Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1921

f Minister iVI W F Treub extra Vorstenlanden Zandblad dekblad CW ttla a f pon rcl Prima handwark Fabrikant FIrnna A H ü VlflJTENBlJRG Sigarenfabrieken te Leiden 1 Filiaal Tabak en Sigarenmagazijn DE HERDER Wijdstraa 43 G oe Tndaa LANBE TIEHOEWEB 27 HEEFT IN VOORRAAD Blauwe Dfüiven Tafelperen Tafelappelen Bananen Sinaasappelen Mandarynen Doosjes Dadels Nieuwe Vijgen Doffe Kastanjes Diverse soorten Nooten Blikgroenten tegen scherp concurreerende prijzen I Sanapepin 1 BSiaTABLETTEII Sterke zefluwen maken terkiB menachen Gelukkig wie ze heeft in dezen tijd die zoo geweldig veel van de zenuwkracht eischt SANGUINOSE is het eenvoudiK natuurmiddel dat de zenuwkracht onderhoudt en versterkt Prof Dr Nestor Charbonnier noemt de Sanguinose het beate middel dat hlj kent tot beatrUdins van de neurasthenie zenuwzwakt en al hare BcvolKen Wilt gij op den duur sterke zenuwen neem geregeld eiken daij iV n eetlepel Sanguinose Liefst een uur vóór den matutijd PrijH per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrygen bU Apothekers en Drogisten WACflT U VOOR NAMAAK VAN DAM A Co De Riemeretraat 2cH Den Haag Flesschen worden teruggenomen Afbraak te koop ± 200 000 Waalsteen ± 15 000 Hoil pannen IJzeren ramen hout enz T k iMM A T M OMIIia Au biiinik 66915 PragiatarlJ EJIHKT B Anthiver en Zalf oor Wlntarhandan rsrktOikHiM S B VAN LOON U k WOLF O L C tISOl il liaailiii IHU 30 UC T M leon Na m Sluit alle verzekeringen voor particulieren handel scheepvaart en Industrie tfiieiliDg Gouda en Omitrek en van iIb Hol Maatscluppij ïib Laiiilifluw Op Dinsdag 25 Januari 1921 des avonds 7 uur zal in het Café HET SCHAAKBORD te GOUDA ene LEZING worden gehouden door den H r 1 H W TH RBIMBRS te Wageningen met het onderwerp Waaphaan in daxan opiliakan tijil Osuda 22 Jan 1921 Het Bestuur der H M van Landbouw H N VALCKENIER DE GREEVE Voorxittar 88 80 M VAN VLIET Secretaria INSCHRIJIVINO wan niauwa LaarlinBan aan da HANDELSSCHOOL TURFMARKT BS GOUDA MACHINESCHRUVEN STENOIRAFIE TALEN BOEKHOUDEN HANDEL8REKENEM HANDELSCORRESPONDENTIE ENZ OPLEIDING Typiit Stano Typirt e Boekhouder BaodeUoorrespoDdant Post en Telegrafie ens OPLEIDINO voor Meroariui en Vereeniging van leeraren PRIVAATEN CDRSUSLESSEN CURSUSLESSEN in all vakken behalve machineiohr iven B ff per maaiiri e F ITUDIEFONOS Kostelooie opleiding in verschillende vakken voor onvermogenden Verzoeken Hhriftelp indienen aan de DIRECTIE TURFMARKT 69 GOUDA ONDERWIJS door oed en ervaren leerkrachten MT Curtui SPAANSCH Kosten f6 per maand LUITIMO der intchrijving SS Januari a 8 579 PROSPECTUS EN INLICHTINGEN GRATIS 80 KOOPHA NDEL SIGAREN NIBUWI COLUMBIA NIBUWI S rinia 10 oanta Sigaar met fijn Sumatra andblad dek onberispelijk van brand en smaak LIVANO S Sipj RKTTBN van deie bekende Egyptische Sigaret Is ons de vertegen woordiglng voor Gouda e o opgedragen ook In kleine tra 30 hoeveelheden voor H H wlnksllers verkrijgbaar D G VAN VREUMINGEN Wijdstr aat GOUDA Ca Aa Ba Banizinger GROOTE OPRUIMING ZIE DE ETALAGE KOOPJES KOOPJES lyDe Groole Zwaan stoom en Chemische Wasscherij TELEF 540 GOUDA EERSTE KLAS INRICHTING Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon de hoogfiJDe 10 et sigaar B W VAN DE PAVOOROT LAMGE TIEHDEWEGJMa GOUD GROOTE ÖPRUIMING van al onze goederen prijzen ver beneden tegenwoordige fabrieicsnoteeringen ALLES MOET WEG Wegens vergevorderd seizoen worden alle WOLLEN en GESTIKTE DEKENS tegen enorm verlaagde prijzen opgeruimd 0flzeilekeoprijzeozijflruiiii401omlaa l Vraagt eerst onze prijzen alvorens bij anderen duurder te betalen Tal 313 DOILAS THEE P Jtwalltelt tot laagsten prijs ie ao as as aa se en 4o et per ons GRUiSTHEE 20 en 32 et per ons HALF OiVI HALF 20 22 25 en 30 cent per ons Alom vepkpllgbaar nx Groote Prijsvermindering van Bloembollen zo A HENflRIKSEII i ZONEN WESTHAVEN 30 TEL 324 GROOTE OPRUIMING in DE GOE DKOÜPE WINKEL Alle restanten BRUIN ZWART en VILT SCI IOEISEL 582 worden tegen SPOTPRIJZEN verkocht w VBROBLUK PRMZKN BN KWALITBIT KLEIWEG 1 hoek Turfmarkt Do Oposslopdopll