Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1921

ADTIBBTINTUN No 14539 STENO TYPIST E ll ki tpltMIni Mr di PRAKTIJK I E DE lOK Pntoriipliii 54 Lnnir Om Hudiliurtvi ilkUr r S aaaeldla aar da aaaaiaai Ifaakiaa laMiaaa 6 r 7 daaai 7t3 11 Afbraali te koop ± 200 000 Waalsteen t 15 000 Holl pannen IJzeren ramen hout enz Tl kirrinu A T MACOANICL AmiMnr Irailirik 559 15 EK Redactie Telef Interc 64S IM MACKENZIE Prils ff 1 6O Aaabevalaad 764 Ifi Sigarenhandel BORNEO Tel 517 KLEIWEG 87 Briand aan t woord Briand over de Parysche conferentie De kolenclauside en de dwang maatregetena Pogingen tot uitbreiding der regeeringscoalitie PU sudaki in Parijs Lithauen kan geen vreemde troepen ontvangen D Oostersche conferentie te Loilden Rede van Giolitti ONS OVBKZiCHTa ANTON COOPS Driflit Wljditrwt 31 Ttl 321 Sanatogen NA ffidere confeireiiitiie der freallieer len doit mist soen kieer kiomit een nede van tten prenkier in de Fhranbciie Kianier Deze heöOKit niet aiUeen die voilitavorteirenwoortiLffjnff in te laolvben eer het tearemideel want de x ihtiüini dvipilotniaitie tiert note weliK de de Hnamera aan de bearoeikJAtcen zorven er dan ook wieJ voor niet meer los te laten dan ze me nein dat ihet iproüainun vultfoua veaxirBfC n kan t belaiuEtriiiaBte wordt verowettien In hoofdsajuk jrelbcnaik ein de eefflite nunisters die veo ldibtiiiiiwren om mchzelf in een funstix dlaiRiiJcht t e sbeJJeoi liet poibüiek betKoodl ünmetrs te wieben hoe inaed voor xijin bellanigieia wordt Biewaakit en hoe kirachitiiiK heit ii b amché etandinmt verdedwi is tejrenoiTer den li nswUcihinan en tienfiJÖttie hoeveetl latuurmanakiunat hii heeft fpetoond door de Viiendsohaip mH den bondV enoot te h wuren iBnLand heeft in dit otxióciht luiiet onder fpedaan voor ssijn vooTKiaiwera I e siéheele aüde dje hu duisteren in de l ta t irehouIten heeÊt beoo ft den votLkie kond te dioen dat het fhiainsche standlouint dezen keer eens extra heeft cezefoev ierd boven het Bribsche en Italiiaanfiohe IMand befoon met te zegupen dat de ragieeirinR X eateund door he t RejsaiT diat zli tAtoat door het veritivuweoi van hét parlement haar beat Fedaan heeft om door de conferentie ta Pakij £ heit pirotfcriunmia in het ksdier van het iverdnvT van VemsaiilileB to dKken a uineanen man hetwelk de Kamar met jsrooite meerderheid xijn fnoedkeutiiw h eeft xeheohit Het sdnir eir jyn de eerate oLaats c n een emde te ma ken aan heit mat varvullen door Duirtst aiul van de voorwaarden van het viredesvefrdiraiK eoi van de O vereeniluunBt€n van Bouloftne en Spa aancaande zijn ontwiapevünx Bniand wilist er daaxtoia op hoe de mlïltaite daskundijpen betast wiaren om een lü op te maiken Van de srevallen waarin Druitschliuid in jtelba ekie wias rebleven De ïlransche deleaatde heeft er OD de krachtjjdate wiüzie w aanisedTonupein diat od alle punten de jtókelen van de vordra ren en de pi iiafen der inx tocoU uitcpevoerd Miordénin een redel ken tenmijn maar onder bedreiiffinifr miet stiraffien die meschikt iziin om4ie verwezanflükintfr te verzekeren Tben de kwesbiie dar onibwiapeodn ferevreld wias tot onze volkxnnen voldoendiur heeflt de confer ovtii e inch bezisr rebooden met het viaairstuk der Bchadelooaatollinifir düe buatencrewoon aamenireBtetd was lranlciriiik wias boffelüik en zedeJük enoodzaatet om Bohadeloos steiliniren en den hei bouw der veirwoeate urovineiën te Vörlanvcen De Ftraosche reeeeTipiir heeft besloten om alechtB te buiUren voor een duidelijlk aanneitootnde oamo ralüllcih £ l heeflt zLch de volffeinide ooRimerken iresteld Ie eindeliiik van DuitschJand een w rice FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Maar kat Engeladi ran HYETU BKED Geautoniaaarde vartaling ran I P WBSSBlLINK w BOSSUM Nu vk rarindlan Oh Oh Oh Wat hab ik n Jauk Da WandaraaU OE WALVISCH ganaeit Una Hulduitalag Brandigfhald BingIromi Pujatjas jeukende wonden baanaa baardachurft ƒ 1 26 N V M j SANITAS OUDAt Korta Tiendewa 10 ROTTERDAM Korte Hoogatiaat 17 UTRECHT Voorrtraat 106 AUSTERDAM Rembrandtplein 4 2S4 IS Miubelksopjisü Treuwin 3oUede Salon en Huiikamemevbrien ala Ta els Stoelen Linnenkasten Sikiejrets Schilderijen Tkeetafeli Eikenhouten Buffetten Boekenkoaten ClubfauteuiU Zfideo nluche Ameublementen Leer ameublementen Kapokmatrassen WoIIeo n Satöiidekens Stroomatraesen eni enx 53 spoTKoopjEsnr af B8STE ADRES VOOB JONGBLUJ HST HUWELIJKSPLANNBN