueville zelf En dan te zeggen zoo vervolgde de he Doms dat de Nieuwe Kottenlamsche Courant tydens de bezetting in België twee correspondenten had waarvan de een door het gemeentebestuur van Antwerpen Is ontslagen al hoofdbibliothecans terwyl de andere later door den minister van wetenschappen en kunsten benoemd Is tot hoogleeraar aan de universiteit te Gent Minister Destrée Niet daarom heb ik hem benoemd Doms t zy zoo Maar dat belet niet dat de heer de Bom zyn betrekking en xyn recht op pcsioen is kwyt geraakt omdat hy precies hetzelfde had gedaan als een Ken gpoote menigrt vuiltite de tribune tot nelfii in d e wandeAigamgen der Kiamer en in dtem omtrek van het giebooiw verdrongen zich honderden belangstelleiDiden Even vooidat de vergaderinig geopend wend had een afvaardagdnig van Vlaamsche vrouwen den voio riii tter van de Kameo een iversoekBohivft inigediieiud om aan hen Ke egens activaatische polaitiiiek veiflondeeld run amnestie toe te staan in welk stuk WTOwllfc opigenieirkit dat EJj vepoordeeld nijn onder dten tndlTuk van een giolf van patriotisme waarin ovemlrijivdng sphui in en dat de geest i nog niet VH ldloeind e bera nken war en toen ajj veroordeeld zÜn Baykens het veralaigi dat we aan de N R Ort ontleenen voerde het eerst Kjamiel Huyiönans het wooird Onze infterpol latie 7ei hü ncht moh tot alle regeerinjren Zy raalot het leven van ho ndeo n n eni8oheilijke wezens en is een uitvloeiael vaiji dèn oorJog De bnirgienooiaog is hcmderdmiaal wreedter dan de andnre oorlog Buysïiïans mewkte v6PVölg ena vft dat in de afdeellng aJle S p rek rs een ruimiere toepaseins ram het amnestieootWHUip hebben Bewaa A £Sg n ijk £ ie het oirinrarp al iritigiebreid want ais men allen had wdlilen Yiervoleren dÜo verftMot of aangékflaagdl zAJn aou men tot fanitasitaBohe cüf rs EÜn gekomen In vele gevallen aiJn de inlichtingen w aro p te vernxmlleeiliingen steunden achtergehouden In de aigemeene verwarring zyn vaak tegienstrÜdSge laatgwdngem verstrekt Dttamidt is zelfs onzekerheid en gemis aan onderling verband voortweVLoedd Van amibtenaiwn dÜB gelüfcelÜ k g andteld hebben is de een ontslagen en de ander izelfs ndet lastaig gevaMen terw sommigen zelfs ondersoheidingiateekienen hebben ontvallen en promotie gemaakt Anderen ayn daarentegan voor dezelfde feiten gestraft en onteeird zonder dat zij zich hebben kunnen verdedngen Lukraak zün slagen gevallen Ik ixnn tot het activisme Dr zijn acti Belg i sche taat ia nooit m Ibet gedkn gebracbt aoolanv de WkuümA democratie n i t in botaun r bwoun maft ket Vlaanisch cunservAtiisnM Voor dan rlog xag men gieen sepairatisme in Vilaakkleren omdiat n en te nationale gèlgiliSt uid kngis nK rmaIe wegen hoopte te bereiloen Br U van scheidUng m Vlaanderen geen Bfimflce geweest voor het oogenhlilk fW riop men meencbp dat er mn het Bel i ohe paiflement aooalü dat nu i aameqgeateddt nlelB te veiPwachten viel 0 hiiadeiriydDe w went toen een Raad van VüuiauMkiren gevormd naau het voonveeld van de AiMamblée WaJlono en sommigen nteefbden dtat als de geal jeeiden atredien voor autonomie van Polen zii het ook voor Uanderen Douden doen Daarna kwaim die beae iteir met z n