Goudsche Courant, maandag 7 februari 1921

TB KOOP taal Koe en MuiM te b tr M kS M VAN VLIETKienlfe Karkt 11 OoDda 79 10 GOUDRON SlMOlU aublcdlng In tul f4 SfgiHitudil MMÏÏ M 14541 Maandag 7 Fejgflari 1921 59e Jaargang FIRMA J C SIBBES HOOGSTRAAT 1 l Etrr TIX BFOON 423 COMJ LETE LUIERMAND UITZEHEN BILLIJKE PRIJZEN MiRAmr 1 BvrMa MARCw fi AAMAiA Administratie Telef Interc BI Na de Parijsche conferentie Nu reeds tweespalt Rede ran Uoyd George Rflkening is gehouden met een bloeiend Puitschland De rechten op den Duitschen aitvoer een nadeel voor de geallieerden Arrestatie van communisten in Frank Ttik R de ran den Hongaarschen minister Gratz ONS OVBRZICHT De KchédelLooiuteililsw nd kedn Knde In nut name Wat babnaft de loridïtionm Da firma vanHBinartm€o ZAMnMNOEL WMDWXVEEII bericht hieimeae flat tg evenalsvfoe er wederom des Doaderdacs Pde Markt te Geada op 4eMlf de plaatshare saden rerkitrgbaar 6telt SAfk soorten en kwaliteiten irjn geaoegzaam bekend zoodat een aanbeveling wel overbodig a gn h Huis te koop To aanvaaiden 1 Jaai Tebeïragen bode Wed BOUWER Karaenwlkaloot 7ft 796 10 GOUDEKAK AdvvrtentKn abonieitniitaa ay dH Mad woMlen aan eHometi dMn L VtEgtaaHT Ooodarafc i aounttHE wmcELiEnsK HEEiiiaiiiB raftATAVOMO te boudea door iiHnrM IHI0PVan n lumlil aMUwlia4 lmr MENSOM a aar kovamaal CaM t ScImiUm BtipiWklng Mdilnitandipoillia a pwlne4Afroduoti root alst ledeo TiMgaog bn i ini nrkrililinr bij den Secrolarli 16 C G KOM VoonHiat IW i O C KAMfHUlZEN Stcraurfa Ihet raaiaeax vian kaaounen ïVankriilk w vraeeeiyk u gat i tard heeft bot recbt te auBchen dat bat MOfits met meer laan ovextiaomen Noowns de sduuJNivttiKoediiur cei da eerste nunusiter dat Duitaohland aedalhk veripljcht wa bot betailen van de sohade die ihet moediwiJitfr wuiig rioht hee£t maar men klsan van eeui wbuidenaar met hai i wat thu met beaiL lushter aan I uitwcdikuKl mocht met vergund worden te betalen on een wuze w elliie onrecbtvaardig tsyn no jegens het laad dat de betaiimg ontvaqnt ibv dioor de leyefrung van gioedieoqpe onederan Wat hot wiIsBelkoe0 avraeeBtuk bKftmft ees de eoiate minoMar er od diat Dautoea Lands tudeiyk bankroet voor de destlDundiigen een aüe beschtiy vuniT te t oven iBEwnde nioeiilu ciheid optetvenJie zoo4lra aun wsires lOver zun sirenizie n kiwamen Miet al deze moeduwhoden voor ootfen hadden de geaJiieenlen de vcxmre week zekere bosduiten gsnomen en de ralaamnsr m gediend Deze rekenuw was berekend ov een i lo iend Du tMtOand Mn met Uouend Uiits4iliiand nou met Juuumo beta sn lUwiam het bot bloea dan kan het dat wel en 2KK1 bet dbt ook moeten Alle het Duiubsohe voiLk oo fUnvr de eeav dtc ramister voort uin déohten maar een van dien oodog afwendde en on den vrede luchtite xou het sipofldbr weer tot bloea ktomem Viervojlg mi gaf Uoyd Geoive Dultach land den raad de rakwoinor te aanvaarden icich met door xun bsrisboobt te loten mee alepen en de dlwiaaabeden van het venled met te herhalen De laat di DmAachiand ongd gd ifi ts met ovendreven zwaar Von Sunons was g oreohtiwd om mn teg nvoorstedJen m te duenen dlooh als suj n s anders soudan zun dan eeen poging om aan de bertaliijw te ontloonien souden de g aliÜ eerden ae met duildlan Uoyd GeooKDe xAi veimiJlffens dat hu te £ pe het oawusiKeAanM gevoed bad dat achter von Sijnonr d maimen nUa X914 stonden doöh het homemen van de macht door die vervrakiloera van den oooioar loon met geduld morden Hjet zwaard nwet voor jjwed m de scbeede worden eatoloen Kxr beveaen wonksHk bascbennuw m aJ dtoomoevoewi werdt i ten van ptwlucMn m j wonden ongeaiett otf I roonwaadxlea of aaUk bekomen lüu W4J Uounrtotfen ec 1 miVértieAd DoodKh bettwlakttn moat bteedMl wat d den met de It Over een m ander Ml bir eoalerentla te Londen wal lata roetor w nl li tfeeegd faats bdeit den geaUtaftdea 001 d r voor de DuMische gaaJdieenfiii arrlvwena en fWrlalieenkionwt te eerst wk e 0 veiri in loenMn geRwen uet fen aan wanneer d rya definitaef a n Ajrcrtecrt tn Ut Blad Vraagt ZAAL aiit op wafelen MARKT 32 Telefeo 216 DE LIVER S ZEEP HAAT3CMAPrij VLAARDINOtN r krlkaala vaa taallaki Zeea UmitB te nil r BWaB nu Far da an aal da n oOieiaal moetw vaar de J n 1 t laatat d r 832 72 de luU ómtiK oontonnldel