Goudsche Courant, maandag 24 januari 1921

59e Jaargang Admliiiftratie Tekf InUrc II Breciea een HJstje met examen optgaven aal i tiiea dSe weJ eens slachtoffer vwn zoo n g este lij ke opemtïe geweest is gedacht hebhen bij het leaen van ie 41 ragen die tien Ehiitschen deakiuwlSgjem te Brnsijel m Deceanber saijn voorgelt i Hoe vedclaart g Itit Oip wielke wijze is ó t aus hoe ikonrt ge tot d at ahlfuh iluitlldleti die vTa en iv flaTOip iie Duiteche expeiits moeaten trflchitem een poescndi en een tte entente bevire iöigciKl antwoord te geven een tadk itiioeilijker dan oont een examanamiiua zach heeft zien voorgelegrl t Welote dan ook terecht eeniige mmvnsgaeari eid hoe men te Berlu in dat lastige zaakje zk u optoajppen De I uutsehe regeenng moet zirfi vtu oeti van haar plidit gekweten hebben althans de Times hieUit diat het Duitache ant vx Oir l jngrehomen wh en dIat het ovor t algemeen als voktoemlle moet worden beisohouwiJ hoewel de Dmtschers op Bomrai e vi agen toch het antv WKH l schuldig hieven Voor zoowöi de towe sitie van Ie sohadeioossitedling diaai m uit het rijik den theorie mjior diat der harcite werfcelü tóheid wii JI oviangetoaciht De antwoon len oip le 41 vraiKeii bieden een zekeren grondblag waarop een schattuiig van de ilraagikracht van Duiitschland ÜffvoTimcf kan wonden en die bereiidnvjliig heait düi Huitscbe peig ering om die bepalingein van het wredlesveTdj ag ten uitvoer tf brengen EchiUsr van dte 41 vi agren zijn Cl 15 onbeantwooitü g Meven met die opmerking lat men faarover eei t naar Berllljn moest bei aadslagen In enkele gevallen meent te Tlimes echter dat dfit uitstel met noodiaaikelyk was Wiat de kwestie van de tBpaagfloraciht van I uitschland betreft kryigl men dioor vers oh il lende voor ibeeUlen len incïrak 4tiat de directe bela img awaar ik maar dlat er m de richting an iu ecte bela tmigen veel meei zou kunneji wK r len gedaan Er wKXPiift op K vieyen tat gedaiiendie het loopendie jaar het R eèeöle stelfeel ter diirecte beia tingen vei nderdl is en m die handen van liet r i i=i geconcentreerdL Deze veiramlering beteekent samen met de mivoeritwï van naeuwc belastingen in het ioo pcmie iaar dat zonder dat nteutt e lasten op de bevolking worden gelögil het natnonale inkomen in het iveivolg aanaienlykk vermeerdenl zal voidien De Duatsohe rogeermg neemt o p zich Lavendel en Oude Kant Naar het Bngel ch van MYRTLE REKfD Geautoraseerdie vertaling vun I P WBaSMiINK w ROSSUM Hadmk veribodlen 3 uffrouw Thomc juJYuwuw Thome iölttnk een schelle stem ikom hier Gauw Wat als een djoek snelde Ruth naair beneden on vondj Hepisey in fe hall Wat ls er gcft flipd Iwacht zii hijgeml uit J e h met uw koffer gekomen antwwoixkle het opgc vonxien medsje Waar mlt u Jat die gezet wsordft tn de voorioamer op he zaïden antwwwdïDe zi nog altüd wat versciiiiktt maar Wü dat er niets emstigers gebeurd e Je m et met noo schreeuwen jHet avondeten m gereed antw arüHie il PBey achteloos en Ruth vwlg ie haar iar Ie ideioe eebkianier Tepwül ysj at ondiePvaToeg aü het meisje Steekt juffrouw HaiÖiaway eltoen avond de lamip op de lolóerioamer aan 4b jufflSroiuw ae maakt ze oofe zeif e Auxm en vult ze en loet ze eiteen moreen ei g nhandóg uit Ik mag er nooit aan raken Waarom moet dSe diaar eigenlijik atiaan Bc weet het niet Maar zö weet het lf oofc niet M ar Hepsey hoe is ïat mogeMjlt Wnarom bou se düt dbeo aoiuJer eenige Aan bet vr uit loopen zijn onmiakenbaar veel voordcelen verbonden Ten eerste zullen ze zit h dan altUd voldoende van dierl k voedsel wormen slakjes insecten enz kunnen vooraien Verder vinden ze de onmisbare stukjes kalk en steen zoo noodtg voor een volledige apyavertermg en wat wel t oürnaaraste is de behoorlijke hoeveelhoiU verach groen een eerste vereiscbte tot hun groei en bun onderhoud In verbinding met de granen die bun in de jui ite hoeveelhsUi en verscheidenlieid toegestrooid worden bekomen de dieren zoodoende al de aiottea vereiaclit om een goed aantal eieren te kunnen leggen en daarby in conditie te blijv £ r Ku n echter ook nadeelen verbonden aan dan vrüen uitloop Ze kunnen door hun guU aigheid gedreven verkeerde ja zelfs vergiftige De ondervinding heeft verder ook bewezen dat eieren van goed in een ren verEorgde foktoomen by bebrocding ewn goede resultaten opbrengen en de kuikens in niets achterstaan Voor kleine kuikens zUn de daar even genoemde gevaren nog grootar In alle omstandigheden is er toch een goed nachthok noo liR en bovendien een afdeeling waarm do dieren opgesloten kunnen worden een ren beschut tegen regen sneeuw scherpe koude winden en uitersten van kou on hitte BU het maken van een praktisch nachthok gelden als hoofdvoorwaarden Ie dat het volkomen waterdicht is afgedekt