Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1921

voorgaf in Rotterdam onbekend te z Jn en van een daar werkenden timmerman de portemonnale te hebben teruggekregen I eze had haar gevonden en onmhidellijk overhandigd toea men er naar vxoeg Bij onderzoek ten politiebureole bleek de portemonnnaie nog maar ƒ 60 te bevatten I De politie il aan t onderzoeken in hoever dit verhaal dat doet denken aan een of andere moderne roo vers geschiedenis waarheid bevat dezen laatsten oorlog ook In neutrale landen Ook hier was de oriminallteit meer dan venlriedubbetd onder dezelfde generatie f Men ziet ook in kapitalistische landen welk een factor de ecenomlKhe omrtandlgheden is welk een invloed hlJ uitoefend op do criminaliteit voorftl bij de onderste groepen De misdaad echter vloeit niet alleen voort uit den onmid lijken nood maar uit een heel leven van ilcortkomingen het gevoel van baloorighelga volkomen onver schllllgheid voor cigeOdHrnsbegrlppen enz Heel veel menschen nSffgen misdaad Is er altijdi geweest en zMJiltiJd bestaan blijven zij hebben ongelijK meent spr Aard en soort der imdaad In de tegenwoonlige maatschapplljm geheel veranderd met die vaa de vóórklmalistische dit verandert ook onze InzldBèn In de criminaliteit De laatste SO i 4 De bokaer fabrikant Georges Carpentl er de kampioenbokser lis een welvarend jongmcnsch Met zijn vuisten heeft hij ongeV er 4 mlllioen francs verdiend en epn deel van dit kapitaal heefthiJ in de industrie gestoken Carpentierheeft een fabriek waarin hU aluminiumge rei voor de keuken maakt en het voordeeldaarvan is dat men het zonder tusschenhandelaar tjlirect van de fabriek betrekkenkan Betulde reclame artlkelen in dePransche bladen beweren dat Carpentierdit stelsel Hn verkoop in Amerika heeft bestudeerd i In elk geval heeft de gewezen ïnijnwerkersjongen het een eind gebracht en weet hy ijn vergaaz d fortuin blijkbaar goed te beliegen want het keuken ger l wordt alskoeJA verkocht c Iren is een nieuwe in het vcrgeklings ir zware moorde if laten varen en i n geestelijk ziel richting heeft gedaan heeft geweien op idei alcoholisme Voor verbetering revoerd maar niet Fschelding die een richting opgekomen strafrecht Men heeft naars de vergeldinga Ingezien dat dio mon te beschouwen zyn V l ii eenerzijds tielangrijk Een andere rlchti de ellendige woiungti onderwijs enz elt geijS Afzonderlyk Is stri bestreden is de klaai der diepste oorzaken ttS Natuurlijk speelt lijken aanleg ook fo tusschen aanleg eA Op de èene mensch i dan op den andch n mensch zyn de omsti zware In i9Êh maatecha rechtMsel verandt het be p ernstig Het strafrecht hii het Napoleonti iadryf tegeni hpt igrijker danl anderè n den loop lier tijd trent rechtJen onrfeci Igepblik woraen leigcndiS STADSNIEUWS miMdaad MiraoonDe wisselwerking indlïheden oefent uleiïn mvloeè uit J rt e mail derf gemiddelden diylsuitki heden een uiterst iet f eithet straf opzicht i an felten r i a kot ig jlrk acht jhet len fStaiit jbc l opvattin n Jderd Op net Sleten zwnkr j0 pA 3 Februari 1921J Benoeming é IJQor dcjlniinister van Financiën is o val onze st dwiioot de heer J Ji Vos bepoei dtot muimnair hi den waaniorg n de bei laatjng üe oudql en zilveren werken en wel teif luBRore te s Gravenhage DJooudithe Bur kaehti lAorgenaMnd z het nlauwe lokaAl bovengenoenfe vereenigingj geveall de Kattensm el ito 95i in 3g ruM vNprden jieWmen j j fc IJ fj I Hinderwet i l i Butwen eeafter en Webfl uderl mfken bekietki 0 1 zy VeangiunnanBr iieèben vu4 Icenüi aan i WL üe iOouMi en 6 Uitenluoik te GoLeia en Haaao mUii f tkiüKea aeiji lot not oii noiite n van eeo s gurewDellKivek annex UVigieru van siguren m m per eejea pilaataeiyic gem rJiK U witA iaarü eitéex 1 0 üsi en iui ioaoaetraai l eJbnu lt f eente Gouda sèctoie A No BVtid I Laat ons allen heüooa Umt bovenataanden uitzoeo besloot mevrouw Van Vveiueren Kengèia van rteemtftra de eci tfcmnoéte van d Nedi fteoaui te Konataotimwel haair botiriiven aan bet Nad Uoiode hjruia wiaarun ze een scmioiemiff g f van iiet venscJirjJciDeltJk UiOen der Uuizeouen viuciaeiingen uic üe Knm Ofe bu honderden waren aaaKaurep op schepen voor veeJ nuaaer opivarenden beatemu veraix écen van voedmg jUeeüluaig e n luaitplaats voor üen nacnt etc uedoeid scüryven heètben we oitageniDmen in ons nununei van Vrydag 21 Januari het kan onzen lezers uus bekend zyn hoe tallooze viuuwen touideiren en zaeken ontberen en mi scluen hebt en somnuitren ook reeds verdaan aan de üiingende bede om uip Lchter of Allien hun steantje hebt en bijfiredraifpen m de vraaw De aid Gouda van het Bnode Kruis wuJ den tiefdadluren sitaadgencoten het even g eu haliikeiUik mak p hmnenkont z l ze een aanval dtoen met alleen op de beurs maar ook od de UnnMikast den voorraad met meer sebruiicte IwvenkleedinK schoeoisei dedcenvoorraad enz enz Be vluchliedincren uit De Krim mussen letteiHu k alles en ieder stukje is dus watkom Men wil wed zoo vriendeiuik ziin u vaat eens na te kiiken wat men met meer triicit noodusr heeft Mistschien hebben winkeliers bi de Innrentanisabie roederen gevonden die naet meer verkoooibaar zijn maar die voor de arme berooiden een schat souden vejteigtfniwK ordiiiren Het Roodie Kjtui sal ze met groote erioente UlkIheid m ootvanigst nemen Echter met hulp aan de Krim vluchtellnKpen is men er noJT niert Ook onze landtrettooten nj dlle m NoordBVankruk luden ginKrt jrebreJc zoodM voor ihen eveneens zal wiorden trebedeld in welken vorm ifl noyr niet vastgesteld misschien door middal van een UeCdadi nheiid voorsteJlJaVg of dabs dea jpedükis In ieder geval men weet nu dait binnenkiort zal wwndem gievipaa d de een of andere bydrage te geven Men kan dus alvast iets tec zijde lagigien llind ïfl In A ife I gesti ft Mn mish dlil m Ie vorige n sli fjtot e n le met eCn en üpvattin l zjch kui l bevrij i trnst ge misdaad toonenftoei wyfeigen diejeeuwig bly i an lereij ddie ilet de kapi scha lfbijj ftrdWUnen Hfdigf t djAde Jtrafrecht is jrgeMing jjl verouderde wer Rdadeii zM sti e mi et tcgen oofdzaak idingsstraf Door hetgeen aan èe itraf Voorafgaat Veor den persoon die iets misdaan heeft die een innerlijke crisis reeds heeft doorgemaakt gaat hij zich ri hten tegen iien die dé rechterlyke vergelding uitoefenen Niemand is in staat de jaiste strafmaat uiii te drukken voor iemands vergeldende straf Het is de taak het rechtsbewustzyn voortdurend te herzien Op het oogenblik heerscht de afschlkkingsgedachte hooge straffen tegen menschen worden als middel gebruikt ter afschrikking voor anderen Hoe