Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1921

De BtêmiacomaéaéiÊ m hdt Bcmngfitiik Voügerw de T l heeft oud mjiiiater PostIhuma die ala nieuw gelcozen voonubter van den AJgemeenen NederiandBchcn Zui velbond de joogrste vciiradering van d erd dat de pirenu a aan de conferentie xa de jneincn indien m den loop dear otid rhaiide msren de ragieenns sijn aanwe z flieid noodaateejydc acht De aig meena raad ted de Bocialietsacbe party beapn dfe toetreding tot de 3e In tematioatale alóaia wordt uit Roemenie s hooftlötad Boecharest geseind De communisten nenlen Kie Sila irai Dit resultaat leüdde tot een aoheunnjf in de Hioemeemfiche socaalistische partij De so ciaa Jenijocratische grroep verldaarde dlat zy moh aanaïoot bjj de ot tiani atie4 e QinBelen van Ajmsterdam Zaj v rmde een aan eongeslotem aoclaliÉBÜsche jfroep onder vowrzitterschftp van Gmviorovic dien leider van ie Bociaiiat n ukt ie Boefcowmia De communasten scheiden zich van diP ptartii af doch zun wemtjr talryk De so ciaJmtiflche party besloot de kmne tie van toebredang tot de 3e inteimfltionale aan een Btemminjï van het protieitanaat te ond rwerpen welke 8 Mei zal plaats hebben Men g oott dat e 21 vtwrwaaiifcn met erpletterenitle meerderheid zullen worden vcruiorpen BUITENLANDSCH NIEUWS KNGELAND Upening van hot pairtenwnt Het pariememt wordlt heden dtoor den komng met het gého uikeHJke ceremonieel ig opend De paims van Walea zal zyn oudere vergrerarien Het geheele coTips diplomatique waarvan de S paansohe am bassadeur thans de dteken ia werd bot bu wwmirïg vtan de openrngiaplechtigflieud ujt genoodiigid De ambaasadewrs van Fnankryk Iitaliè Japan en Spanje aullein in hun eigen staatBiakoatsen naar het p r3fcment iU ten De DuiLsche geisant komt in zyn lUto De publieke trtbunes blijven luyg ge sleten tengevollflw van de ontdekte complotten deir Sinn Fedners ZWEDEN Het mwufteiitie afgetreden Hiet kabinetDe Gtjer ie afgetreden De koning heeft de ledfen der regeerinig ver tzocht vooirloopuig In functie te hl ven GRIEKENLAND Stakingen geébuUgd J e atakiinigeai bu dte tram te Aithene en by te apoorwegen en dte electouache een ta ftlfaB van den Piraeus zyn geëindigd dicordait de konimg een deputatie der sta laem ontviïig en als bemidiitelaar opitrad AMERIKA lleiÖW Typhua De inB5 ecteur van deni New YorfeacEen GeBondheddadljehfit Oopeilaiwfa feondfigt aan dbt voortaan elk schip 3O0 voet van de kaden moet verwtyderd blyven totdat de toeatemmjnir om veirihiniding met deai wal tp hebben ven de befro ïide autonteitefn Il verkregen aulk m vePband met de tv phusbaabrudlng Qp Hoffmann Island kxant een gToo e ontsmettingiaininchtinfl Men Me voorts ondei Scheepvaartberichten BINNENLAND De nieuwe gezant te Madrid Naar het Hbld verrjeemt kan eerstdaags de benoeming verwacïit worden van jhr Melvil van Cambee gezant ter beschikking tot Hr Ma gezant te Madnd ter vervanging van den heer Van Vollenhoven die naar men weet ontslag uit en diplomatieken dienst heeft verzocht Dipkunat eken dienst Niaai het Coar Bur vemeeimt kan eerstdaagB die bemoeiing worden verwacht van Jlhr Melwi van Garnhee gekant ter beechiJdang bot Kr Mis gecaant te Madirid ter vervamgtimg van den heer Van Vollenhoven doe naar men weet ontalaff uit di idomatieken dhenat heeft veracht Geen Weensche kinderen naar Nederland Het Algemeen Nederlandsch Comité voor Ooatenryk maakt bekend dat naar aanlei ding van de laatst ingekomen berichten over vlektyphuH in Weenen die er op wy zeil dat deze ziekte met langs een enkelen weg maar van verschillende z jde Oostenrijk bmnenkomt het Ministerie alsnog getast heeft dat het kindcrtransport dat 16 Februari as uit Weenen naai Holland zou afgaan voorloopig met mag viertrekken Paspoorten Houders van Nederlandsche paspoorten worden er met nadruk aan herinnerd dat zy hunne paspoorten in behoorlijken toestand moeten bewaren Niet alleen kunnen allerlei moeilijkheden uit het verlies van hun paspoorten voortspruiten doch zulke moeilykheden kunnen ook het gevolg zyn van het in slechten staat geraken van paspoorten De Belgische autoriteiten viseeren slechts paspoorten die in behoorlijken staat verkeeren terwijl sedert 1 Februari geen paspoorten meer geviseerd worden waarin bladzijden zijn ingelascht of waaraan bladzyden ontbreken Verkeer don4el entie te Bnnoeioina By Kwi bealurt js dr C Lely oudmj itister van Wiaterstaat lid van de T ve le Kjamer benoemd bot gedèleigeorde der Ne deriandsdö reigeenng ter verkeersconferentie op 10 Muart a op uitnoodigiii van den Volkenlbondi te Barceiona te beleggen De heereit jhr mr 4ir W J M van Eyzingia hoogfleeraar aan de riJksAiniverKteit te Leiden Ned Rijnvaartcommissanfc 641 A G Kroger lidj van den Rkiad van Biystend van de diTecbie van econoni isohe saiJtem van het departement van Buitenlandbche Saken zyn benoemd tot plaats v etTvtuigien de g deaog arden te doer conferentie en de heeren H J A Klalff directeur der My tot Exjpl Vfui S S en der H U S H eo mr J F A Lamac de VTies hoofdidia ecteuT der directe beiTastdngen invoemecHten en accynsen bot tecfanische adnseuiTs der Nederlandsche delegatie Jhr De Savornin Lokman Het Chr Hastorisdi weekfcjLad iJComnipn en Vadteriand onder hoofilreciaetae van het Tweede Kamerlid de heer Snoeck Henkemans deielt nog eem ire bijnmderhst oco mede over faeit besOuit vftn Jhr de Snvornan Lohman aJs Tweede Kamerlid af te treden Ir een bnef aan de Chrlstel kHistori sche Kamerclub due dienz fden ochtend aan mr Schokkmg werd ter hand gesteld g f de heer Lothman aan zyne naaste poUueke vrienden van zyn ontBlagTieming kennis wiaarby htj tevens mededeelde met n emand ovea dit besluit be heblben gesproken eer heit tot umtvoenng kwam ten cmde ztch te onttrekken aan elloe be iiioeimg vaa derdei die hiem zou kunnen lloen wankelen by het vastatellon van een bealiMt dat hy na emstaig en biddend over leg meende te moeten nemen Hot blad wiyat er dan op dat dit aftreden nog geen afschiead van het politieke lieven beteekent doch dat mr Loibman zyn taak als dagMadJemUir nog vooitzetten z l1 De