Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1921

59ö Jaars an 03 acL©treJaLe3Si INGKIIONDKN MEDU KEUNGBNt i i tH SO tlki ragat mMx f OM Op d Toorpagiu M heogar Oawoaa advertantiitai en ingAEcmden medsdeeUngen by contract tot zMr geredi WO d m priUSf Oroata tettari an randan worsen berekend naar plaatunUmte Advu tmtiën kunnen worden üigweaden doer tuaachenkomst van aatleda Boekha 4 l nB AdnrtmttdMumuc da wm A r D I iti mi t il I I 1 I II l i lf I I i ii N Administratie Telef Interc 82 gespamten verhoudlitig zou h tir ui ja tusschen geland en de VereemgUe btauu medt t at Hi andsch Nieuwabureau Het bitjkt dat i lr Auckland Ovtuias da UntbChe gaaont in de VereeOigde ï Uiaa een part cuJier onderhoud heeft genad m i Amenkaiiuufhe Journal aten te Liondin van wie een ayn opmerkiogvn ver wid heeft uibgelefdi en het aeiuiaUaneete be ncht naar Amerukia seinde Be verklaring van dit nisve itand dat 5i oedJg volgde hoeft een bu tengawaï betooging van Iihigelsch AmurikaaaAna vriendaehap in de pers aan buade kanten van den Atlanbiachen Oceaan u n g vo ge gehad De Lng elsche kranttin drukken de ongeloovigheid en zelfa het vermaak uit dat m de A m ri aan che pen tot uifein r i gekomen b d gedachte alleen dat e iige kfwe tie di tussohen de beide lan den beataat kou kunnen leiden tot ten verbrkJcng van dl vriendschap De iunes verheugt zich erover te iiea hoe volkomen het algenkoene gevoelta la Ue officicele wereld te Washington en in het Amarikuflinscbe Gongu a oven enstemt met alle veirabandïg denkenden hier dat ruik een bi euk ondenkbaar is De Mom ng I st drukt een verslag q van het eerbetoon onlang bewvien aan Bayley den Brltschdn adnuraal toen htj oen bezoek bracht aan de AmerikiauBche tr dkrachten ter me m den 3till n Oceaan Bayley had in den oorlog het be vel gevoerd ovaqr do atrjdAfiautM uit Queenabown waaronddr Ameriiuaaiuch ai gwphepen waren Het blad eiteart da oorden vain een h ogg4pilaatst Aimeri kaaniioh zeeoifJc er ale voorbeeld van da diepere bebeekenls van de verwwl lO n ng van ötiyley De redelyke en aich van hun verantw ürdelulkheid bewniata menschen itt d t iatid er uennen dat volkit d e deze fda beschav ng taai trad t e én idaalen heb bon den plicht hebben om zich aaneen ta s uiten en elkaar te begrupan ten einds de groote domme krachton van wroer sbriljd en anarchie tegen te weirioen en zoo mogelUk te verniet gen De Daily Express zegt dat de uitbar atng van ongeloovigiheid dte in be da lan den heeft plaats gehad bU de gedachte van een breuk echts een bewua is vux hun onverwoestbare vriendschap Uit Tr eet wordt gemeld dat da nationalisten aldaar voor het gebouw van h soc alistische plaatse tJkie bla i gemaa feai teerd heWïen Br wwd van uit het k ouW geschoten waarb een politieagent on twee manifestanten gewond werden De politie ontruimde toen het gebouw en ar rvfiteerde de redacteurs en de arbeiders Baama trokken de nat omdistaifehe maidfeetanten er binnen en staken ten stotto het yeboww in brand een tador madecosbuum gevoerd nwt sii de waarvan Hepeey zegt dIat ik iMd bt ncmsbe buiten moet dtagen niioe lang zal de ku t vry ayn Ik denk tot negen uur Vanavond gaan ze naar de keric sJIM 11 au half drte aei hU op aun horloge kakende Ik heb gebraden pek gehad vleesch met gebakken c eren en gebakken aardappelen voor myn lunch Voor de koffe heb ik btnUnkt aan hun koffie kan ik met den besten Vii van óv wereld n et wennen Ik lal u stuaka om Yijt uur wbs a dera te eten geven lea Ruth laehwid Dat lukt me nog oen langen tijtf antwoonWe hö op ktagenden toon 4Iet zal u n et laag vallen ala u lAaU bcgant my aangenaam bez g te houden He was r ed lat vüf uur voor wü h t bemerkten Kom mee opperde Ruth U kunt te de keuken ailiten en naar alles kiften HO boomie groote bcwon tering toen if een vsn Hepeey e witte boe2e aars Tootdced en toen ai daarna met het kookabrt verscheen waa h j eparakelow Hy mocht hot pak openen m aenige eham tgwxu Ainanijden terwijl zy en koud kuikan kt etukken sneed De krtfir fldke mitttnit eiwer honger mi hU Ruth gllmlachtt galiikxijc stj ww bM een g ruadc mus met room be maken Nu xal ik de tóp en Ai champumon er m doen en kunt u even roeren terwnjl Ik brood rooatar AGENDA 13 FVÉM 8 uur Naeuwe Schouwtounr NV NooTxl Mwrl Toooeél l8chap Beteefd ronoekoi wü rerweld tlidti nMdedeeldiur