Goudsche Courant, zaterdag 29 januari 1921

len uit aiet coinjnuiiiiBt Bcfae hnonnen dat r ixiiixhtaottfsi wenkn verlcremn doe van loroote wiaarde wazien voor de Britsohe arbeidersbeweiiiQniifr Kiratwun ze rt m slin ambwoord dat heA uet waar is dat een van deze verineldle frebeutrtemasen verband hield met het beeoek van de Britsche afv aardli iniK en dat hu cateioonisch en absoilaut weurert om eenwre verwiutende uitdrukUiiwr te aanvaarduib die tot de sovJet ireiQ ennjr woirdt lencht dobr de Brut6che arbeiderspartu of andlere buiten andtache arbeiders of sociahbttusche PATtüen Be ontkennimr van Krassin van renrésaille niaatre eilcn ie ndet zeer overtui reind en tevtelukeirtud wöjst bet op een sterke teKenstellunff tusschen de onverdraaiirsaainbeid van de sovjet a afDeerioR ten oouchte nran eenute kritiek in het euren land en haar benioeizudit ten aanzuen van andlere Ook in ZwtitMo nd is de hervaWnur van den handel meA Rusland ter sprake irekomen De communiiAtieche afarevaatcduEide Schneider stelde in dien Nntionalen Baad voor daartoe over te ipaan betooRendi dlat de econoonieche mi etanden in Rualand het fCevoiiT zün van de hoojrerblokkadle De bondlspreaident Motta steldtg noormaals vast dat de heryattmz van het handdlsverkieer met Raislland tbaiui met mo celük IS daar het door de Soviet reK e rinft m besilajr Benomen reld een onwettuK betalinfosmiddel is Daar de selheele handed in Ru and een staateiponoDoliie is kan deze niet van de ptoUbiek loescheiden worden Het voornemen der Sovietirejïiee rhwr ie in alle landlen revolutie te breuB en Geen volk heefit echter het recht aan een ander die revolutie te prediken De Sovjet reKeeriiw staat vüandliK tewnover datgene wiat voor ZiwitÊerland heiiüir is Daarop is het VHXirsitel met op die socialisten na aUremecne stemmen verwnripen De Dtailiaansche sooialuten roenen lach Vast MjJaian wKnxlit aan de Voseisohe Zeitunir resednd dat ondanks de apiitsinur in de uiiterste knikeirtpartüen de ItaMaansche communisten en sodaiksten b loben hebben een KemeenschappeUike obstimctie in tite Kamer te voeren Deze oibetructie zou gedurende aniRieveer 40 zitümren worden Kehaixlhaa£d en wel als protest t ren de aansekondiiirde verhoofriniren vian die broodpruzien en omdat beide partiien van meemoK zjjn dat de reijreerwsr de nationalisten bejaunstiart Voor het debat voor de hroodIpnjsverihocKnJUr hebben zich reeds löO leden als spir oers doen insohriiven Na dken spreelotud aal een hoofideluke Btenuiuaur woink i vncliuupd Door deae niewve Ünnenlandische faifwetdiix verflauwt de beSanfCstélliatr voor de kwieetie van Fiume d Annun o heefit een qroeniboek iuitwe even wiaarin hii het kabinet Giolitti ernstiur beschuIdlUDt Vael belanfc telluiwr IhceËt diut boek dist silecKtis een rebroapectieve waarde bezat met verwekt Wat de deteotivee van Scotdaad Yiaro en de tteheete pohtie van het Veieeoadni l ninkr ik met m s baat waaren te doen is meit Koadi Jtevoix verricht dloor een redacteur van ij eij vre due er m jradoaaxKl is d l lnanU iruik weiar De Vaiera aioh op l woRienJjIuk bevindt een ondernoud be hebiuen nuiit dien pireiuaiant ito iersche iepu ïüiiek Jia uvetTVfte nia6ip 0i inK eu t evoml ik mui verbeiUe de journsitiat iSberen ui de ittfiFemwooiiUitKlneLid van ëen lanicen man niet inajoeir g iiuat lortcnet en biauwucruize oomen waaruit een tevemlure uuteuiluureaibie fa pralii Ik iieikiende hem leemajuoeuiiiK a ii lUe VaJem feycenovier auin aandirkitfen üfc d hu geen ptOKjiUtfc om aich te verDerKcn Oo verscfcuueade vnuren antwoordde nu Mu die üiUtKieu cnen door een poutuek ian 0 imeedx üiKiend benn ni sme ons voLk ii achten banjT te maken om zun zedieluke kracht te biretfien is net de Duiont van den leudier der mationiale verteiremAxiordlKK iiliK i te madden van zun landurenootea te zun jUIs jHToot vBmititaanie ons reotit encent zulien we x i i moeiiu coadien meer met dat land heibuien en dan zal tezieaxdertud otm ffesdul nvet de niindemead a het MoordOsten van Ulsiber opuiouiaien Ms deze mmdemeodl om aubonjoame vraadit in den lersohen staat dan zun wiu beireid dae toe te Btaan i n op de o Mner kunK dut Uiister J roteibtanteoh was antiwooruldie d president dbr iersche repubiiek dat de Iersche repubhek aan alie burgers fooeüisdlieaatuie en bui exuuke vruiheid verzekert Dail UiiTeann is zoo verklaarde die Valera verder ooiri bereid ledieo vredeavooretel door f oRieiaad uiiK edi endk te onderEBoeken als die voorabellen maar niet in etrud xün nuit de voorwwoaden van het inrtandbat van I ail Ëireann Doch die verkloruwen van lioydl Geonce benemen ons die ïliuaie helaas Op de vraaér of lioyd Geonre piiet zekere vredesvooratellen heeft iredlaan haalde De Valera de schouders op Wat de heer Liloyd GeorKe aan die pers verbeid heeft doet er heet weinita toe antwoordde hl Die voorrwttuuxfen diat aanbod hebben weindff waarde Wlat Uoyd Georxe vandbasr aeiti za iai aonder het nunsbe e£w ar nuNTffen te enstireken als dit in zij kraam te pas k mt Groote brand be Antwervttl Een hencpe brand hee KustermonKn te JUIetrxem bu Antwerpen genroeó Hïi brak rikt m de dieJSabriek JCjenius en nam sBoediK een ffrootian omvawr aan Versciieidfene aannrensendie luiizen brandden af De scfaadie ie aanjdeniliik DUITSCULAND MUnonreiukken In te nvUn Weest Eïnbden bdj DuacburB thk ld ter f miimwwkers bedoima door De kwestie der schadeloosstelling Nieuw plan roor Duttschland s schulden