Goudsche Courant, maandag 14 februari 1921

No 14547 naar Cleef Emmerik of Bentheim dan niet meegerekend Dageraad Oh vent het is in Brussel zelcer heel wat drukker als in Rotterdam de stad is ook heel wat grooter Rotterdam lijkt het meeste op Antwerpen doordat het ook een havenstad en een handelsstad ia Brussel is geen handelsstad al is er natuuriyk toch heet veel handel Mijn harteluken dank voor je aardige versje je zult lyken dank voor je aardige versje Misschien wordt het wel eens in de krant gezet Voor lip volgende tteek RAADSELS Irusendinffen tot Dinsdagmuidai W uur Voor de Ouderen FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Bneeledi vaa MYRTU KEEO GeautoriewOTla Tertaiinsr Tea I P WBSSHUOTt H BOSSUM Vut de ruitjes zoo in dat de letters in de bovenste rij hetzelfde woord vormen als die in de eerste rij van boven naar beneden Het gevraagde woord is iets waar atle schoolkinderen zich gewoonlijk op verheu Op de Ie regel het bedoelde woord 2e den naam van een werelddeel 3e een soort papier 4e iets wat we op school noodig hebb 6e een familielid 6e een metaal 7e een voorzetsel 8e een klinker II Wat is kleiner dan een korrel Wat is kleiner dan een muis Wat is kleiner dan een snipper Wat is kleiner dui een pluis III Wat staat hier te lezen 21 NadiaA zj haar brieven had étxxpfféleaisa begon EÜ vooir te leaen maar onrustig en haastig heAigieen WiniSald niet ont ing HA r ataat iets over een man wien een etuTtje been uit xijn schede wwni genomen seide ü zal ik het voorlezen Hij schoot in lettertuken ain ieto geihad te hebben wBt hem frfuïtt U bent vanmwrgon schattepesMT antwoordde Wmfield ernstig waarop zU zenumachtnar begon te lachen Wat stoeit u7 vroeg hij u schijnt Mif niet te lijn Het is niet aardig van u tüt te aegsen 1 UIT vorige opraerkiBg GevateQ van wielen werd op den vreg VtAuMwd en dnar h n een afledddng welHoom was 9lnnd Winfiedd op om te men wat het was oe koort daar aan heeft iets uit het doir noodüg Neen aubwootdde xij mat ik heh niets uioodlig net ens U bent een buitenge woon meisje xei Hi u aanraden uiw portret te Haten maken De couranten souden h t graag iielAen Jlet portret v yn de ewdffe vToow die niwtB verlangt Dat sou in tien minuten een extra oplage poodig maken Ruth keek een oogmbilk naar hem en modde toot ïmx bUUen af Hti voelda Voor de Jongeren 1 Wie kan de ontbrekende letter in llen loodet we een bekend spreekwoord krijgen o tw ii t i b tl Waar ga je met je 70e jaar naar toel Wie kan uit onderstaande letters de naam van een dier vormen dat loowel inhet water als op het land levHit r i o k d k l o drijven der belastingen vereenvoadixing en xulnlger mrichtjng van openbare Ueuten bU vooHunir in overieg met da ambt naanorganiiatleB 10 Beverdaring van bat selfbeatuur In Ooaten Weat Indlï mdar handhavlpg vu de w mhoorigheid met het rjjk in Üuropa Verheffing van het Keestelük en maatschappelijk pei der Ittheemeche bevolking OntwlkkeUng der koloniale hulpbronnen uuonderheid ten behoeve van Indië aalf De tarwevoorrwleii dar regeerüig In de regeling welke door bet RUksgraanbureau getroffen was om de beschildjare voorraden regeeringatarwe onder de meelfabrikanten te distribueeren door hun 60 toe te wijzen van de vroeger Ban hen verkochte hoeveelheden is naar wii vernemen ala weer verandering gebracht Voor de afgeloopen week werd aan de fabrieken van rêgeeringawe lechta tarwe verstrekt toereikend voor het gemaal van twee dagen het voomemen la om de vol gelde wedt slechts de voor één dag b no i dlgde hoeveelheid tarwe uit te geven Wat daarna nog tal re teeren van de 40 000 t Ht negeeringstarvre welke volgens de dezer dagen van officJeale liJden verstrekte gegevens nog voor rekening vtn het Kijk ligt opgeslagen lal in openbare veiling worden verkocht De eierprOaen Naar aanleiding van het bericht waardoor de indruk wordt gewekt als zou de N U M voorbereidende maatregelen hebben genomen reap haar invloed hebben doen gelden voor intrekking der dlspenafttle we ke Jan J I voor den uitvoer van eieren werd verleend vestigt de directie der N U M er de aandacht op dat deze voorgtelting van zaken ten eenenmale onjuist Is Niet alleen strookt de mededeeling als zou de N U M naar de jongste eierenveüing een vertegenwoordiger hebben afgevaardigd niet N U M geen enkelen stap gedaan op welke wijse dan ook ten einde de vrijg v1ng van den uitvoer te doen herroepen Uit den aard der zaak behoort het