te moiran ontvwuren nn rer rwivrmmo caamrten Temuüniillcliolel enz om deH u onsa Mtaadn t T mialdc ElectrIselM Drukkwij A 9BINKHAN A ZOON Q009A IMIIlB vijs DioiBttUd ooderwljMrs toot bcrekenlnf jft rw dden De minister van Oaderw a heeft te kon nen grcgeven dat vooV de onderwtizera die op 1 Januari 1920 m dienst njn of in dienat zyn getreden slechts de dienst vervuld voor hi t bereiken van den 18 Jangen leef tyd buiten beschouwing biyft voor hen die na 1 Januan 1820 in dienst treden geldt art 1 3i Ud beioldigingsbesluit anz dat da dienstCyd voor den 21 jangan le ft d niet medetelt voor parlodieka verboogin gen T delUke dienst niet in onmiddellijke aansluiting aan vaaten dienst In dexelfde betrekking denielfdcn rang if deselfde klasae verricl t kan ook meet l en bij de vastatölUng van den totalen dicnatt d al thaojt indien de aanatelUng door het bevoegd gezag IS geschied op den voet der wettelgkc bepalingen De vraag of vorpllchte mllitai dienat boven 8 maand in zUn geheel voor de verhooging medetelt of alleen die bov 21 Jaar is aAiankalUk van de vraag of de be trokkene op 1 Januari 1920 In dienat waa dan wel na dlan datum in dienst is gatz daa De toestand bU het luderwljs Prof R Casimlr stelt in Schooi au Leven pa te hebben aangetoond dat de schuld van den slechten toestand van het onderwgs ligt by het volk dat geen be langstelling heeft voor het onderwas en er geen offers voor wil brengen de vraag Hebben wy zelf ook schuld 7 Hy meent dat dit wel het geval is en brengt daarom trent eenige punten naar voren In de eerste plaats vraagt hy Hebben wy met te veel aandacht gevestigd op het uittriyke Hebben wij fier en frisch den invloed der persoonlykheid vooropgesteld Wij zijn geestelgke werkelykheid en onze invloed op onze leerlingen is een geestelgke wei eiykheid Len volgende vraag luidt Heeft onze eigen verdeeldheid geen ongunstige opmie oauer de menschen gebracht Als het pu bu k van de eene zyde hoort betoogen dat hooiden onbeteekenendc hinderaars zyn als anüeizyda dan weer gewezen wordt op de nuüüzuttlt van contolte en leiding voor de jontte en onbekwame onderw jierH wat moet he puuiick dan dehken Ln als nu straks gemeenteiyke inspecteurs worden aangesw d is dan het denkbeeld niet nog meer vetste kt dat mep het onderwgs en den ondeiwy er kan beoordeeien naar uiterlgke prestaties en toonbare dingen Is t zoo oniuugeiyk om zich op dit programma te ve etmgen een administrateur die zorgt voor ai het administratieve een dagelgkslewend hootd een schoolvergadering met vü sttekte bevoegdheid m alle groote zaken moeten wy waar een groote taak van volksopvoeding ons wacht ons gaan aflieuk n 1 Kt wedeizydsche bestrgding 1 6 uerde viaag i heeft ona geheeiescnoo ate sel de ouders met van ons ver vrumuü l Vvy leven met meer met en ondei de ouders Wy moeten het verbrokenconiatt met hen herstellen Er wacht ons f e n laage stryd aldus eindigt prof Casi mil Wg moeten dien met zeer prmcipieele mMM n wjstryden Alleen een krachtig iüttaai is het bindmiddel voor een groote bewwging en in groote eenheid alleen ui len wg wmnen e n eenheid die naar BMJn denkueeid auen moet omvatten die wei zaam zgn bg t onderwijs De S D A P en het oodenrlts Daar bg een enfcede afdoeling der S D A k pianrwin beataan om te k ra n tot oprchtang van een school voor neutraal bijzomltr ondeawys besloot het Partybe atuur naar uit nHet Voik hiykrt een com mJAie tie benoemen die tot taak zal hebben na te giaan hoe het standpunt en de c Mïhun dier party zallon zgn ten opzuoht an het ojuierwga na aannemimg van de n üwe Onderwyawet In afwachting daar Tim wordt den afideeJingen goraden geen flbai pen op dit gebied te doen ixHuler over lug met het Part ibestiujur VARIA DoonacMttenae mcnachen De IntAnsjgieant vertelt van eea bezoek ig ehracht aan een Rusaiechen gcoieealheeir dir Waasalief di e i midtiel heeft uitere vonden om ongiameche stof oori3chta g te maxen Hg waf profeseor m oiutleedkunde in Knifidand en reiade met een aoatojuisch museum zgn land rond om h t voik te n deruigzen omdut hg zyn voorwierpen met dfl ide gk voiul zocht hg naar een doorzoch tig makeoide stof hy vwod deze mt en schreef r een boek over dat niet vertaald i eixi Toen bnak d oafloff uut en die hoog leeraar gang guftige giaasen maken nadbt hg Bils mia oor dokter m het