Goudsche Courant, zaterdag 19 februari 1921

Het werkloosheidsvraagstuk Aanval op de rcgecring Macnamara geeft een opsomming der ateunverleeningen Lloyd George over de werkloosheid Motie van vertrouwen aangenomen Te zachtaardige politiek Uoyd George s verweer Krassin binnenkort naar Londen terug Het rapport van k rd Milner ingediend Puitschland s deskundigen aan t werk Roemeensch Poolsch verbond Geruchten over troebelen te Petersburg Generaal Wrangel gaat heen ONS OVERZICHT Uttyd G oQiire beeft een paar vearmocien de dMfcen achter den rucc de ttjd voor de conferentot te IjOfuieo heeft men hem en De Werkinrichting STADSNIEUWS GOUDA 19 Februari 1921 Hel loon dar Mtraatm k ra In een d d 8 Februari 1921 ingekomen adres van het bestuur van den Algcmeenen Nederlandsehon straatmakerabond en Aanverwante Vakken gevestigd te Uotterdam wunlt licwqerii dat het loon van het atraatmakersperwmeel in deae gemeente bUzonder laag is in verhouding tot het vr je bedrijf en in andepc geme nten waarom den Raad wonlt verfeAcht het loon van een straatmaker te beialen op 45 tot ƒ 48 per week en dot van een helper in gelijke niate te verhoogtn B en wl stelden dit adres in handen der Commissie van bijstand in het beheer der gemeentewerken welke hun daarop heeft gerapporteeid dat ztj geene termen heeft kunnen vinden hierop gunstig te advise n en wel omdat hpt loon ook van deze werklieden bil de laatste algemeene herzi r ing opnieuw werd gert geld en in overeenstemming gebracht met do veranderde tijdsomstandigheden en b j die gelegenheid werd aangenomen dat wijziging in de nadere reifeting voorloopig niet zou worden aange Htt Cotleire van B en W kan zich geheel veve nigen jnet dit advies zoodat het den liaad in oveiSvegIng geeft adressant in d zen beest te Berichten I Benpemd 1 m k ntöorbedieri e 2e klasse bU het J postkantoor alhier is benoemd D Dijkstra alhier nut ireduA en maair t LMt i4iuie hoeft hem over aJI rIei ondörwwnien aan den tand Kcvoeld De tnvonrede heeCt een ware atïxxMn van weiapireltejidheïd aan de leden van t L ffea4ix ia ontlokit Over le Isjracbc lcw sttte werden ml iohtujnBron treATaawd over de veiüioudaiur tot Duitschland en de werkJooöhouL Vooroi hot laatste öunt ontlokte toxnfïiiSK hfirekxav butteiTe woorden want naacüt da ler che kweatie iM de werlclooeheüt Kngpedandi ti fcrootatc zotk De aK eidersafffevaanli de Clvoiis deed een feiliwi aanvei ot de röBeonnir de min ctem lejten eerst in de troonrele verklaren w Boidc hu dat er jpeeji ernrftijrer firt eem is oip het huidijre oozenbl k dan dat der w r4t loo heid maar daarna konien stil self bewareai dat h t vriwirstuk door het n rÜj en der ovortieid mei kan worden opffelofrt Wat had lie oassua in de troonrede dan wei voor zan De waarheid in dat de Kweenn heel onvo rl ir tewt wuu toen iic cnsie kwmm Ër is dan ook tot no r toe Ü tkeeninir aan wwMoo en ii iilechts het middel aat men in bvreele iusiantie moei boetmsHen ïlr moet voor werk sreMr d wnrden maair van heic ndüraftn arbu dtiTfc xoiuiei werk heiiben ir noir veen r OUi wok renronden m dd mei jiooveel ophef aanKtJoondÏRrie reiffoe nut sonde me r jnjren Da refoeerinx heeft haar wo a ntct gettoutlen ttoutlenPlecftifre beloften ziin verbroken MJnöeter MacnoiAara diende van untwooici Hü ifjpon met een ov 5rz cht te reven van den toersiand en zeide at de toe land in am ere landen mei veel b ter is Uit Anneaiika wondt bencht lat er aldaa Jn Janueiri twee mittioea ar jii i 3 ien Avairen Hei verwut dbt de reojEterinfr jrehool voorh read was om don stniJ tetren de economósche crjaia met haar dOd ae irevo en ean t tarnden noemde Macnamara vnlkifmen onjfeipnond Er was hps wat arcdaan om de mannen aan t werk U atclten De oud Aoldaben had de resseeriiw fcraair in de bouwnyverfieid zien asa het w ric jHuin Br waren nneer dan 3O0 0OÜ onKteschoolde at bcidiers due dit vak wiiiden loeren Maaj de vakvereentówr wiilde v n een ovareenkomflt w t i en w eeo er ow dat er al reeds een imxit aantal wwkloozen m het vak waren Dit laatste waa echter niet voikomen juist Ovemrena wïlde de rejoBerimir een rootsch olan van huizenbouw iutvoef en maar om dfit nuMralijk ie maken moet men luüt over meer arJ eKlakraclhten besehiUun De vaiBveieeniRiin wewrert e it r nieuwe krachten in t vak od te aemetn maar sohrilft wel een bnief aan de rejreermji waairin het heet dat er haast moet h maakt worden met de uiitivoeriiur van het bowvTïlan De minmter noemde het oütreden van den vaiWbond ongeëvenaard bru taalt Vierder bond upde de mdnaster norfr aan dat de ateuiut idien auJJea verhooKti worden AUeen wjor de oudnaoldaten bluft hft hebselCde n i 1 i d at per week De mannen krijKien 18 sh m pJaats van 16 zoodib QI u AnojA p su VA9jf löii Bftï atou ioi üi ndaafaB van 12 de ioQ en s 9 ah Jn pJaats van TA voor de meuis e bltijjt het ï s Voortaan lai men 26 weken ne r iaar kunnen xeateund worden volgas de wet van verieden laar kon djt allechts 15 wutteii per jaar De eenatre vooiTWiaardie van het rechi ot atean ia dat men tennunste reoda 20 welken heefit jrewerkt Voor oudaoiLdbiten is 10 wieken voldoende U yd Geojwe liet üiin medewerker in dieze ndei allleen Ook hii heeft de aporeKers over he wierklooaheidtvraaaBtuk beant wnoird w aart iu hj i het uitkomen dat