liefst met een goed afbellend houten dek waarover asfaltpapier liat bovendien nog met mastiek besmeenl is Zulk een dekking is wellicht niet goedkoop maar duurzaam en vertrouwbaar als er tenminste niet overgeloopen wonlt 2e dat de vloer of bodem van het nachthok aanzienlijk verhoogd ie aangelegd en dus geheel droog betlekt met een vr j dikke laag zuiver zam of turfstrooisel 8c dat de zitatokken oordeelkundig zön aangebracht 4e dat de legnesten buiten het nachthok geplaatst z n 5e dat de ventilatie eenvoudig en doelti ffend la 6e dat het voldoende ruimte biedt voor het aantal en er in vertoevende kippen maar dat het daarentegen niet te hoog en das te groot gemaakt wordt zoo Iat het in den wintertyd onbehagelijk koud bl ft Een goede vimtilatie wordt verkregen door achuifjes of klepjes aan den bovenkant vlak onder het etfnigszins overstekende dak Doch wanneer niet ongeveer eiken KINDERCOURANT NADRUÏ VERBODBN Art 1 AutaurBwtt AAN DE JEUGD BruRsel 17 Jan 21 Nu ben ik in Brussel en heb toch haaat beel seen lust jullie iets te vertellen omdat ik zoo n ontzettende hoofdpijn heb Wat zal ik vertellen dat het hier al een paar dagen even hard regent en waait als in Holland Gelukkig speelt Elsje erg prettig met de kleuters hier vooral met Beppie met Hans kan ze het niet zoo heel goed vinden die is een beetje erg bazerig en huilt gauw b Morgens speelt ze meestal thuis en s middags gaat ze uit meestal naar de stad dat 18 een heele reis stel Je voor dat wij s middags zoo even naar den Haag of Rotterdam gingen om er een boodschap te doen En dat jullie van uit Gouda in één van die beide steden op school waart en s morgens werd weggebracht en b middags werd gehaald en dat is warempel nog dichtarbii als dp school van Hans t Ls zoo mal dat je hier haast geen kinderen ziet op straat Op straat spelen zooals onze Hotlandsche kinderen doen met voetbal of vliegende hollander of autospel of krijgertje of wat ook dat wordt hier nooit gedaan Als je kindoren ziet zijn t opgeprikte modedametjes of meneertjes Stel je voor zeg ik zag in een winkel allerlei echte handschoenen geen wantjes maar met 5 eigenwyze vmgei tjes eraan niet van wol maar van leer voor handjes zuo groot fUs van onze Dickie Arme stakkers Als je soms kinderen in de tram aantreft ik zag er tot nu ti e slechts n en zat meestal per dag in 4 verschillende trams zijn ze als muisjes zoo stil eivnai Er zit geen leven in gewoon Onze Hollamlsche rakkers Hans Elsje en Beppie worden dan ook telkens woedend aangekeken en een diep verontwaardigde conducteur begon tegen Elsje een vreesolijk standje in het Fransch omdat haar voet bÜ t plotseling stilstaan van de tram langs zyn broek kwam Je hati het gezicht van Elsj moeten zien Ik begon zoo onbedaarlijk te lachen en heb den man in t Fransch gezegd dat een Hollandsch kind zijn standje toch niet begreep Ik zal blij ziJn als we weer in Holland zijn Zoo zie je hoe je je land nog gaat waardeeren T ag kinders tot volgende week CORRESPONDENTIE Roosje Gelukkig dat Je weer beter bent kindje En alweer naar schooi Ik hoop aan je verjaardag te denken maar zul je niet boos zijn als ik het vergeet het duurt nog zoo lang eer het zoo ver is en er ia hier zooveel afleiding Wil Je gelooven dat ik t net zoo prettig zou vinden als m n zuster in Holland woonde in een mooie atreek ergens buiten bij boBch en hei 2ij vindt het hier zelf ook niet rg pnttlf I dag de des fnachts gevallcu mest wordt weggehaald ontstaat er in het hok een scherpe ammoniak lucht die vaa nadeeligen invloed is op de dieren die er een vaak zeer langen nacht in door moeten brengen Het witten aan de binnenkant is aan te bevelen Men gebruikt daartoe gewone witkatk waarin op een blikje aangemaakte dunne kalk een lepel creoline benevens een weinig in warm water opgeloste dextrine of ander plakmlddel waardoor de kalklaag niet zoo gemakkelijk loslaat afgeeft en de afgevallen schelfertjes soms in de oogen d r beesten lastig kunnen worden Nog even ziJ opgemerkt dat men juist duur uit is als men bij het timmeren van het hok gebruik maakt van pakkistenhout Dat geeft slordig onduurzaam en door het vele afval nog duur materiaal Het beste is geschaafd en geploegd droog hout te gebruiken dan behoeft er niets verzaagd te worden De toegang tot het nachthok is een gocdsluitende deur met slot waarin liefst een klein raam om een weinig maar vooral niet to veel Itcht te hebben De toegang voor de kippen zélf is een geschikte vierkante of wel pootvormlge opening die met een goed werkende valschuif van 40 centimeter hoog en 25 breed gesloten kan worden neergelaten en opgetrokken aan de buitenzijde met een steik koord over een katrol Nu de zitstokken Uitsluitend komen die in het nachthok niet in de