leger had ge d end en gewond wias Na lange omzwervingen ls hij nu te a rga geiomen met zyn lieve jon e ViouY ZM oals de galante joumalist w bg voegt en hg 8 weer aan het werk ge togen Hy nam pnoeven met wel 40 vloei htoffen 4 daarvan waren bruikiiBar éon moest zelfs uit Lenwaig worden ge hoald wat voor de Intrasigeant wöl heel oi 18 en de resultaten z n schitberewi Ilnnenkor zal hj evenals m PetirogTad de bosch ticking hebben over geheel door schynend lyken Ook werden reede pax e vlh op levende dieren genomen die helaaa onder de behandeling staerwen h ewel ly at aandig doorschgnend begonnen te wor den Mogelgk zegt hot T Jdechnft v Ge neesik zjen wg dr WA silifef nog een ntót een ktemiiswagen naar ons land komen om zjjn venumebng te toonen doch vóór een oordeel uit te aparekien n € n w zgn boe afwiachten dat hmnenkopt in het Fransch vertaald verechiiaen tei GOUDERAK Advertentiën en abonnemente 99 dit bla worden aangenomen door L VL£GG£ERT Goudus i VKRrKNruN MeVrouw JONKER Mülleb Ci batbatraat 8 VRAAGT een fliflke Dieostbode of Moodhulii wu Mevrouw CLETNOEHT Sohalc Slolwokemlnu H 20 VKAAÖT v lor direct 909 12 een Noodhulp of Werkmeiqe lieftt ala dKgm i je Mch tli ver voegen ak 1 aar namiddag ANTON COOPS Draifil wgittrut 11 Til 321 Kalodarma Oolclop am epSma SImon Hazalln Snow 12 Vepsche Schol en Schelvisch Kabeljauw Tong Tarbot Gpiet Spiering IS P G SCHARLEMAN NIEUWE MARKT aS i Ohl Ohl Oh Wat heb ik aan Jeuk D WondariaU DE WALVISCH geneeat liirMk Huiduitilag Brandigheid Rmg worm Puiitjei jeukende wonden open beenui bsArduhurft 126 N V M4I SANITAS OVPA Korte Tiendewttr 10 KOTTERDXM Korte Hoogetrut 17 UTRECHT Voorrtreat 106 AMSTERDAM Rembrandtplem 4 254 15 Een UITSTEKEND MIDDEL legsn Bi asa ndo ning n Drinkwater dat van slechte hoedamg heid is veroorzaakt tUkwyls een blaas ziekte ledere lijder die onder deze kwellende en brandende p n als een gevolg van een ontsteking der blaas gebukt gaat moet met een onschadelyk middel dat in 99 van de 100 gevallen verlichting geeft eens een proef nemen Deze pijn wordt door kiemen m het bloed veroorzaakt 1 Ë WITT a Nier en Blaas pillen bevatten een zeer sterk en toch bij zonder verzacht d middel dat tot de ziek te weefsels doordnngt de kiemen aantast en vernietigd de urine na zekeren tijd licht en helder maakt en een wonderlijk vlug gevoel van opluchting en kalmte met zich brengt Mocht u van rheumatjek jicht mer en blaassteenen plin in den rug moeheid wa terzucht hardl vlgheid troebele urme ont steking der blaas of andere kenteekenen last hebben neemt dim onmiddelyk eens met dit uitstekende geneesmiddel een proef Het geeft b na altijd een spoedige verhch ting en een zekere genezing volgt in de meeste gevallen Wacht echter met tot het te laat is Gaa onmiddelyk naar uwen drogist en vraagt hem om een doos DE WITT Nier en Blaaspillen die uitsluitend voor mer en blaasziekten z n samen gesteld Men moet er echter op letten dat men de echte DE WITT s Pillen ontvangt m doozen voorzien van blauw met goudgeel etiket en een speciaal blauw zegel op de kurk Mocht men eemge moeilijkheden by het verkrygen van de echte DE WITT Nier en Blaaspillen ondervinden zendt dan het geld aan E C DE WITT Co Ltd DEN HAaG waaiTia u onmiddelyk een flacon wordt toegezonden PiTb f 1 T8 en f 2 75 per doos Verkrijgbaar te Gouda by ANTONCOOPfc Wüdstraat 81 en Mej S L VANLOON Markt 69 Miokilkoopiitü Triinin Soliede Salon en HuiekamenvevMe ala Tafele Stoelen Linneakaaten Spieireif Schilderyen Theetafeit E kenhouten Buffetten Boekenkaaten Clubfauteu la Zbden pluebeAmeublementen LeeraneablementenKanokmatraaaon WoIIea en Sattindekena Stroomatraaaem ena enx MM SPOTKOOPJBSMI M BESTE ADRES VOOB JONGELUI MET HUWELUKSPLANNEM tllllltnUTMImiliili iJ iUiitiii ROTTERDAM Telefoon 1 M Blad SCIIIEFEIIWEIIIIE AIISDIIUEI U P OBSTZCLLA IN THÜRIMGEü Maatschappelijk Kapitaal M 1 200 000 geheel geplaatst en volgestort UITGIFTE van M 1200000 5 7 Ie Hypötheek ObfigatlAn in stukken van M 1000 tegen den koers van 1Q0 a DE INSCHRIJVING is opengesteld van 4 tot en met 11 FEBRUARI 1921 bg SLAVENBXiliG Cos BANK te Schiedam Rotterdam Den Hang Leiden en Ocada DE DEÜTSCH NIEDERLAND90HE BANK A G DOSSELDORF en Firma ERNSl GIEBELEB SIEOEN waar proepoolien iDsohrijTiDgabiljetten verkrijgbaar zyn 798 60 Schiedam SLAVENBURG Co BANK