vertel dujg Jk tracht geen enfloele verrader te verdedbfgen ik hemmeir slecihto aan wat genegd is Idc geef boe dait VMiKheidene Vlamingen meenden diat wiaar de staateunivw iteat van Gent m lölfl eenmaal vervlaamscl was het ortlogiiBch aou zijn om haar njet te abeunea Ik neem dH voorbeeiLd aan om den gedacbtengang van twrnmigie te WraJinteiiiseeren EWt is hot geval imet den gemeentesearetoJÜ van AUtweT ipen die de tegensitand teigen de Duttscner aanmoedigde jaidi tegen de deportatie ver aette maar z n zoon naar de vervlaamschtb univeraateit van Gent ziondi De gemeenfteraadi van Anibweqpen beeft heon daarvoor haar vertrouwen niet opffesegidi Ik eascb volled ge aimiMSÉi voor de studenten van dfe VfcaamaeiMP unaveraitedt te Gent Vervolgens besgpoaik Huy maQB h t hl vien vetrsohynen van enkele politieke dag IbHaden onder ie beaettinig oa te Luik en te Gent De daarvooir gesitradMie joumaUstt n nweten begeoadEigd worden Ik geloof jEea Huywnans dat de tjjd voor matiging gekiomen is IB t Ër heUben 30 ter dood vwoordeéldiwen plaaitfl gieihad 12 veroordeeiingen tot levensQangi 1 voor 26 jaasc 19 voor 30 jaar 2Ë voor 155 jaar ld voor 12 jaar 8Ö voor 10 jaar 1 vooir 8 t 13 vw 7 taar 80 voor 5 jaar dat v l zeggen 187 veroordeelingen tot tezamen 1418 jaar gevangenisstraf Beweging op alle banken Amnestie zal de gemoederen tot bedaren brengen Het gemis aan den internationalen vrede heeft in alle landen tot ongevoeligheid geleid De toestand is gevaariyk Als de Hierop nam Doms het woord Wat de veroordeelden in d gevangenis betreft zei hy zal ik my beperken tot de opmerking dat sommigen de veroordeeliog verdiend het Feuilleton Want al wias Oob een nsoordenaair en veel eriger dan dait hy wlas tooh de vader van den jongen Voor den anmen Daid is hert beter dat hy op den bodem van het m er ligtt Ik herinner ma dat hU me dezen wiorter op de led vroeg of het lang dmurde eer men venfaxmik en of het water erg koud sou zyn Hy had dus dat voornemen toen al in syn hoofld Het arme mishandelde kiadl Ik denk dait God niet hand zal zyn voor milke veo dkwilde schtapen als Daid due van dat ze op de wereld kwamen nooit eenlffe kans gehaid hebben om goed te doen mebwiaair L op diit punt wiaren Adora en Roy het geheel eenti met AJine Mc Quharr Zoover gekomea worden we vereerd met de ontvangiei van een diocument van waarde Het t jscbritt luidt 4 e meemng vian zyn Wel eerwaarde Da Cyrus Melklewham piredEkant in het kerspel Lowran dooo hem zedf opveiteekeDd ter walle van dese ImHsiek et is myn voUe en beeliste opinie na zesrtagJBxige oadenmndüng in myn tegenm or ambt diM er sectert menwrhenheu ena in dtoze atireek niete ie gebeurct van aooveell bedang ala wat in verband ataAit met ïen dbod van Alexander Knvao Eequire vtan Boredand en het rechtsgedEng an zyn vnenden de Mc Cullock e den oudteffen en den jongerett bewioner van het Huja VBO Muir Het wu inderdaad een harde eJag vnor my boen my n geachte hulppredHter mynAieer Grtcie op een wel mat haaeitiig genomen bedtüt van het Keridbertaiur vx or een tyd gescboTBt wcr4 en ontazet uit onee Ideine Broedlerschan Ik had achtinff voor mynheer Gracie en noff meer voor xija liwe