Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1921

59e Jaargang No 14526 AMBTëI ABëN Voorschotten zonder borg Bneven met poBta v antwoord Z C B ha G HtturitaweK 3 R dam 4711 8 i 80 RSNT U EEN BOOKEBT Koopt dan ome gioote NAPOLEON en U iceniet 7 Itwartier voor glechts 7 centi Ala Raclame merh IIP POP 4jCent f üpiüiarlci 84 Redactie Telef lintérc 546 Administratie Telef Intere U I Amerikaan Engela d Harding s tpewomstplannen D nieuwe president wenscht een Jntconatioiale confertfritie Ontwapening Ëngeland s schufd in Amerika To nejnende wierltlooshfid Prijsdaling en loonsverlafFing De DuitsehéiJ Üksdag jbueen Protest inzake de sten ming ïn Opper SUezië WobIk de BruBselsch4 onferentie niet hervat Vrees i oor ongeregeld hy de vereeniging dor Duitxche stammRa vóór 50 jaar herdacht Kr ontstond een levendige beweging toon i6 communist dr Levy een protest zyner party tegen de woorden van den preaident inaake het hiidve eeuwfeaet vooriaa Wy protestceren zeide I ovy met alle kracht tegen een betouging voor het nationaLJMRKs naar aanleixking van de hepdin ing van den dag waarop vóór 5IJ jaar do konmg van Pruisen uit de hjinden der Ihiltsche gmdsvorsten de keiz stroon ontving De Dultsche regeering heeft by de sibbassadeursoonferentie en by de regeeringen te Londen Parys en Rome geproteateenll tegen de voorsc utften van dt volksstemming m Opper Silezié uitgevaardigd door de intergeallieerde commüuiia la D voorschriften van 30 Dec 1800 kwamen eerst 4 Jan 1921 m handen der Dultsdie gevolmachtigtlen te Omdn en wenl met dezen er niet vooraf over beraadslaagd De Polen daarentegen hadflen g t genheid hun wenschen te uiten De nota wy t er verder op dat de voorschriften nu eens in strijd zyn met het vradesvonirag dan weer bepalingen bevatten eenzydig onblllyk tegenover de Dttltaehe kiesgerechtigclen of technisch onuitvoarbaar zyn Een schending van het vrede verdrag vormt volgens de Duitsche regeanng het feit dat kleine landeiyka dbitrteten niet als aelfstandige kiemlistricten worden beschouwd en dat aan ds gemeenten Haatsch OwHchUtz en Landsu in het district Rybnik het recht tot stemmen woidt Hitzegd Ook zou teen schending van het venirag zyn indien zonder toestemmiog der mogend hdlen welke het aangaat verscheidene vfrkiezingsdagen werden vastgHteld Onblliyk Is het verder waaneer alleen die personen mogen kiezen die sedert 1 Jan 1904 onafgebroken In het volknstemmjngsgebied wonen Volgens een bericht in de Beriynsche bladen overgenomen van de Oberachleiiiseher Wanderer hebben zich totnogtt voor d volkantenunntg in Ovxper Sileci 216 004 fciewerechtigiten d e niat in OmMrfiiJg zii wwnen aangegeven Naar de V A he ZaaJung nMJdt vchünt het twufolaclitrg te W of de oalieiiluirivleluigen tuasehen t tankriik ea DuwtiBchland te Urussel gullen wmtiM voortgezet Het schijnt veeleer dat de faeBprekuigen te Pairüs te launen mat de vart genw w rdag rs van dte Durt che en Fnmscihe indUstneéoi tot oen bevredigend i Builbaat zuilen leiden hetwelk de noodwkejyUheiil van een voortzettinir lier bC fiprekiingen te Bruasol zal ooheffen Als de afgavaardigdten van de Dtuitaehe i geerrag is taati ecretaru Benematai naar PMjs veatrololDen alsmede de jüraeteur van dte fahnek ven Krunt G 4iei nlat WaedfieJd welke laat te langen tifrf een leidmide positie in het rijkamaiuatcTie van econmnibche zaken hoeft nupenomen iHy wsu hu de fongste ikabuietifonn ile een van de candKlatcn voor de DortefaudOJ van rykamJiuvtor van flutaneiëD I pf De prestdentj is clood denÉI In Aonemika beeft prel iilson aJ baaat afgiedlaAn de cereluUlrtlJpdattte hpibben wanneer binnenloort lAi nA OipvioJ r UaoxHng aan t bewtiind l omt zm vastgeatetd en met Wilhon WK3fritt nu z o goed als geeni rekening tnceir gieihoudiein l De man naair Wien eenmaail die i nsohe wenellid uiitdgeeki als naaatlen vredebrenigBr we herinmereij ons nog hoe tkr FV Ii M van Eeden in een rede verkilaardie te fJoovem da de i4eaaUtaat cL hij zMi hatL gecBachit wel eerder zou koimieai dian hy had dlurven hoven nu in Aonetriloa een nmn was otpigestaan