van Dollelinan s KooUaliali gd de lekeode Uli K BERLiJN St Anttioniestraat 16 Tei int 589 Tovons OpossIop In de bekende merken Cigaretteii PRIMA KORT 16 cent per half pond Engroa En Detail ZEEMLEDER 4356 ZEEMDOEKEN 30 SPONSEN DWEILEN COCOS WERKBOBSTELS COCOS STOFFERS ENGELSCHE BEZEMS Eni Enz T ANDERS riRMA WED P DITBNDAA4 Bezemen Boratelfabrlluuit KoilMrattMl ID UI Kltlwetitrul 16 Adverteert in dit NmL fiOUDSEUE COUUNT ZATEBIUfi 22 JANUARI Itil TWEEDE BLAD Medlache Brieren Een beroerte II Vy hebben den vorigen keer gesieit dat de aandoening die wü met bov BngenDem len naam plegen aan te duitien berust op een bloeduitstorting in de hersenen De vraafi die thans op het programma staat en allereerst dient beantwoord teworden is deze waar heeft dit springen van een slagadertjo plaats Het spreekt van zelf dat elke slagader in de hersenmassa het loodje er bU kan neerleggen doch merkwaardigerw ze is dit practiach niet het geval en vinlien wü dat het complex van slagadertje in de linker hersenmassa meestal de dupe wordt Tot een goed begrip der zaak dieno vooraf even opgemerkt te worden dï t wy bij de hersenen min of meer oppervlalckig tal van lonea aantreffen van waaruit zenuwbanen gaan naar de verschillende doelen van ona lichaam Zoo vinden vrij bijv een z g n beepcentrum armcentrum apraakcentrum enz enz Tevens moet ik u hierby opmerkzaam maken dat de zenuwbanen elkander kruisen op hun weg zoodat byv het beencentrum dat zich in de linkerhelft van de hersenmassa bevindt correspondeert met het rechterbeen en omgekeerd Wij ontvangen tal van prikkelen uit de buitenwereld die via zenuwgeleiding byv ont beencentrum dat zich links in de hersenmassa bevindt prikkelt Die prikkel aldaar aapgekomgn gaat eveneens langs zenuwbanen wederom terug en zet de spieren van ons rechterbeen m werking en wel op meest gewenschte en door ona vooj genomen wyze Het zal u nu duideiyk zün dat van leze voortgeleiding weinig of niets terecht komt wanneer een bloeduitstorting daai ter plaatse is ontstaan Het spraakcentrum bevindt zich nu hoofdzakelyk links in de hersenmassa en van daaruit gaat de voortgeleiding die despieren noodig tot spreken in werking stelt Dit spraakcentrum ligt nabij het zooeven geAoemde been en armcentrum Het is nu juist daar ter plaatse waar zoo gaarne een bloeduitstorting voorkomt en nu zal het u tevens duidelijk geworden ziJn waarom wy zoo vaak een verlamming van de geheele rechterzijde n I rechter arm en rechter been aantreffen gecombineerd met spraakstoormssen De hersenmassa is opgesloten in een stevigen beenigen schedel Practisch gesproken is de inhoud van dezen schedel vrywel een constante en wordt deze laatste geheel en al door de hersenen opgevuld Wanneer zich nu ergens bIoe l uit de vaten stort dan za hiervoor eigenlyk geen plaats meer zyn en het noodzakelyk gevolg van een en ander zal zijn dat de druk in bovengenoemde holte verhoogd wordt Dit vindt wat de andere deelen der hersenmassa betreft natuurlijk geenszins ongea traft plaats daar deze veiiUMtffda deuk op de hersMtwi wwi rt en niet zelden prikkel ings erschynsel en optreden Uit een en ander zal my n opmerkzame leaeMea reeds voor zich zelf de conclusie getrokken hebben dat de grootte van de plaats gehad hebbende bloeduitstorting van het grootste gewicht is en de verschillende verschynselen die zich openbaren hiermede ten nauwste samenhangen Hebben wy te doen b v met een vriy aanzienlijke bloeding die arm been en spraakcentrum tegclyk aantast dan zullen naast de zoo even genoemde nevenverschijnselen die veroorzaakt worden door len verhoogden druk waardoor andere deelen der hersenen geprikkeld worden de daarmede correapondeerende ledematen geheel of ten deele ver Ge bOOrtOtijd en Karakter En wanneer bent u geboren Achttienhonderd Nee k bedoel m welke maand ebruan Februari t Spyt me meneer dankan er niets van komen Maar meneer Nee meneer ik heb de elTaring opgeciaan dat Febniari menschen over t algemeen niet je d t is k zeg mets ten kwade van u persooniyk maar t feit is dat onder de geborenen in Febi uari opvallendveel