weinig dit sysieem uitwerkt bewijst het groot percentage recidiven VofirwAkrdeliJke veroordeellng wijst reeds op het besef buiten de g ngenls Enkele feiten worden nagelaten uit vrees voor straf de gedachte aan straf heeft weinig invloed bij groote misdaden Het beginsel onschadelijkmaking noemt spr een afschuWelyk woord De kleine groep gevaarlijken door aanleg zijn als zieken en krankzinnigen te beschouwen Van de meening dat een goed vader zi n kinderen kastijdt is men teruggekomen maar voor misdadigers is men tife meening nog niet toegedaan De tegenwoordige gevangenissen zijn niet om de menschen te verbeteren doch om ze op te bergen verbeteren is moeilijk doch men knauwt ze door ze geestelijk te verzwakken en bang te maken men helpt hen niet over hun zwakheden heen Men spreekt van bekeeringen in de gevangenis maar het blyven slechts goede voornemens Gestreden moet er worden tegen de economische factoren en tegen het verouderd begrip van misdaad en straf op vattingen aldus besloot spr haar rede Door eenige aanwezigen werd met spreekster van gedachte gewisseld over enkele onderdeelen harer rede De t er Speijer dankte de spreekster voor Ie onderhoudende en leerzame rede ALFEN a d RIJN Tot lid van den gemeenteraad is benoemd verklaard de heer D Boot c h in de plaats van den heer Chr Goedhart die bedankt heeft Bi aanbesteding van den bovenbouw van de kerk der Ned Herv Gem was laagste inschrijver H Turkenburg alhier met ƒ 264 900 Vgouderak Vergunning is verleend tot het verrichten van arbeid tuschen 8 uur des namiddag en 6 uur des voormiddags aan de bakkers K Kok L J den Braber en C Ooms alhier Deze vergunning geldt tot 24 Januari 1922 HA VSTRECHT Da 3 L V d Wolf Geref predikant alhier U beroepen naar de Geref gemeente te Ooiterzee Nutsspaarbank Gedurende de maa d Januari zyn ingelegd en terugi etaald de navolgende bedragen Inleg in 590 posten ƒ 40511 32 terugbetaling ƒ 27456 07 Meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 13055 25 Aan het einde der maand December was ten name der inleggers ingeschreven ƒ 818666 78 en voor rente ais kapitaal bijgeschreven ƒ 21973 67 zoodat hun tegoed ultimo Januari bedroeg ƒ 863694 60 In den loop der maand Januari zyn 46 nieuwe boekjes afgegeven 7 afgéloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 30 boekjes geheel afbetaal t ioodat aan het einde der maand Januari 2613 I oekjes in omloop waren Misdaad en straf Dinsdagavond wer f van wege de Vereeniging tot het houden fan Sociale Lezlnfeen in Kunstmin een lezing gehouden door Mej Mr C Wichman te s Gravenhage Na een inleidend woord van den heer Speijer sprak Mej Wichman over het onderwerp Misdaad en Straf waarover men anders kan ooideelen dan vroeger Bij opzienbare misdaden zal 9 10 der menschen onmiddelijk reageeren door ruwe uitdrukkingen van wra Iust Zij hebben zich niets eigen gemaakt men heeft alleen gezien een willekeurige daad van den persoon die de misdaad bedreef In de vorige eeuw Is het een belangrijke ontdekking geweest dat steeds een gelijkmatige verhouding bleef bestaan tusschen bepaalde delicten voortvloeiende uit massale maatschappelijke oorzaken Wat is gebleken dat de criminaliteit steeg In tijden van groote crisissen en daalde in tijden dat in de maatschappelijke behoeften van de meeste menschen voorzien NIEUWERKERK a d IJSSEL Ds N Luyendyk te Scherpenisse heeft het beroep naar hier by de Ned Herv Kerk aangenomen OUDEWATER De heer R C W Hoek candldaat by de Ned Herv Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Zwaagwesteinde bedankt WADDINXVEEN Aian de Technisohe Ho wesohiool ïa gealaaicd voor het candidaataexamen civoeJingwnieur de heer A L A an Dnni melen WOERDEN De heer mr G W Meyer alhier Is ter beschikking gesteld van den gouverneurgeneraal van Nederlandsch Indiè om daar te lanie te worden geplaatst bÜ den bureaudienst daaronder begrepen de dienst 11 111 vuil ue mesHte mennciieu vuui r i ter gnffle van het Hooggerechtshof en van hetgeen oQk duidelijk is geworden in Europeesche of inlandsche rechtbanken Bamenwt ridnff der vfkcentnüen Men deelt aan het Centrum mede dat ook het ChriMtelUk Nationaal Vakverlwnd zich thans heeft bervid verklaard met de overige VakoentraJen amen te werken om middelen te xoeken waardoor de gevolgen van de eoonomlBche criidi het hoofd kan worden gooden E n practiacha aanwIJzlagt Het lid van de Eente Kamer de heer Franssen heeft den minister van Artwid verzocht mede te déelen welke redenen geleid hebben tot het aanwjjxen van Amersfoort als tandtdaats v n den laaiMctaur voor de Volkegezondhetd wiens ambtsgebied alleen de provincie Over sel omvat De aodjiu op het gwladtt £ an wAjKmtwtew m uncedaand tot vriiRtgUkg van de wietifrevinfr oopeiu den ac clina op het geolttcht Het ver bodS ald us ihudi het m óe memorie vtan toelidUiur rom eesuK aan dien aaDLachtaaccijna onderwwiipen 8t4ik vee te siachten vóóixlat de ctaarvoor ve r chuldii tlto accuna na betaald daan niéL in al z tn fpc i r enxlheia worden kxuve nvl in dlie rewHÜjlen waaxm het uit tupAle van aan het duer OTeflcomen laieOabe of oniieval iModifr ia onnudtielluk net de atachtinir een aanvaiwr te nuüoen in de cen atleti van noodtalachkiw m a w aodeouijdb schept het tooLaten van een beToef op een deiwelu omataaiuphaid de imoipelu itiheid tot Bcc RisonitiluiiDiiur Aian dit euivCd een eiiMle te maiOen isbat eefr aite dool v n het ontwero De minister heeflt diaarbü overwndcen dat menvan hem die uut nood moet slachten bJlihans tkt mnar elschen dbut hli alvoreniiiitot de fliacihituv oveo t aaan eeniirennxaarbnefKl neemit tUe dr t e raoat leidlea diot de adbninuttnojtae der cUnjsen van de Jachtuiff Bvo aipoerdw mo lk kennl ScrüBt JDto bouw van Miftdenatandanraningeit De KcroeenVeraad van Dwi Bosch boloot t ai jefuvorw i voor den houw van middenatamlfiwoniniiren een tueelec te vitrleenen van ten hoo 8te 25 otp de rilk premiie met een maxdmum van f 600 oer woouur iDen IJoech ie de eeoisto memeente in N denland die een derjteUiik bealuat neemt Ter beatriidinic der werkloosheid zal w d i vKXMïpoate ld om van remeenteweglre eenype middenistandflWonin ien te bouwien mmaraan auUen wtonlen tewwttkuFaatel A WtrrtdlooM iliBairemmaikens dB in taet mjetMtvak zijn opigeÜekL Qe be tr ffing der 8 Juni ataicin te Ainiaieni wn É Hi bestuur van d en N d Federafaieven Bonid van peraoneel m Ooenbaren Dienat heeft aan het bestuur van den Ned Bond van Wenkiaeden in Ovea ieadadien t a zdjn Btandprunt kenbaar frenuialct dat tm di H traffen maar één antwoord kan w rdien