opKesteld België en Italië deelen Uoyd George s xienswuze Uuitschland s eccmomische positie Scherpe briefwisMling tuaschen Henderson en Kjrasfiin Geen hervatting van den ZwItMrsch Kussischen handel Obstructie der ItaÜansche sodsUiiten Interview met De Valera UMH UVHUCWr fiQt beiowiamen loed is de oodkercommis ie van otm Upipear tea Hi a4 b ftst mflt met oniwraoeuc naar le scnAdetoowietliux aan den artaeud KeboKea Gifitcren h€ ic ze tiwae en h Lt uux vezwuliemi ben communiqué werd met uitffeKevwn Men ire oolt eveowed seint Uavati Otai de conumafaiti eit gnm ikiag van de oveneenkomst dhe sloton zou knuuien wonken een bidhei lh udlt dftt op heit votisreauie neentoonut JdirMi zou a n Duuscauaodr nuietaa vraRen jcedlurencle 42 jaar ia ri u4tiB lie betuimffeu te d en vooor de eerste vat laar va fE eet iid Of t nulUairdt voor de volma t vuf jaren op z 8 nulUUArd en voor de overijoe dz jaar op zevea nuiiiaaxl DQ t zlin lie bevruuiielen van de oveuneenkiomfit van DouliOKiie di aonipevald zoudea moeteti WDitiiBa dliwr van Diultscliiandl veraiuieiniike annuHeiten te va aKen naar ipeuauu van zun economiBCihe kiitacat ea itiet eeoi beJastiDK op te leKKiexi van iU tot 15 p rocent lul val rean op z iin uutwoerea een beia tuw dke cetod aou moeten worden door de comnu Bje voor keiratel Deze meiuhodie tot detuiuiw werd d oor Dtedacraax voosfceMeld Uuu i ailachlefxl er toe aaa te sdoren mch cu o apoedux nuweiUilt van n n echvM be onbdloen aou een oUftccoito dat tot 8 psxKent sou kunnen fcoAn towestaon moeten worden over de veffvroe rde betalunffen Niaar sdiatitinx aou cLt stelsel naar Bteuamti van de opMoriiiur van OuitscKianü van 100 tot W imUiard kunnen owever n te ren 86 i £ de overeenUiomst van fitouloifroe voormen De iïiuffeLBciie a Kevaandlwden ontvingen het vooiBted met ympafitue dloch behielduii each voor er Uoyd Goamre over te raadjpAeKan daar faet vooiveAbetd stelsel een toevoetfouvr aam de overeezikxnniat van iiüuloKoe omvat De comnuaaw sou des nuddtadOB op niewtv Uj eadiamen etn ais de ükucelschen sich bii de voorgesteJdla opiaaauag neerlexiden sou de conloreotiui weiliKht een aJawmeene vercaKlerinir kmmen houdeo X 6 UelfTisohe en ItaJiaaoache tsedeleIRieeinlieii ter confarenW hebben sicii aanKesüoteo bu de verklamiiK vao Uovd GeorfOe dbt de Gealkeerdieia t ns niet van de ovecwendgomsten van Booiiotraie en Brusae moeiteii afwitlken I Duiner staat dfu in zita meenawr diat iDuiUbeohtand wel 12 mi Iliard kan betalen vrijiwieli aiUieen Dat die economische toeMand van Duitechdaod hkw verre van rooskJeurtic iB Uxskt ujit het zoo iiust verschenen jaarvetraLair voor 19 ran de Kamer man l oaplhandél te Beoilun wiaarvan het Beiiiner IWoeUatt een uittreuisel reeit WieilaBnvaair woirdlt nkeodl dbt van eindle Juii beiiun AuKuei ufi af zjich het aaikenleveoi jtebaaeerdi op la re pirijKOi ixL veorKeiuJuW met de voarait iaaade maandnn etnidténuis kon lietreteillen VjObiear ma het een vatvcoBfiUv lim uit deze feiten de coodu£ie te tre ceiu dat het ecooomjsohe leven van Duiiitschlamd in die laa tet viit maanden aan kmacht eou hebben areiwonnen De wianveirhoudfinirein tusechen inSconten van noote voJIkskrjJurea aXsimiede de prüaen voor levensmidldlelen en jrebruüia irtukelan z in steiedis rrooter icewioinlen Voor en na ataaA taspenover eeo ontziatrlUice behodlte een noet toereikende hoem eihe d wajen weiUce wiGtfreiu dien hoofren E iJB dbor t Kioetflte xedeelte dieir bevolW met kunnen warden trekiochit De OD de weTcddknarkit uuretreden prü dalüur ven belanKTÜke mondHtoffen zooals ruwe laaItoen wu rubber hUiBden vellen metalen en dbarmede KWlHJten tred hoiwiiande depressie op de vrachteaunariot hetri e n od de IprijisbewefeinK vian de Duitsche fabnikaten Keen sterken mvLoed kunnen oefenen wef enB de texeduikertud iiwetredeit dlalin r van d e Duiitacdie valuta Tejten het eande van het iaar meiM het versla c op ia in helt buatenjtand een scherpe dlaliafr van den prlis voor il uitöc9ie koSen alfcmede voor nroducton van do Duitache ataal en Ü2erin d iistirie te con tatoeiren Waannse maar wiordt tewiwi dht uiitschl nd a betaailcraehi ook m natura ntfet 3iear Riroot Jn eooïe van unsbe hefLr t in zijl kr BUITËNLANDSCH Nlfil WS BELGIË Buna een week heeft de Opperste Raad nu verfEiaderd en aag zUn een aantal ptuntien naet aan de orde jrebiomen ojbl is sithans m de officieele verjrademwren dten Ihandet met Huriand niet aangeroerd Wat er hmten de eonfareatie om over dese flcweatie is besiprokie n weten we met nmar vermoeddiik beJbben Bnand en Uovd OeoTKe in een van hun ondieir ansies due iBuUc wei te berde toebracht Deed Briand den zin van de Fpaneohe arbeKiera dan werden oomenbl kellvk relaties tusschen Parijs en Moskou aan reknoopt wamt evenala elders ziin ook db PYaneche sociaJwten witeomeerendleel ztch onlwws voor de Bovjet vraMaanl heeft voor herste dar bandelabetreikikihiKen De Britsohe ar1 eadeni zuUeli in dit opaachjt wei eraiwszuui n bekoeld nu hun leider Henderson een iTerre vasi waendbchaTxpeluke briefwiasel l r heeft jpevoerd met Kirassin Het rinflt over de reiMleMMlUe iMkatre8el ti die d sovjet reRecrinK naar men MRit heeft geDomen teaen de typoffraphMVereenljcinff ta Moakou AfonunowUel hat aoeiialütd bcSie bd van de MoakoBecb Hwfit en andere op den voonnrood tredendto BuMlsche eociaJiaten weirena het feit dn t xij van Itun niet onununutiKh stancbunt uvt berichten hebben ireffevvn Hut de