Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1921

Wormpoeders genaamd Fermitan van Jacoba Maria Wortelboer werken beter dan alle andere wormmiddelen en mogen niet gelijk gesteld worden met wormpatronen koekjes torentjes bonbons enz daar deze middelen niet die kracht bezitten die er van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling verdrijven zeker spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bü volwaasenen als bij kinderen 85 cent per doos drie doozen ƒ 2 40 Overal verkrijg baar of direct van Jacobs Maria Wortelboer te OUDE PEKELA Fermitan wordt door de Nederlandsche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien vanhet woord Fermitan worden als namaak beschouwd öQ i2 46 U i wachte zich dus voor namaak TRACTEERT UwMii4wwmU tilftkiR f MiHrito m éni itamtt p Vanillo Croqnatten ChoaolMia Me Nat oant pep ons HOOGENBOSCH Adverteert in dit Blad Bargcmeestcr T legen In Amiterdamsche Raadskrlngen betwÜ feit men het volgens de Tei of burgemeester Tellegen zelfs indien zÜn verlofniet na 15 Maart verlengd wordt in sj jnfunctie als burgsmeester saltcrugkeeren Zün getondheidstoesOlBdhejB in qën laatsten tijd zoozeer geleoHr dat men in deHaagsehe bureaux rekening houdt Imet i9 mogetükheid dat eerlang oen opvolier VIAden heer Tellegen zal moeten wontea mam gewezen 735 250 Vereeaitfing van Spiritiiten in Nederland H ARMONIA LEVEN ONZE POODEN LEZIHS ta houdan door Mavrouw Z VAN BEUBE BALSEM van NIJmagan in DE RÉUNIE zaal 2 boven Oosthaven GOUDA op DINSOAO IS FEBRUARI a 8 a avonds te 8 uur OpHlag ar zaal 7 10 90t 24 Toagaao M Ma da laalag la ar yalaaaahaM tol hat atallaa van vpagaa WITTE BIOSCOOP 0 p zc kersn momgen toen aü beneden kwaan om te ontbyiten was He aey Elchtbaar vervuld van iets maar Ruth schonk er ffeen aandacht aan wel wetende dat het haar spoedig sou wtnden meeffedeeild Hshiffrouw Thome becpn zij toen Ruth van tafej o wtond Nu Ik weet heel 0oed juffroinr TlMsme dat het mü niet aai paat maar is muiteer Winfield een de4ect en heeft M al i ta ontdekt Ruth die imreadir woedend w dwong uch te dMfl alaof i41 d yT$M niet be eep en veriiet de kamer Zsi was over Kchzelf veitaaad dat zij lich door 100 11 klein voorval aoo boos knm laten makt WmAeld kwam juist den heuvel op met de briesren en xy beproefds haar vwrtiiifete wangen nut hmr handen af te koelen IjUit ons wtat lacer aan den z kaMt vmn den heuvel gaan aitten zeide sij toen hi haar de faneren ea de courant gaf let i3 b de son beei manu on de laewind mX ons gned doflSL Zü voaden een gmMoHm plekje met woe boofnen osn teven te leunen ea ofschoon BÜ nut v r van het huia verwijderd waivai veriborc de hoUkv hen toch TCldoewle Hu voelde dat stf op dftt 009 Ujk het geiidvt van H fMey adat aou kusi Vaaal VBUDAO U FBBKUARI lot o mei DONDERPAG 17 VEBRUAII Hot Standa pcl ppoai Wmnna van Nodopland ALS HOOKDNUMMER ADELLIJK BLOED PHadraaa ia 9 aotaa la da hoofdrol WILLIAM F IIHIIMr BIJPROGRAMMA MAZAMATTB WERKT Z r geeatitfe Wrmmêmb eoaisrfio ia 2 astoB PARIJSCHE MODE 912 40 VARIÉTËATTRACTie ZUIVER LIJNMEEL Mwpk STER in geplombeerde zakkec mant ait door groote voedÏDgiwaarde N Vl Wessanen s Koninklijke Fabrieken OPGERICHT 1765 BINT U KUN BOOKEKr Koopt dan onia groote NAPOLEON aa U arentat 7 kwartier Toar ilaehts 7 eentl Als Reelamemerk TIP POP 4 cwit TupffmapM AGKNDA 13 Eebr S luu Ndeuiwa Schou vfeurg N V Nm rdNttde ri Tooned eaedeeliap Electrische Drokkarl i BRINKMAN k ZOON OOODA MAAR ÉÉMWËËiT ram Mscui iCltlKIOK MS IIIIKEI Uim BUKDAO 1 VBMUABI pum N V Noord Ned Ta lceli ialKlu i Artiiilek leider PETRO BEUEMAK PravlocM Kraldaootje Nle Nae ♦ w n leed Onn t SCHATIE m HET