Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1921

ADVBBTBNTÏÏN No 14548 Ja f JJa JJ J JTi i a JJJJJ i rrj Telefoon 603 m a n0 leton i G MiCIUtlfS lielekiili 132 2tl SehommakerlJ Lederwaren GORDIJNEN STOOMENI J DE PELIKAAN ar HET BESTÜDE der Onderlinge BrandTensekerinf B pka n mroud mn Om ip k n bericht hiermede dat de lilmiqniOiitfiiiistMMlIitiini over het aigAoopen boelnaar voor da i8d ii vemaf ta PabrtMrl gednrends Mmvmn laa n ter iaca lifft by den Ondergeteekaude KamoDfl het Bf stunr Mb 0 MOLBNAAIt 9M 18 Swretarii 1 Of DE HAAS KRUfaEMQEMEZIIIG lUtr $ OEM H S 734 7 a 4 M uhrlHalUk a Verceoitind van Spiritisten in Nederland HARMONIA Hemorbalsem ulfmuntand mlddsl tBgan aamNit Verltrijibitr bij ANTON COOPS Oro ist Wljditrut 31 Tsl 3 Het Tabaksblad WBEKBLAD VOOR WINKBLIEBS OBOSSIEBS EN AANVSRWANTKN IN TABAK SIGAREN m SIQAKEITEN MMrt nrqirald Imssnrurdig viikUad WÉ 20 PMiu BllB m Iner Lut LEVEN ONZE DOODBN7 LEZING te houden door Memuw Z VAN BEUSE BALSEMvifl Nijmegen in DE RÉUNIE zaal 2 boven Ooatbaven OOUDA op OINSDAO 15 FEBRUARI a s s avonds te 8 uur paaliia tfer aal T 908 24 Toataai f ObOa ém lealu I r galagmhaia tot het IImi aa ra aa BeladglMbbeiKleli M den hun adre amn dan altga ar J C SCHOEMEIJER Amsterdam en sy ontvaBg ii giatia 2 wekm ean proefexemplaar S1S3 14 Indische Genaeimiddelen GALSTEENEIT NIEEBLAASZIEETEK TEMOE LAWAK afdoend middel tegen xaiBteenen p b f 1 76 6 b ƒ 9 60 als ik Uw middel niet gebruikt h d was een operatie onvermüdelüh Kon RËMOEDJOENG tegen nieraandoeningen nierateen gruiB pei bUB ƒ 2 25 6 b ƒ 12 60 sinds het gebruib van Uw Be raoedjoeng gevoel ik mij een heel ander mensch DAON MENIKAN blaaBziekteii iteenen pljniyke dmppelsgew ze urineloozing P b ƒ 2 25 6 b ƒ 12 60 De urine komt thans in groeten hoeveelheden dan vroeger tenrgl het niet meer zoo troebel is Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruiken van Ind Geneesmiddelen Men eische op elke bus de naam THE SINGER IMPORT COMP QttOMINSea Postbiia IM Verkrijgbaar bS Apotheker i Drogisten waar niet gelieve men zith te wenden tot THE IMP COUP GRONINGEN 44 6 37 Groote Afslag Varkensvleesch f UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT 140 30 per e ona MAGERE LAPPEN ƒ I KARBONADE en veriKhe WOEST 0 90 SPEKLAPPBN 0 82 DOORREGEN LAPPEN 0 87 VASKENSPILET of SCHIJF 1 06 VARKBNSVET 0 76 Vnagt condities voor het incag Mereii uwer Achterstallige en Betwiste Vorderingen A dim R dini ZIET HEDENAVOHD DE ETUA8E RAUWE REUSEL per 6 onai ƒ 0 90 Hollandsch gerookt SPfK 0 90 PIJNE TONGENWORST per ons 0 22 FIJNE BLOEDWORST 0 14 HEERLIJKE LBVEEWOBST 0 12 HOOFDKAAS 0 1B Mager BOTEEHAMSPEK 0 24 Vil k Gnif i Cl Aanbevelend Hl J VERZIJL Kleiweg 32 Telafoon 379 m BEDWATEREI W Spoedige radioate genezing door de be pillen 237 12 URW m ook bij verouderde gevallen 2 6tf N V iHV SANITAS OUDA Korte Tiendeweg 10 ROTTERDAM Korte Hoogrtraat S7 UTRECHT Voorztraat 10 AMSTERDAM Rembrandtpléta 4 NIVA TANDPASTA DE BESTS met NATUURLUKE ETHERISCHE OLIEEN bereid daardoor ANTISEPTISCH en VERFRISSCHEND Groot tuben 75 ota tek e 3S ota Br H WA llMIWa Pharm Obarn Fabrlak DE NaAS ZUIVER LMNMEËL M pk STER 1 in geplombeerde takkan V mant ait door groote voediDgswaarde N V Wéssanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER i OPGERICHT 1765 F COHEN i Co AWWHBIIII r BIIIH VM Markiezen Zonneschermen JalQuzieën Rolluiken Tenten enz BRONCHITIS Uw luchtwegen zyn ontstoken Verwaarloost Uw hoest niet want is Uw bronchitis chronisch geworden Uw hoest verouderd dan is het heel moeilijk om er van af te komen Een voortgezet gebruik der Abdijsiroop kan