Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1921

BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSdULANB KnoMer j groitte achuL De Redchstreu ndig seilBchftft is een givote knoeieaij mei Le rmatefnilaal op het poor gciliomein De opiBlcirter van de opeiiB splamis van optwohe inabrumeaitGin van de TreuhandgeseliUchaft tracibtte door bemkJideildng vun een aanbal Sohie wr de optischfi instrumenten voor airüllesieen inflanteirie lioeleiiadett faebbcm gediend aan Poojache hanide aans te verkaopen In Berlyn wemlett aoht groote Joiatien in be lac geoMnen waAiön xJch o a 800 verrekyikeira aoo arti llerie L2aerein en 12 cbaarvorrelkülteTs bevottden Verder werd nog ander lagiemmteniaal tor waard van laoOXKK maark hU fabriekidbemtters in Stej lUm vonden Derlnen petreonen die aan drai smokJoeilhamdel hadden deelgenomen loonden worden geaa peateerd De Poolwhe haadcdaara wdaten echter te omtibamen GRIEKENLAND Staidng te AtJiene Blj de beanAnten üi de tram en hei gasbedrüf die acdert 6 Felbmiari staicen hebiben zlich de aiibeddens van het eflectrisch krAchtbtation en d n epoorwe r Athene Piraeus n ie w ev ea 8 aangiesloteo Wianneer Je eischen der stakers tot hooger toon niet nog heden worden iïiirewilligti dipeij t monngen een aJgemeene staking udt t hrcJten De reigeerinar heeft een vergtadd ng van arbeddere welke gdstermididiag ZDU plaats hebben veitMxien ZUID SLAVIE Hei handteloves Mg met DuÜMMand JDe minóisterTaad te Belgrada heeCt ziUn goedkeuring jpewieigcrd aan het voorlooÜge handelsverdrag met Duitschland dat Aa lanffdlurife ond0r iaadei1inif en wa vai ïtCeateld en op de onderteek ening na gereed FlNiLAND Voor 4e tyi uia hestrljding De FinAche regeerang heeft aan den Volik nlbKHui 27jOOO francs in goud ÜD n toeikomen voor de typthuiabestrüdinig in Oo0tEuroipe AMERIKA 35 000 ataadtaten ViJftendertigiduizend vrouwien en meisjea KWtikEiaam in de Ideedingindustric te NewYiork hebben den ar beid neergelegd ten titnde de door die vakvereenigin geëdschte Stendaard ajibeidsovereenkcnnist af te dwinVeo BINNENLAND Overkomst van OoatenrUkache en Hongaarache kinderen verboden Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Comité voor Oofitenrijk deelt mede dat giateren een reeolutie van iniOisterie van Binnenlandsche Zaken is ontvangen dd 8 Februari jl luidende Volgens berichten in de pers komen in Weenen gevallen van vlektyphus voor en tiaar de laatste dagen gemeld werd zou die ziekte zich snel verspreiden en zouden reeds gevallen met doodelijken afloop zijn voorgekomen Ik acht mij onder deze omstandigheden niet verantwoord langer toe te stemmen in de overkomst van kinderen uit Oostenrijk en HongarÜe en verzoek uw Comité daarom de overkomst van kinderen te staken Treinen die reeds onderweg mochten zijn kunnen alsnog binnenkomen Naar aanleiding hiervan zal naar het hoofdbestuur verder meldt derhalve de trein die voor het Comité 16 Februari a s uit Weenen zou vertrekken voorloopig uitgesteld moeten worden Wijziging der drankwet De wijnverkoop in verlofslokaliteiten Blijkens de Memorie van Antwoord in zake het ontwerp tot wijziging van artikelen 1 34 39 en 50 der Drankwet vernam de regeering met genoegen dat de wijziging van art 89 der Drankwet waardoor de mogelijkheid tot het intrekken van verloven wordt uitgebreid en die van de artikelen 60 en 64 waardoor de bevoegdheden der politie worden versterkt en de mogelijkheid tot strafoplegging wordt verruimd vrü algemeen werden toegejuicht Wat de alcoholgrens van 10 betreft hierbij lieeft de gedachte voorgezeten uit de verlofalokaliteiten te weren die dranken welke in hunne werking op de physiBche gesteldheid van den consument als sterke dranken zijn te beschouwen De regeering geeft echter toe dat hierdoor de meeste wijnen tot sterke dranken zouden worden gestempeld Waar deze bij ongewüiigde aanneming van het wetsontwerp niet meer in veriofslokaliteiten zouden mogen worden verkocht bestaat inderdaad de mogelijkheid dat de handel sverhoudingen tot wijnlanden als Frankrijk Portugal ItaliS e a zouden worden geschaad Dit kan niet geschieden door een geringe algemeene verhooging van het grenspercentage immers de goede Portugeeache en Spaansche wijnen b v hebben een alcoholgehalte van 20 tot 22 De eenlge weg is daarom deze dat voor wijnen een bijzonder groot percentage wordt vastgesteld dat M axe te bepalen op 22 IntusBchen dient dan in de wet n definitie van wijn opgenomen om te voorkomen dat in verlofslokaliteitcn feitelijk sterke dranken als wynen zouden worden aangeboden die inderdaad geen wijn zyn Met het oog hietop is alsnog de redactie van het wetsontwerp in art 1 onder Ie 2e en 6e awigevuld resp gewijzigd De definitie van wijn is opgesteld in overleg met de Kederlandsche Vereeniging van WJjnh ndelantn De ZidïteverzorgingBwet Verschenen is het voorloopig verslag Tweede Kamer der wet tot regeling der Ziekteverzorging De bijzondere commissie die dit wetsontwerp onderzocht betuigde in het algemeen haar insteonming met den inhoud daarvan ZiJ vestigde er de aandacht op dat het ook in geneeskundige kringen In de apothekerswereld en in de kringen van h t ziekenfondswezen gunstig wotdt beoordeeld Wordt dit ontwerp tot wet verheven dan zal het ook mogelijk zijn de bepalingen der Armenwet die op de geneeskundige armenzorg betrekking hebben uit te voeren hetgeen tot dusver in vele gemeenten nog niet kon geschieden omdat de daarvoor noodige instellingen niet in voldoende mate bestaan Men betuigde voorts waardeering voor den arbeid der itaatscommiasie die dit