UlinTlUT44lbonBhilM ytScbltkide ROTTERDAM Tri oon 12800 Rheumatiek en Jicht genezen Na twintig jaar van onuitsprekelyk iyden heb ik müzelf genezen Sindsdien heb ik het all m n levenstaak beschouwd te trachten ook anderen te genezen Ik weet wat het betcekent te moeten lijden maar ik ken ook de vreugde van terugkeer tot gelondheid en kracht Ik heb müzelf genezen maar ook duilenden anderen Tal ran atteiten zou ik U kunnen toonen van lieden dJe reeds vele geneesmiddelen vnichteloos hebben gebruikt en ten slotte door Gloria Tonic zyn genezen Zö zijn au weder gezond en sterk en tij vertellen en ieder wat Gloria Tonic voor hen heeft gedaan Na veel studie is het mfj gelukt dit geneesmiddel samen te stellen roor de Cenexing van Rheumatiek Jicht Spit Heupjicht Indien Uwe ziekte behoort tot i9 t g ongeneeslijke gevallen zal ééa doos waarschünlijk niet voldoende z n om U algeheels genezing te brengen maar toch sal U reeds na de eerste doos blyken dat miynt beweringea waarheid bevatten GLORIA TONIC is verkrijgbaar in dooien k ƒ 2 50 Te GOUDA bij ANTON COOPS Wijdstraat 29 en verder bjj de voonuuimste Drogisten Vraagt eveneens de GLORIA LAXEERPILLEN k ƒ 0 75 per doos Waar niet verkrijgbaar volgt toezending a ontvangst van postwissel plus f 0 29 reor porto door John A Smith N Z Voorbirgwal Alnitacdam M71 VI 13 Etet moesten ziü stemde Kiu tJh toe en rij vervutt uw deel ervan prachtig I Oipa ecSit juffrouw Iïw Tne j vervoljpcJe Winfiold emfltóffi pi wieet niet hoe zeer ik iet op prijfi Btefl dait u hieo ia Toen ik i0oed inzaff wiat het wdlde zeggen aea tnaanden lan boeken noch couraaten te inogwn lezen diacht ik dat ik g dc zou worden M ur iAt d olk dat zes maanden odet loo eng ia ails dat varbod voor altijd eou ffelden Ik aal n niet te dikwqjllft laetdig willen nvaar IftdÜen u mjj toeabaat u nu en dan te komen beaodken teX ik beproeven geduldig te s jn indien u mü wilt helpen peduld b 9u oirt andem niet tot mün deugden 3te1 aal ik u he jpen zei Rutli meA viiur ik wieet hoe moeaJigk het moet aön Bt bedel niet om uw gymipiUAüe ofscÉooD ik u veraeksr dat ze mÜ gKXed doet Hy vee dle de gBTJae gfl zen van zÜn bra af met een atukje zeemleer en in zün oog n sohitterde i ta toen hö dBe weer oip ette U heeft uw tante dus nooit ge ieai vervolgide hij niNeen dat genoegen wacht mö nog AndiB bü de moeder van PenAetoa mnlt TwtAiid dtat zif een ttouw i die a n Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKEUERS GROSSIERS EN AANYKRWANTEN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Heest verspreide lezenswaardig vakblad Min 21 pagina s Kaim 8000 leien Laag bonnement Belanghebbenden aenden hun adres a den uitgever J C SCHOEMEIJER Amsterdam en K f ontvangen gratia 2 waken en procfcMmplau Si83 14 ONZfi KOLONUN De Dultoche ondenrtjxeni roor IiuUë De heer J C Fabius voorzitter van de commlisie van voorlichting inzake de opleiding en uitzending van onderwijlen en de uitianding van onderwU reaaen voor dun Indischen dienat schrijft De Nederlandar c h Ër ig een tUd geweaat dat door veelheid van aollidtanten d auwijKioff van de uit ta aendun ondurwijaerM Huinu zeer moeilijk waa twdert enige Jaren is het omgeluwixie het geval nlcchts door hot doen ontstaan van trroote tekorten meenen de onderwijaera in Indië tot het voldoen aan hunne salarlseiHchen to kunnon dwingen Wanneer dan nu ook voor ginds alle persberichten uiting geven aan groeten afkeer tegen hot uitzenden van vreemdelingen dan ryet l ij hem die dat allei weet dadelijk het vermoeden dat daar onderwüxer achter sitten Het Ned Correspondentiebureau heeft üuniddeis hier reeds olie op de golven gegoten door het bericht dat men nog slechts te doen hee t met het denkbeeld gerezen in bovengenoemde conuniasie en door de Re r ing ondorworpen aan het oordeel van Gou verneu r Gonoraal Hot achünt niet overbodig vóór dit oordeel inkomt de gemoederen to bedaren door do mededeeling dat het denkbeeld afkomstig ia van een onderwijsman die zelve indertijd alH onderwijzer is uitgezonden en het onderwija in Indië door eo door kent eo dat het gmnszins loo onbekookt is als men het wi voorstellen Kort geleden meldden de bladen dat hi die deelen van Duitschland waar het i g plat Duitsch wordt gesproken weder vergund IS aan de onderw zers deze landstaal in stede van het hoog Duit ch te gebruiken als medium olii voertaal bj hun onderwijs Dat dit plat meer op HoliandBch