Goudsche Courant, zaterdag 12 februari 1921

BUR6BRLUKB STAND GOUDA GEBOREN 9 Febr Wilhetenia a v J van Vliet en C vsa Wijk Maailai s v N PerdUk en A van Wensveen Elisabeth Coi nelis Maria d v G M F Scholtan s E M Prinsenbcrg 10 Maria Jacob Johanna d V I L Slootjes en A M van der Zwaluw Hendrikua l v H Zwanenburg en P van Everdink 11 Jacobus Petrus Chriatianus I V J P Dessing en O Peeters ONDERTROUWD J Ph J de Weger en A den Hela H Furrer en O W van BdB J Koops en C Luünenburg OVERLEDEN 8 Febr Johanna E Reebeen wed van F H van Leeuwen 90 J een v olledijr ondvnxMlc naar Vie omstan d nheden nn de scdviietipartiien in Ierland Sen odere coi erfinUe voor de wereld poJiÜeJ van taieer belanr aal bdhnenkort te Londen bijeenkomen nJI de Oioabersche coofementie welke 21 Felmuari moet beKÜlinen Even is er feprake ireweeat van uitstel maar in affiicieeJe Limdenechc krin ren acht men die onnuweliik daar de vaat gestelde d m den a£frev aanlii iden ruimBchoots den tüd laat om w p tüd te Londen aan te komen Verdar wordt er op wwezen dat aleohts é Viler Turksehe deleioatie ter conferenitie kan ve rsohiinen en dat d vertecrenwioordiffera vtan Kjonetantmoipd en AnKDra Van te vwen tot overeenstemminir n oeten Vomen in zake de eameDstelliofr van één Turksi di leflratie Tueschen de Borbe en de reweerinir te Anjoora heeft deze reneldaf Iets tuiders is ook moedJük denkbaar naibuurlijk tot g flChiUen jreLekl Moe stafa Kemal heeft verklaard dat de afzonderlijke deleiratae reeds is samentreiate ld en dat deze de in£itructte £ had ontvanfcen jreen rekenonir te Jhouden met het verdra van Sevres noch met de clausules van den wiaDenstdlstiand van October 1918 Niaar wordt vwwiaoht zullen de twee dd oRiabiea zich op de conferentie vareem en pe dieleijratie der reipeeriwr te Konetanitiniopel zal uit twee leden beetaan Tewfik poflja jopootviaaer voorzitter neneraal Osmian Niiaama pasia Turfcsch vertwenimoortfiiper in Rome alsmede mt twaalf adviaeurs deskundisren en secretarii sen ♦ nVlSBTKNTIItl Ondergeteekende betuigt bU deie mede namena de familie xün harteHjken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bü het overlijden van zijn besten zoon Jan 916 10 P C W BEGEER J DE MOL Zoon KLEERMAKERS VRAOEN een IB 18 bekwainen knecht en een broehiïestenmaker Gemeubileerde Zit eo Slaapkamer TE HUUR aangeboden 10 Brieven onder no 937 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 31 TE HUUR AANGEBODEN met Keuken Brieven onder no 938 Bureau GOUDSCHE COURANT Markt 81 Een BOVENHUIS TB HUUR Gouwe 32 bevattende 5 kamers badkamer en keuken tegen 1 April Te bevragen aldaar 986 10 Telefoon 603 wi aaina slot n C MIGÜJitLIS eoilibii 132 211 Schoinmakarl ItimnHn mmm m mmim Dept GOUDA Huishoudelijke vergadering op Dinsdag 15 Febmart s avondi ta 8 uur in Kamer No 1 Sodeteit De Réunie Onderwerp van behandeling Ziekencontröle Werkgevers niet leden en bestuurders van ziekenkassen kunnen introductiekaarten bekomen 919 24 De Secretaris P C DE VOOYS milTEIT SI6AI I FRANS JOZEF I 8 en 10 et WASCANA 1012 15 REeAL7en10oent Aanbevelend 927 30 Sigarenfabriek BORNEO ia BiwKa ar Tak sit Ontvangen TABINA Sigaretten inOl NACHT Sigarettea Britsch Amerikaansche wrijving Het onvoorzichtige bericht In de Ameiikaansche pers wordt een oorlog niet onmogelijk geacht Talfiüke geschilpunten Vermindering der vloot Japan tegen ontwapening ter zee Dreigende spoorwegstaking in Ierland De Oostersche conferentie Rumoerige tooneelen in den Beierachen Landdaff Tegen ontbinding der burgerwachten De berechting der oorlogsmisdadigen ONS OVERZICHT Men noemt Bewi koe boat t mreek AVKHvrdl js wB t aftoeaaaffd en t a t lanic niet altijd oji lUich in verbanicl met het alarmeerenide btoricht over dan ds lirotuleo Mien wieet dbt ook In DuitschJand d uLtnoodwriofT voor de LouMfeasclw conferentie blnnenJandBche oneeniaiheden zajn ontstaan diaer Bcdoreu wedjrenie den wenach dter rüks re ieerln r in aake de ontwapendtwï op te vol pen Tenslotte heeft het moinisterie Van Kaiir zyn houdinjr jrewüztgpd maar nu ontmoette Ihet tesrenkantdOur in den H nddbif Op de ajrenda van den Beierschen Lend d8 r stond trisieren een interpellatie der onaffiiankelijiken dSe van den mmiaternreaident mededeelinureai omtrent de conferentie te Beir iin verianjnden Toen de vertesrenwoordiiKöri der raaieerinR MinisteriaJrat Von Lutz vertalaarde dat het den miiniiBter piresadeBt onmoKeliik was daarover iets medie te deölon daar de vergaderinjf veaiirouweilijk was ewieest ontstond bij de aociaiistiflche partiien een ffroote opiwrimdinfl düe zich im heftiee infccrnuptfea mtte Sociaiaü democrabisohe sptrekers noemden dé verklariniir een dpoT oeatiei van de oirooaitiie en edscbten het onmiddellijk onderbrekten van de zittinsr ten einde den thans ontatanen toestand te kunne be pireken De voorzitter schoTste daarna de zittinjr voor een uur waarin de partijen fraotrievepjraderintren Heilden Na aflooD daarvian verklaarde de aüirevaardiiKde Timm némens de s6c landdaarfracties dat deze weijrerden verder dieel te nemen aan de parlementaire beaorekiin Rieni awlansr niet v Kahr rijn plicht ais Iitóii6 er p re6idlent zou min nairekomen en de onjaHli interpellatie zou hebben beantwx wd Toen de coalitiepartijen zich aan de zijde van ven KaJir schaarden en diens Btandwunt fsoedkeurd em veriioten alle socialiatiscihe afipevaairdfl idien de zaal De minflataearaad kwiun dea middaaa ontnwkiteJUjk bneen om te trachten het conflict bü te letKRien en bepaalde diat de mi nisterpreoidient een uiitvioen r orcirzicht van den poütieken toestand aou jreveoVoorts verklaarde von Kahr zich bereid de intusechen ook