wetsontwerp heeft voorbereid en voor de voortvarenheid waarmede zij haar taak hpeft volbracht Haar rapport huldigt het beginsel dat de wettelijke regeling zooveel mogelijk bü den bestaanden toestand moet nsluiten en dat de overheid slechts dan moet optreden wanneer ziekenfondsen ontbroken of de beataande niet aan de gestelde eischen voldoen De meerderheid der bijzondere commiaaie achtte dit een juist beginsel en juichte het toe dat de minister zich daarmede heeft vereenigd en het ontwerp der staatscommissie vrijwel ongewijzigd heeft overgenomen De minderheid dei commissie achtte het volgen van deze gedragslijn niet het meest geachikte middel om tot een goede ziekenverzorging te geraken Deze leden hadden er bezwaar tegen dat de minister zich by dit wetsontwerp te veel heeft bepaald tot steun aan het particulier initiatief dat op dit gebied in den vorm van ziekenfondsen is tot uiting gekomen Door een lid werd gevraagd of thans wel het oogenbiik der totstandkoming van het wetsontwerp gewenacht is nu onder de georganiseerde arbeiders en de werkgever een beweging gaande is om van invoering van de Ziektewet af te zien en de ziekteverzekering door onderlinge samenwerking buiten den wetgever om te regelen een beweging waarmede de Hooge raad van Arbeid zü het met de kleinst mogelijke meerderheid zich heeft vereenigd Andere leden kwamen hier echter tegen op Gevraagd werd of het vooral voor de kleinere plattelands gemeenten niet beter is de uitvoering van de wet op te dragen aan de Raden van Arbeid Enkelo leden waren bevreesd dat het wetsontwerp zeer hooge kosten zou veroorzaken zoowel voor hot rijk ala voor de verzekerden Enkele leden der commissie hadden ernstige bedenking tegen het toelaten van ondemem ingafondsen aangezien dergelijke fondsen voor de arbeiders hun afhankelijkheid van de onderneming vergrooten Opgemerkt werd dat ook de Moederschspszorg en dit wetsontwerp op behoorlijke wijze moet worden geregeld Het in de M v T genoemd maximum van den wel stand sgrens van ƒ 2600 werd door vele leden te laag genoemd Het beginsel der vrüe artsenkeuze werd door de commissie met instemming begroet Opgemerkt werd dat de bepaling dat specialisten per verrichting worden betaald ten gevolge zal hebben dat de verzekering duur wordt indien te veel naar specialisten wordt afgeschoven Invoerverbod van ansjovia in Duitschland Op de vragen van het Tweede Kameriid den heer Ter Hall betreffende bevordering Van den vrijen invoer van ansjovia in Duitschland en betreffende het opkoopen door de regeering van de oude voorraden van de anajoviszoutera heeft de minister v Landbouw geantwoord dat inderdaad het invoei verbod van ansjovis in Duitschland ernstige schade doet aan het Nederlandsche ansjovisbedrijf De minister heeft zijn ambtgenoot van Buitenl Zaken veraocht by de Duitsche regeering stappen te doen welke zouden kunnen leiden tot opheffing van het invoerverbod Tot heden is door de Duitsche regeering ter zake nog geen beslissing genomen De minister is niet voornemens de oude voorraden van de ansjoviszouters voor rijksrekening te doen opkoopen In overleg met zijn ambtgenoot van Arbeid heeft hij in het vorige seizoen ansjovia van de visschers gekocht en deze voor rykarekening doen zouten ten einde aldus de werkloosheid in dat visscherabedryf te beatrijden Het ligt naar zijn oordeel niet op den weg der Regeering voorraden van goederen die door de tijdsomstandigheden zeer belangrijk in waarde gedaald zijn door het Rük i doen aankoopen Verdrag Ongevallenverzekering Op 9 Februari 1921 heeft op het ministerie van Buitenl andache Zaken de onderteekening plaats gehad van een verdrag met België betreffende ongevallenverzekering President C H fractie Het schijnt dat mr Schokking het presidium der Christ Hist Kamerfractie verwierf diar hij Woensdag in dè Tweede Kamer tot plaatsvervanger van den heer Lohman werd aangewezen in de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden Rij ksardii variaaen Benoemd tot rühsarchlvaTOS te Utrecht dr K Heeringa mei eervol ontsla als rijikwarchivaris in Zeeland tot rljfcaarchivarie in Noord Holland te Haarlem jihr anr B M de Joojge van Ellemeet met eervol ontzag als rijiksarchivaria in Drente Maaltijd ten Hove Gisteravond heeft de Koningin in de Galerijzaal van het paleis aan het Noordeinde den aangekondigden maaltijd aangeboden aan de civiele autoriteiten te s Gravenhage en waaraan ook de Prins deelnam Aan den disch zaten aan o a de voorïltter van de Eerste Kamer de voorzitter der Tweede Kamer de Ministers hoofden der Depart menten van Algemeen Bestuur met uitzondering van den Minister van Oorlog tevens Minister van Marine a i die door ongesteldheid verhinderd wa s ONZE KOLONIëN De kroonprini van DJofcja De kroonprins van Djokja is eergisterenavond te Djokja gearriveerd en feestelUk ingehaald Heden zal de troonsbestijging plaats hebben Banka tln In Nederlandsch Indië is in de nuuüid December 1920 geen GouvemementsBanka ttn verkocht TWEEDE KAMER Zitting van 10 Februari Vervolg Veevoedarberciding De heer Teenstra v d sefft dat uit het rapport duidelijk blijkt dat op verschillende punten anders gehandeld had moeten worden doch daarop is de minister niet ingegaan De tegenwoordige minister heeft bij den overdracht der portefeuille een half uuimet ziJn voorganger gesproken waarby twee lijsten zijn overgelegd Op een daarvan stonden als belangrijke onderwerpen de zaken betreffende de veevoederberelding en op de andere als spoedeischend de reorganisatie Van Calcar en de quaeatie der proefinstallatie Spr