zwakzinnigen voorkomen ze zijn stumperig en onbetrouwbaar en nog heel watmeer siechte eigenschappen moet ik ze toe schryven op grond van m n ervaring Zoo ongeveer zou een sollicitatiegesprek kunnen verloopen wanneer de heer W Wijker leeraar aan een Byksopvoedingsgesticht te eeniger tgd de één of andere functionaris moest benoemen en dergelijke vriendelijke oordeelvellingen zouden alle ongelukkigen die in Februari of in September t eerste levenslicht aanschouwden en t een of ander wilden ondenemen treffen wanneer de ontdekking van bovengenoemden leeraar door ieder als juist erkend en in de practijk toegepast wei De heer Wijker heeft zich jarenlang bezig gehouden met de vraag of er verband bestaat tusachen iwrtanda geboortetijd en karakter waarbij hij t begrip tyd zoo ruim mogelijk nam hü dacht niet aan dag en uur doch alleen aan de maand der geboorte in afwijking der astrologen De heer Wijker verklaart op de eerste pagina van het boekje waarin hij het resultaat zijner observaties heeft neergelegd op t gebied der astrologie totaal leek te zyn Reeds in zijn eerste onderwijzersjaren de onderzoeker denkt nu zoo langzamerhand aan pensioen viel het hem op dat kinderen in dezelfde maand geboren zekere overeenkomst vertoonden Hy maakte aanteekcningen van de waarnemingen die hü deel en toetste deze zorgvuldig aan de g 1mgingen van nieuwe leerlingen Later ging hij ook volwassenen na en eindelijk kwam hü tot de conclusie Er bestaat een zeker veriiand tusschen iemands geboortetyd en zün karakter en deze conclusie handhaaft hiJ nadat hij door zyn werkzaamheden aan de Rijksopvoedingsgestichten met Jongens van allerlei aard en karakter in f is geweest en aadat hij dank x ü omsang m t dm hmr X SSootwa lamd zijn en tevens de spraak min of meet aanzienlijk gestoord ia Het behoeft nauwelijks eenig betoog dat ook het uitricht op een vrywel volledige geneiing hiermede innig samenhangt Immers hoe geringer de bloeduitstorting is des te sneller zal in t algemeen het bloed door de omgevende deelen zyn geresorbeerd en zal ook het hersenweefsel daar ter plaatse minder geleden hebben en in staat zy n zich geheel of althans voor h t grootste gedeelte te restaureeren Hiermfte zult ge tevens inzien dat de beroerte een aandoening ia die zich op verschillende wijzen kan uiten en zoo vinden wij aan de eene zyde gevallen waarin de patidBt e piotsehng ter aftrde tort en niet meer bij bewustziHi komt terwijl wy aan den anderen kant gevallen aantreffen waarin nauwelyks sprake is van het verlies van het bewustzijn doch de ziekte zich openbaart in den vorm van een plotseling opgetredtn duizeligheid Tusachen dese beide uitersten in vinden wy nu allerlei overgangen die ff u maar denken kont Wij willen voor den volgenden keer nog enkele nadere bijsonderheden aangaande deze zoo veelvuldig voorkomende ziekte met elkander bespreken Urr DE PERS Liberale fiuie De Loods Econ Bond sehrtJtt onder het hoofd De fusie Thans hebben zich de Economische Bond de Liberale Unie en de Neutrale Party voor de fusie uitgespi oken D Vrüe Liberalen hebben nog een slag om den arm gehouden zij wenschen eerst het resultaat af te wachten van vooi stellen om op verschillende punten van het voorloopig program o m de economLsche paragraaf belangryke wyzigingen aan te brengen Maar wy zyn overtuigd dat ook zy ten slotte met de fusie zullen medegaan Ook de Economische Bond immers het bleek op de Zaterdag j 1 gehouden algemeene vergadering stemt niet ten volle in met de paragrafen van het program voor de fuaie en heeft met name bezwaar tegen het wookI medezeggenschap in de vierde alinea van punt 8 aan het hoofdbestuur is opgedragen om te streven naar dit woord door overleg Maar ondanks dergelijke detail bezwaren ging de vergadering met algemeene stemmen accoonl met de motie namens het hoofdbestuur door mr Treub voorgesteld strekkende om toe te treden tot de nieuw te vormen party op den grondslag van het bedoelde ontwerp program wy houden ons ervan overtuigd dat indien in de vergadering der Vi e Liberalen de quaestie aldus gesteld wordt