als iiuterpellatie ilwedieinde scheoTpe verkflaritadf won de meerdejiheidsBccioJisten de voisaenA e week in den LandGiia be zulilen beantwvxiTden Intfiaohen seè tjnt er van nationalistir Bche zijdc ia de kiimiaen dier bunperwiachten een feüej campoicne beseo de ontwapenüur te modrdeln Kievoerd De eutsche AlÜBremeine Zei tuMr meldt dat de beftiprekintren buaschen de DuitschNataonalen en de Duitsclie Volksparty oveir de vormlnsr van een eenheidsfrOnt eeö zeer jpunstijr verloop hebben Voor het ipeval dat de ondetrhandedauren met de Entente te Londen tot traen defiïUitiet resultaat mochten leiden en de Entente met jrewald zou dreifpen zal het eenheidsÜPont dat ajle bunrerlüke partijen en de maerdieiihaids ocialiaten zal omvatten omniididemjk worden arevomuL Hiet blad dieelt verdeir mede dat men hoopt in bet vervoljr in alle kweatdea van buibenJandsch polatrieken aard een samenwwkdnsr buaschen alle i artii i met uitaonderituc van de mtarate linkerzijde tot stand te kunnai bnemren De kwestie van die vervoltdiur der joorloframiiedaditfpers ia in eaa nieuw stadium ffetreden Niaar men zócih herimwirt heeft de Sdtente aerlleerst bö lyijze van proef de veroordèelinir ran 45 beschuildlirdan sreëischt waarmee DuitschlAnd xiin Kioeden wil zou kunnen bewijseo Hi t tetren d eze besohuldbrden aawrev erde materiaai was echter zoo onvoldoende dat onmiddt ijik 13 personen van de lust werden afo evoeni T pen de overice S2 w a onmiddolUik na de conference van Spa een onderzoek ceopend 0 k het bewiisDiateriaal tearen deze 32 iwas evenwel boo trerlntr dat de Dultsche WWeeriiMr aan de Ententeresjeerinipen om toezendinff van meer materiaal moest vrairen doch alleen Enffeluid zond omlTanfl ritk ofischoon weiTur concreet mateiriaal Hians hMfIt de Daitsche reareeriiur zdch dtviieuw tot de Enfcdsche de Franiche en de Bel èKhe re erindr srewend met de vrasar of zU berend ziin verteironwooirdiice der Duitsche riMreerinar te ontvooeen I n einde door Dev K nlijk contact met de Justitie in nnoemd e landen de kwesUe der oortocan sdwIUren tot e a o I abu te JBritiïch Ain Fikaaaisciieii ooinlojr dat in ie V reeouKide Slsitcn m versorekl en dioor de iBnffeiladie renoiariiv zoo haAstdjr teift imresprofcen is JtKusJt het weil een jpJimp van KieiUJIiieilieid Men heeft er idcti aan ipewend een sAtkH tuBscJien tie Vereenunae Staten en En eilani l wJca bevoJkÖEur stamvarvvant d offwiKWpeiiuik te aohtea echter mrüpen tulee Lueeideira met düiawiiils naar t smmard om alloaar naar t leven te staan Deo laatsten Cü I doen akh tal van onverkwUikeliike iniiuienten voor en daarop heeö Aiuckllanrf GedJtko In het onderhoud dat tot t booze Kerucht aaatemdknjr laf icewezen om hun te verzoeken met steeds daaroD dien nadruk t leytKiea WBarbiii hii naar de Ktwtoonlük oed eiichte Manchester ÜaiaiTdian toesreeft ffiefn jKid heeft van den mojpeJuikiein oorig f m de verre toelcomat hl Am rika v mtit men die sredochte daiairoan trouweaie ook met aoo heel aibaard iTrank Grane de wtpulairste Aunerikaan hfi journalisit acht eea krüar zeen denktiwar en jraat bij vooiPöaat al na wat ewi oonog ziou beUsekeMBt ür is dmrnetrs een eer ateik cdemeilt In dvt landl xeat biu tioeieotl op Aoneri u dat oo aiuik een ramp ejuiatuurt lur jün in de eerste Düoats aox steeds de aiute veate mt den tiid van den opist and We herianeriin er aan wordt wakker KchoMen door het ondenvys ip enze Bchouen Din ia er het feit diat de vaderiltinUskefd e voor de meiuirte altijd nije r haat tesren een and re natie dan vwal liefde tót het üiren votk beteetoent en Engalojui is oiue eerste vii nd peweest M n vociffe daarixü de ondier familieieden stwd voojikoowfflidie resühiUen en d lea Bohe kwe tie Uit al die kllainunheden kun er ben fliotte een meunv wetroJdcontüct ontstaan 4Jet eerste jWfVoQiir voior o di zal mn cat wu de Noord clijiite rena teaen Ganoda moeten toaian verbiemen De Uanadt Ben mn loynue buiurera van het finjpöische nrK i e kunnen riuik vechten Vvii iieoben iaren Ivuxx als wade buren naast hen Keieeldi Wj © xan MCti ecnter voorstellen wat een oojtIojt Janjra Ji c een enorm uititeoreude rxens wei lou betxxülpenen ï lionuen en ISie fOJlk zo udieD irebómbardee ril WTOipdon ÜLiaschen die t wfce ma jiUiitidt vloifcea der wweud aou het tot een botBJotr kiomen Wat een veiiies aan mensjlieai Vune en aan rj iiulomiiu i liet siou noisr iiti i wat anders wordien dan de laa ttite ooi lOKTrHoeii de Duit düierb slia ihtia iJeJaroiJ BJi een deol van i Vamcruk overro npeldan diitmaal zooden de riitote cenéra dei beiiscbavmg in t edramr icomen Biet iö vr i zeker dïlt Aftietfidl en EnfC lamd op diit oojrertoK aan het hoofd der l eJM navin ir sibauD Kiomt het toA ee n ovrtio0 lUJfiCiieji ike twee dan aullen beide er fci i ten KTondie naan J je ooa lo j aou den ondieiwiariiiF ven iOuropa en van de Vereeminie Staten tot fpeVolcT hiebben ZooaLs na den onderacanK van Urtelcenlami n liome onder het ireweld der Itarbaren loudlen er weer duistere middeleeuweai aafljvandten J it allee wuvre lonsunnurl SiteHur nutar dtt wereldaoirkiisr dien wu i na achter den rujr hebben wam dtt ook Behtalve isuiatkie de lersche kweatse dte de horfastoohteti seker t felst imklkent zün er now tal van reschilpfuivten De IMmes noemt De onderzeesdie tedejrraafikabels de vlootbouiw de betreklkikuren met Japaa en d petnolemmiDWestie Imsake den vlootbouw benbaan al tliden lan r plannen tot het höudeoj van een conferentie teneinde te spreien ver beiperkuur Daarbii zou daa ook Janan van de naribii zijn Re oniJaniKis iheeüt cte Jaisansohe tre aant in EnReüïund verklaand dat het maame de be iMapenÜMT aal verniindea