ren voor Als er een zwaarder ras verbluft zijn ze zeven voor lichtere rassen minstens vijf centimeter breed plat de scherpe kanten weggenomen en verder goed glad gechaafd zonder scheuren of barste die schuilhoeken zouden geven aan ongedierte De stokken moeten gemakkelijk ultzieembaar en dus niet vastgespijkerd wezen ZMn er meerdere zitstokken in hetzelfde hok dan mogen ze niet anders dan op gelijke hoogte geplaatst zijn en wel niet hooger dan 40 centimeter boven den vloer Deze plaatsing heeft veel voordeel voor de dieren en voor hun eigenaar In de wintermaandeniiamelijk kan het gebeuren dat een ei gelevd moet worden tijdens de ben nog op stok zit BiJ hooge plaataing breekt dan het kostbare el bü lage komt het veilig terecht in de dikke zandlaag welke in het hok aanwezig ia Bovendien hebben hooge stokken voor de kippen veel bezwaren omdat ze te hooge sprongen moeten maken en daardoor allerlei inwaidige verwondingen kunnen oploopen De legnesten plaatsen wij het liefst buiten het nachthok en bestaan uit losse gemakkelijk te reinigen bakjes met twee trapoogcn aan de wand oi een halfdtmkere plaats opgehangen niet hooger dan een halven meter ONZE KOtXINieN Kweekscholesi voor onderw zer c s etn Aneta verneemt dat het Departement van Onderwijs voornemens is medio 1921 kweekscholen voor onderwijzeressen op te richten toegankelijk voor jongelieden van alle landaarden Begonnen zal worden met een zoogenaamde lagere kweekschool waar opgeleid zal worden voor de bevoegdheid gelijk aan de tegenwoordige hulpacte Woelwater Welkom nieuwe vriend een Haagscho vriend dus Vertel me eens waarom je in Gouda gekomen bent en waar ben Je op school en heb je in Den Haag nog broertjes en zusjes Ik zou je van allerlei willen vragen Een nieuwsgierige tante hè Maar t is geen nieuwsgierigheid hoor ik vind t alleen erg prettig als ik zoo van alles van jullie leventje weet dan kan ik beter met jullie praten Zul je op je raadseloplossingen altyd je eigen naam je schuilnaam en je leeftijd zetten Zondagskindje Wat is dat toevallig dat vader en moeder ook hier geweest zijn Jammer zeg dat ik hen njet gezien heb bedank vader maar voor z n goede voornemen om te trakteeren We zün wel Goudsche menschen tegengekomen Gek in zoo n groote stad elkaar tegen te komen Ik kende hen niet persoonlijk T u 1 p j e Wat Jammer die ééne 6 op je rapport Op dat vak maar erg goed je best doen hè Ik wensch Jullie vast geluk met Moeders verjaardag Ik hoop er aan te denken zus een extra ansicht te sturen maar oh wee ik ben zoo bang dat ik het vergeet dan moet ze maar niet boos ziJn Wat is Moeder nog jong Prettige dag hè als Moeder Jarig is Veel pleizier Blondje Nee maar zeg zoo maar 3 dagen uit logeeren Dat had ik moeten weten dat je langs ons huis kwam had Je geen tijd om even kennis te komen maken Ik ben blij dat je het boek zoo mooi vindt kun je het al heelcmaal goed lezen Lees je zus wel eens voor Dat zal ie zeker heerijjk vinden Wilde Roos Wat fijn kindje dat je nu al eens in het boek kunt rond kijken En wat vind ik het flink dat je zelf aan t sparen bent voor je uitzet Als je mijn krantenvriendin blijft totdat je weggaat krijg je van mij ook een mooi souvenir mee Afgesproken Ik zie je al loopen in je costuum Maar flink rechtop hoor Wie weet roep ik Je later nog eens als we zieken hebben Wat een luchtkasteelen bouwen we hè Hou maar moed meisje K iddelpuntje Wat grappig dat jullie de rapporten kregen aan t eind van de vacantie dat staat zeer zeker in verband met de komst van de nieuwe hoofdonderwijzeres Wat ben je prachtig Vooruitgegaan Als jü Hans hier was was je bijna aan de motorfiets en de gouden mancheümoopen toe M T heeft vroeger een paar keer meegedaan toen deed ze ook aan die andere krant mee Viooltje Gelukkig voor Jullie allen dat de peuters weer beter zijn Als nu het weer maar eens wat beter werd Vader heeft Jantje zeker wel wat bijgewerkt Nee t is nu niets geen fietsweer als t beter wordt jja je Gootje zeker gauw weer eens opzoeken Ze vindt het zoo heerlijk om bezoek te krügen Zwartje Malle meld wat ga Je nu weer beginnen hoe is het er nu mee Ik hoop wat beter en dat je meer lust hebt me te schrijven deze week Nee hoor ik was ook 20 jaar toen Ik voor t eerst werkelijk naar t buitenland ging We waren vroeger wel eens per fiets van Arnhem naar Cleef of Emmerich geweest maar dmt is toch niet 66 fewiehög all uren in t im traia In een vrwmd land ONDERWUa De Schoolopzieners jF t Is wel niet voor dan earsten keer maar men dient t toch t weten we zijn weer emi illusie armer schrijft rrHet Amsterdamsch Schoolblad Op 31 December zouden de oude arron disseroentBBchoolopzieners alle ontslagen worden en vervaïigen door de schoolopzieners van de nieuwe wet