stemt gij in met het beginsel der fusie kunt gy u met de algemeene strekking van het ontwerpprogram vereenigen er zeer weinig mlaachien in t geheel geen stemmen zullen opgaan die zich daartegen verklaren Men IS by de Vrye Liberaleti alleen iets voorzichtiger dan bii den Economischen Bond Ten einde de kans te verhoogen dat men de paragrafen waartegen men beswaren heeft alsnog geamendeeSr Nksm krygen in den gewenschten geest sèooift men de eindbeslissing omtrent de fuai op totdat dienaangaaïide lekerheid fflK Tcricregttn terw ï daarentegen de Economische Bond in het vertrouwen dat het nog wel zal gelukken by t vaststellen van het definitief program de gewenschte verbeteringen aan te brengen reeds aanstonds de principieele beslissing omtrent de toeti eding aandurft Wy zien hierin echter niets anders dan een verschil van methode of wil men van tactiek geenszins echter een onrustbarend symptoom voor t welslagen der fusie tusschen de partijen welker vertegenwoordigers tot de opstelling van het voorloopig program het initiatief hebben genomen De Vrye Liberalen voelen even sterk als de andere groepen welke reeds tot de fusie besloten hebben de noodzakelijkheid dezer samensmelting en wy achten het ondenk studie gemaakt heeft van de psychologie en o a inzicht gekregen heeft in de classificatie der Karakters door prof G Heymans Om niet geheel op eigen observatie af te gaan en zyn allereerste aanteekeningen na zooveel jaren nog eens aan de vuurproef te onderwerpen venocht de heer Wyker eenige onderwyzers hem gegevens te verstrekken r omtrent hem geheel onbekende scholieren Deze gegevens vsrsterkten hem in de overtuiging dat de door prof Heymans vastgestelde factoren activiteit emotionaliteit en functie primaire of secundaire over de respectieve maanden curven vertoonen en dat elk mensch grooter kans heeft door den tijd zijner geboorte daaraan te beantwoorden dan ze te kunnen negeeren De heer Wijker geeft ter nadere toelichting bedoelde classificatie met verklaring der gebruikte termen Prof Heymans heeft acht grondtypen onderscheiden die kunnen worden gerangschikt op den zoogenaamden karakterkubus welke de schryvej eveneens in zyn boekje heeft laten opnemen Men bemerkt hü redeneert zuiver wetenschappeiyk en stelt langs dezen weg een tabel op waaruit o a blykt dat de apathischen voor t meerendeel in Januari zÜn geboren Zoo zyn hem ook enkele byzonderheden omtrent Februari opgevallen o a dat van 840 delinquenten waarover hÜ een onderzoek instelde 177 geboren waren in Februari 80 in September en 77 in Haart De overige maanden leverden kleine aantallen Even oppert de schrüver de bedenking dat deze verransende uitkomst misschien t gevolg is van de omstandigheid dat omstreeks Mei de meeste huweiyken worden gesloten toodat in Fefcroari en Maart de meeste geboorten zouden plaats hebben maar hü betwyfelt dit omdat het ook zyn aandacht getrokken heeft dat een groot aantal zwakzinnigen in Februari verjaart By beide tellingen werd hy ook getroffen door de getallen van Februari Maart en September Februari en September lyken den heer Wyker kritieke maanden Nog geeft hy een tabel om aan te toonen dat elke maand wel deg iyk haar eigen overwegend type draagt Wel geeft hü toe dat de erfelykheid inzake het karakter zeker wel de hoofdrol speelt en toch komt hy ook dan tot verrassende resultaten bf t vergelyken van geboortetijd n kanücter van kinderen en ouders wat met t voorbeeld van een dct flöhrtfver zeef bekende familie wordt to MH t Tenslotte vHUwl d hnjver naar de oonaak vua htt vasftud toswhen geboorte baar dat ók algememe beginselen neergel gd in het voorloopig program hetwelk toch het resultaat was van een compromis waartoe uitent bekwane voormannen uit hun midden hebben medecewerkt niet hun sympathie xouden wegdragen at moge het zyn dat de uitwerkmg daarvan op enkele punten hun volledige instemming niet heeft De omstandigheid overigens dat ook ter vergadering van den Economischen Bond bezwaren werden geopperd van ongeveer geiyksoortigen aard als In de kringen der Vrüe Liberalen worden