en doch hii heeft de kweatie toen wat t licht opiarevat Htet Jiapanöche pariement heeft met 258 tejreö 88 stemmen een metie verworpen W8ai4 lf feen beperkmic der bewapeaünK werd voorgesteld Nia déze merkwaardüire atemminir zal ook Aimerüka bewap ntnsHbeperkliuiS tust aanmerikelilk zün v rmiïideKl Boven wezen we er o p dat de leovche kwestie de venhoudaoir tmaecJien liliuKland en Aonerüka e8 paai n laat en al confereert men nu over ontwapemniir deze tfteen des aanstoots x l met jcemaWkeiu k w©h te werkoa ziin Het wekeiUKache rapport botiretleDdie den toeatand in Ierland zejrt dat de camiUMcne van baitonaoonailieden tofran de atriidiwrachben van de Kroon verwwed wiortlt v ort eaet De stilte van een week ia crenroUod dioar heiüiaaJide aanvaiien os de poilibie en de mjlibairen in de streken van Dublin Nóet mïnxkir dan 7 v a derfrelukie buutenaporiiilhedea heliAwn in een we plaats jrehad De eenijre verliezen rededen do or de stnJdikTachten van de Kroon waren niet iawaar terwiil onschuldiipe burjrera en een knaap van 4 iaar iwerdao irewond Op t ooflrembilik dreiatt een spoorwejrstafcinjc t n evo jre van een inoitleot te Mollowi waarbij spooirbeamibten betrokken walen VoJssen offiicieele leMmr was ddt incidetit heit doodacKieten van mevrouw Kinir de vrouw van een inaiMcteur ran pi itie door onbekende aanvadler De oK iüe nelde toe één binwer werd aaiood en twee rewond De leasiwr van den m chinistenbotkd wiikt haar zewr van af Zli teet dat na het dkKKiscIhiieten van m vnww Kine de spoorwvKgmannea werden omainreld en bevolen om lanoBs di aooorbaaa te ontvluchten of b wiorden dio Veschoten JBioe t zii de tromoederen liin heftijr ireprEhÜceld en liet beAtuur vsn den Nationalen Bond van apoorweirmannen èat te Londen Is hUeenireloonien asj eroote moeite tieiUben om de takdor te vooifaofnen Het ft esIaot om aan J H Hioma idin secretaris oD t dnjtiea an te drdturea oo Belxiè en Ftraakrtik hebben hieroD no r niet ffeadtwoord Ebureland heeft het verzoek in0BwaUiK dc De voUende week reeds Bal een vertefrenwioordjffcr der Duitsche n reevinflr naar Londen vertrekken ten einde de bemrekincen in dezie kweatde te one BUITENLANDSCH NIEUWS OOSTENKIJK De nood Bjl bet indienen der beffrootinir verldoarde de mioister ven financiën Wü zlin op het punt om hulp te ontvan en van de Entente maar dan ia het waarsduioliik te Laat Het zal overijrens niett het crediet o p lanifpen berraün zjün diat de Weensche afdecJiinig van 4p fi ommiasJe vooar herstel snm sbaar ocihAAe om ons vocn jzoed op de been te hflSpen Uti zulten nauiwik euriir de besiissintcen d Psjüsche conferentie moeten kennen om te toonnen oondeelen over di ons aaivpebodlen huip D£iNBMAaKEN Hei koniadïspa r naiw Mnd Ëumpak De konincT en de kanhuEÓn van Denemat cen oUIen de Faroër en IJsland in Jiund a s bezoeken Het beaoök sou reed het vorijre jaar hebben plaats frehad maar uiDtKieisteM wewens ihat Uchbe onsieval dat die kondntfc bad bü ziin beoxiek aan Stees k Hainne mAJeabeïten swan düt iaar ook naar Giroenlland Het proeramima van de reis i mwr niet jraheel uibKewerkt maar het beooek aan GmoenJand zal samenvallen met die vierinir van stdohtiniir van Cnodthaab de eeraibe Deensche 1k 1ome OiO Groenland dIoor den zendelin r Hans iÜKedle KoniniR Chrietiaan IX de vader en koninfrin Alexandra beaochben zoowel deParoër als Usiand in 1907 met de leden n den Rüksdaxi maar de teurenwoordSjce Uonunitr Ls de eerste Deensche koninff die Oroeniand zal bezoeken AMERIKA Typhus te New Y trk De autorMieiten van den jresoiadheidsl eosit toonen aiich beaonod wenrens het uitbreiden van den t phus onder de imimnKpanlten Br zUn derbi jtevallen jreconsbateerd aan boord van d schapen dBe in de hüven van New York HaKten De commissaris van den ireaondheildsdltenst heeft er de aandacht van txreaddent Wilson op jpev ti d dat de pcresikient van de republiek de be roeixidheid ihee de toelatinir van personen van elk land te wedareren zoo hi dat noodfiiK a£ht Medische specialisten z in naar New YKHk gezonden om den toeBtandi tie bestudeeren De belangwekkendste mam De man voor Wlien in Amerika op het oo niblik de meeste belaugBteJliniï bestaat is Hardinig de nieuw tgekozen preisident Oölc is Hü hoewel hij nojT niet in functie it getreden reed de hardste werker in de republieik i oit in mijn leven heb ik zoo hard gieweirtat verbeide hij aan een reporter en ik telb toch een dasjblad f eleid eenj awaaiiwetfc dat veraeketr ik u Ik wias jfewend Mchiaamsoefenine te nemen om mijn gefest helder te houden Als ik vietr da£ en acllbereen thuis Nijf kan ik niet helder meer denken Al sta ik öai noR xoo vroeg op df da lukt my alüjd te kort voorjulles wiat ik te doen heb Mevr Hoarding onitftpdjt met mij ik zie jaame haar vriemdelyk gezicht tegenover mij Soms balot ze wofiels voor mü men krijgt zp nergens zoo I eWker en als er dian noff rADist bg is dan ben ik meer dan verrukt Te negïn uur verhaalt het Journal des Débats zet de heer Hardinig rieh aan zijn sohrüfbafei Hoj komt er eerst vancaan ais de avond valt behalve voor het tweede ontbyt Hy ontvangt op zijn minst iii e honderd brieven per da waarin hem gevraagd wordt om een jpouvamemenibsibaantje hebzij voor den schrijver hetziü voor een van diens vrienden bedeibrieve komen by duizenden binnen en hü ont De post voor mevr Harding is niet minder omvangrijk Het zijn voornamelijk damies die aan haar schrijven Een schrijfster giaf haar den raad de bovenliip van haar man door een cliirurg te doen modeileeren anders kan hij nooit een volmaakt president worden Een ander vraagit haar den heer Hiamdong over te halen zijn baard te laten staan