Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1921

No 14532 é anöa BONBONS IW BOOZEnVSWIÖOmOOC BU APOTH EK DBOa rEN lz aa A iyriaARpT zEaf v pomng scherp laakte wel tets versuht kan nu althans gepraat wontui atm dim termijn die men Duitachland mü toa ataun om alitnog de organinatieb muu owter de Bmigierwaehten gerekend ordaa t ontbinden terwifjl FVakrljk aerAt was voor otunidtibliUke onthandtag De kans lat t Par ook le bitenkstlonale bewapening bowapfuijng zal wAvdaa besproJoen wordt tx oter Auckland Gerfdcs die flritsche gaaant in Amerika dl d wr bgen in I jivelafKt 1 teruKgelcMrd za mch naar Parijs begievt n om m i liloyirt George en Cuneon te conferesren waairuit moet wordlen goconciudiwirit dat de zRok waarvoor hy de Oecaon bi over geatoiuen geen uitstel kan leidiea Kooal men weet aou Auckland Ot ddit in t bn vA lijn van de ontwapMiingsplanoen die de nleuwte premdent Harding heeft plus n benevens én uJtnoodlging voor een inter nationale conferentie betoeffende de ver t mindering der vloot Het te dm Amevi kanen ernst hiermee hetgeen blüW uit t feit tot Ho Senaat de motie Borah hosft aangenomen Deae motie versoekt d vlóotcommoMwe uH den Senaat om In lichtingen te vemchaffiïn of het randiBaaiB er wenacheiyk ïs om den aanbouw der ƒ Kon htm kelblok vormt Japan smr van naar men Ln de Voreenigde Statannwflnt ern tige gevaren fa eigwi Kra d rvnle geschillen tttlSchen deze belds m gendhedf n mtuaschen uit den mtfC gainilmd foordtit de besprekingen weÜndlwr den Japanaehen gezant en dien AnknkaooBchen gesant in J pan te Waahinirton wYMxlen gevoerd over de rechten darJ tpanners in de Ver Staten vooral watbetreft hRt recht tot h t veritrUwn vaaland m CaOiftmuë mat gunstig resultaatzijn e nd rf P concluxuKs der gesanten sijn door ds r Hippctie Vedljlct regMkringen goedjgeloeQrri De ontwapening aal niet zoo gemakkrlyk goregr Ut worden Hoewel Japan tel kena verklaart daarvoor veel te gevocden gaat Sp pogeep ng toch voort met de rioot u tbreiding Zoo heeft de Bntschp schoephi bou wfirma Gammelï Lalrd en Comp tn Rrkenhewi opdladlt xitvangen om voor r k n ng Per Jajianeche regieet ig dHi Hiagschepen te bouwen De b sprctoungen die hierover te I arys worden gevwenl buit n den OppeiWtaa Raad om kunnen dun van K boogata be iiiXS ZllJft j G teren beeft de Oippen te Raad nog d erkenning van de Oo ee taten be dbl f Men heeft bealoten H rfdand en L t land ommdldielilik te rkeonen Hen is ynitpathiek gestemd tegenover Utduweii maar wiil geen besluit nemen vooi lr weersjpamug hart terug t wiononT Of was Abigail Weadherby i f vneodin bmer jougdl d e ongelukkig getrouwd as en kort daarop tt wf Er moest tydiena het leven vaa tant Jane een roman afgai ieeld zijn maar tea slotte gmg bet haar owht toch nleta aan Ik ben een nunantuch schepsel hh Ruth tegen ach zulnr jcae n rrsa mtf een licht voor een venster te setteoi waar schynly k om een Weinen vuuptonen t vormen dt heb een paar oude Meeren en twee oude couranten op de aoldbrkamer gevonden dat vt aJLw en dsannas bouw ik een tragcilfce op Va8tbe doten zette sy de gebesla laak van ach af toen ay in haar kamer aat Haar eigen lamp as nut gevuld n ver hpredlde weinig Ucht ze draaide haar t t en luaterde m d e duüitemU naar het bmt druppelen van den regen Ze had de jaJoeaieén nWt ffMlotm en kon dus toen het fluiten vaa dM tr van taen uur weerklonk het flauwe sehijB sel van licht voor juffrouw Autslie s raam Bien Een half uur later was het sooalaaJ tyd verdwenen De geur van lavendel en gemaald hooi aan het goed van juffrouw Hathaway eigen maakte Ruth slapeng Na uren ge alapen te hebben sonder droomen me ode zy dat zy geroepen werd en iemand IkMr xeade het Itoht voor het vanater i t ta vergeten 5344 30 CIRAL de ZALF bg uitnemendheid j ter genezing van alle wonden in doosjes van 25 45 en 75 J ets bfl ANTON COOPS t Gtmda S H VAN LOON U G idaJOH SCHEER te