uitvaardigen en het intrekken van uitvoerverboden niet tot de competentie van de N U M QK MBNGDE BE RICHTEN De noonlaaak te Volendan De 80 jarige Elisabeth Hering Laaalle die Dondedag door de Haarlemache rechtbank veroordeeld werd tot 12 jaar gevangëniaatraf wegens doodslag op haar 6 iarlg sUefdoehtertJe Dorothea te Volendam heeft I kd nUffn dit in de gevangenis te Haai lam aeifuMord gepleegd door ophanging SiBltiag van Trianon Naar da firma Ferwerda en Tiemaa ou mededeelt heeft zü besloten onder de heeraehende omatandi eden de exploitatie van Trianon te Amsterdam niet verder voort te xatteii Het tabllaaement wordt gesloten Ryke Umlenegm I eier dagen ia te New York de geechi ctenis van een teleurstelling an het licht i KINDERCOURANT II NAUBUK VEBBODEN tArt Ib Autaunwat AAN U £ JEUGD Nu kom ik eend een keertje b j Jullie bedelen en met oiieen by de kinderen die me eKSitl acnruvén maar by atle kinderen cue uu e kiuot lezen en eigenlek heb ik Juiiie aiieen maar noodig om m n voor Sititmk t xun bïi je midera iiE Mu juiue eoiB vertellen waarvoor Ik Jullie uiup kom vragen iiouaiB juiue wel weet zün er in Rusland iu fl aiiud allerlei binnes andsehe oorlogen en nu E n eenige weken geleden een paar duidend raensctien uit hun land gevlucht en op Hcnepen terecht gekomen die nog geen piaats uouen voor de helft der vluchtelin gen toch moesten zy er allen geherbergd wuiden en hoe dat aiies nu precies in elkaar Eit weet ik met ik weet alleen dat d e duizeiiuen viuchteungen uit de Kruu gebrek heuüw aan alles Kleeding schoeisel voedsel Honderden kinderen zoo oud als Jullie vragen hun moeder dag aan dag tevergeefs om wat melk en een stuk brood honderden kleuters verkleumen m hun haveiooze vuile kleertjes Kn wü zetten deze week nu het zoo koud is geworden onze kitiag nog eens extra hoog op moeder knoupt jutiie mantel nog eens flink dicht en trekv juUie de mutti over de ooren Ala jullie blazende van de kou thuis komt trek je gauw je stoel by het vuur of aan de gezeiiige tatel in het verwarmde vertrek en moe ler achenkt jullie een lekker kopje thee n na 10 minuten ben je de kou daar bulten vergpten en bereiken vanuit de keuken allerlei lekkere geuren Je neus en wordt Je een smakelyk maal voorspeld Wat e ai verschil l enk jullie daar eens heel even over na Doe het eens om mij een plezier te doen en praat er eens met moeder over misschien kun Jullie met de hulp van moeder ook die kinderen en die arme menschen helpen Het Nederlandsche Roode Kruis Jullie hebt daar allen wet van gehoord dat is de vereeniging die ook doktoren en verpleegeters naar de slagvelden stuurt heeft nu het plan gemaakt om die arme Krim vluchteling n t helpen Maar aan geld hebben die menschen niets Ze kunnen op dat schip toch niets koopen Ze moeten dus geholpeit worden met kleeren en voedsel Het Roode Kruis heeft ook hier in Gouda een afdeeting en deze heeft nu besloten om die kleeren en schoenen en blikjes melk door de vriendelüke hulp van de Goudsche Padvinders te verzamelen Nu zou ik met Jullie hulp die vluchtalingen ook zoo graag wat willen helpen ea daarom vraag ik jullie dit Spreek er eens enmtip met moeder over dat je ook zoo graag helpen wilt en dat JU of je zusje of broertje of vader of moeder stellig nog wel een stuk oude kleeren hebt hugttt of en pMu oude aebotam troon vekoono M eeo rrt eehiirmoote haovo g d hMft bereód De guechiedenia vond baar oonproog ia da bedceBteada T n de VW1W ebtireaoote tca het Blacfcfcoffer nn haar Uaten üe luruidaaterabediendA it welke bekenteoie ongeveer bevatte dat ignen ankel v i de elf kindereo die sij haar man bad eschonJceti syn engen wias Zü had ze ahe JratiroUcen van een C cbt voor vondeneen en dat nwder dat baar echtgenoot er ook maar ieto van muttkt bad Op NJeuwJaandac gmf to vrouw weer voor van een dirieJing te cijn baraUea Vier jaar g leden had ze eeoa een tweeling Jiet lev n g sc unkea Zqj veridaaide dat haar vreemde handetw i uxtduitend H 6 TOoitvedBocnen uU haar fpnMte Liefde Twnr ktodaKn an daar haar ei n buweMJk küideBioos wae gieblevesL bad sij op deoe w ze en rijke ldndersm a oon riek been Wtftea te rargum Om tbe tars en uitsjaan over t algeftuen eeef ik aiete verkUank xU daoer dagen AUean om kinderea goet ik Zy KÜu het Toomaamfit in mijn leren MiAB Swstfi BOD beet deac kindarrrleadiiD is thans 52 J r en aoodtoenife ia het niet te venRuideren dat de gAoori v n baar drieding in medische knagen veed