acht het niet denkbaar dat hl het onderhoud van een half uur over deze punten niet zou zijn gesproken Waarom Is de minister bovendien eerst nu met dexe lijsten gekomen nadat er hier over gesproken was De heer de Monti Verloren i a r bestrijdt den heer Tecnstml Men moet rekening houden met de moeilijke omstandigheden van den critlstijd De heer v Beresteijn v d wijst er op dat uit het r jtport bl kt dat de minister zich herhaaldelijk heeft vergist Het is treurig dat de minister daarvan niet leert De heer Treub è b bespreekt de motie Sannes Deze moet duidelijker de bedoeling weergeven Keurt zij het beleid van den minister af zoodat bü aanneming der motie de Kamer verklaart het beleid niet verder aan dezen bewindsman te kunnen toevertrouwen dan moet men een motie van afkeuring stellen Objectief gesproken is er geen sprake van dat het beleid in dezen niet gelukkig zou zijn geweest Spr neemt niet aan dat de minister opzettelijk onjuiste inlichtingen zou hebben gegeven men kan niet verwachten dat alle bijzonderheden den minister steeds juist voor den geest staan Spr denkt er niet over het beleid van den minister in dezen absoluut te verdedigen Men zou met positieve betichtingen moeten komen zoo niet dan is dit een oneerlijke motie De motie Sannea wordt met 42 tegen 23 semmen verworp en Vóór stemden aoc dem comm en vrijz dem en de heeren Braat Visser van IJzendooi n Ter Hali Rink en Otto De wetsontwerpen worden z h st aan Aan de orde is de Begrooting van Suriname De heer Van Doorn u I dringt aan op toepa ssing van de groote techniek bij den landbouw in de kolonie De heer De Jonge s d a p wijst op het gewicht van maatregelen hi het belang van landbouw onderwijs en gezondheid Hy dient twee moties in de een vragende om meer bevoegdheid van direct door de bevolkihg gekozen Koloniale Staten de ander om georganiseerd overleg voor de Gouvemements ambtenaren en een scheid sgerecht voor de Gouvemementswerklieden De heer Lely u l ontwikkelt bezwaren tegen immigrati J op groote schaal De heer Van Vuuren r k waarschuwt tegen al te klakkeloos volgen van het rapport Suriname Hudersyndi caat De heer Scheurer a r dringt aan op het doen van een ernstige poging tot verheffing der kolonie ook al moet het milliocnen kosten De Minister van Koloniën de heer de Graaff deelt de bezwaren tegen immigratie op groote schaal Hy verwacht veel van het bevorderen van vestiging van kapitaalkrachtige suikerondernemingen Hy zal zoo spoedig mogelijk komen met een plan als door den heer Scheurer werd bedoeld Denkbeelden in de motiesDe Jonge vervat wil de minister overwegen De heer De Jonge trekt zijn motie inzake bestuursorganisatie in Over de ander moties wordt heden gestemd De begrooting werd z h st aangenomen POST EN VERKEER Pensidenen P en T By de Tweed Kamer is ingekomen een a ires vam dien secretaris en voorz it±er van de Vereeoiiiging van Directeuren en Gomniiei en der PloiS terije i en TeJegirafie hooidende verzoek als girondislag van de berekening van het pensioen te nemen den pcn ioengirondsllae van de laatste 12 maanden Uitbreiding wagenparii Ned spoorwegen Het plan bestaat een groot aantal personen sonenen goederenwagens aan te schaffen De onderhandelingen omtrent de levering in den kortst mogelijken tyd worden reeds met buitenlandsche fabrieken gevoerd Behalve het wagenpark zal ook het aantal locomotieven niet onbeduidend worden uitgebreid Daar gebleken is dat de door Duitschland te leveren type locomotieven wat trekkracht en snelheidsontwikkeling betreft beter voldoen dan die van Engelsch fabrikaat is het vrywel zeker dat de locomotieven uit Duitschland zullen worden betrokken LETTEREN EN KUNST Df Amatendambche subsidÜbs voor Muzveken TaoneetraoRst Ungen Qp de geoneentebetgirootfinig voor 1921 Tan Atmatterdam was door dten raad f 850 000 voor bovengenoemd doeli Mtgiètirokilcen B en W stellen tOiains voor die subsidaies als volgt te vesdteeflen Voor de TooneelverecnJgMi f ƒ 70 000 Het Nederl Tooneei ƒ 46 000 het BoHandach Tooneel ƒ 30 000 Het Schffuwtooneea ƒ 10 000 de N V Nationale Opera ƒ 30X 00 de Schoum biBr rmaabschappij ƒ 2OX O0 mder beding vmn een aantal v illc£voorsteJ1tngen aan d N V Het Concert wfcouw ƒ 100 000 onder beding Tan 40 volkseonx erten ptus B concerten ad ƒ 1 aan de My tot htrr der IVwiJcunat f lO OOO Voort kleinere subBidlM aan de andere wnsvereenigilnffien GEMENGDE BERICHTEN Ut Ma Kjór gemmken Niader sednt men udt MdddellMuig Wlü veonamen nader dat de Hydra aungevaren ia door de Jl S eoi toitaal ziyn er zica gewnden allien van de torpedloiMot naar Het mekanihuis vervoerd De Iichtntatroos Van Peoimen en de matroos eerste tolasae NoiaJotgaboreo liepen ernstige hrandwigndetn op De Z 2 nam aan de oeüening deel en bracht de opvarenden naar Vhssingen De Z 3 kwam girooiendk els met eugen kracht op Uit de haven van Vliosimgen vertroldfeen ter hulp Brinio en een mijlnenve g r Hiet lichten is opigedragien aan de Nieuwe Bergiing MiaatsCiha p pi te Maasaluis Een ooflgebuagie deelde betreffende de rump met de Hydra mede iïven te voren was order gekomen de oefendng te s tal iein en de Z 2 was bjjna De orders werden atipt opgevolgid oo k by het giaan in de sloepen De Z 3 was 0eoails bekend vA Voren geraalkt en zoo wias de stoomipyfe van het anker pdl gieBprongen De uitvlaegende atoom bezorgde brandwonden Direct werd ntet sein SOS om hulp gevraagid maar het dkiurdle tang eer djit Vddsaingen langs een omweg beireilcte en zoo vertrok de mijnemHeggier eerat half twaalf en de 3rinao twaalf uur D e Z 2 was spoedig teruggeikeerd