Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1921

No 14544 tUVKKTKNTUII Geboren JOHANNES COENRAAO lOon van J C WAGNER B WAGNERt BIK Gouda Februari 1921 870 10 Op UAANDAQ U FEBB a a den dag waarop m n ge bouwen ea machine sulien geveild worden zal ra n Baak voor magaignverkoop gesloten go 861 20 t DE lUBT PepmtniL THgan 1 Maart GEVKAAOD san Juffrouw il ét MtMni AdrsiL £ BE8ZELZBN Gonwe 17 ut TE KOOPi Een aolide gebouwd Heerenhuis In lift van Bargan Uzandoorn Park Te bevragen bij W BOKHOVEN Gottda 860 14 Dit Uw adres D otul rg teekende beveelt xicfa beleefd an voor hpt snoeieii van vruchtboonMa enIciboomen Heeft vakkennis speciaal voormichtKoed Venuitn deze gelegenheid iil daar r dit Jsar veel vruchthout is te verwachten Zyn werk ia deaveridezeodé InCouda t btiichtigen 834 12 O RAVCSTEIN Boom n Bloeiiycw eker MffMWtraat 106 GOUDA uieiims jUEieEfiii Mi ZOND kO IS FEBRUARI 8 UUR N V Noord Ned TooDeelgezelwhap Artifltiek leider PETRO BEUKMAN t SCHUTJE VAN HET KOIXJE Sclteta uit het AmaterdamtMbe V riks l T n met zang en dans van JOH LEMAIRB KXTRA OHfiNQAGEERDi DINA MINKE de vertolkster van Ruoie Sien ala Lien t Schatje HENRI OOSTRA Ie Bariton Ned Opera als Hein de Lmke Merr dan twee maanden te Am titerdam met atiigend auuea toot uitverkochte Kalen vertotmd Prijzen der plaatsen zie groote bil Jettcn Plaatabespreking aU gewoon 869 Eigen nieuwe Decora 25 Gunstige perabeoordeelingen Maatknlppan Grondig onderricht in het Knippenen Naaien van Onder en borenkleeding Mantela Mantelcoetumes etc Lessen in Nuttige en Fraaie Handwerken Kantklossen Brandschilderen Houtanijden 852 17 Aanbevelend M J M TIESEMM rmWEELENSINGEL ID 18 Wat heb ik in vredesnaam ged aan dacht h f terwijl hy © gislioop en zjch voel de als een dief Ik had gediacht dat d t een rustige pdaata was en toch schijnen s werelds gebeuptenissen het dociï ea nstig t hebben aang taat Wie ben ik dat ik de otiden van dagen ohrJk en die jong e meisjes doe hreten Tot nu toe ben ik sfceedfi als on schadclyk beschouwd D t moet de vrien van juffroaw Tlhome zyn geweeeti Zy ïMWt gek zojn anders oou zij met bang Eijn voor my de arme miieacliien heb ik T een aanval beaorgdk hennmsrde zich o iat zy een mand 8 en tumhandBchoenen aanhad AI waa haar g e aat veranderd toch had hy een oogenbljc de aohoomhefld ea wan geaaen de lonkene oogen de blanke huid d fegeimatlge trekken en het prachtige wl rwitte haar Teigenstrydligie gewaarwordingen vervul 1 J hem toen h j den heuveij beJdom Om öen verontschuldliging voor zyn kofnet te heM en indien dat nooAg mocht z in had hü het ochtendfciad in zyn aaflt meeipe wmen Toen hy hot hek naderde werd hy 9 ena dKKw een onnrlcLauiiiure vrees a n poet kan H3 27 Adverteert in dit BUwT A C COSUN il Hisoraiitiiii EOIIBA 80S Febr 8K uur Cafi Hrt SeliaaUionl Pnatavond GoudaeUi Wiiik U nr Bolufti TMMeiua wü nntM tïdk raedaleilÉDt ta amMa oatminn nu tcc ndvmeo ooaurtia TwnuünUUdMdaa L MI de ia Otta aomk te wnaiUlB Sluit alle verzekeringen yoor particulieren handel scheepvaart en Industrie NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Nederl BioscoopJrust gevestigd t s GRAVEJ HAG Maatschappelijk Kapitaal f 10 010 000 waarvan geplaatst en volgeatort f 2 010 000 BAAD VAN COMMISSARISSEN Mr J B F VAN HASSELT lid der firma Ruys Co te Rotterdam A L KULENKAMP LEMMERS agent van het Ministerie van Flmmaen directeur der Grootboeken van de Nationale Schuld te Amstentai a M ONNES VAN NUENSdidE te Kvukelen hd der firma P Onnes Zoon te Amsterdam CH F STOKVIS oud directeur van B S Stokvis Zonen Ltd te s Gravenhage I M3SGL DE SCHEPPER directeur der