afVaardi finit u t de Bntscbe artielderspaTtd ft Ruriand heeft besocht AftHraniowitst ïb naar vermeldt wordt uit de Moekousche Iwviet verwüderd Twee 6ociiUiaten ziin toemiregtotarói en één is verbannen Hendersoa wU t er or dfeit toen er IeHIen van de afvaaaicb iin r naar Rusland krenien ndea hun is lezeAid dat zü ïTÖ soudan ïün ieder omtorzoek dat zit fwen0clU en te houden en dat niemand zou twviden laatiir rcvaMen of vervolKid weR H het reven van inOichtineen van nietcommujritfbisch stammnt Het w a oo dew nrooderstelliiwr d t de afvaa ïirii r wÖ vnMlde om aan ooémmxk in te tel een inetortiofr teiuravcriffe vai een mijnpasontipioffinir Het redidimawerk in dadetuk bofroiin£o en men heeft IdonveHnndiRRen jaekrevren met vijf dar mamien over het lot vian de anderat is niets bekend DenzeSfden daff din In die mijn Mont Cenis bii Heme veer werioHedien door de ontydixe ontploffuvfT van een dynomiett atroon ipekvretst twee MODEPRAATJE Blouses Ik vertelde U reeds eerder dat er zeer veel verscheidenheid was In blouses maar mplaats dat deze kleiner wordt tegen het einde van het winterzeisoen schijnen alle Modehuizen zich in vindinffrükheid uit te putten om maar steeds weer nieuwe blouses in het leven te roepen Deze groote verscheldenheid geeft het met te waardeeren voordeel dat elk kan kiezen en dragen wat bü haar persoonlükheid past En er is nog een ander voordeel Gy hedt allen wel is een of twee mooie blouses die nog in goede sttat maar totaal uit de iQode waren Welnu haalt die eens voor den dag en blader eens een geheel modetydschrift door dan wu ik wedden dat ge een model vindt dat er zeer veel op lykt zoodat de blouse met een kleine verandering weer in de mode is We zullen alle blouses nog eens de revue laten paaseeren want allicht dat ge juist nu nog een blouse noodig hebt nu alle nieuwe blouses van dit seizoen in uw oog haar onginaliteit weer hebben verlofen en ge graag een frissche ifteuwe blouse erby hebt Eerst komen de sportblóuaes die altüd correct zyn en nooit uit de mode gaan en nooit vervelen omdat ze zoo eenvoudig zijn en er met een nieuwe das zooveel variatie in te brengen valt Er zyn hier 2 aardige variaties met een groote matrozenkraag die beide bg uitstek voor sport geschikt zyn Het eerste is een lange matrozenblouse aansluitend en van onder de armen tot de heupen recht doorloopend zonder eenige taiileering en zonder ruimte Het andere is een variatie hierop die alleen zeer jeugdige gezichtjes en zeer slanke figuurtjes goed staat Het 18 een sportblouse met ruimte aan een schouderatukje gerimpeld een model dat altijd goed staat Maar in plaats dat deze ruimte aan het middel wordt ingehaald en onder de rok wordt verstopt of wtJd uitstaat om de heupen valt de ruimte los en wordt plotseling aan banden gelegd door een breede cemtuur van hetzelfde goed die de heupen vast omsluit Het effect is zeer Jeugdig en lang niet on aardig Maar er hoort een jong gezichtje en een slank leenig lichaam by anders is het uit den booze Soms heeft een jeugdig japonnetje wel eens het effect dat het de draagster jonger doet schynen Dat is ook met deze blouse het geval maar dan lykt zij nog veel jonger Begint zy ook maar eenigszins te verwelken dan staat zulk een bloyae bespottelijk Het aardigst staan deze blouses van effen goed of gestreept goed en van den zomer in voile of zij pique zullen zy als roeiblousea zeer aar dig staan en practisch zyn Verder zijn de aardige blouses met revers weer in de mode liefst in zyde en voile Revers van geborduurde zyde gladde revers geplooide revers geptisseerde revers alle soorten revers Dan is er nog een nieuwtje breede grove entredeux van kant die in zyden en voilen blouses worden gezet by de fijnste blouses de meest grove kant Als een heel klein stukje als gameering wordt gebruikt ia het effect zeer origineel mstar zoodra het in groote hoeveelheden wordt gebruikt neemt het alle chic weg En zooals alles in de Mode overdreven wordt gaat het ook hier zeer veel fyne blouses worden overladen met grove kant er worden zelfs breede kanten aan de blouses gehaaktl Het allergekfite op dit gebied is wel een wollen jumper met een gehaakte kant als gameering Mij dunkt dat het onmogeiyk van deze combinatie iedereen zoo moet opvallen dat toelichting overbodig is Er zijn verder blouses met hooge boorden en lage halzen en blouses met een over grover van anderen stof die gelegenheid geven van iets ouds iets nieuws te maken byvoorbeeld een rok met overgrovcr met een onderblouse van een andere afstekende stof dan de rok en overgoover gegarneerd met een stiksel van gekleurde wol in de tint van de blouse In fiuuren of 3 4 randen en een geheel andere japon is gemaakt Er zyn gladde aansluitende en zeer nieuwe blouses voor slanke en gezette dames en de hals van de blouse heeft elke lyn rond vierkant ovaal puntig die gé maar weet Heb ik u niet gezegd dat de keuze heeriyk uitgebreid waa MADDY BRAND BINNENLAND Werkverschaffing Naar 4ïet Volk verneemt heeft de Minister van Arbeid toegestemd in het voorstel om in de kosten verbonden aan het uitvaren van tachtig Scheveningsche loggers voor de treilervisscherij ten hoogst ƒ 280 000 by te dragen Het staat thans vast dat zal worden uitgevaren Aan 2000 Scheveningsche visscherüarbeiders wordt daardoor werk verschaft In verband hiermee wordt aan het blad uit visscheröknngen nog meegedeeld dat thans de treilervisscherü veel meer opbrengt dan