KOLUE Vaa f Zatardai 13 P brn rl tst aal Vrijdag 18 Pabruari Heen in ont fiUaal te GOUDA iBchaU uit het AawtonUBtclM V lkik Isvas nut uue en d u vaa JOH LBlfAIRB EXTRA GBËNGAGEBRDt 15 DINA MINKË de vortolluter nn métm oai nf p r ons Rooie Sisn als Lien t Schstje HENRI 003TRA Ie Bariton Ned Opera als Hein de Linke Meer d i twee maande te Aaiterdam met ttiigend iiuecea voor uitverkochte uien vertoond DE II W Prijsen der plaatsen zie groote biljetten Plaatsbesprekinc aU srewoon 869 Eigen nienire Decors 25 G B tiffe penbeoordeeUasen ANTON COOPS Or lst WljiUtrutSI Tli 321 awwwwwwwiwiiMww iwiiiiiwwtiHiiiiingviiiiimi Keortsih i mennat rs oiyo pln pult s Ooi n N u pult iplaalopan mnm 10 VERKOOPT g 4iiP nda da BRONCHITIS Uw luchtwegen ztJn ontstoken Verwaarloost Uw hoest niet want is Uw bronchitis chronisch geworden Uw hoest verouderd dan is het heel moeilijk om er van af te komen Een voortgezet gebruik der Abdijsiroop kan echter ook hier nog genezing brengen De Abdijsiroop wordt reeds sinds 80 jaar met succes aangewend bü hardnekkige hoest bronchitis asthma influenza hooikoorts kinkhoest slijmhoest verwaarloosde verkoudheid Pr js per flacon van ± 280 gram ƒ 1 90 van ± 650 gram ƒ 3 60 van ± 1000 gram ƒ 6 Aiom veikrijgbaar Eischt rooden band mat onze handteekening L I AKKER Botterdam MAAND FEBRUARI He ongeeopleerde en mindep diKss ooupenle eoopten i u SCHOENEN VOOP DER WAARDE HAARLEM LANGE VEEESTRAAT 23 DORDRECHT VOORSTRAAT 276 GOUDA GROOTB MARKT 52 EINDHOVEN RECHTESTRAAT 11 HEERLEN SAROLEOSTRAAT 3 AMSTERDAM VIJZELGRACHT 27 HAARLEMMERSTRAAT 115 VAN WOUSTRAAT 94 1 Schoone Buste in 2 maanden door de Pliulas Honscols Het middel ter verkrUging eener flinkontwikkelde buste ƒ 3 EROS TOILËTCRBHE geeft een fluwwlsacttti iiuid ƒ 1 20 N V MQ SANITAS OUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogutraat 37 UTRECHT Zadelstraat 37 id Potterstraat 6 2991 DEN HAAG PRINSESTRAAT 107 BOEKHORSTSTRAAT 76a ROTTERDAM BINNENWEG 148a OOSTZEEDIJK 238 JONKERFRANSSTRAAT 32 En het Schoenen Magazijn MADJOE Den Haag Prinsestraat 84 Goedkooper dan ooit van 14 tol en met 19 Februari a s geven wij voor EEN GULDEN I pond puikkohende Spoene Epwfen i ppenhtige BrHiee Bootien I half pond Qpowa Rijet I tt n HavapinoHf I Qpieamaal 1 Ppitimadaalan I ana Santaa Koffie Vè lapwljl iedepe koopep aRATIS EEN 0H8 QEURIOE THEE OHTVAaQT WORMERVEER Albert Hei n QOUDA MARKT 51 o WINKBLS DOOR OBHBBL NBDBRLAND Wsiftff lSIWjf 59e Jaargang No 14546 Zaterdag 12 Eebraari 1921 eOVMHË mRAMa iTie ccTxrs e3ix i cLTrerte3 a tieBlsucL v oox G oTxd © VERSCHUNT DAGELUKS a BEHALVE ZON EN FEBSTDAG fN INGEZONDEN MEDEDEEUNGBNl ragtto 2 0S dka ragtl maar M Op de voorpagina 50 hoogar Gewone advertentitn en Ingaionden mededaalingea bU eoBtnet tot laar t nd eeerdea prüs Groata letter an randan worden barakand naar plaataiulmta ABONNEHENTSPRUS p i kwartaal 2 2S per week 17 cent mat Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per we 22 cent overal waar de bezorging per loopar geschiedt Franco per post per kwartaal f 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangekomen aan ons Bureau Markt 31 G06DA bü onze agenten den boekhandel en de postkantoren AdvartenUtn kunnen woidM ingaaonden doar tusKhankomat delaren Adverteotiakareatx Mae AgmlaB 1 wUada Baakbaa ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 Van buiten Gouda en den betorgkring 1 £ regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 AdTertantiën la het Zaterdagnammer 30 bijslag op den prijs Bonan HARKT 81 GOVDA AdmiBlBtratie TeM Intvc It Redactie Tekf Interc 545 BKIBVEN UIT DE HOFSTAD INGEZOKDEN MEDEDEELINGfiN gemeente altüd