Vele dames schrijven over den Volkenbond de meeetrai keuren dit inertituut af Een inwoonster van Olüo vertelt aan mevtr Harding toe zij het Wiibte H uis moet inrichten de meeste briefschrijvea s zijn benieniwd te vernemen hoe het nieuwe abaabshoofid op het Wotte Huis zal leven en of rijn vrowv daar veel feeaten zal sreven Over dö t punt heeft de aanstaande presldlsnt zeer besiiste denklbeelden veral hoor ik zegigien verklaarde hü t men het ig ewenscht acht berujf te keeren bot een eenvoudiffeir lieven minder kosibbaar en minder gicnwwnkt Dat wensch ik zelf ootc M vr Hanéing heeft evertzeer een afkeer van overdadige wieeQde en piraal Wö zullen dus in het Wlitbe Huis democratisch leven onze eenige eerzucht is dat onze giasten tevreden zullen lajn over de ont KUNST De schouwburg in den Haag Een aantal vooraanstaande personen op kunstgebied heeft tot den gemeenteraad van den Haag een adres gericht waarin naar aanleiding der bekende beslissing in zake den Kon Schouwburg met klem yan redenen gewezen wordt op de artistieke verdiensten van het Hofstadtooneel en mede op grond van de neiennlteitsreehten van dit gezelschi do genomen besUtainc wordt b stredao MODEPRAATJE Het voorjaar Een der voornaamste kenmerken van de modellen voor het voorjaar is de besliate nelKing om nog steeds aan het rechte lifneffect de voorkeur te blijven schenken Wij lezen in de Manufacturier dat dit zelfs is op te merken bij de cirkelvormige tunica s en de nauwer aansluitende tailleiynen die in vele gevallen in basque effecten zyn gehouden Niettegenstaande de nauwer aangesloten lijnen zijn de rechte lijnen toch hoogst aantrekkelijk en vlug gehandhaafd door de bestaan blijvende vogue van de breede taillelijn en de geschikte en juiste behandeling van materialen die het altijd geliefkoosde rechte Ijjn effect zoo goed tot zijn recht doen komen In atle gevallen zijn fond rokken van taffetas of satin buitengewoon nauw Wanneer A of andere dunne atof voor avondkleediJP wordt gekozen is de fond rok kort heel kort en de kanten of van andere doorschijnende stof vervaardigde overrok reikt soms tot aan de enkels doch is gewoonlijk korter De rokken zün kort en staan ongeveer 25 C M van den grond af Dit valt op te merken bij reiakleeding avondtoiletten en aportcostuums Mouwen komen voor in allerlei lengten bü avondtoiletten tot aan gewoon lange mouwen b mantelpakken Een groot aantal kimonomouwen in kortere lengten worden gedragen en vele zyn bij den pols afgewerkt met een of ander vloeiend of klokeffect De kragen der japonnen zijn meestal laag De Médiciskraag een hoog geplooide kraag van neteldoek komt veel voor evenals de hooge zwarte kraag die op sommige satijnen japonnen wordt aangebracht Een der meest in het oog loopende kenmerken der kleeding zelfs van de sportcostuums is de neiging om verschillende soorten crêpe te begunstigen Het is bepaald opvallend Gekleurde kousen Gewerkte gekleurde kousen aldus de Manufacturier gelden nog als modem speciaal voor avondkleeding en de lager geworden prijzen zullen hun populariteit nog wel verhoogen Bleekblauw rose en lemoen worden altyd gevraagd om te worden gedragen bü brocaat of satijnen schoentjes en gedurfde nuances oranje purper en koningsblauw zün populair Men draagt deze bü glacélaarsjes die er by hooren of meer algemeen by zwart aatyn of patentleer Ryke purperkleurige kousen en pntentleeren enkelriemschoentjes met Loüis hakken versierd met paarlemoer in de tint der kousen passen uitstekend by elkaar In modezaken moeat men feitelijk zorgen zegt het blad dat japonnen kousen en zelfs schoenen volkomen by ellcaar hooren en het zou de clientèle een massa tüd en moeite besparen indien ze deze artikelen in één en denzelfden winkel konden krijgen Met beide eerste ia dit soms wel het geval het laatste artikel schijnt men eenvoudig aan de speciaalzaken over te laten Hoeden en Voiles De meeste voor het voorjaar bestemde hoeden zyn breed op zy en vele worden uit het gezicht gedragen Het klokmodel treedt weder op den voorgrond Sporthoeden gemaakt van breed lint beloven veel opgang te zullen maken zoowel in effen als in geplooid lint Sommige sporthoeden hebben een smallen rand waardoor ze het aanzien krygen van een vastsluitend model en een strik aan den rechterkant andere hebben in het geheel geen rand Een randloos model van koningsblauw geplooid lint heeft hier en daar op den bol aangebrachte lange lussen en stippen van hetzelfde lint Een reekleurige georgette hoed eenigszina in den vorm van epn kleine klok is geborduurd met heel smal donkerbruin lint Voor hen die niet van slappe hoeden houden ia een groote verscheidenheid gevlochten stroo verschenen de daarvan vervaardigde hoeden worden gegarneerd met een vleugel Een aardig model in dit genre is zonder rand marineblauw en gegarneerd met een geraniumkleurigen vleugel Zyde en Stroo Een nieuw product van de stroohoedenfabrikanten ia een zyden garneering geborduurd met stroo hetgeen moet gelijken op een jachthoorn Deze nouveauté werd met veel succes toegepast op hoeden met uit het gezicht staande randen De bollen worden ook vervaardigd van taga en bast op een draadvorm Aan deze hoeden behoort een rand te worden aangebracht van georgette of een met kant gedrappeerden rand Een nog weer ander materiaal is gefabriceerd van satin atroo zyde en klatergoud Modem fluweel Fluweel dat in den herfst en den winter zoo bizonder begunstigd is geworden zal ook in het begin van het voorjaarsseizoen nog veel worden gezien De kleuren die in de eerste klasae magazünen het meeat aftrek vinden zün licht reebruin en zwart Van bruin had men groote verwachtingen