Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1921

liiBt moffelük o de aM iir rN d wattMi diepar m te aan Na aflOM der Mobwrt hileenlKMnst hieven nog eiilcMe beluwnMtenden bijeen ter oprichtiMr van een ailiiaUHlC dtat vereenioing Üaxmoaia BERGAMBACHT De afkbw en valooov mn d bou muu nondmr roet 1 71 84 H A nu ho H a houwHandl alhier die de vorige wvek wu vbnadit op ƒ 200 gMt niet diwr Allee ia uit de hand varkuoht aan dan heer Riet te Rottecdkm UAABTHBCm De heer L Groeneadük athior ia doM den Baad vwa Alt id tê Omuia aamiVI een als iiieaiflo Mit wof da Maoeel Vlurt Voor tatJuchtiDCen tanke rrthrillj Oudardomsverzekomu wande men flus in Haaitretdit x Vlijt tet bowMn noemde WH Op Maandaff 21 M mm 7 H wir kn d Ootuiatorlekai van de Neck Henr Kerk alhier door minur worden beslist over het beroenét ven predikanten en benoemen van oudMtlUaim en dkkeneo Üxtr Kac wntad of Inmaten in de voiffende 10 lairen NIEUWERKËRK a d USSEL De manBttdmaten der N d H rv nneente alhier hebben zich voor het bero pen van een predÜBaat waar voor ém Km bataacB v rld rd WAOölNXVEEN I oor h t bestaur van ke noBJtwboQWvereendffing WsddJnjnBveen is de bouw van 8 arbeidbrwonin en onredraxen aan dton hMT D Kkwtor ahter v or ƒ OSJM MARKTBERICHTEN KAASMABKT WoerdM 16 Fdbr 19E 1 Aanvoer 7 partüen PrÜs Goudsche ka t Ie aort f S M Ze soort f 78 61 1 BOort met Ritkaun erk f 9 i Handel matiir SCHKEHVAARTBERICHTEN Kon Boa Uofi HaiLvenwun ultr vwtr U Febr M Kon W Mt IiuL MaUd Baam verbr 10 Fefar v Gkdmi a ObbcanuL Jaaon arr 1 2 Feèr v Comd te Panamtu Oranje Naaaau tbukr arr 14 Febr to Havra HoUand Atotflka LUn Moerdük arr 15 Febr v Vancouver to Rott t T Hamburg Rotterdkim v Rotterdam n N w York vertr 15 Febr v Plymouilh ett vmm dM zelfdon da Uatadr De tn huu n llan la de hwrati van Nvw YwIl liet Dapartenent voor Openbare Gasondhcéd ki de Vereen Staten heeft volBHiB een VJJ nteleirram besloten de schepen een quaraattne van twaalf dkwen of te lefORon om te voozicomen ckat de tyvèm zich uitbreidt De schepen welke zea daven cm zee lUa ge eest aullen verplicht worden zas Ugien te ankeren voor de naaajriers mMWi Worden ontsclieeiDt In Bcheepvaartkrintren betwtlfelt mtn of dit voorschrift ktaa worden dooiwenroenl RECHTZAKEN Het tapverbod De kawtonreehter te Leeuwarden haafk uiUpraak fcwdaan m de laok van M V e jfüiiaar van het Oranie HofieH aldaar beM hultdlwd van of Zoiuiax in de veludoKamet van iWii hotat aan een bezoeker een iitiajuj sterken dirank te ttebben reriocht met iLct doel in vereeaupiiw met ten fVyesohen Bond van Hott l Café en Societeitahoud r een piocea i t te loluken ten einde m Tcohben eventaeet tot in hoodwte intütenibie uitnoraak te rerkrüiren in aake de rechbtKbkkfBbeJd en vM hindbaarheid van het remeanttfitk verbod van den verknop van sterken dranitt in het klein op ZoadMgen en Christelijke fueatdasen Bewêuwie bekende volmondnr De ambtenaar vaa het O M verweos omtrent de reehtagnildi eid van de verordemnir naai art iBO van de Gemeentowot en betoofpde bt heA tapveièod met in n tid is met de Drankwet Hiy Tord ixi i hg te of 1 daa hectvtenda De beklaMde betimtto dt bevooedlMid der irameente tot het oltvaardüren van ft medd tapverbod hü barjep zich op art 7 en liO van de DraalBwet op de uitapraflteq van dedoundl en en on artikeien in he valibUd J e GcniMtnto stW hlf verzocht ontslaff van rechtaTcrvuIsanir De kantonrechter tieefl den wklaasde van alle rechtsved roUriiur ontslaren on forond dlat de deri etreffeade eemeenteverorderung in otrijd ia me art 135 der Gemeeotenrat Het O M te Ueerenvetn heeft vrüspraak geslacht te n een hutcQiouder aldaar die geverbaliseerd was wegena liet tappen van steijkandrank op Zateniagmhldag wat de gemSentetüke verurd ning verbiedt Het O M achtte op K ond van art 7 der Drankwet het gameentebentuur nietcompetent den drankveidtoop op geregeldedagen te verbieden De moonl la het SanthatiMriL Qet rerechtshof te Amsterdam wees arrect in de zaak teven C J K uit iGra venhaa en A Str te Amstardam di in lioogar beroep waren gekomim teren een vonnis der Ajnstearlamitclie rechtbank WHatiu bekitaaaden WMpens diefital vepMurd gaande met ietiMldpt ghw den dooo tengwroUce heèbaada TWotHdeerid werdm nèiu feot touMlf Imu aéb t taar evangBitiisatraf bi den vnMtrcn iwrir n van 37 3xmi 1917 werd de € S 1arte hutabevaard r W H Thm la DerttWl SafDhatlatraat 84 met een breokütcr aen slav od hat h oM toenliraeht mat het revoird dat da o At wan k rt daarna ia overieden BaM wordm T a het mlwkttf b MhttUl d K ttie VouTMT uiteen dat van den I Van sdiMi stock 2 943 miltio i ia verioocht wmairan bijna aiies betaald werd Aan vreemde receeinnjren ia voor iAyni nuiliowa veriaacht waarvan 250 mülM en u betaaldu tk ii voor 1 4 j8 miHiioen aan tiea ipubltekeo dbenat verkucibt weaxvan één nuUiani ia RieiiulL Wat den Amenkaanaohaa atock betreft 1 206 nuiiuoen is aan nariicuiaerea wrbocht waarvan dOb müiiooen u beitaaia t rv ili daaxvan voor iJbhH miUioen verkocht m aan de Dubli doe diensten waarvan alechta 372 nuüioen ia afoebaald 0e duoussies wefden haaroD eMloien Het Beltfdadie parivment heeft nÉateren ercneena eem woedure aiXmm beueebb evcAMwi om een icdieeJ andere redlen dan te PariJB De kweatae vos dese Voor eeniKten tUd faee het liniaseliichf zemeentebeatuur bewiait dat die schooIkuid ren verplicht wanen dacreliika de BeilAusche nA fC te RToeten De socialmtosche luuaiater vwi mivenheid wiaos dbchtertje een Brua elsche school beaoeJet veirbood zj m lami aan dbe dutfeilijiasoh w eam erende demonatratie van vadfeiiandial e£ iie mee te doen De kaïtholi Wo ite heeft nu mstereai deu nmuater van kunatoa on wietenachanoen over dieze aaiwe le emhead jreinteroelleerd Jshreneene uiten eiiile enÜe Woeste over eea tiuoUe ooIanfSB aaiwenom£n doAr bociahaittoche onderww rs wao rbd m den miniisiter van nüveiheid jreèuuwenBchiten met ziin koudinffv De interpellaoi vroeff aan den miiÊster van wetenschaPh weike maat re Mlc n hii cal immen teown oad rwiii£ers die niet meer geachïkt aua om d ieufnl op te voeden De minisber van n verfaeid Wauteral aeiidei dat hai zün dochter machtigde met meer aan de pleohtiKiheid deel te nemen daar deze beJacheJiiik wenL lik heb mx veilde de heu Wtautera nooit loedremaakt van vaderlondailieveadie srevoelens en van den voraohAiildiiKidien eeiiued aan de vla aia ainne bee kl van recht en vriiheidi maar üt wil met dat de vla r zekjere no ituek dekt De miniater