Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1921

No 14551 N H I mpim Redactie Tel Interc 645 FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het f alst v aa MYRTLE HëED Gaautoiiseeirdla vwrtalinc tui I P WBSSiajNiC ROSSUII Niadvuk Twrbodtoxu schadeHJke oude he r geword o voor wi n het leven niet te geraakkelUk wu gewaaat WeLkom in je oiuiwe woning Jamea eddc a n vrouw op aakeiyken koittn toMi ke nauwelAJks eenige teedarbeld varried Hg gdimlaehte maar antweoidde niet H MMy stond notf steed is de hutaka mer haar ramA w d epen van reiiiaaUic Ruth had bet geluk den MUi op t vanten dian mevrouw Balt haar dJenstraeisJe lioewdeip Deze was zoo veetzegread dat Hepaey dadalyk begreep dat aU hier niet op haar plaats wa en aidi io de kaukea ttniftrok mot en kdeur op de wuuren die Jtttith M neok op yeilen had s knnt hier yaaa aitten Jamss aai mevrmiw Bi l totdat ik oMJa kevd en mantel bab algedaaa De kersen op hau zwarten strooien boad schudden op faun stengeht heticeeo Butk seer boeide Ik aal mUn zaakjes uit de kamer op het suldea weffhalen tuEta haastte zU ch te sa K Dat aai e niet ws bet onvenmekte ntaword t fs de logeerkamer en aso lany Je hier bent moet je daar bleven Auth VToe Bieb af wM zij tef n haatnieuwen oom moest e g g e n en bleef e k Ugend ittcin terw l baar tante naar bovm ffMig vmar haar stap du lijk rehoord kon iwunlan la geikchtea verdiept apealdem ahsw BaU mat aüa duimen U u heeft een Isntfe reis yaiaaiM iit ket Bfstr vrsef aO iCWiMdl vmakpi Hljj hief hw hooiVlt op miaar xü hieldi Mar oQgen neeffg efti en Toe zeg het lieveling smeeJtite hü Ik kan het ndet stamelde Ruth BWaarom dan niet lierc vroeg WinMd itOnullBA omdiat je weet Sc wjl Bat ja fa t seat Wwéüag wi h t niet uUimchien eeoal Waimeer tMA aJe het donker ül Qet is OU donlter N en dat ia bet niet boe irót je i Hoe wtttet Je wAt liev J at ik iat ik van e hield Ik wist het dten da dat je huilde tot op diien dla kende ik me zedf si rt ik u wdi allee fcmam o plotiöUng J6t was baag dait je eeox hede week oudt weaW jveai attat waa me i t nwswM JdereÜiMr loeat ten ilunneiL H 4 je iedereen cweo dae je wflde ïi i Jk kon ndetB udem kui jcwnr betrMUnd A t ien Bntli wl oMnw tdng AUVUTUITBII RItVRAAaO b Dièhsthödei een flink gezoai bi teamelsja F G Captntó t ttéfdaS Qsed Ipanan v rv L p a MevroMW J SCHtnTERS Oelderadis Kade 24 983 11 BLIKSlACiËRS LAKKËRS n aallktinafttftt UKKERS GEVRAAOD Toor T at wprt A n de Utreohtsohe MeUalvtraaf bri k F D LIK8CHOTEK EN ZONEN SpringwaK 16 Utrecfat 9M IS FUNK8 J0NGB kan dlraet iceplaatat worden Üa LBerling Drukker ter Drukkerij A BRINKMAN ZOON Aanmelding tusaehen 9 6 aan het Kantoor Markt 31 12 Dit Is Uw adiH Oe ondargatoekmda beveelt llch Mléetd un voor het uoeleii van vrnditbooiMli en leibooDien Heeft vakkennie apaeluü vo r VTUchtf oed Venulm daie galeceoheld ni t daar er dit Jaar vaal vruchthout ia ta vermchtan Z n werk ia deavetldaaaBde la Gouda ta baaldiUgen K 12 O RAVESTEm Boomen Bloatnkwèeker aaniBlraal IW GOUDA Verband kisten v l mi MrMkrItt iir trkiidiiRipnUa anton coofs Oriflit Wdittrut II Til m W Ohf Ohl Ohl W t h b ik J uk Da Wondartalf DE WAI VI8CH lanaaat diraet Bulduitilax Bramliakaid Rinc êm Pulatjea Jeukende