Dttaaeldorf den4enFebr 1921 DEÜTSCH NIEDERLSIDSCHEBANK A G Dr H NANNING s KINADRUPPELS zgn in tegenstelling roet andere fabrikaten VOLKOMEN ALCOHOLVRIJ en daarom het aangewezen mirldel bij NERVEUSE SPyS VERTErTnOSSTOORNISSEN Men lette op den naam Dr H NANNINQ op de roode doos I SO li p flaoon LOM VERKIIIJGBsaB Pi i I Slagen ERNST GIEBELÈK 5935 40 J OP STRAAT kunt U zich gpmakkelijk tegen de gevaren van hoest heeschheid en keelpijn beschermen lioor het gebraik van de bekende Wybert Tabletten VnMH alleen Wybert Teblettea BUuwe blikken doozea i 80 eent met neveniteaod febriektmerk JtÈÈL Van bijzondere waarde voop élke keuken is Maggi s Aroma xi maakt soapan ook zondep vleesch amakeltjk en helpt dus sparen AdvePteerl In dit bfad VOOR HET È s ié OEvmc s m KO n sulvere heldere en nlcbvette vlocUlof I bevordert den haargroei versterkt klieren en baar wortels voorkomt het splitten en uitvallen Hoofdaeer en roos veTdwiJnen nadat men KOKO een paar malen heeft gebruikt men sprenkelt eenvom dig KOKO op het haar d n wrijft men het ucht Duiederwaartscbt rkhtlnf en borstelt flink Verwaarloos nooit Uw Haarl Wlf stellen geen dwaze of onmonlljke clKhcn aao KOkO maar wij leggen en houden vol dat geen ander preparaat KOKO ala e n zulvtr ftatcemiaclel voor bet Haat kan evenaren WAARSCHUWING Let op onderstaand Hdndelsmetk vooriiomeodc op elke flesch KOKO wordt nooit los xfinder verte gelde buitenverpakking met Haadclsmetk verkocht Prfja r1 06 kUlni 2 fOffliildan 8 MprotttflMcfe KOKO Sb Dpoo Poeder f 0 16 per pak e VtiMte MT bQ Ar kskan DioflhtM rwrfn KANDCUtlEim Vftrkrugbaar te Gouda bU ANTON CXWPS WUdftntat on to Sehoonhovsn bti A N VAN ZBSSÖOS Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKl LIERs BüSSIEKS EN AAN ERWANTbN IN TABAK SIGAREN en ÖIG Kl PifN Meest vfmprei Ie lezenswaaidi vukblihl Mm 20 pagina a Ruim 8000 lezem Lm abuiineiucnt lletahghebbendei zen len hun adres aan den ultgtver J C SClIOLMrurit Atnsteidam en nj ontvangen j rati a 2 w ken aen proafexemplaar jig j Advertentiën en abonnementen m dit blad voor BOSKOOP word n aangenomen door D SPAARMAN Achterkade 253 U V DE TIJDQEeST Trikklng vin lOCO nummers ten ovirsUu van Notarli H Q MULIE Dondndaji lO Febntaii l jj Prijl vjn 25X0 9 88 2C0 met premie van O OO 131 53 16213 7 100 4 86 1 27£2 13 78 J jg t 627J 115 5 19 04 2C0 01C9 12 37 100 SM 15 l 2562 ms 5770 9721 1 5t7 13219 H 55 1SJ 1 790 19669 Prilzcn VBO 19 elgta qeld 85 I7C3 30 7331 9 01 IJ34S 16488 1 5M IIBI 87 58 44 40 J 48 15 61 l S 201 I80J 50 7591 9904 761570 9 f II 95 4733 7608 61 2607 5991 17S57 BI 84 216 41 9 ICO O li 24 159 6 68 I 348 22 4 48 3 7720 1UJ4J 13103 7 17864 lig 433 449 85 7888 10 06 88 35 8 Óëi S 62 5C2J 8016 13 l 20l 5918072 I 50 263Ï 82 91 7913 10 61 71 98 41 5337 8 21 lOi 2 13708 16 7 91 n 639 58 89 40 ü 20 16221 1822Jaim 44 2819 5478 8 11 51140 1 7 lim 59 9 7 93 6 59 14131 9S 8220 733 000 55S4 8 10712 63 16380 I84742inffi 56 221 6076 91 47 112 4 82 8584 1828 33 2 6155 f57t 10891 62 1 5J5 186 2 12 87 95 62J4 8680 IIOOO 14374 6918704 B 9303424 75 891I1I9I417 82 ID T 40 52 99 P897 2014528 1662418823 8J 5U 6322 8999 7 1 655 1676519001 07111 1008 49 29 Wil 11 5 761681 19170 64 52 42 S I7I 113J6 14714 7619572 1153 90 61920111619 17 16974 19 01 ii 1242 0 75 2011761 75 87 61 X 53 39 6418 57 11877 1 817 17142 I9St02eill ll 1304 89 99 tseSIllOO 15272 6 76 9 17 879 6584 9428 58 79 17273 1 671 1 0 1532 85 6479 37 12309 86 1 478 197ÜS B O 4174 70 3 9562 41 15345 80 II 16 3 4 24 98 97J6 12522 I54 7 Oj 20 Later aflosbair 58 2375 4807 6733 5005 11355 10 I54 l 113 130 88 29 70 9 57 38 15989 il 38 2414 4903 6826 9134 71 4019882 £ 6044 13 276392 74 8 75 51 42 47 98 114011350615747 7481 55 82 80 0221 41 12 9918 0 9J 79 5030 1 4 27 55 2315807 270 81 84 6992 44 73 2 19 32 05 2500 5108 7013 77 84 35 4 II 57 44 27 62 9211918 45 4t 9 413 85 35 69 9309 56 O 61 41 97 40 93 19 69 61 66IK3 55 2626 4 7151 3211608 1361315839 S 69 3 5200 58 47 19 54 841861 83 2727 3 69 9434 3513716 lOOil II 5 4 94 59 7201 4 80 491611 I8W 39 2824 69 76 P3 99 69 39 6093 32 78 80 9527 1174313888 16i 1 10 641 80 69 94 31 44 13966 3011 It 61 2936 5319 7300 49 1 lEOO 80 I 21729 3 51 7 9657 11912 91 SO 13 43 70 73 49 9701 49 14I I 52 tl 67 77 95 96 51 72 22 62 W 97 3027 5416 7 18 69 83 Ja 67 IKV 802 80 37 2 99 9 95 14117 6334 