dan op Duitsch geiykt mag bekend geacht worden en dit verklaart dan ook hoe in sommige gereformeerde kerken van OostFriea land althans enkele jaren geleden nog gepreekt werd in het HoUandsch en niet in bet Duitaefa Bekend is ook dat langs de kusten derNoordzee ja tot in Holstein eene taal gesproken wordt welke van de onze niet vor af ataat Dus ligt het voor de hand dat onderwijzers uit die streken afkomstig en daar werkzaam gemakkelijk zuilen leeren aich in het Nederduitsch uit te drukken En dan maar hier verheft zich de storm alweder DuitBche opvoeders voor Indische kinderen Over opvoeden en opvoeders hopen vrij het later nog wel eens te hebben maar zou nu waarlijk de invloed van één geboren Duit her tuBschen vijf Nederiandsche onderwüters n onderwyzereaaen in eene school welke alleen dta voormiddags gehouden wordt de schooluren ziJn van 8 1 met een pauze in het midden zoo overweldigend wezen dat daarvan gevaar dreigt voor ons nationaal bewustzijn Ja maar zijn er niet andere middelen Zeker s n er die en ze worden ook door de eonunlaale niet alleen besproken moor ook beproefd Een feit ia dat Engeland naar verhouding minder Europeesche ambtenaren uitiaendt naar zijne koloniën dan wij die toch maar mmder in aantal zijn Engeland leidt meer in and cne krachten op het plan oor e d B in de ieuwe Crt geuit Indische onderwuzers kweekscholen ia niet nieuw M zal zeker even goed beproefd worden als dat andere om hier te lande aan kweekscholen Indische onderwijskrachten te vormen Maar inmiddels moet voorzien worden in net tekort en ats zoowel de keuze als voorbereiding met zorg geschiedt waarom zou men dan afzien van bruikbare krachten ÜianB vlak bü onze grenzen werkzaam Om den Duitschen invloed En de Duitschc zending dan b v op Sumatra Is die soms ook al een schande voor onze natie Onlangs is beweerd dat daarvan anti Nederlandschen mvloed uitging van bevoegde gezaghebbende zjjde is dit afdoende tegengesproken Ja als ons nationaal bewustzijn ons gevoel van aaamhoorigheid onze trots op Nedei land an Oranje hier en in Indië te gronde gaan dan wordt het gevaarlijk wanneer vreemden zich tot ons voegen maar hoeve l Nederiandsche namen wijzen op vreemM afkomst hoeveel Hugenoten hoeveel l ortugeeache Joden hebben zich niet met ona volk vereenzelvigd hoeveel Duitscbèrs nn herwaarts gekomen zijn niet in onze 2 handelssteden tot welvaart geraakt eö lün ollanders geworden En hoeveel Nedernders m Indië geven geregeld af op Nederland en zijn bestuurders Wat er ten slotte van het denkbeeld komen zal is nog niet te zeggen Wie een beter middel weet ter voorziening in het nijpend tekort aan onderwüzers voor het Europeesch onderwijs in Indië kan het óf publiek maken 6f ter kennis brengen van de commissie voor voorlichting Nederlanders geven nog al eens af op de gebreken van bun volk laat ons in waarde houden eene eigenschap welke ons onbetwist toekomtnuchterheid VUamadie ondenriivena naar N d IiMÜë Naar aanleiKlSntfr v n de lolannen dier Holüaiwische Re ieerifiKc om in hot tekort aan onriöPwijskraciiten m Ned Indfië te voorzien dioor die aanateJHuflr van 200 Duit w h on terwiiiaer wOTdt m die Tooirts de vraajr bespiwken of iot niet möKiolük bwu iin dat een 2 o rroot moweliik aantal der racante plaatsen beoet zouóen woixien doof ifobnoodtroofde VHaamsohe ondenwijiers Haervoor i inideindhad zeer veel te zejoren iHeJit is oneindiar wienschelliker iat in NedL indië onderwiis spegeveai wondt dtoioir Stambewfuate Vlaamsohe Ne derianders dttn dwr Duitschera die welke hun beOowiannheden ook mwren lin nu eeoanaail nwerlijk ondKtwiis uilen kunnen uraven in NederlandBchen pseBt Het dnatdfljtief in dieae ml echter moeten uitffun vaa de Vl amache onderwijzera xedf die naar IndÜë iweoBchen te raan Laat nnn peedbr ciln soillicitedee tdt het DeDartement f a Kolovi ki te B Grav iiba re richiben waar deze zonler ifawUfel in irucuiti e onrerw eKDn r auUen mcfróen csKonen Aan sdJicitanten a iden wii in owo wendnir R v en vnn 3iun aollieiitatie keimie te oeTcm aan het ecretaTïaat van den IHetBchtm Bood AlaJieibaaii 146 Utracht dat paame zün raedewerldadr fn d B i NIVA = TANDPASTA = aiat NATUUKLMLB iSTBEKMCBKOLllN barald daardoor ii VERFRISSCHENO V4 tab n 3S t ANTISEPTI8CH Groot tabaa 7S ot Dr H MANNING S TIe K ZUIVER LIJNMEEL M Pk STER ia geplombeerde zakken mant uit door groote voedrngswaarde