BuikerpnJB Omtrent de uitspraak der Arbitragecom miasie inzake het suikercotract 1920 21 over klachten naar aanleiding van de verlaging van den suikerprijs in November 1920 valt o a het volgende mede te deeien De Arbitrage commissie ontving circa 300 verzoeken om schadeloosstelling we gens het verlagen der suikerprijzen en zulks van de zyde der suikerverwerkende industneelen grossiers inkoop cooperaties van winkeliers en winkeliers De gronden welke voor het verkrygen van schadeloosstelling werden aangevoerd waren velerlei De vraag werd overwogen of de boven bedoelde verandering in de prijzen op zoo danige wyze werd ingevoerd of bekend ge maakt dat daardoor noodeloos belangen van suikerhandelaren e d waren geschaad geworden met andere woorden of by de toepassing der pryswyziging groote verzuimen of fouten waren begaan Eenige voorwetenschap waarmede suikerproducenten hun voordeel hadden kun nen doen of op grond waai van zy hunne afnemers hadden kunnen waarschuwen hebben zy niet gehad De beslissing dat het bonstelhel werd afgeschaft welke beslissing elk der door de Commissie geraadpleegde helangheb benden op zichzelf noodig achtte hoewel zy sommigen hunner heeft overvallen is zoo spoedig mogelyk genomen en ih ook zoo apo itg mogelyk bekend gemaakt daarmee ia voldaan aan den eisch die re delykerwyze elk der betrokkenen het retht had te stellen een bevoorrechting van be paaldt personen althans kon dusdoend niet plaats vinden Naar de al dan met juistheid van alle bewermgen heeft de Arbitrage commissie een onderzoek ingesteld ten emde de aangele genheid in haar geheelen omvang te kun nen overzien Het ingestelde onderzoek strekte zich allereerst uit tot de vraag of en in hoeverre er omstreeks 20 November byzondere aanleiding bestond over te gaan tot toepassing der bepaling uit de overeenkomst welke het mogely t maakte de pryzen der bon suiker en der vrye suiker te nivelleeren Hieromtrent bleek by geen der personen of groepen verschil van meening te bestaan Zoowel Staat als grossiers bevestigden de mededeeling der suikerproducenten dat juist in de week van 14 20 November de pr jzen der t uiker op de wereldmarkt zulks zoowel wat de loco als de termynnoteenn gen betreft met steeds toenemende snel beid waren gedaald en er na de wisselingen die de markt de laatste tyden te aanschouwen had gegeven geen aanleiding was te verwachten dat de toestand op de wereld markt weldra weer z66 zou zyn dat voor vrye suiker weder een prys van ƒ 94 per 100 KG kon bedongen uonlen Voorts heeft de Commissie in verband met de gekozen oplosbing nagegaan of deze wellicht verkeerd moet worden geacht m zooverre dat zy anderen schade berokkende doch voor de suikerproducenten zelf voordeel opleverde Ook te dezer zake concludeert de Com missie dat van eemge grove nalatigheid of fout by de toepassing der clausule omtrent de pry snivel leering welke er toe zouden hebben geleid dat eene der partyen i c de suikerproducenten bevoordeeld zou z jn geworden mets 18 gebleken Tenslotte dat m verband met het tot stami komen van de prysverlaging van beteekems is overwoog de Commissie of het wellicht aan daden van de Regeenng of van de auikerproducenten moest worden toegeschreven dat de handelaren of industrieelen op het oogenblik van de verlaging der pryzen over groote voorraden suiker beschikten waarop vferiiezen werden geleden Zulks zou mogelyk zyn geweest m tweeérlet oorzaak Eenerzyds toch ib beweerd dat suikerproducenten ditmaal tegen het tydstip der prysverlaging in tegenstelling met hunne gewoonte abnormaal snel bestellingen uitvoerden Hierbetreffende heeft de Commissie een accountantaonderzoek doen instellen waarvan de resultaten zyn neergelegd in een rapport waaruit blykt dat de aflevering van suiker zoowel geruimen tyd v66r als ni de prysverlagii van 22 November zeer regelmatig plaats had 1 è 3 dagen na de bestelling Uit dezen hoofde kan dus een abnormaal grooten voorraad suiker btj de grossiers op den datum der prysverlaging met verklaard worden Anderzijds is opgemerkt dat krachtens de tusschen den Staat en de suikerproduccnten aangegane overeenkomst grossier in geen kleinere hotelbeden dan 100 ba len van producenten suiker hebben kunnen betrekken weshalve zy genoopt waren belangrijk grootere hoeveelheden te bestellen dan zy plachten te doen De Commissie is van oorderi dat tegende clausule omtrent franco levering bö afname van 100 balen geen deugdelyke bezwaren kunnen rijzeii Na aldus de grieven besproken te hebben concludeert de Commassie dat noch tegen de overeenkomst zelve nodi tegen de wyze van toepassing TSB de prysmveUee ring gegroïide ernstige grieven zyn aange voerd geworden of groote fouten da nn zön aangewezen welke gemakkelyk voor komen hadden kunnen worden Dit alles emt echter met weg dat de prysverlaging der suiker op 23 November 1920 aan tal van suikerhandelaren ernstige vin liezen betokkend heeft By velen dezei bestaat een diep gewortelde overtuigmg dat bedoelde verliezen gevolg zyn van Itegeeringsmaatregelen tn dat met name de Staat geroepen is die verliezen te vergoe den omdat in eene vorige campagne totn de suikerpryzen werden verhoogd van Ï4 25 tot ƒ 90 per lÜÜ KG de Regee ring van dé gfossifers geeiacht hteft dat dezen over hun voorra een bedrag van ƒ 85 75 per 100 KG zouden bijbetalen Waar de Regeering aan den handel de v oor deelen van een gunstige conjunctuur ont nam behoort meent men de Regeenng de nadeelen uit een ongunstige conjunctuur voortvloeiend billykerwijs ook niet op de schouders van den handel te doen drukken Bedoelde opmerking heeft de Commissie aanleiding gegeven na te gaatt hoe tydens de cnaii in het algemeen de buikervoorzie nmg heeft plaats gevonden Hierby is der Commissie gebleken dat in deze drie stadia zyn te onderschelden lit elk dier stadia heeft de Commissie door prysbepaling invloed op den gang van zaken uitgeoefend In al de bedoelde gevallen heeft de ban del het oordeel genoten van de prysstygingen die plaats haalden voor zoover de handel althans vooi ration had met uit