echter ook hier nog genezing brengen De Abdijsiroop wordt reeds sinds 30 jaar met succes aangewend bij hardnekkige hoest bronchitis asthma influenza hooikoorts kinkhoest slijmhoest verwaarloosde verkoudheid Pnis per flacon van ± 230 gram ƒ 1 90 van ± 660 gram ƒ 3 60 van ± 1000 gram ƒ 6 Alom veikrügbaar Eiwht reeden band met onze handteekening L I AKKER Rotterdam 1 9 36 Agaat nar ImhIi en iaa t nl i Mi H J V AN SCHALBN WQDSTRAAT 21 OOUDA BINT U HBN R00KER7 daa onze groote NAPOLEON en U geniet 7 kwartier voor lecht 7 centl AU Reclamemerk TIP POP 4 cent Turfnnapkf S 4a AGENDA 16 Februari 8 uur Kamer I Soc De Réunie Huiahottdelüke vergadering A£L Gouda M j van Nijverheid 16 Febr 8 4 uur Bestuurskamer Remoniitrantache Kerk Praktiache Idealisten Asaeeiatie 16 Fyjmiari 8 uur Sociëteit de Bennie Boveniaal a Leaing over Spiriözme 26 PAr NIeuw Sebouwbuxg 8 uor 7e AlwniwnieotawoorateUing Me M vemeken w l iktkM tüdk dedee na te moaen ontvaageo vmn ver a i i MB ooaeeplen vermakelilkliedea eaa en deae ki onze a m ki t e vermeldeB Electrtaolie Drukkerij 1 BBINXUAN ZOON OOBDA SOÜDERAK AdvcrtantUn en aboanementea dit Uad worden aangeaoiifen door Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Wltd traat au te Sehoonhoven bü A N VAN ZBSSBN uien door Otérnkk Advartospl In dit bl l U VUBQfiKBBT LANÜUOUW Uk Nfld rlMdieh Laadbovw CoMlIi Zifeerdat wd t a rvmOiÈfe ia de vnfdutMÊl van de Eer t Kamer de fie aigemeeiw vergadenag gehouden van het Komnkiuk Nederlandsch Landbouwcomité M t een kort woord opent de voorzitter de beer A G A van Rappard de byeenkoDijit Spr herinnert aan de afscbeidlnf van de R K organisaties Dese acheiding Boht de heer Van Rappard evemrsl niet In bet beUng van den KederUndschan Uitdbouw Voortaaa m spr sollen we op one teU oioeten staan Toch wil hij voorop tellMit dat htf de toekomst niet donker inziet indien alaehts alle leden vasthouden aan en vertrouwen st en in hunne organisatie Ook de concurrentie met de vroegere vrienden vreeat spr niet mits van Ue leden medewwrklng wordt veikrecen Uhnp women het jaamr 1919 de rakeaJBg en verantwoMNllng nn bet Kml Nad UadbouwDomité onr het dtonatjaar 1919 en d begnwtlag ran bat dienstjaar 1990 g edcdnuKl KveMMU wordt b MlD B ovw de hettliig van de voMvvsteUe eeotrUnitle over het JMT 1980 Vervolgws stelt het bestuur een motie voor waarin met iidt oog op de seer onzekere toekomst welke de Nederlondsche Umdhouw te gemoet gaat en gelet op het eigenaardig karakter van dat bedr f tot den minister van Arbeid het dringende verzoek gericht wordt vooralsnog met het indienen van een wetBontwerp regelende den artteldsduur fn het landbouwbedrUf t wachten Na een uitvoerig dttmt werd dexe motie met 57 tegen 12 stemmen aangenomen hierna wordt overgegaan tot de briuu deling van de voorgestelde wijxiging ran de statuten van het Kon Ned Landbouweomit4 m artikel 4 waarin de middelen worden tmoeeod waardoor de vereeniging haar doel tracht te bereiken wordt aangenomen het voorstel om samen te werken met andere landbouworganisaties t motie van den heer Croese waatbij de wenschelijkheld wordt uitgesproken dat het K N L C wordt een federatie van vet schillende groepen provinciale groepen en groepen van M edale landbouwvereenigin gen aan welke groepen op sieh zelf de grootst mogel ke zelfstandigheid moet wor den toegekend wordt aangnomen met 61 tegen SS stemmen De heer Croese doet hierop een voorstel om de vergadering te schorsen en af te wachten tot het bestuur komt met nieuwe voorstellen tot wijziging van de statuten De heer Olia wil hieraan toevoegen dot dit zoo0t geschieden binnen 8 maanden