ambtenaren van geheel ander soort en met heel anderen werkkring dan de oude volledig ambtenaar nu den Inspecteurs ter dispositie gesteld Dat zouden nu dus zoo concludeerden we allen eindelijk eens deskundige Hchoolopzieners worden en daarmee zou ons eindelijk de blaam worden afgenomen dat per aé meniKhen uit andere kringen noodig zouden ziJn om op ons toezicht uit te oefenen En men stuurt ons deze kwestie wenachan we vrÜ te houden van ieders persoonlijke appreciatie Men stuurt ons een onderwijzer Of is t mieschien beter deae laatste keuze te definleeren als een secretaris van een arbeidersfederatie T Toen mevrouw Groeneweg zich beklaagde dat de S D A P niet haar competente portie aan schoolopziener had ontvangen antwoordde de minister niet dat hij naar paeWogen heeft gezocht in plaats van naar S D A P ers maar reende haar voor dat de handel eerlek was gedreven Wii N O G erB die ons steeds met hand en tand hebben verzet tegen t vermengen van de paedagogiek met de politiek we vragen ons af of t ook niet voor ons tijd wordt voorloopig de paedagogiek de paedagogiek te laten en op te trekken in de getederen van de meeetbiedende onder de diverse politieke partijen Als t karwei is afgeloopen kunnen we dan de handen wel wasschen De advocaten In de school en de onderwijzers in de Tweede Kamer t vertrouwen dat de heer A H Gerhard ondanks de teleurstellende salarisregeling toch nof blijft stellen in t beleid van dezen minister is wél goed geplaatst AGENDA 22 Jan 8 uur Gebouw Concordia Toeneelopvoering door Thatia 25 Jan 8 uur Nieuwe Scbouwburv De Slet 24 Jan 8 uur Sociëteit De Réunie Voor drachtav md van t Nut 24 Jan 8 uur Kunstmin de heer en ma vrouw Speenhoff 24 Jan 4ialf acbt Bjovenz Soc de Réunie Leziinff Dr StÜrlcop yver ffleken G mtaxAe 26 Jan Afdeeling Gouda en Omstreken tui de Holl Mij van Landbouw Leeiug door den heer Reimers Café Het Schaakbord 7 uur 29 Januari 8 uur Zaal Kunstmin Feestavond Utile Dulci BelieeiScl verzoeken wii geregeld tUdlt mededeeling te mogen ontvamren van ver gadierimgen conceorten vermaVeliiklheden enz om deze in onze a anda te vwTtielfUn meid Ze doet allerlei verhalen van den oorlog maar als ze vlug praat kan ik haar niet meer volgen t Beste met je hoor meisje Gootje Wat een lekkerbekje ben je Ja dat is £ eker aan een Oom in Amerika heb je niet veel dat is een beetje al te ver We hebben onzen appel opgegeten toen we voorbij Esschen waren dus in België toen hebben we ook nog een stukje Hollandsche appel voor Hans bewaard en dat heeft hy den volgenden morgen op z n boterham mee naar school genomeji Die kleine vent kan niet thui s komen koffiedrinken want hij Ja een uur trammen van huis t Zijn hier zulke lange einden als je een boodschap moet doen ben je een halven dag kwijt Dag meisje t beste met je Als Je de krant leest krijg J © den volgenden dag tiezoek Weet je van wie W 11 d V o g e 1 Gelukkig dat de heele omgeving op die fuif nogal meeviel Ik had er niet veel idee van Op t oogenblik ia t hier hondenweer dan kim je nog t beste thuis zitten Elsje is toch maar uitgegaan om Hans te halen s Morgens speelt ze erg leuk met Beppie Vandaag had ze het erg druk er over dat ze Rie een briefkaart moest schrijven ze is er een ansicht voor koopen van middag B 1 a u w o o g Nee maar zeg zoo n vader die een spreekwoordenboek bezit is maar gemakkelijk Elsje is gelukkig zonder koorts maar ik vind dat ze er niet erg goed uitziet Het is hier ook zooveel drukker als thuis Dickie slaapt en eet maar en trekt er zich niets van aan waar ze is Zul je Oma en Tante groeten Meidoorn Heb je gelogeerd in M en G of ging je erheen wandelen Ja als tie raadsels voor de ouderen nu zoo heel gemakkelijk zün is er geen kunst aan t Is hier een heele drukte met al dat kleine grut Nelly Neen onze Pappi is niet met ons mee en stel je voor jullie zien hem nog eerder dan ik Ifc zou het vreeselijk vinden als Elsje hief ziek werd Elsje aat immers nog niet op school Juffie O helpt haar een beetje leaen leeren dat vond de kleine luilak in t be in heel niet leuk maar nu begint ze er méér pleizier in te krijgen Rotterdammer Je zusje van vtJf jaar zal nog wel niet veel hebben aan de boeken die zij op het Kerstfeest krijgt want ztj zal nog wel niet kunnen lezen Heerlijk dat t kleine broertje weer beter is S 1 i m m e r d Wat is dat Jammer dat je je vacantie nu juist moest besteden om ziek te worden Waarom vindt je het naar In school als het koud Is er is toch zeker wel een kachel aan En als Je niet meer ziek bent kun je toch zeker wel tegen een beetje kou Zul Je in t vervolg je raadsels op een apart blaadje papier schrijven met je naam er onder anders kan ik ze niet meer meerekenen Bruintje Kindje wat vind ik het jammer dat