gevoeld geeft alle aatüeiding tot de verwachting dat wanneer straks van de zyde der Vrye Liberalen de voorstellen mochten inkomen om enkele paragrafen anders te redlgeeren hun verlangens stellig een welwillend oor zullen vinden Wy biyven dan ook ongeschokt in mce overtuiging dat de fusie ia beginsel een feit is óók voor de Vr e Liberalen al staan dexes op het oogenblik f o r m e e 1 er nog buiten 0KHKNGD8 BKRICHTIN In de omgeving van Apeldoorn komen in den laatsten tyd sooveef vossen voor dat deze dieren bfl de bebouwde kommen der gemeente de tuinen onveilig maken tot schade van de kippenliefhebi er8 vooral tot schade van de beroepshoenderfokkera Gisteren vertoonde ich zelfs op klaarlichten dag een groote vos in de bebouwde Iram Op het terrein tw Houtjes aan tien Amhemachen weg waar groote complexen arbeiderswoningen stttan wei d het beest gezien in het eikenhakhout van een brokje bosch dat tusschen de bebouwing is uitgespaard Er weed door heele troepen volk yverig Jacht op het dier gemawtt maai Reintje was slim geapeg om zich niet te laten vangen Tusschea de in aanbouw zünde woningen is hy apooHoos rardweneni Acht kinderen in een hongerkrot In de N Prov Gron Ct deelt de heer W A Vr oegop iets mede over wat hy in een paar krotten in Groningen zag dat zóo ontzettend is dat pii gemst durft zeggen erger kan het ne geps zyn In een hok kruipt en stempelt een achttal kinderen om of juister gezegd een zevental want het jongste dat een maand of drie kan zyn hgt nog m een soort bak De anderen anderhalf tot negen jaar woelen op den verveloozen planken vloer vol gaten en I eten dooreen of zitten op een omgekeerden emmer of een stuk met stroo gevutden zak slaperig voor zich nlt te staren Eten is er dikwyis niet zelfs geen droog brood De moeder werkt van 8 tot 6 en komt één uur thuis om de kinderen te voeden ls er iets is Dan krygt de kleinste de borst en de ouderen mpeten maar hopen dat één der buren zoo genadig zal zyn hun een rest van een boterham of eert schyf koolraap toe te werpen Verleden week hebben ze nog twee dagen enkel koolraap gepad Van hooren zeggen weten zy dat er ook warm eten bestaat Hun moeder leeft met een man die 6f lanterfant f werkt voor den kroegbaas terwül ook d vrm ift drinkt Bet krj o8t dat uit zyn leven met de vrouw geboren werd beschouwt dezen kerel als ballast Hulp aan dat gezin in den vorm van geld zou een spekken van den kroegbaas zyn Kleeren worden naar den lommenl gebracht Alleen ontzetting van de moeder uit de voogdü kan de kinderen redden die dan in een andere omgeving moeten worden opgenomen na eerst gereinigd en van wonden genezen te zün Alg Ned Grondwerkersbond De Algemeene Nederlandache Grondwerkersbond heeft Ztmdag j l drie districtsvergaderingen te Zwolle Utrecht en te s Gravenhage gehouden waar de volgende voorstellen werden aangenomen die aan de tyd en karakter welke hy erkent nog niet voldoende te hebben opgespoord maar een hoofdfactor lykt hem de tyd waarop de vrucht ontvangen gedragen werd en tot rüpheid kwam Het lykt den heer Wyker een axioma dat twee kinderen van dezelfde ouders in karakter moeten verschillen als en omdat de moeder het eene droeg in wjnter lente zomer het andere in herfetwinter lente daar s menschen stemmingen wisselen met de Jaargetyden en zelfs met de maanden Aan de hand van weer een tabel gaat de schryver dan na welk een karakter het kind hebben moet wanneer de ouders zus en zoo en het geboren is in die en die maand Het is ondoenlyk alle tabellen etc over te nemen De lezer die zich voor deze kwestie interesseert kan zich het boekje G boortetyd en Karakter door W wyker verschenen in de serie Uit Zenuwen Zieleleven uitgave HoUandtadrukkery Baam zonder veel kosten aan chaffen We zullen ook niet het schema opnemen dat de heer Wyker ontworpen heeft voor de zes typen waarvan V en VI onderverdeeld in a en b wauin hy de menschelyke karakters onderscheidt en waarin hy de gedragingen der betrokken individuen thuis op school en m het leven formuleert Om de allergrootste nieuwsgierigheid te bevredigen vermelden we kort enkele