BaastreclitB NATZIJL Ie Stolwllk A N T ZESSEN te SchocnlioTaiJ 8 Aan de takken vertoowlen 2ach roene fciwpje Ben wntte heining omgaf het erf behalve aan de achterzyde Wtaar de teile iheiljng die overbodig maakte De tum was Wem en goed onderhoudlen er waren geen Woemvelden behalve voor het hu s en er Btonden alechts twe of dime boomen Zy P den moestuan achter het huis rondl Hiaar een deel van haar aomervoedisel wiae 8 Pl nt en en hek ontdetókendie aondter ixlW keefc mi over de heJling den stei n heuvel af toen een sdieJle stem haar wed opspringen Ais u walt eten kunt u bonnen bomen Hepsey mat nofrsche stem 4k heb ge J i gegrfd tot nuin fceeï schor gewor M en ik wensch met verder te gallen Zy keerde naar buis temgi een beeld JM beleedh dte onschuld maar liet toch de wnr op een kner open voor Ru h he hij het ontwaken uit haar dboonven bemerkte t n honger had De bile miat maakte het dien nudtkg oomog l k ui te giaan want de wïnd was Peestoken en bad een zilten nevel land waarte giedreven De TOorwad boeken van J iffroQw Biathaway was met gïxwit en in belaocvrnfefcra Qe ey wu bturic Het Tabal sblad WEEKBLAD VOOR WINKELIERS GROSSIERS EN AANVERWANTEN IN TABAK SIQAREN en SIGARETTEN Meest Tel Bpreide lezenawaardiK vakblad Min 20 pagina Ruim StHW leien Laag abotmeneiit Belanghebbenden tanden hun adrei aandan ultgaver J C SCHOEMEUER AmBterdam en xQ ontvanffen gnitii 2 wekenaia proetannplaar UW 41 AUVEKTENTIINi Gttrouwd M C MOLEKAAR en ADRa OUDENES met dank voor betoonde belangstel linc 637 12 Berkenwoude 26 Januan 1921 De Heer en Mevrouw VAN STAPELESCHUTbetuigen hun harteluken dank voorde bluken van belangstelling ontvangen by het overladen van hun beeten Vader 641 10 Gouda 26 Januan 1921 Wsgena hawelgk gevraagd een Dienstbode PI bg J C ZIJDERLAAN Stolwgk ioogtit vragen BOVENHUIS of iredeelto woning te huur Br onder No 643 bureau GoudscheCourant Harkt 81 6 Bewoner Krugerlaan vraagt Meielezer Niiywe Rott CouriRt Brieven onder No 644 Bureau Goudsche Courant Markt 31 8 Costuumnaaisters bieden zich aan voor het maken van Costumefl enz aan huia bij particulieren eit bu xich zelf thuis Brieven onder No 693 bureau GoadscfaeCourant Markt 81 10 TE KOOP Modern Heerenhuis met TUIN op goeden stand 6 Brieven onder No 640 Borean Goadioh Oonrant Markt 31 Gouda VERLOREN Op 26 Januan circa 7 20 s avonds op of b overweg van station Gouda een Bont skunks Tegen ruime belooning terug te beaorgen bu P BOEKHOUDT te Bcboonhoven 645 I S Afbraak te koop ± 200 000 Waalsteen ± 15 000 Holl pannen ijzeren ramen hout enz T kavriien A T MACDAHIEL Aan r teudarak 559 15 AANBESTEBIIIB HET BESTUUR van de WONINGBOUWVEREENIGING WADDINXVEEN te Waddmxveen zal op WOENSDAG 2 FEBRUARI a des Voorm ten 11 uur ten Raadhulze m het openbaar trachten aan te be steden Het bouwen van 8 woningen 588 28 Bestek en teekening f 10 per stel restitutie f 7 bu P D D STUURMAN Architecten Waddinxveen SENIIA S Koofdpijnpastilles erken zooder uitzondering teeds met de bekende resultaten genezen de ZWAARSTE en hevigste Hoofdpijn binaea één halt uur Verkrggbaar ia botjea van 50 Cti bfl ANTON COOPS Ie Gouda i H VAN LOON t Gouda lOH SCHFPR te Haailmht B NATZIJi te Stolwijk A N VAN ZESSEN te Stho aihoTen S2U37 1 De SPREEKBEURT voor de leden van het Natuurl undlg Genootschap il DONDKRDAO 27 JANUARI des avonds om half acht ii één der Zalen van de Sociëteit DE RFUNIE vervuld worden door Prof Dr F H QUIX HsiflMrair la aaw lw l m Mnlaktm aaa a RtktUahifiltilt to Utr cki Onderwerp anu Ons Q haerai gaan Cnat liohtkMiawi H V NATIONALE OPERA 8ooiet lt Ohb Bsnnegen r VRIJDAG 28 JAN Tl uur DE Prlinn der pU uen Uden Sulle f 2 SO Bclcon f 2 Niet Leden Si Ile 13 Balcon I 2 50 G leri f I pla be liatmC Pluttbcaprekinl bij lofini Don derd a 2 7 Jmuiri vond 8 uur Notaris J v KRANENBURG te GOUDA zal op Maandag 7 Febr 1921 des avonds 7 uur m Hotel DE ZALM aldaar pubhek verfcoopen