je weer bent afgevallen Ik dacht dat je den heelen dag moest liggen Zou dat niet veel beter zijn of hoeft dat niet voor den dokter Jammer dat je nu niet meer iedere week kunt schrijven maar zou £ én zoo n heel klein briefje per we nu te vermoeiend ztfn J n t j e V L L Wat heeriifk vent dat je weer nur enool miw al ii lürt nog nigt ADVKETENTIeN BIOSCOOP mOOUDA VOORUIT De wereld gaat onder in een poel van haat en wraakzucht Er is peen menseh meer of hij lijdt onder den tegenwoordigHn toestand Dat moet veiandnren Wij brengen 17 deze week een film die bovenstaand onderwerp op baitengewot e wijze behandelt De Moderne Kruistocht Een film voor kapitalisten en arbeiders Een film voor Conservatieven en Communisten Ëan film voor elk mensch Deze film moet een stormloop verwekken want er is geen meiisnh die deze film niet interesseert 591 50 xplloati iCHRALI I gesprongen of ruwe I Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOB WINKELIEBS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGABETTÏN Meest verspreide lezenswaardig vakblad Min 20 paiina s Ruim 8000 leien Lut abonnement eOUDSCHE aVMNASIASTENVEREENiaiNa UTiLB DULCI Belanghebbenden senden hun adres aan don uitgever J C SCHOEMEIJER Amsterdam en zti ontvangen gratis 2 wekeneen proefexemplaar S1S3 K Abonneert U op dit Klad wordt ehoaden ZATBRDAa ae januari s avonds 8 UUr in do Zaal KUNSTMIN ten bate der Ooudsche Vereeniging ter Bestrijding van J B C KAARTEN verkrijgbaar bij het Bestunr 687 18 Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 GOUm TSIMHTlZCH3EN2 RAADSELS Inzi tidtngen tot Xhnséaqmitldag lü uut Voor de oudeien Plaatb de getallen van 1 16 in 4 rjen van 4 zóó dat ze yan onder naar boven en van links nEiar rechts of schuin altijd het zelfde gfta geven den heelen dag Zul Je nu flink rusten des middags maar om daarna naar buiten te gaan lykt me zoo laat dan is het zonnetje weg gelukkig dat de dagen nu langer gaan worden al is het langzaam Het is hier op t oogenblik heel erg koud en t vriest hard Bij Jullie zeker ook 1 S 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Marie tje Nog gelukgewenscht met Moeders verjaardag Jammer dat je tante Lou zoo kort zag Breng je je teekeningen weer eens mee Jammer toch dat je geen lust hebt interieur teekenaar te worden Ik geloof dat niet veel menschen daar zoo n talent voor hebben als jü en zeker geen vrouwen Blonde Krul Ie bol Ik hoop dat je de briefkaart uit Brussel hebt ontvangen ik weet niet precies je adres in S en er wonen er geloof ik veel van Jouw naam Wat een leuk postpapier Wij hebben op reis gelukkig mooi weer gehad Nu is het slecht 2 Wat staat hier te lezen St 11 Lewa Terah Ebb Endi Kpeg Pron d En Deg Eleg Enke Idma Ak t Dendi Ef Tl Ibe Tei we Ini Gda n Ni Ets 3 De volgende letters moeten zoo geplaatst worden dat ze de namen van zesgroote steden vormm ieder van zes lotterf a a a b b d i 1 e e i k k k 1 I m m Indiaan Wat leuk dat je zoo onverwacht naar die fuif ging zoo n bal is ook niets voor jou dunkt me t Is te hopen voor Moeder dat Broer geen mazelen krijgt jullie hebt nu de laatste weken weer zieken genoeg gehad Is het nichtje al naar huis Ik heb nog eens naar haar gevraagd maar hoorde dat ze ernstiger kwalen had als alleen waterpokken Waarom heeft M niet geschreven Ik heb aan mijn zwager gevraagd of hij de vreemde postzegels die hü op kantoor ontvangt voor me wil bewaren Wil je Moeder groeten van me Dag vriend s s t u u iJ Voor de jongeren Waarop kan iedereen gaan zitten waarop giJ niet zitten kunf Beroof een voget van zyn kop e staart dan houdt men iets over waarinmen kippen bewaart Wie bouwt bruggen zonder backen RAADSËLOPLOSSINGEN Van de ouderen Hai stige spoed is zelden goed Tante Else wehscht haar neefjes ennichtjes een biy en gelukkig Jaar Spreekwijzen aan vruchten ontleend r De a p p e 1 valt niet ver van den boom Gezien zijn als een rotte appel bij een fruitvrouw Een appeltje met iemand te schillenhebben Eïen appeltje ergens van opgooien 6 Door den zuren appel hee ijten De rvndergpeeht De kleine runderspecht bewijst het reusachtige nijlpaard die door een groot aantal parasieten dieren die op of in andere leven geplaagd wordt groote diensten Geen trouwer en zorgvuldiger verpleger dan dU vogeltje Het bewaakt zijn lompen vriend voortdurende en bevrijdt hem van zvjn kleine vijanden Het wipt over zün geheele lichaam ziet nauwkeurig ooren en oogen na en eindigt niet voordat alles schoon is Het logge nijlpaard vindt dit uitstekend het is zijn levende kam en borstel Toch blfift hü dan nog werkzaam in de nabijheid soms wel bij honderden tegelijk en wanneer er Jacht Ibmaakt wordt op het nijlpaard volgen zy hem en verlaten hem niet vóórdat hij dood ter aarde stort Ook aan