wan wetejiBchao Deatróe veiHdaarde ireen anjcieten maatrea te sullen nemen tiefren hen die het ontreden van niniatier Wauters i cdil uni en maar als en onderwüeer in de school tekort schoot ta flUn vadbiHandschen pSichi zou hij hem ifladffidük straffen HU zeide voocta j ÜaA het firemeentebeatuuir van lirussej blijk fc d g gw n van gebrek aan kük oid de Juiiftte verhodidikupen door het aaroeten der vlag in de scholen te bevelen De mimiater besloot met te KeKuren dat men d vla g der roemrijke reirlmenten n M gnoadien en keurde de houdinar van Wlauters volkomen goed Kaar het StocWhdmer blad Daieos Nvtietier uit HeJeinsfora vemeemft sou d F niche aaaJknielastisde te Moskou hebbien niedetradeeldl dat de Ri Bai che deleiiratie de reia naar FïnJand heeft uitireateld omdat de Finsche rejreco iiKr wel den dii pilomatjekan vejte inwoordliger maair odet de le der handelisdieleeiatie wan de SovJetregeeriang vï iiK teJd lieeft van de quara nt inerbeWbnKien De Sov 1ebifei i rindr drdirt met het afbreken Ytaii de dipkimatieke hettWüiinR eln BUITENLANDSCH NIBUWS duitschlan d Wreedaarda voor de Rechtbank De medewerker in het Ruhrgebied van het HbUl achryft I Voor de gexworenen tap Essen wordt thans e n procea behandeld legen 13 communisten beklaagd wcgens moord en doodslag Dat proces roept de herinnering wakker aan de heerHchappü vaj het ruode leg j n Maart verleden jaar x De watertoren van ËasBir was in deze dagen bexet door vriJwilligerB die zich ter beschikking van de stad hadden gesteld ter bescherming der inwoners Toen de bezetting zag dat zij geen stand kon houden tegen de overmacht van het gepeupel heesch ïÜ de witte vlag ten teeken dat zij zich wilde overgeven De onderhamlplingen waren juist begonnen toen een woedende menigte KJch op de verdedigers van den watertoren wierp en deze mannen op enkele na afmaakte De roode gardisten hadden het bevel gekregen geen pardon te geven En zy gehoorzaamden Een paar officieren werd in den toren den schedel ingeslagen Andere mannen liet men na zware verwondingen eenvoudig doodbloeden De gruwelijke wreedheden hier begaan krachtens de getuigenverklaringen kunnen ten deele zelfs niet in een krant naverteld worden Fanatieke woede en beestachtige ruwheid gingen hand in hand Het awtal slachtoffers heeft twintig bedragen Het vonnis wordt tegen het eind van deze week verwacht Het loon in dalende richtinic De arbeider van de Tinfos papierfabriek Ie Berlijn zijn opgezegd omdat men voor den aanwezigen grooten voorraad geen afaetgebied heeft De arbeiders hebben daarop voorgvt ld hun loonen met 26 te verminderen De directie aanvaardde dit voorstel zoodat de fabriek niet w rd sto gezet P yiT EN VERKEER Dk biialag ik be NedatHmdaoha D trynieki De OonunkUe voor de middelen van vi voeo udt d Kuner van Koonlhandel te Groninnen heeA dme Kamer voonreoteld den knJniateir ran waterataat een adres te zenden waarin pewezen wordt on het benwaag dat de retaiirers in de D treinen Gronifwen iHoliand e a biialaar van tón iptdden voor de Ie n Se Uaaee en van 50 ceuta votvr de 3e klaaie h 4 ben te betalen De dinwtcBr vaa bet Poirfkantoor in Rotterdam De heer Rink directeur van het poitkhntoor te Rotterdam zal wegens het bereiken van den 66jarigen leeftüo met 1 Nov den dleiut verlaten BINNENLAND Ue regecTingamelk De toeslag op de melk van 2 cent per liter waarmede het zuivelkantoor op 4 October wa aangevangen houdt 13 Maart op De bijlevenng van regecringsmelk wordt dan aog een 14 dagen daarna voortgezet Deze week bereikte de levering van regeeringamelk voor Amatenlam haar hoogtepunt n 1 78 000 liter per dag De volgende week treedt reeda een daling in en wel 5000 liter per dag Door het afkalven der koeien kunnen de zoetboeren dan reeds meer melk gaan leveren en dit neemt dan wekel ks toe tot hali Maart en April De Zovertijd Het Eerste Kamerlid de heer Polak heeft den mini ter van Binncnlaodsche ken gevraagd om den zomertyd dit jaar te doen aanvangen op denzelfden datum als m de omringende landen Rilkadnüiwct k Aan den miiiiater van ondtarwiis kun eteo en we mchap dn heeft het beabuur der V AJN K een adres reraoht admaesie betuiitfrend met wat oo het in 1 20 te a kTavenftia e rahouden Kaïnatconoras door Mir J P van Rioven ia fpeBeed over db verzorftiindC van boeit en cl rulQw erk en aanKuande het rüksdruiaweiiik teiu onzent He bestuur wü t op het itavoleens wiaardiitr voorbeeld dat oa dioor Duitschktnd werd Ke reven en betoooet dat het fliuKWijk IS dat hoe eroot en rechtmatitf de waairdeering ook moine ziin vooo wat meit irehrekdaiiire middelen door de leidinsr der LaodadruUkerü wordt tot stand rebracht hier freen sprake k n zijn van resultaten we4ke aan hooftie aeathetiache eisohen beantwoordenu awolaiwr aan Benoemde inateiljjaur de toeatand zoo wiainis in overeenatemamutfr blijft met wat daarvan m onsen tiJd behoort te worden seexschi fketuneriE nd in deze is bijnx IbeeJd wiel het feit de HoUandsche mediaeval van S H de Roos op onze ofiRcieele dmildkerü ontbreekt Het besrtwur van de V A N K fertoekt den minister wie in ovorwenur te willen nemen die dachte door Mr J F van Itoyen ontwikkeJd waar hü de wwtsche ItJUheid uitsDreekt dat de reseerinff onzen daartoe bervoetsiden srafischea kunstenaars o Mira e e i mouw natwnaal lettertype te ontwerpea dat in K nruik sonde kunnen Woixiien laeniomen door de Landsdrukfloerii voor de officieete drukwerken en voorts door papticuliere drukkerren Opaeluirtinx Artieidawet revraajtd He4 bestuur der Vereeaunuwr van NedferilwMlsche Weriofrerers zond heden het hieronder volffiende teiecnam aan de Tweede Kamer Naar aanleidjnir vezkJarilur Mituster van Ajpbeid in uwe Kamer dat hij voor Miertojrevers beiaiwr wil scheppen dat er zoo weinuir moxêdüik werldooahedd komt ij5t het beatuur der Vereenii iinir van Nederlandache Werfarevers er op dat naar eiine meeniuK eetie derjpelüke regelimr ai iéen bot stan Resreeriniir overweeat maatretrelen om nijverheid dtoor kritieke tijden heen Ie heipen laat zü nu niet zonder eerst dfe weritgevera jrefcoord te hebben maatreirelen nemen waardoor bedrijven tot fitoancieele of administratieve offers verodicht zouden worden en waarvan de draaEiwdidte niet te vermen ia Ten aanzien der huidüiré werkloosheid merkt bestuur ov dat deze verscherpt woirdt door Arbeidswet fie arbeidüdiiur Merker bepei dan naar ook ter wereld en dde elaaticiiieit bedrijf belemmert Aüs eereKa rtuiddeA ter bestrijdinjc