beLaneabedJing w kK e hetgeen tot de aaXbalLmg van ha ar gelhedm beeft geJeid ïiaar man wea noodra bii van dit grapje vernam JBc aai aUe kinderen weer oetjëa terugïrtiuren mat de plaats w ar xü randaan zijn gekotnini h A is een scliandeliJk bedrog on ik wti ae ndet laoBer hebben Mear txm Soutih gflónüochte en ceide G aoof hem nieit h j zaa se wel adopteeren J at ken je be rijipen amtnmordlde haar eclttgenoot a moeten er uit Het BchOnt emmiBl dat MJ ten slotte toch 34jn goede ba t beeft laiben apnken wmnt eenjge dbg n later dee lde ziJn vrouw mede dat er een soort comprxxmis wns ffefiloten violgienfi hetwelk de drielang neer d pQaats van heikmnet aal womd i teru gexoaden terwiijl de andere kinderen geadopteerd wtorden AGENDA 13 Februari 8 uur Nieuwe Schouwburg Noord Nederl Tooneelgezelechap 14 Februari 8 uur Kamer I Soe De Bé unle Huiehoudelijke vergadering AU Gouda HjJ van NUverheid Februari 8 uur Gebouw Bouw en Woningtoeilcht Ondentandiconuniaaie Ai meaxorg Pebr 8 uur Beatuunikamer Remon itrantacbe Kerk Praktliche Idealisten AiKiciatie Beteeld venoeken wü gerageld tijd ntededeeUnir te mona ontraagen van ver t odieringen ooneerten vermakelHUiedeo moeder eens me naar den zolder 4k wed dat er iets gevangen wordt En dan kljk je spaarpot eens na Zouden er niet twee kwartjes uitgegeven kunnen worden voor een blikje melk Ga het dan zelf koopen wat een genot voor zoo n arm klein kindje daar op dat schip een heel blikje waarvan 2 L melk gemaakt kan worden En dan verwacht ik volgende week al m n krantenvriendinnen en vrienden met een pakje bü me Ik wou dat de bet niet stil stond En behalve de m jn bekende krantenkinderen zou ik ook ïoo graag andere kinderen verwachten die wel elke week de krant lezen maar nog geen lust voelen mee opgenomen te worden in na gezellig vrlendoikringetje Ik zou zoo graag willen dat alle kinderen die de krant lazen me nu eens hielpen de zware taak van de SecreUresse van het Roode Kruis te verlichten Zou het niet heerlijk zyn als ik dan volgende week Zaterdag met volle manden naar haar toe kon gaan en vol trotsch kon zeggen Ziet u eens zóó helpen nu m ij n Goudsche Vrienden en vriendinnen 4iet Roode Kruis Toe gun juUie me nu eens dat groote genoegen dat ik heel erg trotsch kan zijn op mijn kringetje en op hen die wcdcelyks lezen wat ik m n kinder vertel Misschien willen ook de ouderen die de Kinderkrant zoo graag lezen zooals me vaak verteld wordt me nu ook eens een keer helpen voor dit goede doel Ook de pakketten van volwassenen zuUen me zeer welkom zjjn Toe laat ik niet om niet vragen de vluchtelingen hebben onze hulp zoo noodig Helpt allen die in staat zijt te helpen Allen weten mUn adres wel niet waar Crabethstraat 5 Brengt daar dan vóór volgende week Zaterdag vele pakketten met het gevraagde Elsje zal u dan de deur open doen en u danken uit naam van de vluchtelingen en van de afd Gouda van het Ned Roode Krtds Brengt uw pakje zoo vlug mogelük een week duurt lang en van uitstel mocht eens afstel komen CORRESPONDENTIE Wild vogel Als ik je briefje gelezen had voordat ik Je vanavond even spnüc had ik je zeker even verteld dat ik het heusch zoo kwaad niet bedoeld heb als Je het opneemt Je practische redenen geven natuurlek den doorslag maar toch biyf ik het januner vinden Vondt je Dickie niet schattig En heb je je Maandagavond geamuseerd of vindt Je het net zoo vreesl k als R Ik kan nft baar gevoelens indenken üc maakte eens in m n leven zooiets mee en vond het vreeselijk Pimpernel Jammer maar niets aan te doen volgende week heb ik geen gelegenheid ik zal wel eens verzinnen Hoe ben je op t idee gekomen van zoo n pak ik kan me niet voorstellen hoe dat er uit moet zien Jammer dat je geen pr s kreeg met zoo n origineel costuum Je hebt tang genoeg gefuifd zeg t Verwonderd me niets dat Je nog slaap had Zondagskindje Onze tuin let er zoo vreeseiyk uH dat de Wnderw er o mogelljk kuMMa spelen dat is allenual Beppo s aelMld ea Iwt Is zoo akelig dat htt ADVEETENTIëN Mevronw CLEYNDERT Schalk Stolwgkenlui H 20 VFAAGT voor direot 909 12 een Noodhulp of Werkmeisje liefat ala dacmeilje Zich te vervoegen n 1 aar namiddag Mavronv JONKER MüiiiE Crabethitraat 3 VBAAQT een flioke Dieflstbode of oodhulp 8K10 TK KOOP Een solide gebouwd Heerenhuis In btt van BerganUztndoorn Park Te bevragen bg W BOKHOVEN Gonda 860 14 TE HUtR aangeboden GeiegbilNrie Zit ia Slupkiimr op netten stand Br fr onder No 920 Bureau