N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken Adverteert in dit Blai waarvoor niets hielp werden vaak spoedig genezen door den lieeriyken KLOOSTERBALSEM welke niet büt en b j voortgezet gebruik herhaling voorkomt Wintervoeten De gruwelijke jeuk verdwijnt door Uw voeten elktn avond en m w m met den KLOOSTERBALSEM in te smeren Het rAultaat zal verbluffend zija De Kloosterbalsem i een heerlijk middel tegen alle ongemakken van den winter als kloven in de lippen schraalheid winterhanden en voeten en een beproefd wrijfmiddel bij rheumathiek jicht spit in den rug tramheid in de ledematen stijve nek ischias Prija per pot van ± 20 gnm ƒ OM ran ± 50 gram ƒ 1 60 van ± 100 gnm ƒ van ± 260 gram ƒ Alom verkrügbaarl Eiseht rooden band met onze handteekaning L I AKKER Rotterdam N V DË TIJDQEÊSi Trekking an 975 nummers t n overstaon C ï n Notaris B 6 MULIE Donderdaü 3 Februari 1921 P vaa 0CO 27 S 178 lOO 7851 1 95 11 3 20 11 200 J8674 ICO 742 2201 il75 7223 8637 J283I 18309 19 5j Prnzen van 90 tigea geld iJ SS Ol 22 15720 173 6 Wm 56 3381 53 831210276 29 30 743 M8 3435 Ua 811030013276 75 75281391 48 6C 96 1061513334159 7 3 i 345 47 71 P475 1078 tO 55 17627 1 lU 677 3613 74 S5W1 102513477 57 7142 M 112J 3943 54 87 11673 43 1616117 J 3 S Sr 3211747136341621 66 W g9 4113 6316 803 11S08 13705 3718005 S 1588 43616543 40 471 1+1 64 61mS 1665 4419 6700 11910 Ti r648i VlS 1161 53 28 H212010 77 ësiOISlSsfii 1692 4567 6S 2 t9 5 21 14211 9 s6 al 205Ü 73 Kt 05 12 SS 91 ia27Ü 9I11W 2108 74 6 00 9 11 121U3143 ri 6rf 722M43 24 4669 709 i 222 12216 4i l 6 M a 93 7168 9J02 64 1465316745 18 0S206 61 4778 731 3 61 12335 1 47S1 47 U ZTm 2202 4812 700 9129 Tvi 9 18902 21 J 2355 65 4 5 312 31 R35 5 3 83 4604 93 k aS 4J 1S017 17021 1 5 B 2524 30 7773 12581 8J71M 8Ma S 2702 5231 8049 1864 11672 1 17 93 2 g6 815 69127701 4 7 1721 18365 2838 70 74 84 97 82 4619151 82 563J 9 101 32 12887 155i7 173iS192t5 Later aflosbaar i l 4LS 5 6764 11574 14310 16544 18906 217 2M1 70 21 44 11916 98 6818021 m 2 mS S 3514414 16756 24 69 91 5152 84 85 12 16 82 82 J5 S 5 85 S924 6J 711681819114 396 270 83 7690 i7 96 83 26 52 414 26 98 7755 5512017 14534 S 19221 fl 38 522S 7810071 50 42 29 28 33 35 3419321 51 31 95 3 44 5301 83 98 64 48 W g 33 781810137 91 66 W9 89 5403 29 4712163 80 800 2863 30 34 58 TT 97 SocS5 JJ S 31225314585 16913 01 742904 73 9096 75 935688 £ 9 102051230314734 64 93 740 3006 5628 7945 29 m 4S 7a 94 8M 3103 29 94 3112404 14803 sï 9B 82 47 8048 06 3281 50 81 12 B 83 63 37 3316 82 ta 41 5748 35 36 9219402 441492217047 69 44 6715043 53 72 59 62151001711719546 47 w 85 12549 12 58 70 46 50 96 1031312602 15 51 63 94 54 66 77 w il 63 95 90 ID 87 45 SSi2 KWH 95 1817443 79 89 3605 5000 ♦ = At n 87 45 a 25 96 42 17312 19811 361070812803 50 J2 16 47 VI alt IA 0 t 1206 SO H 17 54 20 5S 3702 6001 58 22 14 61 64 24 3 3800 51 31 63 5617611 17 52 6012904 61 23 63 68 63 36 63 66 77 75 78 l TJ fSI Vt ü 86 97 1 15422 96 189U2 ISO 5 90 8419 10671 83 2517708 26 41 26 6121 53 7413113 77 13 31 49 38 31 bO 77 320 73 M 09041 45 1 78 ffl J ï a M 87 50 6212 85S1 891333015522 33 58 91 51 80 8624 10902 41 SS 1455 69 6472 70 9 92 3909 83 92 131342 27 6615 94 23 72 79 72 44 8733 ÏO 81 15 4006 89 79 11016 83 44 72 91 94 43 91 15609 1791J2 4b 68 87 673U 99 8613575 47 81 0 1 S § 3 88121110313603 92lgool2032i 1606 32 55 14 2615707 32 35 SI JS 17 33 2318105 41 ra 4209 98 37 74 59 98 33 70 74 62 6810 40 1210 90 lE8t8 37 74 26 84 70 4117807 73 42 19 94 46 202C091 83 8320231 92 43 S S S 1 1 4 3715209 48 19610 46 69 77 18 4I1J713 33 17K0 22 69 3469 5610 LO 75 63 39 K 5610511 7615302 73 1973O i4 13745 2b 22 95 41 27 86 2 46 13830 1E972 57 68 9U 18217 84 82 1602J 75 57 2041 J dl 91 87 10 69 20539 41 61 11832 4364 48 6021 44 44 52 57 n 72 61 9103 1956 93 85 33 86 91 88 92 3010 4935 6914 S Jf 11332 84 6118311 64 S ïï I t 63 99 4 17 77 J 95 Wil 75 13104 16153 1S430 20601 2101 5257109 25 99 27 7a 52 43 7 58 40 4911430 33 79 86 61 51 IS 29 21 80 4616253 9120771 viï 15 5 iï 1151214003 721860020842 2260 49 18 9409 20 47 76 56 62 K 63 64 21 41 53 99 77 85 K JS 65163181871620918 20 4844 7362 84 Cl 14137 41 76 W 32 4 65 9509 76 43 6818832 48 59 78 960511602 7316403 44 78 4611 96 17 7 85 26 7 91 48 7433 87 1614209 80 2424 66 57 9100 42 iS 16329 046960 66S8933srg tk Vorige lUsl oalbitekl IM iO 90 305 m i 375 190S8 aii 19 i AGENDA S Feibipuari 8 uur Nwowe Schiwwburï 