werklooahedd is Ais opachorten der Arbeidawwt noodinakelijk in dien sin dat freVuerkt madi wordeQ voltrena Internationale Conveovtie en elaaticdteiit bedrijf tpewaarbongrf wiordft Het beatuur veruoekit eerhiedic Uwe Kamer cm iMvcnstaande biJ de iRegieering aan te drinjten Pnief met wtegenpoUtib Om beter te kunnen optreden bij overtredinffen van de verkeea beoalimren overfweefijt de Miinofiter van Ju itde die oprichtonff van een afkleelimr politie op motor rijwielen Daartoe zijn aan den Minister van Ood r 20 nurtorriiwielen aaiupevwued n zoo moffel Lik de beschiklcine oveo 20 onderofficBeren die Kene t n zUn in het 2e ae kwartaal deel uit be maken van de tproef afdeelinc Invoer van versch vleeach in Zwitserland Blijkens mededeeling van den Nederlandschen gezant te Bern is sinds 7 Febr j i de invoer van versch vleesch in Zwitserland wederom toeffcstaan in hoeveelhe ien van ongeveer overeenkomende met de behoeften van vóór den oorlog en op grond van verklaringen afgegeven door de kantons Vereeniging van Gemeenten Men meldt aan het Hbld dat niet alleen de wenschelijkheid wordt overwogen van de vereeniging van de viJf Gooische gemeenten Bussum Naarden Huizen Blaii cum en I aren maar ook het plan van m vereeniging van de gemeenten Huizen Blaricum en Laren Beide plannen zijn bü de Regeering in studie BelgÏMhe steenkolen Naar men aan de N R Ct meldt heeft de Belgischtt regeering in verband met een overvloed vm steenkolen algeheele vrijheid van uitvoer an Belgische steenkolen naar Nei Ierland toegestaan Muntwezen Tjit B Gravenhage wordt aan het N v L D gemeld Het plan bestaat een commiasie voor het Muntwezen in te stelten Het Belgitehe Laodswczeq te VHaaingen L Tndépendance Beige verneemt dat het Belgische minïaterie besloten heeft tot beitudeering van het plan tot overbrenging van het Belgische loodswezen van Vlissingen naar Zeebrugge Het blad beweert dat zulks reedfl een gedane taak zou aifa geweait alt oen vóór den oorlog geen rekening had gehouden met zekere factoren welke niets te maken hadden met het nationale beisng Waar het gemeentebestuur van VlisHingea het voornemen koestert een deel van den AAtwerpschen handel aï te leiden moet België op deze bedreiging antwoorden en de Belgische haven Zewrugge bevoordeeten D ckr historische Uftlc De algemeene vergadering te Utrecht van de Ch ibtHistorische Unie is naar in De Nederl wordt meegedeeld nader bepaald op Woensdagavond 30 Maart en Donderdag 31 Maart De Vereeniging van ChriatelükHlstori sche Leden van Gemeentebesturen houdt haar algemeene vergadering op Woensdagmiddag 30 Maart ook te Utrecht De S D A P De S D A P zal naar jr et Volk meldt een congres houden op 27 28 en 29 Maart te Utrecht TWEEDE KAMER Zitting van Dinsdag 15 Febr 1921 Vervolg Werkloosheid De heer Schouten a r komt er tegen op dat socialisatie ook hier als redmiddel werd aangepreaen Hij l etuigt eveneens instemming met de handelingen der Regeering De heer Haazevoet r k betoogt dat de werkloosheid vooral meet worden bestreden dotfr verruiming van werkgelegenheid De heer Van Dijk r k beveelt aan dat de leveranties voor staat gemeente spoorwegmaatschappüen aan Nederlandsche firma s zulten worden opgedragen De beer Weitkamp r k beveelt landontginning en ontwatering aan HU waarschuwt tegen het uitvoerverbod van eieren De heer A P Staalman chr dem bestrijdt het betoog van den heer Van den Tempel ten gunste der socialisatie Jïij verwijt de regeering dat zij milUoeffn wegsmeet aan het militairi e waardoor sociale maatregelen achterwege moesten blijven De regeering is dus mede verantwoordelijk oor de werkloosheid De heer Dresaelhuijs v l ziet als oorzaak van de werldoosheid de verstoring an de vryheid van bedrijf en verkeer Het voomaamate middel tot herstel is terugkeer tot die vrijheid Spr dring aan op steun voor onze industrie Hü beveelt daarby aan voorzichtigheid met den 8 urendag in sommige gevallen bijslagen op de loonen en het bedingen van afname Van onze producten bü het verleenen an buitenlandsche credieten De heer Marchant v d merkt op dat de regeering geen aansporing noodigheeft om terug te keeren tot de vrijheid vanhandel en verkeer welke vóór den oorlogbestond Hü betoogt dat de door den heerDres se huiJ8 aanbevolen middelen niet ziJnte verdedigen met een beroep op de vrj hejd In de Avondvergaderinff worden de beraadslagingen vobrtgezet De heer Van R zewijk r k brenprt minister Aalbersa hulde voor hetjreen Z Exe voor de werkloozen deed Hü deelt mede dat de Vereeniging van R K Sigarenfabrikanten gisteravond besloot de arbeiders weer in het werk te nemen tegen de voorwaarden van het collectief contract Hy dient een motie in uitsprekende dat middelen ter oplossing van de crisis moeten worden gezocht door samenwerking van patroons en arbeidersorKanisaties Hü wil de oprichtinsr van Be rüfs commissies uit de ortranisaties die ieder voor haar bedrüf middelen ter verbetering zullen zoeken haar adviezen zulten doorzenden aan de Centrale Commissie die ze al of niet gewijzipd aan de repreerJng voorl De heer Kol thek s p betoogt dat de repeering en de werkjreverfi niet kunnen helpen De gebeele arlwidersklasse moet zich solidair verklaren met de werkloozen om door directe actie afdoend verbetering af te dwingen en aan het kapitalismp een einde te maken lil afwachting moet aan dp werkloozen het volle loon worden uitgekeerd De he r Van Rave steun c p stelt met het oog op de geringe iwlangsteninR schorsing der beraadslagingen voor Dit voorstel wordt echter niet voldoende ondersteund Tevens dient spr een motie in om de werklooze arbeiders en arbeidsters het volle loon te doen uitkeeren en om de diplomatieke en handelsbetrekkingen met Rusland te herstellen Hierin ligt z i een middel tot bestrüdinR der wcrltloosheid De heer Wijnkoop c p betoogt dat alleen het kapitalisme de oorzaak Is van de werkloosheid De strijd moet derhalve niet Kcricht zijn tegen de werkloosheid maar tegen het kapitalisme De mini ster van Arbeid de heer Aalberse betoogt in zijn antwoord dat elkstelsel van werloosheidsverzekering bü eenernstige crisis zal falen Men zal dan atee iszijn toevlucht moeten nemen tot vermindering van uitkeering or tot steun van overheidswege f Wat de motie Van Ravesteün betreft spr is niet bekend dat van de zijde va nde Nederlandsche regeering aan den handel met Rusland moeilyltheden in den weg worden gelegd Er wonlt dan ook reeils liandel gedreven