Goadsobe Conrant Markt 31 10 Wie helpt het Bestuur der Afd Gouda van het Nederl Roode Kruis aan HZ oud of nieu om de ontzettende nood onder de Krim vluchtelingen te helpen lenigen 916 19 De Padvinders zullen het gaarne heden komen jhalen Vraagt ZAAL s Heerlijke Siroop wa felen MARKT 32 Telefoon 216 wel n ets z l héïpen om hem tegen den zomer op te knappe want die hond loopt en krabbelt toch alles omver Neen hoor wa kunnen hie gelukkig bleven wonen Elsje vindt dat zoo heerlyk want zegt ze anders moest ik ilm al m n vriendinnen Ik ken dat nieuwe spelletje niet kom het Elsje maar eens gauw leeren graag Kruidje roe r m e n iet Ik vind meisje dat je zoo keurig gaat schreven Jammer dat Je nog al eens een taalfoutmaakt Let daar eens op en vraaganders eens of D je briefjes nakykt Nu niet boos worden dat ik dit zeg ik zeg het heusch om je te helpen Die twee laatste boeken die je noemt ken ik niet Wat zal moeder het rustig hebben nu Jjj zoo aan t lezen bent Indiaan Ik weet het zelf niet b oildervinding hoor van orgel en piano maar het is me wel eens door muziekmenschen verteld Neen ik heb mej E nog nooit gehoord Als ik naar de kerk ga ga ik bft iemand anders dat begrip je wel en als ik daar niet naar de keric ga is t alleen omdat het dienstmeisje uit is en ik m n kleuters moet ve orgen Hoe is het met B Bij jullie is ook altijd wati t Zou ellendig xUn als t bronchitis was dat duurt zoo lang en komt zoo vaak terug A s t e r Nu had ik Je vorige week in de krant willen bedanken voor je vriendelijke welkomthuis briefkaart maar daar was ik Je schuitnaam vergeten en hoe ik ook dacht ik kon er niet meer opkomen Etsje zal het heel prettig vinden om nog eens bij je te spelen als je een volgenden keer hier komt moet Jullie maar dadeiyk beginnen met thee schenken B 1 a u w o o g Ja t was erg jammer dat Elsje niet Van de partü kon zün Maar lea gaat niet tegelijk hè Ja hoor Elsje heeft me allerlei verhalen gedaan over Broer ik zeg altijd dat onze Dickie op hem lijkt Alteen in t donker wat hü licht heeft en dat ze béiden even ondeugend uit hun oogen kijken Je moet eens aan Oma vragen wanneer ik eens komen mag met Dickie Oma heeft haar ip zoo langen tijd niet gezien Maar op het nette visit uur slaapt ze juist het is dus echt een overwipje Zou Zondagmorgen schikken om ongeveer half 12 Kom jii t din even zeggen t Was jammer dat je vanmiddag niet kwam spelen Elsje had zoo n mooi plan klaar en ze had het zoo gezellig gemaakt Je bent toch niet ziek Dank je voor je raadsels Blonde Krullebol Ja je gaat al veel beter schrijven maar Je moet vooral eens goed er op letten dat je je leesteekens onder aan den regel zet en Je komma s en punten niet maar ergens laat zweven Dat je ZonneschÜntje heel alleen las vind ik heusch heel knap voor zoo n kleine peuter Is Corrie weer beter Elsje en Dickie gaan om 7 uur naar bed Maar Dickie slaapt ook nog eerst van half 5 tot 6 uur Meidoorn Wat Hep jü Zondagmorte slungelen Wist je niet wat je mettyd doen moest Broer zal wel blij zün met ioo D mooie zakdoek door zijn zusje geborduurd Ik heb nog nooit van die venmiging gehoord Ze heeft MB iJziff kMda dmuu vLd Ik Wil je JE ADRES on prima Iste klas geschoren en geknipt te worden Is b j J KlIJ Gediplomeerd Kapper DUBBELE BUURT 8 GOUDA Aksiismsitsa Mr ksert f msaiid Onlsmsttlng door lyiol Bidlsaisi ook aan huls 577 40 Parfumeriën en Toiletartikelen BIOSCOOP OOUDA VOORUIT U k de MOOEimE IMSON U w t wtl bij bia a wei bi decfll Eo toch hebt U Seea flauw beMf ven wel hij deee week pretleeit ia De Koning van den Afgrond E arfelHllMda waiituraaramaa la Idaeliogaii Deze week mmt oiemud ooxe vooritelliatfen verzuinieD In dexe OTerw ldiCeiid boeieode film kaa mee i n wat eea oibioed iportmaa en iirachtmenich door j ren ediild e oefcaln bereiken kan In dne film werken mede de bekende Kleina Pak en aijo broertje Piboafceen verder de BoM a arl aovobatea die aeo de troep van 8imaon verboadeo xijn Een film ilf dese heeft U not nooit eilen 935 50 rixplloatl elUI ES RKNË Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon ÏMANMrruCEÏlQNB vader hartelijk danken voor het boek Ik biadeide het even door en igkt het me heel mooi en aeker de moeite waard het aanüa tig te bekaken i heeroosje Nee maar zeg je kunt wel een haarlmten winkeltje opzetten wai ben JU verwend Natuurlyk vinden JuUie het wel heel erg leuk woveet uren vr te hebben al ia de oorzaak minder prettig Ik hoop dat je