in lïhijteland de Rirootst moKeiutoe moeite woTidIt rodaan om de wwkiowaiheid te bestrijden Dertien iaar geleden toen de laatste jproot Riojf wan werkloosheid over het ian d brMam wias er reen verzekierinfr tezei werWoortieid Thans ia het steUel van Btaateverzekerijw te en werklooBdieul vun toev aa insr w 12 mallioen menschen en er worden nu maatregelen iretiroffien om aan V erklliooBen 18 ah in de week te betailen Hoe onvoldloende dese uïtkeerïnicr o mocht 4in nien kon met anders verwachten van een bepoililniH die nox in reen ander Tand v n tie wereld waa toesretwat In biiaondenheden over andere maatra elen sprekemde zeide Kii diat tot 31 Maart £ 40 muJIioen besteed zouden zün aan uitkeeriniKen aan werkilooze oud aoldaten De MRfecaaiUBr had ook £ 23 miliiocn bestemd voor het nederzetten van oud ldaten op het platftedandl Hok iuwA w a er mik een ateun verieend Verdier aün £ 10 mütóocn ten koste ULtoA i p UI MTijjBipsuaAoiaoAi aooA ïiflteia van het aanle Ken van inoote verlreers weffen Dan een aom van £ 8 millioen om iplaatseJUike besturen te hednen bif het Vooptaetten van sjameenrtieJllke werkveradiaffSnir De premier beepnak veirvolBiraiB uitm oedsr den alflemeenen economiaehe toesta in EuTWa en tenslotte heeft het La eriiuis dln v ertnMiw i in de rpïfeerini botuijiri dooT een tesren haar foricht amendement tm het adres van antwoord met 262 tegen B4 stemmen te verwierpen Ltoyd George heeft ook harde dingen te MÜkken gekregen over de te zachlaardige politiek der regeering ten opzichte van Duitschland wat betreft de schadeloosstellingen en de bestraffing der oorlogsmisdadigers tegen welke beschuldiging de premier zich eveneens met succes heeft verweerd Het parlementslid Bottomley stelde een amendement voor waarin er leedwezen over wordt uilaredrukt d t ondanks den langen tijd die verstreken is sedert het sluiten van den wapenstilstand het parlement reen gelegenheid heeft gehad xijn meening Uit t spieken over de vredeaverd ragen en De 2300ste te Gouda Vrijdagochtend werd in de bocht op den straatweg naar Bodegraven nabij den tol jtejplftatst wegwijzer no 2300 vwi den A W 1 W B toeHstenbtfnd voor Nederlahd KoMende van Gouda ilrordt in deze bocht veelvuldig mi8gere len en bestaat bij dit tpisrüden geert gelegenheid meer om te ktte ren zoodat dè pl ats ing in jlat welbegrepen lang IS vanHlen toerist Bij deze plaatsing ikaren eenige belangstellendpn aamvezig en jfeilwege digi Bond waren er de joudsche iéuls degHecren J A W Baar A C outer en D W Weisterbaan van Haans en De hoer Costör onder wien regsort wejïwijzer i behoort fjjérinnerde aan het it dat hii tègenAffoordi is geweest bij de tiMsmg sn Wegwijzer ho 5 dte staat biJ brug lOVeij de IJ sel toen de Bond nog n Bon mtf was met eeil paar duizend leW Netii aAd heeft thtóis een prachtige loeristcn omi het aantal leden befiraagt jjngeveerep OQO waardoqr deae een organisatie van d n eersten mng s gevvonien De 2300 Wtegwijzers völ nö een vast systeem geplaatst zijn voor den toerist van onschatbare waarde Voeg daarbü alles wat de Bond presteert ten nutte van wandelaars wielrijders automobilisten rufters treinreizigers roeiers zeilers vliegeniers enz dan laat het zich begrypen dat zoovelen uit eiken maatschapelijken kring zich moreel verplicht gevoelen tot dezen Bond als lid toe te treden Geen tegemoetkoming aan Symphonia Bij den Raad is ingekomen een verzoek van het bestuur der muziekvereeniging Symphonia alhier tot het ontvangen van ceii geldelijke tegemoetkoming voor het houden van een symphonie concert in de maand April a s zulks in verband met het door den Raad beschikbaar gestelde bedrag voor volksconcerten Aangezien het niet mogelijk is het gevraagde bedrag te onttrekken aan den bij de begrooting geraamden post van ƒ 1000 stellen B en W zich refereerende aan hun advies d d 27 Mei 1920 voor afwijzend op het verzoek te beschikken Besmettelijke ziekten Deze week werden hier aangegeven 1 geval van roodvonk en 1 van diphteritis Nieuwe Bankgebouw der Nat Bank vereeniging Naar wü vernemen is de uitvoering der betonijzerwerken ten behoeve van het nieuwe bankgebouw der Nationale Bankvereeniging aan de Oosthaven alhier opgedragen aan de HoUandsche Beton Maatschappij te Amsterdam voor ƒ 20 950 Vrachtauto te water Gisterenmiddag omstreeks vier uur is een aanhangwagen van de vrachtauto H 21409 komende van Rotterdam en op weg naar Utrecht beladen met huisraad doordat deze de Ridder van Catsweg was op gereden inplaats van den Gr Florisweg by het achteruit zetten van den weg afgegleden in het water naast den Ridder van Catsweg De meubelen zijn door hulpvaardige handen op het droge gebracht terwyi de aanhangwagen door eigen motor op den kant is getrokken De bestuurder eigenaar van den vrachtauto J V meubeltransporteur uit Rotterdam was niet tegen dergelyke ongevallen verzekerd en heeft daardoor een schadepost van naar schatting 200 AMMEKSTOL Mej A Stuurman alhier is te Rotterdam geslaagd voor het examen nuttige handwerken f ALFKN a d RIJN De heer D Boet c h heeft zijn benoeming tot lid van den gemeenteraad niet aangenomen In zy n plaats zal nu worden aangewezen de heer W Bol te Aarlandcrveen BEBKENWOUDE Alhier zal het recht van benoeming en beroeping bij de Ned Herv Gem gedurende