freffeveitt nJ een nieuwe sbaikiiur De Ned Bond heeft hieron eanbwxMxrd dat het noodür ia dat de Fedleratie eeolst de leden raadpIeeKt alnrorans dft adriee te veren daar iiaeèilelkien ia dat lanor itbt lüle 4eden aftn de 8 J una 3it kiu r hediben dqel De volkewarenhuizen Een Htderhoud tusschen readers en middenstanders Naar het Corr bureau verneemt heeft te sGravenhage een onderhoud plaats gehad tusBchen de hecren mr D L Uijttendoogaart en S M D Valstar namens de reoders en de heeren Ed G SchQrmann J C Blankert en A Ingenool Jr namens den Nedrlandschcn Middenstandsbond naar aanleiding van de oprichting der Maatschappy tot Exploitatie van Volkswarenhuizen te Rotterdam Bij informatie bij laatstgenoemden heer den directeur van het Bureau van den Middenstandsbondt deelde deze het volgende mede Het onderhoud was aangevraagd doo het bestuur van den Middenstandsbond Be vertegenwoordigers van de reeders zetten uiteen dat het Rotterdamsche havenbedrijf geen lounsverhooging meer kan dragen wil het de concurrentie met de Antwerpsche haven volhouden welke concurrentie thans reeds zeer moeiHJk ia Wijl daartegenover de arbeidergezinnen echter niet meer do hooge prijzen voor kleeding manufacturen en meubelen kunnen betalen hadden de reeders besloten de oprichting van Volkswarenhuizen fmancieel te steunen De vertegeiwoordigers van den Middenstandsbond betoogden dat de reeders door het steunen van de Vokswarenhuizen het groote publiek nog meer in den waan brenggen dat de schuld van de duurte aan de winkeliers moet worden geweten Waar het koopend publiek alleen met hen te maken heeft omdat zij de laatste schakel in het productieproces vormen zoekt het niet naar de diepere oorzaken der duurte Met nadruk werd er van de zijde der middenstandsvertegenwoordiger op gewezen dat de duurte als intentationael verschijnsel niet door kunstmatige middelen kan worden bestreden Men kon in de oprichting der Volkswarenhuizen dan ook niet zien een wezeniJijke poging tot bestryding van de duurte maar slechts een loonpolitiek van het havenkapitAal in verband met den toestand van het Rotterdamsche havenbedrijf van welke loonpolitiek een belangrijk aantal handeldriJvende middenstanders in de havenplaatsen intusschen het slachtoffer zal worden De reeders hebben naar de meening der middenstandavertegenwoordigers aldus gehandeld onder den invloed van de groote arbeidersvereeifi gingen Nederlandeche Bmtd van Gemeenteambtenaren Onlangs vergaderde te Utrecht het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond van Gemeente ambtenaren met de voorzitters der provipiciale afdeclingen den bondsdirecteur d redactie va nhet bondsblad de eommissie ter bestudeering van het staatsrapport inzake jaarwedde regeling burgemeesters en de ambtenaren en werklieden in dienst der gemeenten en de commissie ter bestudeering van het wetsontwerp inziüte pensioenregeling Een door eerstgenoemde commissie uitgebracht rapport betreffende de jaarwedde werd met eenige kleine w Jzlfingen aangenomen waarna werd besloten aetle te voeren voor de verwezenlijking van de voorstellen der staatscommissie In verband met de aangenomen wUxiglngen in t tudierapport genoemd welke wüziglngen noodzakeiyk xtjn tengevolge van enkele groote fouten door de itaatacommlasje gemaakt o a wat betreft de bezoldiging der ge meenteontvangers Als middel van actie werden vastgesteld I het machtigen van het dagelükich bestuur om contact te zoeken met de ambtejBaren aan wier oordeel in te voeren regelingen zullen worden onderworpen en er daarbU tegen op te komen dat door Gedeputeerde Staten ontworpen regelingen van hoogerhand worden tegengehouden U het adresseeren bÜ Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën in overleg met de afdeelingsbesturen teneinde door persoonlijk bezoek aandrang op spoedige behandeling uit te oefenen het adresseeren bU gemeenteraden om in afwachting der wettelijke regelingreeds nu over te gaan tot vaststelling derwedden van ambtenaren op den basis vanhet staatsrapport zooals dit door bovengenoemde voorstellen zal zijn aangevuld het samenstellen en uitgeven van eenreclamebrochure waaruit duidelijk zalblijken dat de meeste jaarwedden zich inhet geheel niet nabÜ de cijfers van hetstaatsrapport bewegen doch verre daar beneden biyven pogingen in het werk te stollen om inHamenwerking met andere belanghebbendevereenigingen een propogandavergaderingtot spoedige totstandkoming der wettelijkeregeling uit te schrijven Omtrent de pensioenregeling werden ten aanzien van verschillende belangrijke punten wijzigingen voorgéSteld Besloten werd wijzigingen ter kennis te brengen van de regeering en van de wetgevende macht waarbij op de grootst mogelijke spoed zal worden aangedrongen POST EN VERKEER De middagsluiting der postkantoren De middagsluiting van het postkantoor He Goos IS omoeheveo Hfl4 Kitte plan Oük aan de postJtantoren te Gf inchem en tp Goee is de alujitinr van l2 ii 2 uur oil sreh even Staangeld bif de spoorwegen Het Verbond van Nederlandsche Fabrikanten Vereenigingen zond aan den minister van Waterstaat het volgende telegram Herhaalde klachten over het heffen van staangeld op Zaterdagmiddag by de spoorwegen nopen ons dringend de aandacht van Uwe Exc erop te vestigen dat wij op ons schrijvpn van 2 en 8 December 1920 nog geen antwoord mochten ontvangen LANDBOUW De zuivelprijzen In De Zuivelcourant wordt gewezen op het verschil in de prijzen der zuivelproducten hier te tai e en in Denemarken Terwyl m ons land de zuivelpryzen zich voor het oogenblik vrywel kunnen handhaven ja de kaasprijzen zelfs stygende zyn worden er uit Denemarken pry zen bericht die ons buna teiugvoeren tot den toestand van vóór den oorlog De prijs van de boter is in één week gedaald met ongeveer 60 cents per K G en deze bedraagt nu ƒ 2 35 per K G en terwyl men hier per pond kaas op de markt een prya van 80 cent en hooger besteedt koopt men de volvette kaas m Kopenhagen voor ruim ƒ 1 per K G Hier betaalt men voor de melk aan de leveranciers 17 5 cent per liter en daar te lande afgehaald aan de boerderij slechts 12 4 cent Vanwaar dit groote verschil Vroeger toch was Denemarken toonaangevend voor de zuivelprijzen en over het algemeen kon men hier de Deensche prijzen niet bedingen doch nu doet zich de vraag voor waar zijn de prijzgi abnormaal en niet in verhouding tot de werkelijk momenteele marktwaarde Het antwoord hierop kan niet twijfelachtig ziJn het zijn de Hollandsche prijzen en het kan niet uitblyven of binnen afzienbaren tijd en