een mooi rapport zuit hebben ik geioof dat het wel mee zal vallen is t met I Zwartje Wat jammer dat de brief werd vergeten maar we vergeten allemaal wel eens wat dus M ook Maar meisje waar zouden de mazelen al die 7 pond heen gebracht hebben Eet maar fimlc en heel veel melk drinken Jij kent dus zeker wel een aardig mondje Duitsch als Je den heelen zomer met een Duitsch meisje hebt gepraat Ja ik beloof je zeker dat ik in het voorjaar kom misschien wel over niet al te langen tijd Ik heb al een datum in myn hootd maar durf niets vooruit beloven Het beste met je wordt maar gauw flink en sterk Gootje Nee maar zoo n lange brief had ik niet verwacht na mijn bezoek Kleine ondeugd ben Je toch Hare Majesteit de Zieke hoort Maar je bent toch lief Je hebt groot gelijk hoor ik zou den dokter toch met gelooven at vertelde hij nog zooveel kwaad van je want hij gelooft het immers zelf niet want ondeugende kinderen verwen je niet zoo met mooie tulpen wat zeg Jij Oh wat heb Jij goeie ooren maar Je moet ook eens Oost Indisch doof zijn Ik weet veel maar ik zeg lekker niks zou Elsje zeggen Wat een allerleukste ansichten waren dat Elsje bedankt je er hartelijk voor we hebben zoo gelachen t sloeg zoo mooi op iets wat Els vorige week tegen het dienstmeisje zei ik zat het Je eens vertellen dui moet je me maar helpen onthouden Dickie wordt toch zoo n schatje ze krijgt zulk leuk haar en zulke ondeugende oogen Dag kindje t beste er mee hoort ten ont Xb houd Middelpuntje Ik wist heel niet dat je jarig was nog hartelijk geluk gewenscht Wat een mooi cadeau heb je gehad dat is zoo veel aardiger als van ieder een kleinigheid Wat zon t pnsttig voor je zijn als je armband gemaakt kon worden Je hebt een heel goeden verjaardag gehad hoor Marietje Nou of je me biy gemaakt hebt met je mooie bos katjes Ze staan zoo mooi in een gemberpot op miJn oude bruine kastje Als Je t zag teekende je t vast uit Ik heb ze nog eens in t water gezetom iets verder te laten uitkomen dan hou ik ze droog en hoop er heet lang plezier van te hebben Zeg hoe is het mogelijk dat tante L tiJd heeft voor zalke werkjes zij is toch de moeder van dat grappige nichtje Volgende week heb ik niet veel tijd daarna mtvang Oc C graag op een middag J a n V d L Nee dat kan ik me nu wd ooratellen dat je niet veel weet tevertelan Heb je al katjes gezien in H Bij Go zag ik ze niet Ben Je al weer zwaardor geworden Nelly Wat een prettige geheimen hebben wü samen hè Ik ben een keer of 4 uur twt baitenlud gewMft fietitoditj i 59e Jaargang Maandag 14 Februari 1921 GOUDSCHE GOIRAW iTie cx w s eXL ak ca v exteaa tie felsLd rroor GtotxcLsl © 3D Oxrxstxe ycexi VERSCHUNT DAGELUKS J BKHALVK ZON KiN FEESTDAGEN t 4 regels 2 0i elke ng I menr t M INGEZONDEN MEDEDEBUNGBNi Op de Toorpagina M hooger Oewona adreitantlb en talgaionden me edeelingan b j contract tot seer gendl eeerdsM prtfa Gioeta letters ea randen worden betekend naar plaatsruimte Adrertentlin famaan wontaa ingesoaden doer tassckenkanat na sellade Beekhaa4elana AdTartvtlekaraaax ea eaaa Agentea ABONNEMENTSPBUS per kwartaal ƒ 2 2e per week 17 eeat mat Zoada blad per kwartaal ƒ 2 90 per week 23 cent otreral waar de beeotiinf per looper caa ledt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad 8 40 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bnraaa Harkl 11 OOWDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRUSi Uit Gouda en omstreken behoorsnde tot den b Rlkrtaf 1 i regels ƒ 1 30 dke regel meer fOJlS Van buiten Gouda en den beiergkringi 1 t regels ƒ IM elke regel meer ƒ OJB AdnrtentiBn in bet Zatardafnuamer M bijslag op den prijs nxmmx HARSll 31 GOVDAj Admintetratie T iof Intcre m J i M I I U ILL iii ti jl Redactie Telef Interc 54S geren am FWwmI h t Mobod van ËtiR laiad OW te brengen Br wiordt gef isAwd dat Sngelaod etaagie tegenpwatatde v n FeiaoeJ verwachten Ml nomeilijk fet Kü z n invloed ajs Jieder van dan Islam aal aanwenden om de Arabieren aan de i e van EhweJand IKOEZONDEN MEDEDË£LINGEN Konstantinopel en Angora te breiiig n wmardoor scheuring m den da euw het hooUd Engeland een om in Acië met biétm Uihmmdbe vaat M oiMÉricen Dit steunpunt kunnea Huccea te kuoBen De Oriekem die woiomea de belangen ovftr de NwbkHiaUAten 1 behaitiffen hebben Bldi naar Stefiam lt Konatantmop vemeamt toeccanuM tot en nieuw offensieif Z io reeds m T rk nmnRaactle besonoMi De i egeeringen van den Sultan en Kemal Pasja werken samen