olifanten kuneelen en buffels w den deze vogels hun orgeit en vareD daar zdf htel w u by Blozen als een a p p e 1 Een paar wangen als appeltjes Een rotte appel in de mandeMaakt t gave fruit te schande Een schip met zure appelen Iets voor een a p p e 1 en een ei verkoopen Een appeltje voor den dorst Van de jongeren Kerstfeest koud engel rond stil trouw ffin eensgezind edel stemt tam Banknoot Kachelpüp Goede oplossingen zonden Vas de ouderen Marie P Nelly en Gootje v d L Van de jongeren Krijntje de H Jan F De priJB werd toegekend aan Jan PeleÜer te GAuda No 14529 laandag 24 Januari 1921 GOUDSCHE COIIAIVT J VBRSCHUNT DAGELIJKS BBHALVE ZON KN FKKSTDAGKN INOKONOBN MEDIDBEUNaBNi 1 4 t el 2 M Ika i l meer f M Op d lomfHa M M hooger OewDM retteiitWn en iageaonden towdadeellAgen bli contract tot saw tuttiCMCdai prga aroela letters en randen Irorden ben Md uw plaatsnUmte AdnrtaBttta kunaen werden ingeaoncten deer tuaselienkomit vu seljeda Bi MMJuren AdTertsBtiebiiraaux en cue A ten ABONNEHENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 26 por week 17 ceat met ZimdanlilMl per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorglnff per looper geaehletlt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad f SAO Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Baren Markt 11 QOVO bH onie agenten den boekhandel en de postkantoren ADV£RTGNTIEPRIXSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den besergklW 1 4 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkrll 1 regels ƒ 1 6e elke regel meer ƒ 0 30 Adrertentién in het Zaterdagnlunmel M 1i bjjslag op den prijs i iwaoaal te braven Dot hetton ook nog niet ontvangen wmd al moet officiee4 de b parddng diaaiimii aan de daakuidligen wnr kim ovengAitan Het u eohter dUidleli dot soo wed de Bocelwhe ais de Franse e minüater itreaident al h t materieel niflteo gebruiken dlat dieMD kan bü de beraadbJugingen over de t n wiudite van Duitschlaml te voeren iiolitttok as ook ih t Duitache antwoord np de vragen dtor de kMnd tgen OvengflUB ls hat aneer in t bUwnder de ootnvwpeningu vetitle waaróm de geaUdeerü en begoten hdblben te oonferee ien Keedh ia NoÜet de woomtter wan de inieiKfeallioerde cowtroiecommiawe in Duitsohilaod te IWiJe aangéloomen om deel te n anen aan de verkmaamilvedea der conferenties WO eerBte miizuabetv IntMsachen moet Italië genoeg heihben van het dralen inaake de regeling der schadeiiooositaUiDgItaJtó moet vootmemena zün nu de chadleivetigoaüüig niwt wordt oegewcMoi zich dlie zelve te verschaffen door ie gexamenlijSte Duitsche eigendomnven m Italijf te oonfiükeereci waomnce de door dien ooriog aaiMperichte schade tot een bedlrag vian 2B W 0 lire a u worden gedekt Andere berichten j edcem over eigendommen boven die 50 000 iire Waar andere seigigen dat de iDbeslagnensng alechta in bepaaUIie gevalen zal plaats he yben en geonsaiiis algemflan aai aün Het besluit liaaromtrent ia echter nog niet verschenen ntaar namiuiflük htibbea de milde gei uchten die hiemm tirent m BmtwShiiandi de ronde do n otvtstvltMis gewekt Mitwchien al de mtixfialtib der prenueia ook in d ze aaak eenig licJit verspreiden Itaiië heeft mxnit tot de fellBte schuideiBChors van Dudtochland bdbooni h t UinM daarom wel vreemd nu te vemmnen kt het ineens aoo kiBchtiig zou ojjtwden t Komt ons vooQ dbt een wooraaam deel dter geiTucbteai op fteiirtaaie beiiuaten Ais er eenjge gromdl vttn wieairltald is aal hbaiie s houding te riarüv zeker wol de revue passeeren iwant het l dt bedoeiing het pirogram naar dten eiech der omstandiiglhedien uitte ibreidlen 2oo oial by óe behande liing van de kwestie van de ontwiapemng bjv ook ie kw taeb betrefferale Rusland en het Oo iten ter iprake komen Hlet schünt maklt de Londienache carres pondent van Hiawas dat de generale staven van Frankii k en ïhigeJand het eens aijn giewordlen om bqj de ontwapenii SHkiwestie een taktiek te volgien welke aan Prankrük en de geaddieendlen ibetere waarïMrgen zial vereehaSten door een dafinitieve oplossing in bepaaldl n tam Een hoofdpunt op de agteode vwimen ook dte Tumksche en de Orieksche kiwestóe due door de jongwte gobeurteniisscn m K1 ein Azdë urgent zün g wiordlen Men weet dbt de GrieikAihe troepen daar etry den tegen de Tbrfcsche natoooalisten die Duitschland s antwoord Berlgn heeft geantwoord op de 41 vragren De inlichtingen over t algemeen bevredigend Sommige vragen niet beantwoord Oe conferentie te Parijs Ook het Russische vraagstuk komt ter sprake De gebeurtenissen in Klein Azlë Ernstige nedei Iaag der Grieken De nood in Oostenrijk Een passief van 75 pet Hervatting van den handel met Busland gewenscht Arbeidstroebelen in Spanje 1429 Ieren geïnterneerd ONS OVËRZICBT en awiai G beJasrtingen op