wonden opan kaanaa baardachurft ƒ 1 2e N V M8 SANITA8 OUDA Korte Tiendawaï 10 ROTTERDAM Korte HooMtraat 17 UTRECHT Vooratraat 10 AX8TERDAU RembniidtplalB 4 M2 IS Wormpoeders gouuund Fennitan van Jacoba Haiia Wortelboer werken beter dan alle andere trormralddelen n mogen niet gelUk geatdd worden met worimMitronen koekjes torentje bonbona nz daar dexe middelen niet die kracht becittep die er Tan verwacht wordt Wormpoedars gmaamd Fermitan baitten een btjionder vindingrijke Wienatelling verdrijvoi zeker poel made maag en andere ingewandawormen loowel bü volwaasenen als bü kinderen 86 cent per doos drie doozen ƒ 2 40 Overal v grkrijgbaar of direct van Jacobs Maria Wortelboer te OÜDE PEKELA FermataaV wprdf door de Nodorlandsche wetjmehermd WADDINXVKKN AdverteotÜB m abomwaMtea ap dit Mad worden aangeBomeii door A NOTSBOOM 1 BoeUiaaM Wormpoedfll niet voonian vanhet woord Fermitao worden als namaak beschouwd 5622 45 Mca wachte lieh dlii Mor namilk £ 1 TAAL run 14 er I I t 49 Pt Il L taal n iMb a l a He PIAIVIVIIflJI m Haas EL 0tRI8éH £ DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON MARKt 31 GOUDA tEL 82 iiiiiiiririiiiiiii GOED DrtUKWERK VLUQ ENTOTÖILLMKEN PRIJS ZUIVER LiJNMEEL ia geplombeerd ikkkeii lliaat o t door grodta voedingswaarde NeV Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER i OWÏERICHT 1T65 WAAROM GEBRUIKT ON lEOQ THANS oiPmtlPS AIWA WeeCHSHAARSCHITTERCNt WUCHTENOWOTt STROOriBESIWING AccotitttaBtskanloor He SPARRIIIS IM Nad Inst an Acconntanta HAtWELSiaOMW Kwiitfi wi Talaf n oi 383 388 VLAA1UHMEH Controle Inrichting Adviezen Belastingzaken Regelmatige biJhouding van kleine boekhoudingen Alle overige accountantswerkzaamheden loirpans Herstegruties Itin SMAKELUK Voedzaam en GOEDKOOP GEBRUBISAANWUZIMG OP ELK PAK 3694 30 d In dU btawf Op de kwaliteit I van d waar komt het aan Maggl s Bouillonblokjaa waarborgan prima kwaliteit I Men eische daarom uitdrukkelijk Maggi s Bouillon 962 44 btokje sn lat zicft niato anderi daarvoor In da plaat gavan Verkrijgbaar te Gouda Bii ANTON COOPS Wïïdstraat an te Schonnhnveu hü A N VAN ZESSEN MiulialliooRJes Triiwiiü Soliedé Salon en Hoiakamermeubelen als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Sehilderüen Theetafels Eikenhouten Buffetten BoekMikaflten Clubfouteuils Zijden pluehe Ameubiemeaten IjeeramoybJementen Kapokmatraasen Wollen en Sat ndeken StroomatruKaen enz enz 5396 SPOTKOOPJKSH 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN Stl IKmiTI4lk iihifi iiiiUlifciii ROTTERDAM Telefoon 12800 Abonneert U op dit Blad INFLUENZA 0 Heeft U een droge hoest Doen Uw oogen neer als U er op drukt Zijn Uw ledematen loom Voelt U 2il lr koortsig Neem dan direct de Abdijsiroop te baat die U spoedig verlichting geven kan en Uw genezing baapoedigen De m het geliëflcooide huiamiddel bü aatkma broneUtiB influenza hooUmorts kinkhoest siymhoeat verwaarhwsde verkoudheid verouderde hoe6t Prijs ier flaeon van ± 2S0 ffram 1 90 van ± 660 gram ƒ 8 60 van 1000 gmm ƒ Alom veikt gbaar Eiacht Maden baad met onae handteekanini L I AKKER attenlam GOÜDEHAK AdverteMiin en aboBnementeu p dit bisd wonlea aaaffeaomen door I vr RGGBERT udrnik AGENDA 17 Feb ruan 9 uur Kamer II Socleéelt Réunie Alg