met Rusland Op paedagogiache gronden is er bezwaar tejren een uitkeering van het volle loon De motie v d Tempel is drieledig O m wil de regeering rekening houden met de gezinsbehoefte Ook al zou de motie worden aangenomen dan kan de regeering toch niet toezeggen er gevolg aan te geven De minister van BiTuienlandsche Zaken overweegt de niet verzckerde werkloozen in de steunre ïeling op te nemen maar zijj tullen een lagere uitkeerinir krügen Tegen overleg met de vakcentralen bestaat geen l ezwaar Het zal wenschelük ziJn oc deze steunregeling bedrüfsgew jze te bekQken Met ateun aan de industrie in welken vorm ook moet men echter buitengewoon voorzichtig zjjn er zün hier vele voetangels en klemmen Tegen de motie Van HUzewijk heeft spr tfekeiU den geen bezwaar mltt er geen virstrel interpretatie aan gegeven moet worden Spr betooi voorts dat er geen verband bestaat tuHscltifen arbeidswet en de werkloosheid Hjj zM in bepaalde gevallen vergunningen toesHian voor een langeren arbeidstijd waeneer dit b v noodig is voor belangrjjlce buitenlandsche bestellingen voor een bepaalde induatrie Met de belangen der industrie zal spr dus rekening houden doch in geen gevu zal hÜ aan de reactie tegen de Arbeidswet die in ons land gaande is meed om Hierna volgen de repHelcen De moties zouden vandaag in stemming komen EERSTE KAMER Zitting van 15 Febr J92L Suppletoire Owlogsbegrooting 1920 De heer Van Embden vA raadt tot verwerping nu het budgetrecht zoo ergerlijk geschonden is De minister van Oorlog de heer Pop verklaart dat dit het gevolg is geweest van abnormale omstandigheden en dat hy zelf de onregelmatigheid ten zeerste betreurt Het wetsontwerp wordt aangenomen met 26 tegen 6 stemmen Aan de orde is de MUltiewet Bü de wetsontwerpen betreffende tÜdelÜke afwükingen van mllJtiewet en landstormvoorzieningen ontwikkelt de heer Idenburg a r bezwaren tegen het voorgesteld drieploegenstelsel enz doch verklaart in afwachting algeheele herziening militiewet dit ontwerp te zullen aanvaairden De minister van Oorlog de heer Pop verklaart dat het definitief dienstplichtontwerp zün departement reeds heeft verlaten en hy weerlegt de bezwaren van den heer Idenburg De wetsontwerpen worden z h é Postwet Bü het wetsontwerp tot wijziging van de Postwet dringen de heeren Van der Maasen de Sombreff Bergsma en Smeenge aan op zoo eenvoudig mogelijke regeling Del heer M endels 8 d a p bestrüdt het wetsontwerp op principieele en practische gronden Hü geeft schorsing van dit ontwerp in overweging totdat de Minister de Kamer een apercu zal hebben toegezonden van de wüze waarop het ontwerp in de practyk zal worden uitgevoerd De minister van Waterstaat de heer K Ön i g betoogt dat de regeling in de practük zal meevSllen en dat bü schorsing van het ontwerp de posterüen iedere maand een millioen minder zou ontvangen De heer De Waal Malefyt a r komt er tegen op dat ook de gemeentebosturen voortaan dienstport zullen moeten betalen De heer Me nde Is s d a p trekt zyn voorstel tot schorsing van de behandeling in na toezegging van den minister dat hyv de wet niet zal invoeren alvorens de Kamer van de door hem te nemen uitvoeringsmaatregelen in kennis te hebben gesteld Hü stelt de mogelykheid dat de minister van Binnenlandsche Zaken gemeentebesturen subsidie zai geven ter tegemoetkoming in de kosten De heer Van der Feltz stelt daarop voor tie behandeling te schorsen totdat de minister van Binnenlandsche Zaleen dienaangaande een positieve toezegging zal hébben gedaan Onder die omstandigheden verdaagt de Voofzitter de verdere behandeling tot heden KUNSTEN en WETENS CH APPEN Shacidetons nieuwe expeditie Sir Ernest Shackleton overweegt een nieuwe Poolexpeditie dezen keer naar de Noord Pool Hy denkt twee jaren weg te blijven Hy stelt zich voor Engeland In Mei of Juni a s te verlaten en een twaalftal mannen mede te nemen voomamelyk te kiezen uit hen die hem reeds op vorige tochten vergezeld h ben De Noorsche walvischvaarder Foca I gekocht te Christiania voor deze nieuwe expeditie ligt nu te Tromsö en zal de volgende maand in Engeland aankomen Naar alle waarschünlükheid zal de Foca I allereerst naar de Hudson baai koers zetten waar 150 honden aan boord genomen zullen worden Daarop zal de tocht via de Baffini s baai die men tegen einde Juli hoopt te bereiken mits de ysomstandighe den dienende zün voortgezet Worden door de Lancaster Sound naar Axel HeiIwrg land Daar beginnende stelt Sir E Shackleton zich voor het eiland naar het Oosten naar Parryland te verkennen hetgeen het hoofddoel van de expeditie is Otto Sverdrup Godfried Hansen e a hebben deze eilanden reeds bezocht doch Shackleton gelooft dat daar nog veel wetenschappely k weric te doen is Zyn uitrusting zal hy in Engeland aanschaffen en hü hoopt gebruik te mogep maken van een deel van net materiaal dat detEngelschen in den oorlog in Archangel hebben bult gemaakt Deskundigen bewc en dat de Foca I een van de beste booten van de Noorsche walvischvloot is De boot heeft een breed en ruim dek zoodat er plaats genoeg zal zyn voor sleden en honden Sir E Shackleton heeft aan een kenpis te Christiania verteld dat hü tljn idee om de Zuidpoolgebie den te doorvorschen opgegeven heeft en zich in de toekomst zal gaan wüden aan de Noord Pool LETTEREN EN KUNST Het ontakatt Wienedtt H et lid der Eerste Kamer de heer Polak heeft aan den minister van Financiën verziocht mede te deelen w e redenen zün waarom dep heer Wjeneeke onitBÏag is eleven ui aUn ambt yux abemtwlsnüder aan a Eüka munt TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 770 7 te St Mathieu Laagste stand 744 0 te Bodo Verwachting tot den volgenden dag Matige tot zwakke later wellicht toenemende noordwestelylfe tot zuid westetyke wind tüdelük opklarend later toenemende bewolking weinig of geen r ea aanvankelük kouder UIT DE EBS De Vrttheidibond prof Treub schryft aan de Nieuwe An hemsche Crt naar aanleiding van de ver kregen overeenstemming over de totstüdkoming van den Vrüheidsbond o m t De officieete constitutie heeft nog wei niet plaats gehad maar het kind is er Natuurlyk zullen er voor en bü de constitutie nog wel enkele moeilykheden zün op t tossen en enkele nog opstaande vragen züa te beantwoorden maar hoofdzaak ia dat de splitsing van hen die nog tot de mannen en vrouwen van rechts willen gerekend worden noch by de aociaal democratfai thuis hooren in een aantal kleine partüen en groepen tot het