Goudsche Courant, dinsdag 25 januari 1921

59e Jaargang No 14530 HE GOllRMT I BBHALTE ZON EN FEESTDAGEN INOraONDEN HKDEDESLINGBNt 1 4 ngela 2 0 elke l g I meer J Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiün en ingeeonden mededeeUngan bU contraet tet zear garaéacaeideii pi s Groet letters en randen worden berakand naar plaaUrulrata AdverteBtiÜD kunnen worden ingeaowlea doer tuascfaenkomat van zetlede delareo AdTertenUeburaaui en coae Ag taa Admintatratie Telef Intere U göland vlootveamiindleMn dBc vertanü iboudt met ontAVUpenangtapLannen van Ainaortka en Japaiv ImatHtcienoenidie toont zich in woord vol gioeden v i Het Japansche igezantivchap te Londien heeft te Bogeilsche bladen ten tek t toegezonden van een r dewoeniing die de nunistar van buitenlandische mvken te IV krio Zaterdag in den JaprfuuKïhen I ndlda heeft uitgesproken Wiat betreüt de beperking der bewapeningen zei le mmister In bagdnael moet de ontwapening toegejuidit woirden als in het belang van de memwhiheid De JapanschtnegeenüiQr ttchenht aan het vraagstuk byzon lere aandacht De aaaik ih voor elk land echter van groote beteekenie en zy zeer ingewitókieJa en kan alleen dan verwcaenlyiit worden indÜen alllle landen er in gemeen chappel ijk oveHeg en te poeder trouw toe ovei uj De minteter wydde ook uit over de herziening en heradeuiWBntr van het HhigeJschJib pansche verdrag en zeide De Japansche regieeonJBg heeft het V3iaag tuj zorgsauJdiig ov rwo8 n In het biy nder In verfbuu met het voUoehbondnvKntknw Zy iheeitt boraadblagnngen er over aangeknoopt met de EmgeJsche regieenng en soowel te Ijoniden als te Tetkóo in opeolhartig van gedachten gewiaaeid Met het oog oip antiket fi van het bestaamde verdrag m besloten tot den volkenbond een gemeenachappelyke mededbeainw te nchten dat de JaStfuisohe en elsohe regteerimgen tot het besluit zUn gekomen dbt het fïweUiGhJapanöche venJh ag vesa 13 Juli 1911 hoe v e in overeenateimmng met den gieent van het volkenbondsvewbnag met geheel over eaMfcentde met de lettar tearvan en it de bedde reg erinptm dSenonrereonloometig in begunsel onrereen waren geflaomen dbt els de oveneenloomKt na Juli litól verienpl 3I0U wOiTdien iM nou moeten geiichieden in een vorm Be met met het volkenbondsverdrag int stiryd in Dat het B n él ch Ja pan ch verdWig leer heeflt mge lragen tot de veaiaterking van d cm vireiie etn de welvamrt in het heele Venre Oosten wowlt dooo beide landen tfn Molle enbenrt en het vwortduren en het behoud van den gee t in dit vetnirag De Bntache Waden teeleo mede dat de rede van den Japanucihen mdniieter van BuitenlamiiHohe Zaken in dii omatieke liruigen aterk de aandacht trrïitt De bladen betoo en dat het vuninag niet deffinabief kan wnn den opgeateld molang de Dominions met xgn geraadpleegd en zegigen diat het onitweip aan de RijlaKonferentae welke Juni van djt jaar te Lolidien byeenioomft zal worden voonreJegd Hoe belatfiirryk deze kwestie voor de wereklbgeHrhiedleaua ook ib de pers hmuft atcb toch m hooiftbaak hesjg met tte eonfeowntie te Parys en wat hieraan vnatiU emnals de F mohe bladen Het Journal itef Debate coosifaateert dkt de Duitaehe regeerdnit ha nine4o Bi ge pngiin en in het wark stelt om de Opptf k dKe kweailc aan dke van dfe schadelcKMuteHling te Imoopen xetiW docHt sy het vooritomen dat het ttthou f van Oppw iieaiü w r het DuitM e rijk een conditio inc fua non beteeicant voor elke mogniyklheid op ttehaffelooaiilel ling Niemand zal oatfloennen aldua het ïiêd dat indien Oipper fi Ucsi aan PoJea wvnH toegewezen dbt met een verUee tooT DuditHcMand beteelnent maar de capaeitalten van Dustachliuid er niet emati r 0 steedb dIoor geaehaad worden In het bU aondcn z n die brandütofreeervea van Duótftchland zoo gvoot dat het ooJc by het veriiee van Opiper SneBië nimmer gebrek taaraan aal kry Hi Ëen nM er intensieve exiiAo