Verg mü Gouda Vr t Hervonnden IS Felr 8 uur S ietSt d iSSTx i BvemdwiiM M aln le Vee veer 21 Fetar 8 uur SodMiat de Mnie Uef Ï5 Fi rr Nieuwe SehouwbuiK S nor AibanneinenfaBvoairBtalUiv ïaectiische Drukkerij A BSINKMAN ZOON GODPA 59e Jaargang Vrtjüag 18 P6l raari 1921 fiOVMHË COVRAIVT iTïe cc wrs ©aa jÉi d v©rt©3aati© bla d voor G o cxd et © aa Oaao atxe jceaa BEHALVE ZON EN FEESTDAG VERSCHUNT DAGELUKS INOfSEONDKN MBDBDBBUNGKNi 1 4 ngeU ƒ 2 06 elk n l Op da voorpagina 60 hoogèr ABONNEMENTSFRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondaciblad per kwartaal f 2 90 per week 22 cent overal waar de beaorging per looper gaaehiadt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagablad S 40 CïewMM adverteatJte en iii aonden mededealjagwi b j contract tut faaar eaarda prlja Groeta lettera en randaa werdw berakend naar plaat Adverteatlia knsnen worden InffaaoBdeii deer taaachenkomat vaa IdeUren Advartratiabareaiu n ease Aceatea Abonnementen worden dagelüka aangenomen aan one Bureau Markt 81 GOUDA by onze agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTSNTIEPBUSi Uit GotAla en omstreken behoorende tot den beiergkring 1 6 regels 1 80 elke regal meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiargkring 1 E regels ƒ 1 66 elke regel meer 0 80 Advertentiün in het Zaterdagnummer 89 b slag op den pr s AdmliiistratJe Telcf Interc 82 Bureau MARKT 31 GO0DA Naar Londen £ it vtti aaook niet beocwd wordt verantiierin r te bremren in het verdnur van h Üerm in De OofetuorltiiuKhe reffeeriwr vei welkonrt de bc UeNdn van de Ilsrtjsche conferentie tot het büeenroepen v n o n verKadlaniincr dbi wiccuasieatatena maar dit be tivfft ajieen den wed im houw voor Oo iten lÜk en Lb voor xichdHilf niet voldoende Hcl is drinipemi noodyf dat oanwdd l iik eredieten w o xl n edeaD d om den toe t uui van OoetcnriHi Le reiüen Tot nov toe is i i is de iiIntentMi meen besUasiaur ireaa aeu twireffenidfc liet versoeic van de Oojtenrü kache rKeeerin üdiiteren iawiim het op bet vÜeirveKJ te Wiienemenstadt bii Weenen tot een em liia incidtaiit Ken bestuurslid der intwïiationale luclitvaaticammjjaile wse naar t vtldeffveèi fretoDoiien om don stand van den vemi iiiuiiiifcarbedd te controleeren ttu wma ontevredten dat dit weik echts lajwaaam vorderde en moadute daarvan dien inrenieur lüe mot de leddEiW vsji het Kr erk is bedeat een vecrwiit J odtstoiui tuaechen hen bedden een hefUane wnorden lAÜae IiiWa tredurende welke de keJeoed den iiitfenieur e starnD te ien de bovat Btf hem bü dien kraaar pahrte door de idJwdiAl slieepte en de deur uiittioodde Onder de l O aiteddem die van dit voorva fratuin Mtaren antfttond een siroote oowdudioir eu ol protest teffien het optreidlBn van den iiintientieofficier leaden zij onmiiieMiik ti tt werk noer Odk de overitre arbeider van het lucbtvaartbadrljf awwen kuleliik in iftakinai en daar de toeetoBd ki vtlek sv ord m de bedrüfuwKt naar den eaJütenlen officier en edachte voldoening aar deoe ireweduml werd verzametd n de H HadMH aich vew de vUevkaaame sn Wnonstreerden luid beann de belfledi4rinff dan inxendieur aanAtedaan Tejrt iikenttd bezetten zij de udtounaen Ten sïottu wer en op verzoeJi van kn kolome lie arbetdifrs