die de v Olkeren naideir to t cdkear zou ifarengen 9 Ü bannjenkiort uit het pubdieioe teven treden en in AmerUca iwiaamchyalülk al heel gïiuw VBrg t n vrarden en aJleen ie bitteie trooiSt Iie4 ben dat al girooter menschen dian hij hebben nnoetein ervaren dat gieen pirofietfit ut eiigen iand wordit geëerd Het Amenikiaansohe vo3k heeft Wilson s JaeveiliHnigiskanidIJe d en Vidkenlbond met wUlen adtopteeren aJlerilei lantten laijn toegetreilen maiw m de Vene rngdte Staten weigeiHlie mem dbcKleenvoudtg bet veiidtwtr v ui Versaiillies te ratificeeren Kamer em Senaat moeöfcen er njie s vion hebben Nu kiomt Hiardiing dlie wel gieivoeilt vo r 6en Biond van naitnes maar toch vaji den Voiktwbofiid ndets wil weten en düe ook V el het nut van een iin ternatinio naai gelechtsliof erkemt dloch naiuuiiLiJik niet diat welk de Voillcertbondisveingiadeirinig te Geneve onüangs heeft opgericht Ni verlruuÜt diat Haipdluvr onm ddeitlük nailat hij h preaKDentsciLaip zal hebben üinvtardi de giiioote mogendhed eo lutnoo tigien mi tot een confereiutie wa ar o a de j ridlieche besÜeahtniug van gesohiflllen tusfichen de Volkieii vaX wiorden besproken De laaiop betreiklloinig hebbende dtooumeauten moat Sdr Aiuohliand Gedides de Britsche gezan t te WafiSiungition dÜe o t oogenbQiik op we i 3 niaar nijn vaderland bü zach hebben Haipdiinig heeft er zich d eaer dagen over uitgeJaten wellk een girootc wiaandie hy hecht aan de eenagezandbead dier EngeJ cih spireflEendje voflhen bü die opflossunfl van de paiolbileinen wiaarvooir dic wereSdl zalch tfhans ge$il aiab t 2neit De goaJUeeridMV aullXen hoewel het een bii ril pil IS ram het evenitueele voorstel van den nieuwen presiidtenft wel nota moe Neen aei Adbra et was geen knu die even een huiwerimg door me h Mn joeg alleen maAr een gedachte die by m opdowam A ik begryi heti zei hij teedsr vreeeeiyke dingen ziyn dbargindb gebeurd Maar je weet onze aC waak j zou er met meer aan detrïutn of er onr s preke ais ik je deaen kant Ifet loopen iDat 18 het niet gaf xe ten aabwoonl met een lachje dat eer dbp eT was dkn an harte gemeend Het vetieden ia voorby Ik denik er nooit aan Ik heb jou Wat ib het dbn fiuieterde hy ecu wnnug naar haar toebujgend zoodat htf zyn oor dloht aan haar lippen Iwaeht tk dacht dat gebeurd sou zyn als jS me met g enoodzaakt had je te vmg met me te troiwen di vrooA bti de moeraaMn van BamharTock Stefl Je eens voor dat ik toen gneen had gezegidl zei Roy met een gelukkir Jcchje naar haar kykend Stol Je voor stel ji voort iel m hen pjagen na O daar w het nu ta iaat voorl En daareuümven ze drukte yn arm impuJaief aooals dat nu dUDw a haar gjemoonte was iDaarenboven ging e voort dnt spelletje kunnen twee apelen Ik heb 5e ook wat te legden In zyn oogen sUnali de vraagi fle Htj zich weerhield te ttoeoi Ky reikte met haar mond tot aan zyn oor en tefl yk nwt haar aamgervlochten vtngen tya oogM bedeldcend zeide ay aW j Mwt vo r I STERKE MAC Na r het Schotsch van S R CROCKETT Geautoriseerde vertaling van I P WESSELINK V ÏOSSUM Nadruk verbode Adrertentiën en abonnementen p dit Uadvoar BOgKOOP worden aangenomen door D SPAARHAN Achterkade 253 t meisje ha Idef en mcbit en gezegig syk niet aja zekere itpoische diune die aJfi je iiete tegen haar segit voor haar bestwil je aankyiot aUeof xe je op woU etenl Als het zóó moeit sün dat ik de deur moet openen voor een nieuwe meesteres meet ik geen böbeire dan die lieve Hope MeMefwhara dEe altydl van jongisaf voor niy klaar béefit g eta ii nHet is een ze en van Go t djat u te ecten lyt z i Purslane maar ze vo pde T biaoeoumondia bdj u Gebruikt dan Sinia s HiofilpiJRtaliiettan Verkrijgbaar in buisjes van 50 Ct ANTON COOPS I Gouö S H VAN WX N te Good JOH SCHEER te Haaatraebt a NATZIJL te Stolwiilc A N V ZESSEN t Sclwcohovain M14 31 4 BJart voigendie dooument is uit het voortref iybe locale niouiwiriMad te I mfern Obeervieir Het reohtggedinig moet no vepsch in liet geheugen liglgen waarfoy twiee achtensnmaardige Galloway emnshoofden beschuldigd waren van moord en vrijgieeprofcen werden Maar daar