de volgen de alle te GOUDA gelegen onroerende ooederen WINKEL en WOONHUIS met bakkeru Markt 76 Hoek Groenen daal Vry van huur en ontiimnd te aanvaarden op 31 Maart a a WINKEU en WOONHUIS Dubbele Buurt 8 Verhuurd voorƒ416 p 1 tot 31 Mei 1922 3 4 TWEE HEERENHUIZEN Craïiethstraat 5 en 7 Verhuurd no 6 tot uit Apnl as en no 7 tot uit Juli as 5 6 Een WINKELHUIS en een WOONHUIS elk met afz BOVEN WONING Bleekerssingel 34 35 36 WOONHUIS Nieuwe Haven 35 Verhuurd voor ƒ 2 50 p w oudehum WOONHUIS als voren 169 Verhuurd voor ƒ 2 25 p w oude huur 9 10 Twee WOONHUIZEN als voren 143J145 Verhuurd p w 143 voor ƒ 1 90 oude huur en 145 vooi ƒ 2 50 11 12 Twee PAKHUIZEN m het Kloostei achter pere 9 10 Elk verhuurd voor ƒ O 40 p w WOONHUIS Looierspoort 5 Verhuurd v x r ƒ 1 20 p w WINKEL en WOONHUIS Keizerstraat 73 In eigen gebruik WOONHUIS Ridder van Catsweg 192 WOONHUIS Graaf Flonsweg 30 Verhuurd voor ƒ 2 60 p w WOONHUIS Korte Raam 197 Verhuurd voor ƒ 3 p w WOONHUIS Geuzenstraat 13 Verhuurd voor ƒ 150 p w WOONHUIS Pr Hendnkstraat 21 Verhuurd voor ƒ 2 15 p w WOONHUIS Waiviastraat 39 Vru van huur en ontruimd 22 Twee WOONHUIZEN Pr Hendnkstraat 37 39 Elk verhuurdvoor ƒ 3 p w Betaaldag 9 Maart a s Bezichüging volgens gebruik Voor perc 3 en 4 na vooraf belet gevraagd te hebben Breeder bu notities vanaf 31 Januan verkrijgbaar 519 75 poet kan ANTON COOPS DROGIST WUDSTRAAT 31 10 Franz Jozef bitterwater Vichy water Levico zwak on stark 30 A E COSUI in Assgnntiin GOUDA 6 T l foen No 1 Ing L v nsv pzek plng Onfl vall nv psek plna Zi kl v PxeKeplns Gelden beschikbaar TOor HYPOTHEKEN en VOORSCHOTTEN Bu achriflielul aanyragc postel toot antmoonL Zuider Credietbuk Afd G Maunteveg 9 Rotterdam VeiilErW aaT sMjarwe PandhneTeB m ttukkea Tan 1000 m ƒ 500 b 508S 10 W DAVIDS C EFFECTEN DEPOSITO S VREEMDE WISSELS 0000 80 Koerwn den geheelen dag op aanvraag bq ons verlontjgbaar TELEF 166 GOÏÏBA KLEIWEG 84 Verkrijgbaar prima Icwaiiteit GASCOKES geklopt a f2 25perH L GASCOKES grof a f 2 15 per H L GASCOKES parel a f 2 00 per H L AFGEHAALD MAGAZIJN 64 i 40 V Thultbazorgd worden da prijzan mat 10 ei per H L verhoogd W GROENEWEG Aanhavelend RAAM 1315 TEL 533 SEDM T 1846 ïi n de Wybert Tabletten bekend als een voortreffelijk middel tegen hoest heeschheid keelpijn Aangenaamvan smaak verftiBohend Vrnngt alleen Wybert Tabletten BUuwe blikken dooie i 80 eent met neveoataaod fabriekamerk Jbür Miyliilkoopiis Triuwen Soiiede Salon en H asltanaerroftii beien I3 Taf is Stoelan Lianenksisten Spicfirala bchihteruen Theetafels Eikenhouten Buffetttn Boekenkluten Clubfauteu la Zyden pluche Ameublftmenten I eerameublementenKsDokmatraHien WoÜen en Sattm lekeiiB Stronmatrusen enz anf 5196 SPOl KOOPJES ni 2e BESTE ADRES VOOR JONGELUI MFT HUWELIJKSPLANNEN SIM0nTlUT4tlhoinho s iHiScblAiii ROTTERDAM Telefoon 12800 BENT U EEN KOOKERT Koopt dan onze groote NAPOLEON en U teniet 7 kwart er voer slechts 7 centl Als Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfmarkt 54 Wormpoeders genaamd 9 Fermitan van Jacoba Mana Wortelboer wei ken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gel k gesteld worden met wormpatronen koekjes toren tjes bonbons enz daar deze middelen niet die kracht beaatten die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een bqzonder vindingrijke samenstelling verdrijven zeker spoel made maag en andere mgewandswormen zoowel bu volwassenen als bu kinderen 85 cent per doos dne dooïen ƒ 2 40 Overal verknjg baar of direct van Jacobs Nana Wortelboer te OUDE PEKELA ï rmitan wordt door de Nederlandiche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan worden als namaak beschouwd 5622 45 Hen achte zich dus voor namaak Advert eert in dit Kad N V DE TIJD ZESr Trekkinu van 950numn€rsienovtp staan van Notaris fl b MUUE Woenadaji 2S Januari t9 l 1 r van 1000 5361 8398 400 823 I0 9 200 39SC 7196 1316 H IO 18 96 100 1245 