die tijd Js er als de melkproductie maar even stijgt zullen ook onze zuivelprijzen moeten dalen en wel zoover totdat ze gelyk opgaan met de Deensche Maar waarom zijn de zuivelprijzen hier te lande dan zoo hoog en hoe kunnen z zich handhaven Dit vindt zijn oorzaak hierm dat de boterproductie bijna geheel in het binnenland geplaatst kan worden Van aJgemeene bekendheid is het dat het gebruik van boter by ons sterk is toegenomen en waar de productie het kleinst is komt er weinig beschikbaar voor uitvoer en daaruit vloeit weer voort dat onze boterprijs nu niet wordt beheerscht door de wereld marktwaarde In Denemarken echter waar in het binnenland bijna geen boter wordt gebruikt is men aangewezen op uitvoer en het ligt voor de hand dat het publiek in deze economiach slechte tijden het botergebruik beperkt De landen welke thans nog al wat boter vragen Frankryk en België zijn voor ons gemakkelyk te bereiken maar wanneer het prijsverschil zoo groot blijft nu 70 cent per K G zullen ook wy tegen verlaagde prijzen moeten aanbieden SPOHT BnuoeU Zwahiw en Het eiftaaJ waarmede de Zwaiuwien on Vastenavond 8 deser te Bniaael aiUen epelen te en een Bnuaselach elftal Bal beIhiCHidlens eventueeile WiUZJgintKlen bestaan uit Gnpftart Ajax Deisen Ajax Vos ü V V D Burtenwiw U V V M T fcnier Be Quick voor Steeman Sn rt TekeJenfauav Haarïem Martin Sparta madjdjen Maas Haariem Denie H3 S achter Tilhuiv N OAJ doel Invallei z4Jn waajradhifnlijk H Tetzner Be èuick en M V TttiJel H B S De heer H J WIMlinsr is leixler van den toer Het rfftal sa Haandac a s om 6 uur 49 van de D P in Rotterdam naar Brussel Gemeenteraad van Gouda Vergadering van Dinsdag 1 Febr 1921 1 u ii in VamliiL De heer Overhand s d houdt nu en interpellatie over de wcrkleoaheid iWe leven thans zegt hij in e n grootgekkenhuis Eenigen t d geleden drongenalle fabrikanten er op aan dat de arbeidersbanier zouden werken en nu de arbeidersde laatste maanden gehoor hebben gegevenaan den oproep om wat harder door te zetten roepen de fabrikanten over de geheelewereld dat er overproductie is en smijten zede arbeiders bU tienduizenden de straat opOver de oorzaak wil de heer Overhandniet spreken Echter wil hü eenlge vragenstellen De werkloosht idskassen zün tegeneen dergelijke werkloosheid niet opgewassen De regeering stelt ze nu in de gelegenheid om de uitkeeringen regelmatig te doenplaats hebben doch de heer Aalberse heeftde bepaling gemaakt dat ongehuwden minder krijgen dan gehuwden en ongehuwdendie bij hun ouders inwonen nog minder Detoeslag is dus niet gebaseerd op de reglementaire bepalingen en zelfs de gezinshoofden krijgen minder dan volgens dezebepalingen waardoor de arbeiders in moeilijke omstandigheden zijn gekomen Nietalleen werkt het leegloopen demoraliseerend maar ook is het ontmoedigend wanneer er geen economische verbetering nabÜ schijnt Nadeelig vooral ia de bepaling dat werkloozen die by hun ouders inwonen nog minder krijgen dan andere ongehuwde werklieden Met een voorbeeld toondespr aan dat een dusdanige regeling totgroote armoede leidt S pr vraagt wat hetcollege van B en W denkt te doen om de werkloozen arbeid te geven zooals in Winschoten is gebeurd waar met steun der regeering de werkloozen drie dagen per weekkunnen arbeiden M3fr at goeden wil isook hier wel werk te fSd n aanleg vansportterrein woningboui leorganisatie reiniging JL Tot B en W is e n adres gïricivyan den Ned Bond van Textielarbeiders Waarin wordt aangedrongen op een wachtgeldregeling Wat denkt het college te doen bÜ dergelijke aanvragen Zijn B en W bereid de bestekbepalingen in verband met den gemeentelijken woningbouw zoo kiachtig mogelijk te handhaven Wethouder Hoffman r k deelt mee dat er op t oogenblik 604 werkloozen zijn d 1 een paar procent der bevolking zoadat de werkloosheid nog niet zoo groot is als in Enschede en andere plaatsen Er zyn op t oogenblik werklooa 5 bakkers 48 bouw vakaibeiders 6 aardewerkers 6 houtbewerkers 7 metaalbewerkers 16 meubelmakers 12 schilders 390 sigarenmakers 5 textielarbeiders 46 transportarbeiders 2 werkmeesters die tot allerlei organisaties behooren Op de vraag wat de gemeente zal doen moet voorop worden gesteld dat de gemeente rekening te houden heeft met hetgeen het rijk loet De vraag is of de gemeente verph At is alle werkloozen in t leven te houden Er zy n zeer veel menschen uit andere stmiden die ook weinig verdienen en die dus ook door de gemeenschap zouden moeten worden onderhouden Er zijn hier reeds werkzaam 2 commissies de eerste die controle heeft op de werkloozenkassen en een commissie voor de uitgetrokken sigarenmakers Deze laatste onderzoekt het gezinsloon ze stelt tot taak het laten opleiden tot andere vakken Velen ziJn opgeleid als schilder waarvoor de heer Schroot zich zeer heeft ingespannen Opleiding tot schilder is nu echter verboden Eenigen worden nog opgeleid voor timmerman metselaar en schippersknecht Voor pottendraaier is weinig animo In sHer togenbosch heeft men t werkloosheidsvraagstuk opgelost door betonbouw Echter doet zich t verschijnsel voor dat de eigenlijke vaklieden protesteeren zoodra werkloozen voor hun vak worden opgeleid Meer saamhoorigheldsgevoel onder de arbeiders ware wel gewenscht Dr Hoffman geeft de verzekermg dat in t college van B en W den meest oprechten wensch heerscht om aan den noodtoestand tegemoet te komen en de werkloozen zooveel te steunen als de wetten en verordeningen toelaten De heer Schroot wenscht een cursus voor metselaar te openen maar hy wacht tot de gemeente hem leerkrachten verschaft Het vraagstuk is in studie NoST heeft de heer Overhand een vraag gedaan over den woningbouw Daarop wilt u toch ook nog antwoord De heer Overhand Ik heb nog heelemaal geen antwoord De heer Hoffmann vervolgt dat er prijs op wordt gesteld zooveel mogelijk Goudsche krachten biJ den woningbouw te gebruiken maar ook moet de bouw goed zijn De aannemer heeft daarbij eveneens belang Dr Hoffmann zegt In t bezit te zijn van een lijst met de namen van alle te werkgeatelden die kan de heer Overhand wel krygen JDe heer Overhand Die heeft hy van mij gekregen De heer Hoffmann In ieder geval zullen B en W zich aan de besteksbep ling houden om zooveel mogelijk Gouwenaars te werk te stellen Geroep n de textielarbeiders Wethouder IJsselstijn at is voor den volgenden keer Gelach De Voorzitter zegt dat de heer Overhand drie vragen heeft gedaan De eerste was wat de gemeente denkt te doen ter bestrijding der werkloosheid Reeds zyn stappen gedaan om de werkloosheid tegen te