en kon de in sQoepen rondérijvende mannen Opnemen Slachtoff 4r van den wonfingnoad In de Tel komt de volgiende advertentie voor Jjouis Bonwimeester dreigit met 1 Mei a s dakUooaheidj Hiij zeil misschiien z ijn worJng moeten verlaten Is er onder de huisecigienaren te Aansterdam een zeer Icunstzinnige die hem een bemedenlhuis met eerste éiage en tuin will varhuren in ruil voor ƒ 800 s jaara aonder overneming van een wirakken stoel of een mank nacbtikiastje voor ƒ 1000 Indien er een bestaat dat ihy zich Wende tot Louis Bouwmeestor 3e Heimerstraat 4i5 die zeer danMnaar aal zijn Verlengde werktijd in de scheepsbouwinduBtrie Zooals wy reeds hebben gemeld is door enkele Rotterdamsche firma s op scheepawerfgebied de firma a Wilton Rotterdamsche Droogdokmaatsehappü en Nienhuis en V d Berg op n audiëntie biJ minister Aalberse de noodzakelijkheid bepleit van een verlengden werktyd in hun ondernemingen De heeren hebben aan den minister een werktijd van minstens 10 uur gevraagd niet zoozeer omdat er zoo overstelpend veel werk is maar omdat zij zooveel werk dreigen te verliezen Hun Engelsche klanten klagen en nemen opdrachten terug Immers in Duitschland waar de loonen op de werven door de valuta 1 3 zijn van de Nederland sche werkt men ondanks de ook daar geldende wetten veel langer Grif geeft de Duitsche regeering dispensatie van de 8uren verpIichting Werk van tonnen gouda o a voor de Luckenbachlijn ging naar Hamburg en onze eigen N A S M zond daar haar Noordam heen Dat men hier pas om 8 uur s morgens beginnen mocht en van halfvyf tot acht uur stil moest liggen was een omstandigheid die het werk aan de Nederlandsche fabrieken onttrok en Ëngelschen en Nederlanders naar Duitschland dreef De minister heeft thans voorloopig verlof gegeven tot een meer practische regeling De werven werken thans overdag van 6 tot 6 met H uur en 1 uur schafttijd due 10 uur en s nachts van 6 6 met tweemaal Vt uur schafttijd dus 11 uur Besmettelijke ziekten In de week van 30 Jan tot en met 5 Febr is het volgende aantal gevaUen van besmettelijke ziekten in de verschillede provinciën ter kennis gebracht van dfii Centralen Gezondheidsraad Provincën Typhus Roodvonk DiphteritisFriesland 6 17 Overijsel 8 22 Groningen 1 11 Drente 1 2 N Holland 39 14 48 Utrecht 6 6 10 Z HoUand 11 37 41 Zeeland 1 9 N Brabant 6 2 7 Gelderland 3 I6 Limburg 2 1 8 Totaal v h Rijlf 64 78 190 Deze getallen luiden reap voor Amsterdam 8 4 en 33 voor Rotterdam 6 16 en 17 voor Den Haag 1 9 en 8 en voor Utrecht O 5 en 6 Te Zwolle kwam één geval van meningitis voor Benwrlng Gisteren is te Amsterdam een bejaard persoon in een urinoir aan den O Z Achterburgwal n bedrag van 6300 gulden ontroofd Hij werd aangevallen door twee mannen van ongeveer 40 jarigen leeftijd Dr Kuyperstraat B en W van a Gravenhage stellen den raad voor de Kanulstraat e n naamsver i I J ggg andering te doen ondër jraan in Dr Kuyp t straat De elcrenprijzen Het Ned Weekblad voor den Handel in Kruidenierswaren verneemt dat de kwestie der oploopende eterenprijzen reeds de aandacht der regeering heeft De laatste elerenveiling te Rotterdam werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van d N U M die nauwkeurig aanteekening heeft ge houden van de bestede pryzen In welingelichte kringen houdt men daarom rekening met de groote waarschijnlijkheid dat de N U M weldra een uitvoerrecht zal heffen op eieren Daar het verschil tusschen de hier betaalde en de in het buitenland te maken prijzen slechts ongeveer een cent bedraagt zal de heffing van een uitvoerrecht een gelijke daling van den binnenlandschen eiereaprija vanzelf meebrengen De normale eierenprijs is volgens het blad 8 en 9 cent zoodat een exportrecht van ƒ 7 per 100 eieren noodig zou zijn om hiertoe te geraken Openbare LecexaaL Wioensdag is te Kampen de openbare lee szaal gieoipend Geknipt De daders der toJrijkie inbraken en diejstallen in den laaiistiein tijd in bericea ttt woningen in Frieeèand s ZuidwesthoeJc n pïeegid z n geknipt Het zijn drie wertdwden uit Koudum die volledig bekend hebben VoUuwarckihuis De Miaaiechappij tot expHodtatie vaa volViswarenhuiaen heeft vy lgieais de N R Cri voor de vestlgiiiiig van een waienhuii op den Rediter Miaaaoever te Botteftkni anngèkocht het gobounv van de Naaml Venn C Ooniiia la Mianufiacturenliandel aa nde Eoogs traai Sll 313 met dau4 tf behoorende panden aan de Wiijde Keiilcstraat aildiaar Dit com pdex ter geaamenlüke oppervLakbe van 260 MS is aangekoohit voor ƒ aeox oo Het nut van llchatnuetijiCe oprwfadhig In een restoiwranrt werd een heer aan de telefoon gieroe n Zy n jas hing aan ee haak eoi sneA acJireef hy ieta op een kaartje en Sipeldé het aan de jas Op het kaartje stond t DetDe jas behoort aan een man die bokst en achter zyn alag een kraofat kan etten van 250 pond Ik bom dadeJjjk ttrug Toen hü terugtoecrde was de jas weg maar hy vond een kaartje waarop tte lezien waa 4 it kaartje i geschreven door e a man die twaalf kilometer per uur kan Ik kom niet terug Een 90 iarige voor tler Te MedemMiik werd de 90 Tajiigie heer P Boridhout als voorzitter van een bografeni fonds herkotzen wetkie functie hij reedt bijna 40 jaren waarneemt Med genoegen verWaarde l nSi ifirbenoeming aan te nemen Het beeldje van Benvienuto Celttii Uat Rotterdam wKWxJt gemald In Mei 191210 werd aangi gedaan dit uit een zetwüng uJt Lfticem beetemd voor de fa BaschUtffi Den Haag een bronzen beeldje was v j ist aHkomstig van Benvenuto Celilnj waande ƒ 50 000 De Haagsche recherche heeflt toen zy vernam dat zulk een beeldje te Den