3334 4721 5 92 7286 7616 7801 9208 1015 10 5S 11992 I2J73 16496 6619 18711 lOTÏj Prilzen van f9J telgen geldj US 2S05 463 b M 9141 11373 13883 l5e82ITgil 152 2531 45 ti851 ail5 11906 14031 IMo r 5tt SUB l 9 714116 til 71 11 7ü U 4 Ï5 96J4 75 1423816209 181a 14 2801 7321 M 1204 HJlb BI81II O 541J 7410 jO 12162 H44J 6 18311 4 j040 23 14 3 12295 14 00 IS4I7 1857 13 32U3 5544 84 1 2 1 3 2 141 381660118111 10 J445 5659 75 9940 12502 147ÏO Ui lUZI ila Sim UI 7010061 so 1516d 16822 lË 382 56Ü1 77 8 lolyl 1 O 15210 18018 1932 50 3952 72 780 O 21 J 15j78 04 iat4bBO 83 6056 61 lu48j 1290 15475 17078 J8 4013 8 7937 1079 1 J8J 15515 172 HWU48 47 6125 8173 04 IJl c 66 17354 7181 41 9 73 81 0109 2 IJaJ 1 603 501 80 4 79 0 8 4 O 1J45 15 174C011 2 43SÜ 6248 860511 J 8 1728 1172002189 4410 78 3 70 13 U 1 8 201232 51 6339 48113 1 33 j8 417568 41 tiO 86 667 5911458 13772 4 18 51 285 87 6759 8713 0113828 9ol7 Hl 13 6 4 57 71 8836 115 8 ii 1191 B02 2112 6 4637 95 905511813 71 15962 54 Jl 2 JÜ4 203S1 20438 204 l 20801 20 OI Lawr afloabaar 4 1999 4708 1179 9436 11874 14368 164711 UT 70 2U2U 91 301 4311901 85 16542 ï yb 55 i 9 95U2 z 14412 IJti 27 ÜJ jU 4631 2 18 bü 1 92 ld 2iai 5j 50 36 ü 65 16688 7 Jl bi 57 52 63120 bd IbTOO IBSül 09 d 1 bO 78 7214 Ib 0 J3 4U 22M b2 92 tail Ibl4ül3 63181112 i 11 49J4 91 19 93 34 ld V 4J lUl 53 94 as lam ói 06 U4 42 64 121 14729 91 96 04 i Sè 51 50 39 4 2 16808101 x U5 31 8J 64 35 iJ 31 aa mij 5171 04 9 11 12201 5b 32 oU ty 40 UU 73 J 38 7 32 01 bMZKii 2ai 62 75 1314811 Sim Jl i JJ4J 8 7 24 4 OU 1 54 blb 71 7201 9834 123211 4 98 w 112 74 3U u U120 8 IGfiUl f til j U 85 7 13 89 31 9 00 1 i 5 £ i 54W M 991 0314903171 lasai 05 Z6 58 91 u4 125 4 a vi 7 1 4i 74 7b u 94 10 talMul til bJ B5 7 10 IblU 12093 12 89 l tsÜ 0 90 9 iiUlU 38 17in j 4 91 la b 31 01 10 81 lU 2913 5014 3 IO2O3 79 du Hl M lU 17 792 30 88 90 92int 0 9J dS 14 1039 12819 VèlUlJ 12 50 JÜIU 42 Il lu4U9 J I8O30 94 11 W 04 02 b9 19 9 1 1291 3131 tb a lü 82 U 1292 43 43 3 311I ül 8003 32 48 52 blllWI W Jj 5744 54 09 13023 18 90 kU 323 5 1 73 4U 9 11447 Ib WJ M 5büJ Bluu 87 U4 1 2Ul 94111111 Ö M 2 3 10519 2U it 1 5 It 34ill 1 a i 13111 43 3 14 0 70 81 89 oU 153201 601 12 30 20 7J 82u3l06U2 83 33 iilMul 2 lO W 12 b 98 15439 8 2I iU4U 351 D 3l lU il 13 13AI1 1 531 177092lttU M a l 4U Z9 7b 9 bU 41 8J IIOJ t J i O lO lu li tv 5 8 14 Db ÖU 93 51 97 90 88 UI Oi 3Glb u 8303 1013418 15622 178OD20IW 00 iU 99 9108 1 Al 39 02 11 5ti üi 61 4 847u 43 1 60 88 59 b j Ud o 83 89 32 09l80b9 72 n W bO 88 80 47 l11 luo2a3IK U137U8 22 851 109141 642 15704 382UD1 ioiti z 99 12 33 92 0 1420118 2t M t3M 14 72 13 1 13 50 79 1J 38U V 8682 IIO92 il U 0020511 Dl jo 20 971U13 62 82 19 41 74 42 31 87U 44 138U2 15810 182U3 A 1442 W 94 30 22 1 j8 2 62 iï i UU 64 8 691U12 3615900 33 71 2 3954 02 82 22 43 1 41 7 15W tf 60 8852 82 96 1 4320121 U40 6 63 11318 13912 il 31 21 UOJ KtU 08 il ti mxisumii JÖ 15 1 8910 48 33 II 22 2 4tl 21 64 19 9 35 tH 18 9 tm M O 8 11428 86160 6J20U M Dl 6724 9 0214637 80 88 O 101 43J5 81 9003 b8 7016100 18119 lu M 37 6829 10 11506 80 1U 432CI113 5 44W 3b 16 12 83 16224 6 21 lïdl J5 b2 28 31 92 1 31 41 4 1 77 78 51 96 98 10 n 73 i3 6902 9191 5914119 16304 71 M 74 49 90 b2 40 19 89 1045 4510 79 9 0111609 49 6218520 05 k 7044 3 5314241 16403 74 79 4ill 47 9 84 11249 W 1 76 H8 15 19 0 7314333 J5 18641 IM4 21 52 910b 90 J4 s6 57 au Jo llx ma 1 60 81 nUCKK mi 03 J flOOJ 11517 v rv9 AGENDA 27 Januari half acht Soc De Riun Lezing PiX f Dr P H Qmx voor 1 Nat G K otech ip 27 Jianlian 8 iiur Café Hsmnoote Vent Qoucisohe WantelieiOTereemgmg 21 Jan 7 uur Niteuwe Sehomwtarg Nationale Opent 29 Januari S uur Zaal KunstalnpM avond UtUe Dulci Belvetd verzoeketi wil mrenlil tiidk medetJeetoir te mo on ontvaiweii i Wgawiunn inaeerten vennakelllMiedM eni om deie m onie amndia te veemeM Eleotrtaohe Drukkerl A SKDOUiAN aoON t 0 59e Jaargang