een bron van misire geweest Altüd weer bleek het onraogtoiyk om een vorm van exploitatie te vinden die tagelük commercieel en artistiek was en die ook nog strikt onpartüdig bleef t f nov r alle geselschappen en alle partüen in de kunstenaarswereld Het bezit van dit gebouw aal biJ voortduring moeilijkheden opleveren die nimmer te overwinnen zün Misschien ware het denkbeeld niet onaannemelük dat getracht weni het gebouw voor een zoet prijsje van de hand te doen Het geld ware voor andere doeleinden nuttiger beter en op aangenamer wüie te besteden En misschien voor de kunst er nog wel byi RAOENAAft gevolg van zoude zyn schijnt er in de laatste jaren te zijn huisgehouden alsof er een eindelooze gouden regen in de schatkist zou nederdalen Ongetwijfeld is de stijging der uitgaven ook voor een belangrijk deel het gevolg van de waardedaling van het geld die in vele gevallen verhooging van posten beslist onvermijdelijk maakte Maar de gevolgen van die waardedaling hebben nog geenszins in de geheele begrooting doorgewerkt vele uitkeeringen en subsidies vele der hoogere tractementen ook zijn niet of biJ lange niet verhoogd in de mate waarin ze in koopkracht achteruitgegaan zijn De betrokken belangen zullen dua tenzü de waarde van het geld wederom radicaal verandert slechter verzorgd blijven dan ze waren vóór den oprlog of er zal worden toegegeven aan aandrang tot verhooging der posten waarvoor de gelden niet beschikbaar zouden zijn Gelijk de overgroote meerderheid der burgers zich de ware beteekenis van de stijging van hun geld mkomen niet goed heeft kunnen indenken en zich min of meer heeft gedragen alsof hun werkelijk inkomen hun koopkracht was vergroot terwijl inderdaad slechts het aantal guldens waarin het werd uitgedrukt was toegenomen zoo schijnt ook de Rijksregeering den waren toestand niet te hebben ingezien de verdubbeling der geldsommen van de ontvangsten voor accressen van het werkelijke rijkainkomen te hebben aangezien en vooraoover die accressen niet noodzakelijk dadelijk moesten strekken tot dekking der door dezelfde oorzaak verhoogde uitgaven met name verhooging van de tractementen en van vele materieele uitgaven de gewaande inkomstenverhooging van het rijk voor nieuwe groepen van uitgaven gebruikt Ja terwijl wel geen particulier zal gemeend hebben dat zijn geldinkomen bij voortduring zoude toenemen geiyk het onder den invloed van de waardewijziging van het geld deed lijkt het er wel wat op dat de regeering zulke exorbitante accressen als normale is gaan beschouwen en er hare financieele politiek op gebouwd heeft Grif moet worden erkend dat het aeer moeilijk is om waar het Parlement en Publieke opinie optimistisch zijn en vaak de teekenen des tijds maar liever verkeerd verstaan als zulks tot steun strekt om de St Nikolaasrol van den Stftat te kunnen volhouden den voet dwars te houden tegen een politiek die later algemeen berouwd zal Worden En het ware dan ook niet billijk het Kabinet a 1 de schuld te geven van den financieelen toestand waarin wy bmnenkort zuilen geraakt zijn Zeker vergemakkelijkt een Kabinet zich zulk een moeilijke taak echter niet als het de individueele verantwoordelijkheid van den Minister van Financiën met betrekking tot de uitgavenpolitiek overdraagt op de meerderheid van het Kabinet zelf waarin nu eenmaal 10 menschen zitten die meestal meer politiek belang hebben bij scheutigheid dan bij zuinigheid met ruksgeld en maar één bü wien zulks andersom ia DXLIV Het heeft er den schijn van dat de regeering tracht naar bezuiniging te streven in het ambtenaarsbedrijf Een Staatscommissie is ingesteld