Het in dien zin gewUzigde voorstel wordt aangenomen met 66 tegen 82 stemmen Op verzot van het bestuur wordt nu een commissie benoemd welke de dracht krtjgt te komen met nieuwe plannen voor statu tenw ziging In dese commissie worden gek en de heeren Croese Louwens Kruseman D de Boer en Kietstra Da Bdk producCDten tegen d NgaerlaKabemoellng In da Is Den Haag deur gehouden vergadering van het centraal bestuur van den llgemeenen Bond van Helkveeheudefi ward overeengekomen dat de vertegen oordlger van den Bond in de Staataeommissie ter bestudeering van het Helkvraagstuk er bij zijn medeeommisBieleden ten sterkste op aan zou dringen dat alle legeeringsbemoelïng betreffende de melkvoorziening Mo spoedig mogelijk zou worden opgeheven SCHEEPVAARTBEigCHTEN Slv Hij Nederland PiJnMi Julian wordt lS 2 ca 12 uur middag van Batavia te Amsterdam verwacht Kae Weat Ind Maild Ardover vertr 12 2 v Rott n Celen Baam w A dam n Chili arr 8 Pebr te Colon StuyveMnt vertr e Pebr v Colon UollandAmerlka lijn Eemdijk arr 10 Pebr v B dara te Porthud er Waroawa arr 12 Pebr v Duiig te B dam Werterdijk v Baltimore n R diun bevond zich 11 Pebr 12 uur s middags op 580 m W V Scaly Roti Uo d Inmlinde vertr 12 Febr v R dam naar Batavia Typhua in de New Yoriodu havMi De Tel ve meemt dat in ve beaS met diet voorkomen van tyjihue um boord van etoomschepen ia de haven van New Ywlc lis Rijndam misscliieai eerat Diosdac van NewYork kan vertrekken Ofschoon het NederfeoMische etoomjchip wM vw r aden van een bewije dat het vril w e na Bleken moest het schip in de haven Müven liggBn met ISOO tusKllemdekspusafiiaie aan boord De Nieuw Ameteraam die Meren te NevYerk moeat aaaknmen Aig eerst naar Boston om de tuaeohendekepasewers te mischeipen en zal wlaarsehUiilillli Dlnedag hier arriveeren KUNST lateniatlonaal arfistcsi congree Te Amrterdam werd Zaterdag en Zondag en wordt heden een artiateo eongre ge Dr Brsriia aa het Ma MMa Het N T d D verneeeat via dan directeur vw het Stedeigk Ihiaeum dat dr BredSüs 2S schilderijea v oor em jaar in bruiküeen aflgestaaa beeft Deee Bullen eea ilaats krijgen In het St drii k Muaeum De Hilderüen wvarooder vereehaldene bekendie meeeteretuJdcen cün ün in hoofdaaak ttbmmUg uit het Mauritaliuis en enkel uit ik Bndiua paiUoiiien Tens 59e Jaargang Dinsdag tö Mraari mi flÖMCHE COIMIVT VBKSCHUNT DAGKLUK8 BEBALTE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN MBDEDEEUNOBN 1 4 ngela 2 H aJka ragel maar ftM Op de voorpagina 60 kooger Gewone advertentila ea ingeaoaden raededeellngen bij contract tot leer geredaeeerdaa pH Groele letten en randen wonden berekend naar plaatuuimte AdvarteatiiB kunnen werden Ingeaoaden deer taaachenkomat vaa uUede Beakka delatee Advartaatlakinaax aa aaie Ageetaa ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 eent met Zendagafelad per kwartaal ƒ 2 90 per we 22 cent overal waar de bezorging per teoper f eaehiedt Franco per poet per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijks aangnomen aan en BurMa Markt SI QOUDA bjj onze agenten den boekliandel en de postkantoren ADVERTENTIEFKUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaergkring 1 6 regels l SO elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den besergkiing 1 6 regels f 1 66 elke regel meer ƒ 0 S0 AdvertenUën in het Zaterdagnanuaar M bijslag op den prijs Redactie Telef Interc 545 Boreaa MARKT U 60V0A Adfflinlatratle Telef rnterc SI Engeland en de Dominions De prinL van Wales naar Indië Herinnering aan Amritsar De Indiërs hebben niet vergeten Churchill over de verhouding tot de Oominiims Miiner s rapport Sinn Fein