gaan echter is nog niets definitiefs te zeggen Van de textielarbeiders is inderdaad een verzoek gekomen dat nog in overweging is bij B en W die nog wachten op een regeling van den Minister van Arbeid voor verdere stappen kunnen worden gedaan Wiet betreft de beeteksbepaUng wordt inderdaad zooveel mogelyk vastgehouden aan de voorwaarde dat de Goudsche arbeiders den voorrang hebben Met dit antwoord neemt de heer Overhand genoegen De vergadering gaat daarna over in besloten zitting ter behandeling van het supuletoir koiiier Hoofdelijken omslag dienst 1920 en reclames op den Hoofdeiyken omslag l i l i I 1 41Se NEDERU STAATSLOTERIJ e KI Trekklag tu DoüdenUf 8 Febr 91 ƒ 1000 Nos 9694 9801 12228 12278 1 701 22U ƒ 400 Not 687 6820 944 19426 20116 ƒ 200 Nos 2420 13487 18639 f 100 Nos 638 3020 4926 6861 9708 0822 11296 12392 12440 14168 16260 16476 15167 19567 20042 PrÜMn van 70 12 42 97 182 216 239 329 448 686 642 672 686 711 987 1206 1278 1366 1371 1882 1494 1608 1634 163K 1648 1686 1746 1620 1889 1940 2053 2277 2497 2666 2703 2704 2737 2749 2761 2970 2992 3106 3123 3435 3660 3848 3877 4049 4096 4146 4193 4265 4306 4367 4393 4405 46K9 4714 4823 4862 4933 6156 5171 6186 5641 5675 6725 5909 5966 6007 6197 626H 6288 6320 6617 6928 6934 7069 7330 7354 7433 7599 7808 7829 7878 7885 7910 8096 81S8 8263 8827 8861 8407 8433 8 88 8627 8632 8647 8809 8856 9024 9180 9233 9262 9269 9388 9407 9608 9622 9887 9967 10480 10485 10571 10598 10619 10677 10752 10807 10818 10932 10980 11103 U243 11349 11512 11541 11696 11615 11625 11703 11747 12054 12082 12100 12128 12139 12180 12263 12273 12282 12369 12477 12525 12705 12710 12808 13023 13307 13349 13432 13467 13609 13643 13687 13714 13817 13845 18849 13861 IS948 14010 14066 14091 14141 14176 14199 14218 14498 14541 14599 14780 14840 16092 16096 16379 16664 16660 16726 15813 15917 15948 15975 16158 16164 16186 16223 16486 1653S 16724 16843 16964 17127 17310 17320 1 334 17428 17662 17670 17722 17811 17827 17872 18077 18276 18323 18405 18408 18457 18618 18637 18632 18844 18908 18961 18978 19148 19169 19221 19252 19323 19336 19376 19384 19601 19621 19637 19639 19729 19960 20078 20148 20163 20183 20198 20470 20473 20677 20679 20768 20784 20864 20900 20950 20988 21159 21164 21226 2l286 298 21306 21486 21602 21626 21664 21136 21882 21893 21936 22010 22014 22017 22r 22148 22150 22178 22209 22235 22340 22874 22766 22818 22902 22934 Nieten 11 24 28 38 82 130 183 136 217 277 809 323 S46 403 469 402 627 565 666 661 684 586 617 674 801 868 896 898 1094 1101 U24 1126 1131 1135 1161 1164 1201 1245 1250 1265 1293 1386 1887 1434 1443 1633 1636 1556 1659 1671 1688 1708 1735 1737 1749 2006 2010 2014 2066 2109 2124 2238 2260 2273 2293 2315 2327 2416 2439 2516 2568 2697 2603 2604 2623 2643 2666 2952 2983 3126 3142 3143 3207 3293 3368 3371 3379 3400 3432 3609 3624 3545 3601 3646 3663 3665 3768 3763 3811 3842 3860 3884 3892 3966 3988 4025 4128 4143 4170 4245 4311 4344 4448 4451 4464 4611 4648 4687 4698 4665 4674 4688 4763 4822 4824 4825 4829 4861 4861 4969 6038 6167 6162 5217 5236 5240 5251 6341 5386 5424 6473 5480 5525 6548 6594 6602 5635 6664 6693 5722 5733 If782 5788 5803 6805 5844 69S6 5954 5958 6960 6004 601 6122 6127 6146 6172 6191 6199 6211 6241 6266 6261 6265 6269 6400 6404 6416 6436 6446 6461 6526 6631 6699 6615 6628 6802 6849 6874 6879 6888 6893 6947 7011 7076 7109 7134 7172 7183 7212 7276 7344 7418 7610 7628 7640 7706 7715 7782 7784 7803 7810 7826 7828 7830 7885 7882 7916 7976 8028 8087 8131 8185 8161 8220 8224 8227 8236 8242 8267 8331 8374 8399 8447 8477 8532 8588 860 8604 8688 8644 8671 8710 8724 8780 8797 8944 8951 8967 8973 8981 9038 9129 9130 9169 9187 9390 9393 9403 9410 9417 9509 9531 9627 9658 9702 9780 9793 9797 9820 9827 9835 883 9984 10014 10018 10020 10027 10063 10111 10145 10161 10180 10190 10336 10358 10437 10489 10497 10602 10677 10609 10626 10725 10755 10823 10842 10870 10882 10889 10890 10923 10972 11018 11024 11039 11156 11166 11212 11223 11342 11433 11438 11468 11461 11476 11577 11686 11692 11699 11718 11796 U837 11842 11867 11868 11887 11944 11952 11968 11989 J1990 12000 12042 12130 12133 12186 12165 12177 12226 12229 12246 12254 12257 12295 12299 12303 12306 12340 12353 12430 12438 12462 12465 12471 12175 12488 12576 12579 12643 12645 12646 12678 12738 12788 12799 12802 12803 12844 12856 12888 12889 12912 12920 12922 12930 12946 12975 12982 13035 13116 13131 13165 13174 13190 13203 13207 13245 13270 13314 13342 13369 13424 13445 13594 13739 13750 13776 13802 13811 13889 13978 14011 14060 14087 14106 14124 f4128 14238 14267 14283 14284 14300 14342 14388 14409 14418 14462 14493 14569 14619 14621 14642 14671 14733 14770 14816 14848 14882 14992 16022 16061 16066 16094 16126 15137 15145 15153 15164 16170 15173 16193 15219 16221 15242 15247 16275 15304 15327 15477 16496 16513 16548 15610 15637 16796 15801 15802 15812 15818 16822 16863 16926 15962 16100 16118 16168 1618S 16188 16199 16224 16237 16269 16414 16428 16430 16438 16452 16460 16495 16513 16685 16674 16679 16691 16752 16774 16787 16793 16806 16878 16900 16971 17063 17076 17141 17149 17169 17179 17216 17292 17439 17440 17442 17443 17529 17638 17540 17644 17646 17564 17669 17676 17695 17626 17666 17667 17699 17702 17715 17744 17764 17781 17801 17809 17826 18015 18022 18042 18064 18105 18121 18136 18149 18164 18184 18213 18217 18220 18289 18339 18362 18387 18391 18398 18401 18417 18464 18478 18515 18526 18684 18691 18601 18615 18617 18644 18707 18790 18834 18881 18903 18987 19050 19066 19086 19099 19140 19160 19194 19202 19210 19254 19226 19267 19360 19391 19422 19466 19495 19522 19533 19631 19702 19762 19801 19805 19823 19864 19864 19884 19891 19919 19922 19961 19969 20022 20041 20047 20080 20094 20100 20121 20151 20163 20169 20264 20277 20290 20304 20326 20337 20406 20461 20481 20616 20622 20675 20622 20646 20651 20671 20683 20701 20746 20772 20884 20948 20960 20971 21032 21092 21109 21146 21362 21373 21402 21413 21425 21463 21488 21500 21650 21658 21588 21631 21761 21787 21816 21845 21925 21978 22054 22089 22135 22151 22169 22175 22203 22205 22223 22227 22257 22273 22275 22338 22348 2236 22367 22436 22446 22455 22457 22483 22496 22614 22520 22549 22564 22580 22631 22682 22740 22859 22884 22927 22929 22936 22938 22942 22943 22957 22973 22981 22994 22996 Vorige lijst stond 8145 m ƒ 70 9196 m ƒ 70 m z niet 8108 9144 m z m ƒ 70 16895 m z 16892 17807 m z 17871 21879 m z 21874 TELEGRAFISCH WEERBERICHT fjord Verwachting tot den volgenden dag Zwakke veranderlijke