van de vinecohal bdjeenfforoepe en maabte hü voor han sijn ver ïntichuldïftmjï ftmjïHjermede was het inoident oesiotao e in Duiitsehilanid doen aich weer alierlel aubeidsmoeidijikiheden voor die edeeJteUik voooHdoomen uit de nieuwe uTkchen van i raiKkriifk en voor een andur deel uit ontevr denbejd over de toonim De eiach der KT x X inaaake opvoennx der koiienteverjnfr heeft de milniwerkieirs uit hot Kuhr eibied doen beaiiuiltea de overwwri overkomüt op te aeunren De münwerkem verkJCT n dttt reeds de tefteniwoordw ievertneen aan de Sk nte een iriJweitiire ikrachteinapium iofr eiachen en dbt thana niet 1 Mia rt de commi sie vm herstol nieuwe ünilierhamleiin tiün met de Duitachj kokn d kuiHÜmen wiJ aanknoooen ten inde de koIenieverin en nptir meer op te ichroeven Nok Krootere kraohtsinspannine ie echter voor de Dojtsche mtjnwerkarfl onmoxeluk Daarbij ziien xlj dat men in Frsn rÜl ta k n opstoipelt tenvijl het DuiUcha b dvUfslcvea teawrevolffe vmn dm 3tolennood stil taa1 Om die reden bedank xe er voor zicli lan r jotoa in te sonnnen De betrokken rgMerlnite autoriteiten hel ien naar de Lodtad Anzedxer vemaemt de kUMktia reedi oiulvr o wc n tKZi n k ï lal oimudit lu ivxMxitn jrotrachu o c onArj aat eliDi ett de munH eriuuv tot tiet siui len vuit een niieuwe overwerk overeeakiNnst te bewegen in hot lUinsdh Wiktrtittaiache iudusfiafcehied ii KMaruuduiaif usn staktsg wn ti UjniieamUt n uiturebn oMen Gii teravomi wmren d veerüfl tf rootste tmmiunoo in het itiiiustriu treoiod t tiffezet daar da oJWUiituiUed dur be inuLtu icewieiffurd h9bd en de rtj uiutton af tu wacjt ii vati de Maaodiur in aadi da ioenkweitla in het iieichaajnbt te D nun te houden ndeuwe conferentde Afgevaardigden aangewezen Het verdrag van Sevres en de belangen der entente Griekenland tegen herziening Voor Simons zal een schip gereed liggen Oostenrijksche delegatie naar Londen Onaangenaam incident Overwerk overeenkomst opspezegd Tramstaidng Dreigende spoorwegstaking om de s chietparty te MaUow Tegen de bolsjewtki ONS OVERZICHT rvaren de Turkien vdkit dan mderdaad d pmvincie Kara en iuC dJAtrict A exBndropoi oswewn temaeómt Armenië we if viTÜer aal kuornen adiearun Voorloppi jtraohten de bcklsjentÉrtan daar het wer tint GeaUdeerden ta dMB maar de K ma Ugten heibben UüUuutf niet veeJ sin om natuden raad dw boMtSewiliten te uu te i n De Britsche remei img vwikeent in af wiachbinifc liajvir ffaaten tuyg een paar dagetx en dan zaJJen de £ MeleiR r leti jJt alItrflei landen uit GraefaenJaTid en Turfciie ait FtTonkiriiilc Italië en BeJ jidë anaveeren om QA een weeft wianiieer die besore kintfren wrer de Ooetensciie kwestie jpeëaiwüiaid ziJn te wwdien volipd door de Dujtsehers en miBechien odk dioor de Oosbenriiikwrs die het bdjeeji zijn van deo Onwesrsten Raad waatpsohümilylf 2u leti aanjpriipen alfl een punsrtiiKe jpeJ enlheid om voor die looireeN Bte maai ttmacJifciaipe em ommiiddelUlke buJo te Tnuceoi De uitffenoo tijpde rtMMOendftiedon hebben hun afjt ryiaatvüjipdiQn aacupewezen n I GiPoo esBrittanniië Uovd Georsre en Oumon i lranfcrijk Briand BerÖiold en Braaf Saiiut A ulaire de I Vansche irezaivt te Londen Itiailië Sforsa e n I emarbi o de ItaiMWuiflche aant te Londen