de eerstvolgende 10 jaren weer aan den Kerkeraad zijn Alle uitgebrachte stemmen verklaarden zich vóór het behoud van den bestaanden toestand HA 4STRECHT Blijkens verslag van een huishoudelijke vergadering van de vereeniging Handel en Nijverheid alhier voorkomende in het Haastrechtsch Nieuws en Advertentieblad kunnen we mededeelen dat door genoemde vereenigidr vemieUglnK gevraagd het beleid vui de minliteni ten opxlchte van de BchadeverfroedILnjr en da bexechtiiw van de ourloggmisdadigera en dat Z M geen aankondiging deed van z n bedoeling het huidige parlement eerlang te zullen ontbinden De heer Bottomley zeide o a De houding van de ministers sedert het verdrag van Versailles is onbegrijpelijk geweest terwijl de WïlhelmstraflBp den draak met de geallieerde ministers stak Waarom zal dat vredesverdrag thans in zeker opzicht op zi worden geschoven en waarom moet het Lagerhuis aannemen dat Duitschland zijn verplichtingen niet kan nakomen In zijn antwoord legde de eerste ministér er den nadruk op dat hij nooit had verklaard dat Duitschland alles kon betalen wat de oorlog had gekost Op de Parijsche conferenties hadden de geallieerden verklaard dat zij Duitschland zouden doen betalen looveel het kon Op dat standpunt stond hü nog De vraag was nu te weten hoe groot Duitschlands betaalkracht was Hij had de beste deskundigen genomen die er waren en in deze zaak konden oordeelen zij zeiden dat Duitschland vÓÓr 21 Mei een duizend millioen pond sterling moest betalen wat hetzelfde was als twintig duilend millioen mark in goud De Duttschers beweerden dat de waarde der bonds en van het materiaal dat zÜ hadden ingeleverd meer was dan de twintig milliard mark WÜ zeggen het is minder en deze kweatie is in onderzoek bij de commissie 4eg schadeloosstellingen Lloyd ÏPPTM zei verder dat hU zgn best zou doen flmS i Duitschland eiken penning te Imlen die he aar kon betalen Over de onprictische vWom len sprak hg zijn afkeuring uit Hü ha besprekingen gehouden met de deskundigen die den toestand onderzochten en zü waren tot het besluit gekomen dat Duitschland nog niet had voldaan aan de voornaamste punten van het Vredesverdrag Duitschland had zichzelf niet zooveel belastingen opgelegd als het kon of rooals alle geallieerden gedaan hadden Ook over dit punt zouden de Duitache gedelegeerden te Londen worden onderhouden Nadat een der afgevaardigden van de I bourparty Bottomley s amendement had gesteund werd dit verworpen met 181 tegen 40 stemmen Eindelijk werd Lloyd George nog geïnterpelleerd over de onderhandelingen met Rusland waarop hij zeide dat op 3 Februari uit Moskou een antwoord was ontvangen waarin wijzigingen werden voorgesteld in de voorstellen van de Britsche regeering over de economische overeenkomst Deze wyzigiingen werden nu overwogen Men verwachtte Krasain binnenkort te Londen terug Tenslotte is gisteren in het parlement ingediend het rapport van de bijzondere missie die naar Egypte ging onder voorzitterschap van lord Milner om een constitutie uit te werken welke het meest geschikt zou zijn om Egypte tot voorspoed te brengen en de instellingen van zelfbestuur te ontwikkelen en tevens de buitenlandsche belangen in Egypte te beschermen Het rapport raadt een alliantie aan tuaschen GrootBrittannlë en Egypte welke terwijl zy het bijzondere belang van Groot Britanniê zou waarborgen en het blijvend in staat zou stellen de buitenlandsche belangen in Kgypte te beveiligen tegelijkertijd de onafhankelijkheid van Egypte zou waarborgen en het een veel grootere mate van autonomie zou verschaffen dan het tot dusver ooit heeft bezeten Het rapport dat door de missie eensgezind werd goedgekeurd zal naar verwacht wordt spcidig in het pai lement worden besproken De DuJtsche deskundigen die minister Simons op zyn reis naar Londen zullen vergezellen zijn met hun voorbereidend werk zoo goed als gereed gekomen In de groote Bondsraadzaal van het rijksministerie van buitenlandsche zaken ia gisterenochtend om 10 uur de conferentie der deskundigen ter bespreking van de Entente nota en tot opstelling van de Duitsche tegenvoorstellen begonnen Aan de beraadslagingen nemen o a deel dr Walter Rathenau Urbig dr Karl Melchior Hugo Stinnes von Haavenstein Cuno vertegenwoordigers der vrije en chrlstel jke vakvcreenigmgen de ryksminiaters van Buitenlandsche Zaken van Financiën van Wederopbouw en van Economie De ministers zelf namen aan de besprekingen van fristeren geen ded Aan deze bespreking is Donderdagmiddag een beraadslaging van verscheidene uren van de commissie van voorbereiding voorafgegaan waar het in de laatste dagen door de betrokken personen verzamelde materiaal werd ingedeeld De te behandelen stof werd in drie groepen verdeeld Ie Onderzoek naar de uiitvoarbaarheid van de Parijsche besluiten 2e Onderzoek van de gegevens voor de Dutt sche tegenvoorstellen 3e Opstelling van de Duitsche tegenvoorstellen zelf waaromtrent het Kijkskabinet een beslissing zal moeten nemen Het zal waarschijnlijk noodzakelijk zijn een aantal sub commissies in te stellen om enkele kwesties in bijzonderheden te onderzoeken In elk geval verwacht meiu dat de besprekingen der deskundigen tdlTnft het midden van de voIgen le week zullen duren De bertohten over toebereidselen ter