inderdaad aan t werk Antwoord van Simons aan Uoyd George Beieren berust 1 België s afgevaardigden De 21 voorwaarden door de Roemeensche socialistenverworpen ONS OVERZICHT Kvel ten aamaien vian Ierland als van Egyipte Bc hoop en vertrouw verroifpte CBiurehjim dat m enbeUe jaren de tegciivwoordige moeilijkheden in larland en £ gypite Beer verminderd gullen xijn en iat dke naties dbn hun eigen zakm zullen bsrtderen en hun eagén Iqt in vrede nullen bepalen vrij en welivairendi binnen de reldbaren kring van hat BnMuohe rijk Men moet in Inddë tamand hdbben die bddWBiam was en een schenpen bUk had Wü heb4 en groote hooj yervoflgde CSiorchdll dat Lopdi Reading het volk van IntVi é in een kmtischeo oviergangstUd Ke het heele Ooeten nu bedeeft ten goede nal ledden Wü hoipen dat Kir de naeuwe eischen al veTJwanea nw owd eiachen en overhel an r ke gewoonten en tradiitiee LoidRead Jig herinnÉeide er in aijin antwoord aan wat Airaetika had gedün om EngeJand eh Tifl boodgwooten in den oorlog te helpen De voorittaamste ooodzakeSijkheid was dat beijde naties Engeland en merifca eükaar begtrejien Misverstand wekte angwaan maar mot wederzüdsch begrijpen van eflSkaaiiis ulealen en doeleündea was de Enigelisch Aanea ikaansohe eenheid voor altijd gewaairhorgdL memudt bUiJkt reeds over hoeveel kwesfcrea de Engelscihen hun vedbeehlïnK moeten laten gjaan ook de Etgyptische aanjgelegteoiiheid is niet uit anaak t Nadat Müflner aün mpiport heeft uitgebracht en het m t koUnet ib beapwUefl heeft men er mert veel meer van fpehoord waarom de Ntow StHtMUnan er op aandtaüngit dat nu eandelük eeiu vurderjiigien met deze aflak woorden gemaakt OhuTchitll a gloed e wenschen van Ierland Zullen wel ndet in vea ulling gaan wat iheni alfi ieder andier duideli kern zUn Deze Hpome Blule wet bevalt don Smn FWnena niet wat ze bdj voortd urijng en op kaachitdadlge w se manifesteej en De braad te Mandieeter waarvan wie gdsteren melding maakten is mderdaad aan hen te Wtijten gielyk de hoofdconunimari S van politie aldaar heeft ontdekt IJwee Sinn Feanei die op 27 November 1920 brand geartdoht hadden In een ipaklhiudfi te Liwenpool on eten poTitie agent hadden neetigeschoten ayn veroosdeeJd Het 10 jaar dwun arbeidi Een derde medeipLiohtilBe is veroordMid tot 2 jaar gevan Uüyd Giwyrge n minaateT Sdmtfu voeren ov r de hooWen hunner respectieve onderdanen heen een levendige gtedachtenwJaselifng over Duitschland a verpllchtlngpn Uoyd George heeft onlang geantmooard op de veiMaringr die de Duifasche mininter van fiuitenJandsche Zaken in den Rijlksdag had af egd De beurt was nu weer aan Stimons dKe sich van syn plicht gekiw eten heeft ter gedegenheid van een vergadering te Sbitbgart waar het Wtir emhedgiBche rainiatiBrie OlJerieiireawKMrdiS a van aïlerfei oitcaniituMe en vele bblangtatellenden enunen meer dan iOOO perMnen te enwioordiig waren De miai ter seide dat Lloyd Geotr BrJ ml n0ch Sfor ook maar getracht liebben te ondersoekw m hoeverre Duitechland m staat sou aijn te betalen en de annuiteuten te voldoen en Inploate daarvan hettoen tij senverkt met volkomen fantastische cijfers ten aanzien van de toek omsUgie hoogfte van den tDuitschen uitvioeihandel en dose oijfen zijn onvereenitbaar aoowel met de beJangvn van het Duitache econonmche leven ala van het iut ematdonal viedoew Uut de Duitaoha tegenvwvrsballen xal bKÜken dat Duitechiand de placht toft nakoming van t vï dte vcrdrag em tig op et en dat het alle mogelijke moedte nal doen om de practiBch uitvoeiihare edachen en dVingemle nooden der jteallieerdp lan lien te bevrad gen De voornaamste out der fpenomen