BeJjrië Jaaijer en Theundts Griökemlaiwii Kaloa eropoeiofi Tuaikiie Aihmed Tewfik pasja dt sjrootviïier Ofaman Ndfisami imsia vert iremMoomiSifar van Tupfciie te Bonne en R sjid pas ia veitetfenwoordÜK er te Londen I e NiatioimJiateii te Aiutora aoaiden Bekir Saani bey dde tftangi aan het hoofd toat vian het defpartement van Buiteniujidlsciie Zaken en nojr kortureQeden d © verteRVnvmondïKar raa AnffioTa te Mosloou wee en Jami bey docJi naar verluidt Dollen Bd alleen woinlen toeeeüatefi als dieel taji de delejpatae door de Forte iwaiondeii en niet aJs afzoiodeirlükie laletfiBtie De varteilEeinwioonitiffeirs van de nio r niet ibevrüde Ori kem heiiiben naar remeld wordt hun vertrek uit Kooiatantlnovel uit pesiteld Ofp de Oostersohe oonfereatie die Maandag in het S4 Jame eis beKÓnit naX het vtrcliiaK van Sèvi eö als uitRaosuttpunt ditfTien de Airkeji aulJen trachten etikele wiimijciiwen te verto üiren die entente aou dbiax wel ooiren naar hebiben doch GriekenSand is met alle li fde die het voor zijn Kboèchemiater voelt scherp jpekuni tefi n iedere wijwisaii Dit heeft Kalojreropoelos de Griekscihe miniMej Pi aldent op ziin dkK TeiiS te ParÜa diuidiedijk te veuBtaan tre reven wat echter op d BTrawachen weimjT indnik heefft Vemaafct M n WrÜPt iiat Giriekeniand piimlyk dou wonden getroffen jndfien Smymia on Thraoië weer aan Turfqie w irden ovemredrafiren en men laat VenizeJos vroenfere diensten iasrems de entente alle recht wedservaren maar vraaM dezen en het Grtelksdie Todk te beffrüpeit diat Frajdcriik op herïieninjr van het verdtrajT van Serres moet aaiuliTiiniren Met Journal des Débabs neemit in dieien ten afiwiikend standpunt in Terwiil haa st wlJe Maden een toomaderiiw tot de TVirk sche oationaliiaten bevisi teii umx Gauvaio it6 ff 6n hen telceer Hervéi In die Vu toire Kiaat het verste naar den anderen kanti VLÜ meent dat FrajUtrük B en Eiucilaad s ilechtc diivlomatie Turktie n DuitschlanJ Rnnen hebfbem jtedreiven Toen de fliroodfiia fiia voor hét veiiidra van Sevres werd e iicffdi was de toestand heed aodens Diat jreBxihiedide in 1£U6 m 1 7 toen Rusland nor ovei ediid aibomd Toen tiesloot de emtente in een bui van woede Turkije uit Buax pia te verbannieüi Achtera aiet men in wat een mtdidieilmafeiifne soldaten de Gnieken en w t een fflinke solidbten daarenteiren de IXirküv atfJU Men eLooft dus met dat het OrieOgiehe lettper on Kieii Aaóë tewen de Turken oRfrowasfien ué Miaar eeteild dat de laat te door hen verslaxen weirden dian was het vaair toch niet beowor Zoodra RueiaDd wear een sterkte mjUtaJire istaat is 2011 Toifliiiie sch dan daarhii aansluiten De aan de poOatiiek doemde Aohrabiei en heibben uit de biJiMninamntfr deo Oofitarsche confeirenrtie geconcludeerd dait een beteoK venhoudimr is ooïUtaan tuissohen de irealiieerdejJ en de reuteeriiui deo Turicsche J aitionaljistan te Aaura waarover zichnaar de TJ iues uit Haiodad vfsmeeunt tatax veiFheu2cui Ün vmcmdexinac iceeft hun etjiiiKè hoop diat het met Arab ë ook beter sial iK aian De tezniitke van k nia Kon ta tün noao GgieJoealand die ook naar hun meenindr en xiwA on Wiluk is voor dit land zal voos An abië missciiiien wei Keer jvoede jpervol iieai hebben zetfoiren zlJ Ëan