de ware moordenaar of mooncteifcaarB nog met waren ontdeict lag de flaak nog een tydHang in het Aii ter r ie eindeiyk bevredigend litiht in geAnacht dank zü de onvermoeide werkzaambeid vaa oum bckmnta a Wior g Advertentiën en abonnementen ep dit blad worden aangenomen voor BerkenwondeDorp door A BOOM Berkenwonde voor Berkenwonde Achterbroek door l NOOMEN B i rKh 8tolw ik BBB llikKKIhNTUN Varloo fd X RRY J BEKKENKAJIP Ir A TEN BRUGGENCATE Goudei ak 682 11 Goada i uweelensingel 60 Dtin 24eD JinUir i hopco oose I 4cUel le ouders DIRK VAN OEN HEUVEL ea WILHELMINA MOLENAAR I biini 2S jari uhtv r anigia I t lierdco co Uat lij dd liii eip ard nogen blijven il de weoech ven Hmtini d ilUart KlHjirtm Btkvmd m Kltlmktni€r§H in AckUrklnmkindiriit SioLwuic 19 l 21 521 IS Do Atd GOUDA der MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST maakt bekend dat vanaf 1 Maart 1921 door de Goudache doktoren geen ziekenbriefjes meer worden afgegeven ten behoeve hunner eigen patiënten Zy verklaren zich bereid voor de werkgevers ala controleerend genoes heei op te treden 524 19 MAATSCHAPPIJ VAH NIJVERHEID Dspartement GOUDA MAANDAG 24 JANUARI 1921 avonds half acht in de Boveniaa No 2 van de Sociëteit DE REUNIE In verband met het niet meer afteekencn der liekenbriefjes door de Goudache doktoren zal Dr STÜRKOP uil Amtartfani een bespreking houden over het ondeiifferp 6 26 33 Zieken Contróle N B Werkgevers niet leden kunnen geïntroduceerd worden door de leden of kunnen gratis introductiekaarten bekomen by den secretaria P C DB VOOYS Markt 8 KUaSTMIM OOUOA VlIiilillDjniilll lour Oa Hetr en Mevr SPEENHOFF met hun nieuwste liedjes en samenzanffen JAN VAN RIEMSDIJK met liln BOERENLIEDJES bij Harmonica en Piano Aan de Piano HENDRIK STUUROP Ie rang ƒ 1 25 Loden ƒ 1 2o rang ƒ 1 Leden ƒ 0 80 + 10 Auteursrecht en 10 Stedeli ke BelaBting Overal altverkoclite zalen Het ia ook een reuaen eombinatiel PlaatHbeapreking op den dag derToorstelling van 10 12 en van 2 4 uur 51 31 Eiken dag verkrijgbaar Tong Tarbot Kabeljauw Krimpschelvisch en Schol P O NIEUWE MARKT 29 Meubilkoopjis Triuwiil Soliede Salon en Ruiskamemavbeieo alB Tafeis Stoeltn Llnutnkasten SpiefTvls SchilderijeB Tkeetafeln Eikenhouten Buffettm Bo k nkanten Clubfauteuili I AtiH itluehe AmeublementCQ Leerunetibl in it n KKpokmatrasun Wollen en SatÜniJekeDs StroinnatrMMn ui iift 53ÏW SPOTKOOPJBS I BESTE ADRBS VOOR JONOBLUI MKT HUWELUKSPLANNIK SlIIISmif 01 hiTHhiit li iiMIM RO ITERDAM Telefoon 12800 A C COSIJi JD Aisunntiên GSIIOA T l fa n N 1 Sluit alle verzekeringen voor particulieren handel l scheepvaart én Industrie DeutscherBUcherVerlcauf HOTEL HARIMONIsi MARKT OOUOA Freitag letzte Tsfg Vepkauf bis 4 Uhp 275 il £ Inventaris Opriiiming Dames ziet onze spo Éi zen in den UITVERKOOP Een groote partij restanten tegen eilcen prijs 20 o KORi NCl I === op all MODK ARTIKVLaN H Cr WERNING T r 623 60 OC lOUDA MARKT Groote Afslag van eirsta kwaliteit eigen geslacht vet Ryndvleescli ao n bevroren of Argentynsch vleeech LAPPEN VETTE por 6 on ƒ 1 Il HOSBIEF per 5 on ƒ 1 J0 POLET 1 OSSEHAAS 1 40 PRIMA GEHAKT 0 70 FIJNE BIEPSTU 1 40 ROLLADE VAN DE BIB 1 20 KAUW KOEVET t 0 90 KIBSTUK ZONDER BEEN 1 20 GESMOLTEN VET 0 80 Aanbevolasd Mi Ja VERZIJLy S28 30 KIsiwog 32 Telefoon 379 CIRAL I de ZALF bij uitnemendheid ter genezing van alle wonden in doosjes rnn 25 45 en 75 ets bij J ANTON COOPS te Gouda is H VAN LOON Ie Gouda J0B SCHEXR te Haaatreclil Ia NATZIJL Ie Slolwiib Ia N V ZESSEN te Sehomhoven 1 Adverteert in dit Blad Als gij ongesteld zvjt neem dan s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouas beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden WILT GU GENEZING SNEL EN RADICAAL van de of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gy ztjt spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gal slum koortsigheid maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van te Oudepekela Zendinic geschiedt franco na ontvangst van h t bedrac 765 15 Notaris J v KHANENBUBG te GOUDA zal op Maanda 7 Febr 1921 des avonds 