te lefflpeiD Er ttwnJt niet g piroken o vwi het wegvoeren van Ihiïtscïi kasniitaal naar het buiiteniaiMf De wet die het brengen van Cuitach kapjtaaJ naar ihet buitenfland verbiedt diateert van Juno 1918 maai het is diai ldulk dat sedert dlien dta tum XToote bedragen aan geJd naar hot bujtenilianid gebmokkeUL aun De vraag in hoeven e hel tlians in I ujitdoh1ian l heeraoheode beloatjngstelsel Vlvms van toracht is br ii t aan h t licht diat van aonunig e beüaatingien nog niet alle gegevento voücdig zijn dat andere nog nJet in werikang zyn m dat meer andere eerat m iesa loap van dit laar geregeld ziuUen wonlieoi zoodiat er ten aanaien van de nieuwe belastingimaatiieffeJen no g zeeir veel te wenachen owealbtjift Gecon teerd woixït dat een viermeer fcering van inifcomeai m d toelooimat mogdijk IS als Ie nrudklblen ter inning vwbeterd wortten In een andei anbwöord wionllt herlwaWi itat Ie nieuwe beJatftdnorra veel jnmder Jhebben opgebracht tfcui mien wrwiacbt bad Na geeï oIun te tieUien over de vioordieetlen wedtoe DMitachtand aioopt te vedtaijigen dtoor het centirale filuincioele ctHitrolestelsel wordt aangetCbond dat lie inkwmsiten m 1920 verminderd zijn Het totaa bednag tiei inkwmBten was 188 miiÜioen pondi teffwtöl in 1913 de twiaalirjkomsten 22fl millioen pond bedroegen Teekeneml is tlbt de afigevaanïigden in Bmsseil ftiet in staat waren zeJfs een imwe schatting te geven van de inkwrnsten en uitgaven van hun iwgioenng f oor het financiecle jaar 1921 1922 Ancfere vragen w eike onbeantwooini gebleven ziin hebben ibetrekQung op te be llragen noodig voor tie voornaamste leve nammUïelen welke door Diwtschland verbruikt worden het tegenw ordjige epoorwegitarief op de BuJtscbe staatsapoorwe ifcn en de beseliiikbiare hoeveelhai l ateeni i e in DuitechJand en ie voorwaardlen van exploitatie van potasoh on van de bosschen in DuutBcüxIand Het antwooptt is juist op tijd ontvangen om beihamteild te worden on de büeenlcomAt wan Je pi emieirsi dïe vamfaag te Parys zou begunnen van een meuiw uitstel hebben we niet gehoord hoewel het gebruikeaijke telegram dat ULoy George ia scheep ge gaan om zioh naar dte ovier ü lB van het Je meest atrikte auIniigOwid te be rach en Hoe het komt dat wollen goed krimpt THANS KUNT Ü LEEREN HOE DIT VOOR ALTIJD T £ VERMUDEN Wol verschilt geheel van alle andere weefsels In de keuze van Uw zeeppre J paraat en in Uw behandeling van hel goed ligt het geheim van hel welslagen 4l van het wasschen Uwer wollen stoflen De gevoeligheid van wollen weetsela 4 voor alkali en voor lemperaluursver anderingen alsook boenen z n de dor zaken van het krimpen PEUVEirsZEEPlUATSCHAPPI Vlaar4iagea rabrlhuiw vaa Saallfkt Zee I I I W Doet wol volttrekt tmm kJ W L niet krimpen gen dat ie troepen hem nu niet nwt mn hieel giroiote vreugde aowlen ontvangen H etgeen begrupdyk i Na lie bowtndNiwisHeilmg in tir ejoenliuiil hobbe n n viele Venezilistische offickst Mi het veld nweten ruimen voor KonstantI meten Üe voor een ieel nog nooit em leixfende poeLtie hadjdten gehad en genemai fiaraakevopoeloe die t vor e jaar nan t hoofd had gentean van de xegerietvndp iugiuiatusexpedrtie wvu vervangen kHv I iupoeiow wiene lenling het tegendeel vna euccas ta vcht £ lr gtroeade kin Mn ontevredenheidv utUirom Konivtantijn h wel ZOO veilig en aangenaam vond m ctjn eoni zich met by dp vrede van Sevres hebben iwiIJtffl neerleggien Nu batli kcraing Konstantun van bet eerate oogenUiiik van aiin wedle r Optreiten Ln Griekenland af het plan Zfich aan t hoofd van de troepen aldaar t stellen wat voor de entente een xachte wenk kon xijn dat hü geen afatand wilde löen van de gelhieden dSc onder Veniawlos bew nd aan Gnekenland waren toegewedKR en Dat ook de konong het Griekscho leger voor ie zaak van Eïng and wM te blijven gebruïben FEUILLETON Ik weet het niet Ik ienk omd t ze er pleizaer in heeft Ze is nu immers een week afwezig Neen juffrouw nog pas zes dagen Mjongen wordt het juiat een weefc De antwoorden van Hepwy waren bort en stootend Heeft de lamp dian niet gïlbran K eanÓB zij vertroSdoen ia Jawel juffiroufW ik moest het doen t tdtot u ïXMidlt konfien en als u er wniiA zün moe t ik u cOki i avond vragen of u het met vergeten hadlt Ruth glimlachte omdiat men die nauwgeaethcud van tante Jane nog daaruit puxwfdie Lun ter eens Heipeey begion zij vrientlelijk ik weet het niet en Ju weet het niet maar ik zou graag weten w t je er van dacht iHc ib aooals u aegt juffrouw ik wéét het met maar ik dewk hier daalde haar stem tot een aefluisteir ik dienk diat het iieta te maken heeft met fuffrouw Ainslie Wie is juffirouw Aanelie Juffrouw Mneüe is een had vreemde vrouw zei het meisje terw l ze iiaar boezelaar giad flfareek flie woont beneden in