zondering van Septembei 1919 Bybetaling door den winkelier of den in dustneel had met plaats De Commissie merkt hieraangaande op dat in den crisis tyd de suiker verscheidene malen in prys 18 veihoogtl en slechts m cén ge al de Staat aan één der groepen n I van de gros siers met de winst heeft gelaten over den voorraad op het oogenblik der prysverhoo Thans staat de zaak evenwel geheel anders De suiker der campagne 1920 21 ia eigendom van auikerproducenten die haar verkochten aan industneelen en handeld ren welke over deze suiker de volle beschikking erlangden met dien verstande dat maximumpryzen in acht genomen moesten worden Het is met wel mogelyk dtn rechtsgrond aan te geven volgens wel ken dp Staat zou kunnen overgaan tot het uitkeeren van schadevergoeding wegens verliezen geleden by den verkoop van sui ker die geen eigendom van den Staat was en by wt lken verkoop de Staat ook geen enkele bemiddeling heeft verleend Evenmin is het mogelyk aan te geven wo ke gronden er bestaan om de suikerpio ducenten te nopen vli liezen te vergoeden Geconcludeerd werd dat hot billyk te achten is dat de gemeenschap die van de door den Staat getiotfen regeling het voor deel heeft genoten ook de nadtelen dragen zal Door voor haai rekening te nemen de verhezen geleden door de handelaren m die artikelen wier regeling mdeityd aan de ge meenschap groot f voowleelen heeft bezorgd Zoodanige opvatting komt de Commissie hoezeer verklaarbaar echter niet juist voor Wat met name de verliezen betreft door suikerverwerkende industneelen gros Biers en wmkehers geleden tengevolge van de prysverlaging op 23 November 1920 meent de Conmussie dat er naar regelen van recht met alleen geen aanspraak op schadeloosstelling kan worden toegekend doch dat ook op biUykheidsgionden geen schadeloosstelling kan korden toegekend Kon hier mtusschcn spiake van zyn dan zou alleen de Staat ertoe genoopt kunnen worden nimmer de producenten die zich gcfiwongen achten de overeenkümst van 6 September 1920 betreffende de Suikei voorziening met den Staat aan te gaan Echter naar het oonleel der Commissie kan ook niPt de Staat op billykheidsgronden tot sthadeloosstelhng wordtn verplicht Alle n dan zou er van het overwegen van bet toekennpn eener schadeloosstelling sprake kunnen wezen indien kon worden aangetoond dat door grove nalatigheid of verzuim van de zyde der Regeenng een be paalde maatregel onnoodig zwaai op een bepaalde groep der bevolking had getlrukt Dat zulks by het samenstellen op het ten uitvoer leggen van de overeenkomst betreffende de suikervoorziening tusschen den Staat en de Suikerproducenten welke overeenkomst in wezen niets anders dan een crisismaatregel is het geval geweest zou zyn is niet met zoovele woorden be weerd Zeker niet aangetoond Door me mand toch is zelfs maar aannemelyk gemaakt dat en hoe de maatiegel die genomen moest worden andeig kon genomen zyn of ten uitvoer gelegd Waar zoo de zaken staan is op grond van bil 1 y kbe 1 d gee n aan spraak op schadeloosstelling te maken doch zyn de suikerhandelaren op éen lyn te stellen met de tienduiwffiden die in meerdere of mmdere mate van spe Cl ale crisismaatregelen geleden hebben die echter behooren tot het geheet an maatregelen dat ook h u n ten oordeel was De Commissie zegt ten slotte dat voor byzondere gevallen een afzonderlijk onder zoek in te stellen zou zyn Een teigenvalleir De Maïiistor van Arbead heeft zach destijds bereid verkflaard te bevo deren d t aan de gemeente Vlaardungen ten be hceve van de aansluibing dezer femeente by de belangrengemeenschap tusschen Rot Urdam Schiedam Delflt Vlaardlinigen en Hoek van Hoilland ten emde zach een goede drinlkwiatiervoonioniing te verzekeren rentedragende voorschotten zouden wo rden verleend Doordat s Munsters collegia van Financien laartegen bezwaar heeft gemaakt heeft Min ster Aallberse thans aan de ge mtente Vlaardingen dtoen weten dat van Iliyksrwege die voorschotten met ve r eend kunnen w orden en dat men maar moet zaen lan parbwiulneren weff deze fmancieele eangeilcigenheid te regelen De H A M Ged Staten van Zuid Holland hebben naar het Vad verneemt hun goedkeu ring gehecht aan h t beslifft van den Haagschen Baad tot opnchting van de H A M Slechts op enkele wyzigingen van geringe beteekenia hebben zy aangedrongen De gevaifieu van de invOaitng van den S urmdag lm eon ia Indiustjnia in Aanaterdlam ge houd vcngadenns der Maab3cbai py van Nyvedheid zjjn ter sipnake gebracht de vragen door het HjoofÜbeatuur gesteld in izake verkoaibinig van den arbeidstijd en overleg met beambten en arbeiders De vocxmbbsr mr R E Kflielistra Iteidde dic besprekinigeai in en giaf hierbfa een overzacht van die antwoorden wöl c op beidle vragen zije ingekomen Al is de tyd binds de 8 urendag wettelyk we rd mare voerd zeer kort betoogide apr toch is uit de aniftToordian geblekren dlat de werliigievers wem optimiaiisch zyn omtrent de resul taten In de m site indusbnleen bestond voor de mvoerinig van den verkorten arbeads tyd een öO turtig e wwnkweek die dlas thans vtrandterde m een 45iuriige arbeidsweek D loonan Zryn mees ta dezel le gebleven en hieixitoor ia de post werkiloon met lü gesteigen hetgeen voor vele indlufeitrieen bfeteekent dat ook die pTvductiekosten met 10 zyn verfioogdi Wilde men de vro uere productie terug kiyg en dan ihoeat meeo personeel worden aangpnomen doch diLt meuwe peiso neel wias ten dieeJe geschiM of m t geheel n et geschikt Bovendien wiaron hierondte mensöhen van minder alJooi dne het oude rersoaicl dlwiinger lamgaameir te werken In het klembedryf voorail constateerde men arbe disinoehead Daaremtegen is m de j Troot imtiistirie van moeheid geen stpo ake hioev ei ook met intenser gewerkt wordt Tiouwen s de verwachkn j dat de productie door den aohfcuiendag zou toenemen berust allerminst opvoeden grond Het contmubedryf moest zyn tweeploe enstelsel m een tllneiploeffein ve andeien De ontevrede niheid dar arbeidera m het klemlbedryf nam toe en het bleek dat er De export nyvertiei d opent een s lecht ipersipectief en dlit