Donderdag 27 Januari 1921 fiOÜDSCHE COlRAlVTr iTn © ccTxrs earx A d v ertexa tie blSLd oox G otxcLsl eaa Oaaa etxeiycean YERSCHUNT DAGELUKS BEHALTE ZON BN FEESTDAGEN 1 4 regels ƒ 2 OS alka r g 1 mear f M INOBCONOEN Op de voorpagina MEDEDBELINGBN 10 hooger ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 tmt met Zondagablad per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper gesehiadt Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zondagsblad ƒ S 40 Gewone advertentiën en ingeaonden mededeelingen b j contract tot sa r eeardea pry Gloeta letters en randan worden berekend naar plaataivlmta AdvertSBtUin kunnen worden inieaonden doer tuaschnOtomst vu lelltde I dalaien AdTsT eatialiin nif aa Bae Agantan Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt l 0OVD2k b ome agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorends tot den bam gkllng 1 é regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den besoivkttog l C regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zatardagnummar M bqslag op den pits BUTMU MARKT 31 GOUDA Administratie Teief Interc U Redactie Telef Interc 545 waiikm BdueidM dau Sik r Jt QyWBOCMM OndanlDs de bnl n Mlin g voor den nood in OoisteariÜk die taQikryk dus wei heeft tpapipolden die FntPKhen tocii ora te beeiitnnen met do beAuuuvlioig van hèt on tbejweiip dat voor hea bet voomaanute deeU dear ctMtferenitie ei nityk de coa raotie mtmaauote nt da w iadieverKDedtng iNatuurlük ia daarowr Ie Parya al reedB im ken onder de r 4i wei te verstaan £ erst giuBteren kwam dttt ipunt op de agitn da djai v rgadenav V4I en Oppiersten Kaad voor A u deae btJÉprekingen namen deet XVNUner de miooatrr van financaen loudMur de nunMsr voor de Bevryde Gehiedm m dte bchad ootvstelinig Sey dotix de omdendireotMU diei handnlimfdee ling von het miusMtM van Buitenland schfl Zaken en Ixxnd d Aprnon de Eïngel scha gftsant t Berlda iDounner wees er ib r comterentuj op wettke bolanj yke somiw Duutscbland aan fbankrtjk ia veiwahuJidBii ter veaigoednng van de Mihade w 3ke het heeCt aanfle bracht Ook steldie hti oip den voontfrond dkt op de I anache be xwting voor hot lloopende jaax meer dan ifi nuïliard francs 18 uïtgetrokkm jnoor den wederophouw dei verwoeste geWeden ett 1W de pensioenen der oorlogiawieclinven en invaJidlen Deze bedragen nuxetetn op Diutachlawii woniiein verhaald lodieci men het beigrootuiiraeiven W cht wil vemefcarên Bniand sail een awiaraa atr t te voeren Mdxen om deaen etach te zien in ewtl I l3 d emr ibl anuHHi Uien de g dMe geenden vast houden aan het principe diat op de confereutae te VersaiilJe 1 aange nemen en waarvan de Ainemkanen voora kraohÉuge vooiratandlers waren nJ dat een I vaat bedrag moert wurdlBn aanff noinen dbt de verallagen vijand moet betalen Flrank ryk uu heeft een andiere bedoduig dan de vast teiUmig van tiaze som te verachui ven teneinde zoodoende op dien duur reke n nig te kunnen houden met den economa flchen btoei die men in DurtfldWand ver wacht Duüitfiohland voert hiiertejpem aan dat de opbloei met komen kan voor dte arbeideramaasa weet waaraan ze toe is een anaument welks juutthaud d meeste reaiUaeenfen enkennen In die pers en vooral de UranBche Waderf guUgen hienu voor 18 beweerd dat de I ait che dleokun dige Bergmaan de r geding dier tr fjaar lyksche annuïteiten had goed gtetvondleil Teigenover Ae verachiUende bemchteo dier buitetulowlsohe pena heeft de Duitschere treenng nu een verklanng a gedegd over het standïiHint diet £ e mneemt Daann woipdt gewezen op het hocigste beJang voor I U tsc andL het bedrag zyner uiit Üe Bchadervergoeduw voortvloeiendie Bchukikin 000 jstioedSg mo eOAlik te kennen en krach tens het vredtesvenöa heeft het er recht op v6ór don Isten Mei ld21 kenniagwrmg von hert totaal bedrag te ontvangen AioderiUiif rt Diutachland met ontken nen lat er het oogenMlk de vaatötel bng van den