wind nevelig tot zwaar bewolkt weinig of geen neerslag temperatuur om het vriespunt OBMINGPE BERlCHTaM Valache bankbiljetten De Zaandamaehe politie heeft een bankbiljet van 26 gulden In beslag genomen dat een bankinstelling Van de gasfabriek In betaling had aangcnon n De laatste kon echter niet nagaan van wie het was ontvangen Het biljet komt wat de valschheld aan gaat geheel overeen met die welke elders zijn ontvangen LoimiTcrmlnderin g Van af 1 Febr is het loon op Carps ga renfabrieken te Helmond verminderd met 16 voor de mannelijke en 20 voor de vrouwelijke arbeiden Uit de slganminduatiie Verljwgde gaaprU Te Anustendamr nal bdiUienkort de mapirüe worden ïk beete t groote kana dat de R C fre iwuuseerde itnbakiFilbewerlcetns te Ekadhoven en in Meaeru en KemiDenland ande dezer wieek bu jgiet edmdwen van den Ei ciKiin stenniJn door dé patmoone niet meeo aan den aiimid suUen aan iadkeo de patrooDB het bekende collectief attMndhcontract met wenschen te hawluivtti veiriaa d dle$w öi De twiqade 4 i D DiMiuAaai Naar bet Vad verneemt ia de tw le oven in het crematorauim te Dirieihuiioen raed en reeds bepn efid Het pveceB slaagdo uifbstedoend De v i4imandindr voil tn k lidi enel en voUoomen i Belumd van den Wciatpl Men Bchriifit uit Aaitemeer aan het M v d D i w B tee ij k men wéü awAikb vb t d Westiplas te Aialsmeer ïkKWAK egd u w rd n waarvoor de heer KcurthaU Aitee te Almaitieirdlajn mede aan de gemeente Aailamieer aila groote eigennurfst veigiunindnig had genrraagid en deze verschillende vooimuarden had i De concesaionaris heeft echter ntet aich laten hooien aoodat van de RÓng van de Weaitiplee althans to 4 xug nieibB aail komen De iMge env el H fM J u Bii een loteinjaigent te Heodretio wwnT Miaandaig voor reclame de envelovsie qu een aangeiteekieaiiden brief idpt ilnlxoudl fWif ƒ 3Ë000 voor het raam fre a9d De enveloppe wia nabuuirtlik vooraf treledlgd Dinedagnucmren circa hall aee werd dè gETooibe wdnkeditnidit imreidi liikt Alleen de leesw enveioipipe wwd veim Kaehelontploffifli Gisteren heeft ten huize vaSi mej T Guttellng v Miereveltstraat 76 in den Haag waarschijnlijk doordat zich tüssche de kolen een dynamietpatroon bevond een kachelontploffing plaats gehad Het fornuis in de keuken sprong uit elkaar waardoor mej Gutteling licht gewond werd In de keuken werd alles kort en klein geslagen De brandweer rukte uit doch behoefde geen dlest te doen daar geen brand ontstaan was Aanboring van steenkool Op het nieuwe terrein der ataatamijnen te Vlodrop is gisteren de steenkool aangeboord op een diepte van 495 M Verloren In den vorigen nacht omstreeks 2 UUT schrijft het U D ontdekte een hoofdagent van politie dat op de spoorlijn tusschen de Jeremlebrug en de Laan van Soesbergen ongeveer twintig goederenwagons stonden Hij ging Informeeren hoe het kwam dat die goederenwagens daar eigenlijk zoo eenzaam stonden Toen bleek het dat de wagons afkomstig waren van een goederentrein die om 1 10 s nachts het station Utrecht verlaat Een koppelstang brak af en de trein reed door zonder dat iemand iets van het gemis van de wagons bemerkte Een locomotief heeft de wagons later opgesleept Dierentuin De Vereeniglng Dierentuin te Den Haag zal 21 Febniari 50 jaren bestaan Ernstig tramongeluk Gisteravond is te Amsterdam een passzgier in de verkeerde richting van de tratt gesprongen toen de wagen over de brug bi den kruisweg Mamixstraat Rozengracht reed Hy kwam te vallen en raakte beknela met het hoofd tusschen motor en bywagefl Tijden het tran wrt naar een polltiepoit is hii overleden Oplichting Ten kantore van de Geldersohe Credl vereeniglng te Arnhem werd onlang V een rekening een bedrag van 65000 tUt geïncasbeerd Achteraf bleek dezer dsK dat oplichting was gepleegd De handteeltemng die overeenstemde met die van ae rekeninghouder was viüsch Na onder werd een familielid aangehouden hij ontkende en is weer op vrye voeten geste Inmiddels ifi te zijnen behoeve ƒ 1000 het onrechtmatig verkregen geld terugR stort Een fantastisch verhaal Een man uit Brabant kwam Dinsdaf avond om een uur of elf bij de Rotterd sche politic aangifte doen dat hij te vijiuur dien middag nadat hij in een café a den Middensteiger gebitterd had door npaar onbekenden was aangegrepen op hetBeursplein die hem in een auto stopten enmet hem wegreden Eerst aan den Schiedamschen Weg had hü een ruit van auto weten in te slaan en had hi weteö ontkomen in een in aanbouw zynd pW waar hy in den Iralder zyn portemonnai met ƒ 125 verborg Dadelijk daarop haddenzijn ontvoerders hem weer aangegrepen enin den wagen gesleurd waarna een rijtoeraanving die uren duurde Aan het eind Wihet tol Haringvliet had men hem ten slotteuit den wagen gegooid Nadat de man zijn klacht had ingediend liet de politie hem weer gaan 3 morgen kwam hü terug met de mededeling s morgens naar t eind van den Scbiedamachen Weg te zijn gegaan de plaatsaanduidingen waren julet hoewel de ram Uit den Goudschen Raad tfit dmilu r toekeifflatbeeU De btOaMtinxvemnUniBE gewilligd mindar aftrek vuar levwaaondcrboud en hooipare aftreli nxir kindeiwn Het VhUu m SeiMMlbad onder den Ralniglagedtenett De MarktmeiMer MUft Mariitmeeater dank zU fe burKe ieaat va verxet bU Ged i taton G en combinatie van marksueater en haveamemtemcbRii Verlacing der gas en elettridteiteprUnm gewenscht De root waifckMiatuéd baart lorg j 1 B eente maand van t mar wm wel al écbUar den rug en d ttjd voor het hemden lener meawjaararede Wkst varstreken nuuur toch heelt uuugemeecter Miia in een toort sp chje nog even aan het afxeloupen JaaiT hermnenl In dien terujiUaM werd het i ar IWfV bwatemneid als het laar dat den ingeoeb on hlI bu büuven èis het iaar fMtin de bj tabtingvttriioogimg Nu daaraan heeft ün 2 iwiJKpenieohiter volkomen reUiiic VViU ge ctoven nuet dbt eu msmg laar te voren is aan te w izen waarjn de beiaetuurbetailetvB zoo dfiniig geschrokimn sim van Ihie4 reen die gelnoeittuiuite fiscus van heD iheext gevonderd l 4i wiat iiet leeliikate m ze loon en over dien sciauik et heen want van ke aanalaigen itt 19Z1 zuUen ze evenmin o pfinis chen De pelatït Uur aai te ZHiiarder worden gevoelo na m t a£geloo4 en jaar in tal vuui oif ternemi kfren een emo tisbaan die on 4e be isten van gruuten invloed zal yn terwyl vele arbeiders d zün geiroffen Hei jaar het bdastuurieahicq heel aqfiefre ciifera van aanen geyeïi dan 19 hef ttwrunstiffe bevolkjlnjn r wineenbe waaraan ook door ittei i gisteren weni herinherd ïvo Joing m it door kradhtuten bu l ea toeneemt sa d t voor jiti jjp j 