Komnkl ke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda RAAD VAN BEHEER LOET C BARNSTIJN te s Gravenhage J M FRANKE te s Gravenhage E VISKÓPER Szn te s Gravenhage RAAD VAN ADVIES D HAMBURGER Jr te Utrecht uitgFfte van f 1 400 000 GEWONE AANDEELEN In stukken van f 100 en f 1000 nominaal aan toonder tot den koers van 107 Va pCt Ondergeteekenden berichten dat b hunne kantoren te AMSTERDAM ROTTERDAM en GRAVBNHAGE de INSCHRIJVING op bovengenoemde Aandeelen openstaat tot en met M 840 VRIJDA 3 11 FEBRUARI a s tot des namiddags 4 uur Proipeetu en en insehnjvingabiljettan lün b J de kantoren van inschrijving verkrügbaar AMSTERDAM ARNOLD GIUSSEN Co W DAVIDS C Wormpoéders gffliaamd Fermitan EFFECTEN DEPOSITO S VREEMDE WISSELS van Jacobs Mana Wortelboer werken ter dan alle andere wormmiddelen en mogen met gelvk gesteld worden met wormpatronen koekjes torentjes bonbon enz daar deze middelen met die kracht beeitten die er van verwacht wordt Wormpoodars genaanid Fermitan ÖOOO 80 Koenen den gcheelen dag op aanvraag bU ona verkrijgbaar bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling verdrqven zeker spoel made maagi en anden ingewandsworraen zoowel bg volwassenen als b j kinderen 86 cent per doos dne doezen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van TKLEF 166 aOUDA EUÜWIKj 84 Jacobs Maria Wortelboer te OUDE PEKELA Fematan wordt deor de Neder landsche wet beschermd PRIMA dag en avond zingende SERF ERT KANARIES BROEDPOPJES Kooien In alle soorten Vogelzaden MC LOEF Vogelhandel P C Bothstraat 26 GOUDA us 34 Wormpoeders niet voorzien van het woord Fermitan worden ala namaak beschouwd 6622 46 Hen wachtc zich dus voer maalr BBNT U KEN BOOKBBT Koopt d B OBM ffrooto NAPOLEON es U vniot 7 Icw Hier voor leekt 7 eeati Als BMliunBin rk TIP POP 4 cent pS ron n Tupfnrta kt CM Qelden besohlkbaar not HYPOTHBICEN m VOORSCHOTTEN Bd achn l uraTMCa poste yom KTd Zaidw Cndirtbuüi Afd G Huritewet I KottenUn VsilcrliKtatf iMju N Auidtnaw in MuUieii tu f 1000 n f EOO b S085 10 Mm m 30 T P VIRULY Go s StoomzeepziederIJ de HAMER vraagt MEISJES I voor de ZEEPPOEDERFABRIEK Zich aan te metdan aan het kantoor of Turfmarkt 94 Aitinnonlak p o nsata ap VlalfkMnx p ANTON COOPS lOrailit W ditriat 31 Tel UI Miiiiiilkiopjiiil Trtuiiill hol Ie Salon en HuEkstpemnt Ieii aU Taf li Stoel n Linnnkant0D SpJajftli ScbilderileD Tbeeta feil EikenbouteD Buf etten to ViDkutnn ClubfAuteuiU ZJiden plucheAmeubl mftnteii l earaoieiiblemfnteB KftDokmatrasHn Wollen en Sattmdekens Stroom atraisn ev enx 58M SPOIKOOPJBSIII m Beste adres voor jonoklui mït huwrluksplannsn SilKnurMilinilHib iti liklltkiii ROTTERDAM Telefoon 12800 N V OE TlJüGccS Trekking van lOCO nummen ttn avenW van Notaris A B MUUf Woenads 9 Februari t ji Pro vu ICCO Sj19 034J 1S70J iX 1 J787 34j2 4a 12 32 12370 aeO 1666 5132 S9JJ lu 1W8SI U6 2 lOO S9 9 266 7320 IM n6 2 1375J IM t 17782 FrHRa n 19 kJgen i U 32 2SII3 4790 76 2 17 IIMJ 13 80 ISOUW a issoii 780Sio 9n U x n i 4U 5103 47 J7 12Ü3 SlIlSIM M8 91 3 1 SI U3IB 3I IWII JS1Ü52C3 l lJoüil212i 9I 1 5 i 12 St 7 8 22 42 I227U U 23 I 007 Ittll 7JM3J30J o iïidor i 4 30 091 017 JS 70 7J124S6 3917130 Itl 702 330 22 04 10403 7 172241 3BJ41J 2 8104 84 BJIJOOO M19B 77 O 5 i 31 ma 7 12 7 5190 B J 8I4359Ü5 10 44IM 3 15273 17J051 16 36 0 B7 S 5il2S0 IJJll J 3011 110 3 16 0 OIOtlOIOM 91 S 17 1214 3 0 64U 3 2tl 2 6 15479 17 8 17 3t31 m 83 44 1 320 5504 17S 220 71 5 4ieD 65 3 8430 6 J8 so 20ii 137 99 t689 8o30I118j13 3J 77 17805 47 4166 87 4 f8 7 B 1 6J2 1968 91 20I2I f7 4242 C043 90931 UOJ 40 15743 17972 JIIW I53M3I0 7017 9101 I13l 411809 