verleden behoort Het is jammer dat de Vrüzinnig Den craten zich afzydig gehouden hebben maar al Is bü hen de spiytzwam nog niet afgesterven toch is het reeds een groot voor deel voor de gebeele Nederlandsche politiek ook voor de andere partyen dat ter linkerzijde door de stichting van het nieuwe verbond alleriei kleine verschilletjea en persoonlykee raviliteiten hebben afgedsaa Dit kan niet anders dan zuiverend werken op het geheele politielce leven en de hoofdtonen waarom het bü de leiding van s lands zaken in de toekomst zal gaan zooals het behoort naar de eerste plaata dringen Een van de moeilykheden waarop ik zoo even wees zal wel zün de meerderheid ook van hen die zich thans vereenigen van te doordringen dat hetgeen bezig b te geschieden niet is de vorming van en wat opgelapte Liberale Party maar v een werkelyk niwjwe staatkundige groepeering met nieuwe aan de eischen vtm den tyd l eantwoordende wenschen vtttangens eischen en idealen Waarin de bestaan is neergelegd in het thans als fundament voor de nieuwe partü in de hoofdtrekken algemeen aanvaarde ontwerppnj granL Wü komen op voor vryheid van denken VI spreken voor vrijheid van handelen ook in het economische leven maar wü erkennen dat de laatstbedoelde vrüheid gebreideld moet worden zoowel door de maïihl van het vereenigingsleven als resultaat vaa de werking der vrye kracten in de maat achappü als door regelingen van overheidswege ter voorkoming van overheerschiBg van individueele of groepsbelangen boven het algemeen belang der bevolking in hau geheel en ter verwezenlyking eener hannonische samenleving waarin de zoo vele groepen en de belangen welke zü dragen ia werkelükheid worden gewaardeerd naaV de beteekenis die zü hebben voor het weliÖn van de maatschappü in haar geheel Verwezenlyking van deze idealen zal k de nieuwe bond niet bereiken Men berailrt in dit ondermaansche zün idealen Qb haubt nooit Het beste wat men hopen bu is ze zoo dicht mogelyk te benaderen Nur de vaste overtuiging van hen die in dra nieuwen bond hun vereenigingspunt vinden zal de vreedzame ontwikkeling vu ons volk naar hoogere toestanden vxfwü op geestelyk als op stoffelük gebied hugen van de mate waarin het geluJdcea ui het gestelde ideaal naby te komen Moge een groot aantal onzer mannelijltt en vrouwelylte landgenooten zich wet los te maken van enkele denkbeelden die zy uit het verleden hebbei meegebracht ea die voor het tegenwoordige ontwikkeling stadium van ons volk niet meer panen zich doordringen van de nieuwe eischea de maatschappelyke ontwikiceling stelt n zich by ons aansluiten om met vareenil krachten aan die nieuwe eischen zoo gosd mogelyk te voldoen zonder aan de hooge waarde der individualiteit te raken Dan zal het ook goed gaan niet alleen voor de nieuwe partü maar ook wat wel meer is voor het Nederlandsche volk Omtrent de totstandkoming van de aan de positie der vrouw gewüde paragraaf deelt in hetzelfde blad mej D RooÜiaan mede dat een bespreldng had plaats gelud van leidende vrouwen uit al de voor de fusie in aanmerking komende partüen Het mocht mevr Wünaendt Francken en mej Westerman resp voorzitster en secretaresse van de VrouwencJub uit den E B gelukken op 14 October een twaalftal afgevaardigden büeen te zien in het gebouw van de Imlustrie club te Amsterdam of welke büeenkomst een verlangtyfit weid samengesteld waarop ieder der aanweiigw op haar beurt haar wenschen aanbracht De eenheid en de samenwerking vwi deze vrouwen vertrouwensvrouwen uit een lel organisaties waren tüdens die vergadering zoo groot dat men het op een leitaljK fudamenteele punten volkomen eens weflw Die zes punten zün de volgende Vastlegging van het vrouwenkiesred in de Grondwet Waarl orgen van benoembaarheid vtt vrouwen in alle ambten 8 Geluk loon voor gelyken arbeid ie gezinsloon Gelyke positie Van man en vrop opzichte van het burgerlük recht Geen afzonderiyke vrouwenbetM ming vrüjieid van arlreid ook voor de huwde vrouw Eigen vrüe beschilEking van de twB over eigen verdiend loon Op voorstel van dr Charlotte van MttW werden die punten toen kortheidstialvê l mengevat in de voljfende formule Volledige publiekrechtelyke privas rechtelyke en economische gelükat liW van man en vrouw In diezelfde bewoordingen zyn die ï ten door het grondalagen comité aangen men en als 6 op het ontwerp prt ram geplaatst Dat men zjct op die vergadering niet alleen op vrouwenbelangen heeft blindgestaard btykt hieruit dat men een samengaan slechts dan aannemelyk achtte wanneer de nieuw te stichten party ïi uitdrukkely k zou uitspreken over de nooozakelükheid van overeenstemming usscheo de inkomsten en de uitgaven van den staat i een besliste eisch dua van bezuiniging Na e zoo beknopt mogelyke uitetfitetting fiioet het de vrouwen duidelök ïV waarom ik 15 Januari 1921 als een beteekenisvollen dag voor hen noemde immers OU is daar gekomen eed nieuwe bond met een program waartoe aile vrouwen die tfl schen rechts en uiterst Hnks staan kunne toetreden omdat daar gewaakt zal worden voor hun directe belangen die tot nu il lut program van geen enkele partü nadnikkelük opgenomen waren Oiitw fp p M J W iw attan voor de land en Venchea n k het vnorloookr veiratajr Tvraede Kamer o ver bedoelde Weitsontwerpen Hoewel vrü alsemeen jceklaafrd Tnrerd over de late iodieniair hebben v recheideoe leden met vreaoKle kennis reaomen van de belanjurüke verbeterioKien dxe met deze wetaootwerpen in de penaioenrefoelbu der militairen worden beooioü Sommke Leden wenechtem een voorachotdxgpeliiig te trefiSen wtaEuAeoen aodier leden aich verzetten Sonuiwe ledden meenden eveneens da t naast de retzieliur van de rechtaposltie der miUitalren heneden den rSMT van officier ook een waohUreldregeillinic voor militairea tezamen met boveofwooemide ontwerpen aan tiet oordeel der StaCenGeaMnal had behooran te woriden idarwonien Gewezen werd op de moeilijke financiael poaitte van de vele oudere epensionneerden dSe niet mder de l epatin ren van deze wet zulten vallen Opneminjr van het reservenparaoaeel werd door vd n met U m aaniwirtrongien ONÜEKWUS Gemeenteiyke inspecteurs Tot gemeentelyke inspecteurs van het onderwys te s Gravenliage zyn benoemd de heeren J J Visser hoofd eener openbare school in Ben Haag en J Vorrink leeraar in de Nederl taal aan het stedelyk gymnasium te Kampen Jaaaymx dfiiixiic ÜJOjQ De aarvenBsadletriair van liet NedL Onderwü eirsffetnootschap zial op 2 en 3 Auk ite