ia te watten aan het fei + dat men in het buitenland grooteie vi j heid venleent aan de nyverhead by de uit voerimg der arbeidswieibten In N edleriand ig duft niet het gfeval De seiaoen wericende nyverheM lydt on dei dien achtuTerulafg en eveineans de groo t re reederyen I n het ongaregieide scheep MiaPÖbednyf toch is een vast geragflemen tperde werkdag onmogdyk en men ziet dain ook de pro kuctie acMenuitgaiam Men ivverkt daar met ploegen en er is dan ve l tyd noodi g voor de afloseaing Men aiet dan ook de kosten toe en die anbeidiapiestatK üfiiipmen De giaaig van het bedtryf Heef by de ovengtroote meordlerlheidl der werkgevers hetzelfide Weamg antwoorden zyn mgefcomen omtrent de concurientiie welkie de wei okeden ito hun ruimeren vryen tyd den wTikjgevers aouden aandoen en hieruit kon opigemaafkt worden dlat in t algemeen van een diengedykle conöiiTrentie geen spra ke IS Er zyn alechts sommige arbeidere he in hun vryen tyd werken Hoe wordt de vrye tyd benut luidde een der vragen Spr was van meening dat dfe vraa t genlyk had moeten luiden Hoe woinü de vrye tyd beonnut verbeuzead of capot g esLagen Wtel IS waar houden zuch eemge volwas stTien met de bepiliantiuiig van voltetuiintics of iets dengedyfas bezjg en bestedleai tal an jongelingen hun vryen tyd aan noit t ge ontwikïcehnig dfach ovei het algemeen b ykt uit de antwioorden diat de meeste ai idters hun vryen tyd m dem bioscoop dooDbi enigen De lafste vraag over de gevolgen voor en nadeelen uit moreel oogpunt werd m dl en znn beantwoord dat de arbeSdsIaist ia eiigenomerij geen belangstellintg meer in het bedlrijf getoond wiordt en mets meer igÉ iaan wordt om het weïik zoo snel en igoed mogelyk af te maken Een ideale toestand is door de wettelykie invoering van den 8 urendlaig allermmst geschapen Spr wees er op dat ook de Zwitsersche irdlu ibne bed reigid wiordt doch dlaar neemt men maatregelen en staat men vxror het a teraatief Langer w erken of m het geheel met De Wraden geven alis eenjg redaniiddel aan een 64 urige werkweek zonder verimeeTyiieriaig van loon terwyl de BoiKÜsraad meevoelt voor veriagang d er looneiL Int Laiw Aaaoaai m De Prins der JJederlanden heeft het eere voorzitterschap laanwaard van het eere comité vooi de ontvangist van de conferentie van de International Law Asso tiation welke in het laatst van Augfustua en beg m September m het Vredespaleis in Den Haag ral wiorden gehoudwi ECONOMISCHE BERICHTEN De verminderde m en uitvoer Het Centraal Bureau voor de Statistiek deelt mede dat de waarde van den mvoer m Januan 1921 heeft bedragen zonder goud en zilver 214 millioen gulden die van den uitvoer 116 miUioen gulden In Decem her 1920 was de mvoer 299 en de uitvoer 157 milhoen gulden in Januan 1920 de invoer 266 en de uitvoer 136 millioen gulden De vermindenng m invoer bedroeg dus te genover December 1920 85 tegenover Januari 1920 42 millioen gulden in uitvoer tegenover December 1920 41 t enover Januan 1920 20 millioen gulden GEMENGDE BERICHT EN GearreBteerd Te Wemeldfcnge is VTydagBvond door dt KjywB en gemeenbepolitae de gehede be manmug van het Duitsohe Rynschip Ver emg un 42 gearresteerd aU venlacht van verdmsbenng van een groote partil terwe welke de voriige week te lerseke leedis dIooT de poktae was m beslag geno Gebouw ingtestort Te MbuiTg IS het uit drie verttepmype bestaande byna voltooid nieuw iahneks gebouw van le firma Kerstems tot op dtj jondersten zolder mg estort Het ongeval had plaats terwiyl de eerste steenlegguig in den gevel plaats bacL Geein peraoonlyJce ongelukken De schadti wordt op ƒ 5O000 geschat Loonsverlaging De TweiLtsohe Metaal en Uaer amdustoie te Eoatie heeft de kionen met 6 yer Ltagjd ValsBhe Nadenlandsfllw bankbil ettéï De politie in Antwerpen heeft volgew de Tel een dirukkiery van vaische Ned laiwlBche banfebtljetten ontdekt Een pair weken geleden reeds had zy het vernweden opgevat Sat te Antwei pen vaJacht ianklbriefjea van 25 giulden m omloop w deti gebracht zy siUagcb er lo een vw tiacht persoon te arresteeren due in het btzat van vyftig auJke briefjes was De treü werd achter silot gezet en van hem i wdm men te weten dat hy ze leeds uji c vierde hawd had By een persoon uit de Van Beersstraat en by een uit de Vnere wtraat leverde een huiszioeking mets op n aar by een vienden in de Zwed enstraat werd op ean aolderkiamer een complete steendirukfkenj gevonden Hier werden ook valsohe biljetten van 20 franc en van 25 40 en 60 gniklen m beslag genomen Tmie pexsonein dLie dieae kamer gehuurd hadden werden aang oudien beiden steendruk keis van beroep Zondag liet zich te Kampen na afloop van een voetbalwedstryd een gezelschBp met een jan pleizier terugbrengen Een der inzittenden een negenjarige jongen viel gedurende den nt uit het rytuig waarhiJ een der achterwielen hem over de bonrt ging en het ventje onmiddelyk gedood werd Groote brand te Wmschoten Te Winschoten heeft door onbekende oor zaak zes millioen kg stioo der knrtonfi bliek Reidcrsiand vlam gevat De brand breidde zich zoodamg uit dit de geheelc stioovuoriaad omstieeks tien miihoen kiiogiam de geheele tuifvoonsid van tien duizend kubieke meteia benevena 120 000 kilogram plakpapier verbraodden De schade bedraagt meer dan 500 000 gul den Op een zolder dei fabnek was vuur aan wezig dat tydig werd ontdekt Uren ver in d n omtrek was de geweldige vuurzee zichtbaar Een Fralnsdhe staatsmtveitkoop Roeds heolhaaldelyk zyn m vele lan iBil kJdohlen opgeigiaan over het optreden van uLn staat als handelaar Of men vond dat kiy te duur uikocht of men meende zijt vtrkoöph piyaen te laa of beida miaar liooit wai 5 men teviedein ïliaar zoo sterk aU dfi I iianiache lepubJiek het dezer daffen heeft gedaan heeft men het toch zelden nieegemaakit De fMiftbiin schryft in dat verband het volgiendie JMien is wel on biUytk tegenjoveir dam srtjaat ais ko pniMi le iwiyï dia hamÜel m Frantryk en over de gaheele wereld aucht ond a r een volkonwn bitilatand van de zaken ruunt Staat en Connpaiginion ziyn voorraden op voor een appel en een ei Hioe hy dait doet