6e AbonnementovDorst Uinf tloor bet Rott Tooneel medededinK te mcweai ODtToiurfia T n T rgwlerjiiiir a ooocfliteii TennakalüUadM ep om dw m ohm nuida te varm du Electrisofa Drukkorii k BBIMSHAN 4b ZOOK GOÜCUL 69e Jaargang Vitjdag 4 Pebraarl 19 mwm mum BKBALTK ZON EN FBBSTDAOBN I ll 4 INO NDBN MBDBnnUMOINi 1 4 ragala flOi alk nf l maar M Op 4a 1 a pa iaa M kaaiar VERSCHUNT DAGELIJKS ABONNEHENTBrBUSi per kwartaal 2 2 per waak IT eait mat ZaMlaiakM par kwartaal f2 90 par waak 22 cant oretal waar da beioiviilf per laopat aakMt France par poat par kwartaal f2 76 met Zondagablad f S 40 QimiM advartaatiia ia lataaaadaa wl ai l aa l l n gaa b eantiaat tat iiiartn HÜa Gioata Mtata a raadaa warden barakaad naar plaatarainta AdrarteatUJa kuaaaa wordaa lagaaaadan daar tuaaakaakamat va aalMa B ii kk ia éalarao AdvartaBtlabaraamc aa aaaa Aga at aa Abonnementen worden dagvlUka aangenomen aan ona Baraaai Harkt tl GOVDAt UI erna agenten den boakhandel en de poatkantoren ADVERTENTIBPRMSi Uit Gouda en omatraken behoorsnde tot de baaargkiüig 1 f regels f 1 S0 elke regel meer f0 2i Van bulten Gouda en dan baaargkring 1 6 regal fal 6t elke ragel maec M Advartantiliil in bat Zatacdagnanunac M büilag ap den pitja t Boimb markt U GOVDA Admlntatratlt Teltf latwc O uiitvotiHiK te WMiboawMi dkWT fctrafmaat Dom atnuBmiatoeaeiw wbUm de gaallueenla m volile oiidta ii tii i nog niiat eo teramitf beUben wabmuMd ujn eventueole vutooMMR dar bwwttuMr van de Stiüngnxnriaci ai haiiinn od d DuitHche diouaiiwrtchtiQn titmMüm van een umuw Duitsch g ebiedi hetslj Itft Bvluigefaicd of en ander in hot Hüatand douaMmaat r len invtoetren of ndore nwLabretwlea aenten de onmiotfoeilülktvBiid voor DnittwrAiiaud om deed uit te HMÜMn van den Volkeoboioid Boolaoff b fc awt wiaiutonren beellt gegeven van xÜn oprechten wol om de woorgesGitirevwi ToanHfohlongen te vervullen Wat de kxAeidovflKkur betreft heeft de commiasie voor M 0tuMl ioo teilingen aan l ui t cblaad doen wctaa dat bet voor ir einnuui oa Maart 2 aWJ 10ü ton maandeiltika moet laveoao unaffaji nw looinen £ 50 000 ton eiitie maand om dn achteratalliK LeveriniRn in te tallan Als DuiAacbLand weiige ft raoat liet voltfrans het vredeaWirdrafr noir rnaer lewaava Vvrvolgens cbaed BBtend medadeeliing van de bcüemle OostnoitGiw conferentie te djonden en haiunnardit aan de hulpactie voor OKiatencük H i bettUwt met te verkila Ma dat de iWiUaohe oojof rontie de bonden dor embenta nauww heeit tocuoeduuüd TsA tdot du3 een toast de hedite vriendbchaip der g ealUeeirdea 21in rede bevatte voor ons weinidc nieuws alleen hebben w nu uibvoeriger geihoord wedke atiaiSbapal ingen DuitachUnd bedr ii aa en ia d nieawe kodamdaufiule w it nader aamfftA A Overitwns moet het verwooderiMg weiaken dat I aDkriik een achiteinabaikd in d IfÉdenleverlncr wil iinilullen dfMur al tUdea Mladeo berichten er oip weaen dat Fnularalc een niim volckieoden kolenvooRaad uuL Terwijl de nteniteia de wereld bnuht t oventuojgcn van ihaar goed reobt ten aan D en van Duitschland en dat se van den vroegeren tecrenataoder w rk liik niet h t touuubvoeittoare veiytit beorcdd men zioh in BetUijn voor tot en eenagennd hoewel onlidioedlif verzat tqgen dte belaget van DuitsdUantfa toeknni bige welvaart Heeds ivaren pogingen gvdaan om de regeeriiw basds te vetibireeden door de meerderhieidBBooialliaten en de nationaalilifeeralen tot de refoeering te doen treden Men weet dat n igew eiigard hebben ntaar de Duibsche Volkspoittbij geeft de hoop nMt ov en mi de coiuioinr van den Rijksdatfr liep Ki teren bet fferucbt dat andamuuU beproefd werd de tegeuwoiofdifïe mgeeringscoolitie maar rechte en naar linlu uit to breidea De Ouitoefa NaitiionAe Volkavai tJ PuUiceetid giabeveoi omtoent iMt vttiioon der iONMttiat DodaoiftuukdfldaiHNiL mededee iogwo fwamiit men laan ovanakwiL dat de botte weigwÜK van faun leider H nrt volabrekt lüet de alRiebeele inatanunünjr van ziin fnaetóe had fiilü M iiar is de afloKibroken Anubd dfiir boapredoinKien reed weer aan coalitfe tetrenorer de seheale wMeid de ecmwaaindiieid van de eheelo meerderheid la het rijk flou hebben bem ezen De veiweMadijking van dit denkbeeld bliift echter van het arootsto belang De mogedÜÜMtd is due niet uUigealoten dat de naiUonaliaten tooh nog een nninlator in het kabinet auUen aanviUaML Nadbt Briand de Kaanar had infrcdicht wachtte hem een nieuwe toi een d uU de