10 3118 O 99 5112003 53 53 11 82 39 53 75 17 56 4 57 57 31 97 34 66 52 99lJ 31 7416 21 M 99 47 93 60 69 6 7616903 U 904 3330 5521 6 81 12103 80 29 IWl 26 37 1 74 83 591 245 48 Itll 41 71 5 79 89 90 67 67 1021 76471002112347 9016615 Ri 30 2flP 7S 76 37 5614309 44 7 71 59 9 7711 43 89 2116710 I 76 99 84 16 99 90 43169 11 l ZOJ 1119 3509 93 62 10128 99 91 519319 21 22 93 94 691241514411 63 4 33 57 5611 7820 72 78 47 6 B 70 70 60 llOilJ 12539 61 b319 7 88 74 73 42 bl 59 90 85 il 1200 3646 5715 53 U 3 6 12641 14513 16903 IISI 30 59 34 69 II 50 35 Hl 71 77 52 7935 lo 96 72 4J W 81 3701 5S05 48 771270 13 57 1 89 10 9 67 1C440 19 94 77 19 1 14 51 34 8310504 39146 17024 JJ 1 12 76 SI 95 51 5 14709 32 IHW 3834 82 8028 81 82 16 91 0 69 925 32 10634 12807 47 17141 2ÜIB 412 95 3 52 O 18 6517212 1 r 3932 62 83 81 52 79 21 3 1037 68 6042 810810704 9314812 61 7 60 4C07 63 62 712603 31 87 2Blj 62 19 95 73 10 63 8 17405 2081 80 36 96 70 4 1 94 il 83 41 611 8202 69 74 H921 40 M 17114149 62 0 39 7413038 29 1 to 4201 55 45 93 73 J5 17964 § 1819 43 81 7010332 9 0 17617 jT 49 45 6303 00 3313117 19092 9I N £ 72 4341 12 8332 39 4015106 68 i 1939 50 J6 5410912 49 1717701 B 50 92 50 8434 26 94 76 60 4401 54 90 90 U220 9417813 73 Ii 05 8533 92 15202 43 2C0 4518 6102 3611010 60 54 98 38 80 9 69 31 8915306 73 g 4623 II 86 49 78 2317961 67 30 8604 51 81 It 311 1 68 36 43 98 97 3618046 2109 71 89 581119413312 4711140 4710 63IO 871011202 29 8 97 12 9 80 30 431540 18110 84 36 6u 83 90 6a 7 11 J 2240 30 79 888311300 76 30 13 M 6707 8928 5 81 57 21lj 2352 tl6 34 8 41 13 01 6818309 O 20890 20913 1 5 J0955 20913 Vo Ige list itut 64 na 4M 13989 mt 139 i52J2 nu b 4 igj 4 18594 I8880 I IS7S6 196 O mz 9f49 19 48 nu 1 6S 20 41 en 00 6 m I iC mz 543 O I 30U9 1 n 1 6 8 Uo 14545 Vifldag 11 Pebraarl 1921 fiOIIDS i COIMIVT 2Srie ccT rs e ccT rs baa u£ d v ©rt©an tie bl® dl ttoox O oxcd a © xi OrrL©txeJs VERSCMUNT DAGELUKS J BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSfBMS p r kvutuü 1 26 per WMk 17 Mt BMt limiktMU per kwarta l ƒ 2 00 par week 22 cast orenil waar de baaorginc par laopar laankladt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 76 met Zondafablad ƒ 8 40 Abonnementen worden dageiykj aangenomen aan one Barww Harkt SI OOVDA blJ onze agenten den boekhandel en de postkantoren AOVLRTENTIEPRUS Uit Goud en uiftreken behoorende tot den baMFfkrinf 1 6 regels ƒ 130 elke i gal meer 0 2fi Van buiten Gouda en dan baaorgkrinc 1 S rsgoU ƒ 166 elke i gal maar OJft AdTartantUn in kat 3lat da ninuMr M K bijslag op den prijs G09DA B wi Bedactie Tdef Inttsi 54 $ men mvdao gRèooni Ifl Ilicht kan men üi deae richting a uMil vinden en zou DuditKUawl dnt ooffataKJfald werkkrach ten te rtd vi gald te Iwuug heeft son d r bovwunafaiigv laipaayiig en deed uü a4fr ttUl kuwian tnilaiÉwn Be eooterontda dn jQkMtacihe diesbuada can heeDt guteren in kft ministerie van iwitealandHhe a raa ba Berlun mtvoeng bttTMulilMWd over de I roedie bealuiteu De wtéjt w lke aan dd rét was gesteld luidde Welke eooaooKach groodaLagien enjn aauweaig v oa de i bvoeriDig van het te PttrUa ongastelda pdaal Men was het r voUootnen ovar een flat het niet vcd doende is het plan van die productie udit Muitend uit een fitnaneidel oo unt vaat te ftMlen Betalingen m eJd zooals In het I tJache plan c n voergeeteld kunnen ecb B betaald worden m de ovurschot tan van hat ataatiuuetuÉadkucidigv leven dai berekend i oa het meest zuinige ver Ibniilk Oaaa om ia iMt Motbakaluk de ont w kkddnff van de Dupitae e haadelsbalanfi te ooderzoekan Dan kunaen nauwkeunge etifars over den felhaden handel worden medegedeeld Uiit de in d zitting aaoge vtMHude angumenten bleek aeer duadeluk dat grootere preatatie dan DulbKhland tot nu boe heeft volbracht slechts bereakt kunnen wordm door veriioeging van de productie Oe Duitsche t renvoorstelilen zullen dttao Ha lutgiaaa van het denlkbeeld van productievenhooipiig Volgens de Lokal Anuager ml mimaOS Simom in geen geval de besluiten van Pe xii aanvaarden uüt mddw een OMenLer beid in het kaUaet dHttvoar te vnndan mociht zjja Beoerent dat mch aaowankel tjk met kon vereenttgen met de houdkog dhe de rUks regeenng m sake de omtwapemog aan nam heeft nu ïkesdoten zich met te ver netten tegen d maatregelen welke de rulfaregeening noodmkeli jk ml achten