vorige jaren wyi er overvloed van visch In zee is De kans schynt daardoor groot dat ryk en gemeente belangryk minder zullen behoeven by te passen dan op grond van de slechte jaren berekend is ScheeprvUirtwiqr van Amstcsilaim naar den Borven RUn Naar de Ndieuwe Crt vameemt is bil Kon besluit ingeeteid een StaabscommUsie welke een onderzoek zal hebben m te Btellen naar de beste wijze waATOO too mo ijk met bniakmakDog van het Herjwed ruial een verbeterde scheenvaartweg van Amsterdam naar den Boven KÜn zoo apoediig dtoenlük kan worden bot stand eebracht dlaaiiiü ook lettende op de belanffen vmn de te doorsnijden lenthtrekien en fie van de londsverdtacfijdnir STADSNIEUWS GOUDA 29 Januan 1921 Gemeenteraad van Gouda De Raad dezer gemeente Js bijeengeroepen tegen Dinsdag 1 Februari 1921 des namiddags te 7 uur Aan de orde komen de volgende punten Het vooratel tot benoeming van eeil onderwijzenui aan de opeiüiare lagere school no 8 Ibt voorstel betreffende benoeming leden Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys Het voorstel betreffende plaatseiyke directe belasting naar het inkomen Het vooratel tot vaststelling eener Verordening voor het Volks en Scl eolbad Het voorstel tot toekenning belooning amanuensis gymnasium Het voorstel tot aanvulling der groepsindeeling in de salariaregeling van de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Mededeeling inzake het ontslag van dem ACarktmeeater F Weil Het voorstel tot gebruik der bestaande luchtleidlng voor de stroomlevering aan Schoonhoven Het voorstel tot verhuur van 4 lokalen der oude Hoogere Burgerschool aan het Ryk ten behoeve der Inspectie lager onderwas Het voorstel betreffende verkoop van grond aan de firma A de Weger Het voorstel betreffende aankoop perceelen Vrouwenvestesteeg aan J Simonis Het voorstel tot wijziging omschryving in 1920 aangegane geldleening ad ƒ 1 000 000 Het voorstel tot het brengen van diverse wijzigingen in de gemeentebegrooting dienst 1920 Het voorstel betreffende bestrating oprit Goejanverwellendük Behandeling 2e suppletoir kohier H O dienst 1920 Reclames H O dienst 1920 en verder voorkomende zaken Het Schorsingsbesluit inzake het ontslag van den Marktmeester en de combinatie Havenmeester Marktmeester B en W hebben den Raad een schryVen to ezonden waarin wordt medegedeeld dat het reeds gisteren gepubliceerde Koninklyk Besluit d d 6 Januari j l no 87 tot schorsing van de raadsbesluiten van 7 Dec 8 Juli en 16 Nov j l inzake het met ingang van 1 Januari 1921 verleend eervol ontslag aan P Weil Fzn als marktmeester en waarby werd besloten om aan den havenmeester tevens de functie van marktmeester op te dragen geldt tot 1 Juli a s Bü schrijven van 18 21 Januari 1921 deelen Gedeputeerde Staten aan B en W namens den Minister van Binnenlandsche Zaken mede dat de hiervorenbedoelde besluiten door genoemden bewindsman worden geacht te zyn in stryd met het algemeen belang Verder noodigen Gedeputeerde Staten B en W in meergenoemd schryven namens genoemden Minister uit te bevorderen dat de Raad alsnog tot intrekking van zijn voorbedoelde besluiten overgaat en zulks ter voorkoming van een voordracht ter vernietiging door de Kroon Uiteriyk 4 Februari a s wordt door Ged Staten bericht verzocht welk gevolg door den Raad aan een en ander zal woi5en gegeven B en W zeggen in hun schryven dat den Raad de meening van B en W omtrent de combinatie van het haven en marktmeeaterschap bekend is en zy geven dan ook in ernstige overweging aan den wensch van de Regeering te voldoen De quaestie zal aan de orde worden gesteld in de op Dinsdag 1 Februari a s te houden vergadering van den gemeenteraad Artsexaim L Aian de Rüksunlversiteit te Uitrecht is gedaagd voor het eerste jredleelte artsexamen de heer D den Hoed alhier Geuda s Mannenkoor De vereeniging Gouda s Mannenkoor meJdlt ons te auUen deelnemen aan het amgconcours diat hior met Pinikateien tsehouden wondt Beamettelyke zlektke Deae week werden aan e even drie evailJen van scabies De anthradet goedkoooer Een adveorbentie in dit nfununar meldt dat de pa ya van anthiraciet berxaald ia on f 4 10 Diit beteekent dat de toeslair verVBlllen ia en dat men voor anthraciet botven het rantsoen duis evenveel te betalen anl hebben als vopor diatributie anthraciet Geflie vrü u de handel in anthraciet hiermee echter niet wwnt men mioet ze blijven bestellen via het BrendBtoffentoureau Intuaschen voor den vertHiui ker beteekent de regeling pcraktisch dat hii evenals voor den oorlog net zooveel amühraciet kan stokwi als hij wenscht en daar komt het toch maar op aani Een Oostersche ring By de politie te s Gravenhage is 15 Januari 1921 in beslag genomen een antiek gouden ring bezet met 11 robynen Het is een Oostersche ring en afkomstig uit Bali Degene die over dezen ring inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te wenden tot de politie Zie verder Stadbiueuwis IVraede Blad BOSKOOP Gisterenavond vergaderde alhier de gemeenteraad Voorzitter de Burgemeester Afwezig de heeren v Gelderen en v d Wilgen De Voorzitter opent de vergadering en geeft ter gelegenheid van de jaarwisseling een overzicht over den toestand dezer gemeente In het afgeloopen jaar en de huidige toestand Spr spreekt de hoop uit dat de handel met Duitachland en Amerika spoedig weer kan worden hervat De financieele positie blijft den vollen aandacht vragen Ten slotte spreekt de Voorzitter zyn besta