VJissóatoen wou den freèouden Nleutiwal Büaonder Omlerwils JJ Zaterdag is te Utrecht opfoericht de VereemKunjT van Sclmien voor Neutraat Buzondler Ooderwüa die ten doel hee£t de behartijcjafc wan de belaueren van dit soort BchoJen m den meest lutAebreiden zm OndenlmKe steun en vpariiohtinc in alles vnai de Uoeï der sohooi en de veu beterin ivtan het onderwys kan l evorderedi staat lop haar profcramma terwijil aan de raatelieele balaoKen ook de noodLoe aandacht zal worden besteed Nu de nieu We wet op het L O het opurichten van schoilen van deze wort in de liand werUt aullen ze jn die toekomst een belamsrykier pJaabs in ons onderwüis innemen dan tot heden het srevai was en heblben ae kans dat er met hun belaniïnen oolr meer rekenan r wovdt gehouden Een vereenuBinK stellen de oprachters zicih voor zal liieraan l evvrderliik zyn Leden zijn de vtereenixanffen die de scholen exploiteeren a tiet lixt in de bedoelinifc dat de besturen en de poraoneelen van baar wenk nullen profiteeren Keedis tradbn een twintijffbal vereendKiinfren itoe Schoolvereeniwinjpen Niutsd partementcn enz Een inèichtinKisbureau om in de wiets en andere kwestöes te adviseeren ie opKierioht adb s K G Jorltavedd B Baliotstraat 54 Utrecht en er werd beaioten dat een correspondentdebttad den band iza bevordereoi GEMENGDE BERICHTEN De Konhupn in Looedi en De schooijonifleos hiar zün venrulct dat lonse KoninKün bellantir stelt in hun voetnbalapel Xloen zii Wioen da imjdldair in t duin hun spel apeelden werden zii diOor H M toefreaproken düe daar vlak bü aan t scihüldieren was De flKhaeile week kon men de iConjnnrui daar met haar werk beea zien qu eens ailleen dan verjrezeld van prinsea Jiuüaoa Die kmopems tiadden het raii over die vrieadeLiJkie auffrouw een enkele bevpeep dat het jnevrouw moest wezj i Haaatig spoed De correöpooident van de Tüdi te Utrecht schrüft Op 2 DiecendDer lEll nam de Gemeeofteraad een voorstel aan om een beziuinuJKinKBCommissde in het leven te roepen De die beitieif£ nde voordracht werd Koeclieakeurd j35 Miaart 1900 De conuniiseiie werd il enioemd 13 Januari 1 1 Mkar geïnatalleezdl m ze nott teed $ niet Ski tx ch ie hier meer dan elders bemti nigduK tuMBBte afadi Dke valBohe bankbiljettea De BeldQische Standlaard dedt omtrent de te Antiweitpen ontdteflnte valsche muntefr£A eoaide mede dat de drukikerd der valsche banMmMfies was ioAenoht op een Bxtidarïoamer der Ziwedenatraat D huturtkx van het huu liad dese kaioer onderivethiiuird aan S en D twee zeer bekwame drukdoerHiaeten V die de diuldcerü leülde befweerde dat hü ndefas afwist van de haodeliinsKa der Hasten doeb ün vivuw oo haar lieurt aanttieboiiden verklaarde dat de twee pereonen zekere daicen van de We na ses uur s avonds kwiamen werioen De etser van de briefjes is een jottfre man van 24 iaax een waar artist in sim ivaik Hiü woonde bij zyn oudeins aijtemeen ffeacht om hun eerlylaheid Hy sraf zonder moeite toe dat hit de steenen bewerlcte k ch Bcheea niet te beseffen welke aware Btraffen hem deawam k ad n tioetrepast Worden Hu liad voor zÜn arbeid noK ireen cent jDetrokdoen doch er was hem een aandteat bnlooifti in de te verwezenliikien win De briefiefi wvrdenNxpor een derde van hun mawrde aADeleveraWa de peraonen di ee ki inntoop wadeatatmUÊK Een uitvinding De Matin maakt melding van een uitvinding van doctor Pech op kinematogra sch gebied De uitvinding luimt hierop neer dat het beeld niet op een plat vlak Wordt geprojecteerd doch op een dat koravormig is uitgehold en waarvan de holle kant naar de toeschouwer la gekwrd Dit moet het relief zeer bevor Mcn STADSNIEUWS GOUDIA 16 Februari 1 21 Nnlitigii fuuidwiertHn Mej M J Hwtftnuui a ier la te Rotterdam geslaagd voor het examen nuttige tiandwericen Afd Gonda Ned K K Vo abond In de 00 24 Febrvari te lioudien ledenvergadering van de afd Guuda van den R K Volksiboful zal als spreker optreden de heer G P Bon uit s Oravenhage nwt het onderwerpi vakioiwaniaatJe en drankbestrudinr Opheffing vaa het kaaamaakverbod Naar het N v d D uit zeer betrouwbare bron verneemt trekt de regeering met 6 Maart het Icaasmaakverbod in Veiling Notaris J van Kranenburg Bü de Maandagnamiddag door Notaris U van Kranenburg alhier in Hotel De Zalm gehouden verkooping van een complex gebouwen aan de Peperstraat was hoogste bieder de heer W de Vos voor ƒ 40 200 Morgen zat de toewüzlng plaats hebben Afd Gouda Maatachappü van Nüverheid De afdeelit Gouda van de Maatschappü van Nyverheid Icwam gisterenavond in de Sociëteit De Réunie in huishoudetüke vergadering bijeen ter behandeling van het onderwerp Ziekencontröle Besloten werd nog geen definitief bestuit in deze te nemen doch inlichtingen in te winnen by de verschillende werkgevers hier ter stede en daarna in de tweede tietft van de maand Maart opnieuw een büeenkomst te hoiulen waarin een beslissing zal worden genomen Kaart van Nedetiand Het aantal van Sleeawyk s ttaarten isuitgebreid met een tmitcngewoon praktische Icaart van Nederland dÜe zoowiel den zattenonan als den particulier dïe een plaats wtri opdoeken of eeïi reisroute nagaan bü zonder goedie diensten zal bewiyzen De provincies zyn in verschillende spreloende maar geen ysctireeuwonde Meuren aangegeven en een klapper vergenxakkelykt ihet opaoetcen van piLaatsen Zelfs de klemflte gehuchtjes zijn niet vergeten zoo vindien we o a uit den omtrek van Gouda Bedereche Benedenheul exL getTOUwelyk vermeld Met zwarte en roode lynen zyn spoor enliiei n dubbel en fcmmwiegen belangrüke en mindier belangrijke ver kieerswegen aangegevien de fietarüder en autamolMliii t kan op deze kaart a£lezien avclliien af tand hy heeft af te tegigen Tensliotte by die havens van IJanuiden en Hoek van Hioiland is aangeduid welike trianfflatüantische lynen daar hun uitgangspunt hebben Liefdadigheideconcert Behalve mej Ans Rieaz zang en de heer W A de Beun plano zat ook de heer J Jager viool medewerlting verleenen aan het liëfdadigheidsconcert dat Maandag a s gegeven wordt ten bate der Samitoriumvereeniging Ons Belang Levlsn onee Dooden De orjtan atxxrs vian de sipirituailistiedhe teziniK haddten triyildbaar niet xerekend op bvetvïjrooite ii eJaii iateJilin r hy de üouweoaars voor het sipmbisme maar eistcravond bleek daarvioor heell wtat meer interesse te bestaan dJan men vermoed had iMag voor acht uur was bet biovenzaaltie der Réunie eiheel vwl © n aoif voortdurenil wromren zach ads pirant e hooaYlers doot de half