en op girondKvwttige w oe ml afkondigen In velband hiermee xal de Ituksregeering er toe overgaan het door de Entemte geéi chte nmbaontwieirip betre atende de ontwapening uit te wieiken Voigtna dose wiet sullen er na 80 Juli van dit aar geen inwanerwteren en bur gerwaohteo meer m c Kn bestaan 2 xe uiterlyk 15 Maart m werking mogen tre den bubusechen zal de rctgeenng reeds tlhans een began maiken met de ontwape mnig der buzgarwachten Zu is voomemene voorloopig nog het twee derde aedeeHte van de lichte wape nen alsmede alte sware wapenen aan de burgerwachten te ontnemen Het laatabe derde gedeelte van de Uchte wapenen ml op een nader te betwlen t detlp inge leverd moeben wurden De regeenng aai daarentegen trachten utmke den eiach tot ontwapening der vee tangien in Oo6t Duitschland eeniifie eonaj deratie te verkrijgen en met name de vieetlng Kiomagabmven mat het oog of idle PooliBche broefiuicaacentratie aan de iDiuitflche grens nuet te doen onbiuutteden Het beeluit dfetr Beierache regeenng is u JLicht beK oedig d dOcn t haar aanvan keJuk venoet in sociaalydemocrat ache kmngen te Neurenberg ernstige tegenkanting had ondervcnvien De gamoentcraad idTier stad had reedi bealoben te protestee ren en Van Kahn te aommeeren het ver zet tegen d poUtdek dar r karegaeruitg tcrsboad op te geven Enkelen hielden aioh al benig met een beweging om sloh van JVUuiohen lom te maken en een onafhanWIjjke republiek I aidcen be Bochten Dei bewegdng ml nu gemakfltelDk onderdrukt vwrdcn Veronderatield werd dIat vanuit de aan ataande conXorentie te Unden een protest naar Berp aou wwrden gezonden V an de Zwiitserache weigering om troepen door te laten Voigena Htochten uit tjenève heeSi de eecretanifl tgeaeïtti van de Volkenbond met gewacht op die Vonferentie en reed bu de Zwdbseraohe regeenng geprotaateerd Bovendien heeft de Voèkenbondaraad oomnmmqué uitgegeven vmarJn wiordt geoegd Het achJuM dat de door 2ïwntse rland genomen bMksaing ie deaen aanzien vooitiaonijt uit een aekere onwetendheid over den tegenwoordige n toestand der kweeble Sedeirt de Uthausche nota d4 80 Januari welkiQ oveoijfBans op onJttlBbe wyze is gemterpireteerd en op welke een toe Bpeiing werd gemaakt bg de beeprakttngien van den Ziw Jtaerschen baodBraadb ten emde an de beide Staten algeiheele inatemming te verlorQgen met de door den Volkenbond voorgeatelde werktm ze Onder deoe onurbandiglheden kan et Kenden eener intematitmale politiemacht slechts wioirdeia beschouwd ala een maat regiel wwlke geheel in den geest is van den Volkenbond en de vredelievende rege ling van het Pooli ch lAthauache conflict beoqg Be Vdlkenbondsraad heeft bot dusver ïwïg geen enkele desbetreffende mededee ling van de Zwutaersohe regeering ont vangen De Poolsche regeenng heeft beloofd de ttx epeD van ligtowetai terug te nemen en het gebied geheel te ontruimen voor de onzigdlige troepen De raad van den Vol kienbond heeft van zijn kant laten weten dat hv het nwgieluke zal doen om Li thauen door de mogendheden te dom er kennen Niaair asjUeiding van het opaenbaraode gerucht uit New Yoric volgens welk en het beter te te wadiben tot Hepeey utt gaat z slaat me alt d min of meer ach terdochbt gwde en dan voel ik me met op tnyn gemak Ben volgenden ZiendagnulildlBg reed de trou we Joe voor het hek en Hapsey tmd dadeütjk te voorschUin Z zag er stralend uit m het lichtblauwe syde versierd met wtte kanT haar hoed boog onder een last van viooltier on roode rosen 2U had ook wit katoenen handechoenen aan die haar net pasten AHet Joes hplp steeg se m het voertuig en nam brotach haair plaats in Ruth bleef hen nas en toen ze den hen veJ aüredm Ze dacht dat Wmfield hén weï Dou aien voorbu krekkien en daar naar het uur van sdjn karnat sod bepalen Ze echrolt dus boen hy opeens achter haar sbond en vroolUk aai Ze uen er utt als dief en potlibleiNr nit Tindt u ook ndet nuith kleurde Jioe U ng wacht u hier el 0 toen Joe zyn vur4ga rosben ging In Gipaniien Liep ik door hcA boach langs d baan bekjom een hijna vertalrale heJIing en kwam naar boven lanips deie zijde van den heuvel De moest een poosje wachten maar ik heb nu de heele veitooning van het wegigaan bugewotmd Hlu haalde haar lievdmgastoed zeUa an onder den ahonrtboom gmg naast haar xibten Jk nndt dat u een japon ala e van Hepsey moest aanschatfn