Haag te koo ms aangiebodten overlegd met twee particuLere rechercheur die constaiteerden dat het t bewniarte beeidje was Daarop heeit de Haagische recherdie aan het Sitation D P te Rotterdam aangehouden den Roitieirdaniachen koopinaii V vroeger girosaier in InruidenierBWiareJi e bekende het baeddje vian een onbelcende g kocht te hebben voor ƒ 12 00 Bet bevond aich nog in zyn woning maar het vervolgienis in besJag genomen werd De koopman had het te kooip gestedd voor ƒ 25000 Mien veimoodt dat de oigemflyke dief behoort bot het penaoneel der expedSitiefinna die de goederen enkele dagen in haar Loodsen had oipgefltagen LANDBOUW Hengatenkeuringen Gisteren ziJn 9 p Woudenstein in Hott dam de rijka voorjaars hengstenkeuring voor de provincie Zuid Holland begonnWi die vandaag worden voortgezet Op beÜ dagen werden deze keuringen gevolgd doOT premiekeuringen van dekhengsten van 3 tot en met 6 jaar goedgekeurd voor deze prO vincie De algemeene leiding berustte bij de pre vinciale regelingscommissie voor de p denfokkerij in Zuid Holland waarvan de heer J H van der Torren Kzn uit Gouda voorzitter is de heer W A J Nieufrenhuizen uit Den Haag trad ditmaal als sec taris op Verreweg het meerendeel van de ter hm ring aangeboden hengsten type trekpawo is afgekeurd Voor het Nederi Stamboek Trekpaartzijn goedgekeurd de hengsten BouÜlm Belgisch ras eigenares de vereenigiWStrijen Simon Geer Nederi BelgischJW eigenaar A Troost te Simonshaven Chestnut Ned Belg ras eigenaar C de Kievit teZwartewaal Brillant Belgisch ras eigenaars W Dam Rz en anderen te Ridderkerk Racine du Sartiau Belgisch ra vandezelfden Antonius Ned Belg ra vanGebroeders De Bruin te Gravendeel Marquis de Grubben Ned Belg ras van daVereeniging tot aankoop en besdükbaarstellen van dekhengsten te Dordi i Bunsen Ned Belg ras van A van Bergente Zevenhuizen Do rijkscommissie voor het trekpMW beurde goed Marquis de Rebecq vMi Bf gisch ras eigenaar F Koopman te Rijswijk De overige ter keuring aangeboden hengsten er waren 88 ingeschreven aijn 8 Iwird UIT OE PERS l Aaum m afscheid De N Rott Grit acht het aÜtreden van jhr mr A F de Savomdn Lohman een groot VHride voor de Tweede Kamer dat zy aelf wed bet eerai moet voeQen Aan het geoag en het vertrouwen dat haar be te figiut eo omder het voiLk genieten beeft het heeie Lichaam en hiennedle eJk lid deel Be heer Lohman had niet alleen persoonlijke eig eQ 9ohap pen van den eeristen rang hü vertegenwoordigdle ook een brok eerbiedwaardige geschiedends uit éea partijetryd van die taaiiSte eeuw De groote nkannen gaan En het is ataof eeret het heengiaan den achtergeblevenen door de ontstane leegte hei voile besef van de awiaarte van hjun taak bijbrengt Wat een leven als diat van den heer Lolhman tot voorbeeld doet strelkloen ihet ziyn niet aoozeer de gaven vaa den staatsman als wel zijn strijd voor een ddi gewortelde ovexiuiging Wiaar hij ook uit politieke overwegingen aan andere begdneeien mocht hebben geofferd dIat van de geiViJkbeid van het bijzonder onderwijs is met onibesweben trouw en tot in zajn ouderdlom met jeugdig vuur door hem voorgestaan De T ü d zegt dat deae man van zelfatandigQieid en eigien inzicht een beieekenende rol gespeeld heeft in de geechiedienis dier anti revolutionnaire party Hü was in verschillende opzichten gieen medestander van Kuyper stichtte de vrijantirevo lutioinaire gix ep en werd na fueie de leider der CBiristeiiJik Historische Portü Vlanizeilf stond hy aldus ter rechtierzijde van den Itant dde het verst van oms is verwijderd en aijn geschiedbfesohoywing die ons voflkabestaan dioet bagdnnen by de reformatie en in de Nederlandsche natie het protestantsch karakter ondanks de weeraprraak der feiten blyft zien heeft hem voor ons pijnlijke woorden doen spreken in de Kamer bü de quaestie van het gesiantischap bü het Viatdcaan waarna de betreuTetiffWaardige artikelen in De Nederlander verschenen Maar liever herinneren wij ona ïdjn standvastige trouw in de coalitie ó in de dtagen toen flelle papemlhaat o a in de Priesche geweateoi aanstuurde op een breken met Ihet rechtsch vertxmd Bn zoo ia hy geworden tot een historische figtuur in het samengaan van ICatSioljeken en AntiRevolutionnairen en Christel ykHisto rischen en is ook Tiyn naam onverbrekeilü k verbonden aan den ïjoo princi pdeed giestreden en met succes bekroonden schoolstrijd Het bericht van het hedanlkiefn door thr mr A F de Savomin Lohman voor het UdhiaatBchaip der Tweede Kamer treft vriend en tegenstander Vriend en tegenstander wü schrü vien met opzet neet Miand Wlant tegtenstanicSer heeft deze edele nvensch wiel vijaniden geen en we kennen g een jigiuyr in oma parlementair leven vwn den dag die zóó gieëerfMedigd zóó gezien wordt en zooveel gezag heeft ooi onder zijn flelate tegienisftanders dan deze edelman naar g lboorte en hart RKCHTZAKEN Rotterdamsche Rechtbank Voor de rechtbank te Rotterdam werden gisteren de z en behandeld tegen C M G 52 jaar koopman te Boskoop gedetineerd wegens diefstal te Zevenhuizen van een rywiel eigendom van L Verhoef aldaar en geelscht negen maanden gevangenisstraf Vrygesproken werd G P te Waddinxveen beklaagd geweest wegens mishandeling KUNST Nagemaakte StradiviariiH violen Men heeflt op alle manieren giepoogd violen te booïwen met dien edelen klank der oudrtaiiaansche instrumenten Men becftt het geheim van hun toon gezocht in den lak den lym de houtsoort enz maar men alaagde nooit En niu is er een Hiamtourgiach boopman Oihllhaver gekomen die beweert dat hü ran elke viool hoe gemeen ook een Sitradivarius