Oriice waek U ieder een chique voor tienduizend fcancs van Aiiramowitai heliben ontvangen woor bol jem uache nro a panda ui Frankrijk Zn worden beaohuldted van samen xwonng tegen de hinnaidandache veilig he ï van den Maat Greffuejlhes ia voorloopig op vrue voeten gelaten Dunoia ia an hechtemu genMnen De Hongwarecihe mimatar van Buiten landsohe Zaken Gratz heeft In ïe Nationale Voïwadennic een rede eebouden waann hu oji zeude HMWiarbe hoopt dat liet nch door de roote offers van den vrede van IVianon de weIwill ndih Ld heeft verzekerd van de westolüike mojremlheden ta dat de iiktente ai inzaen dat d on dereteunlnig van het wetteUik itawea vap Eongarue ook m t belanc u van den Biiropeeschen vrede Ooit won groot ge Wicht jTohecht aan de vrieiidj hapDeluko beti kkanxen met Italië de muueter booat dat de tejpen Honwarue gekeerde wta van het ïtapalioverdnwr een incidont van voorhtigtaanden aard aal bltiken Hpngarjue is wel ganetund om m t de TsKohen te ondevhandeilen over economi sche vraaiBstukken maar de eerste voorwaarden om het eens te worden is een loyale en conciJiante onvattang van het Wedeaverdraw door die Ttiechen en een eerbiedigonfr dier rechten van de nunder heden De mmiiater besprak daarop uutvoeng liet optreden der ZuidnSlaviische rejwenng tn Pees cti Baranva hotwedk bii een hoon voor het vdkeiuwcht en de politieke mo raal noemt wiaartespen hii een boroeo doet 0f de Ëuropeesche openbare meenanst De Honigaarsohe reigeeniwr zsi niet maten voordat Zuid lavie de onrechtmatLr beBette geineden sal hcAiben ontmimd Het ruet aan te nemen dst de Zuld Slavische regeenivr dm Tnanon vrede waaraan zÜ aoo groote voordeeden heeft te danken met geweid zal sdienden Brndelifk la de miniater een nota der Howaarsche regeenng voor aan de amhassadeurscoinferentie betreffende de krweetae van West Hon iar e evenaio het daar Op xeroUrde antwoord der ïkitente en hü waiftiaarde dat de Uongaarsche regwerlng door de nota wvlde conatateeren dat all de door den vrede van fnanon vaatwe tetde forenzen met aLa definitief beschouwde en dan zii verder de knvealie van WestHonfiarue wenacHto uit te maken door rechtstreekschc onderhandeliniren mat da Oohtcnriikachc reff ering Mot vrau de coiu tale rde ik mmiMtir dat de nota der il tentc ht t standpunt den Hottaaarachi regeennor ten volle heeft aanvaard Br bUikt uit dat met allean go enaverbeterin gen mogeltjk lijn maar o voorstalleu d e verder gaan De muntster eindiade mat ziln vertrouwen te uJrten in de leveasvat b aar h eid van Hon garile BINNEN LAND In Ftaaokrok mjn dan laataten tiid ver eoheulene buitenlandBdia communuatan re pnaibeenl waMwntrent Het Jouraal 041 meldt Utldenbwn Bnktmlfi Jaifa m ImxJa ta nun wteFOin W v 4 voaèan gesteld Vier anderen ztia ecftter m vootHoopacip haoMuias ehoaden I mhb hen aal recMsUKaotf WKidan vaaiMpd tar zake van ovai redu r der aankiatwilM van 28 Juli 18M an wagema anwiac tegen da v ibwheid van den ataat VUf aa l K verdachten zun ala ongewana te vraaaxMuvieii onr de nrenzen fleaaet Ten Blotlte zun te Mftee nariu men weet bveneeiie dme ledan Mearreateerd nj AtmmomtaJ Zdma Bartsb n Anna CknizMaitt UH de gevonden pameral ia tfians afdoende mbleken k t de laataten w gengeUe vaataukag aUutan met eea Antemafaoala toonuaumaten oiiwaniMitle InmkIdaU heeft d oliilt nog hutatoelunK gedaaA bu e n veker ecjitpaar Klheim UaA die ten ztinan huize swraoden panieren K ttuuu geUeken dat da Eihedm in voortdurend contact waa mat Bcrllm waar hu ook d aer datren een onderiloud zou h tbhett met eenige vertegenwoordteen van het internationaal conununiabach bureau Tevena bekende hii bu zijn arrestatie twee maal te Londen te zijn geweest Men vond bd hem een vijfbal envaloi fien wMUQA rapporten waren gebozgen Dver den toeataod der coauDmnlatiafibe bewegguw in Fmntouk en Ikwdud tadart bet oongree te Touxai Deo rannoiien ou hij meenenMn naar Baritjn Bindelijk keeft de hatatfe imr eao aantal galden oiwervenlaRl wellke UI veadullende baadoan ov naam der rerdacfaten ren g dweiiaei4 OrrfftnUiea ud seoratarif mn C G T n Dunoia aecntarja genelaal van de Sxmaitir ato ter beMhikUng van da luatitte geiatrid In vwfcand met hat feit dkt WrriCHIBN2 Utrecht ook die