O dat IS heel eenvoudjig De bevrydla giebieden iliiudidlen te Laon paldhuizen vol met tal van aken die daar reeds een jaar lagen type ölag en De een of andsie ho ge autoriteit ontdekt op een goeden dag die paichuizen en hun mhoud en commaaideert uim alien rommeil op en vlug En die opBiinung geschiedide op 1 Febru ari Elr wsreii echter niet vee tooopera en due er war i Ihadden nret veel geld Doch daar werd minder op gelet Men giaf hun den rm mei heel eeuvoudug cad au Zoo a 450 floiinuazem weg voor lliO fiancs è ooT 2 fa 46 het stuk voligens den id lligicn koers hy ons dus voor 50 cenbs 29Ö potkathöls werden verkocht voor 785 francs iLw z voor 1 fr 8 87 bed met aprijiigweeren raatnas en en poti vooi 640 fr 7 fr 35 per bed 660 Wea k im€rkaeheltjes voor 180ó fr 2OlO00 H kttchelpjjp voor 300 francs 3 sous de U tt r 180 bedidien met alleen sipnni pfe F mabraa en voor 50 francs 27 centimes pe b tuk 200 loopgraafkachieltjes voor 19 francs een sou per kachel Dat kun je met laten gaan En de nige aaniweaigen hebben zaeh die koopj ook met laten onibgaan Er sullen ee oanba kleuihandelaren ryk diood worden Kuün een nuillüoen aüufcs 19 000 francs opgebracht Men overdryft niet wanneer w wanst waarmee een kachel van l sou we oen verkocht wordt schat op 13000 lO dierdaad zullen zy voor vyf francs nog gjoedkoop verkocht worden En zoo zuil B ch enifele fortuinen opbouwen op hetgeen de staat zach heeft laten ontgaan Dodi dit saai naet de eenige onawwpe naamhead voor dé regeenng ayo spreekt van aanklachten ingediend door handfelaars wegenis oneerlyke concurrentie Mi schien aal die Matin in zyn ver itwaardiigunig weï een beetje overdryven D fol tumen dlie gemaakt kunnen word Eulflen door de vry Weine hoeveelhedeo n et grocA yn Miaar toch lA tt een vW boop a die schaal dwiaaabeid STADSNIEUWS GOUDA 16 Pebruan 1921 BeoajeniijiK Tot onderwyzer aan de O L school to Schagen ia bönoemd de heer K C L de Knegt aihter Ontpoldermg en bemalmg Korte Akkeren By besluit van Dykgraaf en Hoogheemraden van Kynland d d 2 Maart 1911 werd aan deze gemeente tot wederopzeggens ver gunning verleend om door middel van een nieuw te stichten gemaaltje Boachweg op Rynland s boezem het water af te voe ren uit het van den Oostpolder af te scheiden deel ter grootte van plus minus 30 H A tegen betaling van een vaste jaarlyksche vergoeding van ƒ 35 welk bedrag werd vastgesteld m verband met het dest ds als regel geheven bundergeld Voormeld College bericht B en W nu dat aangezien het bundergeld vroeger ruim ƒ 1 per H A reeds eenige jaren op bedingen van ƒ 5 en ƒ 6 moest ge Bteld worden voor 1921 zelfs op ƒ 6 20 met langer met een zoo lage vergoeding genoegen kan worden genomen en merken daarby verder op dat zy het meest billyk zouden achten indien de jaarlyksche ver goeding bepaald werd op een bedrag gelyk staande met het bundergeld dat voor een zelfde oppervlakte binnen Rynland aou zyn geheven Deze meuwe regeling zou dan eerst met 1 Januari 1922 ingaan B en W gaan met deze voorgestelde re geling accoord By een omslag van bv ƒ 6 per HA zal dan ƒ 180 verschuldigd zyn B en W vragen den Raad machtiging tot het toestemmen in deze gewyzigde voorw aarde Conc i6Sie Wyziging vaar de Wob lieUltng In het voorstel van B en W aan den Ilaad betreffenide de concessie wyzigMiK der Goudusche Waterleiding is een recbifi catie aangebracht VoJgiene het gedrukte voorstel w nischten B en W m de bepa iiinj betreffeiuie de veirgaedrag voor van wege de giemeente voor die Maatschapfp j Cte Nieuirate VKineieniging Kmdervaieduig De Neutrale Vereenigunig Kindervoe ding houdit op Vrijdagavond 18 Fehruar een vetrg adterinig m De Réunie ter vaat Btellmg d er Statuten en het Hur onjdelyk Regilement Aigeheete dispensatie ooals onlangs gemeld weid zou de Minister van Landbouw hoogstwaarsch n lyk bereid zyn om minstens vyftig procent van de kaasproductie over de maand Februari ten uitvoer toe te staan Thans verneemt de Tel dat het m t voornemen ligt om met ingang van 15 Maart e k een algeheele dispensatie van het uibvoerveibod van kaas te verleenen Diefstal of eren grap Een arbeider aan het bouwwerk aan de K rug erlaan nuste gist ren zyn geWibeure Groote ontstcltemis Het drag wias gesto len P snelt naar de politie die fluk s een onderzioek inateJt Alle werklieden aan tet bouw Werk wwMen gefo ulleerd doch verloren schaap was en bleef weg Toen ging men de gereetiiychap ziik an dan be nadeelde eens imspecteeren en inderdaad wiertl ie beuiTs daarin gevonden De politie stelt een nader onderzoek m HaJfcbrt ende wandeling Gisterenmiddag wiaa het 8 jiarijje meis je M A V wonende aan de IJssellaan mjet nog eeniig c kinderen aldaar aan het ispelen Ze Iicp een poort gelegen naast de labriet Borneo door en klom dlaar langs een brandladidfer op een g Uzen afdalk der ftihriek Nauwelyks was ze deze gevaar lijifp diakwandeliing begonnen of ze gdeed uit en vief door het gilazen dknk en kviam terpcht op een ateenen vloer in de fabnek t Ongeval liep tamelyk goed af t Kind kicog slechts eenige Uchte hooftli en hand wiondjes De ouders zouden het kind on dei böhandelimg teilen van hun huisdok ter Vry zinnig Hervoannden De afdteeliaïig Goeda van de Vereen gjng van ViTijz Hervormden in 21uid Hol land ihoudt op l onderdag 17 Felbruaii des a onids te 9 uur een algemeene vergade1 ng in Kanïer II van de Sociëteit De Reume Een nijeuwe Chr L en M U L O BChool Hiet bestuur der Obr school voor L en MULO aliuer was zoo raeldit de Rott reedjs sedtert eemge jaren van plan een geheel naeiuwe school te stichten Door de hooge bouwtooaten ia dit eehter steeds baj een plan gebleven Nu met het imwerkuig treden van de nieuwe Wet op het L O de klosten van schoolbouw ben laste der gemeenten komen beeft het bestuur het oorspTonkelyk pdan weer opigevat en by het gemeenteibesfcuur de gelden voor een nieu ive school aangevraagd De plannen zyn ontworpen dtoor den archatect Ir W A Plets Het geheel beloofteen modelimrichting te worden wat met t oog op de sipe aale ervarinjr van den tieer Paets op het gebied van