conclusies Ie alle in Januari geborenen zün kalm en rustig ze vertoonen weinig activiteit en staan meer onder den invloed hunner secudaire functie dan die der emotie Het type I komt hier sterk uit type I in t leven gewichtig doend fatterig opzichtig beunhaas op gebied van sport en kunst Onbetrouwbaar ete Opvallend groot is van de in Februari Kierenen het aantal zwakzinnigen De in F ruari geborenen ataan sterk onder den invloed der emotie en vertoonen weinig activiteit De in Maart geborenen beantwoorden in hoofdsaak aan het April type zie hieronder Ze zün wat sterker van liefaoam en missehioti daiurdoor ook wat opgewekter en Onder artlef wordt hier ttiet verstaan werkxaom Üverig In de psychologie heet actief hy die niet Juist dikwüls maar die odk hli weinig geümotionneerde Bwtievea tet faanddia overgaat Geëmotionneerd is htf die niet Juist veel maar reeds bU gerinte aaoleUlBff tot veraiidertii van cmoedatourtoad koaet patroonsbooden zallen wordMi opgezonden voor de landeMjke overeenkomst welke 1 Mei a B moet in werking tretlcn Het contract zal geldend zün voor bouwgornd en waterwerken 2 uurloon geiyk de geschoolden ƒ 1 05 3 ziekteuitkecring 80 Vr 20 wekm 4 bepalingen dat de patroons geen ontzag kunnen geven om de feestdagen te ontloopen vooruitbetaling 6 by aangenomen werd zal uitbetaM worden wat verdiend is over de 8 werkdagen 8 by vorst zal van de eerste zes dagen 70 r van het loon betaald worden 7 acht vacantiedagen met dubbel loon Wacr een onteporitig GiatermonKen lu nohili Hadv irMim de locomotief van een gwedewntrein oa1fc iK ard iBeireoioiillUkie ongduUoen haJden niet ipla t Het o ar OT riDaer owierrindt iffortrairtnc Makioe in de Zoanetreefc De firnm HoemeukAl Laan cifteatreese van de olsefabrwJc De Tocdoonnst fte Wtomieareor hwft met injpang van 1 Bebmuri a aan een IfiO ttU harar bjAkIjiera h t w rk wteigeoB slapte opigezegd De iresDeerande oHbeidera dica 70 in getal Builen het bedHJf voooiobniia no oaaade houden Tüdens te mobnUaatóe heeft die Lrma londJonka akedieelen atdLsrtuuiid fter fabneken haar perswwed in dienai gehouden Ktoor het doan venrichteai ven lanUarbeid len aü tot een dier Loateten behoort wetee tot ontslaa ovwrnaat De vftbt hprÜ in Dkm Ha K veitoogd In haar op 20 Januari gehoudeti weriraÜierjqg beMJont de Gtravenhaaieache R K iVilee diiiouw rftv reeni io r St Antoiuu ide vrijxen van heit PumWleaseh met 30 ct nwr KvG te veriocen De e GnmotaadOMlie VJ eeohhouweirs j rvereeoiRing Eeeidracht n m een s liik besluit ONS PLUIMVEE D andere kapt van Av mvdaille Niet altyd gaai het Jon kir penhoude naar den zin Soms heeft ook htj met tegenspoeden te kampen Dan is t zaak de oorzaken te leeren vinden die tot het kwaad aanleiding hebben gegeven Kent hy die don is hü al een heel eind op weg om veel te verhelpen of beter nog te voortomen Een gebrek dat by kippen en vooral ook by fazanten voorkomt Is het eler pikken De aanleiding er toe zal wet altyd zijn dat een ei woidt gelegd waaraan de kalkschaal ontbrak of dat deze althans zóó dun was dat de minste aanraking met den snavel het omhulsel van het ei deed breken Het leggen van zulke weekschalige eieren vindt vooral zyn oorzaak in do inwendige ve eid der legorganen waardoor de vetlaag de vorming van de vereischte hoeveelheid kalkdeeltjes belet Een oordeelkundige Voetlering waarby van den kuikens tyd af gezorgd wordt voor de nootlige hoeveelheid kalkhoudenile tteelen dt et in het bloed die stoffen groeien welke tot de normale schaalvorming ntKxUg zyn kfeer keevwt we tot het eier pikken terug Elke kip beeft de natuurlüke gewoonte naar het door haar gelegde ei niet alleen te kyken maar het ook een weinig onder haar borat heen en weer te rollen By die behantleling aneuvelt het dun schalige ei en komt de hen zelf of haar vriendinnen al heel licht er toe tien behageiyken inhoud naar binnen te werken Zelfs een büna normaal ei zou op die wüa veiloren kunnen gaan Hebben ze den smaak eenmaal beet dan is het gebrek nog zoo gauw niet afgeleerd De ondervinding leerde ons dat men zich er tameiyk zeker tegen kan vrüwaren