H t gemeenschappelijke ontwerp Engetónd s Oostersch program Beleren en de rijksregeering De houding der sociaal democraten Bekende Duitschers over de flnancieele eischen Hoeveel belasting Iwtaaldwordt Interview met ex keizer Wilhelm De Sinn Fdiiers aan twerk Sm ts overwinning ONS OVERZICHT Bitanitnnapel Se Ibilcije aal de intsqgealaieerde controile aanrvaatden orer Dardbnellen om het open mUwr te wwtrtwirgen op vooTvmaxde dat AttMfte vartegenw OOTi dl wonft in de oommiMlft rux ccntpoJe als wMirisMig tegen Brttsflh knpedailiame 3e de Ottomaanaclw aouvercdnitedt over Klecm Auë Smyrna Oerfa n Aitntab welke laatste plaat na een bele van 11 maanden nlch BéaiSmréa bui de ranflehen heeft oveg g efeven 4c tn Uffgoive ven het grootste dtoel van Ifcmeië aan Turtctje met inffaegrip vwn Adrianope doch udtffezonderd dto Bulflaomche haven aan den Sgeïsohe Zee 5e voUedïffe wa rborgien vx or die Purfcedie nrindeitaedw dei ijfcc waairtiopgen agn vaetgolegd in alfe vredasivedPdmgeca beiuUve in het TuirkBche 6e finanejeede hfulp van de aUde der GeaOilieeiFdlen om de Ibidcsdie reveeijng te reorgianiiiieefPen Qp de a s conferentie te Londen dde vandbag over acht dboen begütt m1 de geheeile poJitiek in Oosten ba pnpkan wKmlen Bdttanoië sipeedt thans open kaart en heeft veiridaani mat het naetreeft In een nota wedke ndet aen d pent is vedrstre t maar dfte in officiaele ktingea groote beroering heeft tewee ebrocht heeft naar het HollondBch Ndeuwsbureau vemeenvt Lloyid George medegedeeld dat GxootBi ttannië besloten beeft onmiddMLijk het mandaat o ver Meeoi otBniJë op te geven en een volksstemmung te faiten houden waarbij aan de Ao ahuKibe bevolUng 2ia worden toegestaan te stemmen voor voltaomen onafhankelijlkJheid met anifl Feleoel als kedaer De groote beibeekeous van dit bericM U rt n aUeen in h t feat dat Feisod een der b 6terste vijandien van Frankrijk ia en ongetwijfeld sUn uiterste beat aal doen om een eind te maken aan de Fraosche besetting in Syrië maar ook in het feit dat F soét gebosen wiettl tot jasüHbaixm leider van den IsJsm op het congres dat op lË Januari te Swas giehouden is Qp dit congres wwren verte enwoon gers aanweEig v an de beiudera van den Islam over de gefliede wereJd Tuifloen Indiüra inwoners van Afiganifltan en KoerdNm Ï Wbt Feasoeü niet aanweme waa is aan tün broeder Enur Aihdoeiliah de opAmeht g e kaar vachten daarbuiten zuillen ze naar t mviaanl grijipen om eilkaiair te Terdediigen legt een Japansch spreekwoord en vrij overgezet m t Nederlandtech en wat ruim opgevEit kan men z gigten diat invee partijeni kunnen hdUbelen UMveel als ze vni kii anneer db nood aan den man komt verdeóifsen ze eJfcaar a bedainig n waaneer daarmee haar eag n belangien tevens jAin gediwwt Een merkwaarddfr staailtje daar van doett z h op t oogeniblik In t Oosten voor Men Wieett hoe die re eerüivï n te Konstantinopieil en te Anffiora met elkaar överfioftp liiggen Te Kow antinopel aeitedt de Sultan voJigerys begrippen van den bui tenaitaafidier en ook TOiligen s dü nis eigen rneenang vefftageoairoord hij dus hèt TurltBcbe bewoiwt Nee zei Kema4 Pasja het hocxfd der N aitiioltadasite n de reseerin il te Angora geaeteld Je nfia wel in KonFtaabinopel fcdyvwi mdta je het re ieten der politieke aamgieleisreinbedien maar aan mii overlaat I e Sultan aond dlaarop een varieriyike vermaning maiair den dKwalenden aican eai v ees hem er op dlat de einftemte nvie een uitaioodigiing naar Asigara had geissondien vooo die Loodeneche eovtmeaaSit We4ke echter nicft insloot dat dlaair twee Tuïfksche delegaties zouden worden ojutrangwn Het benoemen van afijevaardfifftÈen moest dus maar aian de Porte wiorden overgelaten Het la nu in dte lijn dat en flelle ruzde aou volgen over TurkiJe s vertegenwoonkig iitiir te Londen niets ia echter minder waar Beide partijen hebben al heel £ iauw ingezien d at alleen m t eendrachtige samenwerkuiig iets te bereulken is bij tien gremeeniscliappe iiloen tegenstander de enten e zoodlat Kemal Pasja ea dte SuHan OTereenhvrntneffi dat hun raspectieve afvflaijidiijgang en zich te Londen zouden vereendffön tot één deleigiatiie Aangezaen deze vereeniganf niets sou Üeteelken n wanneer de leden niet hetzeilfde dtoel niastreefden 13 ook een ovetreenkomai getroffen inizake df te stellen eischen Te Londen heeft men vwMomen dat he ontwerp t welk tot pwfcdalaff aai dienen voor de bespre kiD en aJdaar en dat de THiriosche