tae zou het tedoort daardoor ontstaan onmiddeliyik kunnen aanvuHen De y er induiitri m Oip3 er aUflaW is voorta wdiert ldO vrywe tationnair g Ueven Zy had slechts een zeer gemng aandeel in de ontwikkel in der Duitache productie Bovemdien weten de DuitiKhan EseJf wel dat ite econcanlaefae toekonut va OpperSaiezi m de richtiin van Po U U BENT U EEN ROCKER Koopt dan oniejiroote NAPOLEON en U Keniet 7 kwartier voor slechte 7 cent Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 Ten Hlotte zt t h t blad r Mloer vaa ts zün kat te Geallieerde poUtkl dH 24 Jan bc Parijs Hanwurioomen eeaa en tooi altijd DuitMhland Ballen dcMm baffrijpen du ov r de kFWVflfcie van dn toW fkmnlnir jn Opper lesi n et ondeolMndald kan worden Tot zoorver het Jounial dka Dttwba Men weet dat zeer velen aan de lijdo der J ïretente heel andprti dfoken Wet die kweetiie De DuutHche pleiiiBCiet corantiaMiite voor OpperS leoië br Urtnnus deetde aan verteg iw r i rR van de pers medte lht an Dttïtsohe zy le by de geMJitencoafle rtntae te Vianiu flormeet is geproCentMnl tegen de voilgende punten in het reKJement voor Èe volkawtemiming De t plitoiing van de stemming de toe wnnkig v n het stem recht en het Atdilen van ten termijn van 1004 voor hft mwonei Bchap Verder word g€ ptrote teerti tectien de onnauwkeurige u tdeeling dicT le imatwkiaarten De plebiec etcomnu nan i steJt ziic h van it ll pTotest met ved succeji voor daar de Raad van gezanten te zeer ontliar den iiwioed staat van df vyandélüke poIltMc en propogtamta Dr Urbanus verldaarde verdlmDe Futach ot Bnd atBe der Polen hesUat uerksiyik daarmrer beataat geen wUfel zii w ook volkomen slagvaardig en wadit rtng die er in haar eentonig leventje wan refbomen Mies gung by juffrouw Hathaway op de kBoJc het onÉbyt om haJf neven het middaigmaal om een uur en het avondetm om half zee JEAke dag bracht zyn eigen plichten mee van het waeachen op Maand tot het bakScen op Zaterdag Nu bestond de mogeiyioheitli dbt er eenige verawfawng lou kiomen Juffrouw Thome leek iemand d e het heele huw wel ondeirate boven sou keeren en d laatste woorden wan juffrouw Hathaway waren geweest J eelk er aan Hepaey dat Je doet wat juffrouw Thorae zegt als ik hoor dat je iSaX niet doet zou je je hetdrekking kunnen verloeaen Het jonge meisje dtat boven nog rustig sliep twwyj iedereen al op was had dndieiyk de bewondering van Hepeey gewekt Het was ondanke haar ze4f bewnnderin vermengid met een vagie vrees maar toch was het bemntderlng GeduTonde het grootste gedeelte van den nacht w rin aij waikter had gvlegen bad Hepaey juffrouw morae duideltk v 0 aich geaien even duideSyk als toen zü het buiH hunentrad Zy was reefk vet tiouwd geraakt met te lange rechte beTOlIaige geatalte en het aooht geritsd van haar ztjidien rokken was mi een bekend geIwid voor haar RuÖi had haar gelaat dat wan nature bewegeiyit w voflloomen in bethvnng leeren houdeoi ntaar haar diepe donkere oogen wacren w n ekend en zouden dht alty t zijn Hepiiey bewonderde de emitterende UaniUhedd van faaar huid en het kunstig opgemaakte haar De jonge ntei8 N van het dbrp hadUen roode wangen maar hoe tmlcrrs mg ke bleeke juf frouw Thome er uiti H f Key vond het zeer vreemd da t fuf frouw Hathaway vertiwtóten wa voir Uaankomet van haar nicht indBen iuffnxiw Ohonne tenTRintite haar nicht vm Kr Lag ovei het huk op den heuvel een ir jTJterie dat wj tevergeirfi had trachten te toorgronden ¥ k kivrameii Eikmrl te bneven uH vreemde tanden geen twee van dienselfden persoon en vyf lange jaren had e lqen avond voor het raam op de rfdérkiamer de lamp gv imnd Overigens was alle zeer gewoon ea regcQd Juffrouw Tttiome scheen een grieicliffe gsvc te beaititen Ke aan hetderuendhefd grenmie Hoe wi t zü b jv dat uüe boetten van Hegx ey giele omslagen haddteuT Dat kon iffK uw Hathaway haar in dbm brief niet hebben verteld