kian maikien OhJhaver ia een analüubeet en weet van vüilen niets af Maar ihet is een slimme zakenman hy Man goed ipraten en hü heeft een vrouw die volgens hem helderaienri is En deze vrouw schynt by het procédé der metamorpihoae dien geesit van Stadavarius te pas te brengen Hioe het zy in de Beethovenaaal te BeT Ujn heeft de B gdeche viodtist van don Berg vergeflykendie proeven ten beste gegeven tuaschen een aflsbandscihe Stradlvarius en een tot Sibradivarius geadeldie proletatiiërsviool NatuuUlük kon niemand nagaan of deze laatste inderdaad door toedoen van het ÏLamiburgsche echtpaar haar ffoeden klank had giekregen die ovemigenfl niet buitengewoon schynt te zyn De heer Oih lhaver hield een reola nwrede met veel l f voor zdchzelf De proef heeft natuurlijk niemand overtuigd maar het moniteiae gehoor had veel byvail voor den vio lint nd t voor de viool TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 781 4 te Valentia Laagste stand 747 7 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag ZwaWte tot matige Noordooatelüfce tot Noordwestelijke wind neveljg tot zwaar bewolkt wein of geen neerslag temperatuur i n het vriespunt STADSNIEUWS GOUDA 11 Februari 1921 Benoem ing Onze stadgenoot de heer W T J Abbe ma leeraar Boekhouden is benoemd tot assistent accountant bü het Nederlandsch Instituut van Accountants Promotie tot Doctor in de VeeartseniJ kunde Heden promoveerde aan de VeeartseniJkundige Hoogeschoot te Utrecht tot Doctor in de Veeartaenükunde onze oudstadge noot de heer N R Slop thans dierenarts te Nieuwerkerk a d IJsel op een proefschrift Over de ekkoprotische waarde van subcutane en Intramuiculalre Injeetlei van Sennatine en Periataltlne in verschillende doseeringen by den hond Vliegdemonatraties Binnenkort zullen in de onmiddeliyke nabijheid onzer gemeente onder Reeuwyk meldden wy gisteren reeds een en ander vllegdemonstraties worden gehouden De Eerste Rotterdamse LuditvaartOndememing Directie Stevens en Co kortweg genoemd R L O is voornemens op het terrein van den heer Houdyk in de Achterwillens door den aviateur Harry Vink van 26 Maart S April demonstraties te doen houden waarby voor het publiek gelegenheid zal bestaan tot een toertje In de lucht Het ligt voorts in de bedoeling der ondernemers om op het naast aanliggend terrein van den heer de Graaf een Lunapark In te richten tot vermaak van het publiek Het vliegtuig dat Zaterdag j l op het terrein van den heer Houdyk neerkwam was van de R L O de aviateur kwam om hét terrein te verkennen dat aan de te stelten eischen bleek te voldoen Het was dua Zaterdag geen daling uit noodzaak die de aviateur hier deed het gold de uitvoering van een vastgesteld plan Het vliegtuig is dan ook Maandag weer vertrokken en behouden te Rotterdam gearriveerd Ned Ver van Kaashandelaren In de Mededeelingen van de Ned Vereeniging van Kaaskandclaren is opgenomen een schrijven van den Inspecteur van het Zuivelwezen waarin hy de aandacht vestigt op de in Mei in Madrid te houden tentoonstelling De deelname van Nederland op die tentoonstelling wordt opgeeet door de Vereeniging tot verbreiding van kennis van Nederland in den Vreemde ala Nederlandsche week en is bedoeld als een tentoonstelling van Nederlandsche producten Hieraan wordt ook door den landbouw deelgenomen waarvan de zuivel en met name de kaas een belangryk onderdeel uitmaakt Op de tentoonstellingen zullen inzendingen komen van den Federatieven NederUindschen Zuivelbond de Vereeniging van Zuivelfabrikanten in Nederland den Bond van Kaaaproducenten en de Boter en Kaascontrölestations onder Rykstoezicht De kosten van het vervoer van het expoBitiemateriaal naar Spanje de aankleeding van de tentoonstellingsruimte en de bewaking daarvan zün voor de exposanten kosteloos Eveneeps wordt vrywel kosteloos beschikbaar gesteld een speciale brochure handelende over de Nederlandsche zuivelproducten De büzondere kosten betrekking hebbende op de aankleeding der stands als een frïea voorstellende een Nederlandsch landschap eventueele versiering met planten enz komen ten laste van de gezamenlyke deelnemers der zuiveltentoonatelling Het totaal bedrag van deze laatste kosten wordt geraamd op ± ƒ 4500 Het ligt in de bedoeling op het tentoonstellingsterrein verkoop te doen plaata vinden van beschuitjes met boter en kaasj De tentoonstelling wordt gehouden ii het Patacio de Cristal te Madrid begin Mei a s zoodat inzendingen begin April moeten worden verzonden Deken Stroomer Volgens de N Z H zal de plechtige installatie vim Deken Stroomer hedenavond half acht plaats hebben in de parochiekerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg alhier R K Bond voor Groote G ziiiii Op de ledenvergadering van de It K Bond voor Groote Gezinnen op Woensdag 16 Februari a s te houden in de zaal Concordia aan de Westhaven zal de heer J G Kropman uit s Gravenhage sproten over Opvoedkunde ALFEN SU d RIJN De heer W M C Begt correspoitdent voor district IX der prov Z H arch pommissie schrüft aap de N R Ct Naar aanleiding van de aanbestedingf der nieuwe N H Kerk te Alphen aan den Rün is in uw blad en daaruit ook door ons Qvergenomen R d een beschouwing gegeven over de merkwaardigheden der oude kerk met de verzuchting zou al het bestafuide oude dua verdwijnen De opsteller van genoemde beschouwing is geen ingezetene onzer gemeente ander zou het hem bekend zjjn dat terstond n den brand de muren die nog een paar eeuwen hadden kunnen staan met geweld zijn omgehaald en dat sedert een paar jaar van de ruïne geen steen op den anderen is gelaten