schuld technische en de over eenstommmg dbarower psycho ogasche nvoeulykheden met mch medie brethren De Duitsoho regeenmg ïjou iwt lilien hooftte berend zijn van dfen met 1 Mei a js vea tryikenden terniün tot vaststelling dei cha4bv rgoedlng af te a en indaen het haar zou gelukknn met de geaUieerdc regieenngon tot ovu eensteiiwnjng t geoa ken wat betreft gedeeltelijke betalïngon door Duit tchlaod gethireode de eemtvod ffencle vyf jei n In dit verbond heeft ia het plan van een vijftal jaartUfcsdw betalincen a4 uitgangl punt asnfBenqnMat voor vardere ondtfhan delingen De Duiteche regeepng verlangit echter dat DuitsohJands preiitatievetunogeai zoo j ipoodk moiiielljk aal worden brapir keo en aat over het totaal4 edrBg der chadever voeding niet eerttt na alQoop der vi f ja ren b ch zoo snedig mogelijk verder sal MTOPdfen ondeirhandohl De Pransche gwaont tl BeoHJn Eeeft dit ventongen deir DuttS4 regeering rechtmatig bevondedSa Zonder een tQgomoebkomende EmulQngdei geaJlieenle regeenngen waar het be treft te diooi de DoitschG deleipatie te fitruïisel aangegeven pointon zou die DudtBche ragcenog het uanvaftrden der v joarlykschfi betaLingien niet op haap T antwoordfing kunnen nemen S Vondaag of morgen iniillen ook de diacuasies over Ie ontwatpemng dic den I lnm ƒ echen bijna even na ter harte ItRt alu doricwehtie dbi schadev rgiociding kunnen wo tien hervat De mnfliitaire deakundigien zyn het e s gewoinden en hebben een nieiuw nwf oirt by len Oppursten Haad ingedbend Hilenn wwrdt erkend dat Duitachtand een aan zienilyk deel van zyn wapenen heefit ver nietigKii of ingielevertl d e weMte het nog h teft kunnen geen gevaar meer voor den vie iie opleveren tnouwieni de geallieerde comm a iies gaan dioor met te veomietijring ervan kraohtüg na te sitrcven Emstwer gevaar levert op het voortbestaan van m tl taire organisaties van outkstrUders Het zyn act eve centra van revanohwtische propaganda Daarom stellen des dteshainda gien voor veiacbillenrie temnineo tot m Juni boe va t te stellen waarop die orga n botie ontbonden moeten zyn OvBf M Jictie wwrdt met g eaproken omdat de dpskundrgen dit luteiluitend tot het rewwirt van den opperiten naad achten te be hooren FV oh heeft dus xyn aanvanloelU k ra4 püTt waann hü de onvolledigheid der Hit De conferentie te Parijs Aan t ontbijt Oostenr k s nooddruft De schadevergoeding besproken Duitschland s standpunt m zake de annuïteiten Het rapport der militaire deskundigen ingediend Auckland Geddes reist door naar Parijs Amerika en Japan Japan bouwt drie nieuwe slagschepen Erkenning der Oostzee staten Conferentie van Turken en Grieken te Londen De uitlevenngskwestie De zwarte smaad ONS OVSRZICHT We mochten w gnsterem wel op wyzen diat het iimstelLen van een comnuasle om aen zaak te beaiaideerein met alt id een be spoeiciugdng lei afdoening beteeücent Gis iberen zou die connmiaaae doe nuvet naffaan op welke wiijze de hulp aan Oostenryk fcan mtordai verleend vengadleren maar het lowaim er met v n Lloyd George en een aantal andere leden dtor Britsche dsalejfa tl hebben giateroiorgen Bnand Loucheur en BerÜielot aan t lontlbyt wenoodttgd Loucheur vondi t onnnogiduk dezen maial tïjd te verauiffnen teneinde te beraadala een over tie nuddelMi om die Oo6teaiTi ik ische hongeraaps voodael te vengchaf üen on w o kon de vorgtadennjï der sub CKinmiasie lAmarv n Loucheur vooraitter u niet dooiigtban Oostenrijk moet du r aar een da langer wachten on honufe ixnl de heeren m Parys hebben ten tyd en bepraten m gienoegiölufce ondteftmsjes lic kwesties die wan beteefloenis voor b ina de irelheele wereM zyn By ledöre confeiretitie hetbben we het ver schynsel wiaaiigiemunen dat die gedelegeer den een rteiike vooriieflde hebben voor het voeren van besipreikkngen buiten de eigen lyke vongadeincgien om wBt aich ook nu voonioet Ovenigiens is het wel merkwaai dl dat Lloyid Geonge