beBtrUdinfT der en ventedJuons te ron de bols ew ki howien aan Polen wil steun zoeken Mi Roemenië dat no ba bene near pas onderhandel intren met de soviet verzocht heeft VolRen een draadJiooze niedfnleetinir udt Beoiiin heeft de Poolsehe ministervre flidlent prins Saoieha sfch naar Boekarest beceven om de Poolsch Roemeen che militaire ov reonkomst te teeftenen welke door den PooJecben renemaal H iler en den RoffiieeoscSien iBmemlvn atef is alltfesloten De ov enjkomi t houdit leohtot een defensief vtrbond iacren sov et i uj1 Dd In I e nweonng van IViec Hltnmkiie heeft tceweJig rd een dAiwelÜke ovareenkombt aan te gaao Ülukens Mtt bencM uü Helafawfora dat w oswler taécrve meedeelon hel t ett de boUjewaki weer t kanxpen mat teirenstanden in t binnenland Een edeeite van l etoraburg zou ikh m handen der coatranVoÉutionnadren bevinden a neroai Wmaniix il doe mM zoo weinig Moaip de soviet be broden heeft raat den dienist verfaten Ln verband met het besluit der Ëkiiente om het Rus ischc leirer te Konstantinooel nJet meer te heiden al lus en draad looe bericht uit Berlün heeft hU z lin ontslac geoomen BUITENLANDSCH NIKUWS DUITSCHLAND Het RtiQ Maaa aeheUe kanaaL VDifreaB een te Beriün udt Bruaael uurekomen bencht l e4iand lt de Boigische re feerinéT op het oogenWik het ontwerp voor den aanJcAT van een RimMaas helde kanaai dat Duitschland op grond van het vredesverdrag moet aanleggen Daartni heeftt het plan in Boovenre wiiEginir onderwaao dat onder den invioedvan de atapoen der 6tad Keulen bet tracé van het kanaal ten oposichte vian het oorapronauslijik p tan vejledüff ia gew üzii d Terwul vollgiens de eemte oJannen het kanaal tusachen Münohen Gladbach en Neuas inden lUin zou uibmondcn is het nieuwe odan om van Munchen Qladbach af een ziikanaal naar de Komische voorstad Niehite leiden om het loanaal onmiddeliiik met de m NicdiJ ov te nehten croote nieuwe havenwerken van Keulen in venbdndinsr te brenaren i Van Beleieche ziJ wordit peetreefd naar een besooedwrng in uiibvoerinur der kimoaitpdaaaen t Medische Brieven Mazelen IL Wie eenmaal mazelen heeft gehad is vrijwel gewaarborgd tegen deze ziekte want dat men een tweeden keer in zijn leven mazelen krijgt is hoeWel niet gleheel uitgesloten dan toch zeer zeldzaam Mede om het feit dat men op zeer jeugdigen leeftijd wordt aangetast door deze aandoening heeft men het dus tedanken dat w zoo zelden de mazelen bij een volwassene zien Wij willen thans met elkander nagaan hoe deze ziekte zich gewoonlijk voordoet De herkenning is natuurlijk zeer gemakkelijk wanneer de U allen bekende typhischen uitslag aanwezig is Vóór dien tyd evenwel kunnen wjj meestal wel het vermoeden uitspreken dat het misschien wel mazelen zal worden waarin wy nog gesterkt worden doorgaans wanneer de mazelen heerschen Het kind is meestal reeds een week hangerig en jingelig is s nachts onrustig en heeft weinig eetlust terwijl de oogjes voor het einde van die week wat waterig worden Het niest en proest en de onervarene zou zoo denken dat het kindje alleen zwaar verkouden was Het feit dat deze verschynselen zich het eerst voordoen is min of meer een steun voor de opvatting dat de besmetting via de ademhalingswegen tot stand komt Deze bovengenoemde verschijnselen verergeren nu doorgaans en krijgt het kind koorts De luchtwegen worden min of meer aangetast het bindvlies voor het oog gaat ontsteken in meerdere of mindere mate waardoor de kleine wat lichtschuw wordt Wanneer het kind eenige dagen deze temperatuursverhooging vertoond heeft treedt vrij plotseling de typische huiduitslag te voorschijn waardoor het soms zeer bont wordt Alvorens deze huiduitslag zichtbaar wordt zien wij soms aan den buitenkant van het wangslijmvlies ongeveer tegenover de kieajes kleine witte vlekjes met een rooden haf er om heen die men bestempeld heeft met den naam van Kopliksche vlekken Deze laatste zyn van groote beteekenis voor de he kenmng van deze ziekte daar zü Heen en uitsluitend bij de mazelen voorkomen De huiduitslag begint nu gewoonlijk het allereerst in het aangezicht n l wangen en voorhoofd en van daar uit verbreidt zich deze langa de hals naar de verdere deelen van de romp Daalde de temperatuur gewoonlijk min of meer tegen het uitbreken van den uitslag zoo atügt deze wederom wanneer de bontheid zich in het gelaat begint te vertoonen zoodat een koorts van pl m 40 gr C niets bijzonders is Deze hooge temperatuur houdt nu meest 2 dagen aan n l totdat de uitslag tot volle ontwikkeling is gekomen Hebben wy met een normaal verloop dezer ziekte te doen dan daalt de temperatuur meestal vrij snel en houdt ongeveer gelijken tred met de verbleeking van den uitslag zoodat meestal na een weekje ons patientje weer geheel koortsvrij is De huid pleegt nu wat af te Bchilveren m kleine stukjes zooals wij deze vernieuwing van den huid meer zien bij ziekten die met een huiduitslag gepaart gaan Willen wy de voorwaarden tot genezing zoo gunstig mogelijk maken dan dienen wij ons patientje goed warm te houden dus m a w in bed Ook als de huiduitslag verdwenen is mogen wij nog niet te roekeloos zijn doch zijn wy verplicht nog eenigen tijd alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen Het kind dient n l nog eenige dagen onder de wol te