als men niet nalaat aan jonge hanen en hennen wekenlang vóór den leg in de ren een of meer kunsteieren te geven om mee te spe iets meer actief stellen hooger eischen en vragen meer levensgenot De A p r 1 l mensch iS m groot gezelschap niet op zyn gemak houterig en linksch en daarmee lynrecht in tegenspraak kan zeer goed een gezelschap bf eien en vermaken Veel Aprilmenscheji zün lichameiyk zwak en zenuwachtig Hun werkzame aard en stille activiteit wyst op een taai uithoudingsvermogen maar maakt hen ook vroeg oud en alle Mei menschen zyn levendig en üp wekt Hun emotie dryft tot levenslust en activiteit Juni levert een voortzetting van het Mei type Enkele melanchoüschen als overgang tot de in Juli geborenen die over t algemeen niet sociaal zün naar ideeën jagen dweepsilek en machtend zyn In Augustus IS sterk vertegenwoordigd het type dat letler uur van stemming verandert en de omgeving dupe van zyn stemming laat tlat liever allen te vriend houdt dan één vriend heeft en dat meer behoefte aan t volle leven tian aan zelfverdieping heeft Onder tie in September geborenen is sterk vertegenwoonligd het type dat ongedurig IS wisselend van stemming humeurig is en gelyk wil hebben lUit met vriendschap en humaniteit te koop loopt en steun en leiding notMÜg heeft Het type iiat in October ter wereld kwam is o a eigenzinnig heerschzuchtig propagandistisch breed sociaal toch egocentrisch zyn breed gebaar belooft meer dan t geeft By November staat aangeteekend dat in deze maand geboren wonien vertegenwoordigers van drie verschillend type er zün er die veel overeenkomst vertoonen met de Juli menschen dan is er het type dat geen bezwaar kent en zün eigen weg baant en het Augustus type Tenslotte komt onder de in December geborenen krachtig naar voren het type dat zich een eigen weg baant oud is voor zyn leeftyd harteiyk en vriendsehappeiyk is zonder wounlen of gedoe tot hulp en steun bereid If en propagandistiwch treeft tmder de leuze Excelsior Bij hen is er een sterke neiging tot zei f verdieping en om ia de eenzaamheid te zoeken naar de oplossing van levensproblamen Overigens zÜn ook nog een drietal andere types vertegenwoordigd De 8chrüv r beshiit ijn besehouwingWjuineer het veiband tusschen geboortetyd en karakter werkelük tOAt waoaeer de aancedalde trp weritelifk in de aaagewv ten om er sich mtx op te pikken Met verbasing en in tameiyk lang onbewegetyke houding wordt het kunstei aangestoanl Een treedt nader geeft oen stoot met d m snavel Ook de anderen volgen maar al heel gauw wonlt het venier ongemoeid gelaten Tocli verhuist het ei van den eenen hoek naar tien anderen 0 k in de legnee ten liefst guiten het nachthok geplaatst moet al vroeg zoo n kunstei voorhanden zyn T at moet nooit overbodig geacht wonte het nalaten er van heeft verstrekkende gevolgen letter neemt men uit de ren net kunstei maar weg di cht In het nest bltfft het aanwezig Ook de hoogte der rustliokken is hierby van belung Ztiodra d e te hoog zün lal een el breken tlat in den vrt egen wintermorgea van of tien stok wordt gelegd Met een la gen stok byv 29 centimeter hoogte en eea dikke zandlaag in het hok vinden ft het gave ei s morgens misschien bemomt maar in elk geval heel Zoo gaat het ten minste by on t en dezo twee zaken achten wij de beste vtiorbehiKKlmiddelen Van alieriei kwalykriekende en leeiyk Hmakende middel tjes zagen wy by anderen nooit baat De snavel afbranden is totaal doellouj en wret l l n legnest met een bodem zóó gemaakt dat het gelegde ei ditdeiyk wa mU en onderin terechtkomt zou kunnen dlenes Afmaken zou in sommige gevallen noodlit kunnen zyn Vóór men hiertoe overgaat km men het volgende nog kunnen probeeTen Men mengt een pond hars 16 gram lynoUe 80 gram zuivere spiritus warm door elkaar Met leze massa vult men een of meer elei schalen die met gips verbonden worden Pikt nu de ondeugende hen m dfl taaie massa dan zal deze aan haar snavel kleven en de hen zal met grotite moeite er van vrii raken Dit bevalt haar zoo weinig dat Kf het eierpikken wellicht nota t Een antlei mltldel is nog te beproeven