87 MO 1784 21 25 3 7 7 1813111911 H lOlfl 5 7228 45 73 13Ö2 16203 33 2 79 4593 43 04IBI19 4 66 14 88 99 4990 7402 9620 94 13889 42 18761 23014720 7504 9S 11821 I30C9 78 88117 Later tlosbMr 23 2314 4301 40 99 9 42 30 45 7 7J 90 4407 6012 9340 71 83 2337 21 20 6 IJIM 1 2 38 63 71 0517122C6 61 49 49 M 6718834 It 45 7 46 92 76 24 14519 UMI IM 88 7J 15 70C0 91 20 44 ITO T 93 99 4904 202 2438 29 37 63 40 52 90 70 73 50 311 2610 4613 87 740 68 41 35 57 96 JJ 4r 0 14617 9t 41 7 O 9 80 54 72Uia 89 9I7I30I I 43 12 40 ei eeiw 31 9612 4 $ a 99 4247 733 91 6 II 81 14 84 b7251 H 2141 76 eei 912 11514427 3BIHn O 39 7113 97 4 7i 17242 43 5 Ö 74 51 I 710 10 2620 4713 94 9830 63 22 41 11 29 2703 43 7231 62 78 37 59 M 60 10 72 33 8962 12413 Ji dl 62 14 1 6 45 88 21 41 701947 07 19 4843 4710146 O 42 83 TI 503 79 9 49 13 12 03 7317311 W 4 l l 08 C9 80 4 14 3J 18 ISSH 4 2 39 4947 7311 10217 Jü Sü 83 13 48 30 61 45 9t 72 1 817412 U iO 52 94 69 94 1262b I4U I 22 IB9IK 612 73 5010 7446 C3I 3 471 0i4 39 14 23 929 39 VS 14 03 98 98 l 7 5 30I19IIB 7 09 i3 W 151 4 89 31 31 5 21 96I04U313 2O 11 II52I 41 63 9 7 76C5 II 21 13 84 4075 3167 6203 H 27 74 18176261071 82 76 5327 49 36 4 15203 50 3196 32 9 60 51 99 H 32 091981 816 47 66 6OIO54O 19 01 76 24 17 69 6 t3 5312801 et 79IMI1 24 O 5427 rm t6 21 6 97 4 27 87 41 69 W 63 8217783200 043 90 7d 95 t8 ji 33il 7g0 41 2 55 2 7857 lOff U29H 84 14 n V7 69 72 5 46 1341 662C01I 90 3313 5625 65 441300 563 67 4 1016 22 45 7902 0703 24 Jl 170 0 IJ 96 99 10 3 O 42 19 31 65 19 1125 60 5706 9 32 xj 93 9120138 1316 3434 7 91 109181313 1 141 90 03 38 55 60 73 24 J3 49 IfOOO 20331 91 67 5826 86 4 52 23 7 n 09 64 805U 9 55 7 92 3620 5094 8170 O gg 61 24 20421 130 30 86 8j07 79 79 t7 m S MeOI2 31 llOOl 13228 l BI 93 80 96 18 46 3 7j 2 75 II S7 44 98 3 65 J2 7720S13 1401 91 81 03 95 88 47 06 24 26116118 831311124 89 7 18130 30 2B 27 41 2613 5 15923 8218 64 48 81 49 42 64 67 mMÜ 87 70 6203 8S 00134 85 43 1900 76 8911208 33 ICOOO 47 12 78 90 416 23 g ti 87 74 29 3713 3 311130013910 5218332 73 34 6 6304 37I14W 20713 81 3646 38 49 1913038 W 844l 31 1610 47 62 79 22 9a 1610 96 26 M 68 8Ï05 271371 jJijeO 3 76M8 3l5088 8 4r3 B 0742 13863 10 m MS4I0 91 l 13948 laï 212063 W4004 22 63II92I Og 33 6 41 I76S 43 24 00 20 4015 61 4t 68 48 49 70 79 3 8352 93 el 1846 49 53 8815 10 90 84 T 66 4107 6935 42 IIS89 4 4 15456 8606 74 1900 O 45 S930lir3 Tl 3 38 I 32 2gnl 04 0914110 BO 78 19 3 87 4 4 70 21ie9S S6 M 77 02 33 19 71 80 71 ini930WI 2039 4212 61 9063 82 81 33 03 44 27 63 91061 itfB 14331 lOOK 63 73 30 6711 30 31 5710721 74 AGENDA Vorige ll t 1 H3 a I ll 59e JaargaBg Donderdag 10 Febraari 192L GOÜDSCHE COliaiVT voor Choxcd SL © 3a Oxcx©tx©3i5Le3 i BEHA LrE ZON EN FEESTDAGEN VEKSCHIJNT DAGELIJKS INGEZONDEN HEDEDEELINGENi 1 4 regels ƒ 2 0t elke regel meer OM Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertantlèn an ingeaonden mededeelingen b j contract tot leer gered oaerdw pr s Gtveto letters en randen worden berakend naar plaatsruimte Advertentlën kunnen worden ingaaoaden door tussehenkomst vaa soUede Beokhan4elaron AdvortanUobaroMuc i aoaa Agonton ABONNEMENTSPRIJS t p kwirtul 2 26 per week 17 oint met ZondaiablU per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezoriist per laopar eaeUedt Fraoco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aim ona BttxvaK Markt 31 GOVDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVEBTENTIEPHUS Uit Gouda en onstreken fbehoorende tot den beiorgkring 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiergkring 1 6 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ O 80 AdvaitsnUen m het Zaterdagnaumar M buslag op den pnjA Boretra HABKT 31 QOVDA Redactie Telef Interc 64S Administratie Telef Interc 82 De conferentie te Londen Duitschland s betaalkracht Uiteenzettinjr van Loucheur Simons en Wiith zullen Duitschland vertegenwoordigen Vergadering van des kundiiïen Bei nstoi f f ovei Duitschland en Amerika Engelsch Amerikaansche wiuving Misleidende mededeeling Rusland duldt ge n Fiansche en Enffelsche troepen in Wilna Manifest aan de communisti sthe vrouwen De verkiezingen in Zuid Afrika ONS OVERZICHT JDijatschland woncBt giepIuiMnd en geM i citeeM fcjiig veahtaiKiig dat julhe oaze u Lnood gf nigr voor Londen hebt aanureno dien het leent heizd dDor het nwbilisee ren van zyn s tildvordetiincr n Hjj voe e er aan toe dbt Bnffedamd aanvaard heeft om gedmrenide 6 iaar BÖn vwdiermgen met te moftNÜiBeeren en zyn mariktcn voor Fnarikryik open te tUtSXen Hiy omdnode met de overtuiging mt te spreAten dIat de Gealllaerden er m slagen Kullen tot een bruakhwr resultaat te koman Ondertusadian he t tnen ook in Duitsch land met stil gtezeten t Is thans een utt gemaakte zaalc dat de rykismimster van BuitemlandBche Ztalnn dr Simons per fioonlyk t Londen de tegenvoonst lien zal verdeidiiig en waaaby hij zal worden ver gieizeJci door den nunfater van Financiën dir Wu rth Een staf van poliltidcie hoofd raakedyk fimancleele en econonmsche dee kiundhtgen aal hen t siidfe ataaa Al vast hcibhen ze guatieiren de nota der entente aan een gronilig ondea t2x eik onderworpen t WVwxlt waanschüiiflyk gteacht dat u t dm kriniT n der deelkiundEpeai zdf voorstülen lil aake de schadelooistieillinig zullen wK r dien g daan do ee i deüuutieve beslua aing kan en sal aii1 lviiteiiid de r jksreg ee irnig nemen Over de te8 enivooiiistfUen dae Duitschland csal daeti is udit d n aard der zaak nogmiets ofCicteel bedoend Toc3i beschikt de iLcho de Pama al oveo inlichtingen dhe het beweert te Beriyn ie hebben gekiregen Duitschland sou volgAoa deze jmformaties streven naar een oploesaing dtie Fb ankrijk senvuise panden voor Ie te betalen schadb ve m yowbttg zal veesohltdKeni De beftprekm gien tusschen desloundiigen uut de indnjstri eeleen financieele wereld walke de laatsfe dagen be Berlyn zyn g ehouden heè ben bew eKn dbt Duitechland zuch met de n ateilooz beperktinigen kan opleggen diedó Geallieerden verlangen Intusschen is de Duitsche refiKOrtng o vertui i d te Lon den aaruiemi lyke voor tedlen te kunnendoen Als om de Fnaneche perastemmen dat Duatschlaod niets te wachten heeft van Aoneroika te logensbraffleo heeft Jumst igLsteren in een veffigadering dSe door duj eenden pensonen werd bijffewioond grraaf Bemstof de vroegere Duitsche gezant i dip Viere ugde Sibaten een Xeamifc g hou den over DuubschJand tA Amenloa waann hij oa het volgende zaïdle De pers en de openbare meenung in Duitschland moeten girootere bdangstellinig toonen voor de econiomisohe verliouding van Duitschland tot Aonei Jra Zonder Amenka ia Duitsch land alle oveaig elaten aan het vyandie lyk imperuEÜmnw De ooieuiwe Ajnerikaanr sche president Hardong wal zoo a edbg nvogielijlk tot vrede met Duitachland ffe raken Ooik voor dien wedepropbouw van Rusland W e4ke Amanka xeer ter harte gaat moet Dult hland groote belangstel Iin r toonen Reeds te Bru ssel hebben tkJ merikanen laten liitkomcn dat ti aan dfl gewensche groote leeningen m Atmen ka voor de Entente met bo denken valt zoolang sff geen waarachtige vrede be fttaat De tegeojwoordijpe Duitsche regee ring wordt in Amerika nog met aln vo waardiig aango t n Men twyfelt nog aan het