beNluilten is dat de oonferentde te Parijs gi heét venuimd heeft te oader oekan in hoevert de edschen welke men aan Duitsohland m verband met de productie Melt nagsebomen bunnen worden De voor het Suropeeeohe economische leven noodzakelijke intematioaale leenjng i i slechte mwgelijk h meer eeavoudlge f nancleele verpüchtiiigien Htoofdzakeiyk echter ia de heffing van 12 ofi den uitvoer het meeat onigesch Ikte middel om een vermeerderuig van den Ihiitflohen uitvoeihandel mogelijk te mak n Als men het BruaselHohti profprani eerst had uatgevoerd dlon zou de voorloopige regeling van Duitschlands verpÜchUngen ivolgena de vooratel tingen van Seydoux mogelijk geweest zijn Thans ia dit uitgeinUiten daair het Duitache vojk achter iedere voonLoopigie regteding ontzag kUlce eantHÜleQ miiliarden n goud als spoken met oprijzen Sumons veifdaarde dtat Braand m aooverre gelijk heeft dat julit de bapaJimgen fat reffende de sohadaloossteMuv gebleken siin niet g beel aan het doel te beaatwoorden taar zy feitelijk de © cononritiche her leving belenvneren zoowvd bg degenen dfie de achadelooeateflling moeten betaJen aU by hten die ie moeten ontvangen DeiDe beteekania van een tegeostendar loan herzienaiig van het verdiag min Vtttaailtes is de enige actieve post op de 1W lana van de 11air JHche conferentie Hiet ontbreken van Atoierika en ook d onduidelijke toeaband in het Oowtcm aUn nad lg voor een duursame opdosaing van het vraa iRtuk der schadeloosatelling De menschetn nieer In t hÜDorader de KügClschen Attnerilkianiem in één wootrd de Jiii Wes diie oms moeten steunen heWMn giebrek aan veilbeellldïintfr da s rfe heele k est le beitooïgide Henri Bordeaux © eniffe maanden ijeledten in een dfar veel feleien Fransche ty isohPiflben Js onze herinneving ons iiiet bedriegit in Le Monde iliiustré Wianneer ze nneer vei beedriuiijr had ci n zoudfen ze oas veel kraohijdladdiBeT heljjen by dien w dleroipbauw maar men kan audi dtood enfvoudig niet indenken hoc oniae iioirpcn plabgsbreidieia zijn en hoe one aille middteften om t hensteü te bespoedSffen onitbireilcen De aohryver nam het de boodg jnooten wie I eemgeaóJiB kvmiyk dat ze tiun fantasdie miett beter Laten wericen en dBt xe schjjiïbaair adW vmt Franlkrijlk geieden heeft ai verbeten jiijn Zm g hij met over t hooJVi diat voomamelijk de lunjrelBchen aooveel heÈben dat hun vevbeeldfinK l riklaelt die bnandenid vTaiag bukken en topwünden le giöbeurteniasen die speciaal de Bntsdie bevolikiisw raken stapelen aich op en voQ en snel op efliloaair en daar t hemd nu eenmaal nadleir ls dian die rolo ls het iheel genmkfltelük te begtnypen d t de Eaiigeiachen hun veabeei oig levendiïpei laten wecken wiinneer het de misdladem van Slim Fean of de gmwolen m Indiië betreft in Enjfelandl is men de alachtinR te AjmT taar met versreten net loo mjn als BritsohIinidife hoeweil de indtnuk in t Verre Ooisi natuurtldjk nog düeper bewaard u gableven dan m EnflreJaJiidi waar ze dreigide te vervagen Men adht de jremoediereji dter InriSërs poi weer voildoeiidte jrekalmeeirdl dat de prins van Wteles dde demtjjds zyiL bezoefk aan Imdië uütstedde naar verk lraard werd om geBondtheUteredeinen indeixJaad bracht men t uitstel in veirijand onet de troebeaem m Punjab nu dit Jiaar aal ibrengeo Is October zal hü zich te diien eiinde aan boofwl van die Renown insdheffien Echter niet aleen d eïse voorweïwmeai reia djodh meer nog het vertrek iviin den nieuiwen ondter koniini van Indlë ik nd Readang en het verbdüf van éeta hertog van Connauglht im t Oostersche dï nunwMi heöban de oade geschiedemis weer opgianakeld De hertog van