7 uur in Hotel DE ZALM aldaar publiek vcrkDOpen de volgende alle te GOUDA gelegen onroerende goederen WINKEL en WOONHUIS met bakkerij Markt 75 Hoek Groenendaal Vrij van huul m ontruimd te aanvaarden op 31 Maart a s WINKEL iir WOONHUIS Dubbele Buurt 8 li Verhuurd voor ƒ 416 j tot 31 mi 1922 RENHUIZEN L Verhuurd n no 7 tot uit 814 1 TWEE HE Crabethstraat 5 en 7 5 tot ililt April a s c Juli m S 6 l Een WINKELHUIS en eën WOONHUIS elk met afz BOVENWONINB Bleekemsingel 34 35 36 WOONHUIS Nieuwe Hlven 36 Verhuuif vootó A 5Ü p A ouiehuur J I 3 WOONHUIS als voren 1 9 Vlf huurd voor ƒ 2 25 p w oudf huiJI 9 10 Twee WOONHUIZEN Ws voHen 148 145 Verhuurd pkw 148 voor ƒ 1 90 oude huur en W5 v r ƒ 2 60 j 11112 Twee PAKHUIZEN ik het Klooster achter peri 9 10 lElk verhuu tóvoorƒ0 40 p 1 JIS ats WOONHUIS J Looiersr Verhuuiid voor ƒ l 2 p w WINKEL e WOQNl Keizerstraat 73 In eiten gejlruil WOONHUIS Bidder weg 192 WOONHUIS Graaf Floriéveg 30 Verhuurd voor ƒ 2 50 p w 11 i WOONHUIS Korte Rtoam 1 97 Verhuurd voor ƒ 3 p w WOONHUIS Geuzen traat 13 Verhuurd voor ƒ t 50 p m WOONHUIS Pr Hendrikstraat 21 Verhuurd voor ƒ 2 15 p w WOONHUIS Walvisstraat 89 Vrij van huur en ontruimd 21 22 Twee WOONHUIZEN Pr Hendrikstraat S7 39 Elk verhuurd voor ƒ 3 p w Betaaldag 9 Maart a s Bezichtiging volgens gebruik Voor perc 3 en 4 na vooraf belet gevraagd te hebben Breeder bij notities vanaf 31 Januari verkrijgbaar 519 76 IS HET ALSOF UW RUG ZAL BREKEN Fijnen in den ru z n dikwijls een voorteeken van ernstige ziekten Zeer weinig menschen die ïian hevige pünen in den rug lijden begrijpen in welken gevaarlijken toestand zy verkeeren Pijnen in den rug zyn meestal een voorteeken van een nierziekte die tenslotte den dood tengevolge heeft indien de nieren nieti in hun sterken gezonden toestand worden teruggebracht De nieren treden in het lichaam als filters op en zetten onzuiver bloed om in zuiver en gezond bloed Als de nieren niet behoorlek werken wordtmen langzaam vergiftigd en dit is de oorzaak van de pijn Loopt dit risico niet Gaat onmiddellijk naar Uwen drogist en koopt een doos DS WlTT s Nieren Blaaapillen en binnen 24 uur zal het bewijs geleverd zün dat deze pillen tot den wortel van de kwaal n l de nieren en de blaas zijn doorgedrongen Om van een nierziekte te genez n moet men beslist de oorzaak het vergiftige urinezuur verwijderen Een werkelijk afdoend middel moet zoowel door de nieren ala door de blaas worden opgenomen en niet zooals b j de meeste nierpillen het geval is door de ingewanden Wanneer men de urine een troebele blauwachtige kleur ziet aannemen een eigenaardigheid die het gebruik van DE WITT s Nier en BlaaspUlen van alle andere soorten onderscheidt dan staat b t vast dat xij hare heilzame werking op de juiite plaats n 1 de Nieren en de Blaas hebben uitgeoefend ledere lezer van deze courant die aan pijn in den rug rheumatiek nier en blaassteenen spit in den rug jicht of aan een andere blaasof merziekte lüdt moet onmiddellijk dit beproefde middel Cens probeeren By lederen drogist zyn DE WITT S Nieren Blaasptllen tegen ƒ 1 75 en ƒ 2 75 per doos verkrUgi aar I tstgenoemde doos is 2H maal zoo groot als de eerste en is dus veel voordeeliger Maar men moet er vooral op letten dat men de echte DE WITT s Nier en Blaaapillen ontvangt in doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men © enige moeilijkheden by het verkregen van de echte DE WITT s Nieren Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan £ C DE WITT Co Ltd Den Haag waarna U onmiddeliyk een flacon wordt toegezonden Pr a 1 7fi en ƒ 2 75 per doos Verkrügbaar te GOUDA bij ANTONCOOPS Wydstraat 81 en Mej S VANLOOK Markt S056 70 Met het aannemen van DRUKWERKEN in elke gewenschte aitvoering belut zich te HAASTRECHT de hew J 3CHEEB N vLBe TlddiQEEèT TrekKin van 700 nummers ten l r staanEVan Notaris I A Q MUUIE dag 19 Janttarl 19 fitOO 285 288 9377 13515 11961 19428 19823 1 65 j 6534 8708 583 8 2 10731 11 75 12352 13388 17331 2U42 rlltcn van f 90 eigen geld 9138 7121 9425 124n 1520517008 I897 88 7515 1818 125JS 9317189 1918 