blijven en heeft daarna nog een weekje kamerarrest Mer velen meenen dat als de huiduitslag en de koorts verdwenen zijn het kind geheel en al genezen is Niets is minder waar dan dat en het IS van het grootste gewicht het kitul nog een tiental dagen ongeveer in het oog te houden op de boven omschreven wijze Do mazelen is een ziekte die betrekkelijk weinig slachtoffers eischt Toch moet ik er direct bijvoegen dat wü kwaardaardige epidemiën kennen waarbij verschillende complicaties een groote rol spelen Men denkt moestal zeer licht over deze ziekte doch soms is het zonder twijfel een zeer verradelyke aandoening Wij zulten lien volgenden keer het een en ander dienaangaande in het licht stellen terwijl ik dan ook nog enkele nadere bijzonderheden hoop te vermelden over de verzorging van ons mazel patientje Aanleiding tot X beftocfc men zomer had ik een onderhoud met een van de mensohen uit de Werkinrichtin r m de mededeoüjuren van lat mannetje wuiren van iben aard dait ik da overtai rmx iorees dat et zoo met lancceir kan De manier waarop de mea chan weriicn behandeJd mag zeer goed bedoeld zun naar int ben toch van meentnir iliat lipt oieit tiwaat ze njed in de reiegenhaid ku aleïlen het zioniiicht naar behooren te zi n wlaar de nwnnchen maar zes uur in Me wieak vru luruigen kan uc mu voorsteJlcn lat met zeikere djoetlhead womlft gezeg i 4Je a mer gaat voofftoy aoader dat we naactt weten dat ie er ia Daaraan moet een eind komen aldus oo reveer hei vuk keiie genieiuniberaadailid de heer S amlers in de itaa l ztititin van 112 November iii ubUA de beJiandelinsr der bewrooUnar Deze kliacht die meer mw door den toon wiaarop ze werd geuit dan door de i MtWrdeaikeus oo een Ainiklacht geleek uclioot me te bmuen toen ik na t beaoék aan t IsraéliitiiBch Centraal Tefauia het vele gioede dat de oudies d4ür vinden herdacht JAetcen was t olani kvaar zieJv eens aan kuilaen in he4 te kwelder naam en faam beleend staande ge j eUaht om voor de gretbiKe lezeéa van de Uo i dsdie Courant ii sotireeuwekde kleu jl ren het schrik iiik lot van de ar ne klacht otfom der Vereenwnsf tot Wering der Kedeiaril te kunnen afiichibtiwen Wie weet of op deze manner de pttbiieke ooi me na in dengeiijke zaken ffld vuvla een voomoune factor meoa verlnt i zou Ziyn te Itryigen al v e rt eterin uulerdbaii no6d g waa Ém beJaaxnikerf hinderpaal Bcheen pr te overwonnen Zou iet bestuiMr van een ooo alechte tininichl scheiden I era wioJ in haair ten tioelaten Maar dat vaei Bitter de heer d van Veen ste vernoek onmiddeliiik u stemjnan zonder een taveemlvan aawse bux welke je tooh abUi moetirai wachten hit een djireetue die redjdhj heeft eem afkeurftïSdroQrdeel te vroea a Toch waren toen ik Donderdaar klokatafi één ajto de ooort der UHiiohtiinsr aanscljie 8e m n werwachUngien zooals men betfiri pt met zeer hooig gespanneD De ais porttfflfftkingiee ende verf pJeeKide verwees me J mÊt de N noniir vam tien HüiSfnclÉter den fiser W Meve die echter wegens ontfresteldheid suid en K kele weken bedlefi eTig laL zoodat zirf eeht penooteallee deleidwMf ÏMSfeft Opdepiaatij kwam ze mf tegemoet den kennas was igiuuw en gen keiuk gemaakt en onnuddelliik toonde ze sywipaöhie met het doel van het bea en de girootste bereadwoJ1 head om nw het vormen van een uiver oordeel moKt iilk te jnaken Ëeir jfte iniichtin ren Weet u isA stelde ae voor straks mb n ze ebefik gaat u naar de zaal daar mn de meobdien biieen dan kunt u vast eens met ze piraten want om twee uur maan ze uat Itot wiaa een meevaJiIertie Iemand die er op uit iis Waagiiaederen te hooren Iwn t aï met beter treilen Vrii it aonder door t beattuiuir of dieiia tirawiaaten te worden belujsteird zouden de varpue de n hun Bjrieven kunnen lufhten Goodiamoeds en Ceveos voonbereid op de ooitoettendste onthullingen stapte ik de eet vier bin f zaal bannen een ruium boenregeven met heel gezelba ventrek met houten vloer en kale wianden twee houten tafels waarianirs eenvoudige atoeilen en een kieonere eartafeJ maar bciit en filink verwarmd door een gipoobe gienoe ïiik bloaende kachel I e bewonera namen t onverwachite en m hun oogen blutobaar hoogst sonderjljnge beaoek met veHbaaunjE op een beetle iwantrouwend ook iSéa die zich hoorde akn espiroken achtte t maar veüwrer n 4 anieraad er bu te roepen en die t antwüoaxi te laten a ven met t resultaat dat nu ailler aandacht gevamgien wias aljemaal kiAiamen ze toeloopen om te hoeren wat r aan de hand was Een gemoediediik praatj toen aakite de veitxazimir De enquête kon begannen Jki juLISe aan straks uit met Hoe Janic Van twee tot vyf Dimsdlairs en Dionderdaas mdaffB met ja dan van half tien bot acht uur il e menischen hebben wekedijk dus ndet 6 dodh 16 U1W vni Enne heb juiiiie t noig al naar ie zin yer wiaaaide ik Eeai goedkeurend gemomped ging er op de hoo lien knolktefi tevreden en een uaar kieken of z e de vraa$r zachtst gespinoken oot vonden t Was haast tekiurgbeiiend Dan trek je er op uit om gjrievenreelksen te hooo en en ie kryjit louter tevredenheidsbetuiKilEiioeQ JJou vertel s op wiat voer ie zoo n heeden dag uit Hoe brenjr iulilie den avondi door J en avond Dan gA an we naar bed na t avondihroodl om half acht zoo wat Half acht Da s vioetr en om hoe at is t pstaan Zeven uur of wat later