Noordpool expeditie gaven m Brussel ook Juist Ik ga nooit naar de bioscoop maar deze film lykt me zeer leerzaun en moet xeker de moeite waard zyn Het begint b U M zeker al wel een 4clem beetje voorjaarsachtig te worden Zondagskindje Kartel geluk ge weitecht met vaders verjaardag Was het een prettigen dag en is al d mu i k goed van stapel geloopen Je wordt ero heele virtuoos J Ik moat toch stellig eens gauw komen luisteren Heel graag mag Ëlaje eens by je komen spelen Moeder heeft geMjk dat Brussel moe maakt maar ik was met vaak m de stad en Ixelles waar m n setter woont een voorstadje Tan Bx is heel rg stil ten minste in hun stra Ja n Af d L Wei Vent dat de d me g hebt die je postpapier verseheurd zooalfl op het prentje van jouw briefje W 11 d e B o o s Hoe is het met de klein tjes Die heele kleine peuter heeft toch geen Influenta W uu kwnm Ue hooge koorts van de anderen door Heb jlf ze opgepast toen moeder uit de sted u as Ik weet niet hoe het nu is het is al weer zoo lang geleden dat ik verpleegster was msar toen was het verboden ile zwarte muitel en de ka te dragen als je niet reeds twee Jaar in en zieicenhuis was geweest Juist toen Ik wegging kwam voor de leerling verpleegsters de groene mantel en de groemj kap m de mode het stond de meeste verbazend aardig of bet elgenlirk zoo eblewn is weet ik nJet je ziet hét tegenwoordig dujl t me bijna nooit Waarvoor jti bang bent dat je bO mogeiyire on gelukken geroepen WOrdt en je bent ml sehlen een week verpieegater daarvoor is het verboden binnen de 2 jaar de kap te lragen terminate in tnijn tyd H t be te mot 1 de zieke kleuters Rotterdammer Ja hoe dfe oudeis van ai die ïoete ktederen dat klaar spelai Weet ik ook met maar de kbaderen gaan v ak vreeséiyk laét fta r bed omdat rt veel met vader en moeder s avonds naar cafe s of comedfe gaan dan zie je ze overdag vaak hangeriig en sïapeng en zyii vamaelf zoet Wat weegt broertje flink zwaar Krekel Wat een kort bncfje was dat jammer Waarom heb je me met eens vertéld hoe je naar het bal masqué gaat Wat hesrljk dAt je broer weer beter is Ik had vattavoïid echt het land dat ik jou met bin n n liet toen ik T binnenhaalde Maar t Was too haastiy omdat meneei weg moest en ik moest T een boodschap geven Kom nu eens gauw op een middag wat praten doe je het v èlgende weet Vr dag middag om een uui of dne is dat fgesptoken Dan zeg je me Woensdag maar even of je komt Je klopt maar op de d ir Blondje Wét jammer dat jullie no eens met samen bat uohtje en jiJ over de raadsels gedacht hebt het was tooh geen weer om bmtan te 8pel n Welke b eken lees je nog meer J A P Wét vmd ik dat vreeael 49ric van breertja m die posCxagehi te VBtmmelen van Utrecht n Amétefdam edit machaUig Ik beniiu 2 maal toifirosiel geweest maar ik vtmd het er beide kaemi mets Hettig Is U ing steeds hi eu k gaat ce vèt weg W BBgen léar jtdat tOM we Üwls kwamen De Pualeplannen Zooals na de gehuuden vergaticringen op 15 Januari jongstleden ia medegedeeld zyn zoowel ter vergadering van de Uberale Unie als van den Üund van VrtJe Liberalen en van den Economischen Bond waarop het ontworpen fusie program is behandeld nog verschillende wcnschen k Dboar gemaakt met betrekking tot enkele daarop voorkomende puntert Deze wanschen zouden dan nog nader onder bet oo worden gezien Naar de T 1 thans verneemt heeft dezer dagen etn verandering plaat gehad van de gedelegeertlen der be treffende partyen die van den beginne af dt nprekingen hebben gevoerd waarop een en ander nader is besproken Is hLt blail wel ingelicht dan is op deze vergadering volledige overeenstemming ten aanzien van de verschillende programponten bereikt In verband hiermede zulten eerlang de betreffende partgen het definitieve program te behandelen krijgen ten einde da eindbeslissing te kunnen nemen AAN D £ JEUGD Galukkjg we zyo weer thuis de koffers i n uitüepalct alles hgt op x u plaats op t oogtnbifk üggen tn n peutert Weör ih hun elgan MdjQ en alles ta A eer gewoon en ik neb noir flUectb tn n hoofttpljh ja n DU had ik jullie tfeschreven dat WW nug m UrusMl bleien óïn Hansjes verjaarüug te vieien s Zondags zoudfin r vriendjei echte HoUantltche vriendjes dfe ouk m urussel Wonen btj hem komen spelen