b 0on hg Jk wed dat u ar la unv geheeie giordero ndet oo één hebt U h bt gelUk ik h ib er niet aan MO Beigeen die r het mewt nabji loomt U De kwestie van t herstel de DuatBche ree eriBS eSadtm éU se m t OiutBcihe werkkraohten hm m t Duitocit materiaal aan den herogjAxtuw van Noord IVankr Jc mcdiOieLprt Dat k de ecnir mor geliike schadevea oeddag Het atidMd he ft talryke voordeeJvn 1 £ r ml heel wiat 1 door gewKHuMD wMnlen en nwn ml éi o dl ier aan t prodaÉesren kuetieii ffMa an Noord Fnudirijfc wat een Ternriiidórlaff van wnnatdiervlnff betMJfiest élm vnarscthdnA k vvaweheidcBie mlttiaidMi bi Iraagi 2e Men zal ofvr voldoefide wwMmwhteit beschikken om h l i etSsan imaniui de veracKilieinde pdaaitaeD aolkfair x voor wat bebreft het cooomlsBh levan in eens te heroteillen Se Onmog ad dikfa id voor de Duitachein om zich aan den elach te onttreUaeii dtuu Motie van vertrouwen in Briand Over de schadelooastelling behoort t worden beraadslaagde Geschoolde Duitsche krachten naar Frankr k Beieren sluit zich bu de njksregeering aan Afacheidingsbewegmg in Neurenberg Protest tegen de weigering tot doortocht van troepen Communiqué van den Volkenbondsraad ZeUgowskl s troepen alt WUna De juiste toedracht Relletjes te Triest ONS OWRZICHT Bnadnd kiaii met een geFUiSt hart en met t yolle vertrou Wien der Kamer naar Lon ien igiaati Uij hwflt een awaren tr id te voeren gehad de aanvallen m d n vorm van interpeüaties wiaren nJet van de lucht en al j n redetiaanstalenitilieeft hy nioeten lïiainbnnen om mee ter van het terreon te blijNrea tnaair Ae zege ifl nu ooik aan hem é £ der Laatis te aanvallers was d iinikis rcpubiiüoejn f I gleotl dae beaogst wa dat tliaiiikirylc zwu worden etaolieend en n nBdite diait te Londien we r 52 der schadBioo stJdims voor franikruk zou w r den vei langid Briand verzeikeixie dat die vrees voltoomen g gpond Wias n dfct de bweetie der imrcenteo een aajileiding tot een breUfk met de gealJieerdein aal even TeoisJo te werd met li87 tegen 125 stem men een mortue van vartpouwen m geeriEBg aang momen waarin de Kiamer z j het begEsnael er van aelf heUheo voor te vedTtrooiwen dat de rejpeeaiunjf een sneUe en VioUcdiige ontwapening van Duitijchland zal versekeiren diat zij de on ilenhandedfingen nopeou die schadelk ossit l lün g zal voortzetten ten emde het finan cieele vewnoigiaa te krygtn dat onontbeer lyk IS vo r het ecottiomische henstel van llronlsruic an dat zij ten slotte de niood de iw odi g dwian ianaabregeilen zal toepat en U tdrukloelijk hoUben de Kamerledeai dlus oc noodza elulkheid van onderhandel njïen over de schadeioosstelünig erkendi hoewietl 2e due wej m anderen igeeat aiullen wtiUen vueten den de Puitschetrs Nog m ajoóiej opizichit gaan de laataite lagen Iransche stemmem oip inzake de i hadeioofiBitelIinig In sommige en wat toot lal van beteekems is ui aainnemexadonm igen begnt men te beseffen dl t het land met geld alleen net gebaat is trankruik heeft gebrek aan kundige krachten diie dien wederoipboiuw kumien bespoedigen De voorzflbteir van den bond van Fran sche boiuwondeimemerB heeft aan een ver tegenwioordiger van het Jeumal IndustineJ Ie verklfbarti dat fVanbirijk lut Onutsch land zieei behlwame anbetiders moet laten komen terwiyl het ook geweoscht aou zyn om getsdioolde airbeidierB mt Ooeftenirijk naar l Yankrijfk te laten hcmien Tegel jkertud siiydt Jean Hennefisey een radicaal Kameriad m 1 Oeuvre dezelfde Qcwe tae aan Ook hy meent dat men moet teruglkeeren bot het eemge ver taodage plan dat men ter wDlUe van particubere belangen hee£t laten varen nameluk van FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Msax bet BngeUch ran MYSTI E BEES GeautAisaeerdla TWteling Tan I P WBSSBLINIt ir BOSSUil Nadruk nrfcodkn gestaan 4e Cieen verdeire nood aSeloiUhoid om Ie Bchadie flanken met die bondgeoooten te Toereikenen en te ffohatten en hat te eischen bedtrag vaat te stelten Dergeduloe ber ce naïigen kunnen uooit Jintat zun en de be balling van het veirelAchte bedrax ou in verband mlet den langen termva Meede Invfyfelechttg talyveiQ e De Duitschens sullen ons niet loun nen veswyten dat wy die aohada t e hoog Kchatten en bij het hersitel niet meit die ver eischte zimmgheidi te wieric gaan 0 p het veirw dat men door hei aan n nen van het doof haar aanbevolen plan gnooite