Airabier dien de Bituitsche correspondent van vroe er kende toen hii lid a van deoi centralen naad van het Tmi Bche coonité Union et Pnoffxès aedde dut de Kemalistiöche renreeimur daa temi koer van Irak Mesqpotamië en Syirië tot Turfciie volstrekt niieit veriawot Het beaat van Xrak vooral is steeds een la t wweeat voor hat iWIcsche rülk Maar de Turken weten ook wel dat MesopoCaraaë en Synë revoclijre plekken züo vww de Geallieerden en ZtoolantfT wli in staat van oorloJT liin met AniKKum zal dit ons dan ooik bdijven bedreiijren aldtis de AiraJ i r Wanneer de G aiUieendea voor Turioije iets kunnen doen In de aaak van Smvma dan zal dit niet alleen een Bear truoatiiren invloed hebiben oip de openlbare meeainir in Eiwelsch Indië waar de aaiitatie voor de rechten van het Klhalifaat alle kracht ml verltieeen maar na korten tiid ook ffoede resultaten opileveren voor die Enrel che en EWnache beJa tiinjtlbertailers de oirde saJ met heel v aA minder moedte en wiat mindito mülioenen kunnen irahandhaafld worden in MesoDofcamië en in Smyrna De Ajirnemiëns odk zullen etr wel bii GelUk men weet droict in EnreUaJ eea nieuwe spoorwegeauinff als protest teffaa het gvbtiuilUt t iMiaiiOM JUe bond van i poorw ü nw chmt t n en btokera wil t Her i notirit RKen iiMJüea reen bevredAiMad ondbraoeik naar iiOt saaa ten op MinKxueoJ wordt iDffeeloid l u dubben ri teion de drie vei woordj i nd lieittun n van de i nji tM ae srlietd rsbewuicuJiiK uajimuiik het bSMUUr van de U boiirparty du t ttrl mt nmu iA buurilraeue en het psrlmmeatajr oonuté van het Trade X oM i Kjonmv m e i uMr aaJen van het liBtnerdiuïs een aemeen£L hapfMilOdue £ beraoditiBA uiir rohoudtoo over but tratna in het Wrikohe station iUauow Naar verluidt spu beaioten aim on sieun te verieettm au de eüabea Mr o poorwestnaoneafc il n bamerlBt bet Is vocn de entente e n ktweatie van wwlbnpniren eixeB 4 elan C om den IHmken in aak het vredeaverdmtf eenijQennate teKiemoet te laomAo oo al audden de fcttviwlveen niet soo vcrstrekkünU aijt als de aeNMman van de Timee den jiumaiiet voorrekende De Turken kuniven dhifl met eealiiren moed naar Londen iKiaan al xtti t ons bewieuwen of zich en niioedlijitdhieden suUen voWrdocBi tiuschen Ue üffeivaardnKlen v b JCmMantanweu en ihjajiara i GdJCacea ittaakten wU tnaUiMr nn lüMwë Hiiatiiidche aanvadwIaniMu thana auo er bericht n die er op wdsen dat ooic dt tegeoütandicais van dé badsiewttMctcne re ut uoit zicih woer opn ken am tuajeraOMi den strij i te reu de Siovj l r e iiujs uaa tt bindon De tVit JiuKaiiiChe ltw r u t u r der de bekeude koaalPken hetman LKN tMNT jiet flt volitrem e n tele ram ak Üeh n aan t Hibdd het plan opMAvat noaiiiibdia m pogiing te ws tt 0 het Mv iet r riine door wapengeweid ten val te branjnen tan de srens van Turkestan tiioet Doebuf een rintersnnee van l iMü man op de beM hattoen vebraoht en reedT aeu i aich uu van anti bolA le viek che Ruasisehe nneriaals bii hem hebben aananesloteA Naar verluidt heeft hi het achter al ifadedyk aan den stok rtureaien mat de Chineeache rafptserinir dtie bevreead is da o f het Ctiineeüich jrrondoreibied als ooeratiehaalii zal buiken sü heiHFt hem daarover een ultimatum reaonden waa Ha hem wordt vereoeht