versperde deuropemoiir Stoeiien itA euxHen aanfcedlraiirein men venreaoojCKle Kich met een voetenkusaen als zatpdaats en velen inleven hever staui dan t anbwioord op de Vü ajr Leven onae dooden be missen Toen mevrouw Van Beiure Balsem uit Nymegien haar lezinjc aanvinar was het zaaltje opfQepropt met belaiucsteUenden ii e kister begon met er aan te heninneren dat van t ontsbaan der wereld af de mensoh zich beaijr xeh ouden heeft met de vraag of men na dem zoowenaamd n UÓod hUyft voortleven en in weiloen toestand Ue aamhanifrers der oudje tpodadiensten eiooCden in dit voontttevien van het mdlivjidu paipyrusroHlen in li gyrpte gevonden jcewaureu daarvan en ook m imzen Bü be vw rdt diikwyis gieanpoken over het voortleven over het jaraf aoow in het Oude ale in liet Nieuwe Testameot Mozes voert ireapreÜDken met Jawedi Darned tioort stem men en het Nieuwe T stament vertiaalt van tallooize versohijnlnKen van Jezua Vele inin de bewiyaifin dat de toeoach meer a s dan stof alleen dat er naast de stof eest ia die de stof overleeft Wtel heeft het nlaWriiallMne lantr atand itehoudeo jnaar lantpaamonhand neuit ook de wetenschap over tot de ttieorie die t l eBtaail vian jpeest vcrkionidiiiait Ze heeft ontdekt dat de stoffelijkie atomen kunnen worden verdeekl in microscopisch tdeine inonen die haast niet te oadersoheiden zyn van ineeatelyke bestanddeel en Ook ais w oaa zelf nagaan moeten we tot de erkenmiur koaneo dat we oiioer dan stof zün In de Raneche natuur ziet men de tecenatellinii naa t den nacht ie de dajr lunat ten winter de xdmer naaat duuster licht naaat eb vloed Overal aiet men dus naast e4loaar de texeneeateiUlihedien daarom is het onmogelyk dat niet naa de dood iets anders zou zün Dit andere vinden we in het leven na den dood Dat we meer sun dan stof worden w ouk gewaar doordat als s nachts het atoffelük lictiaam Ufft uitffestrèïat iets abeoluut free telüika in werkinff is dat we 04u door t droomleven wtaamemen Het biii tt ook uit het feot dat het freeatelïjik teven kan uittreden terwyl we nojr in leven züa HeUterziendlen o a dt Steiner hebben daaiwenonMn boe twuwww de baad of de voet alaapt een edeedte van one seestely k wezen is uiiUretreden Naast de hand f voet wordt een tweede liand of voet gexien dia woer tenuctreedt wanneer we de priklkaiiing in t alApende lichaanLsdkse g evioel L Er züo bemrUzen t over dat we v66r allaa rasatetuhM wazeu njn maar weten ia iaaffen tüd teireociehwidan door hut mnteriahsme dat aUean miBrde to k iide aan h inbeilect Dit la nu hait toegaroepan men is weer redMNtwren te tenaen over tiet xiedeleven üf zun veet sünooinuoiden dW d mtïïachen op den weft van het gneateiüdc leven wiuulen teru rvoeren eea daarvan is het Bpantiame hchter ook hier ziet men de texandtteiutwc van licht en sciiaduw dtoor oobekmdnead wordt het swritiame door velen ireioochend en beapot Uva v ft ida zelve het materioljuune te hel 6en aamcebangien tot dat materieete denken door een xewichtiw moment m haar teven bait gieboden werd hierst na vele en hemaakle onderzoektiureo kreeg ze een overtoitrend bewys van het voortleven van iemand che M zietaliaf heeft ipenad en toen ook wist M dat M dft w iten nwast Baan Vftrbrei Voor het onderzoeJE tfc eea Lanire voorjtudie Doodiff maar Is men oittrtubn pdniist dan vindt men nl t aUeen trootft doch oo k een KTooten vrede Spr herinnerde daarna aan de E Rochester kloqipiimiren die aanleidinjr heböen gageven tot de spintualiattsclie omdefaoekineen aan de meenuniren van irroote denkers Goetihe Kant die attdd toedacht hebben dat er men is dan liet stoffelHke en aan de onderaoekiniren van wietenactiapkeddike mannen als Crooks en Lodlre die volkomen overtuigd zyn van het voortJev n aan xene Kyde Wanneer derKvelijke maunai tot die overtuiitun iDomen aldue bpT is er toch wel eenuce grond om de waaiitald daarvan aan te nemeih Ëchtar Hoor de tafeldans is eeen enttele spiritijst tot due heiUfie waarheid RieiGo nen noodur zun jaren van t lerootste aeuuJd en toewydloiff bü de onderzoekinaen om te vinden die parel van groote waarde waaridoor jjksn xared ns uit tiet mabepuakame om te kxunen tot de inoiffe levenabeachouWiing en te worden teruojrevoerd tot het Heioof aan een hefhehbend Vader die iceen aütier kunderen ver toren laat Kaan De enxiriitdBten z faKen noo de waarheid te hebben ze aemnen alleen diat er hierna voortset en dat men tijdens aijn le ven iuer zelve bepaalt hoe het db nnnds aijn zat Srpr ignf nu een tcorte uiteenzettinsvan de orthodoxe en de moderne oovatting t die ze reap troostelooa en onbevredupantr fnoemde waarna z6 vertedde boe verscbilteode sctinivers o a t redenk van iMden overtuutde spiritiaten zyn irewordien door de z tfc kruiscorreapondentiie Hierbii zutten If t zedflde uur in veracnidiende pdaataen meduamieke trevoeUge personen aan Deeeifde intieddiirentie sêeft nu aan no 1 heteerate deel van een boodtoohap aan no 2 dkis in en andere atad het tweede enz Door aamenvoefdiiu dw oaderscneidene btokstukken die ieder vo zich self menbeteekenis hebben verneemt men dan deheete boodbchap en daaruit blijkt dat deBelfde intellixieiatie nich aan meer personen heeft emanifeateerd Prof Richet dbe no pas voor de Groninrsche studenten geaproiiten heeft i eveneens overtui d dat vede psychiBche krachten in den menach werken die tot Aroote volkomenheod komen wanneer t stoffeiijk omhulsel in tgraf daalt Hü sohreef OA Van t enl ewusrte naar t bewuste ttog pleitte naarepr B mieendiMr voor t bestaan van ireest loaast stof ciUt terwyd na i dere 7 iaar edk atoom van ons lichaajn vfcranderd la weoog toch veel meer herinneren tan wat deioabate 7 Jaar ia jrebeurd Kr moet dusmeer zyn dan stof en dat ia de ziel Sor noemde nu no c eeniixe voorbeelden uit den Bübel waann gesproken wordt o er de znel en stof weike lïliiikens de P reddker met jaüveren koorden aan eJikaar vierbonden b4Jd Deoe zilveren looorden ie h fUiïdedïe de ziel en het atof£elt k lichaam bindt welke band bü den z dood wordt doorsneden j Heeds had aipr tpezegd dot het voorkomt dat t eeatelüke uit het Lichaam treedt Hiienofp kwam ze no r uitvoeriir teruiTi vertellend dat Gdritz hiervan 4o0 voo riieelden noemt Het lichaam kian in een diefp hevruateLoozen toestand liioiren en dan loan de zoel zuch zelfstaodiiflr vertooooa men noemt dit het jetdiepiaoh dubbel waarvan mevrouw Van Beture eenisre staaltjes eamhaadde o a van een onderwdzeres iie ia den tuin word rezien