wenschen uit voor het welzya dezer gemeente De notulen der vorige vergadering worden z h st goedgekeurd Ingekomen stukken behalve goedkeurin gen van Ged Staten van genomen besluiten o a Berichten van de benoemde leden dat zy hunne benoeming als lid der Comhaissie van Toezicht op het algemeen lager onderwijs aannemen de heer Ottolander neemt zyn benoeming niet aan Berichten van verschillende andere benoemde leden en verschillende commissies en besturen dat zy hunne benoeming aannemen Voor kennisgeving aangenomen Een adres van Mevrouw Witte de Bruijn om eervol ontslag aan de o I school alhier Het ontslag wordt verleend met ingang van 1 Februari a s na een opmerking van den heer Guldemon d Een adres aan B en W van den heer J V Vergragt boekhouder der gemeentebedrijven verzoekende inlichting omtrent zyn bezoldiging nu hy den titel van boek houderkassier heeft ontvangen B en W vinden geen aanleiding een jaarweddeverhooging voor te stellen en stellen in dien zin voor Goedgekeurd Een schryven van hèt bestuur der M U L O school te Boskoop waarin bezwaren tegen de samenstelling der C v T op het algemeen vormend 1 o worden ingebracht B en W stellen voor by de benoeming van een lid ter voorziening in de vacature ontstaan door het niet aannemen der benoeming doer den heer Ottolander niet buiten de aanbeveling te gaan De heer V e r k a d e stelt voor dit adres aan te houden tot punt 7 Dit wordt goedgekeurd Een adres van het bestuur der vereeniging tot stichting en instandhouding van Chr Ned Hervormde scholen te Boskoop om uit de kas der gemeente de gelden noodig voor den bouw der school te mogen ontvangen Een adres van het bestuur der vereeniging tot stichting en Instandhouding eener school voor M Ö L O om gelden uit de gemeentekas voor vergrooting der school Deze beide adressen gaan naar B en W te fine van praeadvie Ingekomen is nog een rapport van den opzichter aangaande het maken van een kade aan de Voork de Naar aanleiding hiervan stellen B en W voor het voetpad aan de Voorkade van den legger af te voeren Got dgekeurd Voorts een adres van de R K bouwrvereeniging St Joseph met verzoek een subsidie te verleenen van ƒ 465 100 tot den bouw van 66 arbeiderswomngen In handen van B en W om prapadvies Door den Voorzitter wordt o a medegedeeld dat B en W géén termen kuilnep vinden tot uitbreiding der straatverlichting in den nacht daar de e uitbreiding gepaard zou gaan met groote kosten en de uitbreiding zelve zeer belangrijk zou moeten zijn Eveneens achten B en W het in verband met de precaire financleele toestand niet gewenscht een ziekenhuis of ziekenbarak te stichten hoezeer deze aangelegenheid de aandacht verdient Naar aanleiding van de eerste mededeeling zegt de heer Brandt niet accoord te gaan met deze mededeeling Het is op sommige plaatsen gevaariyk donker Spr zou willen dat B en W deze mededeeling terug namen De Voorzitter Ieder kan toch een lampje by zidi hebben men weet toch dat het s nachts geheet donker is in deze gemeente De heer Brandt stelt 16 lichQiunten voor op de gevaariykste punten De heer Guldemond vindt het voorstel thans moeilyk te beoordeelen Wy weten nog niet eens welke punten De heer Brandt De gemeente architect kan dit toch onderzoeken Spr acht het t beste dat de plaatsing aan B en W wordt overgelaten De Voorzitter ZoU u t voorstel niet terug nemen tot de volgende vergadering De heer Loef acht 15 k 16 lantaarns absoluut onvoldoende De heer Brandt wyzigt zyn voorstel dat op de gevaariykste punten welke ook s nachts licht brandt Spr vindt de brug een gevaariyk punt De heer v d Tak gelooft dat t verwisselen van klokjes practisch moeiiyk uitvoerbaar is De kans bestaat dat de menschen verblind worden door al te veel licht Bovendien is er s nachts hier weinig verkeer De heer Brand Brandden vroeger de lantaarns niet altyd door Spr gelooft niet dat t veranderen zoo n groot bezwaar oplevert Spr handhaaft zyn voorstel De heer Jongejan merkt op dat öf de lantaarns allen 6f geen moeten branden Het voorstel Brand wordt met 6 4 st aangenomen 5 Aanbieding door B en W ter vaststelling van n concept verordening tot regelingvan de Inrichting en samenstelling van deCommissie van Toezicht op het L O De concept verordening wordt z h st aangenomen 6 Voorstel van B en W om te besluitentot wyziging van het werfcliedenreglement Daarby wordt het den werklieden verboden fooien giften en kortingen in welken vorm ook aan te nemen of te aanvaardai 7 Het voorstel wca t z h st aangenomen Voorstel van B en W om over te gaan tot de benoeming van een lid der Commissie van toezicht op het algemeen vormend I o Aanbevolen worden 1 W C van Kleef 2 G W van Gelderen De heer V e r k a d e zegt dat de verhoudingen in de commissies van toezicht wat de samenstelling betreft niet geheel juist is en stelt voor de commissie uit te breiden tot 10 personen w o een vader van kinderen die de o 1 school bezoeken en een onderwyzer Wanneer de raad dit niet mocht wenschen vraagt spr terugname der voordracht en de voordracht te doen bestaan als bovenbedoeld De heer Guldemond wyst er op dat een zekere categorie moet uitgesloten worden Het byzonder onderwys In Boskoop ia troef De heer Ver kade Daar vraagt de wetgever niet naar De heer Guldemond Moet het onderwys aan 200 kinderen 4 vertegenwoordigers in de commiasie hebben Spr acht het gezegde van den heer Verkade eeniüdig De heer Brandt acht evenals de heer Boekraad