an voor Eisje een vriendinnetje een meisje uit s n kias en daar ki jgt me die domme buj B zaterdags een koorts zóó lichnkt ai nd ho©g dat van de haele wereW nocD van mu of van iemand anders meer wal af wist Toen moest tante Jo in alle haast de heele fuif afschrijven dat was me ook wat Inpiaats van b nómga pfet te maken lag me de kMne kleuter WAer in bea maar was gelukkig beet wat bet r 8 Maandags op Hans r n verjaardag Is te gelukkig s middags op geweest en Dinsdag toen we op reis moesten vpss ze Weer goed aJleen een beetje bleekjes V e moesten al heel vroeg oip t was n g likker liiflrio AA j 1 VT Oi ma uai tted me geweldig Toel genoegen dat Je bwit aangelcDmen Wat sol moe r blfl geweeat zijn Zoovindt jy t gezelliger als we altenaal dicht by elkaar ayn Nu ik o A hoor Zoorer van eigen huis n haard is niets gedaan Meidoorn Ja Brussel ib wdl mooi maar ik eleof dat GMt en BniS e vwl mooier s0 Ik had daar dolgmag heen gewild Miur jk Wws nu in Brutaael om te rusten dus heb Ik me daar waar t meeste an gehouden en ik had ook move hoofdp ti dat ik er met den noodigen lust in had TMn Ik van jMiw leeft d was mwest ik o ft voor hoofdi ii eens èen haJf jaar VéVi adtool maar t hielp tdet veel Aïs ben ïk er maar weer gauw Mr fe gej iUM ZMi ik niisBchien dat boek vth Oud VlaattdeMn etfRB vao V der mogen zidii Als t temg kan je het me laa eei brengeb Als ik het dan een da mm boiïdén breng ik hët gaaw wier terug W l je t Vftder ns V 1 o D I t j e DiUk e or je bartel k WelkMn Thofs fitije Iteeft em pep gefetwMl ahi VtaaMHfa boerinnetje dfe worden daar verkocht tm béte fén de oorlo rs verminkten In RettndMn waa ze t46 t HJ dat te Pan ie slOn eeu d4t te ipardoös utt den trein springt zonder op mtfn hdtp te wachten en verlieftt de pop en keer GeInkkig viel bet decz keer niet nder den trein en kén hH wel getttp wéwi worden Blonde ICfTilUbol Ja boor 064 Wew Wóis est daar heeft moeder ge t jk in Ik Was al Wel een beetje bang dat de brtefKaétt v rlMèrd terecht zou komen mdér géflakldg waren je ila mg nooten zoo vri iftder k In todi te bexdrgen Maar DU wéét ik het in ttCtVote n komt de post dadeiyk btJ m Zwartje Mhar fctnd dkt Ik daar nou niets van geweten héb dat Jü öo ziek bent greweest gehikkig dat Je nu weer veel beter beöt Jammer dét er van lejreerén zoover Tifets komen kan Is dat een ooviogsvrièftdinnetje of Is het een Holland meisje dat in DalttehTand Is gaan wotténf Oczellig dat Ik Je geheimpje weet Nee meisje m n hoofdpi s ben ik nog met kwflt die kan ik schijnbaar nei g ns achter laten Elsje is Zaterdag heel erg ziek t weeiit Ne m dat kind doét nw ieder keer mut schrikken Tulp Je Dat kon ik me baCtoOpen hoör Al moeder jarig is en grootMöWÉr la éo daiffje over dat de krant er blJ laaditttt De Wielingen Volgens de Gazette de Hollande lat de kwestie van de geul van Wielingen besproken worden op de intematfonalf verkeersconferentie te Barcelona de Butih koel ïk fbmk oMt dlat het iemand jtte aal kunnen schelen Z hoorde zijn antwoont noet want eens klaps YuA het haar ui dat J H Jane Hathaway kxm b e kenwi 2 stonden daar een pooaje m hert echemes bciht en 1cek ai naar de wdsseJende kleuren aan db boriBon toen er een flauw lichtochtjiuel van de rots af ofi het water viel Rntb dee eenlge schreden daar aeh tei n aoodat éi loon alen dat Hcpaey de tamp voor het raam hi de aolilerfcaraer had geieA 4fet wonh t jd om he n te aan zei ey daar wfi den weg teTU moeten nemen wpaj ange wü gHkonten zu Zij gingen naar d i anderen kant van den heuv en gAigen door het bosch te rug Het wa schemerdonker en zU hepen enel tot z Jn aan de piek kimamwn waar de boometam over het pad laflf Uw gioede kesBus is tu met half wUa zei b fcerwiyi hy beproefde baar over den boontfitam te helpen Z h wat van hem afwendenitte zeide i K at hangt srnn af ww u bedorit n bent met Heel duidelijk Wjj helAKn vergeten den doek nat te maken i het mef zei h j wdl de tneepeliag graag waanden incben ïk uw vriend mag ön J t ia w a vnandeliyk van u zei ze bfdeefti Het pad werd broMter en hU liep naasft haar voort H E ft u wel opvctnerkit Jufflrouw IKorne dat wüj telkene ala w deze schUnSiaar nschuldtgge bamère naderen verschil ran imeenuig hebben Ik geloof t wij