Alléén de grafkapel der familie De Smeth staat nog maar deze heeft feitelyk met het oude kerkgebouw niets te miaken Klaagliederen over het gepleegde vandatiame leiden tet niets de zaak is nu eenmaalgeschied Hopen wü alleen dat er nu eengebouw zal verrüzen dat niet tot in lengtevan dagen ieders ergernis zal opwekkenlEn waar het ontwerp voor de nieuwe kerkuit handen van den bouwmeester der Badkapel komt zal er van erg nu toch welgeen sprake zün i BOSKOOP Woensdagavond brak er aan het Kijneveld een felle brand uit en de boerenhofstede van den heer Huisman tüdeiyk in gebruik bü de firma v d Vis en Co boomkweekers alhier De brand greep zoo snel om zich heen dat niets viel te redden zoodat de woning dan ook geheel is afgebrand Vele boomkweekersgereed schappen zijn mede een prooi der vlammen geworden Omtrent de oorzaak tast men nog in het dttiatar Nmt w vemamdit irM aU i MW laag verzekerd Tot voorzitter en secretaris van d Commissie van toezicht op het algemeen vormend lager MderwÜs in deze gemeente zün respectievelijk benoamd de heeren C Ph Moerlanda en D Meaman Wi In de vacature van den heer H van der Tak is door het Centraal Stembureau benoemd verklaard als lid van dan gemeenteraad de heer W C van Kleef HAASTRECHT In het buurtschap Rozendaal geraakte de landbouwer van der Hee uit Waddinxveea met paard en wagen van den dijk in Oe sloot Met een lichte hoofdwonde liep het ongeval af OUDEW ER Door de politie is op het postkantoor alhier een valsche zilverbon van ƒ 2 50 in beslag genomen die daar door de Woerdensche Bank in betaling was gegeven Dinsdag en Woensdagavond heeft vanwege de Vereeniging Volksonderwüs afd Oudewater en Omstreken uitvoeringen plaats gehad in t Café Centraal alhier Beide keeren was de zaal flink bezet De tooneelstukjea en vooral de muziek en de zang trokken zeer de aandacht van het publiek Beide avonden sloot men met een gezellig en zeer geanimeerd bal De heer R C J W Hoek candidaat alhier heeft het beroep bü de Ned Herv Kerk te Vuren en Dalem aangenomen STOLWIJK Het overie tusschen Kftrkerafuj en Bestuur der Evangelisatie ter zake van t predikantstraktement heeft preen resultaat opgeleverd t it is niet de schuld van den Kerkeraad die tot zeer belangrüke eoneessies hereid was Het woord is thans aan den Raad van Beheer Wegens onvoltailigheid van den Kerkeraad doet het Classicaai Bestuur sedert eenigen tijd hetgeen des Kerkeraads is Voor de gemeente niet bepaald een eeri FINANCIEELE BERICHTEN WISSELKOERSEN Nlet officteele noteering te Amsterdam 11 Februari 10 Pabr 11 Febr niet offic Londen U SS 11 34 BerlUn i fTA 4 90 Parus 20 92 21 Brussel 21 92 21 97H Zwitserland 47 80 Weenen 0 76 0 76 Kopenhagen 54 50 Stockholm 64 80 Christiania 52 50 New York 2 92 2 91 Slotkoeraon van heden nog niet ontvangen = MARKTBERICHTEN Caëpeaatiere TalaienTarMalfiag Gwida OasIrakM Gromtcnvetlina Oaada U Fetoraari 1921 Spruiten Ie srt ƒ 18 £9 idem 2e srt ƒ 8 m9 Witlof Ie srt ƒ 22 36 üam ae rt ƒ 18 Uien ƒ 6 20 6 80 Chalotten ƒ SaO e m Kroten ƒ 2 7 10 per 100 K G Groeme kool I 1 20 40 Kneilselderö ƒ 6 20 12 per 100 stuJo Pr i ƒ 1 6 20 Baharber ƒ 6 27 Salderü ƒ 2 8 80 per 100 bos Bieren ƒ 18 1330t per 100 stuka 425e NEDERL STAATSLOTERIJ 5a KI Trekking van Vrijdag 11 Fabr 1921 Prijzen van ƒ 70 404 1829 3801 3967 4744 4773 5321 7906 8150 9898 10276 11084 11626 11970 12744 13466 14135 14890 15500 15846 16076 17990 18272 18621 18681 20116 22119 22472 Nieten 1159 1601 1890 1970 2186 2863 3289 4092 4967 6319 5653 5665 5827 5864 5943 6179 6262 6407 7211 7974 8236 8904 9600 9681 9910 12584 12861 12936 13136 13166 13286 13388 13469 13607 14484 14806 16030 16078 16191 16462 15685 16148 16162 16213 16632 16S60 16997 17171 17360 17765 18071 18101 18262 18760 19314 20210 20449 20668 20783 21392 21657 21712 21833 21885 22133 22394 22502 22669 22706 Vorige Hjst stond 2016 m z 2013 4606 m ƒ 70 m 2 4616 m ƒ 70 7340 m z 7343 No 19147 met ƒ 70 en premie van ƒ 3000 ƒ 200 No 22784 SCHEEPVAARTBERICHTEN Slv Mil Nederland Radja thuisr arr 9 Febr te Genua Saleier uitr arr 9 Febr te Genua Vondel uitr pass 10 Febr Ouessant Rott Llo d Goentoer uitr pass 9 Fabr Pantellaria Kon West IndL MaUd Herope v West IndU s Londen pass 10 Febr Dungeness Holland Amerika Itfn Nieuw Amsterdam v R dam n NewYork pass 10 Febr Cape Race = = Stadsdijk vertr 10 Febr v R dam naar Baltimore LUCHTVAART E B Tlktcaehotri op Java T Soerabaja vertoeft de heer Husanl een Turk die plannen heeft om bü voldooide belangstelling indien hü de daartoe yereiachte vergunning kan krügen een vliegschool op Java te openen De heer Hussni is in de Europeeache aviatiek geen onbekende Gedurende de oorlogsjaren vloog hü als officier vlieger aan net Duitsche front en werd daarna verbonden aan de vliegschool van den heer Carley te Ede waar hÜ verachülende Nedarlandara tot aviateur opleidde Ook op de EIU heeft hij g vIog L LAND EN 2eEMACIIT Militair dieaatw eraun Op vragen van den heer Kolthek betreffende behandeling vaa militaire dienstweigeraars en het achterhouden van hun correspondentie heeft de ministar van Justitie geantwoord dat het in overleg met zün ambtgenoot van oorlog Ingesteld onderzoek nog door een nader moet worden aangevuld Het fa hem deswege thans nog niet mogelijk de gestelde vragen volledig ta beantwoorden Bedoeld nader onderzoek wordt zooveel mogelük bespoedigd en de ministei stelt zieh voor na afloop daarvan aanstonds de gevraagde inlichtingen t verstrekken TIJDSCHRIFTEN Verschenen ia h t eerst nummer v lt Cinema en Theater een naam waarin da atrekkmg van dit wekelüks