I Een loeie nachtrust maar t poperde lil me Ha daar wias ik dan toch een jmsstand op t sipoor jMoèt dat BOO vroeg naar bed Ach ia on de schoudera van den zebraman schokten als wdde hii betuiigöi wat al ik je d irvian jiegsen tja dan gaat t licht uit hè IVien stoJote t gesprek De directrice Ikiwam binnen en met haar een T aBtr mannen een peusachtige pan met aardapwlen toiwend t eKelukert iid werden een dato met poode kooï een niet veel kleinere met lus en een schoted met reihaktl mallen bdnnenffebinacht Mevrouw Mever noodigde de mannen en de twee vrouwen dne inmiddels ook wiaren binnen gehomen te aan zitten een der verpJeegiden een man op krukken nam z n leunlngstoel a even wa 3 er r stilte voor t gebed en Aaanop be on de uitdee inir Handi r seheirte de directrice n elk diep bord een flinke hoeveelheid aandappelen kool soivzaam had ze onthouden dat één hiervan nJet veel beüefde en jufi een paar verpleeBden brachten de borden rond en weldra hfid ieder oen dampende portie voor zich 8l ian Vluff werden daanm de g riiakiti allen op een afsondeiriijk tooïdie die volireladen soenborden lie en daartoe geen pdaata rondgedeeld en met geaonden etluat vielen de gaaten op hun nuddadomaai aan Je hoefde heusch niet t viraxen of t smaakte Ondertuaschen vort itdfl de diirectnce me dat ze er met zooals in menw geaticbt een vaut wekelijkBch eet iLmwranuna op na houdt de pot at taft wat de tijd van t laar ineebrenKt en de famMie g ebrutkt hetaeJfde middagmaai als de varpleegden AUeen m t vrUwiot reigpel diat s ZaterdMK uaen en a onóatcn aoep gegeten wwrdlt Onweveer drio maal per week kriigen de menichon vleosch en tweemaal sipek Sotda waitoeer veel aajxittppelon en groenten van deti rongen la ziin ovengobleven er wordt oen zoo groote iioovoeJheid gekookt dat nog een twi e te portie kian worden verstrekt vormerf deze wieer t menu doch dan krliRien de vernieuwden iets toe bilv rilM me boUfr en suiiker De inrdchtlnigvttn U se bouw Rietii Mi6ar wiEt u terwijl de menschen eten t gebouw mieschoen even zoen vroeg de djrec1 rice een aanbod dat natuurlük dankibaar wend aanvaard t Was meteen een scfioone g elciffenhaud liets meeo van t leven JE de Workinrichtm t hooren Naast de verbiijf al zyn twee kleine slaapverti ekt ken één met twee Icdïksiiiten voor de vrou welyke veirpleegden de ander met dné bedden die eventueel als zaekenkameir kaft duenat doen en thaqi § m gcbrujilc is do6 verpleegden die moeMyk trappen kunuoi Idimmen Gelijkvloers bu den ingundr it het djKHtenlaamertie voor v len de laotite n fi tjailkiamiertie yoor Uilen de e erat i rl flj daats in t jKabioht Ieder kpuWB jBogHle ondergaat bii de opne eèn te reanoffuig waa tl mtjvtouw diei vocM haar huwieUik ver gieweeat Rien fJDoed to pag n daigen is t alle mwoneit rtje ev stdpeltj e o Kenden daix al gerei du Wr4 pilaats de ninjr van den direcl ken Op de eetstt vi BlaadÉiaJ der n meuöiy riien t R eiii4 met heli gemaakt de zelf naaat ieder ledtÖjant ee i stoel op de handdoek van den tüj üken naar Ik heeft een handjd k voor en in een hoek knanen rti t nwwwhbeld wiaaraan vier of vijf qersooett tegelnk i let kunnen maken De vloer was wJt gcschrood door de hooKc wydgieopendp rinien stioomfle de fniissche winterlucM binnen Alleles droeg het stenïpel van zindeUlWheid en doeilmatiKlheüd de eerste eisch h ike aan een dengetlijlke inrichting als deze nioigen en moeten worden gesteld On dai zelfde verdiepdnig is nag een reserve raal een betvspd te ven de Zondagisohe kleeren een kast met winter en één met zomerjesfleii men bemerkt de eanderobe der verpleegden is nog al uitgebreid Op den zolder zmn de vertrekjes der twee dieastboden en een voorraad kiamer Notuurfiik bon ik moeSlüOc nalaten V m n vriendeJiike geleidster naar t slapensuur te informeoren Of ze werfceliik om liaJf aoht naar bed moesten Ach w nee was t ginf gegeven antwoord 4e meesten gaan zoo vmoe r aommiwen gwnnen zich zelfs geen tHd om hun rvondboterhammen of pap te eten en dan hollen ze naar boven t Licht gaat pas udt wanneer er memanid meer is Wat ze tegenjwoorddig heibben weet ik niet t iB alles vetranderd Vroeger zaten ze s avonds bij elkaar k he b er dikwuilia bijgezeten Dan w s t gezellig ze speelden domino of kaartten maar tegienwoordiig zoefcen ze ruzde de geest is finders dan toen Wat de verpleegden verder verteilden Hettgieen de dLrectruce verteilde wtird me later m onueiUi te iiu geKpretoiten metüe v u pueegueii oip merifcivaai auge wuize beveisüLau Mevrouw lueyer aau t er namelUit üp g izot me Booveel mogetUK möt üe liijdjei ai ieea te laten zoo trout w zien na ooze oinA ndeuing dour t nrUiia teruir en non ik vru spraiten möt da laeascaaa üjfi na het uLiikuwEuuiai m de Aatu wartia igeDiio en evcnaij met een paar werilusi ge4i die üe weriopaaaw vemozen jojot een wunueling en yveiiK bezuig wjaireii met taWiK FWiopen Verbcneictenen iiewn zicii vi or een piraat ie vuKkeii Vertel mi s vroeg ik in gemoede a n een oer openüartugen Jioe zit oat nu zoo buaKB lüPeeg IK oen möiruk dat lUilie oui uait acht oaüer de wol moet maaj mevrouw twweeiriÊ dat t yukio vr e wi i Dat zal ut u zeglgeu ViMe ier werd een speuetji geapeeDU maar hoe giaat het de een kian te eiiiWKM roiKg met neoioen dat unüeoeen üAJlje wuiat Dan ga ie maar