dbcfcteir Dua WM ntemend meer rmbmeA ikwi fk toen ik m altijd hebben somnióge menschiiin er nog een wtooirdje over te zeggien Laten we eeïist Ailane ho en et ge zei ze tegen Roy on Adora ik beb dat aityd verwacht al van het begdn af De bad er zelfis om of het verkeerd wBs of niet iflt niaakite het tot een gebed In myn hart heb ilk altijd geweten dat je van hem hDeldt JD n wiiat je meer dan ik zelf zeide Aidora gitaJachcnd Je ik wiet het beipaaidT gin AHnevoort En rweet je hqe Je had nooit ééngned WKMurd voor hem te zegyren maar ophetzelTde oogienblik dat jk met je begonte redleoeeren en hem ook aflvisfl vatte jevuiur O meisje ik vrees dat ik jelui maareen ai te groote plaats iri m n hart hebgegeven misschien wel boven de dingendlie eeuwog iqjn en m den hemeil AIa jeonzen Jandlheer hadl genomen dan zou iknooit Sydney Lotiin T ie een gjoed oprecht man zei Adora Dn liet te er op volgen yals ik hem nret had liefg ia Roy dan ben ik met zoo zeker of Jti wiel zoo ver geredsd zoudt z n om hem van den galg te redden Roy latAte enremtjes hö keode Adbra En dSe arme atomme knaap vroeg Ailine die niet v an persoonlüke toespelingen hieJd 3ebben ze hem niet gevonden Wat denk je dat er van hem gieworrien IS Roy dEe nooit een vriend waa van veel woorden wees met zijn duim achter Kich in de richtang van het meer van Lowran J ood en als dat zoo is ik raaoBt hem er geen verwyt van zei Afline alsof ze op e L onuitgesproken bedeakinff ïïb woordde Het moet vreeaeltfk weetrwmt zyn dut te den en noff f w het te dooil het land het neiuwis vernomen vwerd dat dbor een verrassende wendimg van het Kad der FVypbmin te heer Baligracie om myn ouden vnend zyn e tgan naam en titel te geven erfgenaam was gewowten Man een groot landbezit en een aanzienvermogen Het ia wtaar de grootte is zeer overdreven wiat ik uit g oede bron vernomen heb maar da allen aitr is er genoeg owergnUeven voor een aarthge huwal aqBgjlft voor het jonge meisje en den jongen Mc Ouillock een wiaardng zoon van een uiadurdfe vader ofschoon iIc voor my vind dlai ze een beter huwelijk Kadi kunnen toen Maar aooals ik ooi wel weet jonge menschen i n dïlowyi dwaas en volgen gaame hun eigen mn Mtin eiigen ttochte r Hope bjv om niet venter van huw te gaan is tooh een goed en aardig meieje al ze Ük het zelf Ze vertelde my dat er nooit lei aan was van tiet praatje dat de doohter van onzen gev ezen schooimee ter Adtopm Gracie later jufftouw Balgaiacie van Balgracie met de titels waar zoj reoht op heeft een tijd Un de genegenheid had gewitnen van Sydney Lobimer Het was zeker een zaak bc naet weinig vev bazing weiote dat zy die lange reis naar lanje teed tmi hem uit het Ie er terug te halen Maar nu m voldoende geUekien vrait haar beweegreden wbs voor ffie ongewone aa i Eo een flink mewie is ze dbt laan ik niet ontkennen zoo haar leven te wagen en meer nog haar goeden naam om een Benrt te bewUzen aan den man dien ze liefhad en Ue toen in emstisf levWMgeraar verkeerde Maar dat de heer van het kerapel de heer Sydtoey Loümer van lowTsn ooit in ernst verlieftl u yewee t op de doohier van den dorpaechool niwwt er is een te ongeryaulB geibchfi Inderdtod ma iMt 1 I