oibhoudingiiTeTmoffen van de Du tsche democratie H en steirke democratische re e eering zou het makkelljltHt betrakaoingen met Amerika kunnen onderhouden Het fich nt wiel ot de vej houding bua Bchen Amerika en Duitschland op t oogen blik m wenen beter s dan due tusschen Amen ka en de entente Vooral Engeland en Amertka 2 n elkaar m t boo heol vrewtedijlc geond al dtowi ze wel al or do Ameriikaaneche weüg ning uib tel van betaling der schuld toe te staan heeft m Engeland kwaad bloed jp et en met schuunache oogen kykt nnen naar Washing ton nu men zich dtaar pdotselinig wil gaan bemoeaen nket de flchadelooeatellingislcwefl tar en tot overmaat heeft aich nu een m cti ènt voorgedaan dat do stamming fi4et sial V£tr4 beien Eemge Amenkaansche journaitiiiten die t Londen als correspondent van Amen Icuansche bladen wenkcaaim zyn hebben m il Attnanitaansche pars ewi alarmeerend bericht latn puhliceeren dtat even onain ntg als ongegirond i Ajf en toe bobben de correapondenben van Aaneirïloaansche bladen een onderhoud met hooge reg erjings ambteniiiren waar mee Lord Bobert Cecil tijden den oorlog m het Foreagn Office toen hy maniaeter van blokkade was beigonnen ia Deze sa mËnkonuben zi jn sindsdien voortgezet ten einde te Ameirlkaansche journaliAten gioed op de hoogte te houden en bJykens een te logram uit New York veo scheen dezer da gen m een AtnenkaJi isch Uad een relaas van een bespmki ig door een hoogtgeptaatst Eng elech regeeringsamibtenaar m het IWeugm Office gevoerd met oen aantal Aanemkaansche correspondenten dte daar toe waren uitgenoodi De New Yorktche correspontf nt van de yDaily NewB meldtt uit voeng hetgeen in Amerika betreffende dat onderhoud ge publuceerd en volgens hem bet een dier Amenkaansche coorreapondenten dtn Fn gietschmcm zoKgen Het 1 een emiatig toeftbam Het fe t dat het Et elsche volk over het algemeen met beseCb dat onze belangicn met de Ameflkaansche belangien nauw verbonden zyn en aan den aikloren kant dat er Amc rikancn zyn e het Engeland van tegen woordfg met begrtjipen en dht land afischit deren nooals het voor dien oorlog was is zeer te betreuren Van beide kanten maaSit men het onm ielyk etkanderrs wenschen in te willigt n H t m onbegiupt lyk ar er tusschen twee groote naties van wje zooveed afhal ïft tweespalt ontstaat en dat er een oorlog dreigt uit Ie briMen en toch IS dit die w g dien wy thans opgaan Jben Ëngalsch AmerikaaliiSche oorlog zou de girootsttt ramp zijn voor de wereld was o a een veridarinig van liouciheur gem t doe hy afflegKie m antwoord oplinteirpcllatiea van Klotz Hy stelde vast dat de Duiitsohe cbuld 200 210 nljJIiard mark bedraagt Van dat bedrag heeft ranikryk recht op 52 waarvan 44 miiiliard voor pensioenen Hy voegde er htj dat de wisselkoei in 8 jaar weer op peij zal a jn Hy vejigelylkt de eandc jfers van het verdnaig met die van de Paiysche oveo eenkomst en hij maakt voorbehoud ten aanzien van de door ver sch üende apirekiepfi Tn het mididien ge braclite cijfers De Mjaiister erikemJe dat tVankroik op de Pa b ohe conferentie of fiers bracht en toonde aan dat sedert mieer dan een jaar de GenllaeertJen de giwotSte fittanciers van de wereld hebben belast met het aanwijzen van een middel om DuibBcMand zyn 200 mslliard mark te la ten betalen Hy verklaarde voorts dat de Doitsche hamdelfcaJaniS een aalóo van 9 tot 11 milljiard moet aanwijzen in plaats van een passief van 12 tot 13 milliard nuark Hy berekKuide dat men voor den Du tsfhen uitvoeir 20 26 mjlliaid mark kan verd scon t a n en dat Duit chiand dat voor den oorioig een mtroea van 13 nulliard maaik had onmiddellyk een