287 3144 5252 53 9Sej M 15314 17418 lË6 501 69 84 7785101KI 84 53 55 If 13 78 5393 7S38 10201 12841 72 I750C I 63 3301 5434 9210331 90 15555 32ÜU0 625 20 5577 7990 10452 12915 15681 17652 jE6 60 3484 5631 8152 91 13013 15710 17716 7 718 3595 32 821069513271 66 178J3 i 7 52 3662 5714 8279 10901 13363 73 17929 ini 64 3S2S 5894 83021103213550 94 08 ft 949 3925 5907 45 58 661585218091 éf 9S 60 6063 55 7013732 15970 9J IMJl 1407 4094 94 849411116 1 196816013 18155 1 8 4131 8333 8646 1I24U 88 1621 6520264 1570 4249 61 7611742 14001 46 l82o7 2035 1716 4488 6442 8758 54 28 16315 l335o 53 86 4524 6520 72 11819 4316543 I84i 120439 1815 61 6746 8820 53 76 1662318500 0673 1940 4752 6825 8978 7214179 16739 7j 9 2058 4il9 72 906112202 14469 51187522071111 2554 S038 6921 9242 83 f2 91 18821 9 69 5114 7020 98 931500316904 27 2758 31 61 9346 12416 15158 17054 I890I Later ailoebaar 14 1931 3976 6478 8117 10O58 12281 15310 I74S4 109 35 4062 6528 531013312395 51 69 28 37 4111 X 8234 3812519 6517505 222 38 14 6605 830610212 9515445 30 32 2077 4205 30 43 6612679 68 75 41 2IU2 30 77 77 S9 128801551617602 90 76 31 6703 8451 1031812929 39 42 318 96 75 44 8521 24 67 70 74 80 2228 82 64 8610 3 13077 15734 17763 474 39 4303 6867 62 7 13144 5917838 86 70 54 99 73 SS 13224 1582J 55 5Ö0 83 85 698 871410455 9615974 57 89 84 447 99 96 05U 133u9 16072 74 97 2486 4634 7006 8843 7 9 16114 94 651 88 7 88 49 98 24 3617969 91 96 7116 9020 10629 82 5918033 8 3 86 708 92 4734 14 2511 56 78 28 4861 812625 4909 804 59 5012 982 9 31 1032 2725 8U 92 53 5181 94 2899 90 7244 111 2920 5204 73U6 43 48 71 I34J4 16226 18119 41 9151 99 49 8818253 53 81 10 25 76 94 63 57 9211 4313501 16316 83 70 3 58 91 2U 99 79 61 6213634 3218427 93 931610868 13767 39 4 6510916 68 164D6 49 25 13892 69 18580 53 9 7411 72 39 13994 7018641 8 3078 12 44 65 8814011 77 63 1215 84 5389 77 9444 11020 1616539 68 40 3139 UI 7519 9513111611 38 m 91 54 64 5902 20 33 S4 7216832 95 74 3240 27 34 9601 1124214253 961879 83 84 33 80 14 65 75 167o9 9d 1318 3349 42 7626 9011346 9 16809 1S84U 20 3437 511 64 9 02 7614562 15 5o 78 91 76 05 14 11436 49 2018935 1420 3528 5602 8 44 69 55 23 19103 78 22 7713 71 11549 88 47 4 94 68 26 78 83 148101693319270 43 3124 9859 32 98321176814957 70 98 81 54 98 35 39 86150221769119323 1312 67 6174 4j 96 11805 26 95M74 1619 3811 0241 762 9958 28 411710219548 23 19 54 40 84 34 51 61 SU 1730 25 58 7947 92119 52 64 81 79 73 63 IjlOOOO 12002 7317200 73 1835 81 6372 806 40 24 97 J M 1019 85 74 4512113151 217308 8 IWO M 6457 78 52 81 15253 76 K6o0 1988219186 IbJei 19892 20C97 20184 20436 216 O 20933 liff481M40 ttMVUUO 20130 20 5 8020 3 4 53 41 91 020 6l2j t y 0jW2LilJ2iaW luc liM ataac 19378 met 2 ai z i 328 m 20235 2 I9j m r 2 187 1931 993 DJ 99 1 ti i I2V33 in 2 12939 AGENDA 22 Jan 8 uur Gebouw Concordia Toaneelopvoering door Thalia 24 Jan 8 uur Sociëteit De Réunie Voordrachtavond van t Nut 24 Jan 8 uur Kunstmin de heer en me vrouw Speenhoff 25 Jan Afdeeiing Gouda en Omatreken van de Holl MU van Landbouw Leaing door den heer Reimera Café Het Schaakbord 7 uur 29 Januari 7 unr Zaal Kunstmin Faaa avond Utile Duld fielcefti veinweken wü mremM tüdis m dedeelüia te mo tein ontvuurea nul varg a dw r iiffw ooQcfliten TetmMÜcedüUiedea ens om dece in oiue ffanida t vanneldail Eleotrknha Dmkkwi A BKIWKMtH ZOOM OOBDA Donderdag 20 Januari 1921 COÜRMT VERSCHU Nï DAGiELUKè I 1 BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN 1 4 regels ƒ 2 0e elk legel maar t M INGKKONDBN MEDEDBBUNOICN Op de voorpagina 60 16 hooger ABONNEMENTSPRIJS per ki rtaal 2 2 peJweek iV ofant met Zondagablwl per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waa die bezorginJ per looper geschlsdt Franco per post per kwaiüaal ƒ 2 76 met ZondagablaU ƒ 8 40 j 1 en i lecan eo randen worden berekend naar plaataniimt prUa Qroote 1 Abonnementen worden dagelUks aangenomen au lons BureaW Harkt Si GOUDA hji tonze agenten den boekhandel en de poBtlcantorén I AdvertantUIn kunaan orden ingaaondoi do r tusachenkonut van aoUede BaakkaadaUtan