want baar mMeteren uitft niets an den letterkundbgvw smaab van haar dienatmewje Het waa nu halflacht en r knnun nog geen getuid van ho na 2ü tookb hM i uur op en hervatte haar gapeiai Wkt juffrouw Thomie mocht Uyken te rijn ly was beslist belangmddcend Het waa een genoe Mi haar gade te slaan te gienieten van het steedsche en toyaondere van al wat haar toebehoorde en ïieh af te vnuren w t er nu vorder wel wu geibeuren MamchieH zou juffrouw Tliorae haar als dienrtm i ie meenemen naar de etad als juffrouw Hathaway t ru dmiam want ki da bonkM gebeurt Boo i t4 wel DE WITT s NIER EN BLAASPILLEN Wanneer Gij de pillen koopt overtuigt U dwi dmt het de echte DEv WITT a pillen zyn in doosjes bedrukt met blauw en goud met een blauw zegel op het fleschje Neemt e n flinke proef en overtuigt U van de uitwerking Wenecht ge nadere inlichtingen wendt Udan tot The Laboratoriee Croydon Engeland ónder vermelding van dit blad DB WTT e Nier en BUaipillen worden verkocht door alle apothekers en drogisten in aUe werelddeelen Kunt ge de ECHTE pillen met het blauwe zegel niet verkrijgen schrijf tl onmiddellijk naar B C DE WITT Co Ltd Wettterbaenstrsat 154 1S6 Den Haag en ze worden U direct gezonden Prijs per doos f 1 75 of f 2 76 voor een doos van 2 X meer inhoud deze groote zijn dus veel voordeeliger Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wydstraat 81 en Mej S L VANLOON Markt 176 5056 Adverteert in dit Blad Openbare Verkooping TE HAASTRECHT op WOENSDAG 2 JANUARI 1921 des morgens 11 uur in het Koffiehuis van C VAN DUUREN ten overitaan van Notaris J KOEMAN Nieuwe Prijzen Hiermede bericht ii mi n geachte ciiöntèie dat k in verband met de groote prijsdaling der grondstoffen voor imün nel Ti artil elen NleUWe prjjzeil heb vastgesteld C 83 aan de Hoogstraat aldaar groot 5 aren 38 centiaren Het huis bevat beneden 4 kamera keulcen met zoJder en dienstbodenkamer kelder en schuur boven 3 kamers en 2 older Het is van vele gem kk a voorzien en electrisch verlicht Vefhuurd De benedenwoning voor ƒ 425 en de bovenwoning voor ƒ 276 per jaar tot 1 Juli 1921 met Mn half jaar optie Te bezichtigen 24 en 25 Januari van 10 tot 2 uur en 26 Januari van O tot 11 uur Nadere inlichtingen geeft Notaris Koeman voornoemd 887 42 Daar de grondstoffen het iaagste punt wel bereikt zullen hebben is het nü zeer gunstig tegen deze Sterk gedaalde prijzen te l Oopen 611135 Speciaal maak ik attent op mijn groote sorteering blauwe coatings en serges welke tjians zéér voordeelig zijn Specialiteit in Japonetoffen Zijde en Katoenen H BOTH Visschersdijk 89 ROTTERDAM aiHtask Bymnattlak an Maitaga BaluuidelinBr van rugifOKr verkrommin fcn jKhe fht id en miavormingen rheuma tiik b wegin sstoonü8sen slechte adem Dr H NANNING s KINADRUPPELS haling asthma enz zwakke gezondheid u tnz 4 8 10 D VAN DUUREN U raar M O Gymn Gedlpl Heilgymnt Turrmarkt 8S Telefoon 79 f 1 30 p flac VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ Dr H NANNtNO s Ph oh F hrl k DKN HAAQ Abonneert U op dit BIsd Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lezetufwaardig vakblad die wet eens aan HOOFBPOT geleden heeft en SENNA S Min 20 pagina s Ruim 8000 lezere Laag abonnement Barsteo f februikl woet by ondervinding dat geen BETER en tevens geen ONSCHADELIJKER middel tegen HOOFDPIJN bestaat Verkrygbaar in busjes van 50 ets by S33 25 6 ANTON COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCHEER te Haastrecht B NATZIJL te Stolwüfc A N VAN ZESSEN Ie Schoonhoven Schraniinen Rywe huid OabPuIM SKNNA s CURAL In dootjii vm 25 45 in 75 oti 291 bij 26 ANTOpi COOPS te Gouda S H VAN LOON te Gouda JOH SCREEB te Haaatrecht B NATZIJL te Stolwgk A N ï ZESSEN te Schoonhoven Vraagt condities voor litt inca eren uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen A dam R dam Belanghebbenden zenden hun adres aanden uitgever J C