tegoed van 11 mlliard kan verdisconrteeren en d t ged urende 5 of 6 jaar Voorts zette Loucheur uiteen dat de uitvoer van JVankryk en Duitschland zeker verdiuibbelen De uaarfyicarfie belasting op den uBtvoer bestaat uit 12 op buiten Jdndfcche wisseïs waardoor de tegenpartij evenzeer belast aal zijn ala de Franschen Loucheur Btelda daarna die annuïteiten vast welke Frankrijk zaïl ofitvangen vol gens de Piarysche overeenkomst Bonder te rekenen de kosten van het bezettingBleffea en van de onderateitling uitgiaandie dat de geldkoers ui acht jaar op pan zal zii Pranlfiryk zal 2 millaard papQieiren fran ken kryifen m 1921 militajd en 100 mii hoen m 192 5 mililoard 700 miülioen in 1928 tot 19a 5 miüJiaivl SOO nuÜÜoea m 192 4928 5 milliard BOO millwen van 192 1931 en ongeveer 6 miliaand van 10024963 Aan pensioenen zeadie Loucheair noff zal fiVanikryk jaarlyks gienudideld 2 milliard 590 millioen lutgeven voor die verwoeste streken over 10 jaar verdeeld 80 mnlliard Hy toonde aan dat Fiankryk zl n he grooting sjuatend matk i kan hetxtj door niieai zefft iBe Petit Pamsaeii maar je zialt fijauw genoeg mefliken diat Hidien d e gie allieemden tocatemmen m besprefcingcien ze toch met mll n afstappen van de beslui ten Van Parys Dit laatste moet natjuiBr ijk dienen ter greruistatelliHig van dte FTranechen lic dloos banff z yn éat de pas vastprestelde bedlrag in zullen vflordem veirm nderd De Daily Newts silaat een anderen toon aan Vlan hante fïelulqgiew en ht roept het den ex e enisitanider toe dö t ie den moed beaait met te lunsteren naar ie raa lgtevinigen van doiifeinen die hoopten dat nien de feallieerdie vooratellen ïx u nefrec nen zondler acht te silaan op de gevolgen Heit hüadi meent dat degienefn m EhJitsch i nd dte gelooven dat indSen DuibscJiIand ben kalsstarr ge hond ing aanneemt in deze föaak het éen moreelan steun dipr Ver eenijpdè Staten zal hebben zich zouden bedriegen De Daily Newis wust ook op d p waarschuiv ng van Ie New York Tunes J t zegt de Diaily Newis is oO k de nig bare meenimg bu de goallieerdie naties Het bdad wyat er ftp dIat in het biaonder Jieb Britste volk léet lox de stemminig is om over te giaan tot een pol tiek om van Dudtischlami den laatsten pennjnij te e sclien en te staan op oMnogeUike berta Jmgiavoor viaardlen Indien t hieffb i Wijft 2al Duitschland van zyn kant moeten too nen bere t te zijn tot een overeenkomst Aangiaande ie bowonngen ixit Berlyn diar I uitschland betaalvermo pen ov Mchat wms en dat het bartkroet van Dwtachland Wiondt verlangd verklaart de Daily New s dat ie Lomicnsche conferemtie den Duit schen vertegenwoordigeirs gelegenfliewl zal igieven hun aaak uiteen te ïottèn en alle bewyösen by te hreng en om hun bosehul dignmgen ma r te maken De u tlatinigten van genoemde Wadbn ge ven heel ju st oe opvatting der respectaeve regeer ngen w er Prankryk WBil be spre k ngen voeren echten gieen cent laten af 1 ngen Engeland daarentegen giaat U3t van de meen ng dat van Duitschland niet het onmogelijke kan worden gevergd en dat men zyn opiWoea met mBig tegenihouiden De Franache regeenng beschouwt het der lialve van t hodJfBte belang den bondR noot te overtuigen dat Duit chland het gevrtaagdc ter d ®e kon opbrengen Daar FEUILLETON Lavendel en Oude Kant N ar het Bngalsch van MYBTLE REED G eau to raseerde vertaling van I P WESSBLINK ROSSUM Niadruk verboden I B Londen kan men moeilijk geloovcn iat een hoog diplomatiek ambtenaar itoze woorden kan hobbon geuit want wolko meenmgsverschülen er ook tusHchen En e land en Am ika mogen bestaan alleen et n dwaas kan z opflchrotvtn tot e n oor