4liuir jeeir na tioeJDanut ziet er allee mag odlt well M eeEeii on de plaatliiliet m © voor Mi i heiuftnen zich de aan de vaïtatellilMt t Ue toch jT e confomle pk voorstellen Ged Staten wmel k paieri abeken dow venachilitkwle beiwaren t4ouiHM n i e voorDaamafae daarvan is wel de vernunderinc van het bedTag voor afte voor leWisondeiiioud met f 60 Teffemoettdommg uaoraon beieekent zooals we dezer iajren reeds h iben opgeme t een varzMuring van de lasten van de inlooniens tot en met ƒ 2360 1 terwAvJ er een nieuwe eerate klaase vtan aanalAg biikiomt Hkft ia te begnj wn diat de Raad in een dergelijke wyziRting volstrekt geen zin had Maaa toch was er met aan te ontkomen om aan het veriandpen van Ged Staten te voldoen Bij wemgeniur toch aooals de sociaal democnitische leden zich aanvankeluk voornamen belien men de loans van twee kmaden he t Mechtste te loasen De tewmo wtva tiB t van de goedtfeüeuixJe veporciemnfl l£un wel eens zoo iaat komen de weg naar de Kgoon is altijd een Unne dat het voor 19£1 te laat zoé worden deoe verordemn nog toe te passan en don zou noodwendig voiffens de oudie verordenimg van lSi2lQ die voor de ideine inéoomena veei owcunstwer is moeten womien uelheven In 19Éi2 nwet de irenioenite zioh toch voegden naar de nieuwe rykarCKBiUng De sociaal democraten zijn dan ook na een kleane schermuttaelinff wtaarbu Z4J het noodig vonden ai ie v ea aniMiooinleiiiifelhiaid van moh af te schuiven wnt door elk raadalid nabuiurluk even gemakkelijk kan wonden gezeAiii g wiexen en hebben sioh od jorondl v an nractische overwegïngen gowonnen gegeven z het dan dat ie knnderboesdair met f 216 ie verliooKid Daar was trouwens nieonand telgen Alleen de haer Van dei BiPUff en enkele medeatandeiiB wuaden de kindeauftireik ptro ires6ief mauen Dat ia echter niet gelukt Zoo zal dan hinnenkort de A oec eunniir van G i Sfbaten kunnrai wiorden veifwacbt len zal deae beia tin rverorden9iur dan einiHeJuk in veatixe haven belandao Het wias een kort maar vkA heel aardui debat dat pllaats vond owr heit Volke en üclujoJbad in de GroenendaaJ Hietmir mde beA edin van B en W om fit bad te stelten onder de ho ede van de ConunLSsae van Toeouoht voor de Sted Z weaninnchtiwr Nteen zenden de hearen Sandeof sn Overhaodi het Volks en School laad hahoort onder den Kemigingsdienht tauia lableeul Het ia te detdcan dat er om dit idee smakelijk gelachen ia Üki Dr Hoffman merkte heeil snedv on dat da KeitLuruuir wai eien dienst voor de ramjopinjc dier r e m e e Bte en het Volks en Sohoolbad voor de reinmnnif der gemeentenaren hatffaen wet e nv vensciul uatmaald De bedoeling dier sociaiai dem leden ward daarop aldus veffdujidleiutct dat deze fremeento tcatellinir moest kcmuKB onder i eM u ur van een oommdaaae uit dm Baad en met een bestaande uit iwrtuïuliftren Het aU t van de tËscussae ia x wiee dat het betreffende voorstel is teruauronomen dBor B en W teneande over het geopbtrde idlee eeiTst eea s on petit comité te uniten wy lorugan deze zaak dus later oi nieuw m den Kaad en het ie dan wel zeker dat we belialve over de commasaie o ieta te hoonen kruipen over éen jrevel van het gebouw De uitlaUing e we daarover hoonden wijst op ireon vleiende critoek De mariotmeester is martctmieester gebleven En de havenmeester te haveaméeater znnder meer Ziedaar het reauJtaat van het verzet van Gouda s Buivemeester teRen de ook door ons wo scherp veiroordeelde raadsbesluiten tot het eeveo Tan een ooiremotiveerd ontsIa aan den tetrenwoordtgen marl rtme ter en het aamenkoppelen zijner functie aan het havanmeesfcerBchan Ged Sttaten hebben deze besluirten m stryd geacht met het algemeen belang en ze deawegea escHoi st De meerderheid van den Raad die tenen de enuÉia e waar8chuwin pen van den voorzitterjn de minderheid in d Ke besluiten Mft önmn drewes Ia hii nier gezet W t OM h t mawt TWTwioaderüu was dat flaw ltr TaoMUwtoM van ueae bealuttao dia daitUdi aoo lieltMT tekeer batitMin g aan er Uiau Mn wootxl ver heallt geaagd 6e adn na da a£abMfJkng van Gedeputeerden st4Al ttea aOreibnoftan Wat een figtturl Voor dan faunnuneaater Is het aen succes m deze zaaa ti t reent ta hetiÉMn do n egenaren en het beiana der mmeente te betftNia kunnen dienen e Naar de huidige kolanprijzen gerekend belalen tyiit tuer in Gouda htaotn prusen voor gas en electmachen atroonu Daarou heeft t heer I van der Waat in een inttirpeliatte iie aandacht willen veatijran en thu heeft aaiureuiroiwcen op oen sterke verlugunff daa rvan n l 4 cent voor het as eit cenl voor aleobruitait U t ts zeer ButAm dat dit ia geaeèaedi o ipoedig bat nw0a yk is moeten daae piiruwa die voor velen groote posten beteal nen omlaag De heer Vian der Wiant heeft UI aijn betoog Vemsohiilende ctifera genoemd wiuuiov a m bereketunig is g ba4eard Up deze ciiCaJns is de weDhoudar Van Galen die voorzitter br coranrwHUe van bilatanu voor de UohtfiabndMn m nieit ingafraaD Dat lijkt ons Zieer et azien omdat het tniyiot dat er n aet de priizen door den iTiitetrpeliant genoaradi ook andere zijn te stellen Amsterdam b v heeft den prys van de ookea i an 1 3 7 tenuttrebracht op b O Ei leaer daven lazen we in het üaiiidelsbkdi ra een bettchouwmr dat du kioienpruaen weder suilen gaan atijgen Dit werd al hia jrednobiveenD J e ruunibe op de kolemmatkt is deelsopk en gevol vén de abnormaile ateptc an de bedniven SMaannate die zich heretelt wordt de vt a na r aAm grooter iHovendtenj ii ptroducüe faa de Vereenitqde iijtateil M r eilaetisohj de betrak kwattoane e Wplo aüe ei het mofieUik het i edri t en uit te zetten iWaaiiivr der urtizen anniuJag on die Amemifiaan gevoelen tten nu abnnnnaal laav ihet lalt dftt ar kiÜilen te o r zim voor de Mioette vian hiet o ienilxllk maakt het mogeliJK dat hier te lande thans kwlen wurdon gwlevetd uvt de Ver Staten Umté een f i iia die beneden de om ran praductietkoaten en vracht on de iMUts van een lecononuaoJie expiLqitatie blijft Wianneer men dua loeilooft dat de thans heeirschende oriaia reeds de DettLodft van ihtirstet u ingetraden wat met zeMvan wal dat z y juet en weliicht m varscherpte nwte zua beruigiloearen moet men aannemen dat de koienpryzen apoedig zy het niet tot de oemge maanden gcileden bereilote hoovbe zullen stijgten Waair ieder eohter snakt naar veriatftmg moet In deae door B en W al itet nuogeduke wwrdlen gedaan 1 1 van giemeeiiten gingen met de verl nni r van teas en lectnciteitspnizen reeds voor aoodat hetondenkbaar ts dat dH m Gouda met mogelyk zou zyn Met verlangen wordt hetvoorstel natuurlijk door Ieder teg emoet