iiaa r betl en üan wioudt ooit ai irauw Iwx licat uitjgeüaaa Ji en ander voeigde er nog bu du ze i zomtirs s avonds m dtaa lum itunnen zutten Miaar heirvatte no éóa k ben hier best tevieee hóo r ontevreeè nveoBcheu heb je aitud 4in t eten iK Hab volop genoear k mag uoks an laiis zegigen Ja m dien tnd toen t zoo beroeid was met t eten hebben sommigen Wiel eens geküaagid maar toen wns t weral aóó t la beat s UcMenria koffw en twee botenhammen om elf uur wa r koffie één uur t middajoeten om vier uW tnee met een boterham en om zeven uur v eer koffie met twee boteriianwnön eeo indeediwc die iK ook al van de duectrice l ad gehoord Alleen iets aou k wel anders waaslen Dat is ie krygjt pas om haji negen voor t eerst dwnken da a laat Als je in den ZKxmer als t om vilf oif zoi uur licht is nog s een cent wl verdienen ai je staat vroetfr op Jongen as je dan voor half negen geen draadje driftken kr iKti ftair bluf ik wel a lang voor op m n b l Lg en dot wü k wel bekenjwm Maar te ftenschen biliift er altiid wat 1 taei was t bliiktoar met van henu KniBtiKer was een andere klacht De veïdianfite is nJ lawr met naoJ ieders z tfPeregelld Voor alle werit dat in huis m de wericplaata tabak atruppen P lloiilpfljen of buitenshuis veraiioht wor kr gen de verplewien een beloonJnK v 10 cent per unr waarvan se echter fl ftn ot te gedeelte 6Vï of 7 cent aan de In IcMiijw moeten aMragnn De rent mogen e ais oaJogeild behouden Jinn kun k toch een Anttg wieéliHnJd maken vond ik 4 at zevst u maar re en nu t ui f 1 20 ai de week Daar giaat af een pond suikeir want die kritgen we niet in de louffliB kotit 42 cent een pontt tabak 40 cent samen Sü SfiiA M 92 centi K jfim ie dan nog r of zoo iet jan ben e zóó hefe tk g een e ikiele ernstlfre Een van de mannen tot fn n venbaaing daarover uitte ant Wat anderen zegvrpn weet Ik i eb t beat naar mijn ziin Maar k i als ae wat te zeAK en hebben laat i voor uit komen Vooruitl daag lin kamieraden uit Miar niemand Wordt vervAlgd BINNENLAND Ilerste Kamer en dl fl urendag v het Voorloopig Verslag der Jf r r over de begrooting van Arbeid enking geoppenl tegen den groo g die van de sociale wetten het fiijk gevolg is en de hooge kosten R zij gepaard gaan Henschte dat de mÜiister voortva llaan den dag zou leggen en zich Ijverep züne wetg ing te vereen J op de iplanwn omtrent de I Aedng wefdi m verwacht ig en flat hoewel m4i zich kon I fit iet besluit van den min f e van nadere maatregelei I totU April M tin einde de anNhet tu8 4cin vierkgaversjijfgeiMeegd ovölleg af te wielir zfiu wakpn kiüt Hitl üitsliliileiden 1 dat mat de fers rekening ial orcf idit oveneg e ling eenef ziefcte ilrbeiders jeou ommgen op ïh Voerini 1 I d of op SpoedÏL BvaltUn een ï etjjonÖrpflot Ve huindustril V y ¥ f te ai ïeidsdag Wt feor f leS nig gevallen nKt houdi4uii met de g ede zedenitn maatschappij geacft ten bewüze daarvan n fatsoenlijk man Van i 1 zyn ko st heeft vertli r gezin en thans is vervol omdat hii langei dan 8 uren in zijn eigen huis alSjStukweiker van zijn patroon heeft gewerkt en deswege zal worden veroordeeld Zijn zoon wordt door de politie nagegaan wegens een dergelijk feit hetgeen niet minder tegen iedere redelijke opvatting ingaat Een bezwaar tegen de 4B urige arbeidsweek is dat in Amerika de werkloonen zy n verlaagd waardoor naar de meening van vele leden hier te lande binnenkort onhoudbare toestanden zuHen ontstaan Overigens wenschte men van den minis ter te vernemen of hy bereid is om althans voor de kleine bedrijven welke door de invoering der 45 urige werkweek ten zeerstt rden gedrukt uitzonderingsmaatregelen teTÏlTfen Men meende len minister in overweging te moeten geven om voor de bedrijven het plakzegel systeem af te schaffen en liever over het gemiddeld aantal arbeiders per jaar van elk bedrijf een bepaalde bijdrage voor de verzekering te doen storten Met het oog op de zeer aanzienlijke bedragen waarover het Inval iditeitsfonds beschikt werd er op aangedrongen dat door de afd Volksgezondheid samenwerking met de colleges belast met de invoering der Inval id iteitswet zou worden gezocht ten einde te komen tot krachtige maatregelen in het bijzonder een stelselmatige bestrijding van tuberculose en geslachtsziekten Voorschotten Woningwet De Minister van Arbeid heeft de gemeentebesturen doen weten dat de betaling van annuïteiten door de gemeente verschuldigd jaarlijks moet plaats hebben op den dag door den Minister van Financiën daarvoor aangewezen Voor voorschotten die in eens in hun geheel wonien uitbetaald wordt voor die terugbetaling de datum aangenomen waarop het voorschot ter beschikking is gesteld voor voorschotten die in termijnen worden uitbetaald wordt de Vervaldag bepaald in overeenstemming met de tijdstippen waarop over die termijnen wordt beschikt Herhaaldelijk komt het voor dat over een voorschot niet ten volle beschikt wordt en dat noch de gemeente noch de vereeniging daarvan kennis geven aan het dep van Fi nanciën De vaststelling van den vervaldag der annuïteit blijft dan voorloopig achter Vwege Wordt daartoe ten slotte overgegaan dan blijkt dikwyis dat reeds een of meer annuïteiten hadden moéten worden voldaan Over het bedrag dier annuiteiten die te laat in s Rijks schatkist worden gestort moet