schade zou berokdceaien aan de Fran che iniduatrae antwoordt Hemneasey Br ia tot nog toen naets ernstig ge 4 iaan alleen de minat gioede arbeuleirs en die minst kmiapipe aannemens giaan mi m i et bezette gebied weiden dit gebeurt I ttteji iistaande de secr hootfe loonen die men er veardaent en de gtxwte winaten dta er giemaaikt worden Er sun ovenigena luiet genoeg arbeüderc en de aannemer be hch kken met over die noodige credbetea opdart Toeix de aaak fknik ou kunnem aan pakken Wanneer waj er met boe besluiten aldu6 het slot van Hennosaey irtikeil om met de sleur te breken dan solleii w nog jaren lang een verwoeste streek IS madden van het land behouden en ruUen cwne Efteden met heropgeftwuwd wwpdbn HJeit is inderdaad heel gelukkig dat juist voor de Londen che ci tfe rentie dexe atesn Jk ml het flinaoclbele deel voor ra n refloenififr nemen zei hij terwijl hy de lUiSt in x n mk stak en dan ib nUJn Ie ven UI uw hand lV en hy weg waa wenedhte Rutlh dat se wat meer van de edele kooMounat ver itond za becdoot todi het ronder de hulp van Hepi be doen en allei zeif kiaar te mAken als WlmJSeld sou komen dmeeren Zir vond een oud kcoUboek van tante Jane en failadenie daann met venueuiwide belangBteUiag Het waa een geechreven boek en eo waren ook veel recepten uit de courant gekultpt uit de gwiünacMe vTouwennibri ek Rutlh meende dat ze die loeee Maden wiel m bante Jane s boek kon vasbplakken £ Det werit voirderde snel totdat z een los blad vond dat gaen recept was Het waa de aankondlgÜDg van den dood van Ciiar les Winftdd Zii herunecde ttet de verBehillenide amotaes die de oude couranten haar hadden Setfcvao toen ze pas bv tairte Jane kwam Dït was de man van AibijpaU theoby hjj had haaiT lfi een twaalftal W over leeüdt Jk ben biiu dat het CIrarlee Wmi eld is an naet Oari dacht ie Jerw zq het bdad ten e legde en vooic ffj met haar werk lyiDe voorraad i gekumen aei Wtnfleld eemge d seA Later ik heb het pak nc nut ffao Dii UMUU ik gsdioof wal dat al lev tr u JComt u dan Ztm tM mi Ruth Gim g aabaDoadda hii dvMyk 3oe laat ml Mt diiMT i4nT Jk Mt ib t niet pmlM Jk veloot dat Kioozeer aan t zbedemig voooltje dbed den ben Ik ben bang dat u mooQt naaa waande gescihat aalt worden in deze wereld U moet leeren uizeW wwt meer op den voor grond te stellen Ik veronderstel dat het uw gevoelige natuur een schok zou geven nmar het aou toch beter vkm u dn 1 Iïr staat hier veej beJangmreAnkeiulfi antwoordde Rutih en ik betw fel of ik nieex dogedylke wietenswiaardigtieden op een hladzyde van de Vrouwemubnek bqj el teiar XQu hebben kunnen brengen Hter staat die géheeie berekeomig van het zo nenbuis eeueir r lke dame en die beechru vmg van den tmn eener anme vrouw en a recepten en een halve rMs er iets mij doodelyk moe lom ma ken zea Winfwddl ydtan is het die drulEte over etgengemaakte meubelen iNfu z wnj het eens voor ééan keer MM antwioo rdde Rftrf 4k heh er looveel over gelezen dtat ik m jn gettald ge lieei veo oireni heb Doooed voor h lfhem JU viA zeepdk oizen todettafeds vian pak losten PustbanJcen van wnegen ïlen jonge eph renoot moeat m igjo vruen t d wer ken aan een bekioorlbke keuken WinflfOd had daar zoo n schik uk dat Aut i de opmerking matücte U bant toch boo bewheiden Ik ta t Booit Mn man ontDuwt wmiu karaktar me I ank u z a h J laehend Jk mou dat we nu m de stad wiaren dan zou ok u da dielt voorsteOen met m ergena te gaan dineonen en daazna met m een sdhouir bung te besodcen Waarom inviteert u mu met hier ergens met u te gaan daaeeren7 vmeir ni pk zou ji naet wallen beleedigen en u fwtilen wiagen aan de kookJnunat van de iwieduwe PendBobon neen ik bedoeil een echt diné met bot slot dessert en vwrscihü lende soorten van ya Bc zou besIuBt meegaanVw nt aan die heeduldieden zmi ik giean weerataad kun nen hoeden Ik dank u alweer dat gaeft mü moed over iets te spreken wat Ttui na aan het ihart ligt Ja vroeg Rutlh en een oiOfenUilk was zu beyreead Bc Heb zoo dUow aan uw kookitueatel gedacht ofschoon ik het noott heb gezien Ër IS hier m de buurt zeker mets te krij gen om er wat op Idaar te maken Zedcer met hed veeL We Miden iets ujt de abad Imuutan la ten komen Blikken met aan en waówT r a iets wat we kunoMn bewaren Gebolpen door WVnlBflJd maakte een iQst op van artikelen totaal onbtfcwari lUi do MiTCNukga datprf m i TO W