nalateiutcbAp van Leyguea Üa deatUds het PooUche regeeninirDhooftl Pilnuddki tot een beaoek aain PBrii heeft uitxenoodiipdL t Ziou in Januari plaatft hebben maar in veitand met de t Aranjoche reareeranMBcrisis en de conferentie der ffealUeertlen heeft hü een wenk ekmegen eerat een pooa tot herstel van it oondbeid naar Sipa te giaan Nu ie hü gieberoohten om elf uur aan het Noordetfetetuon te Parijs aangekomen waar hü door Briand word ontvangen Om halftwaalf bracht bil een beooafc aan den poie ident der republiek en letfode dea namiddags om drie uur een Ikrans neer op het graf van dan onbekenden soldaat ouder de Are de IViomshe Defi avonds had een diner on het ESveée hausche regearing da Latamationale troe pen met kan ontvaniean lijike eo ooanJidklelllilike stortitiwr t venteijiren tot aen zioo hoog nu R lük cüfeo soodat wuj kunnen sibaat maiten op duitfren die wierkedük zyn IXt wwb noodoakeliiit nadab £ 0twee jaren wiareo voonliuiipejoaan sedlert den wapenstal tand R dlar ode wedke tVanikrijk verbcheadenie tientallen miUiarden heeft moeten vooraohlaben in piaatd van IXiitsdiland dat in g br loe bdeef 2e lL e voluten die uls sduiiLdeischerB optreden Ibe doen deelen in Het economisch herst voxi DmiiitfiohLand ten einde te vermijden dat orarededliikenwtüiK die overwtoanene xich 90U viernüiken texenover dien treiruïneerden overwonnaar Zoo wit hiot denkbeeld niet hjeihben vefrwnnpen vian vastsiefitelde ammiïterijen jraprond op de betaaldcracht van DoutaohlAnd is het omdat wui ih bben wdlten vooraien in het wiaiarschünJÜkie ff val dat temgevoiga der ecooonfi che onbwniMkeliog van M land bet in die itoekomot meer sou kunnaa betalen WHÏ hebben alle redlen om ba reHooven dat het annemeai van een minpdemenitaire aniwiïteit in verhaMI mwt den Duabsohen uitvoer en in oud betaalbaar in overeeniateramin met een vooratel der I ansche deleeiatie deze faiw stie oploste met de srrootab moxelirke zeketihedd en rei htvaardiisihdid Ten derde moet men niet uut het okw verliezen als men dese kw eatie ondtaooekt dat om ons te betalen DuitscAilAnd Mc jaar rijk domm n bianenalands moet wtinnen tonwttjil bet lü uabvoar tot Im strikt noodaakélltke ontwikkelt Het sou t ijn uitvoer ndet kunnen uithredden dan ten kioete v in den handel en de niiveiiiadd der K eai jLieevde n dat ia het vreemde en smarted ijkfi evolig van de feiten MflTien Deze begteuisbrijdwe toesband aal aoo inaed imiojreiJiik wtoodea ontweken doordat I aitschland een ptpoportioneele aouuJüfaeit beiaailt van zün uitKaven Bi iand heannnerde daarna aan de w iiae vian betalünur dooa DuttechJand weefi eir op dat deze aal tzieechieden binnen Duitschiand fi econonuscihe capaciteit Hij vertelde van het nauwkcnmA opuroraaakte pkn vooT afloéainK der aohuld en verzekerde dat Flnankrljk niiiett en tiaande deze schikkiinfren jpeenaaiinB afmet van de moffcdilk heddJ om van DnUbBdhliand hü zün eccmomlsdien opUoei betaling der volUe schuld tn erlangen De commsflaie van hentel aal in overeenatenuniintfr met het veirdmUr heit bedrafT voor l Mei 19 vastafbeUan Niadkrukkeillik veiraeücieinde Briand fdSt aatuuiiijk over de hoofden vtan FnuLwhe ivdk heen in amtiwooird op de verontwaardiigide uitlatingen in DuitsclileBKl dat de iregeilimg op gteeneirlei wiütse de rechtvaarduifciiead en biiillikliedd te buiten naat De conferentie zou aoo jpoed als niets hebben iredaan indden e zich had beoeriiit met de ve rpllic hting eii aan te geven aonder de Vioorto wordt uit de booftktad van U thauen Kowno gameid dat de Utbausehe aivaardigmg uit W a nichau in terugireroep n Daarmee xUn d otideriiaadatiaioea ook met vlBXi a rebrokoQ Utnouea aischte o a dat ZeLufoowtiln en de IVraUtciM broeDon Wiilna souden vuriaten en dat ar in de tttroek van Wilna waar een volkaateinmjng moet wordlen irehouden ean onzudng beotiuur van met belatwlhaiiMadt taten zou worden imgiasteld Te Parus moet nu maar worden uit emaaibt at in deze te ddM Het uiitbundige optimisme dat in Tu 4 che loriaKen werd verouraaakt door het ersto nteuwa van de ajt conXeraniie te Londan m Uiana vervangen door ds dUp0te neerslachitigihaMi tengevolae van üe houdüng van Moeatafa Kaniat doe de motgolüttheidt van tot overeeostsmmuMr te koanen sobiint uit to feluitea en dreisst de vertegeowoordtguig van Turiaje on h apel be zetten Hiet l ot ch Conr Bur meldt noe dat iPüsudskl s avond om elf uur naar de elagtvi dlen