schooiannchtuig geen verwondermg ii hoeft te wekken Het schoolgeibouw is ontworpen met 9 leslokalen eeo lokaal voor handteekenen een natuui4 iunide4iaikaal een lokaal voor die Ihanritwerfaen een beatéïrskamer een kamer voor U hoofld en een voor t onderwyzend peraoriêel en een ruun gymnastiek lokaal Verder lijgft het m de bedoelktg het gebouw te voorzien van centrale verwarmjuc en eüectriM licbt De plannen zyn zoodamg ontworpen dat Bonder t nunste b mraar tot eventueeile uitlhraidSng kan worden ovcrgejcaan BODEGRAVEN De heer J van der Bruggie alhaer is ter besohiycmg gestejd van den gouverneur genenwl van Nederl ladie om daar te lande te wwrden bemoeniid tot werktuig Icundicr odjunctinspecteur van scheetpvaart BOSKOOP Gisterenavond vergaderde alhier de g meenteraad Alle leden waren aanwezig Voorzitter de burgemeester Ingekomen waa ean schryven van den heer H v d Tak raadslid en webbouder dat h j ala zoodanig ontslag neemt De voorzitter houdt naar aanleiding van dht schryven de volaemde rede Myne Heeren Ik meen met te mogen nó laten in deze vergadering m het openbaar uit te spreken dat de gemeenteraad in het iheenifoaan van den heerH van der Tak een verdienstelyk lid van den raad verliest Al mag er verschil van gevoelen zyn over de vraag m hoeverie de heer van der Tak een verkeerd inzicht heeft gehad in de wyze waarop hy gemeend heeft het gemeentebelang be moeten dienen erkend moet wnor den dat hy met zyn beste Icraehten de be langen der gemeente heeft willen voorstaan Gedurende byna 21 jaar is de heer v d Tak lid van den Raad geweest waarvan IMi jaar als wethouder en heeft hy als zoodamg en ook als lid van verschillende commissies steeds blyk gegt ven een hel dpr inzicht m de gemeentezaken te hebben Zyn adviezen zyn voor mij ook in het col lege van B en W steeds van groot nut geweest Ik stel u voor myne heeren den heer V d Tak schriftelyk den dank van den Raad te betuigen voor hetgeen door hem in het belang der gemeente is verricht De heer Guldemond zegt hierna het volgende Mynheer de Voorzitter Als een der raadsleden die het langat en zeker met het minst met den heer van der Tak heeft samengewerkt sluit ik my gaarne aan by de waardeerende woorden door u gesproken In dé 17 jaren dat ik met den heer van der Tak de gemeentebelangen heb helpen dienen hebben wy meermalen verschil van inzicht gehad ook pnncipieele doch steeds was ojs samenwerken hoffelyk en hebben wy elkander gereapecteerd Over onze samenwerking sprekende denk ik voomamelyk aan de groote dingen die m Boskoop zyn geschied n I het stichten uithielden en tot bloei brengen van de Boa koopsche gemeente bedryven en dan meen ik te mogen zeggen dat de namen van de heeren Ottolander en van der Tak aan deze groote stichtingen verbonden zullen blyven Ik ben dan ook overtuigd dat het nage slacht deze heeren in die kwaliteiten beter zal beoordeelen dan dit vaak geschiedt door het tegcnwoortbg geslacht De redenen die de heer van der Tak ge biacht hebben tot zyn besluit heen te gaan liggen met tot myn competentie te beoor deelen Ik eeibiedig dit bpsluit en meen aan den arbeid door den heei v d Tak vooi het gemeentewelzyn verricht schuldig te zyn dit te zeggen De geloofabneven van het nieuw gekozen raadslid ae heer W C van Kleef werden onderzocht en in orde bevonden door een commiaaie bestaande uit de heeren v Gel deren Verkade en Loef De heer van Kleef wordt hienia dewr den secretaris binnengeleid en de belofte afge nomen dooc den voorzitter De Voorzitter wenacht den heei van Kleef met zyn benoeming geluk Aan de orde is de benoeming van een wethoutier Benoemd wordt de heer J van Gel deren met 4 stemmen 7 stem men blanco De heer van Gelderen wenscht zyn benoeming 24 uur in beraad te houden By de rondvraag vraagt de heer Loef naar de kosten van het onderzoek inzake de kwestie tusschen de doctoren van der Tak en Hamburger Er gaat in de gemeente het praatje dat deze tot ƒ 1000 zyn opgeloopen De Voorzitter antwoordt dat hetrapport van den inspecteur gratis is uitg ebracht Alleen de kosten van een auto vanAlphen naar Boskoop en terug zyn voor rekening der gemeente jg De hepr Guldemond dc Tt mede dat uitspraak is ge iaan m de kwestie M U I O of U L O school Het is gebleken dat er 2 MULO BCihoden te Boskoop wnaren De heer B o e k i a a d vraagt waarom de goedkoope cokes pas met ingang van de volgende maand verkrygbaar wordt gesteld De Voorzitter zegt dat dit zoo gauw mogelyk zal j eschietien Hierna wordt de vergadering gesloten Voor het bheor examen tandheelkunde eerste deel slaagde te Utoecht de heer H L Ottciander aiy r In de vergadermg van den Mudden standibond is besloten een lyat te laten c fTCuleeren tot verkrygen van handfteeke n ngen om een verzoek te richten tot de bevoegjde autooiteiten om de brug by bet NistikiBnboior te laten vervallen GOUDERAK De bakkers m deze gemeente hebben de broodpryzen wederom verlaagd en wel het tarwe brood met 1 cent per pond en het wit brood 1 cent per 4 ons De tien jaarlyksche stemming voor ker keraad of kiescollege zal voor onze gemeen te plaats hebben op Woensdag 23 Febru ari as Woensdag 1 Februan a s des avonds 6Mi uur zal m de Ned Herv Kerk alhier optreden Ds van Roodselaer van Bergschenhoek Gisterenmiddag la J Hoenkoop aan het overzetveer b Gouda b den wal aan den Gouderakschen dyk uit de veerboot m den IJsel gevallen Oorzaak te veel Schiedam gebruikt Met moeite heeft de veerman hem gered HAASTRECHT Ds J L v d Wolf Geref Pred alhier ontving beroep naar de Geref Gem te Hallura Fr OUUEWATER Aan den heer de Leeuw Ambtwuar ter secreUrie alhier ia een ziekteverlof van 3 maanden verleend In verband hiermede 18 een oproeping gedaan van een tydel ke ambtenaar De heer W H M Dooman gedurende 25 jaren voorziter der sociëteit de E n dracht alhier heeft ala zoodanig onslag genomen LAND EN ZEEAWCUT De K 5 Uit het aan het Departement van Marine ontvangen laatste reiarapport van den commandant van Hr Ms onderzeeboot K V bleek dat het traject Columbo Paiiang zich kenmeikte door schitterend weer B het passeeren der linie