SCHOEMEÏJER Am terdam en ztf ontvangen gratia 2 wekenfl n proafexemplaar 5183 41 I Een wonderbaarlijk geval L Vai ilBf liriaf k Co iedereen die genegen is zich ten zvjnent te vervoegen 62 Huntinglonstreet Bamsbury N Op 11 Februau 1918 schreef de heer Watt s ons nog Het verheugt me U te kunnen melden dat zich geen herhaling ven myn oude kwaal heeft voorgedaan Ik zeg U nogmaals oprecht dank voor de wonderbaarlüke genezing die de UE WITT s Klassen Nierpilien hebben bewerkstelligd by raij een man van byna 80 jaar Het is zeer dwaas om aan de eerste v rschvjnselen van nier of blaasaandoenitig £ een aandacht te schenken Jicht spit heUpjicht rheumatiek blaaaontsteking en nierziekte veroorzaken meer lijdeij met doodelijken afloop dan eonige andere ziekte Die rug en rheumattschc pijnen ongeregelde werking der ingewanden troebele urine algeheels zwakheid en neerslachtigheid zyn gevaarlijke verschUnselen waarvoor ge U dadelijk in acht moet nemen DE WITT s Blaas en Nierpilien werhen regelrecht op de nieren verkoelend genezend zuiverend Binnen 24 uur voelt ge verlichting van piJn en toont een blauwe tint der urine aan dat zU een goede uitwerking hebben Absoluut onschadeiyk brengen zij bü na in elk geval algeheele en voortdurende genezing Het IS een wonder inderdaad als men na 4 jaar lytien geheel afdoende zonder operatie wordt genezen van een chroniaclie en smartelijke kwaal Ofschoon de eerste symptomen niet zoo onrustbarend zijn is niets zoo pünlijk en gevaarlijk als een nicrkwaal Ik erging van rugpijn uitslag en brandende PU aan de blaas veroorzaakt door zwakte der urmcwegen Ik voelde me zwaar ziek en kon me niet keti cn of wenden van de pün Maanden lang lag ik tei neer steeds erger wordend en alle mogelijke geneesmiddelen probeerond zonder succes zoodat ik na 4 Jaar alle hoop op genezing had opgegeven Toen opeens hoorde ik van DE WÏTT e Nier en Blaaepillen en kreeg een klein proefdoosje Waarlijk ze schenen te helpen en na gebruik van een 2e quantum raakte ik 2 groote en verscheidene kleinere steenen kwüt die allen met een scherp kristal overdekt waren Dit gebeurde 30 Dec 1913 omstreeks 6 üur s morgens Ik toonde de steenen naderhand aan m n dokter die nauurelijks kon gelooven dat zulke steenen waren losgekomen zonder operatie Dit is een verklaring van den heer Witt s die 76 jaar oud waa en die bereid is het bovenstaande persoonlijk te bevestigeil aan Is Uw costuum met vlekken of stoffig laathetdan Genezen van Niersteen op 76 jarigen leeftijd HEEREN g Dit kost niat veel en U ontvangt het g costuum geheel frisch en zuiver en g als nieuw geperst M terug 1 Koeren Is niet noodig Verschoten costuums late men donkerblauw of zwart M venen B Ooor het stoomen gaan coupe en model D NIET verloren en de kleeding wordt daar D van NIET slap Q Sleoüi ïerïerij u M uk lasscberij ff DE PELIKAAN QOUDA M TeUloon KMtoor 196 Winkel 253 evondi 476 M aBBDDaaaiDDDDanaa V BEOWATEREN Spoedige radicale genezing door de bellende pillen 231 ii URIB S ook b verouderde gevallen ƒ 2 50 N V My SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 EOÏTEKDAM Korte Hoogrtraal 37 UTRECHT Voorstraat 10 AMSTKRDAM Kembrandtplein 4 254 15 N V DE TIJDGEESr Trfkkinq van 950 nummerstenoftrstaan van Notaris fl Q MUUIE Maan U 34 Januari 1911 P van 1000 1734 197 9 400 89 7911 826 1203 14970 200 3367 3756 6027 1116 19282 20266 100 4219 9422 13 80 57 17571 187i2COT5 2 7 2C941 Prllaeo van f 90 eigen il 47 2470 5026 7072 10190 12268 rjllli Ij I Ujl i 180 2533 5155 7236 1C365 12 4 4 W SU 260 3041 5233 731710121 b 54 HOW 11 X41 3106 eO 4210548 8 M 172 1 TB 79 530B 7550 73120121521 S I S 417 ge 46 7681 78 14 15JUI1 17543 9 46 3217 5477 84 10690 130 9 15413 I775II M 506 3629 5553 7711 lOSlJ 13244 Jb 1790 t 650 75 99 7811 10 2 13409 I5 W lam M 706 3743 5709 8044 44 60 S71812 7 48 5871 99111 01356 115641 ia t 84 