betar doen itU d bMut dbanaa ta Uijvan viadt onder water U doet BiH onneht jattmm Ibanui Ik hel nog nooit lete veotdronkui Zb antwoaid ging oior haar vartoien nt z4i stond ov het strand onder de ot en iDMlc naar het water Het gluute wnd turicooie Mauw ging over in grga en eenonkele zwsmseuw ci elde boven hun hooHd tbj maaMa oo een xakr meid aan ap MHMig iraaman ze mi aghdadit achonk Jnmomr Iham aai bil mat noice nde bonvlieKl el cft u met dat ko boter 1 dat wü hier vandaan giaan nc weet met wanneer de vloed orlvrat en fk zou uw tente nooit t bet gelaat dur van men ndien ik er toe had maeginrerist dat ha eenige Uoadrwmnte aan onge luk overimvam Xloed ae Ratfc a AWooB laat ons dan anderen weg gaan Zü vojgden het stntnidt totdkt i i aan de Mere z jde van den heuvel kwauen maar lij vonden geen ped om hen terug te hran en naar de basnoode wereld ofadioon t Mt nunüj ma n lunvel te baUim ram Sn U r tótr am nHaaehen ge t wdd m iar KIn lettm in de een medfaa Haar Ic kan ze niet fcezen RuOi buliite zich n naar hat gnnielen rotaMok te k jlw dat hU aanwees J a aatMOTddk Hj m J B Het ia olat eoowleat majkto tb on f nawat M bant bd atja net aan pW dkioitipotdi fittmmnnVi aatwoord o ook niett Ma chien W e lebterA tonden daaiffinds op dat i t8hbA7 J H en J B J t dacht ik wel JI B moest vee vrijen tyd gehad hebben want zon tnibia len zun geanedien aan de bannenzUde van het hek van de weduwe Pendleton en In en awelboom op bet achtererf Hiee belai wekkead Wiat u dat Joe en Hefieey hedenavond wtgaan Neen dat wiet Ik met aij bebooren met tot mtjn intieme vriend en JM bogijjip met hoe Joe ooit denkt te trouven de inkomsten dia h t dh wvoertuig ijvert a un rij al aoover De weet het luat antwoordde Vin field met het vooriGomen van ietnand dJ een vertrouiwolyke medededtng wil doen Süiet u ofschoon Ik nu al eemgon tjd ta dit vremlzame do rp ben eweeitt heb Uc het fune onderscheid nog met kunnen uitvinden tuaachan sameoffaan en vttat vericeeru Ik veronderstel dat Mmea aan het eerat komt want vaate ver keerbig vereascht heel wat meer moed Joe neemt haar eiken Zondag mode in het rUtuig fm Bulöi Waarin Jb bat rUtui hee t u nl t lo ge uu uib naar siaap at glunder en kraaiend haar twtemam of t midden op den dag was en de heele iWs Is ze lief geweest haast onbegr jpel k voor xoon kiem diertje want we gingen om 1 uur van huis en om 1 uur waren we in Rot terdam had ik jullie al verteld dat Elsje m Bmssel een heele mooie pep vAfMl kSeéd alsVlaamsch boerinnetje Die had Dina daarvoor haar gelaten Oma had jutst met Kerstmis en Nieuwjaar in Brussel c Iogeerd n die mooie pop voor Ëlsje gekocht Zewas er zoo zuinig op geweest en de Vlaatt Bche schoone die we den naam von Lee Ml dine of Poldien gegeven hadden naar hetVlaamsche dienstmeisje van tante moestmee op reis Ik vond het nogal een angstigegeschfedems want üt moeaten i te aloverstappen mAar alles liep goed af NaDoidiecht begon Elsje zoo hevig naar l appie te verlangen lHt to ge dig werd en in Rotterdam had ze zoo n haast met uit den trein springen dat ze ojp m n hulp metwachtte en daar bl ft de ktomp vttn Poldien achter de coupédeur hake i en rolde antiePotdiens been in 3 stukken over het perfön die arme stakker Nu moet te naar denpoppendokter om gerepareerd te wordenZielig hoor als Je zoo vermhikt in een vreemd land aankomt 1 Een tante falftr vroeg oi alle Vlaamsche boerinnetjes é nbeen hadden waarever Elsje diep m waardigd was Zeg liove kinders wat heb ïk een treurig slechte raadseloogst en dat nog el Van twee weken Jullie moet je heusch eens wat meer to pannen andefs is er geen aardigheid meer ua Halaas kan ik dexe ek liog tdet 16 Jo dat i m MrtnTOmJde BuUi Ik Ba Jimn Tuanriten met apao keTi Awt u dat J at w t ifc noï luet zea hy terwiö tój haar veelbeteeksenfiawTaanikeek 2y ïsl unU maar anbwoonkie Mherp Laat OM iBonlle van dan Trede aan MMn dat u het met doet Juffnww Thome begoci lm txrvnil lU 1 keuTOl beMommen ik begrijp met Mwn u mrt wat fcajmoereada usbruikl w r uwe MHUwen Een doek met koud ter om mr bals geboniden hebt u Mit getmétttdl M leet dat het A beb er m n om ilinxndlde ƒ AïiilMor ernstig fi tarnt het alieMi on w mijn Imt niet nen Due be rmt drootf e wordten en