terwiid aw voot de klaf stonid Ook vertelde ae tioe aanvankedyke tewenstanderd van t apiritisime Beive spujjtiat zyn jfewicrde waaitai ze OA weea op de bneven vim Bavmond Lodtoe een zoon van Oliiver Lodiie die tydeos den oorioc Keaneuvield m en van de andere nyd e mededeeknjran Kezonden heeft waardoor zdin moedet broers en austers diË te voren twüfeldcn overtuled werden Ter overtuuwnit dienen clairvovaoce heldieraiendheiid en clairodiittnce t hooren van stemmen die waar huwen of moeden raad jpeven en ook de piK to rafi 5he piaat hJen znon van overtoiwde apiritutten Nederlanders liet alch in Ajnerika d4u to rafeeren Na ontwikkeLinif dor plaat bleek niet alleen hü maar oo k S oeesten dlie zoch om hem heen haiklan zwcroepeerd t zün gep hoto iafe ird Toen de ouders t portret ontvmjrén herkenidea e lilt de Belaatatreioken der sasten jOV rgegane de spiritist apreeirt nooit vma sterven of overimden doch viun warg in fbiniijeleden iSen ph otwrrafiache reproductie van dit merkwaandiare portret Jiet apr de aanweaijren zien Mevrouw Van Beusre vertelde hierna nojf tal van peraocmlüke ervaïmiren van een Jondtie dat zich aan haar had aenianifetteerd met veraoek de moed r te R n M ifen dat het met 4ood was een dargelyke manifestatie van een vrgiaw dit te Soerahaia aan hartverla nankw gestorven was etc Tenslotte zeide ze da het mfii waar 1 dit men aan d andere sUde zou rusten men werkt er vooral voor t reeateJiJk weliün van anderen vi u vrienden die ook OB aarde vertoeven f en lUdt daar metf z n vrienden mee het ift er dus ook i smart maar maA hotr rüpt beter dan hiar dat de nart ona rüi r maakt mn fai te aan m den eeuwisrei i vrede Mot een krachtiff oDWckkiiur dA f ipaan interesseeren voor t hooar itÊiÜgt piritkme en veorie mug van eea sedieht nn da Klaver edn Jfemle wr lia r voordracht Ër wai nu irete nhaid tot het atetlen van vraitefa wa wan enkelen l nia maaJoten Aanirexie e merrouw Van Beura nog per trein ver Pakkan moest waa b t Het Hof WM vu oordMl dit hat owlaracek In dna Mftk tot mlMUr U nwwat en bwal aadtr oodamok tnclaal naar hat i mwm w üa op 27 Juni 1917 maer ka H UitMidw naar de omstawUiAaclia dU iraUalMB riln uJt de ntutmawrUatinffcn TM MA vtertal pertooaa Da procur ur eantfaal mr dr v Geuaa had baraatiRiaK wi het voiuOs der ivehtUank geraouinerd Als veniKUver mran oontrwlea mr m Holler Ummd n mr Fruooia Pauwals FINANCIËKLE 6ERICHTEN WIBSBLKOKKMN 1 r bni ri 16 F br 16 Febr 1I S4K n 9tK BerlliB M 4 98 K PtrUl il3m 21 MM BruBHl 22 i0 S2M Zwitwrluul 47 80 Weenm 0 7H a7o Kopenhagen M Stockholm KM ChrlBtiaiua 82 New York 2 MK 2 8gH SlolkoenM vu hwlea Boi nld ootvu W t nMh ppelUke Berlchtca TubtaraOiMii beHbDdinK De commJHsie b i taanid tiU dB li nni prof dr U H H Spronck dr B H Vm en dr H M M Ëykel die xich in opdracht van dfm miii4Mer van Arttedd naar Berlüa heelt b r v n ot het ioirteUen van m ondersMk naar de deugitetuikheid van de door prof FVieifanan gevoóden bakteriotherapie der tMlwrcutoüa li tot de condu iu komen dat de Rageariiic moet vrardi a ontradBa de aanva rdïn r ran het middal fVietbMn in NedaHand aonder m M tl il evorderen De conuntaaie ml echter tnetiten te bevorderen dat het ooderaoek naar de wmar if van het middel te Nedartaiut imvdt voortgeaei ONZfi KOLONHN MMMMllfa vfa ala d Ife aaarl aan da ladl É a I Uit Klèteh aA bbden Op tweeden Keratdag begaf ilch een gezeltichap damea en heeran aaar de naoU KJakah gelegen Ranoe Woeroeng naait da deaaa Soember Wnngin Men too aenit bar den vliselicn en spelevaren en daarna kl kles maken gezelaehapsapelen houAen en lunchen Het geheele gexelnehap ca 17 personen onder wie da Ifl Jarlge lochter van een Djokjawhen retrent Raii n Adjeng Kardicóni begaf zich te water dat aan denkant ondiep doch verraderlijk la daar hetondiepe gedeelte plotieting in een waraaafgrond oveit aai Hoewel door haren verloofile by heriialing gewaarschuwd om dicht bü den wal te bijjven iwom Raden Adjeng telkona wear naar het diepere gedeelte van de Ranoe Juist zwom haar verloofde naar haar toe om haar terug te halen toen lü plotaellng beide handen omhoog tak een benauwde gil slaakte om in tiet volgemte oogHibHk in de diepte te verdwijnen Denkendfi dat zijn verloofde hem lechte fopte rwom hÖ niettemin met krachtige slagen naar de pt waar het Jonge melije venlwenen was en dook onmiddellijk eenige malen omlaag volgen ï jn beweren béstiet dii r dan 8 4 10 mften lofider echter net verdwenen kind of den bodMn van tiet meer te hebben bereikt Keniife hoeren renden naar de KampongSoember Wringin en haalden bamboe a entouwtn echter alle moeite was en bleef tevergeefaeh Het arme kind wa niet te vinden Nog doken eenige flinke M o raMfn omlaag een hunner bleef volle twe imnuten l ene len en verklaarde dat de bodem nwt reusachtige steenen waK bfiitekt en h t k waaraahUnUtk er onder gagledan wai doch ook nunne moeite blam towler resuitaat De eonatematie onder het gtMlMdutp waa onbeaehr falijk de kleine Badm Adjeng wan iedere lieveling Men wachtte tetdat de duiatemls invlet doch het litlk kwam siet naar boven Gaheel tenwargtriacen kearde men hufaiwaarte Hoewel een vrü hoog premie la ultgetoofd op het terugvinden van het lichaam mochten de Maddoert ewn tet nu toe nog niet er in ctlafren om het tentg te vimlen De rampzalige verloofde ligt met hooge uau fkooria n to bed De gene iB eec eobt er acht zijn toertand niet irevaarlUk LAAtSTB BERICHTgN De wederopbouw ROME 15 Februari V D Ken koninklijk decreet bepaalt de uitgifte eener eemte leeninR van 1 millioen lire in obligatiihi van 5 voor het herstel van de door den oorlog verwoeate Itallau sche gebieden De economische criria KOPENHAGEN 16 Febr V p Naar uit Christiania gemeld vrordt Ih de gaheale har ven gevuld met arhepen die til moeten lig rWWMtm KAMER ZittlBg van heden Na het comit ganeraal ter behandeling van de huiflhoudel J kc aangelegenheid doet dat Voonltt r Iwt voornal het oatweilp electriclteltavoonicalng op d aganda to pluM DjJfwor wordt am iiiianan met 40 togm M Btenlunen De motie v d Tempel iteoa aan warkIdlzenlcaaaen k fond perdu wordt verworpen met 60 tegen 26 stemmen moüe Viui R aewQck maatrei lcn in t belang van de Industrie m overleg met de organiiattea wordt aangenomen met 99 tegen 36 stemmen D motie Van lUventeün uitkeering van t volte loon aan werkloozen en herstel tor diplomattektt en haadelsbatrekkingaB mat Rusland wordt verworpen mat 74 tagan 8 Da vergadering duurt vo ti