werd volgens zee managebnuk het Neptumisfeest gehouden en by het m zicht komen van de kust Su matta tor beproeving der boot geelokcn op zeer groote diepte waarl J alles in goe de orde werd bevonden Naby Padang vras Hr Ms torpedoja r Hermelyn de K V tegemoet gevaren om de opvarenden nameni den oomman dant dtr Zeemacht welkom te heeten Den 30sten December v m 11 uur liep men do Emmahavcn binnen MARKTBERICHTEN RotterdamBche Veemarkt 1 5 Februan 1921 Auflivoer 166 paarden 2 veujiens 1 ezel 144 magere runderen 808 vette runtieren 257 vette grastoalveren 964 nuchtew kal veren 32 schapen of lammeren 121 vaa kena 276 bigigen 9 boldcen en geiten Piryzen Vette koeaen Ie kw ƒ 180 90 2e kW ƒ 1 ftö l 75 8e kw ƒ 1 60 160 Oaaen 1 kw ƒ 1 78 185 2e Iw ƒ 1 60 1 70 3c kw ƒ 1 iO 50 StierenIe kw ƒ 16ib 160 2e kw ƒ 140 L80 3 e kw ƒ 1 30 Kalveren Ie kw f 2 50 65 2e kw ƒ 2 10 2 30 3e kw ƒ 1 80 2Handel over t algemeen matngj pirkuakwailiteiten sbationnair 2e en 3e kw alit3giiten afwTjkende pry eoi ruimere aanvoerMelkkoeien ƒ 320 675 Kalfkoeien f 350 700 Stieren ƒ 200 600 Pinken f 1 250 Ovei loopers ƒ 35 H90 Vaarzen f 200 300 Werikipaarden ƒ 3O0 50 Slachtjpaardem ƒ 170 300 Hitbon ƒ 175 S75 Nuchtere loahei en ƒ 20 30 Fokkaliveien ƒ 26 45 Biggen ƒ 30 36 Handel in melkpTi fealflkoeien mabug jong vee en paardenred el Uk t KA SMABKL Oudlewiatea 14 Februan 1Ö21 Heden geen aanvoeo Bodegraven 15 Februari 1921 AiomiVoei ÏO partyen waaronder 6 men rujicEmerk 1170 stuks gewicht 70 0 KG Irys Go dsche Kiaas Ie soort ƒ 86 9 2e siwrt ƒ 77 82 Ie soort met Ryksmerk j 85 08 HandpJ vlug FINANCIEËLE RICHTEN WISSELKOËEtSËN Niet officieele noteenng te Amsterdam 14 februari 1921 12Febr 14 Febr Londen 11 34 1134M Berlyn 5 612 Mi Parys 21 lÖ 21 27 Brussel 2212 22 17V Zwibsprland 47 55 47 85 WeeA i 0 70 O 72 Mi Kopenhagen 54 63 52 JO Mockholm 6510 65 Jö 01ir at ama Ö2 60 54 20 New York 2 91 Slotkoersen van heden nog niet ontvangen FaiUi sseme kiten m Nederland Volgcna metiiedeeling van het Handels infoi matiebureau van Van der Graaf en Co s Bureaux vooi elen Hamitel ayn over dl afigeloopen veek eiiwl igende 11 febr m Npdiorland uitgesproken 40 faiUiesemen ten tegen 26 fdi lLs ementen in dezelfde Meek van het vorige iaar Van 1 Janiuan tot en met 11 Febr 1021 190 faillasementon tegenover 154 over het7elfdc tydiperk van het vonge jaar Rotterdam s fmancien By den Rotte rdamschen gemeenteraad hebben B en W een voorstel ingediend tot het aangaan van kasgeld leeningen tot een bedrag van ƒ 25 000 000 Stakmg van betaliagen Te Antwerpen heeft de diamanthandelaar Kannegieter zyn betalingen geataakt Het pasaief bedraagt 3 000 000 francs D firma geeft een actief op van 2 millioen francs en een passief van 3 millioen frs De Antwerpsche juweliers zyn bÖ deze zaak betrokken LANDBOUW Mond en klauwzeer Stand van het mond en klauwzeer gedurende de week van 31 Jan 5 Febr AantalProvmcien Veebeslagen Gemeenten Groningen 3 3 Fnesland 6 6 Drenthe Overijsel 1 1 € i GelderlandUtrechtNoord HollandZuid Holland 4 Zeeland Noord Brabant 2 Limburg 6 Tota 36 staatacomnusaie tot bastudoering Tan b t mielkvraag aluk bij w ond e m den aanvanir der zibtiDff medegieda d dat hy apreken de namens ie corporatie wedke h i vartaSvjtwoordkgide xich vefidaarde tegen alle rej eruifiBbemoei ng op het gebied van de scuivelpcrtKiucUe Naar aanleiding van de e voor vden onvemwaohte uitapraak maakte de Utrecht Bche wtethoudar St Ia de staabacotn miHsoe ziibting heetlt de opmerkunjc dat de voorisitter Fosbhunui pan den Zuivelbond F N bhans heel andera spneekt dan destyds minirter l oathuma toen hU verantwioorrdielUk waa voor een onbelemmerde melkvoorziemng waarop te oud muuster by mterruqitifl te kwiiiea g fi dat de lAn staniiiigiieden veranderd wlaren De Utrechtscbe wethouder betoogde rer vnlgniu dat ook al wsa an de onutandur heden eenlgtixuia vereadard niemdutd zou durven beweren dat de boeatandian m de auivelüntiajstrie en op het gvdaied der melkvooraieninff thans reeds normaal genoemd kunnen wwrden Htt bl ad vernam voorts dat de raeenmgen écrr leden van bovengenoemde S atfl coairmusaie over de vraagt of ook v rder Bekere controle van oveirbeldbwege wen Bchetyk zou zyn eer uiteenlieipen Er ia een categiorie waartoe wethouder De Miranda van Aimaterdam behoort dae bevreesd is voor tlfustvoOTninig indien alle handel en export voor melk en auiveVprodLctien vrtyedt vr feAaiea Daar feqrtRover betoog lien de vooratandera van algeheele vryh id dat toch eens een einde nwet komen aan de ong e Eonde bealag polltiek t ir wyl anderen lh geen bepaald pro of contra maakc ataatsbemoeniog voorstaan het 9re eena wallen waigen de nielkv oor zien img thans vr j te laten Het bJad vernam verder dlat in de deaer iLgen in den Haag houden vergadering m het centraal be ibuiir van dien Algeme4 n eii Bond van MeKkveöhouders werd oveieenigiekaraen dat de wrbegenmnmnd ger van ïen Bond in de taatacomm issue ter beabudeennig van het melkvraaicetuk ei by zyn medecommissielodten ten steik ste op aan zou dnrugen dlat alle regee ring Bb moenn r betreffende de melkvoor X cmng zoo apoedïg mogfKlyk zou wx rden o tg heven ONZE KOLONIeN Uiturtetoeslag voor Isndsdieniren In de vergadering van den Kolonialen Raad van West Indiè op 27 Dec j 1 werd b de behandeling van een ontwerp verordening betreffende den duurtetoeslag voor landsdu naren met zes tegen twee stemmen een amendement aangenomen waarvan de strekking bleek uit de ttielichting van een dei vooratellera den heer Lansberg Deze betoogde dat by den tegenwoordigen berooiden toestand van s lands schatkist geen uitgaven neen geen enkele uitgaaf r den Raad mag worden goedgekeurd waarvan de noodzakelijkheid niet In het oog spnngt Waar men wel mag aannemen dat er over hot algemeen zekere nood bataat dat ia bij de kostwinneri van zelfs middelmatige gezinnen onder de ambtenaren met traktementen van ƒ 2000 tot ƒ 4000 of ten hoogste tot ƒ 5000 De niet kostwmners staan er Öiter be ter voor Personen die alleen voor zichzelf te zorgen hebben kunnen met bv ƒ 3000 ajaars fatsoenlyk