ik gwAoof dat fik uw naar Wa ta om hem wleer nat te maken Vindt dat ook met het beate I WwSM lachte inrooHJk Dat 1 msl Mt heate njn seide ht V Ar aj haJyerwBgie den hewiïl beklommen hadttea uwen aj waar oode nim oen a hd mi geen luat naar huJs te m u wel vnes hü Maar luUat Ik 1Mb aai tabuia O ben W k vwwM nuMu nu ktm ik je toeb ttog ittWoördMi laarai i im D iMfabiltk te BOSKOOF bl clt koop mmn i 6000 H L gökkpte Gascokes fgahaald fabrtok lnf ditfivinc Xlj Men warden jngawacht IQ f bruTi bi den bifécWtlr 81 i u i uiracnur 819 i Zaklaiiiaambatferijen Waar niet vertagBiiwoöi dJgd nde men loh tot den 805 30 aSt SÉk Hoofdagent BERN COHEN Qrosstffr te fioada Djila wt Hoariirator mmim Wlni F HMSH lESBI JBHI JEBB Groote Paardenmoflstering De OnïftsrgeMdKènde komt OmSOlIG è FCBmiMII m t ddn Heer HUGO HERTé om zware Paarctert liefst rharriën van 2 tot fO jaai Belgisch soort Of g ekruJste Belgisdie M eotWr 11 S0 1 13 40 Ï2 B0 IM 1 40 2 2 90 2 40 SlO 8 80 S 60 4 20 4 40 6 6 20 Boietruvm bg Vrti Beirthëitt Zwammerdam b Beumer Nieuwkoop b Van den Boaeh Jlwe h ven bji Snnt Ni Twen bu Van Vitet Uithoorn bii Cfe Fntaohy OaderkeHc by Café ï aardenburj Alfen Rötel de V r ulde Vr geta a Molenursbrur bil de Bni r Koudekerk bv de T l Haierawoade don bO Boei Benthiuzen b Staalduinen Zoetermeer Hotel De Ooudan MMT atoerlcapelle b j Verjioot aeveBhunen bti Oafé St iMW ïhtordfedit bï Café Den Toom Il uy t aie raaraenDyrif 62 ni i4k J A VAN mmm HmfMam zeggen Vvie de pr s heeft omdat ik elf ain preoles meer de oplossingien van de Ie wmk WSA eh on e tieppo he ft tn onze afwaUigUeM kans gezien alle kranten ittlk e bUten ih wist dat met en nu is het te taut oih etvana eeitlcfaiit te Itr en Oadtüd duta tot de voltMde WMk dan Vtodt je het in de krant Nog eren wiMe Ik Jullie vertell n dat fk bU nitjn thulikomst bloeiende rineeuwUdcjtfi In den turn vond Het wafl eeta beerl Welkom thuis van hel koude voorjiMj JKINDEfiCmjUJ NtÜ assit MAUKUK VEMOOEN ArtU Autaurnnt piano kunnen spelen omdat ze t dan meest al te vlug doen en t voor hen zoo moedük 18 zich te wiennen a n t registers uithalen Je hebt daar dus géén moeite mee Ik kom hMt graag weer eeas maar als Je m n stapel HaaiwerV zh hi je misschien wel heel ff en meelij met me en kon Je wel begrepen dait er voor uitgaan met zoo heel v el tyd bVer ia Moeder zal dat wel heel goed begrijpen Toch kom ik hesl graag dat weet je wel COMffiflPONöHIWIB M a r 1 e t J e Dank voor je gezellige brieve Ik vind het heel eng prettig als je Elsje kohit halen voor dat feest mag ik ook meakotnen als ik tyd heb ik vind zooiets altyd erg leük Dat wil ik geloovea dat juffrouw O plezier had in die kleuters ie is dol op Gootje Wat een heeflyke Unge brievenl Wat zul je je gewichtig voelen met een verloolde vriendin He dokter hadgroot gelijk dat je met Je oogep ai genoeg bedankt had Oogen spreken vaak meer dan defi mond Onze Dickje zegt nog niets dan uit en hap maar haar ondeugendezwarte kvkers zeggen aiies wat haarmonijje neg niet uiten kan Oh als je dat heeriyke diertje toch eens sag Maar twordt een duveltje hoorl Ik ü met haar heel wat meer laat hebben lüs met htl je die was veel kalmer Uie kieme knbbekat kantoch al boos worden als Je iiaar b v wat afneemt nee maar of ae taen jaar fs fin als ik dan boos k k en brom probeert iete lachen met haar ondeugende oogen nkykt ze me heel verleidelvk aan m ar dan eg ik met een heel boos gencht Nee möeJflr IS boos moeder meott het en dan f Rüft se met haar hAAdJe de rimpels uit m ta voorhoofd en dan weet ze dat ze t gewonnen heelt en geknuffeld wordt t is eenheerlyk kindje Meisje wie weet wie weet Meer zeg ik met dag snoes Theei ooBje Wat jammer dat je nu juist geen bnefje kreeg op Je verjaardag had ik het gewetMi dan had je stelliBg e6n extra ansicht gekregen Nu nog heei har tetyk geluk gewenscht Je wordt nu b1 etti heele jonge dame Ik vind het erg prettdg dat je het op school zoo go d maakt Als G 71U je eenigste slechte vak is zal het nog wel gaan dat is nu wel heelemaal tnjzaak vind tk Joppie Joosje zou i Isje zeggen wat maken Jullie een wandelmgen Nee hoor daar heb je gelijk m ik fiets lle er hoor Ik wil heel erg graag iedere week wat raadsels van je hebben