Connwugtit kon bü de opemng vaa de eerste Engielache vergadiening Indtè hee t zelfbestuur gekregten moeü y k naJaten enikele woorden bs wijjdeD aan den modrd op groote sdiaaï te Amritsar Hy veaóe xfj feuilletqnT Ziavendel en Oude Kant Maar bet Eneelach van MYRIO REED Geauteniseerdla v rtjdjng ran I P WESSEONKr BOiSSUiU iümdrak nrtiodiHL e schaduw van AteriitBar heeft het eadijkè gelaat van Indië donker g maalct Ik w eit hoeaiser Z M die Koimnfr iKeizer vol nwig geweest is oiver de var óhr ckelijikie gobeurteniflaen in de Plunjabi NSeDiianid kan die gebeurtendsBen nneer betreu ren dten ük zeJf De WieBtminater Gazette ia er aeer tevredlen over dat de hertog alidua gesfnroken heeft Engelanid ei ent de sohuLdi van den oMcieir dbe bevel tot dte schiatipaitü beeft geigeven de man ia udt z n functde onthevem en au Schamm d ruber m eot het Britsche fal d Zkniden de Indiëra zelf ook zoo geonakSclélyk over het grieTenid achanidlaal kunnen heenataippen 7 We gelooven van niieit daanvoor waa die wonde éie gëialagcn ie te diieip Het aabweoTd Affnmitsar ts voor de IndiSra gaan inhouden verdifuikOumg Het zegtt hun telkens M ej dIat d e Incbscihe benrolkdiur onder BriliBche bezeiUóng met gelukjkng kaai n Oipanerkeüijk ib de redteoieopinig van en Imdischen medewedwor van de Aisdaii Review wianneea hadden de betrekkingen ifeuesoben Engefland en Indife berter moeten iqn dfcn na den wapeiwtólBtand toen Enffêlland xijn ouftclMdgen vijand vaiisiaigen had en machtigper was dbn ooiit danik ny ook de hi p der soHaten uit loylië dank zij vooral de loyale houdBng van het overeroote dleel diEir Xnddsche bevolking En toch enkele maande na den gOorieryken vviapienstdifitond racJvt een Bng lsoh genei aal een süachituug aan onder atrme In sl De schiulidige is welisiwaar uit den d enat ontsïaigen maar ky geniet in vrede een flink penaioen en wordt door oeer vele machtigen m zyn e en iand v ereerd Dit igebeurde zoo merkt de Intfische schfl uver verder op terwijil de Engeledie propaganda den Daitschen keizer nog stieeds opeisoh te voor die gialgl Over de Dominioo iwSibiek heeft Churchülil g esprokea tydena een a eltaidamAaltijd aan Ijord ReadKng deo nieuwen onderkmiing van EngeLsch Indlë Het nieuwe be ineel dait ai h oubwdikétde was zeidë hy h t begansel van overleg tuaschen de leden van BritKhe rijk over de moeilykhiedea van een Jaume en het be inael dIat er geen definitief besluit noipens den status van een naibte van het iryk Bou genomen wonJem aondeir Ofrarfag tusschen alle ledien van het ryk Dat begnnsel kan nutti g sjjn v oor besluiten oo Niaar het achijmt heeft men de bedoeJinf onlk in het Oosten en wor ttagaifoiltiek te voeren wat blijkt uit het verifdeien van de IXiitsehe economiache onderhaadeIhtgen met de Staten in het Ooaten Ten Rtotte drong Samons er op aan dr algemeene stemming van het volk t g n de Parljache lbe dtutan niet in gevaar te brengien door een atryd ov err hUionderheïien opdat de Duitsche vert penwoordigent rich gedragen sullen voelen door de eaiwgeclndte steun van hei vodk J e Duitache pers juiclit dem red toe Niet alsou et iteir d trancehe Pe Tempe o a veroekcrt dat wat hetraft de bedragen dar schadelooastallinft noch het Eranache parlement noch het Fraafiche Tolk een weuwe vermmderMur zuilen toeataan I om Duiftachland B vermo e te meten d waarde van den uitvo r het beste criterium De proteeten zelf vao enkele belanghebbetuJen zouden vol k ende xün om onB daarvan te overtaijten Pe Tempt vervrarpt het denldweld Daitsche w rkkrachtan te gebrullwn bU den wederopbouw der l Vanache venwaite gebieden Laten im e vri ftoden