om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van bezuiniging en thans is een wetsontwerp ingediend waarbü ruim twintig mille wordt gevraagd voor de aanstelling van bezuinigingsinspecteurs Dit laatste systeem lykt min of meer humoristisch eerst geld uitgeven om te trachten daardoor geld oit te sparen Zoo gek is het echter niet Ih Amsterdam heeft men reeds het systeon gevolgd en daar heeft de man zijn geld dpbbel en dwars opgebracht Het blijft echwr de vraag of het telsel afdoende is Inwiers het gaat er niet alleen om dat zocrn inspecteur meer weet uit te sparen i m jbij zelf kost maar wel gaat het hierom it men moet trachten de kosten tot het uiterfte te verminderen Een reorganisatie van d gansche staatsheheer inrichting is daarvoor noodig en die bereikt men met een inapecteur Wie mocht denken dat in den staatsdienst dezelfde toestand is te bereiken als in het particuliere leven vergist zich Daarom is de dienstverhouding al aanstonds geheel andera Het is onmogelük voor den Staat om niet of minder bruikbare krachten uit zijn dienst te verwijderen omdat de groote maatstaven voor de beoordeeling van de arbeidsprestatie a ontbreken De particulier heeft ziJn eigen belang dat hem richtsnoer dient hij oordeelt zelfstandig en is daarbij niemand rekenichap verschuldigd Wanneer n staatsdienst een chef zou wenschen dat een onder hem gestelde uit den dienst werd verwijderd t4 zelfs maar niet bevorderd tot een noogeAn rang dan djent hy met een dik dossier van aanmerkingen en klachten met een gansch requisitoir van grieven te komen bü een hoogcren chef En dan is er altüd nog weer een nog hoogere chef die nog scherper eischen stelt Meermalen heeft ons een chef verzekerd dat hy iemand onder zich had die door geen particulier ooit in dienst zou worden gehouden maar het was z f practiach onmogelyk om die waardelooze kracht uit den staatsdienst verwyderd te krygen Dit is één euvel dat het ataatsbeheer duur maakt Het tweede is het gemis aan controle zoowel op de lagere als op de hoogere ambtenaren Vooral van de hoogere komen zeer vele veel te laat op hun bureaux Het gevolg is natuurlijk dat de ondergeschikten 6t ook te laat komen bt de lijn trekken tot de chef er in Het is dring end noodzakelijk dat op ieder departement een streng contróle atelsel wordt ingevoerd Zoolang dat niet het geval is wordt er geld verknoeid omdat er tüd verloren gaat Een zeer noodzakelyke verbetering die tot groote bezuiniging leiden moet is het zeer verminderen van het aantal hoogere functies Het werk op de departementen ts voor 80 of 90 procent zeer elementair administratief werk en in het werk zit allerminst die uitgebreide gradatie welke in de rangs formatie tot uitdrukking komt Het gevolg daarvan is dat onbeduidend werk verricht wordt door veel te duur betaalde krachten II V Mode EtablisumBt GBODA TELEF t3t Dit nummer bestaat uit twee bladen met inbegrip van de Kindercourant MARKT 8 EERSTE BLAD Niauw ontvangan f Wollen Jumpers vmaif 10 sO Robes f29 S0 Dl toistiDil diir Staatsfinniciën Ean behoorlüke werkverdeeling meer contrftle minder chefs dat zÜn da eerate vert teiingen welke dienen te worden aang icht Maar dit durven we wel voor pélTen dat noch de staatscommissie noch de inspecteurs in deze richting iets tot stand zullen brengen Wat deze zullen doen zil altijd gericht blijven op onmiddellyk succes en effect en hetgeen juist noodig is ia een herziening die geleidelijk de arbeidsprestatie omhoog de kosten daarna geleidetük omlaag voert Noch van de staatscommissie noch van de inspecteurs verwachten wij een grondige verbetering al zal het hun misschien gelukken om de algemeene kosten iets