van Vendun o Reims zou vertrekloen Heden om xe uur aldtu luidt ihet verdere pmogTam komt maaruohalk Rill diski in Bariie beruw w ar hii om 8 uur een joaladiner sal aanbieden gevolgd door een recepitie Zaberda rniorgen aai i tiltnidski een excureuie maken om de tankimamoeuvrea in Sodot Gernuün ba aien Om 3 uAir receptie op het Hbadbuia om uur receprtiie in d Sorbonne s A rond na het diaer atanjrcAmdein door den PooUchen reaant Zamoyakl aal er een ahmocrteUing pliaate hdbbMi in da Gomédie franotfee ZondaRnHtvnen verleent PSaudeki audiijntUe h MdddagB s l de PooLsche bibliotheek een recpiüe oivDandseeren a Avonds iRiaat het Staatehoofd naar Warschau teruff Opdat d PooLache ioumallaten In onimdidkiteilUik contact kunnen komen met hun collegia s van de 0rooto Partieche pars Éal ar Wpenedair om 1 uur door het mdmdaterde ven buiiteulondBche aakon aan de pers een dejeuner worden aangeboden Tüden aün beaoek aan Pariie aal PUbudaika geJesjenheid heübon te aoreflten over de PoolschIiVbhaUiBche k eatic Men herinnert Zdch diat de i ooIache boveJhebtoer £ e liiKX w skii als een bweeille d Amvunzio op eigen gelegenheid met een troepie aoldaton Lithauen is biauvengedrocuien en Wil na beaet heeft Polen moest daarover eerst kiwiasi booze dingen van die entente hooren maar t slot wiaa dat in Wtüna een vodk tenumnK aou worden B tu uden oniler toezikht van den Volloenbond wuarbil internationale troepen toeaioht souden houd RAi lond maakte hjertecrai beBMttor waarna de Idithausche receering ondechandelingen opende met de soviet Ze b ridit nu dat de onderhondelimen vruchteioos bleven zoodat de Li KJaarhliikelük beeft fataet Fluls aam den sultan getelegirafe rd om h n te raden rOKeerinifr te erkennen maar het 1 ibwiifelachtjx of lazat wal vrü man is Aam den undoren kant sou een d ra eliike rIdettniaw naituuriUk met rich hrenawi d oftredinar van het kabinet to Koostanlinopel Berichten uJt Angora melden dat de Nationale Riaad een vollednfre tieraisainx van het vcrdnur van Sèvras eiaoht ni H ens lU territoriale economische ma Cinanffiewie bepeüAgm Vnlgiens de nunksehe pers sttn ds coachen die de Verheven l yrte zal btrilen op de conferentie te Londen de volaanda lo iutrekikiiiw van de voordeelen di door bst wtgAmm vsa Sivree aan Urlekenland vfW kd toeirelcendi in de stresk van Smyrna 2o autonomie voor Thracté gebaseerd op het pnncme der naUonalitt iteii So handhaving van de aouverainsteit over die streken 4o wüziginff van de economis ui bepalingen düe inbrouk maiken op ds souvereindteit en de onaühaolDriUlilheid van Turküe bo wiUritrtnig van de nUlitaiae beIMÜJinigen opdat TuikLÜe een leger isl kunnene hebben dat behooodUk In ataat Is het te verdedisrflft In de Italiaansohe Kamer l VAfAiiAi de interpeUotiea belref nde de binntdiiandeche potituek en df aoeiale btwe iciiwr in ItaiUë HiÜ coUiHtoteerde dbt He conflicten irrikf rich in yXaWi voordoen slecht het gevolg Bün van de diewmande sociale treuufttrmatii met het doel de betr k iaff a toi schen kapitaal en arbeid to wilrixao Te ïWme zeide KÜ moest gewrid jrefaniikt worden om de voorbereidlnar wn een anderen oortew te vooik omon waarvan het jrevaor word bewezen door de in beslojr genomen hoeveelheid wapenen lOil de Vkdkapairtij staat men ov het standpunt dbt bet tÖdsbip tftiaw nabli iü wwop de uitibreddiiiig van de regeeringï OdoUtti meende den ttefinitieven ttkIs lbeveeti d te hebben en elke loans on sen oivonUiur te hcAiben Kefnuikt L I L II 1 ii J l Il I I II I Li UJUi i i dc beleefdhettt zedtve wiae mericte sij het venachü en voelde aij dat zü iete had verloren Ër was een afstand tuaechen hen gekomen en toch wiet tij dat zti goed had gohandeld JHlü deed het bek voor haar open en Kr ndUe zicsh toen om om been te aan Wuft u ndet Unneokomen vro zü een dktnk u op een amleren keer abt ik mag De h een heeriyken middag gieJuui Hij gUnlacbto vricndeltjk en daalde den heuved af Tom aÜ idch pflotaeling herinnerde vreemd diU t nu eerst bÜ haar ovbwiam dat het een Wünfieild was dien Abigail Wetttheriy had geteouwiii bande z i die zaak allB een btoot toeval uit haar giedhehte en zij bedoot hot toostte wat het w üde juffrouw Ainslie te besehermen Dis knappe en lieve tixmiw stonJ haar opeens wieer levendUr voor den eest en tegelijkertüd vóélde xij rich aU het wvue gedragen ver boven de nietsgheden der Meune wereld om rich haan HOOFtJeilUK VI De tain