de katholieke school eerder gepasseerd dan de openbare De heer v d Tak De voordracht is maar een aanbeveling B en W hebben ge mpk É poogd de commissie in zoo gelyk mogelyke verdeeling te doen samenstellen De heer v d W i i jr e n verichijnt ter vergadering De heer V e r k a d e repliceert Spr bestrijdt nogipaals de samenstelling De o 1 school is tekort gedaan De verschil Ie ju Ie categorieën zön niet voldoende vertegenwoordigd De byzondere school al ia h nog zoo goed bezocht heeft slechts recht op de helft van het aantal zetels Nu er 9 letels zyn kunnen wy de helft krytien door er 10 zetels van te maken 7 ijn voorstpl is meer in den geest van de v ct De Voorzitter waarschuwt togen gtaking van stemmen Het voor stol Verkade wordt Verworpen net 6 4 Htemmen De heer V e r k a d e zou het lid dat thans benoemd wordt willen laten zyn femand belanghebbend bij het o 1 onrief wijH Benoemd wordt do hpcr Boekraad 8 Aanbieding van B en W tep vaststelling van een concept vcrordoning regelende de aanwyzing van fittrmiokalen De lonwüzmg van bedoelde steftiïokalen geschiedt als vulfrt stemdistnct 1 lokaal gemeenlehuis Btemdistnct 2 een lokaal der O L school staande aan de Achtevkade stemdfstrict 3 lokaal Salvaton stemdistrict 4 lokaal Schooivereéniging Christ Nat Onderw De heer Noest ijn de öcholen een geschikte gelegenheid voor sU mlokalen Spr heeft dienaangaande de vor pre keer ook al een opmerking over gemaakt De heer S p r u y t wenscht voor stemlokaal in het district 2 do consistorie der Ned Herv Kerk De heer Verka e zou dan lisver hH lokaal van de bewaarBchool in de NJeuwBtraat wenschen De heer Boekraad pleit voor een lokaal in het R K vereenigfligsgebmiw De Voorzitter Willen de hteren een nieuw De heer Verkade stelt voor tot stemlokalen te nemen in plaats van het stemlokaal Achterkade de Consistorie der Ncd Herv Kerk in plaats van het lokaal d r Chr schooivereeniging het lokaal bewaarschool N ieuwstraat Het voorstel Verkade wordt verworpen Het voorstel van B en W wordt aangenomen i 9 Aanbieding door B en W tor vastBtelling van een concept wyziging der instructie voor den boekhouder der gemeentebedrijven De heer Brandt zou met de inatiuetie willen wachten tot de boekhouder de inBtnictie zal willen aanvaarden Het gaat hier weer om een salanskwestie En spr is niet voor verhooging van het salaris daar dit niet noodig is De heer Guldemond zou de instructie willen aani aaixlen aoch niet van kracht voor den heer v d Gracht de huidige boekhouder De heer S p r u y t betreurt t dat B en W geen ruggespraak hebben gehouden met den heer v d Gracht De heer Brandt zou liever dan nu deinstructie op zy leggen De VoorzitterAls de boekhouder het niet wil aanvaarden moet hjj bo danken De heer Guldemond zou vqortitellen dat de Raad daar niet op ingaat en verdedigt nogeens zyn voorste Alleen wanneer B en W de betrekking van boekhouderkassier noodzakelijk achten dan moet deze ook voor den heer v d Gi acht gelden fiioot dus de heer v d Gracht ook boekhouderkassier worden Hy is nu slechts boekhouder De heer v d Tak Wy kunnen tMh een goed ambtenaar niet hierdoor aan éen dijk zetten De heer Guldemond klaagt er over dat ie raadsleden by elke vergadering overall oomd wortlen met verzoeken De heer N o e a t De toe stand i s al otthoudbaaf De Vooi zitter Wy zouden aan de iiMitmctie kunnen toevoegen een artikel datliiainlet geldig is voor den huidigen functionaris I Na nog eenige cfiscu ie wondt het voor stelGuldemond met ê tegen 4 at verworpen Het voorstel van B en W woidt met 6 tegen 4 st aangenomen 10 Voorstel van B en W om te i cslLiiten bouwteirein beschikbaar te stellen vooi woningbou door particuiieien Bedoeld wordt de mogelijkheid te scheppen van de aan de gemeente toebehoorende bouwterreinen aan de Zuidkade gedeelten aan particulieren voor woningbouw te verkoopen of in erfpacht te geven AU de Raad hiermee accoord gaat zullen zoo spoedig mogelyk de betrekkeiyke voorwaarden ter vaststelling worden aangeboden De heet Verkade Denken B en W dat er by particuliere bouwers inderdaad animo zal zyn Denkt de Raad dat bouwers huizen zullep zetten die zij slechts kunnen verhuren voor ƒ 9 per v eek Wy doen op deze wyze niet practisch voor de volkshuisvesting iDe heer Boekraad houdt een gelijksoortige rede De Voorzitter zegt dat het niöt alleen arbeiderswoningbouw geldt De woningnood IS hier algemeen Het voorstel van B en W wordt aangenomen 11 Voorstel van B en W hun een cre et te verleenen van ƒ 550 voor aan Öiaffing van kleeding en uitrusting ten Wioeve van tie veldwachters De heer Boekraad vraagt de plaatselijke kleermakers enz met de vervaardi ghig te belasten Het voorstel wordt z h st aangenomen 12 Voorstel van B en W om te besluiten tot wyziging der gemeentebegrooting dienst 1920 Verschillende bedragen woitïenafen overgeschreven Het voorstel wortlt z h st aangenomen 13 Voorstel van B en W om te besluiten tot onbevvoonbaarverklarmg van hetperceel no 13 aan den Reyerskoopschonweg B en W hebben zich in vcrbintlmggesteld met de Gezondheidscommiöt ie teBodegraven die zich met de onbewionhaar verklaiing kan vereenigen Het voorstel van B en W wordt z h st aangenomen 14 Voorstel van B en W om te besluiten Ged Staten der provincie te verzoekenverdere uitbreiding der gdfneente te willenbevorderen gAtnee A Zal m een geheiirf zitting worden behandeld 15 Aanbieding hior B en W tet v istatcl inf van de belynj en t