Advarteotiaborawuc au oase Agesten ADVERTENTIEPRIJS Uit Goiéla dn omstreken behooKBde tot den bezorg kring 1 5 regels ƒ 1 36 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den becorgkrtng 1 6 regels ƒ ïM Ike regel meet ƒ 0 S0 Adrertent in hétJ terdagmimniw 80 9b 1 S regels f 1 68 el bijslag op den ïiri s T Boreaii H2 KT 31 GOUDA Bil verscbatdene Menindliiatrieïn aan de Noord OostkuKt heben mynwerkera hun congé gekregen wegens g rek aan orders en zoo heeft men ook honderden scheepsbouwwerklieden hun loon voor de laatste maal ujtJbBtuldk Terwyi tot vuor kort loonsverhoogtng het parool der arbeiders was is er nu ernstig sprake van loonsverlaging Het boven aangehaalde geval van de loousipwerkers Is daarvan een voorbeeld De Westminster Gazette wijst er u a op dat niet later dan 31 Maart de mun eigenHUkrs en de mijnwerkers een plan voor een permanente uveLmg van le loomen in de hteenioool indius trie aan de regeerinig moeten voorleifrgien en merkt in verband hiermee op dat nu Ie pryzen dalen en de aanvragen naar steenkool uit het buitenland veaminderm de tildeiyke regeling by de staking gemaakt niet gued meer is Zy zou een groeten last leggen op de schouders van den belastingbetaler en als de staatswaarborg in Augustus afloopt zal er stagnatie in de industrie zyn Het is daarom noodzakeiyk eindigt het blad dat de mijneigenaars en mijnwerkers den toestand vanuit een amler oogpunt bezien In Amerika is het zelfde verschünsel waar te nemen De Times verneemt uit New York Het aantal werkloozen en tydeiyk ontslagen werklieden bedraagt in Amerika thans ongeveer 2Mi millioen Daarenboven zyn in vele takken van nyverheid do loonen in verschillende mate ge l ald De loonsverlagingen bedragen in de Amerikaansche textielnyverheid 22W A Over het algemeen hebben de textielarbeiders de verlaging hunner loonen aanvaard omdat zij weten dat alloen met lager loon de fabrieken kunnen biiiven werken Hiinen daar wordt echter luid geprotesteeni en gezegd dat de fabrikanten tydens den oorlog groote winsten hebben gemaakt De fabrikanten zeggen dat zü met hooge loonen het bedryf niet in g ang kunnen houden daar de hoogo pryzen t publiek afschrikken De loonsverlagingen hebben reeds onmiddeliyk prysverlagingen ten gevolge gehad Thans kan men in Amerika twee pakken kleeren twee paar schoenen eti drie overhemden koopen voor hetzelfde bedrag dat men een jaar geleden moest betalen voor 1 pak kleeren 1 paar schoepen en 1 overhemd De brooiiprijs is tot op de helft verminderd Alleen voor brandstof licht en huishuur woixlen nog buitengewoon hooge pryzen gevraagd De daling dei pryzen heeft tengevolge gehad dat een ginoote menigte koot e i uit Westen Midden Amerika te New York inkoopen komen doen De Amerikaansche fabrikanten hebben goeden moed dat binnen enkele maanden de nyverheid weer flink aan den gang zal zyn De Duitsche Rijksdag is gistermiddag voor het eerst na het Kerstreces weer byeengekomen President LtUie hield een rede waarin w heden te Weenm ÓNS OVERZICHT ten nemen Knvam eejq ander miet een i an om in plaatb van hetSpas ingestelde internatiioffiaal getreohtahofy een andieir overeenkiomsitiig instituut be stichten dan zoudlen te er om la chen maar met t Hoofldi ètr VeT6endg te taten vWt niet te geJtBcheren L e geaiiieeraen hebben Ajmerikai no even goed noodiy ails tydlens den oorlofr iQngeland in eeirste pl 4ats nu ndeit oon steun te krygen in gellidJ ein wa pens hoewel het toch om d ze twee beloiagryke aaken in de internationale polttielk gaat Knjgeland Bnaltft naar veEnnundering detr bewapening voorait van ide vloot die echiter alleen mog eJyk is wanneer Ajneirika eveneens geneiigdl IS tot inkrüngnnc van zy n zeemacht Te Was himgton meent men dbt men hiertoe ndet kan ovengaam waumeeir Japan niet hetzelftle dioet Daeirteigen is wed aan evoeitl dat AtnerdloB van Japan niets te luchten hfijft döCh het incidlent te Wladlwwstok heeft juist deMr da en aangetoond dkt het tusischen decK twee ndet enkel vrierulsdhap is In ieder f evai zou de ontwiapeiiingistewe tie hjj ofidsrliiw ovedeg imoeten