bi voorbaat reeds m n dank Roosje Ja lm moet je de raadsels vm de ouderen oplossen Neen in Brussel spreken se heel geen Höllandsch en ook byna geen Vlaamsch Er is wel een VhutfnwïHe wtjk in Brussel waar ze weer nitsIultWid Vlaamsch Spreken itiaar met HoIIanaM9i kun Je er heei niet terecht Den hiatslen avond trof ik m een winkel een juffrouw die in den oorieg 4 jaar tn Gaasterland was geweest ni ar te kende oog geen woerd HellandBch Onze taal Is Vow de batteolandere heel moeUtfk Indiaan Ik heb een itkkr heele mooie poitxégelB vbbr Je kom ke mkAr Wnê halen als Je ttJd hebt Wat ei nitat g Ik heb attUd ehbprd flat orgeii9 ön hkkst r reh Wat mücen die kinders al moei VDorwespen van klei dat is zeker de hoogste klas Kinderen zijn net papegaaira te doen alles na In Brussel deed Beppie alles precies na wat Elsje deed t Was kio mlèk om b be wonen teAam of Keliy V d L Hoe kwatn het dat Je zoo Iaat naar bed ging Wét vond Ik het hef van Jullie dat je Hanaje een briefkaart stuurde H j vond het zoo grappig omdat hu jullie met kent Ik heb op t oogenbllk ook zulke mooie ttilpen ook roode enk le en dubbele De merfScben hebben me Weer verwend by m n thuMtentat I Wildvoifcl FOm ett nóg ïis foei meer tóg Ik niet Ik ben haast in staat om mn correspondentie met jou te staken als j y het met wasi Domme meid tetér heb je er spyt n ar nu natuurlijk net doen als de groote métkedienl t ïs zoo mal ffltn jou te schröven terwijl ik morgemvond Mj lellle it maar dan tol je r van langs hebben hoor Ja Wat heerli dat de boomen al gaan uitbotten nog maar een goeie maand dan kunnen we dl w t genieten van t jonge groen fk heb op de markt m Brussel al katjes gekociht Ik sprong H Meter in de lucht toen ik die lenteboden ontdekte daarna raapte ik al m n francs bU elkaar om ze deftig te Jeoo pen en Af te tfln eu Wait Ovénfragen kunnefi xe daar oók Middfllpuntie Wat jammer dat je anAbandje qiet gemaakt kan worden Je hebt èr nu al heel weimg aan gehad Wat zat het heorlïk zyn voor de meisjea die minder vlug werken als jij dat t huiswerk minder wordt Kruidjeroer iet Wel dat is me aov net een boA voer lDu f Dik Troin ken je Pietje Bel eek f Dat 4b wn odeme Dik Trom Heeri die froekeB MUb voer ons euder n nog 4k iieb htf Pietje gitten leren iC4 d wmt een angvhik met dfe eacao en dat op Zaterdagavond I t Is lief van Je dat Je aelf feftw hebt gdkooiit nwar t was een MgeWt dat koa e tD h ook Briet helpen Wat aj D er ieuk hebben ftgüzien met i s bndne geslAt Btsnwoog Wtt adWtig tmOte óki je nlfles ki Jgt dafcr brtiöef fk met Elsje nodit aan te beginnen Want x j kkn heele mftlirAtet zingen de tenvotlilit wtfs zi wte 6 Mld i n v n e eldWe 7 niat ta hmtn Voör 1 dutm Ddff je Bn li a ie bimotlnToontelliiig mooit W Aaf M Parw atMkt man er m e op en gaat er nuM naikr bed m Berlun dlit dvto en m U nden is h t ai met veed andeirs trasteüd Uen rodaneert daisouitaieea t en u het sJlergowediUitoiit oneeew met eUoaar want de ovewenatórnmning iie tjiatukiriiijc en l iiwelamd nio heette haditlen berenkt w s niew d ji sdiun hr is een Tistiff meeninffaveoisohjl isi I nudaniik tyeschouwit mea de cuieirs in de ovea e nik oniAt vsui Parlis ten aduuuen ran de veuvnoediag gemoenui ala een nunamum doch men vreest en met reabt dat lioyd Creoivpa ze aJa een maximum beisohouwit en dat de Duitsohers er UI suillen alBAien dit miaxunara ba die bes pr i u nigen t Londwn te verlasi n Ook de looJenclauauile loidt tuit een nuavecratand i ie mn üpia Ueip ofp SI Janwian af Te Parua wanden mauiwe onitiworoen Men meefi de di t Uojnd Georwe in dao beianiRiruke vdrandennir toesitemde Achteraf h eeft hii geswgd dist de ifondeiuche eonferenifaie op iig dieser daamovex moet basik SAea Men lieaïkft daarfaui aan dem mvload dter firatscfae myneogejiaaiis Mi i ia ook boos dat Duiltschland oowerhloemd u m €w edieeld luat duit land hi met ffuUoammisr fttmeir ver piitohtuuKn te waobten taat Dit aJJes niaftkit dat ihet overjcroate doei der ot e bare meemng ürmnA steumt tewenowr naidieü Nta mn laatste TadeflaoernMC ui antwoood op de tnitenoieliatie bad Bmiand trouwens bet pJeit aJ xewKumeitt N tuurlak Iwudt ook de Bel iMha vtia Bioh bezw mM de Pïmiachie conferentie iMmai VHidlt de Beftraffen