Juffrouw Thome begKm een brief aan WInfidd nuar vorecheurde dien wear IWb Bteande luar dit loalm want het xact uiten alleen geeft aan Mnnmige mUureo reedb rust Zij was niet verbaasd dat hij zich niet vertoonde aü had wed rerwacht dat hij haar eenogen tijd aan haar lot uw overiaften Op Bekeren midda Ueedde lij rieh met boièangewww org en fpag in afin de huiskamer riÉfcuu IndieB werd omidat u schreü en steeds hardter Bchreot eendat u boozer werd Tob ar niet orver zal Ruth doodbedaMiÜM u ilt het van mij niet aien Br volgdiB een lange attlte en Winfieid begpn mat een talQe in het aaod te te roman acJhter udi heeft O vertel mijj daar iets vanl riop Roth leveouliir KJeine nkeiajes moeten geen vragaii dtoen zeil hij op beaehermenden toon en 0 p ziyn meeat prikkelende manier Bovend£en weet ik niets In fien d weduwe het weet wiU z het toch niet verteQlien laat ons daaixxn maar denken dat zij het niet neet Uw btoedlverwante doet vreemde dingen of de Boljderkamier en eÜk voorjaar heefit ij een tnjid van huilbuien Qc denk dat dat koimt dioor de acSuwnmaak het overige van het jaar heeft k droge oogen en ie kalm Ik schrei ook dBcwüis xnericte Rutin op Tranen jjdele tranen ik sou willen weten wat zU beteekenen een vrouw beteekenen zjj niet veel Ik Heè er nooit véél gezien antwoordde WtnfLeld en ik vesiang er ook niet naar Zelfs tooneeltranen nwken mij iwe Ik weet dat de vrourwi die aefater bet Toet ht anikt er gped voor wordt betaalt maiu hoe het m b t nuuakt mv akelMr 4Iiat ie niets tfubtigis werkel ijk dat is het niet aewle raij 3 t ia veor nm tenminste noete anders dhn een veiligIh ddsklep IadG n vniawea niet nu en dtui konden acihreden nu misschien souden EQ barsten Ik heb altijd gcidaaht dat tronen teekenen van verdriet wanen zei hij Verre van AvoT wi Ruth lachend Ab ik heel boos wond ga Ik huilen en dan word ik nog booser onidlai ik luiil en hui noc harder Dat opwrt ontcMtende mocelllUMden Wat aov ar gvlmuea als u ateetb hooaer hij bet werkeliUk goe L meende wicnl het nu toch langovunerhamt tud dat hjj teruc l vnam Heqwey die door de hal int ll ll met vosholen blikken naar hel vitte Unt otn Ruths halA en den strik in beur haar Verwacht u beaoek juffrouw ThoraeT vroeg aij onschiUdic MVcrtel u mjj wat van de dteme d e men voor niet goed wiije uttmaokt vroeg hU Ruth gaf een kioate beachrij ving van uf fnnirw Ainalie en er ULonk ayimipathie in haar stem toen sij vertelde hoe mooi sQ was en weUc een bebonng er van haar uit ine Eent liuisiteaKis hij ooiverBchiliUCi maar toco zi j hem vertelde van de echte bant laii p de ordönen de kdeeden en de doisonné vaaa werd i n beJanfoatelling ewekt wNeen m j eane mee i s u haar beooeiit wilt uT vtroeg Mj Rnth aag hem afarak aan Ik dienfc er niet aan Het Ie geen onderwerp voor een novelie zei j bdte terwifl 4 vengat hoe xjj aetf de vanoaldng niet had iMunen weerataao £ cn doidcere taaoa bedekte i jn gelaat U veiweet juffrouw litanie dat men mij bet leun en actar en heeft verboden Sterfite voor e maanden antwoordde Ruth strei r er is altijd idaat voer een goed Zondtaffsnunsner Hü veranderde van onderwerp moer r volgde een beklemmende atiUe en het on dwongene was vooat Zij wd op en aei kt het tijd voor haar w a om naar huM ta 0aaa Onder het briktjmwwaï van dan heuvel bqnoeftle lü VTtonlaMfk te jn om haar trit uid goed nüdcen qjaar oCschoon hü fl Ik verwacht nJemandT afftwoordUs Ruth koel J ga uit £ n daar zU noodukeiykheid inaag aan hoor woorden gevolg te geven aloec gql het pad in naar hat huts van Mfrouw Ainriie in Toen sij het hek binnenging aog zü Winfield aan de overzijde voor het laam ritten Hü eng er so neerslachtig uit dat ze medelüden met hem kresg Toch 0ing dit gevoel niet bA6 diep dat ts da liomibere versehünii san de ovsratid een vroolük knikje toewierp Juffrouw Ainalie svas bl4j liaar ie ai a en Ruth Uet rich tevreden en in ern ge r idkkelüken stoel glijden De onkfeving Kttmde haar dkulelijk mstigisr JuffotMxw Ainalie dro als gewoonlijk een lavend klauriice jafKm mot eeht kant rertderd Aan len derden vinger van haar l tikeihand droeff zij oen gouden ring met eer aipethlat en twee groote paarlen Over gtfhed haar w GEen laig een kalme w artügheidk de jaren hadden g en e ioren b bs ir aebtengfldaten uitfew nderd b j beur vratd haar dat glansend wit wa K i mdM knT kdefgeur ing van haar uit alsof dis een deel van haar zelf vnw W c T mtgd