402S 5935 833U S7136JÓ 78 18293 II96130 46 8524 65 901582518385 1110 S 6035 32 6913843 5013401 68 4190 97 862311226 13942 74 19 85 4292 6167 874Jllt 29 47 1607918514 SW 1247 4116 6373 9193 601410816172 53 D 66 66 6443 9284117U2 74 8218617 IW 1326 72 93 9b 98 75 162U6 18747 N 1671 83 6575 932411612 14lil 56 7U2IMI 90 4520 6622 44 81 2316310 18 69 1829 86 40 50 88 25 1219058 S 90 4737 43 940711989 48 7519128 aiM 1967 55 6804 9602 93 14234 77 1 2J7 2I B 2067 71 93 9312121 14 0516412 45 117 2119 4810 6918 731 4314715 181930311111 2213 4963 77 961231114823 16730 39 2308 12 95 1002 1615011 16843 44 SCOl 7023 10O94 23 66 57 53 61 Later alioebau 9343699 6870 935311 71 14402 169 IM 2217 4428 7 79 94 8 83 93 19 31 6i03 943111733 9217062 R 158 73 62 22 601182914538 83IM 712315 4544 72 73 321461117138 Z a09 42 4610 7028 81 39 41 40 21 90 45 31 9534 65 70 95 ma 25 97 2716 32 47 87 7317201 53 2400 21 63 82 9514728 15315 12 27 O 981191914800 Uit 32 18 45 7100 9000 67 15173411 1 45 35 62 27 73 12C05 4017416 i 32 96 179Ö2 H 3714926 13 M 9t 77 4814 32 1725 9 02 81 4793 2584 34 38 61 um II 402 2644 37 89 98136 60 4900 7229 70 aa 3240 84 44 35 79 96 74 637 46 t 97 90 99 747 2904 820 13 5142 Sg 09 47 919 11 5221 32 81 75 37 2aiO 5342 46 51 67 3020 66 89 52 69 99191211415048 72 2701 02 7307 20 23 72522 16 HXI2 95 51 32 79 40 32 7469 86 5415229 33 72100551224015343171105 t 56 73 63 4616487 J 78 75001013412317 15605 1111141 i 10 7012429 34 f 30 93 60 4817111 t 50 09 73 58 4i M 77 10204 12568 157U1 801 86 42 62 8911808 X 88 46 9215639 3 Wt 44 2 52 1093212620 51 11 t 58 61 35 23 5817992 43 5469 86 S 13824 9018030 lOll 71 98 775410404 29 15924 i ll601ll 11 W 5581 65 0212906 37 83 55 3122 5649 791510616 20 96 W 13 41 55 16 35 311600618118 54 89 32KI0IB 33 40 21 mix W 28 61 634i 1112 ta 40 99 32 lauw 69 M 813204 56 tOM 40 0110127 U 281821 45 71 KH DO 13129 74 38 S313315 40 09 3eig222 81 89183 ia 22 3326 eg 8163 33 35 iB08 89 3 12 16 a2M 90 87 44 1910113 10 tB3M8 50 8323 1913403 1313 66 40 841210837 611631 01 70 3 9092 47 61 ie 35iatU 1414 35 31 891091513511 M 31 23 81 6057 8004 6413614 91 4 1519 31t 93 8601 llOOa 24 U 93 25 5 6120 62U9 30 7216411 Ut f 30 37 23 48 61 VI 2711540 II 30 40 52 60 8713734 54 883gM lOOI Sd 04 6411101 63 83 98 BS 61 88 02 20 8716501 18W Mi 90 3B92S2S7 86 3813816 1618709 lllO W 88 92 46 62 2416891 f 10 3030 6324 8631 73 13023 49 41 t 30 97 95 6911201 58 79 aSjM 07404 6426 78 45 60ig6451iaM j 82593810 79 65 47 1311 ia77 64 58 19 1U2U 14013 52 4i I ltP4 69 6517 8955 68 57 6311010 il 41 76 24 M114U5 02 75 3130 37 S3 98 9016 51 8 16780 39 il 72 4100 6617 9109 051412616867 72 II 2 00 33 29 10 115U4 14246 82 15 4238 51 61 44 68 4 93 6 6716 83 2113 4301 72 9321 43 52 89 36 86 wim 231430016909 S 25 50 11 H 32 54 22 81 60 25 97 79 56 6ÜÏ 4111648 79 3610201 Vorigt UI Kaai 8915 m t 95 AGENDA 24 Jan 8 uur Sociëteit De Réunie Voo drachtavond van t Nut 24 Jan 8 uur Knnetmin de heer en m vrouw Speenhoff 24 Jao Jialf acht Bowni Soc de IMiMie Lezing Dr StUrlMp over ZielMin Oontsnde 29 Jan Afdeeling Gouda es Omitreken vu de Holl MS van Landbouw Leiinf door den heer Reimera Caf Hol Schaakbord 7 uur 29 Januari 8 uur Zaal Kunstmin Feestavond Utile Duld BeteeM venoeken wil gerotald ta mededeeluu te moiren ontvwutgn Tan n taderiwen concerten TermakgHüJiailel na om deie m onie airaixla te i iiinl Electrtoche Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON QOUDA Dinsdag 25 Januari 1921 VERSCHIJNT DAGELIJKS ABONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 ceat mat Z lapUad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geaehierit Franco per poat per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelyica aangenomen aan ons Bureaa Markt 31 OOVVA bH onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPBUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezalfkilK l t regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bazorgkring l regels ƒ l U elke regel meer 0 30 AdTartantien in het Zaterdagnummer tt bjtslag op den pr s Bunan MARKt 31 GOUDA Redactie Telef Inten $ 45 dfevff Owrtjanrüik bdnmen vyf jaw weet eendig rjnnte op de been te kunnen helpen Owr le knvestae dear achadï ilooÉ teUing ii dm laataten tijd mowd geschreven dat hJerovejoip t ooveoidift oiet veel meer te icegven tbAI Men be iint m te oen dat de üonferecitii e niet beihoefit te kieaen tusecheci een at ai er sieJ el vm I uit3c4ie veivnMhKoc miaaj dat de stootloK van een bepaaibl iMckag gedurende jttr de inlfliddng k itot de ratftstellittg vsM die hoofdsom De Breaing StandaM ze it op uitstekend Igesaig te kunnen madedtoeien dait ofsclwan de geatiU00nden en DuiWcMand nog niet in allen vearo een orcireei kiaftist heèbwi aan eig an de Durteche regeeriog officieu heeft laten weten d t een betolutw van £ IWJOOOjWO 3 nUlltaoDd ffouden marken dooT haar gedarcode vff jaar ndet onaannenttdyh voor haar Wf ssün indien de geeUkNMKtMi te VütrÜM dooztoe het besluit mochten nenMn wat duw wei gebeuren zal VoJgOM de Sobo de Parte zal de Duiifiohe detkiuudige Beovnann eenst met de Bqgedeche en ïVaneche expeirtw onnerjeiggen In m bmod met d aohadeverigoedinff sail ook de atecnitXM ikiwe Üe beihandèld immden Het pirogamm van Spa dat Wn geallieenlen 2 millioen too Duiit ohe steenüMol per maanit v aBJibol g de geldt maar tot 31 Januani DuitschliUhd heeft het tut op 500 000 ton na uitgemana De conuiü Hie vooir de veTi0oedini f n euHcht nu voor d vol einde maendeD 220 000 ton per maMWI n de achteivtallUl 00 O00 ton in 2 maandlen Duitschlandr pi te teeit vraagt vemnnhBramg eo in eflk geval voortaetting der prenüe De geailUaeaidni moeten een Wfluov rrniitwif aaiulk ve4 BiM êe gegevens vnua die wmmsaje voor de vergoediogcn Ook de iDwestie van WtMna knmt op het tapyt Bngeland sal er waaraahyniijk op aandrinciea dat de geailllieerden een eind miaken aan Zdigpfski H eigienmachtig optredest Ten slotte die Ooatonaohe kwestie In de laatste dogen dJedbn ach drie belangiryke feiten voor Het Giri€flc che leger leed een gevoellalgen tegeoiisdag in zün offensief tegen de Turiten Tuasoheai de bolsjewiki en de TunOosche nationailasten ontstond en nauwer liiaadl £ kiB land niep lord Granville als gezant te Athene temig en beawenuïe een optvoil per Be in strüd met de afapraalc ibetreSdknngien met Konstantiin moet aankooopen Men ziet het pn mnuna is uitgebneid en we zegigen niets te veel wanneer we veromÖeratelJen dbt met de beèaiKkelin r daiarvan wel een kljeme week giemoedid al ziin Wanneer over DuitschiUuid B ontwapemng giaspirdEeo woatït zal Bnamd mi Bchoen dieze gelc enlheid aangrypen om eens te informeeren hoe het t taat met Bn De conferentie te Parijs Uoyd George en Sforza te Parjjs aangekomen Giollttl houdt zich gereei De eerste besprekingen Een uitvoerig programma Het Ja panschEngelsch verdrag en de ontwapening De Opper Silerische kwestie Duitsch formeel protest Belgisch Luxemburgsche onderhandelingen Liberale nUverheidspoütieh ONS OVERZICHT f De generaajls Binjiiham Nollet en Htt raetti hebben ook aan dien Baad ialkhtimgen verataifftot o v 6r TOnBchnlllende ponten s MdddlaigiB om vier uur u de fiscusBle onetr de onitwB ienLng vooitgm B Vf iieeirschiben op die confarentie tm m niïigen dï dter optamiaten en die dw peB iimisten De optimif ien stfn db Bnffeflsehen die peasimisten de FVansdien De Lbigelsohen heifa ben vnorgeateldi eerdC eQn meaiwe heöppefloinsr met de DuirtBdie gedeilegeeirdlen te houden alvorens e beilipüng in aake de ontwapeninir te nemen ten eindle nau wfkeurig be vrtwden ioirdtcht omtrent den stand dten onbwapenlkiK In Duiirt urhianid en ton ednde na te geaja of er politieke redienen bestaan om aUe Mi tneoirtganuuntieis in Duitfichland