te verminderen Waarlük men moet zich in dit opzicht niet de minste ilUisie maken want de ervaring heeft al geleerd dat van dit soort poging tot bezuiniging niets terecht komt Mogen wy met een enkel woord de nagedachtenis herdenken van den te vroeg overleden schilder Henricus Hij had hier ter stede in de kringen der atristen een zeer goeden naam Zün geijre was iets bijionders en niet uitsluitend dat van n bepaalde richting Hü heeft echter zeer veol praetiscl nut gesticht voor de kunst door bij tal van gelegenheden leiding te geven aan de artistieke uitmonatering We herinneren o a aan zyn medewerking aan de Lustnjmfeesten aan zün voortreffelijke leiding by de samenstelling van optochten e d Dat zün artistiek talent thans in dienst was van het nieuwe Rotterdamsche stadhuls bewust voldoende dat hü een eerste kracht was Op artistiek gebied houdt thans weer een telkens tenigkeerende kwestie de gemoederen bezig Het is de aloude vraag van de verhuring van den Gemeentelüken Schouwburg Terwül deze vraag naar men meende goed was opgelost komt plotseling weer een nieuwe regeling uit de lucht vallen Eduard Verkade die geheel verdwenen was uit de Nederlandsche schouwburgworeld keerde terug en wist een deel van de avonden in den Schouwburg te krügen niettegenstaande hü tiog niet eens gezelschap bezat Waarlyk dat gaat te ver Menig bekwaam leider zette met uiterste moeite een gezelschap inéén om te kunnen trachten in aanmerking te komen voor de huur van dit gebouw Verkade groot acteur en regisseur heeft helaas een reeks mislukte pogingen achter zich om een gezelschap te leiden En zonder eenige garantie omtrent het samen te stellen gezelschap geeft men hem hetgeen men tevens ontneemt aan een man als Van der Lugt Melsert die waarlük heeft getoond een goed leider hn artistiek in commercieel te zijn Het bezit van een schouwburg is voor de smNENLANS Toch nog een klndertrchi uit Weenen Het hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandsch Comité voor Oostenrük deelt mede dat het alsnog machtiging heeft bekomen om het kimlertransport dat rmds geheel voorbereid wan den t6en Februari van Weenen te doen vertrekken Mr Dr Anton van Gijn geeft in het jongste nummer No 267 der EconomischStatiatische Berichten een beeld van den toestand der Staatsfinancién Het ia niet gemakkeiyk zoo zegt deze oud mimster van Financiën thans den weg te vinden in de verschillende in het voornemen der regeering liggende in voorbereiding zijnde ingediende en half of geheel afgedane voorstellen betreffende belastinguitgaven en belastinguitgaven en belangryke versterkingen der ontvangsten Na de becijfering van de millioen cijfers di voor den dienst 1921 gelden komt Mr Dr Anton van Gijn tot de conclusie dat de vooruitzichten niet fraai zijn te noemen Van de ƒ BO 800 000 aan nieuwe middelen waarvan menigeen de spoedige totstandkoming zal betwijfelen hebben ƒ 43 800 000 reeds een vrü zekere bestemming Er blijven dus van al die vogels in de lucht tot dekking vat het tekort dat over 1922 ook ala de regeering niets nieuws meer begint is te verwachten en dat door my op ƒ 65 900 000 werd gesteld slechts 7 000 000 beschikbaar saldo tekort ƒ 58 900 000 wat gelijk staat met 70 opcenten op de Rijksinkomsten gelijk die in 1920 inkwam Samenvoeging van Zaana Ged Staten van Noord fl volgens een V D bericht den gemeentebesturen medegedeeld leiding op zich hebben genomen r king tot de samenvoeging van c ten Zaandam Wormerveer Zaan Zaandijk sn Krommef eventueel nog gevoegd zouden ordeD Wormer Oosten Westzaan 0e vooruitzichten zijn als volgt te resumeeren Wanneer aan de thans reeds vaak ondragelijke