aljn troenen ta oatbinden daar Ohikia ieh andeis venoed Easkt sal sien een expedidtle teewn ham uit te enden Oflk in iberlë sehllnmi de teawn refs kitlonaire oewetningnn noff steeds niet on derdmkt te liin Generaat Semeoof h ft teh ie f geproclameeTd tot JoertsTslht Uier van het witte lecer in het Verre Oofliten en wtl eveneens nor eae fcansfe wsffen Men heeft af te wachten wat er van al dese berichten wa r is Mdnder aptd m iiiiMglIi itin de varwaehtiu en voor t me Ha Wii an Sünons mifMue X e Dudtfiche miadeter ftr Budtenlandsch Zaïlden xed een faairden 4b ber hebben De Ibeniciiten in de ntentMt Pers rojritpelien ihem weiiitijr floeds en waeirschuwen hem niet ad te hand 1 A ataiDel te loopen omdat hü dan nuBteen met een flink vasrtie over Kauiaad max Du itf hland zou moeten retouiïieeren I e Biaho de Paris die aAnslenJiik van de ntoate fasvht n afwiikeade tc ren voorstelien vei vracht waarvan i 1rankrli niets wil weten veiaekert dat kla d e Duitscheirs de deur achter zich dicht ibrel daeni uicdet verder ondertiandedea onimojFelük is onraididelUiik een schip ter be£chiilaliiiniiC £ van dtr aiinonB 2al staan om hem en de andere leden der deleaiatic naar £ uitJBohJ nd tenw te breMlen In boofnreplfc tete poldtieto ktrinuwtt te VarJi acht niwn het nuwetl en z in wnüri jKiin uk dat de ondei handediai0en tica dusdun ir verloop zullen nemen toch zal f rankrtik voljfoie deoen ze raman niet van ziJn jtanUpunit afwüiken ook al zou Duitiiche dejé atiti iotiden met een uatecroriic neen moeten verlaten De PYttnache ondmhande i vaivi zullen dian no r Pariia teruirkeeren Bsiand aal het parlanïeat over de frebeurtenisifcen inAicht n an Franiartjk de pre frente schuddeisoher zal wat er ook raotpe Jtebeuren nieit a iiraielen den D iitscheri te iKiw üzen dat het in het IJ lani van DultsAhland is een einde te maken aan de periode van afdineen Of Ëiuredand er ook zoo over denkt Lloydl Geotice staat te fau v r de sdiuU iraatf wbi jeta mddder dan zim coilen Briand Sliet een emAEiell wKMcnd wesen we er boven ad op dat de OoeteornloeTs waarachijnilijk Ook naar Londen Bullen vaan Kaar de Bnitache hiadlen melden heeft dr iMayer kanselier van Oot tenriJk dien En tentevertexenwoordifrers te Weenen reeds het verlancien te kennen oeirevea naar Londen te komen vnnoeaeld van den micóater voor de VoedMdvooraÜeaiwr Om daar de financieeaa en eeofMunisohe positie van Oostenrijk te bespoieken Dii t veraoek is anateren officieed oiverKebracht aan 1 Britache den rtement van Buiitenlandsche Zaken fir wordt OP ffewezcn dat van Ooatenriikscihe ziide door voordhsar W I Juffiouw Hirtiiamy V riep aU vcr epanseL £ en oo eobilik later Hkuatairde BmUi hem mt toe het waren slechte een paar woorden maAT zel db roodborstjes dde met ad Miriiffe oog eB van de takken naar ham Simurden moeten wel begrepen hetaben dai tij ar valokkif mee mas aOOïIDSTÜK XII De Jonce edrtgenoete O ohoon Wdniïedd aidi vaet had voorffeuomen dtadal k naawr de stod temir te keeren volhraoht hü dat plan paa laterKiuth veniffezelde hem naar het atation Een gevoel van vertafcenheid overviea haar ondai het nieawe geeoet van ir k toea de rein weffreed had eeibter wedaiiff om h tn te Rusaen daar er iets geheel