gehad doch het aucces ia zeer matig geweest Groote en kleine gegarneerde hoeden zullen worden gedragen met de randen uit het gezicht ataand Satan is het domineerende materiaal en wordt in lichte kleuren heel veel gevraagd Koningablauw koper en alle grijze tinten komen in aanmerking Garneeringen worden rechta aangebracht en de voorkeur genieten lintstrikken veelal met lang afhangende einden Men ziet ook lint in twee tinten grys of koper lemoen en negerbruin gerbruin lemoen en stopverf en rose en mol Bloemen komen ook nog voor doch deze zijn in den regel overdekt met tuUe ïn Heerenhoeden zegt de Manufacturier worden geen noemenswaardige veranderingen gebracht Hooge zyden hoeden zullen een ietsje rechter worden gemaakt Als meest moderne kleur gold voor den slappen hoed zonder eenigen twüfel licht grijs met zwart lint voor den band en lichtkleurig lint voor het randboorsel In het voorjaar zullen veel gekleurde atyve hoeden wordeh gezien en de vraag daarnaar zal van lieverlede wel toenemen Als nouveauté in heerenhoeden komen voor diagonaal strepen in groen blauw en karmosijn die vooneker wel opgang zuUen Van twee nieuwe shawldassen is de eene bestemd als jachtdas Deze aluit met knoopen en knoopsgaten zoodat ze voor iedere halswijdte geschikt ia De breedte van de shawl maakt de knoopsgaten onzichtbaar Een andere voor den avond bestemde dasis gemaakt met kleine vierkante slippendie de das een bizonder sierlyk aanzien gave n BINNENLAND Regelfaig der grwndbelasting In de Memorie van Antwoord Tweede Kamer betreffende bedoeld wetsontwen merkt de minister van Financiën o m óp dat de leden in den aanhef van het Voorloopig Verslag aan het woord van meenini blyken te zyn dat een verhooging der grondbelasting niet gerechtvaardigd is omdat de opbrengst en de waarde van den grond reeds door verschillende andere directe belastingen wordt getroffen Een tweede bezwaar komt van hen die zulk een verhooging beachouwen ala een heffing in eens aangezien er aanstonds amortisatie plaats vindt De wenach door aommige leden geuit om de belasting voor de kleine bezitters eerst over eenige jaren te verhoogen acht de miniater practisch onuitvoerbaar Intusacben heeft die wensch hem aanleiding gegeven tot de overweging of niet de belastingvoat zooals die thans is voorgesteld als in het algemeen te hoog moet worden beschwjiwl In de Memorie van Toelichting tot W wetsontwerp berekende minister Treub mi verhooging van de belasting op het on bouwd van ƒ 7 010 000 tot ƒ 14 830 000 en van die op het gebouwd van ƒ 12 260000 tot ƒ 19 440 000 Het is buiten kwestie dat sedert dien de prijzen van gronden en gebouwen in zeer belangryke mate zün gestegen De minister meent niet ver van de waarheid te zijn als hü aanneemt dat ongewijzigde aanneming van het wetsontwerp de belasting tot het viervoud van haar tegenwoordig bedrag zou opvoeren En zulk een verhooging schynt hem te groot Hij vindt daarom de vryheid tot het voorstel den belastingvoet van 3 33 pèr mille op 2 per mille terug te brengen De financieele verhouding tusachen RUk en geme ite B en W van Amsterdam deelen den gemeenteraad mede dat zij gezamenlyk met hun ambtgenooten van Rotterdam Utrecht Groningen Arnhem Nijmegen Leiden Tilburg en Dordrecht een adres aan de Tweede Kamer hebben gezonden naar aanleiding van de wetsontwerpen ingediend door de regeering en door de Kamerleden De Geer Van den Tempel en Treub tot het treffen van een noodregeling ter zake van de financieele verhouding tuaschen het Ryk en de gemeenten Wat den inhoud van deze beide wetsontwerpen betreft spreken adressanten nlt dat althans wat de hoofdzaken betreft hnn oordeel daaromtrent er een is van bealitte voorkeur voor het ontwerp De Geer es bovan het Regeeringa ontwerp TWEEDE ÏUMEK Zitting van Vrijdag 11 Febr Vervolg Werkloosheid Minister A a 1 b e r s e deelt mede dat maatregelen worden getroffen om wekelüks den stand der arbeidersmarkt te oanep publiceeren Hy geeft een overzicht wm den stand op het eind van December In het algemeen ziet de minister geen heil in hoogere invoerrechten om industrieën en arbeiders door den kwaden tijd heen te helpen Het ergst is de werkloosheid in de Isder diamanten sigaren industrie In da andere bedrijven is de toestand niet onruatbarend Wat de regeering deed inzake de weAverschaffing werd reeds medegedeeld in antwoord op de schriftelyke vraag van den heer Haazevoet De regeering zal de werklooaheidskaasen in staat stellen de reglementaire uitkeeringen te blijven doen Slechts de helft van het daarvoor noodige bedrag kan it fundi perdu worden verstrekt De geldende regeling is voor sigarenmakers en diamantbewerkers het meest voordeeligi De minister is tot de overtuiging gekomen dat werkgevers en gemeente een deel van de koften der werkloosheidsverzekering moeten dragen Met de vertegenwoordigers van vakcentralen zal worden overlegd over steun aan niet verzekerde werkloozen De heer van den Tempel s djLp repliceert Hü dient een motie in vragende om steun voor werkloozenkaasen foodi perdu De heer Schaper s d a p klssffr over de houding van sommige burgen ters en gemeentebesture ten aanrien l werkloosheidsverzekering De zitting wordt hierna verdaagd to Dinsdag 1 uur LANDBOUW De beperkende bepalingen v d lantfbMV De Nederlandsche Boerenbond heeft request gericht tot den Minister van Li bouw waarin het volgende wordt gerego dat voor den landbouw nog steeds tal van bepalingen en regelingen gelden die zÖM vryheid beperken dat deze bepalingen en regelingen vwff een groot gedeelte volstrekt niet onbillfl waren tüdens de oorlogsjaren en eenig tüd daarna toen in het belang