Men legt een heel ei iq een bakje vtd met petroleum De elerplkkers komen nadertiy Ze pikken het oi stuk dat zün inhoud direct met de petroleum vermengt Een paar po langen worrjen nog gedaan muar die vallen niet mee De kans bestaat dat de ellendige smaak ze den lust doet vergaan eieren op te peuzelen Toch dient men steeds gi reed te zün deze pi oef te herhalen In de ren brengt men in voldoende hoeveelheid geklopte kalksteen stukje gewone houtskool fyn gt broken zeeschelpen over het zachte voer eenigelepeltje tot poeder gemalen eierschalen van een koekbakkerü en veel groen Ren fout Is ook hei nalaten van dieriyk voedsel vooral hy opgesloten kippen Dan elke week een kleine portie sulver paardcvleesch gehakt geen Ingewandenrommel welke vrüwel geheel woanleloui IS Men mengt dit gehakt door ochtendmeel en voert het dan ineens op waanloor liederf wordt voorkomen t n h t niet iian d veeren kleeft Inrichting van het Nachthok De grootste fout tlio door ptuimvechoudem gemaakt kan wonlei is overbevolking Hoeveel kippdt op de beschikbare ruimte te honden is een hoel belang ryk punt Het kan gebeuren dat men u zegt Wel hier kon Je beet twlnUg kippen houden en dan ih er nog geen pioacrfgenoeg voor tienl Wy hebben juist altijfl en overal kunnen opmerken dat men van weinig dieren ondndig meer pleisler en profijt heeft dan van veel De beate de lade rvmdingrykKte liefhebber moet zichzeiJ steeds ntt ag vourhoudeo Pas op laat k met te veel aanhouden laat k me beperken Voor opgesloten kippen mt et men minstens rekenen een vierkanten meter per kip Alleen voor de dwergen of krlcltjes kan dnt minder wezen die kunnen met een weinig overieg op zeer beperkte ruimt met mecfn gehouden wonien en geven diwr hun levendig temperament een aardige stoffeeriniT voor een heel klein tukje grontl zen maanden thuis behooren dan xuu date theorie voor het gewone leven wel deg dyk woante hebben ik denk hier aan sollicita tjes het kiezen van dtenttpersoneel vrienden echtgenooten aan de richting waarin men zÜn kinderen zou sturen examnni fahigkeit enz Wanneer het werkelijk bestaat lic schryver mag deze reiierve wel inakoa Zyn theorie is zeker heel merkwaardig maar ook gewaagd en wanneer geen omlorloekingen op veel jrooter haal dan hü Ineeft verricht zÜn roncluHien komen bevestigen absoluut onaannemetyk en eigeniyk gevaarlyk wat ze trouwens ook Hü juistbevindlng zou zün omdat ie tot nehro melijke onblllykheden zou kunnen leiden Men zou al heel gauw gaan goneraliseei cn immers hoe zal men uitmaken of de in April of m welke maand gebowne met wle n men te maken heeft een uitzondering op het voor tlie maanti aangegevm type is Zoo zouden onderwüiera de kimlv ren in stede van beter mimler begrypei by sollicitaties wertlen geschikte pretm denten afgewezen op grond van hun geboorte tlatuni en allerlei verwikkelingen zouden het gevolg zün Nit waarschuwt th chrüver wel door te i ggen Men kan nk l aldus redeneeren Ik ben in Juli geboren en tlus zoo en zoo maar zelve begaat hü deae fout tloor enkele hIatlzüdMt te voren te verklaren Kwam er na enkele janiti obser atie een April kind op mÜ ef das was ik dadel ük wÜ spatleeren Rett G Crt met mün diagnose klaar t hter afgezien van deze bezwaren w getotïven niet dat de heer Wyker het bü het rechte eind heeft We hebben vsn dit vraagstuk geen speciale studie gemaakt maar wanneer we t karakter der ons bekende personen toetsen aan het tj pe waai toe ze volgens hun geboorte maand zijudeii moeten behooren kunnen we geen overeenkomst onttlekfcen We kennen menschen dd op denzelfden datum geboren zyn reetls in hun jeugtl eer contrasten dan geiykrozin den waren en die later geheel verschillendikanten uitgingen andere menschen in tt zelfde maand geboren die eveneens in niet op elkaar gelüken Vooralsnog kunnen w de studie van tien heer Wyker niet waardeeren om het resultaat en de conclusie waartoe hy komt hoewel zü Ferk lezea iwaard is al was t alleen maar uindal men hierdoor weer eens herinnert wordt aan tic waarde van karakterstudie als wMtanii voor den tungang met kinderen of volwas n M