aanJeadlinff af tot 1 stagnatie wiant hy is juist de man dne meer verwaciht van een regeling der eco nomsdhe aangelegietnlheden dan van de apoediige stapte uitvoering van het verirag van VereaoMes voopzoover dSt Durtsch iandh verphchtingien iln aake ontwia pening ad betreft De Bmtsche premier heeft nu ook to9inge et llat vóór tie andere vi aag wtukken Ie hulpactie aan Oost niry k ter h pirak e kwam Dö kwest e vnmH lympathie in de Pransche peins ilie w arm gestekle ftrtakelsi bevat over het iydlen dier Oosten rykeoTS Het Journal wiyat er op dat Ie confelentie eenaffeamd van mieeomg i dat le Entente OOfitCHryk by ihet economisch I erstel beSiuilpmaam behoort te zyn Bij de raoti iche uiitvoermig van dht besluiit 1 1 d hulp van Ameniika noodteakelyk zyn De Ekho te Pairis deelt d volgendie by ajonderfieden uut de verfian leling van Ditis ih mede Toen Seydoux het had over de staatscredietem van 25a0O0O0O diollars mnerp Lloyid Geosig tegen dat de what kisten een dengeJuke aom met zouden kun nen o Arenigen Hy hadl zelf een som van i 125 000000 welfce tkw ieii houw vwi ononitbe r1t ke arbeodeiwffoiiJnKwt in lu den een i tadi dïie maer ki W0iien teiti dia rtc léheele repulbUék Owteiirtlk woókg g eihad maar niet kiuiuwüt kr jven Op een fce eowerpln man Bnan4 v eiri BBnle Loyd Geonffe dat Ehffeland nïlt Amerijoa eerat ha dMUffeaoatten met £ 14000 ÖOO aan tie hulipredeeninig an Ooe t nr lc en hQ fiipiraJc mdi uit roor JuutdetecredSeten Aian d nleuivte teoiUelABrde co niniaai voor de brfiand eilan v n h t Ooatenryk whe vraagstuk is vwaocht om haar moei luke taak zoo ba eed mo ti k o te vmbben en tlie mogfeilijltjhald m het 007 ta houden in ïe medtewwrkung ran UnmvaakK enkele buunstaten van Ooetemrljk en met iuun lsjechoSi aw ak en Zuïdt SlaTië aan het hvvstoA BXi dit land No Mift die be iptreikiiqB van het Ooeten r jJasche vrasffstuk in dan 0 peit tem Raad aegt lie Tiiniea diat Seydonx de bewpo ekm g n TjTi lei We met hot uitapreBten van de ute ning diat die fiondlsen dS e reeds vroeK T duotde Geali a enle3i en EÏD eiIand vooml zyn verstreüot an a ker opmoht veragüd zun lDch dJBit over het algemaen slileen het wersheJdcem van regoerinigBcredkirten op groove schaal en owesr eenype jawm ver leeld OoBtejinyk we r op d been aoiu kun nen hielpen Imaake Sir Goodes vwr liel tot het ver streldfcen van een cradifit v n BO nulhoen pon t te Ijng steildie Lloyd Georige de pmc tiBche vrotBigr hoe men aan ddt i ild miijest Lomen en Ie iie hy dien nadlruk oï dJe be t ekems van het ontweirpen van een za foelyk voorstel dat het particulieire kaïpi taal in iie zaak zou hotreikken Lorn Curzion hiel l vervoljrens een be Umgrulke toespiraak waann hij dien exvm van den toestand adhertate aantoonde hoe deae meit het heede Eurwpeeeche vraagt tuk veruikkeld was er den nodlnuk op le te d t de tot dusver verschafte cre b ten buna relieel en al dbor Ëoffeland ayn vetrechaft en aeitde dat hy alvwrens tot regeenngiacredieten beeüotea werd Fo ankrijk dtuuraan dieel zou nemen Briand veirkflaarde dat Frankryk be reid wias om een de e l der lasten m var lhoiidlm r tot n dnaagaaradht op mcji te nemen en miits de mak werd verwezen naai een küeane cojnmlesie dfie haar taak onmudkfedJijk ram aanvanigen IXt kon Jïe FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar bet Bngeta van MYKTXJi BEE GeautoBiaeerptte vertaling van I P WïiSSHLINZ ROlSSUM Nadruk vairbodtin Jaar wias lie pirans nog met geOoomen ZIJ had haar werk en was gelukkng maar toch keek Ruth s xael als H ware ongemerkt uut naar haar levenageiid Toen zy as gereed maakte naar bene den te gaan trok een owevonwen cou Tunt op den vloer haar aandtacbt Ze lag naaat een der koffeia die slj h a l geopend en n eat er uit zqjn gievalka Zl raapte ze op om ze w er op te bergen en zag dat het een courant was van een iaar l ter don de eerste Er was nemen e n teeken bl gecet maar