der vo aw Voorziening het ingrijpen van règeeriM wege gerechtvaardigd en zelfs noodzakelglt mocht worden geacht dat echter naar het den Ned Boerenbond voorkomt de tiyd van voedselnood alÜiflM Voor ons land nu voorbü is en met het ve dwüpen van de schaarschte aan o S middelen voor mensch en dier tegelijker d de reden is komen te vervallen voor grflpen der regeering ten aanzien van het landbouwbedrijf redenen waarom de Ned Boerenbond Z Exc den Minister van Landbouw met aandrang verzoekt wel te willen f dat aan het landbouwbedrijf zoo spoM S mogelyk weer volledige bedrüfs riJ worde teruggeschonken en alle bepalingen en regelingen die deze vryheid beperkwit ten spoedigste worden opgeheven en ingetrokken STADSNIEUWS GOUDA 12 Februari 1921 Malaise aan de Kaarsenfabriek Naar wiJ van bevoegde ziJde vernemen beeft de Diivctie van de KoninkIÜke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier aan al hare vrouwelüke en mannelyke werklieden heden per schrijven de dienstbetrekking opgezegd een en ander met inaditneming van da termyn bepaald in de arbeidsovereeniHHnit nX 14 dagen dus tegen 28 Februari a s De Directie heeft in dit schrijven toegeMgd zoo apoedig mogelük en in ieder geval vöór 28 Februari a s aan hare werklieden te zullen doen mededeelen of en zoo ja onder welke voorwaarden zij aan hen met ingang van 28 Februari a s een andere dienstbetrekking zoude kunnen vooratellen Er schijnt dus in dit geval voorlooplg althans geen sprake te zün van algeheel stopzetten zooals in Augustus j l doch naar het ons wil voorkomen alleen van een wijziging in de voorwaarden waaronder de arbeid in de toekomst zal worden verricht Spoorwegon gel uk e Vanmorgen deden in de stad alarmeerende geruchten de ronde over een spoorwegongeluk dat bü het station zou hebben plaats gehad Men aprak van een treinbotsing Inderdaad is er iets voorgevallen dat echter gelukkig van weinig beteekenis is Toen de trein van 8 37 naar Rotterdam op t punt van vertrekken was is een te zelfder tyd rangeerende locomotief in botsing gekomen met de beide achterste leege personenrytuigen van den vertrekkenden trein De wagens kwamen daardoor scheef te staan zoodat deze spoorlijn werd versperd Het verkeer ondervond echter weinig vertraging daar het over een ander spoor kon worden geleid Vanmiddag hoopt men den weg weer vry te hebben De materieele schade is niet aanzieniük van de aangereden rytuigen braken enkele ruiten Persoohlü keongelukken kwamen naar men ons meedeelde niet voor Examen machlneschrijven Gisteren werd in het Blauwe Kruia alhier een examen Machlneschrijven afgenomen vanwege het Instituut Kiënts Balt waaraan elf candidaten deelnamen Voor Diploma A slaagde de heer D K Wielenga te Waddinxveen voor Diploma B slaagden de heeren B F C Duünstee J van Elk A M M van Geloven J F P Gerhards H A Moona A H M Quant H C Runge C Zanen allen te Gouda voor Diploma C slaagden de heeren G C van den Hondel te Gouda en B Kleyn Fzn te Stolwyk Het examen muntte hierin uit dat byna alle candidaten de vereischte anelheid ruimschoots overschreden Alle candidaten waren leerlingen van den heer H E de Kok alhier Afd Qouda Mü van Nijverheid De afd Gouda van de Maatschappy van Nyverheid houdt op Dinsdag 15 Februari aa in Kamer no 1 van de Soc De Réunie dea avonds 8 uur een huishoudelüke vergadering waar in behandeling zal komen de Ziekencontröle Werkgevers niet leden en bestuurders van Ziekenkassen kunnen introducties bekomen Voor bijzonderheden verwijzen wü naar de advertentie in dit nummer Spaar en Hulpbatik De Spaar en Hulpbank van het Departement Gouda der Maatschappü Tot Nut van t Algemeen heeft weder een financieel overzicht gepubliceerd over den gang van zaken gedurende de laatste 5 jaren Daaruit blijkt dat het aantal inlagen gedurende 1920 1430 bedroeg tot een bedrag van ƒ 336262 98 tegenoverin 1919 1440 inlagen tot een bedrag van 329091 23H Het jaar 1919 gaf wat het inlegbedrag aangaat een reusachtig verschil aan met de jaren daarvoor 1918 ƒ l97186 60H 1917 172669 22H 1916 ƒ 177003 26 Daaruit is af te leiden dat de welstand by de inleggers gedurende 1919 en 1920 zeer is toegenomen Gedurende 1920 werd aan de inleggers terugbetaald ƒ 280685 87 tegenover 215279 89V4 over 1919 Het tegoed der inleggers bedroeg eind 1920 ƒ 840689 45 tegenover ƒ 762157 20 over 1919 Met maximum verleende voorschot bedroeg voor elk jaar ƒ 600 het aantal verleende voorschotten 27 tegenover 35 in 1919 Eind 1920 was aan voorschotten loopende ƒ 6158 50 tegenover ƒ 6701 40 over 1919 Dit bedrag bleef gedurende de laatste vüf jaren vrywel stationnair De Bank beschikte eind 1920 over een actief van ƒ 969677 05 waarvan o a aan hypotheken ƒ 593477 55 en effecten ƒ 270821 tegenover een passief van ƒ 840639 35 zoodat het reservefonds thans bedraagt ƒ 129037 70 Aan rente werd over 1920 gekweekt ƒ 42369 10 De administratiekosten bedroegen over 1920 ƒ 2776 44 of per inlegger ƒ 1 07 en per post ƒ 0 43 Deze beide laatste bedragen waren resp over 1919 ƒ 0 97 en ƒ 0 41 1918 ƒ 0 83 en ƒ 0 894 1917 ƒ 0 80 en ƒ 0 42 en 1916 ƒ 0 78 en ƒ 0 408 OTersehotje Als 7e abonnementsvoorstelling zal in den Nieuwen Schouwburg op 26 Februari ♦ orden opgevoerd door het HofstadToo Wd Overachotje met Annie van Eea in tttelrol Velen zullen dit zeker met geOMmm vernemen imt Bestuur van de Sociëteit Ona Genoegen bericht ons dat het veel moeite en I Mlyke opofferingen heeft gekost om in aan het verlangen van velen te voldotai Wü twüfelen er daarom niet aan of dit sal worden gewaardeerd en de Schouwburg moet daarom ditmaal zeker uitverkocht zün Ongetwüfeld zal dit het geval Ün indien men weet