logBgavaar Het I oreigit Office verstrekte uster avond aan tlo pers de volgende tegen spraak J e gepubliceerde veiklaring om brent dii ÏAgelsch Amertikean he ver stantihouding wneaxi afgelegd aoiuter voor kennis van het i ori ign Üff ce en Ml g eft geene tns de moen ing van dat dtepar tcment weer omtrent de hu dbK relaties tusschen belde lBn bn Hot torewn Of fee vejlolaart veeleer dut ledert k w tie die zich tu schen V ngolund en JumB rika voordoet zont r mockUMeiliLn l tn en Bal lorden opgelost Het ligt nog An het iUlster en het wordt verzwegijn mot v on die Jkimeri4oaansoh joarnalisttin hubbeii gKisproken doch m ieder gieval i f er een ongepaste tmbscretie btjcaan Intu s6chen t bericht lykt en poging bot stoken do v irhoud ng zul Lr n ei op verbeteren al vuzekert hwt loreign Of f te ook dut in Aineiika njemaiui het cm stig opgevat beeft Llthauen had zJoh de wclJTerjiig buii tenJandwjhe toiitingei ti n t ontvangii n tot het houiien van toezicht op ue vovmM sttmm ng te VviUna beroeiien oii Hus uiul u houdlmg K eJkfl d aunwicz KUie d van vreemde troejiien zoo dicht by d gieo niet zou geilogen bocual dvmoc at n jpoldt nu echter dat L ihauen s iung van de zaak onjuist m Do bovjet regt ernig heeft na me rmali n ovtr de kwe tue te hubbui berau4 iuagid vetV iaaitl er K t n bezittiuir tegen u ftcuben dut miJ Uiire con t Hgenten van neutiulo t t m voor de iiaiulhaving van do orde in heit voiküUütem mingsgebied van Wiina zojy dragen fcchtea aal de Sovjetiegeur ng Ltigeladie en l iansclie troepen m het Vvtlnogebed oi t hildeo l aareaU gen zal zy geeu be£ v aar maken tegen de konidt van Anner wiaan sche n Italiaansche imilirta ren Het centraal comité van de communis tibohe party haeft een mamfeat aaa de vrouwen verzonden waaruan het vo gemle IS ontdeend Waarde vrouwelijke kameraden Het tmaede congres van de cominumstische m tirnaUonale legt aan alle afdeetnogen due by de darde mtemabionale aaag ioten B iiiiii I I I i iBg Deze moeite is heel prettig zei hy op zekeren morgen Sommige menachen yn gemakkel k te voldoen antwoordde ziy Ik vtnd het met prettig iemands pleizner te betlerven maar myn gervoel voor eerlykhei l dtwinigt m j u te zegigen dat ik noet wacht op myn heer Wjnfield maar op joa postbode 4 an ml ik altyd uw postbode zyn nant ik vind het heerlyk als men op iny i mcht Er zyn natuurlyk wel eenige on kosten aan verbonden want vanniorfren byvoorbeeld moeat ik een dubbeltje opdke IKin wn een van uw koetbare manusonup ten uit de klauwen van de kost te kry gen P dat IS metfi stedde sij hem gerust want ik spaar u edken dag een kwartje uit door de plaat van Joe te vervuilen al l ers van uwe Hoog eid om nog niet eens te ireken van h v einhoogiil tar ef voor de ndagabladen Bovendien zijn alle manuscripten nu binnen Zoo Uc ben bl dat te hooren ant wioordde hy teirwyl hij op d veranda ging ztbben Ik geloof juffrouw niome dat het volgen van een lebtedkundigen loojpfaaan had wat blyde ofywindtng me brengt J stuurt hyv een vertelhng in en looft steSt dat u die beiro nd zal ma ken De byd gaat voorbij en u hoort er n ets me van U ziet m uw verbeelding uw juuun opvaMend vermeld onder de ad v rteabie van het bydstiuft en u hoort den 2w aren stap van de IcoortMichtige memgte op weg het nummer te kooien In den roaakieurig n gloed van uw verlangan ziet u nj t alleen uw cheque maar ook Um mit c Yoor dat geld wit kioopen het licht kunnen zaen n en wat zou dat Juff rouw Hathaway wjI met dat ex over wrrrdt geaproken en mannen kunnen nooit een geherni bewaren zet Het ey op bealïsten toon e aoudt het hem immeira ntict behoe ven te