verschijnend tüdschrift ligt opgesloten Het is een voort zetting tevens u U rei iing van De Fliuwereld en behandelt de Bmaasmentskunit in de eente plaata Bioacoo t Cabaret n Klein Theater Deze eerste aflevering geeft in de aerftt plaats een uitvoerig overzicht van de laafM verschenen rolprenten met talrüke reprch ducties van filmscènes o a uit De StHii Getuige en In een Gouden koor in weUta laatste film de geliefde Mary Pickfort optreedt Voorts worden bijzonderheden verteld van de danseres Sent M Ahesa en b eau tweetal portretten een artikeltje g wijd aan Louis Davids en Margie Morris De redactie van t rük geillustrcenla blad wordt gevoerd door Pier Westerbaiu LAATSTE BERICHTEN Ovei eainduinvit met tie Owtenrijk flongaHMhe bank WIf EINJEa4 U Feibr VJ l ia ch n d directie der N U M en da Oosteof Hiongnarsche Bank is ondier goedkeuring der OoBtenrÜik che fllnancieele adminisitcatio en de liquddateuren der Bank oen oveneenkomst geelo en Volgens deze overew iDcims t ziet de N U M van een bednMI van 9 miilldoen den der 16 rodllioen gulden af De resteerende 7 milljiocn ffulthm zullen bdnnenkoirt betaald woiden Het kweekcn van haat BREMEN 10 Febr V D De vergaderde wolhandelaars in Bremen hebben het volgende besluit genomen De leden van de Brèmer wolhandelvereeniging verklarM dat zij met het oog op de aanhoudeme smadelüke behandeling van Duitschlattd door Frankrük alle zaken mat Franschan afwijzen Op Fransche aanbiedingen sa dienovereenkomstig geantwoord worden De nieuwe party Vrlfhetdabond genoeaid De Commissie uit verschillende parttfiB en groepen die in beginsel besloten hsbbMi met elkaar een nieuwe partü te vormen heeft in een gisteravond te aGravenhag gehouden vergadering het program defliÉtief vastgesteld ter voorlegging aan de figemeene vergadenngen dier partüen voor zQDver ze zich de eindbeslissing over haar toetreding nog hebben voorbehouden Besloten werd de nieuwe partü d n naJttn van Vrüheidsbond t4 gtivtn Aan een commissie uit 8 leden de betren Dreaselhuijs Otto en Treub werd de verdere voorbereiding van de inrichting ikR nieuwe partü ojigedragen voor zoover d BM reeds thans noodig is TWEEDE KAMER ToAMng van heden De motie De Joiige betreffends het fttOiTgamJiseerd overleg voor oouvemementeambteneren en een acheidagerecht viior gjouventem emts werJoldeden lov Suriname wordt aangenomen met i2 teffen 22 stem Aan de orde is de interpelUitie v d Tempel ad a p betreffende de wertdooehetd De interpelJant betoocit dat de groote werkloMiheid veroorznalot w jrdt door het feapdtaJifltische stelsel Hiü vraagt of de regieeri ng gwregeW nadere gegevens wil vere TeidkKn omtrent den omvang der wericlooshedd of de recreerinff productfeive werkveTfichaffing wiJ bevonleren en ter hand nemen buitengstiATonen steun wil verschaffen aan de werWooMnHkaMen de aiwarenen dIamanitftxAvierIce wil bahanf elen als de tfreniige badtrijfagroeptn nuaatreirebeii wil nemen om weriogevera te verplichten bi te dragen in de lojsten van ondiersteunlnff dar wesMoose irbeiden In 0Ter1e r met vakcentrales een aLgemeene reflfeling De vergadering duutt voort BURGERLIJKE STAND HBKElNIDOiRP GCETmOUWD J n Arie van Dan en Wünanda Güaberldia van Vliet OViEiRL£U EN Waiempje Uithof weduwe Tan Rolaufl VcrwMtd 87 Jaar LANGE RUIGE WEIDÉ GSIBORiEIN GerrisJe en Jobannee Idiideren van Miarinus KeeteMn B BaadriknQritfioei 3 0 l fi STQbWUK GBBORBN Neeltje d ▼ U HooIdmw Jr en A Noordegreef HaivO d t J A Bontv n G A ven DuunuL Jen a T J W Stopstelenliurg en T Erkelenboom Oomcdie z v A Broer en A V r oU Jan Teuais z t A D Baas en H A nui Heijat Jo ina Jennig je d V W Verloaik en J J KAo wtik OiNIDeiRlinOUWD K TWeumn en K A Dekkier Q J M Hi en W Kou a imilM3m AiJtlue de BaiWItllduU 80 Mw AUVERTENTHN Mnvroaw J DE RAADT PgpKRiTRAAt 16 vraagt Mn tweede dieostbode niet Toor werk in die mafrasyneo 918 17 üeiDeuÉeÉIairsM TE HUUR tegen 1 Maart 922 8 Adrei TURFMARKT 18 TE HUUR ungeboden Geneuliiiurii Zit ii Sliiplniar op nctlen itand Br fr onder No 920 BuresnGoudsche Conrant Markt 81 10 Telefoon 603 i a ina slot ni C MICHiitliS Bielikidi 132 211 SeluMnmtkirt Lidwwarm t Vraagt condities voor hot Incaa Mcren uwer AchtergtaUIg on Betwiste Vorderingen A üni y k Graaf Co Miililkiipjiil friiwiil I otiede Salon en Huifikamemieqbelea ala Tafeli Stoalao Linoaakasten SplamlB Scliildarilan TlieiiUIels Gikanhouttn Bulfattan Boakankaïten Clubfauteuits Zlt jen nluche maublaroanten L flram ubttmant nKaDokmatraa aa WulWa n üatljn lektna Streomatramien eni eui 396 SPOTKOOPJESllI 2 l RESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HtIWEl IJK SPl ANNKN iiiniiuiuiinHiiit ü iikitaiiii fOTTKHDAM Telffoon I2MI I Hebt gij y CepriKt gelira bd gebrand geklemd geamken geenrden ITMtooten gekneusd geschaafd 7 Neem dan onmiddelijk den verzachtonden suivereiiden f genesenilen Kloosterbalsem toTena onvolpresen bj rlieamatische sandoeningeD huid 1 nitilag aambeien onde eonieuwe wonden 46 Prüa par pot van ± 20 gnm I 0 80 van ± 60 gram ƒ 1 80 van ± 100 gram ƒ a van 260 gram ƒ 6 Alom verkrijgbaar Eiacht rooden band met onze handteekening L I AKKER Rotterdam GOUUERAK Adverteatiin en abonnementcB op dit blad wardea aangenomen door U VLEGGEERT iouderak N V DE TIJDQEEST Tnkkina van 0 nummm ten ovtrslain n Notaris B 6 MULIE Vrijda U Fabruri Uiu Premie via I 30 O l 4ei Pnina 20J 38 hlïtiu 100 i6i r afiotbaar itiisistziMig 41 0III9B isai 80 S leOil IT79i aiM l ll m l 18140 I68M 3 3 20O1 5C75 85 o W2 l2fM ri £ 64W 8817 MH i3 z I1J 8371 V402 12 I44M 2 8 6 81 5 1 7 11764 IJS Vort I MMt 16 5 8 a 1 8