rondkomen Men moet in deze tyden trachten zich te bekrimpen Dit moet een ieder over do gehoele wereld doen behalve natuurlijk de O W era en hun aanhang Vóór do stemming verlieten twee leden van den laad aK zïKe belanghebbenden de veigadering Het ambachtwezcn op Curacao By den Kol Raad ia een ontwerpverordening ingediend strekkende tot instelling van een leerplichtafelsel ter bevonlerlng van het ambachtaw ezen In de kolonie Cu ragao Het ambachtsondorwiJB zal volgens het ontwerp bestaan in een practlache opleiding op van gouvernement wege te openen leergangen POST EN VERKEER GocdreiUaneviii op de spoorwegen Door de Algem Vereen van Nederl Imen Exporteurs gevestigd te Utrecht ia naar aanleiding an ee n schryven van d diiectio der Nederl spoorwegen te Utrecht in zake verlaging der goeilerentaneven een antwoord aan dte directie gezonden waann z zich beroept op cte vrachttaneven der spoorwegen in tie nabyliggende rijken die zooveel lager zijn dat verscheidene zaken die over ons land zouden kunnen tot stand gekomen zyn ongedaan bleven tengevolge van de hooge Nederlandsche spoorwegtarieven Indien al de voordeelen der belangryke daling der kolenpryzen en andere gcbniikaartikelen wordt gesaboteerd door de loonaverhoogingen is de mogelykheid niet uitgesloten dat meer vervoer geen of slechts zeer geringe vermeerdenngen van kosten behoeft teweeg te brengen en due verlaging der tarieven wettigt Aangenomen dat het ieders verplichting ii op welke wyze hy ook by handel en verkeer betrokken ia om door zelfbeperking de lasten van handel en verkeer zooveel mogelyk te beperken zal in de eerste plaats leiding in draten moeten uitgaan van de groote handebH en verkccrsorganen zoo nauw in het econoniBch leven ingeweven De Directeur generaal en de Naar van bevoegde zude wordt medegedeeld berust het door den directeur generaal der P en T tot de bonden genohte verzoek om m den vervolge geen aanvragen tot het houden van besprekingen tot hem te ncht n over aangelegenheden die zich leenen tot behandeling m de Commissie van Overleg uitsluitend op overwegingen van per80onl jken aard De omvang der werkr zaamheden verbonden aan de functie ia n I dermate toegenomen dat mede Uit gezondheédeooffpunt vermijdbaar dubbel werk voorkomen dimt te worden Andere overwegingen waren bU het vertoek niet betrokken OMDBHWIJS Het onderwUseratckort Het laatste nummer van de Vacature bevat met minder dan ruim 150 oproepin g i voor onderwijzeri en onderwÜtereasen SCHEEPVAARTBLRICtn EN Stoomv M NeiWlMd Jan Pieterz Ooen nrr 11 Feto v Am sterdam te Batavui faalawabi thuiar vertr 11 Feftw van Tjtlatjap Kon Woit Ind Maild Anadne vertr 12 Febr v New Yotrtt HiBiti DeudTlion mt 14 Febr v Aana rdtm tt Hajtüiurg Hotfauid TAmerikB Lijn Mnaad k arr 12 Febr van M xieo teHamburg Ken H0IL Ltoyd DreohterloiMi uitr aar 13 Fehr t Bo uiLogne LAATSTE BERICHTEN mnée éK demobilbatie Bf3RUJN 14 F A r V D Btj den aibMteraad b een ontwerp inge nend van een eror lening over dp beëtadSguig der ecoaouusehe domohilisatiie volgens heitwolk de opigenchtc demobilisatie coimiusaies up 1 MaaJ t van dit jaar ontbonden wonl Oip denaelfden dag sullen alle dan nog met opgeihoven detnobiliaatie verordeni wffoo buiten werkioig wonien geat d En0HB eekader in Smyrna PAiRUS 14 Febr V D Voljpen een be r ebt v n de Matin uit Athene ie en iigeaach erkadlET van 2 pantserïtruwere en 2 torpedojagera tn Smyrna aanfielcomen Loonaveiüaging PAlRIJS 14 Fèbr V D Naar tlte NewYork HoraUl uit New Yoiric meJdt hei lien ook de metaalwarkon van YouuBtown m Ohio zoch glÉioodnaakit ge uen de loonen ilot werklieden mot 40 A U verminderen Aan 40000 at beulera m hiervan dioor de directac der werken mededeelinir gedaan De ecnnomiulhe in i nstort R BBRLUK 14 Febr VJ Van tie Rug aische grens wonh K meid De economa lohe Ineenatortlng van Sovjet Rnaiand ftTijpt steeds verder om itch heem Naar Moükousche Waden benchton Is het vcï keer op het vak Sy ran Rhayinak de verbindingsbaan tusfichen EuTopeesch Rua an l en Sibené geataatot In Petereburg wx r ten tliana ook evenals in Moakou houten huizen afgohrokon tot het verkrliigon van sbookanatel inal TWEEDE KAMER zitting van heden Gekozen als lid der gemengde commissie voor de stenographie in de vacature Lohman de heer Schokkmg De inteipdlatie van Borestejjn vd over de niet goedkeuring der Haag ache subsidie aan de Nationale Opera wordt toegestaan en zal op een nader te bepalen hig wonlen gehouden Voortgezet vtordt de behandeling der interpellatie V d Tempel adap over de werkloosheid De heer SnoeckHenkemans eh betoogt dat verbetering ntet vóór alles van de regeering moot worden vtrwacht De verbruikers moeten hun amacbtendehouding laten varen De werkverschaffingmoet aan de gemeenten wunlen overgelaten TELEGRAFISCH WEERBeSI HT Hoogste barrometerstand 77f 6 te liedawre Laagste barrometeretand 74S 5 t SeQdisfjord Verwachting Matige tot krachtige tüdelijk wellicht stormachtige zuidwesteiyke tot westeïyke wind betrokken met regen later opklarend aanvankel k zachter BURGERLIJKE STAND GOWDA GSBOAEN Teunt e d v W A He4 en L M van d n Berg 12 Prancisctis Hermanua z v F H Laloervead en R A tf Jong Pttrua Jacobus i v C J Hynaard en W IJuinenburvr StypAii d V J Boot en J A van den Hoogen U Dunk Theo lk rus Anbooiuii z v D T3i Verb en C M Nabéi Mttru Agnea d v P A Schouten en M A Bo amp Jannetje d v P van Re rfe en J Hupke OWmUUESiEa n Felv Hendrik W Peeters 57 j 12 Johannee J de BaoU 9 mnd Petmu van Scheipptntpen 47 J Jan A atatae 12 d HAASTRBOHT Burg rly5ten Stand van 26 Jan 11 Fi OÜIBDIIBN AgaiOha Muur dk v J ran Dyk en M A V Lee w n I vtetr 1 y V V Meieffen en W Hofmani ONiDERTROUWD P C Hooft n W C E van Dam OVERLEIDEÏJ Jannigje van Rek v dk van A Noomen 77 j M v d Heal 20 r VUST Geen aanpAbe OUIDBWATKl ioord en G Bnuida ComeiM 1 t F N van Beek en J van ZuUIen Johan nee Abibot u z v C d Lance en C J Koos 0VlIRl £Df3M Qomalia WiJdM t 3 j Margaretftia Maina van dK Herat 18 j Jan van Root elaai g bniwd met Oart ens Dekk r Qhuvd met Wttlein Hmdrik ïlananne Doomwi K j