dat de bezetting en de decors geheel zullen zyn als in Den Haag n elders waar het stuk met zoovee succes werd gegeven Bteer dMi vüfüg maal werd Overachotje reeds onder enormen bijval opgevoerd Lttlng over ipiritsalisiae De Veraeniging Honnonia die een groot deel der spiritoalisten in Nederland omvat heeft mevrouw Van Beuge Balsem uitgezonden om hier iets te brengen van de overtuiging waaruit velen die dooden betreuren kracht putten Zooals reeds per advertentie werd bekend gemaakt zaï deze spreekster Dinsdagavond in een der bovenzalen van de Sociëteit De Réunie optreden Besmettelijke ilektc Deze week ia alhier geen enked geval van besmettelijke ziekte aangegeven STOLWIJK De gemengde zangvereeniging Eensgezindheid alhier heeft Ingeschreven voor deelneming aan het concours te Goudermk op Hemelvaartsdag in de eere aCdeeling de muziekvereeniging Harmonie in de 4e af deeling WOERDEN Donderdagavond hield Ds Kruyt lid der Tweede Kamer hier een lezing Na afloop verlieten de toehoorders onder t zingen van vaderlandsche liederen d zaal Ds Kruyt werd onder politiegeleide naar het station gebracht daar de opgewonden menigte hem te lyf wilde Af en toe moest de politie van de wapens gebruik maken Wetenwhappeiyke Bvrli ieii Bbuwzuur gifti fktg In het Med WeekbB staat een referaat van een arbikei van dr H Flihner in de J eutsche Medl W over de behamcbelinig die moet wiooxlen toegepast na ibLauwauurvergiifbi giJng weilke im den laatBten tüd wel voorloomt nu het gasvormig vry hlauwauiur in gtroote mate wordt aan wend voor de vemiebiajinig van dieriüke parasdeten van den meinsch Het gasvormig blauwaauir lost gemakkfiiijlk in water op woirdlt daaax m by de desinfecbie dIoor vochtige voorwerpen ruim gieab8orl eerd en kan wanneer het b v vochtige bedlafcens zya niog eenden tyd na het doorgassen aanleiding gieven tot YergiftlgiiKgien FÜrik luchten niet alleen van de gedesinfecteerde ruimte doch ook van linnemgoed kLeerckii tapijten dharin js nioodig Gevaarlyk is voor zoover dit Ewnder ztuiurstofapparaat gvchdedt bdj de vergiassiingein voofrai de verwüderinig van de giaaonbwu kkeliagisivaibeii die nog veel opgelost bdauwsuur bevatten Hleris is reeds een dloodielyk verg ifbigiifiigBigeval voorgekomen Meestal zün de vergifügiritfcein v de b de vergiaasing werkzame arbeiders Ijchte Hieirbü komen voor prikkeiliiiigsverschijimselein van sJymvlieizen krielbeien in de keel en in den neus roodheid van het oogbdndvlies Later wiordft een licht branden aan de tong em een eigenaiardige metaokmaak waai enomen Ook misselykhedd en neiginig tot braken komen by verder gaande vengiföigümg een eigenaardig drukgevoel in de voNïPhoofdbtneek en een anigsbgevoel daarna het gevoel van algemeefne zwakte en bewiUtSteSioahedd Zware verglifltiginigen zjjn door pdotseling o edendle bewnistedooalheid karakteristiek I aari Ü Ün pods en ademhaling veel langzamer Blüvende benadeeildnig van ds gezondheid wordt by de niet dioodellyk indliigende blauwizmirvergiiftigiag niet waargenomen Ook schynen chrondische vergifbigiingen niet voor te konten Eeai doodeilü t e massavergiftagina kwam 9 Nov 1918 voor na doorgaasimg van ba ntldoeai te Essen Herby was het luchten geheel onvoldoende Van de pecpsonien die des nachts m de ruimte sMepen sfaierveD er tien terwyfl vyf weer tot het teven terugigwbracht werden Püflmer raadt aan bü blauwauurveipgiiftismg nabriumthooisulfiaat als zwavedhóudjendie veirbindanig boe te dienen Hiy vond iiat wianneer men wibbe ratten met ndet te giroobe doch doodeüyk doeis cyaaodcali subcuitaan vergnflbiigrt de diereoi door 8 15 miniuben labea onderhuids gegeven thioöulfaat werdlen gered tetrwül oo3t na vergifltigiing der diwen met blauwmuingias Niai S O het herstel aanaienjl ük bespoedigt Voorts wordem eenige andere behandelingen beeproikQn welke in veirband met veirgoftiging door cyanideoi blauwTiuur is cyaaniwatersitof boeipasaiog kunnen vindlen ECONOMISCHE BERICHTEN Statistiek der Gem en Prov Financiën in Nederland Met een waarlyk niet alledaagsche vertraging is in de büdragen tot de Statistiek van Nederland verschenen de Statistiek der Gemeentelüke en Provinciale financiën over 1917 Allerlei mededeelingen die buitengewoon belangwekkend zouden zyn geweest indien zü een paar jaar vroeger waren gepubliceeni xooals die omtrent ontvangsten en uitgaven in verband met de Distributhtwet en de levensmiddelenvoorziening vormen thans zoo ouden kost dat het niet meer de moeite toont er veel uit over te nemen De publicatie heeft thana nog historische waarde Wy stippen er slechts uit aan dat de opbrengst der belastingen in bovengenoemd jaar bedroeg per hoofd der bevolking in het Ryk f 12 33 in Utrecht ƒ 20 31 in a Gravenhage ƒ 26 24 in Rottentem ƒ 16 91 en in Amsterdam ƒ 29 48 en dat de schuldenlast der gemeenten steeg tot ƒ 666 212 419 of ƒ 97 68 per inwoner Meer dan de helft hiervan kwam ten taate van de drie grootate gemeenten s Graveidutge ƒ 72 142 100 of ƒ 209 33 per inw j Rotteïxlam ƒ 141 789 792 of ƒ 283 46 per inw Amsterdam ƒ 187 831 700 of ƒ 293 03 per inwoner Op hetzelfde oogenblik was de schuldenlast van het Rijk ruim 1W 9 miüioen gulden Wat betreft de schulden blykt dat in 1917 tot een bedrag van pl m ƒ 4 120 000 leeningen voor diatributiekosten zyn gesloten of ƒ 0 61 per mwoner De netto kosten dar levensmiddelenvoorziening bedroegen p r hoofd der bevolking voor het Ryk fiA7 voor den Haag ƒ 2 52 voor Rottuduii S M en voor Amsterdam ƒ 3 08 flNANaEKUS BERICHTEN IntrdtUng van oud moM lUtftAona De Minister van Financiën brengt ter algemeene kennis dat de zilverbons van em gulden aangeduid in art I van het K B van 