deflegtatie aan de gieai ioerden naJ vooirletggeti de volgende punten omvat Ie handhavinig van de Ottomaansche Bouveieiniteiit in die DBrdaneSJen en Kon mch hebben entente tegen laa BirtaeliUe wnhtteMl fwi umeaverldmt ia tcmeeoBcJiaiPfielUk ffaraar hebben we wrowger is hierop Beede fowesett m I iit chleaui Wfleng llocneaii waer Beteren hoewel tieffen z n zto lich ge kt beeitt voor d wanachen de Ei lQBix3 eritif om 1 eoeclhéii deir entente keitraftende de ontwwpenme in te wiliwen Zoo althens luiden de vo yil0o page berichten Heit entmoond diftt Munohen op de kraohtiffe aenmaniiiir uit Besiun ffeceveu heeft i offidMd neff naet bekend en TermoetMük auttlien v ook nint in c n ffeheel te hooren IcrUvan Gdeteien went het Doitschluid i hooMetad veowadvt dMli de Bei e re0e Ring heeft den wenaA ffeuit dat het kjis verlrouwaliik aal Mtdn iNKhoniin Redenen van buLteoLaadecbAn poiitieiten Band beMien d Beterache regearmg se dwongen aldus te handelen maar het Berliner Taceblatt vermoedt dat ook Unn n Itindkche poliibieke redenen hier een rol e Ien Voljpena de Munohener Au burfrer Zeitunv aw miniater eAideat von Koihi op de confereoitiie der naniater fireBidenten te Berlijn yeweMo hebben op de oiunoKeaüliiheed voor Beieren tot de oatwapemnff der faungemaeihit over te 0aan daar deae aheoiuut neodtaukeüijilc voor de bescherming vsn het land aijn Hij hennuerde aen de politieke aamenattefllinff van Bewren dat uit oratelbare dtoc pen en ifebuchten beetaat en waar de mjadaden op het p9atte land teede talrijker worden De politie is veel te Bwnk om ej te en in te flgaen en dkiarom id de zelilvienlIedüpinciwrganiBatie van de bevolSdnv oomisboar Von Kahr sou kalm en aakelük hebben gesproloen De Bociaaldcmocratósohe nBnóateripreaident prot teerdle teven at n woorden Het wbb boveodden voomamelijk ook de keneeiier Fehrenhach die tegen de opvatfeiiv van d fi Beierschen numeter tprenident sprak Twee broeders mnvsn in huis met el De oscK olweer oRg slayerv Dan geeF ik JK meer aan den ble ker Tjiui wa hen met vnWgUTSëp wgÊÊammm Veinig koeten i HfT H Weinig moeite ITj B C I Veinig ilijtüge u3 I CtljEVER S ZEEPfW VlMROIMWH WJM Tencevol van de runkoeirjtfre veivadelunff van den Baiersch laandcJaig waeina het tot een tameJijk heftwe dliacussie kwam tusschen de onaAtankelijke socialisten en de reKeenn over £ bekende raterpdlatie van eeirstg noemdBn heeft deie pfiity maar de Preühetó uit Munchen verneemt besloten tot een ofuroep waarin zü de receeruv een scherpen strijd aankondigt en op aanaluitonff v a dia ffeheele arb ider evolku van DuitachlUid aanda infOt om het de Beuirache regteeriniK ononweilyk te madoen in den tegienwoordijiea ïoedtand de eenig nnogBltfke politiek welke het ruk voijren vni te hindeff en De mimatermad h eft auDersuds besloten te ffedogeneo ttjd uch o ver dan aJffen eenen toesrtand u te spreken De hftag e belangeteUinig voor de ontwa MaungBkwestae beperkt ffl£h tot Bejeren en de ooetelüke renagobieden Over t al gbmeen intweaseen litien alch lereadiN r voor de financteele vnagatuklDeQ Volgens aommife berichten sou de Duitsche delegate eon schadeverffoedinff van 7500 nuÜKJen p st of 150 mJliard ra rk n DondiT Interest aajÜHedvn maAr de Kik Ifelsche pers gelooft met dat hat tegei voorstel waarvan de Duntitche Mijlen pniloem iietreffende het aanbod van een HihiulevLxr Boedkng van £ 7 00 mdlUoen over diurtiff jaar in ernst dooO de Dultscheni te Londjen ter qrraike gebracht kan wer Oen Het bedong is tets meer hkn de haift vun hetgwen de Geallieerden eischen VerBchÜllende uktlatunsen van beurende Duitechers ve tLigen den indrujc ciM de verspreiders van bedoelde berichtwi het ni t aoower nus hebben Pvot Schikkdnv beiwkent in het BefUner ToBieötatt dat bij en betalln van as millaard gnudmark per jaar aan de Sn tegen een boomwoptel en voegide er m de Ibtterste selfbeschulditfing aan toe ben een Xova vréV ititten antmoofdde Kuttt met Ueftaltitfe vertefrenhetd beot heel aardig Nu EuUen wij de counuit weer gaan leoen Hlu wendkie een koDifUachtt e belan rBteMinf voor m de mairlctLïMrichten maar cijn gedachten dwaalden af zeker had er naets ïfere lounnen gebeuren Het leek hem alsof een bloemknop die hij langen tijd met een eroot reizangen had godegesla ren ptotseimc door een ruwe hand mm opengeruirt Toen hy dtai aenton keer de 004pen van Rnth met de toppen ijner Indien z q het wist bet zij het nJert merken Raar wanden g oeid i nojf