wonden geregedid en HardKng moet er wel ooaaoi naar hebban dat te doen en ook hiervan moet Sir Ancklandi Gedkles op de hoogte zyn Tenaiotte is ea de ftn ncieele moeaJyUheull Entf eland steeikt dËep in de schuld by Asneraka en nu komt er boimeniooirt een groote rekeninig te vervallen die Engeland ndet kan betalra zoniUer zyn financiën totaal in de war te sturen Naar t schynt voelt men in Amerüoa ook iwel wat met het oog den Iaa te tani il iron het economiflCih levwi op hert oogenlblaik voor een uatstel Engeland aal dhis de schuld in Amerika moeten fundteeren de obflagatóe met toorten omioojrtstyd siul len te ren oWiigiaties Tnet langen omiloopstüd moeten worden verwissedd met de noodige zekerheid voor de nenft betakng en de afloeaóng nis de veirvaidag daar is Lord Chaimers wias ai van plan daarover m Ameaka te aan spreloen Hy heeft nu nnet het oog op Geddes eenitgisiains onverwachte ov rIcomstj rnjii reas udtgia teld en sohynrt er op te rekenen ovier eeniigen tyd geïameniiyk met GeddJBs naar New Ylork over te iberen Uoyid Gwmge heeft dns aHe rexSen om e n vooiratei tot het houden van een conferentie danVfaaar te aceepteeren ook al ós ItU zéker dut daar gcjtomd sal worden aan t werk dbt de tttente zondtr Aonerilca s hulp heeft tot taodi gebraclvt Muflaohlen zal diit inaiilleddiinf n ook nog andere vnaagbAuidcen wuurbjj zooweil Axne rJka als Engedandi b 4an g bobben te belElpredcent byv het herra en dar haadebner itrageo Harding ala rechtgeaoinl pirotectmntat in protecbionJatiachen geest wil iwiijlilgen dIoor aan Almer Baa ti eigen sdueepivaant een wxodkeurabehandieiing te geven rwaardloor de Eing acèe i heepvaart achtergeerte d aal wnmieii ARnerika heeftt tyjiiens den porlog een giroote koopvaardiüvJoot giefaouwld en wil die envpdooi geven dkxnbyvooiHbeeld die kiuftvaart vo de vfoten ran andere naibieB te verW ien en maar het sohijnt beataat de kans dbt het begrip lousfavaart tot de vlaart op de Atne rikaansche koloniën zaI worden u tgestrekt Oetcwdil men den Anienkaaijschun schelpen van de rechten m het Panamakanaal vrysteillen wat hun een byiamder bevoorrechte poeiitie geven zou Enig land heeft hre Ht iy t grootste bc iimg en aal zeker alles doen om te voor komen diat Hardinig s plannen worden ver i ezeniykt die Engeisnid een scihade zou den toebrengien die het op t oogenblik moeiiyk zou kunnen dragen Ëngeland s seheepvaartbouw ia toch al aanzienlijk verminderd in verband met de economische crisis Een treffend voorbeeld geeft daarvan do Syren nd Shipping het bekende acheepvaartbtad Een belani Ük reparatiewerk moest voor een firma aan de Oustkust van Engeland worden uitgevoerd Ter plaatse vroeg men 10 000 pd st terwyi men in Neflerland met 4000 pd st tevreden was Natuuriyk ging het werk naar Nederland De economische crisis uit zich in een toenemende werkloosheid t Zyn sombere dagen die de aiiwiders uit diverse industrieén tegemoet gaan Guest Keen and Nettlefolds Ltd hebben volgens de Daóly Ghron met een voopopzegging van 28 dagen aan duizenden werklieden hun congé gegeven omdat er op hun yizer en staalwerken geen arbeid was tengevolge van de handelsdepresaie Om dezelfde reden stonden de kolenhandelsmaatschappyen te Dowlais gisteren stil en eveneens HIU s Plymouth kolenhandel te Merthyr 2000 man zyn werkloos te Bargoed Rhymny Valley wederom wegens handelsdepreasie Koperwerkers te Swansea LlaveJly en Port Fallot hebben een loonsvermindering van S pCt aanvaard teneinde een stilstand van i et werk te vermyden Dit ziün de voornaamste pnnten dEe tusflchen Bnigeland en Ajnenika moeten worden gere edid en waarvoor BngeJa nd de vriendschap van Hamüng niet kan ont Meer dan IQOO Glamorshave münwerkers die te G un Coe Curwer plotseling in staking waren gegaan wilden het werk weer hervatten doch de müneigenaars hebben hem medegedeelde diat zu hert niet konden gebruiken omdat belangryke orders ust het tMiiteolaad woiren wexgeblevaa Feuilleton Het feit dat zyn dochter 0etrouilnl was was van te nieuwe dlatutn dan lat Gracie het had kunnen onthouden Goeden naoht Roy