haar oog viel spoedig op de dood ijdling van A b ail Win feald geboiren Wjeatherby m den ouder k m van twee en twiintig jaar 7y legde de courant wieer in den koffie ivaaruit ze inoeat zyn govallen en Ueef staan penzen De vargieelcie gethemnun mgc brieven ontter tante Janes trouw j pon brachten haar meer dan ooit m var sweking Zy aarzelde feed drie siapipen m de nchtinig van de cedertiouten kist en vluchtte weg Wje Chartee Winfield ook gow ent mocht ïün hy was w er vry ora lief te heUien en weer te trouwen Moasobian was er vw vireemding toiwchen hen gekomen en wan hy het op woen tante Jan wachtte De t Jd doet dikwyls bH erhe l in varjrevsnB gezimBhend verandieren Ruth verbaasde ttich ov r een karakter dat teednr genoeg waa om de tn uw apan en de aandoenlijke ouvcniTs te bewaren rooetttg genoeg om de counmt rast bet bewys van oi rauw te behoucïen en ip cwt guno om te vergeven tesr welk ivcht had z ogenlljk te veroodeiatelien ikit tante Jane wachtte Hu i mnscblen op rots gegaan om i on de keuken en Biuth begion mch te ver velen Om wat te doen te hebben giin i haar gjoed opruimen en om vier uur had ae mets meer te doen De vea Tweking weer naar de zolderioflimer te gaan was groot maar zy weerstond die De tyd tot zes uur sciheeQ baar een eeuw toe Dat gaat zoo met zei ze bü zich laedf ik aal gaan leeren naaaen haken oif 000 letfi ik heb me aJtyd varwnndierd hoe vrouiwien tyd hadden voor mUke eindelooee ihandwericen maar nu bieflrrtjp ik het Zy viTas giewoon aan lelf anaJyse en begon te overwegen wedk vwordieW haar de voligiendle aes maanden souden kunnen brengen Stlellig kchanbedyke kracht maar wiat meer Het voomiitaicht wa op dat oogenbiik somber Het gaat regenen jufftxniw Thome sse Hiepeey die aan de deur verscheen yn al de romen gestoten M ik gieüoof hot wel wHet avondeten m giereed als u het mien cht piHe goied dan ml ik nu komen Toen Buth den maalityd eer had aaiwe daan gong ziy m de huladoamer mitan met een aonlbeire mtdrutkümng op haar gielaat Er WBfi maar èéea plaats m de wenefld waar ae giaag heen wilde maar todh ver trouwide zy mch zelve met op de solder kamer Ze maakte zach emdeluk wys dat de cedejihonten kkst en de oude koffers haar m t göhee naet infcereMeerdleo en tracht te een ieniowachita e vrees voor maixeo aan te kweeken dke haar echter gieheel vreemd was Op bt oofenWfc kMun Hc Mwy bonen en zette de bewuste lamp die zy paa ge vuid liad op de marmeren tafed Hïcu zaïg ae duodélyk hacu plicht en on der bet naar hoven loopen be loot ze on nuddeHyk terug te keeren nadat de lamp y haar plaats was gazet maar toen zy het Ijdht voor het raam aan d aeezijde bad gtepiaaitst draalde zy onder de betoo venmg van het vertrek gafcora L Öe ragen stitoomde gestadig op het dak en droppelde neer van de goot Het li t w kenp vreemde schadu wen te en den muur en op den vfloer terwyl de boasen kruiden zacht heen en weer benvogen wanneer de vmd terrein de ramen beukte en het oude huis deed achuddm W I e fcamer scheen bevoMot met een vonir geslacht dat gwlapen had n het mas sievo mahomehouten ledGkant zich ge iwneg d bad m de atoelen en op die teenen gestaan had voor het oude buffet om in den a ege1 te rtaswn ke er waarschyn luk bo en had gehangen Hat was of Mex innenug aan het sixuuieWMl aat lang saam den dkaad apoa en vistaenen van lang varvkjgien dagvn te worochyo nep Een gebarsten spiegel hang aan den muur ec Rutdi za r fllauiw haar eüg n beeld alaof ook zy behoorde tot de geesten van de zoi derkamer Zy was met ydel maar zij wai tevrecteo met beur haar haar ooffen haar falanke huid en den votm van haar mond iHaar kleine wiimeua was haar een dbom m het oog omdat die m tavensfuraak was met de waardige houding die zy wen chte aan te nemen Terwijl tü keek vroeg y uch af of se evenals tante Jane een oude Trustor zou woirdieo Het scheen wel waaracNiAUk ut op hiar viJfbabmntwM r t sL iSi J É jA