lasten die de noodzakelijke kapitaalvorming ernstig belemmeren nog een bedrag aan nieuwe belastingen mwdt tosgeroegd inclusief de successiebelastingverhooging van ruim 75 mülioen en wanneer voorts het phenomenale accres der middelen niet over gaat in een belangrijk decres zooals de meesten verwachten maar slechts terugloopt tot het meer normaal accres van eenige percenten per jaar dan nog zal als de thans in hoofdzaak reeds in dichte vaten zijnde plannen der regeering doorgaan nog met een tekort te Worstelen zijn van biJna ƒ 60 millioen per jaar LAND EN ZEEMACHT Int Anti m tl ita rist isch Bureau Vanwege het Internationaal Anti Militaristisch Bureau is een internationaal rondachryven uitgegaan waarin wordt gezegd dat niet tevreden met de resultaten van den wereldoorlog de imperialisten van de zegevierende staten zich rusteloos voorbereiden op een nieuwen krüg en waarna verder betoogd wordt dat het in deze tijden meer dan ooit noodzakeiyk is dat ieder arbeider een strijder wordt tegen het militarisme Het rondschrijven werd Iri het Neder landsch Fransch Duitsch en Engelsch gezonden aan 300 adressen van vereneigingen en arbeldersbladen in verschillet landen terwül het in het Esperanto en Ido noc verder zal worden verspreid Groote zorg voor de toekomst kan men inderdaad aan dit Kabinet in zake de financiën niet toeschrijven Terwijl in tientallen van geschriften werd gewaarschuwd Laat u niet door den tijdelüken achynbloei van de wijs brengen de moeilijkste jaren de grootste economische zorgen komen nog heeft het Kabinet door bodemloos optimisme ons financiewezen mijns inziens zóó in het moeras gebracht dat zelfs al vallen de moeilijke jaren dje nu met ernst schijnen aangebroken te zijn nog wat mede boven het Ministerie van Financien het opschrift begint te passen Wie hier binnen treedt late alle hoop varen Ik zeg niet dat ze juist in die mate verhoogd hadden moeten worden want iedereen zal zijn deel moeten dragen in de algemeene verarming en de armsten het mintrt Terwijl reeds in 1916 by het begin van de daling van de koopkracht van het geld in de officieele stukken werd gezegd dat de stijging van de staatsinkomsten welke met die waardedaling samenhing moest worden gereserveerd voor de stijging der uitgaven welke er ook het onvermijdelyk FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Engolsch van MYRTLE REED Geautora eerdlt T rt ling ram I P WESSELINK f ROSSUM NwlraJc nrfaodui runten en geel gewonden brieven aan dat ialles dacht Riuth niet nwer Eens in de tiinee of dne wwken gdng rü juffowrw Ainslie opsoéken maar fafleef nooit lanir ofschoon rÜ r rich büna dag di icB een verwüt van maakte haar oude vriendin te ve ronachtoamon De dagen g ing n v r e odg iaa m voorbü sedert Wknfiedd geleerd h d hoe hy met juffrouw Thome ny e8t omgaan Als zij koppig was en mch niet gewonnen wiide geven tTvk hü aieh hoff lük en ietwat spottend terug evenals een hxwellnff terzÜdt sou g aan voor een vea toomde prinses Ruth voelde sün gedachteneang en al was zü er niet door ontstemd het beschaamde haar tevetia Nu zü merkt dat ziij haar zm kon vol Bn bevrediéïdle dat haar oiet en deed tij menl nual kleioe eonceniea Bchijnfasar onbewust maar daarom niet m nder amusanta Zy beaat geen vma die kanetgrepen waarvan een coquette rich bedi it haar aard mts doorxkhüir als glas en haar vriedeli ejd nam dadcdyk in Ind en zjj wenschte dat WinAeid den een of anderen midilas thuis bleef dan zei M hem dat ronduit Eent was hü daardkwr beleedigd maar later n Dd hij het prettig want hij za g in dat xü Hepe y heel gemakkedÜk de o xiiracht had kunnen ffeven te zefiW n dat zü uit