aan de o erztJ van hei Kanaal zJch eena indenken in wat er bil hen zou lün gabmrd alt men tegen de werklieden dje aan de Tjiie en de Olyde schepen bouwen had gozBgd Laat uw werven ovar aan Dult che ploegen dan zullmi deze in uw plaate een even groote scheeparuimte boiiwMi alfi er m den oorlog lioor de Duitache duikbwrtcn is viemield De door den Belerachen gaaaat mw daa ryloakaniielier overhandigde hdef van da Beicmche regeertng van U Februari betreffende de ontwapening betoogt dat men het besiluit van de rijkarageering om zomlter de conferentie van bonden af te wachten de ontwapening door te voeren betPeurenswaapdig acht De Ibanachan xyn ndet de aemiK n die dch hetfticn te beklagen over gebrek aan Verbedldaaig Mj hun medemenaohen Ook in DuitMhland is men overtuigdv dat geen buitenataandbr zaeh kan voonterllen hoe treurig de hinnenilandsche toestand in Hieik iJUheid ie en de TenKKS Hende vdrklarinven de laat te dagen afgelogd had den 8 en audter doel dan te tirachten de tegenstnuulians daarvan te doordringen Wlanneer lie ryksregeenng evenwea voletm haar meaning het noodig oordaalt om maatregelen te nemen voor de uitvoipring van de ontwapening dAn moet de BeierechB rageering de varantwoordriökhead van dese maatregelen aan do rUJ i egeering overlaten De Belgdsohe miniaterraad heeft ds minjaiers van buttenlondache svkem eo financiën aangewesan als gedeleteerdni naar de conferentie van IxModeai Beatoten het blauw das hemel hebben mÜ towfc in mijn droomen vervolgrf Auth wachtte e n oogenblik vermoekf dood haar teak maar het galaat van Heveey straalde Ga voort juffrouw Thome sei eU ongeduldig Om kort te gaan lieve juffrouw ik waag het sulk een onvergelijkelijk juw el om haar hart en hand te vragen Aillett wat nnjn familie eboorte en vpvoeding betreft ia u waaraehijnlük bekentt maar mocht er nog lete niet heel ihiddeluk t0 dan aal het mü ganoegen doen u inhchtongen te veraoh ffte mtrent mijn peraoon ai posMde tai d terne ente Ik wacht mejuffrouw met ongeduld Ik ml steeds trachten u een galuk te verachaffen even groot ala dat hetwelk mi aal dooratroomen bU de ontvangaC van uw aanvaarding Ik bliif lieve juffrouw uw toegwwiH minnaar mi ne erige dienaar Jeaeph Pendletoo Maar maar riep Hepeey uit Js dftt een mooie brief Dat ia hij zeker aatwooitkle juffrouw Hiame al haar beat doende om haar ge idit niet te vertrekken Zoudt u het erg vinden hem nw voor te leien Ruth vond het voor den tweeden kwr veet gemakkeiijkcr kar lij nu gWMid waa aan d krullen en veikaerd daatiliw der f Oe hem my maar zei Ruth goedig Hes ey haaüde een bnef te voonohijn diHi zy diep tuaachen haar japon had verbergen en bleef vol verwachting niet haar handen op haar heupen wachten 3laaj dat ia en minnefarier riep Ruth it Ja juffrouw dat ia zoo Indien u hem heeft doorgelezen walt u hem ntij dan voodezen 7 De brief droeg aJle teekeiten met groote maig en veel nadenken te ij n geaehreven epeey begpon h J en op den volgwnden regel nwit am krul er cader Ö6Bchte Mejuffrouw Oftehoon het maar kort geleden ia las Ruth dbt mijn oogen uw sehoone gestalte Bag en toch hoop ik dat ti gwiadig aniU w Ulen aanthooren wtat jk u heb te segig en leU waarvan ik verzricerd ben als u de gevoelena beanbwooirdt die u m mirn gemoed hebt gewekt Dese korte tó i heve juffrouw hoe kort het ooAc fa Ueek toch luim roldoende om mijn heirt n$4 verlaiii ende liefde naar u te dben uitvaan met een Uafde die ik nog nooit voor iemand ander van uw geslacht voedde Dag o nacht heeft uw heerlijk beéki my vervolgjiL J at is een tetwen viel Hepeey uit hi aet ht ik hem aot t ben Mtm aan mé H met toen