maar haar neergeelagen oogieden warwi ro on haar stem had dan h derea klank verloren maeir k las snel aowiar opmerking achtereen diw r totttet de voorraad nieuiws heriditM ujtcefMit mis Toen begon zü het de adh wrtemties beivraesd voor het nde v Hi haar taak en vergwefa nsar meor oounoben verisnceiid Haar hart vas nwt een b vo I van weelde vervuld dat i niet onder woorden durfde bdenffea Jiiu ia be g s R lei h l op oene Jk tot er hoesenaamd gwen b ai Ju hoe men aomerhawtachoenen moet sehoomnakwa Ht had u teta woAen a aea toen ik atraks kwam ik moet nu eff Ruth i hait klopte otmiMt Jm antwoonUe lij tunrig aÜ haar aijTMi atvn mti haAenda Jk ga voor eao isefc imC ik raoat nQn oovarta o aMlBin en eaniffe aadsve Mafm refrfté tk aaJ wc r auw tarac t n Huwotet waa JiuUi lieve huO met aool Ben nieuw gevoeH vsn teedeiteid deed hem b na vengietea imt hij Troqrer overpeinsd had D miniten die Tolsiden Khenen uren toen hief Ruth eéndeUJk haar hoofd op en beproefde e tünlacken U nodt mij aker heel Underaekt selde U tenrifl lij haar betmaad elaat mer vieftAnf J Ben lad hü Initaf Daniiia lewde hij met een ffeerael alsof er een prop in zijn keel ut rijn hand op haar sdwoder Doe dat niet lei a rofldoend terwdl a4l aeh van hem aflvenddie dnt t mt iti Miden was al erg genoenT De kntate worden eindigden in een snik ea ireheel temeerRe8l en begpn hij op ea neer te loopen Eauekinsp nA hem liets in JQc kom dKMiJk tenw ei hü Iben hü tecu cnn had hij een bukken bak in d hand gevtdd nwt fnech water Huil niet meer smeekte hü ladit 4k lal uw euoht betten Bntli leunde eekterover tecen d boom n hü knielde naaet haar A dat doet me foedT iet HÜ danUbaar toen lü lün sakdoek en lün koele hand ov haar brandende oa en voelde Na b rt i tüd wm sü msr knln otaehoon haar bent naH befti op ea neer int Aavn Ueii TOUwtK WJ Je bent loe seoewnelitic ala het maar kan Krek het je met ko aan Denk maar dtt bat iemand aa dre het naet was J ie niet M was vroac Kutli onsetaildic WMEeid Ueunle tet aan ds wnrMa van alJn haar en iarp dan faUUsen liakT rean ± Wat v mt leiden atanelds kü aiet wetend at Ui iri O vnt dunk H Hc imI u miaaen ei iq om iota Ie xeg gen Toen befrreerp m hit weg ganv om haar van het eldemmeade van itin esalschap te bevrijdMn m scorende hem in stilte T voor Wanneer veltrwkt u vro kIJ Vanm ldl c ik veriaw er niettf naar maar het ie beter dat tk het tmiar d l lijk doe kaa Ik Mts voor u in de ateft doen pN en dank u m behoeften ujii naaar wMinoc en op het ooffeobUk heb ik ueta r mx Sk keht dat vrouwen alttjd atukk tof hadden wuub i oamMktallU iets paastitvh eeaocht moeai wordhn Daar heeft u ak r w l ent ieta grappig over gtüseiiXVYta is het niet rraav Kuth Zoo is het juffiwiw TbAnie i V r acht dat ik het aoc aas ml caoa i doen HtL een pooaja warm lU ffiar l I Uar op dreef maar toch wws aillea dcTfa want beiden voeklen xü dat Mt bi bbelemmerde Hil liep met hmx tamtg aaar bet bai en voor den fcweedeA keer ken d r kmm ïlepMjr naar buiten om de vsrAoda t liegen Adieu uffK w Tliome sei hij Adieu miji eer Winlield Dat was alles maar Buth keek hem aan met een onuitgtedpro tcen yrav m haar oofen en h kea haar recht m di ooffen Moder ean oogientóJ ij n Wilt af e wwdea Z wist dUvt heel spoecNr aou t ruck eraa n y baoreep xün atwoord Wordt varrolipd zjch met irecht op liJm gemak en stond op het punt nog iete te eggen to de dii pe baastem van Joe weedt ook Goedte dag Oodc goeden dagf kJonk HepseyV hoogte stem uit den tuin 4fób je iieta noodds vwuktag Br volgde een korte üOitm dur ii p Jee weer epwïyl Wat ie er 4 oni hier Htp J m Je nkoet nvK praten Zeff het maar vamraMT Je ataa gilde Jlepsey terug Waar sijïi je asten T Zag eens zün sjj veziooild Hepsey liet haar wetk in den tuin in den steedc i kwam naar de vw siijde van het ihuos geloopen Zij gaan aamen wandelen en aiiten heeü veel samen maar ik kan er nM aditer komen of het amen eena aijn De manieren van stadsmenschen xün oo ande dan de onxe Een donkare dea bedtafcte Buth s gislaat en haar handen bewogen licb aoiiuiwaditig WdniïeÜd xou tfiaag wat geseffd hebben maar hij wist niets te bedenken De toestand wu benauwd Joe zette xiJn paarden mw VoonAt sei hi Qc ide je later w l Hepiey Rntjh hield haar adem in totxkt hü hen vooïiMJ wa Toen ww baar MlSMbMKachiiw vootli en wüoto kÜ van Bart n schaamte Winfield stopte sijn nkdodc ia uwr tooude haaden daar htj niait wist Mat te dMB 3iiil niM mi hi m ook kü