22 April 1916 als zilverbons van d aerate aoort ingetrokken worden op 1 filaart 1921 Deze zilverbons kannen alsnog tot en nwt 31 Maart 1921 ter inwisseling worden aangeboden aan de kantoren der betaalmeutert en van de tmtvangem der directe beUutlngen Met nadruk wordt er de aandacht op g veatigd dat alleen de zilverbons van ƒ 1 oud model worden ingetrokken zoodat de zilverbons van ƒ 1 van dmi nieuwra vorm die in 1920 voor het eerst warden uitgegeven evenals tot dusver In omloop blüven SCHEEPVAARTBERICHTEN Stv HU Nederland Roepatr iutr arr 11 Febr te Hult Kon WeatInd Maild Almelo arr 9 Pbr v Arica te Tocopilla Bacchus vertr 9 Febr v San Juan naar A dam Berenice vertr B Febr v New Yoik n Jacmel Haarlem vertr 9 Febr v Antofagasta n MexiU Hiea Hebe vertr 11 Febr v A dam n Paramaribo erope arr 10 Fdsr v West IndlK te Londen Oranje Nassau thoisr pass 8 Febr Flores HoUand Amerika lijo Calisto arr il Febr v Savannah te Rotterdam Rott Uoyd Garoet uitr pass S Febr Perim Kawi arr 6 Febr v R dam te Batavia Temate vertr 10 Febr v Hamburg n R dam SPORT VOETBAL Wedfltr dpnlgranjDa voor Zondag 13 Februari Wieisteilyke afideedinnQ Ie kliasse Uitrecht U V V iA uc Amsterdam V V A tBll uw Wit A F C JV 0 C Robberdtam Sparba J F C Haarlem Haarlem M V V Dan Haaig H B S HSmarbaen Qverwanniatil no Robberdam Feitenoord H J V S Amaterdlam D E C HQulck Dea Haiair A D 0 HR G H Schiedam S V V iR F C Wtormerveer W F C fl F C Hdlversum Gooi fStormvoffe Is 2e kOasoe B Bussum A W 4VeloX Zewt Zeist ereule 3e kftaaseE Gouda T O P G Vi W VBaardamwn V F O steeds Hooaw Rotteirdiam Sabuifkas Transvalia Scboonhov esi Schoonli ven S I O D Rieseorve 2e klusie D DeMt ConcowÜa II H B S UI Goudsche VoetJHÜ Bond Ie klae G S V Wowxfcm Olvmpia 3 Bcihoonhovwn 2 Goudh 2 r O P 2 12 uur Alplhen 2 Dode iPaven 2e klas A Alirihia oiida 8 2e kües B Conconliiaaik Viotnrfaan 1 uur 3e klas GK u epak 2 veolhuizen MxKiTdrecht Z Slnmmvottrimm 2 Woerden 2 Vdcboriaan 2 Boéefaaprm 3 Gouda 4 PREDIKBEURTEN ZondaK 13 Februari GOUDA Remonatr Kerk lOH u Mej M Eelman St Janskerk 10 u v m Ds Verheul 6 u ii m Ds M B Verkerk te Gouderak vac Deur Kleine Kerk 10 u v m D Bijl Jongelie denkerk Lutherache Kerk 10 u v m Ds Scliarten G u njn G Maan te Halmaheira N O I Soc de Réunie 6H u n m precies Rel Soc Verb De heer W Koenders te Utrecht WoenscUs Ift Febr St Janskerk 12 u njn Ds Verheul HawelUk Kleine Kark iü a Ds H H v Ameide te Riddeirkerk vac Deur Bijbellezing AMMEHSTOL Ned Herv Kerk 2 u n m Ds E v d Broek te Haastrecht BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 9H u v ni Da v d HeUden BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds P Glas Gebouw Salvatori 9 u v m en u n m Ds G A den Herto te Kethel Donderdag 17 Febr 7H u n m De e r L Man in t Veld Bidstond voor het gewas GOUDERAK HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da v d Broek Geref Ktlf 9H u v m en 6H u n m Leesdieost MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da Kniphuicen OUDEWATEB Ned Herv Kerk 9M u v m Ds Buiskool 6 u n m Da Hoek G r f Kerk 9H u v m en 6 u n m Ds de Bruin STOLWIJK Ned Herv Kerk lOH u v m Ds J Böi ger te Gouda Evangelismtiegebouw 9H u v m en ÜH n m Ds Lutejjn te Hasselt WADDINXVEEN Nad Herv Kerk 9H u v m Ds Steenbedi Doop 6 u n ni Ds Steenbeek Geref Keric 9H u v m en 6H u D m Da Wielenga Remonstr Kaak 10 u v m Da Fatter te den Haag ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 9U n v m Da Ktjne Lokaal a d Botte 6H u B m Ds Ktna m en Voor bef op II denr gehouden ezaaaen ilaagdca II pllns n Strenge ioepaaaiag an het Tienvingersysteem H E OE KOK KTROmilPLEia M De veiling vaa het Cafi STOORRUST oaat fliet door ala lUnde het j and iniaiddela ntt de hand verkocht 914 16 Notaria MONTUN Openbare Vrijwillige Verkooping wm wegena vertrek De Notaris J A MONTUN Gouda is voornemens om op MAANDAG 14 MAART 1921 des avonds ton 7 uur in het Hotel DE ZALM aldaar in ééne zitting publiek te veilen en t verkoopon Een goed onderhouden HEERENHUiS met ERF en TUIN a d van Beverninghlaan no 16 te GOUOA thans bewoond door Mevr de Wed Dr W P Weebers met riant uitzicht op hit Park bevattende beneden veeöbule 2 kamers en suite met sen keuken en drogen kelder étage vooron achterkamer kabinet en badkamer en boven bovenkamer dienstbodenkamer en zolder gas en waterleiding Te aanvaarden in eigen gebndk n betaling op 8 April aj Bealehtiglng 8 werkdagm vMr en op den dag van de veiling van dea voormiddag 10 tot 12 en dos namiddags van 2 tot 4 uur mite belet vrt gende bÜ bewoouiter Nadere inlichtingen ten kanton van Notaris MONTUN voornoemd er En op WOENSDAG APRIt 1921 des vóórmiddags ten 10 uur zal mede ten overstaan van Notaria MONTUN te GOUDA vóór het Toorachieven Paad a d van Beverninghlaan nr 16 aMaar publiek worden verkocht om contant geld De keurig onderhouden INBOEDEL vaa bedoeld hols 962 66 Daags tevoren te bezichtigen van des vóórmiddags 10 tol 12 en dea namiddag van 2 tot 4 nur Notaris J KOEMAN zal v MAANDAG 14 FEBRUARI 1 21 des avonds 7 uur in het café HET SCHAAKBORD aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar verkoopen No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorxien WINKEL EN WOONHUIS met ERF aan de Kuipentraat No 11 te Gouda Te aanvaarden by de betaling dcT kooppenningen No 2 Een W1NKELHUI8 EN ERF aan de Speldemakersateeg No 16 te Gouda Verhuurd bjj de week voor f i Nos 8 7 Vijf goed eodorhoadaa HIIZEN EN ËKVEN aan de Vorstmanstraat Nos 86 If 37 39 en 40 te Gouda Ieder verhuurd bjj de wede voor ƒ 2 60 Te bezichtigen volgens plaatselffk gebruik 670 U Nadere inlichtingen ten kanton van Notaris Koeman te Haastrecht