te ontwapenen lUr aal ian © en niieiiwe conferentie müet plaats hebben op een lateren i atum terwijl men tihnns zou ovemgAsn tot ie bespnekiing Oten andere ondefrwonpen De FVan chen dleeden de e meendnff niet Zi mllen diat men aich aan die overeenikómst v an Spa aal houden By cbe be preloJngen dfie zódt hienovecr ontsponnen deden de ïYanisohen uïtbomen dat dÜ iozake tie MvbvvuLpcmng m Duitschland reedf een uitstekiend resultaat hadden beredlot door de bodlreigónig met teigemnaatregieien De inioeiiijiklieid ia voornamelijk geleg m d ontw a pcninig ier polofbie cnigianiBawïs in Beieren en Oosit Bruiaen I e Beiljïen heulen naar het ïVanaohe standpunt o rer Voorlooipig wie i besdoton diat vandaag de muii taire dteelkundbigen der gteaUieerdien ibijcen zullen kx mein onder voorzitterschiaip van Foch fen edowlie een lust op te stellen van die maatreigeilen dïïe nog in DuitschJiutuii moeten wottTden genomen voor het naleven dier bepalamgien vian het vemtrag van Veirsaiitlles in zake de oratwiapeiunff De beJnandieling dier onitwiajpeniogBtoweHtilie wo lt dlus uiitgetstelld tot deze ly gereed is en zal vermoedieflük hedenmidriaff of Woens ibg Worden hervat Vanidlaag zal de OoatenriJJcsche bweertie vmi den belhandold Het vworstel van de OostenriJkBche commissie v n heratel die een crediet van 250 mdllioen do llar heeft éevraagjLl aal dan wwa n bespiroken Deue comnuBsaie beweert met een dergelijk be Een iiBbWeunKanfeTenrtie is de tajem men van hot rapport van de commissie ffi konwt lie de geaHieeirde premiers dezer Vt sailles dUl 30 Decemiber 1020 Venrof lagien te ParyiB httudten voot die tiende v heeft hy aan hukÜgen toestond va n maaJ heSAen de staataliede i d er entente iDiuitschliind uiiteeogeMt met betrekking ach gji teren om de gipoene tiafel vereenigd tot die troepen en te m te trachten een we f te viinden uit den ihopeiloOBen econömisohen achaos dien de otirfo hseft achtenTffclaten We hc4 4 en met iKehoord of heit feint plechtd is herdacht eraTn ecto lük niet wo diat Bi iand eti Lloyd George eÜloaar hartelijik hebben be Toet en voor het begin van de vMTffaderaoir eeniffe Tj JennJiplijkG wooPfksn hebben ffewisseid Iiloyxl Geoige wa ien vwijren avond met een sitaf van 26 d sfcund ijre medtew erkeis te Parijs aangefcomen opgerudmxl als a tijdl misschien iets grijzer gewoatlen sinds un vorig bezoek aan de Rrajische hoofdHtatl maar niog vo3 hoop VMSor Je boekonist De oiadip staatsman hieeft v rschiMendo Ita aansohie ministers l gaa er zich gezien n als Fiiansohe cowCratbefr achteireenvo Siemt Olemenceau Deschianel I evKiiet en nu Briiand tegenover zich i v7M n self is Ihü pml blijven staan hoeweil de moeiUjkilieden ook in t binnenlandi zjch vaiak 07 htapeflden Do vengadlering van giisteretu wa aog aan t voorspel vim de belangirükc onderihduuleiiimgeai ike zullen wolden flwoerfi en li allicht langer auMeu dUretii dian d drie 11 vier diaigren waarop g rekendt wa Uit Jjt Oyïl Geomge s naadsiljcden stoet ein hil feit lat êe Itailasanache minifliterraa besloten heeflt kit Giiolitta zich gereed zal houi efn onn ten mimster pfresident Sforza dhe eveneeaw te rairüs is aangeioomen zoo noodliig die laiatste diagien bij te wtaan valt af te ieoden diat men lanKidkirigie bespreicnsgen vcfrwtaeht AMoreerst is gistenen de ontwiapeniwg aamgesnedlein waartoe lïarthou de minaeter VBJi oorloR nuaarsrhallc FVwh vooiTaitter v 2b de allieerde miUtaiire commi iaQie bügestaan dioor generaal W yigaml en gHsneroal Nollet de voorzitter van ie corttrole comniiiBsie te BerUji de vengwierdnig hijnftToondien evemaK voo EmgelaiTKl masirechiailk W i f on en generaa Bujiig am wellke laatste voonatter h van de auib commissie woor die ontwapening Uit Ie geallieerde comtnole commissip voor BeJgiië generaail A aigflinse öe chef van den IfeneraJen staf voo r ItaJie generaal Marireeftti de