hij dat roodharige meiaje Smith mee nam naar de Zioodafsehocrijpdcnic aanataandMi Ai ustua voor een jaar Uw donkere vlechten b M en laiïn aiel gevangen in hun oMtea die donkere oot n die hiin Uaur hièhm ontteead aaa Rutb marae zed zij tot aicihxelir schaam my over je Eeiwt Atol je je aan als een dwaae vrouw en daarna ala am medsje van zesbian jaarl Daanoa werden haar gedachten venwaird en d voorwarpen in de kamer draaoden om h ar Iw Ik ben moe dacht zy en haar hoofd zonk alaperig op het naar lavendel geurende kuasen Zy dliep te vaat om te mearken dait de trein van drie uur het toAóon Terliet De zon ging t jna onder toen fü gewekt werd dlcK r ativninen onder haar raam 4 ie mydheer is w s8e aan xei Joe Wat zeg jel ri ff Hepae uit Heeft hy syn pension betai Ja tot op den laataben cent Haar hij fcomi teru T Wlanneer Weet ik heli weet ay h t niet Het waa duideïijfc dat juffrouw lïiQra bedoeld werd Jk denk van niet amtwoorddie Heptsey Zy stonden vlak voor my tx en sy afscheid nomen maar ai zeidien er niets over Zy zijn dua niet verloofd zei Joe na een oogeóuik van diep nadenken en Rut in haar kamer lachte gelalddgi isBchien niet lei H epaey Jwt m ni4jn xaak niet om i te makcsi veriioofti syn of niet nadat ik bijna jaar met een dnpsiumme heb die nooit icte heeft geaegd Zii stepte het huia in idoot da grendelde die met veel g eraas Joe een oogenblik staan als mat i Magen daarna floot hjj laiig ten teeten van Tert ui ig wa hia hfi lMi aaam den heuvel afwandride HOOHtDeilüK X MinnabrMmn en WW Kó Bwlfti den viojgenden dbe bot zich elf Zeven lan e kgen Geen trieven om at hij niet ma achrijven Geen teleoram omdat er tien muilen in den omtrek geen telegraaAantoor is er valt nicta andera te doen dtEin te wachten Toefli ay het huis hinnemBmig mi Hep bt rU hü veitPokken iuffrouw Thtrrael Ja an1iwoo Pdd zy dioodbalm Zjj waa op faiei point te zegtgen dat xy niet wildle lunchen maar bedadit dat zy moest doen alsof £ y trek badk Maar heft was niet mogèlyk aan die echeqpe ofiiletteiid oogen van Hepeey te M Joomen U eert niet veel zeidie deza 1k heb niet reeit hooiger aiiftent u zoek juffrwiw Thorae vroeg a peey Neen niet precies Maar ifc heb buiten in die 7Km getseteo en nu heb ik wat hoofdpijn gtOarogon tJZal ik u eea natten dloek getren Rutfli lochbe en dacht er aan dat iri 1 een vroegere elegeoiiiefd Wingdd faetx fde had voorgeateU Neen Hc isey ik heb g en nattim doek ooodig maar ik ga een poosje naar mün kamer Stoor m4j jeWieft met 2y dieed haar deur op aiot aioot de ffeheele wereld buiten ZU wAde alleen sijn net het nomelooe geluk dat haar hart vervulde De spiegel lïet haar hoog gekneusde kioortaaehfeige waiwen slen en donkere oagm die toBkOidm al atermi IVun üij naar beneden in om te ontbijten scheen Hepeey haar opgeruimden ochtendigroet niet te hooren zij pAukte aan haar boeselaar en tteip oDgedkildig de kamer op en neer Juffrouw Thome aeade zy eindeijk beeft u ooót een mdnnebrtef ontvangen Wel natuurlek antwooiddle Rutii lachend wielk meisje h eft dat met Het gelaat van Hepsey verhelderde daarna vroeg xij matic U knuxt zeker gnaduneven adidijt laaen juffrouw TharmV Dat hangjt van het handschrift af 0J A juffrouw dat is bod Dc kan meestal schrift lewn ik kan dat van juffrouw Hathaway lezen en eenige van de vreemde leven die i j heeft ombvaagen maar ik heb r vanmorgen eea gekregen waaruit lOc met wija kan worden Waar heb je vaaowwgen een brief gewnden Het is toch nog te vroeg w t den post Wardt vwvolgd was onder de kwukendeur tftmeiv ven Hepeey keek ami de noldwriag om aieh den ac ijn van onvemchilUgheid te even ea KHMte v