vertellen Dat zou lic wal mannen z Jn vreeeelyk oieuwsgiemg zy zyn beat aJs zij denken dat er mets is maar al zij wat vennoe den dan z n ze siim MIsochien heb je geflyk Hepeey ant moordde Ruth tenvyl ze op haar brp beet ifra dan maar zitten waar Je wult Zou het mogelyk zyn dat Joe en Hep sey met reeds lang en emstig zouden hetb ben geredeneerd over het Licht voor het dakvenster 3ü zelf beJDommerde zich met langer over dat ffedieom z vodde ach te geluk log WinfieJd had nadat hy de eerste ver legenheld overwonnen had zonder veel aarzden de gewioonte aangenomen met n ochtendbladen te komen en Ruth had Eich aakelvfk aan haar baak gewijd Ge wioonlyk zat zy in juffrouw Hiathanvay s atoet onder een boom een weüougje van het huiB af zoodat xy eeq ruimen blik over het terrein had Wmftield Vlyde zich meestal op het giras aan haar mraten neer AiU de son heldM scheen droetr hu ztjn donkieren birdl waardootr hit en niei heel eerlijfe voor Md had Na het ontbUt guv hU aijn hnoven ha len en bracht tte vaa Ruth ook mede Als hy den top van den heuvcj beraikte NTBchtU sU hem aJtijd o e Q p epen en hy inu beruigigekeerd ziyn aJa met juist de dieur van de wionuitg van juf fjY uw Hathaway weo g eopend Ën laar verdween het kJeine meisje het beeld ziyner dlroomen getheel en wruifde met de han4 ten teeken van een eeuwag vaarwel want toen Buth het pad tuseohen de wntte en paarse sen ogen aükwam met een giimlaoh van weUoom oip haar lippen vnst hy dat er op de gehcele wereld mets echo m § was dan dlit beedd HOOFTDSTUK VIH ZomerdASen Het gegons van stemmen dat uit de keuken kwam was mot storend maar toen het landelyke paartje op de veranda gong Zitten vlak ondor het raam van Ruth toen voelde deze dIat zy sich daartegen moest verzetten fiff my z eide zy op zeikeren morgen waarom ga je met me Joe opzd van Jiet huis onder de boomen mtten Daar leun nen jelui toch stoelen zetten J uffirouw Hattiaway laat ons altijd op de veranda zitten antwoordde Hepsey duodbedaard juffrouw Hatihaway slaapt waantohijn lyt vaster dan uk Je wilt toch zeker met gfraag dat ik alles hoor wat jdui zegt Hepaey haalde haar ronde schouders of AiLs u wilt bunt u alles hoofen MiaBT ik wal het met zal Ruth bdts Jhet verveelt m4j E r volgde een oogentAiJc van sbilte daar na hernam Hepeey A s ilc met Joe er geiu anders ut dan vóÖr hftt buU aou hij Misschien vertelt u uw vr enti n heel om aehtig dat u voor dit of lat tijdschrift schryrt Voondat uw vreug le vervlogen is komt het stuk terug omddt u het nM vot doende hadt gefrankeerd en met het aoo n et wulde aannemen Of ae hebben mia schien met blauw potlood op het eerste blad gesoiireven lenig terwyl het heet befïuimeld terugkomt U schy nt uit ervarung te a iir ken M t uw gewoon helder mzuht heeft u et geraiken l uit ont nu de courant Ie zer weet u wel dat u vaal beter leest dan Joe la dat heusch waar In het begin toonde Wtnfield onverte dg d vet langen naar alles wat de courant bfvatte behalve k advertenties De II a kftiborchten wenlen echter binnen eMi i ee 0ipgeg6vi n en de dooJlberichten en d toltj imiium ï urt het bu benland volgden apoeikg Daarna wepden de rubrek iettcr uiule ovengetilagen het f nant eel en plaatdelyk nieltflte hmld htt lang t vtand Aan het t vd van Juni was hy echter al tevreden met de opschriften Neen daak u Ic vat lang n et over den nwond te hooren unbwiooriiUe hy vp Ruth spottende vraag evenmn over d nwufwo mode dier mouwen m den somer Al dat gepraat in de Viroutt onrubriek over het gezellig maken van een jhome is mets voor iemand aJ lU ben daarom mi l n wu diat maar overslaan Wordt verrolffd