De onmecdooigende Icaloider f aan dat Juli b jna teneinde lief B Ruth aochtte en haatte er zdch zelf om Zü was gerwooli geraakt aan het nlats doen n het beviel baar onder de maar aJ te goed Een veoirassinig voor Hepsey En de tüd smelde vooibij Ski was b4jna tien uur vóór het W5nfield invieJ dlat de huiskamer van juffrouw Hathaway znjn woning niet was IV en xai hem uitliet en zij aan de d ur stonden te ptnaten kiwiaim de laatste trein ihinnen Weet u w l red Wmfield 4at UM vriendlin gdnds ledlereoi avood als de laatste trein hinnenllDomt © en kaars voor ihet naam aan te voorzijde ran het huis wst JJm antwooüddc Rutih scherp Jliet is ihier toeh een vrij liandl Zeer vrü zelfis er is een ongebreidelde pers er lün zeer onaühanfcolijke vrouwen Goedtenavond ufftwuw Thome De aal morgien voor da en voot dauw xp rün Zü wias op het pui iets te xeggea maar dn j aisOe hiervan siloeig rij de deur dficht en WHS OTitotemd toen van buiten een lach tot haar doordpos HOOtRDSTUK IX EenTottdifle middetoa Langmaam maaJote d somer plaats voor den herfst De ochtendbiadwn wekten geen vage veriangens meer op bü Winfaeld en Ruth was haar rerwiantscjhap met de eouriiiitenwereld totaal vergeten Gaandeweg had Winfiedd een leivieasreipf naar zün sin eenmden s morgtus bracht hij l jna dedereoi dagtot de hmeh bij Ruth éoor meestal buJiten s miidda B beldom hÜ den iheuvel weer soms bieef hü ten en altijd ibraeht hü den avwnd bÜ haar door Wlaarom vraagit u mij niet myji koffie hier boven te laten brengen vToeg hy Ruth op zeloeren da Bc heib er nd t aan godtacht zei ze lachend yi geHoof owk met dat het ooodig ia 2Ö Zij iiaten weldra aan tafel in de eetl Amer en dte prat wias ten top gestegev toen zij iemond in hun niabijheidi bemerkte Hepsey srtond op den drenvp d eest en 8 venb zmg terwijl elke trek van haar sedaat duAdélijk nuisnoegen teekende Vóór Ma van beddeoi iets had kunnen zefKien wu ze weer veirdtwenen Ofschoon Ruth 9 er ontstemd was scèeen het gevial de woctöiklheid van WlnfieSd eer te veriiooBW Het elmd vim ratelende wtielen zei hun dat Hetpeey haar uitstapje vooTtzeitte Jl jBtuur haair mongten weg zei Rutfli WïBtoord I an kunt u met Zij is in dienst bü juMnoQw Hotihawiay nkt hig u Wat heeft w hoTwndien gedaan Ze Iciwiam waar hijmdük iets haJen wat ïij bad vengeten V heeft geen enkele reden om haar te ontBlaan eai ik deiik diat u te meer ongeraef zoudt helftïen als sij w g èng dan wanneer aij hflijfit MiUiaMhien hebt n gidU stcande ïij toe IV aa zti de borden i sdwlen in den Bootsteen op ttöaaêjc sAapeide lachte h Jufflrouw Hiathaway bou het wwS prettig vinden als se wüat dat ze twet gnsten had in fAs ta van één Onig twijfeld boe kan het anders Woame r verwacht u haar temwr Ik weet het niet ik heb g en woonl van haar geoord Ruth zou Mch ieer beaonfiid hebben gemaakt over baar Uoedvermante indiMi zy had geweten dat doe excentrie e dame sich had afigescl ideai van het geselschap en aJleen naar Italaë wa gvAdsd aonder eenige kennis van de taal des lands Heipsey vroo r eiken dog oipnieuw of er tüdiny was gekomen van juffrouw Hathawiay maar er towamen geen berichten In haar vrüe uj n haalde zti mch alle mogelük onheilen voor den geeat die zÜ meende dat haar meeaterea waren ov ricomen en maalote voorts giasÉnigen omtrent den band die er tuAschen juffrouw Thome en de heer Wimfield bestond WoKft verNlffd De meeste keepen kwam het op HepMy neer de lamp voor hot raam in de aoldcrkameor aan te AeOoeai of ehoon zii het dan deed in opdracht van juffnouw Thoroe Indien ik het vergeet had deoe IcaJm ge8e d fan H Tg Jü 3 TOOT HeB ey ia iiet niet Koffers cadenhoatai UatMi oute etm