het tat Ze giaat nanr luemand toe de mcnflchen zoeteen haax op Zij heeft en grappdg huis ik ben ear wel eene een eokfde maal in geweest aia ük bood chappen dtoen moest voor juffrouw Hathaway Je i et er geen vnxolijk behang e kat n gordlijnen en ook geen feaii ertit n H r vloeren zün het aJlervreenodst ze zijn bedekt met heid iflche düngen Haar gehede buos i vol he Mche dii en en worn dtridt zil Bidt er BUM op Met diie hewleinsche dingen Jia juffrouw en met andere dingen BÜ ergiens heeft ojngeJiorgen Ik gelloof wel dat xe geld hewft maar m heeft meubelen in haar huaakiamer preciea aXs dlie juffrouw Hathaway op dten aolder heeft gebotgen WJÜ jsouden sulke dingen tegenwoordig niet meei gcbwulken voegule au er mdaacbteod aan toe Woont cün geheel alleen Ja juffrouw Joe doet haar boodM happcn en andere menschen bomen aoo mi en dan eens helpen n ar jufÉrouw Ainsiie i 3 Jk weet niiet in hoe lang haar tuinhek niM uit geweest Somnuge segigen bt ae nivt goed bu het hoofld is maar ze is ie beste luïishoiudster hier in den omtrek en al s aü hoon dat ienwnd aiek m of in zorg verkeert xendt iü ar altüd wat heen Zij ia nooit hier boiven geweest niaar juffrouw liathaway giaiat haar aonu beaoeken en zy esk juffrouw Aioaliie geven laaar nu en dan iete JèUkctre De moet haar b v een schotel brengen met iete dat juffrouw Hathaway heeft gemaaaot UawiH juffrouw MmHie dan aUijdi fgt Wa iht asjeblieft even Hiapsey ik zou juffrouw Hatbawiay graag een pot van mijn confituren even ZÜ bootste omwjliekeuing de manier van qtreken fian juffrouw Atnelte na Sn door dle e wat mcditeir ujtgeaiitroken woonien tag Ruth in haar verbeelding een Wderwotach sohuobtere bevallige vrouw voor mah H j vouwtte haar servet op en sei Je ma kt de beste biacuits die ik ooit heb geproefd Heiiaey Het meisje g imJa Avte nutar ntiwoordde niet Waarom denk je dat juffouw Ainitie 1 AMs m t het iMbt te nMtiM IwcftT faMr l am Ruth na een oogenblik awüigen Ormdat er gieen licht voor het venater w aindde toen ik hier voor het eenst kwam WftennAiiiBte niet swver ik tt eet nadat me hj r ongeveer een week waa geweeet bwmn juffrouw HiatStaway op Mikeren dag thui wan haar beaoök aan jufftrouw Aiawüe terw l er een aeer vreemde uitdrukking op haar gelaat lag Zij zei niet vmi maar d en vnigemtèn morgen ging lii naar tle gfyui en kocht ihe lam p Zelf heeft ze dif pooten van bc tafH wat afgeaaagii Hind dien dlag brandt üe lamp eiken avon l er voor j h mojigenR naar benedoo gaat dooft zij het iwht zelf uH MdsBchien had met juffrouw Aünalie over schipbreuk gesproken en wilde sü op huur eigcfli igolegenJieüi een Weinen vuurtwen aanlewcen ojïperde juffrouw Phorn boen ie stUte wat drukkend werdi ifMuwichten antwoonide H wey onverhchiiUtg RuUb tchoof haar i toel teong Ueef een oogenblik vool het raam in de eettomer i rtaan en keek naar buiten De vallei lag in de 8cha h w terwiji de heuvel zich m de laatgte rormeiftralen baaddb Wiat lü dat Heswey vroeg xU Wiat bedoelt u Daarginds he riertoante pi A onder het klimop Dat is het gwaf van de poeei juffrouw Ze is juist geelorven voordat juffrouw Hathaway vertrolk wlf heeft w d k op geiplant Bc dacht al dfet er ieta oothrak i Riuth half bil nohdMlf Wilt u een poesje hebben Juffrouw ThotMV vroef H4 iMy Ier dNr t ls in dteze by een pJan gebleven Konstantijn üs rUMtig te AtJiene geAWewn aeogeznen hij er de lucht ven had gdare Seen dank je Hepeey ik getoof nlot dat ik huiiMiilerfln nal nemen o is u sWUt juffrouw M r het i wel eenuuner lotwier poes juffrouw Hathaway heeft ffiffegid dat i j er gwn twtrt M nemen Peinzende ov r de grooOe bekoorltjkliaden vufi de gaatorven kat die volgene juf ftrouw Hathaway ommogriijk ctoor een w fiere vervangen kon worden ging Ruth een oï enbiik itten m de nufienvet nrhe hiuisloanwr waar de kaJe pnardenharen meubelen met antimaea aerK m alle ror uiiej be iekt u arau Ln het nudden van Ie kamer tftond een tafel met marmeren bla t Mwaiop een mandi ktinstUoemen onder een Btolp stond en een bundeJ godlchteff van Kemami een boek JVhe Ijfuh Tl ind gehetfti en eet famüielH atvgvulditf op eikaar g tapeld lagen Amn de muar hmg fcn viok ibeweripi haar achter i t Ut wttren ven JUlle wle portretten van memchen he juffirouw Thome niet kende ofHchooa cij fanulie van de eigttoarea en twee hooge Cftuieeache vaxen flankeerden den 8choorB een Het karpet d t eena wan ficheiiBiirekende kleur moeat gewetttt ijn WHS nu geheel vaal Gpwve kluiten ordijnen hingien aan koperen ringen op houten gtoUkea terw l rood kafaoenen draperieën er bovfn vmnen beveetigik Heipeey km am hiimcn om de lamp ifev e n ketbiowen borven de tafel hing aan t rUrq IatekK fi maar juffrouw Thome tond oo en ra i Do geen moeite He aey Ik ga i ar Woffdt nnoliKt