gezien De WBridooalhald neemt hier te Ckittda groote afmetingen aan Dat bleek uit de initerpellatie van den heer Overh ind en de beantwoording daarvan door wethouder Hofftnan en den bunremeeeter De heer Overhand noemde het een gtkkenhuis waarin we leven Kort geleden wai er overproductie en na invttenn van een loorteren werkdeur is er i een werk meer en worden de fabrieken ire rioten Wü auilen ke uitapraak maar reor éen heer Overhand laten De thans oalt tane toestand ran werldooaheid ia vocir hal vwi bedrijven wUonrieo vapklaarbaar indien de interpeUant alch eens op de hoofote wA stellen van hat onJanigs verschenen C nireal Va lBg der Arbeidainspeottei ovksr 1919 zat hij dur waL een en andar laia nen lezen óeA hem een kijk gieeft on dt gevoligen van den kortenen warkidair Maar bovendden het ia zoo duidelijk n geJiJk dat v rkortkur van wariodag met verhooging van loon brengt itiindare en kturdere productae met als gevx g mindere afiaome Dat voert vanaelf tot een nedwonffea nog muiulerc pix duetie d w i4cI MHbaid veroormakt Hat is heed eenvoudlar en duideJilk alt men het maar beTrljpen mil Er ztin hier tfhans 604 werkloozen waarvoor de halv der gemettite wordt Inseroepken om hen aan weide te helpen Dat is een zeer moeilijke aaak Hot verslag $ feelt het antnvkMrd dat oqp de gestelde vragen is gegeven FINANQEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Niet offieieelc noteering te Amiterdam 3 Februari 2 Tebr Offic 3 Fehr niet offic Londen 11 34H 11 36 Berlün tM 4 72 H Partis 20M 20 82 H Brussel 21 66 21 82H Zwitserland 47 40 Weenen O SO 0 82H Kopenhaeren 67 76 Stockholm 64 90 Chrisllania 65 26 New York 2 96 2 9614 Slotkoenkin van heden nog niet ontvan gen MARKTBERICHTEN GOUDA 3 Febr 1921 GRANEN Kalm gestemd Tarwe ƒ 23 ƒ 24 60 Rogge ƒ 1 ƒ20 60 Gerst ƒ 1 ƒ20 ƒ ld chev ƒ 21 ƒ23 Haver ƒ 16 60 ƒ tfi Erwten ƒ 21 ƒ24 Bruine boenen ƒ 2rI ƒ 26 per 100 K G KAAa Aangevoerd 11 partijen Handel vlug Ie kW ƒ 83 ƒ87 2e kw ƒ 78 ƒ 81 Zwaardere met Rijksmeik ƒ 91 BOTER Weinig aanvoer Handel vlugGoeboter ƒ 166 ƒ 1 76 VEEMARKT Melkvee red aanvoer handel vlug ƒ 650 ƒ 800 vette Varkens goede aanvoer handel flauw 58 61 et per half K G Magere varkens goede aanvoer hiuidel flauw 60 62 et per half K G Msigere Biggen goede aanvoer handel flauw j 2 50 ƒ 3 per week Vette Schapen weiiil r aaa voer hMulal vlug ƒ 40 ƒ NuchUra Kalveren goede aanvoer handel vlug W 38 EIEREN Groote aanvoer handel flauw per lOO Htuks ƒ 1160 ƒ 18 I ETTEREN SN KUNST Dr Alphona Diepeabraek Naar de Tel verneemt li de toestand van dr Alphons Diepenbroek hoewel ernstig niet van dien aard dat oogenblikkeli levensgevaar bestaat NadMlandaehe IniBst naar Parije Uit sOravenhage verneemt het N v d D dat de vereenlging tot het vormen eener openbare verzameling an hedendaagsche kunst te Amsterdam met algem ene stemmen besloten heeft een zevental Hchtlderijen alle aanwesig in het Stedelijk Museum aldaar voor de tentoonstelling te Par ja af te staan TtmtocRiatelHnK KnnilnilverheUI Vlwn 2A Februari tot 12 Maart wordt te ZwwUe een Ne h rlandrtche kuoatnilveiheitbstentooiistfüitiff trehoudlen SCHëëPVAARTBKKICH lËN Htv Mil Nederland Boeton thuisr pass 2 Fabr Ouessant Blntaag arr 2 Febr v Java te Umuiden Kon Heil Uo d GelHa vertr it Febr v A tlam a Buenos Ayres Hollandia arr 8 Febr v New Orleans te A dam r Ootmaraim U uiK vertr 1 Febr vanBahia LAAl öTE BERICHTI Daiing p trol umpri zrn NEW YORK 2 Febr V D Naar bericht De Fransche leening PARIJS 3 Febr V D De voorloopige eÜfers oiptrent het totale resultaat van de leaning op 31 Jan zijn 27 848 417 300 frc waarvan in gereed geld 10 008 236 097 fra DrUvend dok HAMBURG 3 Febr V D Het aerate groote na den oorlog In Dultschland voor buitenland gebouwde drijvende dok is na voorspoedige overvaaH in Gotheburg aangekomen Het dok heeft èïine lengte van 127 M en kan schepen optwni n tot een grootte van 15000 ton Militaire voorbereidingen der Bdgear BERLIJN 3 Febr V D Zoowel uit het Noorden der bezette gebieden als uit Eupe en Malmedy komen berichten van ffOVtM troepenbewegingen der Belgen Een groot aanül zware kanonnen en oorlogsmateriaal warden mét spoed naar ilcn Rijn gefiotfdan Geen feestelijkheden meer MUNCHEN 3 Febr V D De Correspondenz Hoffnuun meldt dat de Ministerraad besloten heeft dat van 3 Febr af geen feestpartijen meer mogen plaats hebben Geen aansluiting bij Duitschland BERLIJN 3 Febr V D De door den Tyroler Landdag voor den laatsten Zatenlag van Februari georganiseenle volksstemming over aansluiting aan Duitschlaml is up verzoek der Entente Commissie te Weeneo door de Bondsrcgeering verbwlen Veevervoer per spoor Naar wü vernemen heeft de minister vaa Waterstaat ingesteld een commissie tot onderzoek naar de wijze waarop vee vervoerd per spoorweg bespoedigd en behoorlijke verzorging van t vee onder weg en op de stations verzekenl kan worden De commissie is bevoegd iich te doen Yov rlichten byionderlijk door vertegenwoo isrers van vereenigingen en personen bij Ut veehandel betrokken of inzake veevcrvod r per spoorweg of dlerenbeaehenning deskuna lfT De vleeechkeariagswet Wij Tel nemen dat de inwerkingtreding van de nieir we vleeschkeuringswet in de allernaaste tett tofnst nug niet Is te verwaebten De bedoeling i o a de gemeentebesturen eenige maani o ij laten om hun verordeningen ï doen aansluiten bQ de nieuwe bepalingeL Mr D Paftk vertrokken Men meldt ons uit s Gravenhage De benoemde Gouverneur Generaal van Ned IndlJ mr D Fock heeft hedenochtend de residentie verlaten tï over enkele weken zich te Napels in te schepen voor de reis naar Indifc Aan het Heltandsche Spoorstation werd de nleawbenoesnde Landvoogd uitgeleid door talrijke autoriteiten on r wie bijna alle ministers oa4 3ouvemeur Generaal Idenburg den deier dagen gerepatrieerden afgetreden gouverneur vaa Suriname den heer Staal en diens opvolgej die weldra naar Suriname vertrekt baro Van Heemstra oud burgemeester van Amhem De Nederlandaclie spoorwegen Naar we vernemen heeft de Raad van Advies Inzake de spoorwegttienstregeling besloten den Rand van Toezicht op de Spoorwegen in overw ing te geven den toeslag op diensttretaen in lederland in te trekken BUR6ERLUKJB STAND GOUDA GEBOREN 30 Jan Maria Johanna 4 v C P Klerks en P M de Jong 31 Jan Garardtts Wilhefftius z v W W Vetteer en G van den Hoven Lize d v p J van den Berg en G van Leeuwen 1 Febr Franclna d V K Noorlander en J J derson GETROUWD 2 Febr J P A Xuitan en C W Lafeber J P Bkmk en W vaa den Berg J DuIlemeUer en J Verburg W SiHEMen en A BoerSnu