rliFsrekening van het Levensiniddelenbcdryf over JÖ20 De balans sluit raet een nadeetig saldo an fS8 ZX H0 de vrfhst en verliesrekening met ejai nadeelig saldo van ƒ 1678 lö a Het voor stel wordt z h st aangenomen Bij de i ondvraag klaagdp de heer Boekraad over het gas De Voorzitter zegt dat er uitzicht is op beter gas Dit ligt aan de bruinkool De heer N o e f t raagt wat op het aM giftebüjet vuor de belastingen bedootó ordt met de vraag over verzekeringen De heer Verkade viaa of er iets an bekend is dat m do eer ste dagen van deze raaand een kostélooze vaccinatie is a irvgekondigd De Voüi zitter Paar is my nieta van beleend Hierna Eing da lïaad in geheime zitting OUÜEWATER Bü dk NetK Herv Crfflneeiste te Vunen en Delen in btnoHaoen de heer B C W J Hoek candödlaat aühier BERGAMBACHT Tot voor ittor van de onderaldeelinK Schoonhoven en Omstreken van den Algemeenen Nedetlandschen Politie Bond is benoemd de heer J J v Zwietcn Itijksvetówachtei alhier Dqor het hooge water in de Lek üijn van bot terrein van de stoomtimmer en raeubelfabnek de ConcuiTent aïhier een fïroote paity palen wegiredceven weike echter leedö voor een groot freileelte in na Larige gemeenten zijn nppfi i KUNBT N Tit NALK OFKÜA Du Vicermui Wie gisteravond fn den Schouwburg de opvoermg Van de leuke operette De Vleermuis door de Nationale Opera eeft bygevvoonci zal zeker naar huis zijn gegaan met den De muziek van Johann Straubt tihtrft vLvn opgewektlieid en leven lu t en pas ztch byzonder aan by het vroolylt luchtig bpel dat deze operette tot zoun koateiyk amusemontstuk maakt Hei oikcht onderzie vaawUge lading vun Willem Lohoff bracht reeds bij de fnssche ouvertuip een lu tigq steniniing zoodra wa s het doek niet vaneefl oC met hot OfjVeden van Adèlo wa het pleit t di treslist dat het moest voi den een til oiider genot voor het publiek en een sucte s voor de opera Het is ook werkelijk een succftsatt ge Worden Hot orkest ïoowel Rh de splistyn hebben veeï apr i U ftekrt i n an de laut bten eukelui zeiin by üi eii doek Het is een koddige intiljre Van tw c vrienden P Fatke en Cabrièl van Kiaenbtcin hcc t laatstgenoemde den ee te na een g neskaa d ïial de poets gebakken om hem in een via muis pak op stiaat te latcn verschijnen waardoor deze sindsdien de jVleeiTnuin wotdt gPiioemd r at moest gewroken worden Ur Kalke maakt daaiom van het zwak an zijn vriend vooi het fichooii geslacht gebruik en invitcctt hem op een bal 4 t hij voor een RuSHischeQ prins vour deze speciale ge eg nhi id moet arr in eeren Da veïscifijjnipn aÜerf l Hasten an diverse pluimaf P en zondi r ineilc eteH vun elkaar bekenden van de beide Toen van Ki cn icin zich iii t meldde k vam de gevangenl idirectcur hrni halen Dp p treft echter inplaats van ftc n echten een quasivan Ei rifitein um die heel aangename heiinneringan hail aati mevrouw uit den tijd v66r haar huwelijk Deze de niqziekmeester Alfred gaat inte De gevanp enis directeur moet ook naar het feest ven den prins Hot laat zich deni n welke merkwaardige ontmoetinijcn daai plaats hebben In liet laatste bedvy f wnt de ontknooping der intiige m de k mar van den j evangcnihdirecieur waa lFij dV feestgenoflten m b zonder vreugdevolle stemming tegenwoordig zyn De partyen in deae operette wa en door de eeeRte krachten van de opsi a a dua bezet Rudolf van Rchaik was vai Eisenstein aijn vrouw Mevr Santhagen Manders het kamei ne jp Adèle Lea T u Idau er de muziekme iter Alfred Louis van Tul der de f evangenis iiiPctpur Frank Co en Muller prins Oriofaky Greta de Hartoffh Dr Falke A n d r é S p a n advocaat EBimi o s B e 8 s e l i n k en de gevanp jiTijewattrder Kikker Jacq van B ij 1 e e l 4 By een zoodanige bezcttmg behoeft i et wOarlyk niet te worden gezegd dat en de zaSff en het spel uitneanend waren Mevr SaïltFiagen Mandenv dje hier vroQger wet eenn m oen kleine rol Is opgetreden heeft getoond thaniï ovev een krachtig fo seh geluid te kunnen beschikken Lea rulflaner j soepele stem hebben we hier mef rmalen gehoord en ook nu hebben we van haar nflooi geluid en van haar levendig snel ypof genoten Van Schalk die aanvankeliik Wat styf was in zijn bewegingpn toonde zich al vry hpoei ifrj 0ka ve een uit t kend Jranger een Eictmr wien ook deze speel rol be ït is tnövo rouwd Wat een aardige momenten gaf hM in zjjn samenspel met Ai le later op hetirepst en ten slotte in hèij mmenzyn met Frank in diena karrier De meest daiJfbare apeel rcl waf wel toevejfrouwrl a ri Jacq van Byïpvelt die deit aaniFPsoJi fn gevangenbew aaitler koateiyk erdf en hoel geestitï wist tr yn Het was alles evsa af en goed ventorpTi Naast den soHstwi en ook h t knor dat K ed zong ock aan den refd F nr Henri Engelen aPo waarftpering loor deie u tnomende m amusante operctte opveerlng ÏÜW KT voi rB L WedKtrud prQ j ramma toor Zondag 30 A Wcatelyke afdeeling Ie klasse Amsterdam BUuw Wit H V V V V A DF r AF C Ajax Rotterdam Spottiv Spüftaon D Haag HJJ S r V V Haorleni Haariem V O C OvpT ganpTsk H fie iïottddam i eyenüorri K C H iJtanuiden Stiniii ugi b C uick Den Haag X i W i C Amsterdiim O E C R I C Hilversum t Gooi H D V S Schifttom S V V H F C j 2e klasse B Gouda Olympm V U C Zcibt 4j t Gouda CtrKht Veldf Victona Jïewules Hilversum M klasse E Rotterdam Steeds Hoogei Satumu Siod S V W Keserro 3 Idaase D Schiedam H D V S Ill Concoi di JI G V B Wedstrydprogranima 30 Januari 1931 lp klas Aiphcn 11 Bodeginven I Schoonhoven li Ül mpia lU T