rewebawr hoewel JJoloie de eetiate Zhi nuliuxieii mioik xoud iBun toecBeweoen met onvewieeld Runatw ör V d Peare 0J betooart m de Slhuidaanl dat de maatre ïid waaiini een uitvoeïirecht van U2 DCt rohewMi wowdt jiierop neeatkKnut dut de BeUnen en f nnfichen en FkigWai ilien mchsedf meit ïiun eypen munt batalen Dat Diutsch uitroerrechjt loomt overeem met een BeUnsdi Iranacdi onz liivoerracht £ en Txiorbeeld aal h t duidlalulc maksn Ik koop een hoejl in Duttüohland Daax koat het 100 tr De mojoeiMilheden Iwjsati er een uatroortaka vp van 1 procent dan aal Ik toot het boek U2 frank betalen Iki waaj nwn de fr 12 0 naar toe Nraar de Betelacfee taaisliias Neen naau het oanaortnun der rmwiMidliedBn dat de 12Mi fr Teidealen aal in deze vertioudujuir door de lotoote mo endlheden van na af beoiaaadL Blaar vne m wat ml dan Duitachen ntrveraa beletten dte PT n hunner koovwaren latfar FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Nmt bot Bngolsch yan MYETLE BEED GMU1xuaM rde Tert 3ana tmi I P WBSaBUNK ROSSUM Nwtaik wfaxtu Lloyd Geortiie heeft ihi ook een vieiklanng afgeJoKdi betreffende de Paruacho confeirenrtiie niet m t Lawerhuia dioch hv heeft m afwiulcuiA van de gewoonte de geJe inlhe id om zndh van nun placht te kwuten aan iegireipen toen hd het eerebureer chaj van Birraaini lhiam aanvaardde WBai4 ü hu todh t wooid mo £t voeo en Do oudie Du tacbe situMtsiliedeai souden moe deJooiS gewMmion zijn ondiar de taak de maohtiwate nulataure imstedluur di de wereld ooit gekend heeft teiruic te breawwn tot een leger van lOüOOO man en h t r lAielen van de schadevengioedting die Duitacfailand moet bobaJen De reaJbeeirdeai waren m den loop van één week bot een meonBcbappelufce ragieJiintfr rekomen De ban del zou mot weer tot Woei komea voordat de gereigeldo toestanden m nuddlennli opa weenBT eeird wairen Njot de toekeninir van het vredsverdraig alleen was vaui betajig maar ook het henstel van den leeet vtan den vte het herated van de iroede buurscbap onder de volken De eerste voorwaiarde hiervoor was wiftHren in de eerboieditgiing der viredlesiveniraKien Een met voeten getreden verdrajc beteeÜoende een èteeds dremBeniclen otmlog Met name twee voorwiaarden moesten dootr Duit chland m acht Kemotneoi w orden ha de eeirste okiats de ontwBiponlnig Sinds den wapenstiUatand heeft DuitBohlond m dien zin saroote ywr 1 denngen geonaokit diooir de mlevennir van wroote hoeveeühedeai wiaioena nsaaa het beeft nog aLtyd teveel oorlogstuig en te veel geoefendie mannen onder die wiaocnen m ontirereapölde fofrmataes De I uitsche re Tolutie was hiervoor een veirontsdhulda Qnff igewe st en daarom kion hu Uoyd GeoTRie er wat van door de vmaBcra zien maar de geallieerden hadden mettemin befikyten dat Duiitschlaoid het veordrasr van VersaoJileo moest natoqmiMi met name wat betreft de mrichtimren voor het nakjomen maar een anne slavin O wat lou dit ztjn op nmmek araaetl 1 kan m dat vooiHtetSan Ctanua an heeren ük ml u met uw vnendlalij ke boeeteramonl een lied n oniai en met den titel Miodeme slavumen onder tcdiiua U heeft nnjn toeatemmu wet En Ik geloof dut u vreeaaltgk jon ia leidè iji Zai u oodt een man Wlonien Sil nep WlnfMlld joiwenaichtig jk ben bgna dertag Jaarl Werkelijk I Ik an met edaahit heUben dat u meerdlerjang waart Haer ile een awpad juffroow ïfctme aei hu eensklaj t sdhont ki het bondi uit te locqten Znillen wfj het eflos onder teken In he eerate uur zal het noff met donker zyn daalden met eenige moeite den heuvel af daar het pad met duuledidk waa en kwamen m het boech met ver van de püeik waar de omffevaJLett boomstam over het pad lac W moeten daar niet meer ffaan zitten Ma l j if W i beguinen weer te twisten Daar aten w j Laatat toen u beproefde mjj tot v ïand te maken Dat deed ik mkV zei Rutfi vemniwaardbgd 4 te doek gdidot rni droog t sOn lei hd schijnb ar tot zoch ztilf indïen mj bij de seer komen kunawn wu hem mriaachien vochtig maken en u aldntf wat kakneeren Zij lachte oniwillekeung Het pad Iwp om den heuvel heen en voerde van de hoogte naar ew malle itrook atiraad die on dar de ateile rota lag WUt u nul laten ïejdnnkan vroeg Jiet 1 er veel ogi mnt met dan vlovl jMaat dm abwyk i 4 e ë i il i itl Bca t