je hebt nog een langen booht voor je map de outte man zyn schoonzoon na Hboud je maar moedbg Toen se het huis uirtflowamen aat Sha ran voor de deur te leaen Zjjn streng gelaat onta Minde zich toen hy Adora inhet oog kreeg Hiy woonde gcheej op uchae3f maar Adbra deed de dtub e huishou Bng Haar schoonvader stomt altydbeleefd op ads hy haar zag en wandeldenu mee naar het buatennte hek Stil legde AJdbra haar hand op zyn arm en de oudie smokkelaar voeUle bU ile lichte aannaking van haar vingers ecoj trillingtkoor zich heen gaan Gaat u met ons mee vadier vroeg Ajdora We gaan ien weg af naar AiJie M yn vader ua ootter de goede hoede van kat pttein Ebeneser Hy biyft vannacht Nleen neen stiaks ga ik bu hem zitten De tyd van wandelen in de sdiemering is voor my voort y en heb ik gehad het wae een goede tyd Gaat maar kindteren gaat m art Ze gingen de nieunve laan af dicht naast eikaar De kllJmop die Adora tegen de bermen geplant had had deae nog idet ten volle bedekt De schemeruig wertfi Ke ier en ay voelden die vage peMUWOde fitenoning arvr zich kuHnen itte aUeen de Schotsche heide welflt als een adhte avond votgit op een moot en tbg Je huivert toeh nietT Je hebt het koud gefloof ik Uevelingv woet Roy pflotoeMug Lant my j dn dbek wat beter on ten officier van juaitiitie den heer Rflchard HendöFson büigestaan door de inteHigentie en tact van den bewcoiderenswaarddigen subsitituutechovt den heer Martin MJIroy De misdiadtiig ta büyicen een paar Tan de nieest beruchte stroopers te zijn geweest vadfer en aoon Onoto genaamd en Croöin Mc Rob b en yDavid Mc Bobb Zo werden lang verdacht en aondeo binnenkort dioor die actievie ambtenaren aanhet gerecht zyn overgeJeverdt toen ze bedrden omkwamen in een moorddadiRen twast wMaiihü de een dloodeiyk werd gewond ende ander zich aan de justitie onttrok doorBJch te verdtnnkan Uitt het bovenstaande biykt sooals vaak geibeurt dat couranitenberichten gebrddti r zyn op Bonuwiffe punten en méér dan wiordeniryk op andiër HOOFDSTUK U I adcn aaiilc egigfejaiooiit I Dniald Baljgracie a hooge ves wiachtia reaj werden geliAfcig voor h n elf niet igéheél veiPwezenliyM De heeren Mc Knlgfit en Mc Math hadden ontdeddt diat van het Igeheelle erfgoed slechts de geringe som van £ 12 000 waa ovengefaleven Maar op den tyd waarvan hier aprake as werd £ 12jOOO niet voor een kleine som gierak Ldl in GaJ oway Het trof tkareaiboven byzonder goedl dat de heer Chesoey Barwthinnock die ook veailieaen had geleden een deel van zyn bentting wüde verkoopen aoodat in naam Donald Belgracie maar in werkeiyUiegd Roy en AdoraMc OuJBodc eiffem ini wirdla ma mb aaniieniyk stuk gmondi aan weer zü ten van het Huis van Miuir Hun eensite werk wBfi een ndeuwe laan te maken dfie direct naar het dorv iieip zoodot de aombere Uoof ma Fludiamin en de tragische herkneringiftn van de moerassen van Bambarroek venmeden knniden wurdeo 94 i Na lang mpT en weer piraten en op dringend veraoak an aharon self stMmde het jonge paar er toe 0 p het Huds van Muir te wanen Mwbr eerst werd er een vleugel bygcftwuwid van Invee vnfic üngen en een kamer rechts van de deur is voor den oudien schooJmeester en z n boeken befitemd Hy had aijn tyd van glorie geheel en al vcogeben en hÜ versufte hoe langer hoe meer iTegen het eind van het eerate jaar aedbit ze het Huis van Hiuir hadidbn betirokJken gangien Hoy en Ajdoira op een stillen avonid in Augioatus uat voor hunne gewone wanNMing In de sdiemering De headb bioeide iMot dat jaar n kreeg nu Kiist haar warme mode Uenr Donald Gracie donnneide over ayn boek maar werd even wa doer by hun vertrek mO goeden nacht Roy zei hy en s tak s jn hand uit iom ons maar wner eens giouw opEoeben We zuUen dan nog samKm een bladuydie lenen nwar dtan beter iioori Waar ga je heen Akiora mijn fcind Acb met Roy tot aan het hek lachte Aidora 4k aaj op tyd teoug xyn om u Df r bed te hrengen Ja doe diat set bij Xk hM gehoord dat er decfate indMcliMi roochEwcrven Sludt het schoettiek soecC maar Uyf nüt lang weg Niolii ia km oara aat ato dbt en Jooa tnoii iMtt tlwi ait f I