onverwachts ving gebeuren Zij aat bort diaama voor het raam en beproefde te naaien toen bet dorpsvoertuiff voor het hek td1 hiejd en een dame uitstapte Joe deed een flauwe pQflWOff om van den bok te komen doch een faeldere hoo e stem eet Gmf Je jpeen moe Joe h sal fe jakjes wel A ifen De dame Uep op het huis toe terwj zü rich met haar sakdo Me ze in het midden vasthield looelte toexwaaide AAhter iuHur Uep een kleine oude heer roeit eio reiuadMig pak ia ee riem rcwitiailil eea iMot valiea eea Wmkijker in £ bai ea irev kletoe pa e Hü hMd son iWiistihitM V oadsr den eoMR am an MB panpkiie wAta dee aateen m mi tMM u iwamood te rian nd r doaao baov oad rwds Ma da oogasrta f Ol riep zij in diepe tMenirsteUïnx et ia niet jufftww Ha h wsy antKMOOrdde de bwoakster scherp 4 et te mevrouw Ball en dit k mün echtircnoot Ndcht Ruth wroBdarrted ik verrolftda KÜ M juffroaw tliome verseheeo Ruth laat ft Je aan je oom Jamefi voorsMten De Jongre echl eBoote waa van mldd mabive leofte en vtu hoekig Haar ooit n iwaren Icflein donker als kralen en too doenbiDSrendt dat ze aan een eist deden denken Ze had een wat donkere huid enhaar lippen waren uit gewoonte zoo dii t op fidoür geknepen dat ze een rechte tUn vonrvlBn Het was het selaat dkit Huth t r bet p iret b JufCrouw Ainalie had geaien dbch eenigaziine verhard sooaU men dat dikwUls ziet hij oudere vfouwen diefefo Uefds gekflod hebben Haar houdinff was die van een wsriozame vrouw die pawoon was ehoor a aa i wt en geëerhdedËipd e worden Utinfaeer Bidl vi a een Yitiftm voet kbr ter dan a n vnraw hij bad een wHteii board hier en daar nog mM Imün dc orweven Zi soheded was kaal en vertoour dK aleehta aan het achterhoofd noir wat dun Toasir haaur bij had fletaUauwe wtc e ooaen hU bad Ueine voMien en den MunialDenbaren gwtf van een isamin Ofschoon er geen directe ffal kaida bestond was Rutti er sefeer vaa dat hfj de man as w4ena porttvt aU had fevondsn in den kxrffer met aiW i Mdw dl ofi da aoloeikameT atSMl Alaar de vwnaMe HrltirtWiig var Mot ia de laatste kuer liejbte we mllien noodt m e gieiKiïkeiiden wDrdMD Nooit loioiit in oma ffeiheelie Leven en zelt niet daarna M deoik dbt Je me be lomdaraehtiff aiuJt vinden teiiaj heaa oofen afvtcaiul terw l zij opstonden om naar hxm te sa o maar ik kan je nu niet nuMen Jk ga ook niet graa liefbte aJs je Raat huÜen zul je me gehee v n tre maken dat kan Üe niet heèdïen Jik zal het niet doen antwoordde xü door baar tranen heen giimiax aiui Jiet it een heer lk worrecht Je tranen te kunnen tortesi op een atü boordl en een nieuwe du Zo sijn tot je dienst voor aUias bc halve voor dat ééoe Jk venmderstel dat we nu TcrtooiW liJn vindt je ook niet Jk weet het meV tm Ruth ncht Je hebt me niet ten buweiyk gievnuMpd Wil je data het doe Beft hooit er eiffeolijk wel b Wonfield boog sicfa naar haar tbe en Auojterde lutar ieU in Jk moet er ant deidcen wei Buth erastig jMt is xoo jAatm img J Jou kleine aeiiat xei bü ladieul niwil je me aiet onwige tmnaaumSt m goTenT JTe Mie al eeodve aainnoedlj i ffctedL Jk vertenff meer a n fa w oowMe lUJ met opzet doende feof hjj haAr njet bUBreflp en bovendien i het nu donlcer 3 schemerde reed op den be tm Mtt iMajT fltuna floedkivdtB MUt tk ttife