Ü P U Woerden 1 2e klas e A öudti tavc n ll Alphen Hl G5 V II Zwanii iPKiam 1 26 klasse B Goudeiak I Victonaan L 2e klas M jordtei hb 11 TSclioonhovrn IH Woeuion IL G V lil Victonaan II e enhui e I St WMV MU Nederland ü itM u i v o r 26 Jan Haoz Bait an ujir aiT 26 Jan tt Sahanc £ teaiiig bhuis piaas 27 Jan Gihraltar Kloningin der Nederlandien l rnt e Juliana thutal pa s i 27 Jan I f jïin Hcmlbi amlt uibr paea 27 Jan Ouc sant Sa e er uibi pass 27 Jan Bevo sr Dé Tnd Mhe mail Ikt Vïul is van mpenyig dit het ericht e JI spoedt overlandtWiding win de nvul voor fndic wel at te ofKi ïiistiBth i De slpchte treindienst m It iiè t t 1 tankryk IS vooraamelyk oorzaak dat dit da et iste tyd nog wel met zal kunnen gc eh edt i De buitenlandsche regeeringtjn snerken gaarne Wiee klaar dê spoot vvej uuocties hebber nog ai eens moeilijke ei tiicii Zi o eischt men thans byv den waarboi Va en zeker aFuiLal Ie klasse paaaagieis De eiae vaoi wwt h g een tegenaanbod is gtdaan fin nt m ile tt reden aan te ncmei dat do zaak op den goeden weg is I AMSÏE Hl RUnTK i Pe Utfitin t ïï Oiiiued iJu inlijiiiig van de iicUUnah Jl a behoudens JiWoor ieno omstandig i üii met voor 1 I iart 1921 yi ach den i e tiifdva ken vüi i n zoodra lAQEelijk na Ie i i pfniiai f kennis worden g ti i PKi DiiaiKUHl ElC Züiii aj l uiuafi l iï Ktnk 10 u Mej M pjlmam Collecte vöox het Aiiossjtngsfontls St Janskeik lO u sav heci J v m de u at thi o f md te I o t rdum vac Dotiï ö U n ln ifu ïiinyC i Kleine Koik 10 ti r m O Vdheisi t lont theddikeik Lu Im 1 i h Keik 10 u m Ihi Scharten Sc e de iituïue ÖMi u ni 1 b ftjldeimg t ItuUeulam WoenHditg 2 Febcmtri Stw ilfinlKketk it u nm Ds Bijl Huwelijk Kleine Kerk SVi u n ia M iMkiïer Bijbellezing ASIMRRfïtOlï Ned Herv Kerk 2 u n r i Lfe J iN v d Heijden te Berkenwoude ItERKENWOHüK Ned Herv Kerk 9 1 u m P v d rïeii den EKG ivïi ï rUT Ned Herv Keik H u t m I g Terfcerk te Goiiderak BOSKOOP Ned Herv Kerk lö v v n D 1 jQilaa fiOt feSRAK Ned Kürv Kerk y o jx v 51 Do heer C A de Vrie h ofd dir h chool tö itülwyk ÖH u iim Ds Ve kerlv HAAhTBËCÖr tod Herv Keik 10 u m Ba v d Broek Gcief Kerk Wi s ra en 6 ü n m Leos dienafc MOORDiiK tHT K 1 L O v Vik n II m Ds Kn jhu P i OUÜKWATEU Med Herv Kerk 9H u m Ds J Smit to ïleeijistcdc 6 u n m Ds Horft Geref Kerk 9 u r nü eii 4 n n m D de Bi uin STOLWIJK Ned Heiv Kevk 10 u v m Ds anii Ev ngelisatipgpbouv 9H u vm eo u n m De h er Maller G O te Bodegraven WADDIJiXVEKhf Ked Herv Keifc 9Vj u v m ea 6 u n m Da Steenbeek Geref Kerk 9 è u v m pn SVa u n m Ds Wt eng Pi jru atr Kfrk 10 u y tn jfsj A SaSlo d tp J wamme iam ZEVK rHUI2rKN Ned HeiT K rk 9Va u v m en 6V u nm Ds Kilne JtUKG iRI iïKK STAND Gi BORL 2 1 Jftn Anthon u Joiianue a V C A Britó en G van ï wiik Jtibsnnvi z V G C liome s en J Tc ilyuw Cornells V J ZomH Q l qef ÜNÜr rvTTlOTnTO 5 schouten en U M Schii krl H J Bultern an en H M den Hoed A F de Gru en J C Bön ichoten OVEHLEDEN 26 Jan Maria van Dam 1 Hftid HeOdrfta Steenbeek 40 j Kunijnnl jkQ Stearin Ka irseitfiib iek Gouda iA it De niRECI IE maakt bekeml dat van l Februari a R af een twee U Intt rimDlvf tUnd op de CuniuliUief Preferent Wiüst iM lenlp AutidpffM iA n B t v r IMO be dlmiV 4 up rilfEai e rtjl No Ifa met ƒ U ten kantore noi Vtmnootschap teGouda bu d Hpercn R MEES ZOONENtP Rottmiam on by de ROTTERDAMSCHE BANKVtmEBNJGIN te Amötertfemi 700 15 Tfiermede bt luigwi wij onïen hai teUiken dank turn nilen die ona doeliieiniiig hebl on betuigd by het oV rlytlen van onze dieiixire M edt r Be hawden firoolmoütiett Mej de Wed J pK VRIES fieb HOOCÏCNDOOUN Fjutï KUNSfiUaGEK M VRIES Fam DE VïltEa 0E VRIESs Gouda Januai i 1021 683 16 Mej VAN WiJNGAARDEN Gedipl Coiffeuse KLE IWgQ 77 Beveelt sciob beleefd nan voor CHAMPONEËREN l4et Kapsel nuu keMt s jn ONUUL VriE M VftCEL fl SO VERESNISINB TOT HST Hig OEi W H SOCULK LeZINOÏN TE B UD QPËNBARiÉ VIERGAOERINO op DINSUAG 1 FEBKUikkl 1921 ilci vuiij li uur frtati m Zul KUNSTMIN Spr et l f J i r 01 M WISHM Gr v h A Oo w i Ml D VABKN STKHP DEBAT CiKW N8C T K afltn V rkiiJ t H r h 10 40 v inr nrhiiiiiri hft dnflrm eIijkÉe t lden ü I 0 a hif d H H lloi khoti l lii i u U J VA l K i Kkiwiji J Uli VKN Wi l lr l n I Grueaeudiul uil de avund K A de ZAM I K WKSSeiLS Bekwame Maalsfers Witte ijoidcren Scti rti n en BjdriifskieedlHJjE kunnffl terstond geplaatst Wter l Vriik n ni vft Mscbt hectfischf CDïifeCtie atRiifirs ah A VAM OANTZISj De Brandstoffen Cotnmissië District Gouda maakt bekend dat vanaf hed n verkrljg jaar wordt gestald AMTHCIACi§T J tegen d n prijs van f 4 ID per H U vr v Ti 15 DE Bn NDSTf FFEN COMMlSSt Mi DISTPICT GOUDA HMIjHI aVPfRP CACAO en BANKETWEEK mi mum n mm ict en m mmi HBmiiiii Alléén in ons F iliaal te Gouda mil Hi Ov rhec p liiis e vvrpakto céht per pond cadBau CHRAt qeiprongen of ruwe huidi I Spitskoekjes n s fit ceot per ons Ijrtiif illliSi LANSE TIÊ iW e S BQUOA BESiHT MllJltlDll i s l EtEr V 3SB Luxe gkibten AUTO 87 é hutu li B I O S C OjO£ jO VOOBMUM sTmSÏÏnT SIMSONl ht4 706 M liüM 4orn Sim on leoTOf iefcn è rin bnit n wone l k6 krar m n i li ge il d i i f jiek weor enorme s aalijas Kan Uarf on b h diKhfid m Hctgeiidm vaa de Naclit express lU Liitiei l 1 1 I Sim i D Inwin 1 UI Inrit yenKt i l T et o jolvW li i B M ift fs Min n zijn kwni nsw i f Ac 3E MOniR fc SIMSOS f 1 ti vorzuinc vo iral dcic wci nc O iiiia V oruit te bezoeken M X p 1 1 c 1 1 JI U L E S R i N ft Bcst e Uw Dn ïkwc bij i