fertq enwoordiKrer van Itdlië ter geallieeiprte mWiitaare commiaBsae te Veri aiHOes MaaiTscihailk Ftooh vatte dien inhoud sa booren en geen achtardocht wüdc wefeken diMd üï haar lioht uit eo ging Ui het veneter aitien de jaloeaieen wyd o pen Onxler a de heuvel naax den kant van het dorp lag omigeven dooo een tuin me een heg het witte huis dbt zü vooi de woninig van Juffiwuw Aaindie aanoag Een KOcht getjilp steeg op uit die struiken en de fyne lentegeur BtToomde dtoor het open raam Em brein uit de stad liiet ziJn waarschuwend gefluit hooTwi toen hu het station naderde daarna weod een flauw schijn se op het guraperk van juffrouw Ainelie nivhtbaar biykfaaar van een kaa m aftoom Zü pJaatst dus oob een vuurtoren dacht Ruth De treiD reed het station vreer uit en een half uur latjer waa het licht verdlwenen Zy peinfdie over dKt vraa jEiiuk terwyi y zich uitUteedidie maao aoodra zy haar hootfd op het kuesen had neergelegvi siliep zjj en wDst van niets roeea totdat e eerate wmneifbralen de tawner bmnendrongen HÖOFIDBTÜK D De nrideiliaaer I£et dienstmeisje nat in de keuloen en vroeg zicè af wotu nn juffrouw Bhonie nog niet beneden kwam Het me büna even uur en juftoouw Hatfufcway was adtyd gewoon om tiaJfaerVeo t ontl ijten Haar gedtacWwn namen fp ea bepaalden rorm aan oMar se Iveeg een va en lmdn dot de giMt Ini mM TVwIi WW i dMÖiliBar wwr die T rMd Goeden nacfet juffrouw Thome Ijouter uit gewoonte oot Hutih haar deur af haar kjoffer wiais niet groot en het kostte haar niet veel tijd haar eenvoudige garderobe in het ruiane k bdnet en de latafel te beiigeo Toen zij deai leegen ikoffeir bü het kofadnet plsAtste herinnerde 23i ziich het doofije met geH diat sU op het ochtarioamertje had gt aten en ging naar boven om het te halen Toen 2 teovft keerde h onle ziü de deur vian Heipfvey s ikametr zacht sluiten I w att8 kind ei ze tot aichaaeif Jk Eou even gioedt kunnen viragen of zü een vrouwelijke dtetective ie Wat ziullen ae baarom lachen als uk weecr oip het hiantoor terug ben Ze gong itten en schommelde tevireden met haar atoeil heen en weer w ant het wes Aprü en aij aou hlijrvien totdat tante Jane die waarscfhijniyik tot één October zou wegblijven weer terug wiaa Zy telde de vrye maanden die hflaa geawndheid zouden brengen op haar vetrmoedde vingeirs die de feohryfrnachaie en hot blauwe potlood met meer voor het naiaar souden aanraken Dan aou zy weeo steric zyn en haar aenuwen onder bedwmng heWhen Zü zegende de erfenis Be Jane Hathaway in den echoot was geralilan en waairdoor dene op pirajf en vijftóg jarigen leeftüdi er toe gekomen was zich aan te sludten by een leisgeMlschap naar Buropa Ruiii had aJtyd een wg verBangen gwoeld naar reizen m vreedQbe landen maar dezen keer voelde Ecy geen afgunat zooaie menigmBal als faaar vnendien 09 rele gingen en zij tiiuie raoaat biyveo Dmt z4 tneeodla H ivey ia dto lul te FEUILLETON Lavendel en Oude Kant üatl het Bncrelxdi ran MYRTLIH RKED Geautonseerdle wriaijnj van I P WJEBSajNTC I ROSSUM Ngutaik Teitodkn Heeft u mü noodig voor het uitpakfloep vnoBg sü iaar ay ongetwijfolii giraaig een Mik had giewtorpen op de staedKhe kleeren JNieen dank je Jk heJb een ktt wtater m uw kamer izet juffrouw Thorne Heeft u no j wat aniens noodSg jJJiiets meer dtartk je Zy bleief noig dnaleii besluiteloos van M eeoen voet op dten anderen hangende Juf£rwiw Thome begon zü aarzelend t3 wat U rT Is u een vrouweiyifee detective autih a heddere lach k mk door rfe hamer Wehieie iau Jwtaas meisje ik wea aan een courant en ik heb niat noodig nat is alles Je movA geen bcxeken met ele om a en lezen iH psey trok zich tefnig teiwöl zü ondiiid lijk veaxmtachuWhgtaigen mompelde Bnitih vond haar boren aan êe trap toen tüj naar haar kamer gii Hob lang ben je by iufftvmw Hatibaway in betreMdng wroeg BÜ JAjet Juni nl h t Tijf iuu wtim Goeiea naoU BfffMy