volgens beslissing va © den minister van Financiën een rente van 6 pCt worden vergoed De minister van Arbeid verzoekt daarom den gemeentebesturen er voor zorg te dragen dat de vervaldag der annuïteiten tijdig worde vastgesteld Zoodra op een toegekend voorschot betalingen niet meer behoeven te geschieden moet daarvan terstond aan den minister van Financiën kennis worden gegeven Nederlandsche boter in België Op de vragen van het lid der Tweede Kamer den heer Deckers betreffende het uiBtellen van een onderzoek naar den verkoop van regeeringswege in België van minderwaardige HoUandsche boter heeft de minister van Buitenlandsche Zaken geantwoord dat een onderzoek wordt ingesteld waarvan de resultaten nog verwacht worden De uitlevering van den ex keizer In het Lagerhuis heeft blijkens een draadloos N T A bericht Lloyd George gisteren verklaard dat de uitlevering van den ex keizer door Nederland noch door Engeland noch door Frankrijk het risico waard werd geacht van een vijandelijke actie tegen Nederland cal worden aan Ged Staten van het genomen lïaadHlwflluit om den stroomprüs voor kracht tot lichtprü 66 cent op te voeren Besloten wenl ook den Kaa l te verzoeken ailhaesie te betuigen inzake een eventueele annexatie van Stein Als 2e voonltter werd gekoten de heer W Beukers en als 2 lacreUrii de heer C Th van Vliet FINANCIEELE BERKHTEN Kon Stearine Kaarsen fabrirk Gouda De Uotterdamsche Bankvereeniglng en de firma R Mees Zoonen berichten dat d inschrijving op 2 r 00 000 7 pa obligaUèn deel uitmakende van de eerste ƒ 8 000 000 waarvan reeds ƒ 500 000 vast geplaatst van de leening groot ƒ 6 400 000 ten taste van de N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda in stukken van ƒ 1000 is opengesteld op 23 Februari bü de Rotter damsche Bankvereeniglng te Rotterdam Atnstenlnm en alhier en bij de heeren R Meca A Zoonen te Rotterdam tegen den koers van 100 pCt De stortmg moet geschieden op S Maart onder bijbetaling der toepende rente van 1 Februari 1921 af De leening is in haar gffheel pari aftosbaar op 1 Februari 1981 J De vennootschap behoudt i ch het recht voor te allen tijde tot vervroegde aflossing over te gaan mits van haar voornemen daartoe ten minste drie maanden vdoraf kennis gevende Indien niet het geheele uit staamle bedrag der leening ter vervroegde aftoHsing wordt aangewezen wordt bü notarieele uitloting bepaald Welke obllgatiën daarvoor in aanmerking kotnen Voor alle obUgatiën die per een vroegeren datum da 1 Februari 1931 aflosbaar worden gest l geschiedt de Rfloislntf met ƒ 1080 per obtfeatie van ƒ 1000 lil j an de toelichting is het volgende ont De maBtscha pÜ heeft zich onlangs een fntroleerend bèUng veaekerd bfl verachilile buitenlanrfsrfie lu ememingen terI plannen tot verdere uitbreiding van Jr buitenlandsche belangen in studie iljn onStot uitvoering zullen komen zoodra de oniWtandig eden het bestuur daartoe gescDikt voorkomen Doel van een ander i is éenerzijdi het verkrijgen van een samenwerking op het gebied van verschillende onflerdeelen van het bed yf met buitenlandsche vennootsctiappen 4ie tot dusver op de wereldmarkt concurrenten waren en hét scheppen lan do mogelijkheid om bepaalde artikelen in hoofdzaak te doen vervaardigen in het land waar de productlevoorwaarden het gunstigt zijn anderzijds het verkrijgen van een grootere onafhankelijkheid ten aanzien van den sUnd der vreemde valuta Uit den aard der zaak zijn mit deze verniiming van haar belangensfeer waarvan het bestuur gunstige resultaten verwacht aanzienlijke bedragen gemoeid Ter voorziening hierin en ter verdere versterking van de financieele positie der vennootschap hebben directie en commissarissen onder voorbehoud van goedkeuring door een zoo spoedig mogelijk te houden algemeene vergadering van aandeelhouders besloten tot uitgifte van een 7 pCt obligatieleening groot ƒ 5 400 000 waarvan vooripopig ƒ 3 000 000 worden uitgegeven tervv ül het restant bij openbare inschrijving of ondershands zal worden aangeboden zoodra zulks in verbftnd met bovenbedoelde plannen wenscheiyk zal worden geacht LAATSTE BERICHTEN Amerikaansch gedelegeerde teruggeroepen PARIJS 19 Febr V D De gedelegeerde der Vereen Staten in de commissie van Herstel Boyden die een beduidende rol heeft gehad bij de tot nu toe plaats gehad hebbende besprekingen is door de regeering der Vereen Staten teruggeroepen De kwestie van de nieuwe vertgenwoordiging van de Vereen Staten in de commissie van Herstel zal niet eerder worden onderzocht dan nadat de nieuwe president der Vereen Staten Harding de houding van Amenka in de Europeesche kwesties zal hebben vastgesteld Nieuwe eiachen aan Duitschland BERLIJN 19 Febr V D De intergeallieerde marinecontrölecomraissie heeft de Duitsche regeering de volgende nieuwe eischen gesteld Ie 40 i 50 van alle waren moet n in de afvaartplaatsen onderzocht worden 2e Er worden afschriften verlangd van de bekendmakingen van alle naar het Oosten gaande schepen 3e Een lyst van alle in en ultloopende schepen moet worden overgelegd 4e Officieele Duitsche douane verklaringen kunnen op aanwijzingen der Berlynschc entente commissie niet erkend worden TE GOUDA Gtrrmügien en vertroUeaMi in de afgeloopen week VERTKOKKENBN G J van der Togt uit Westhaven 70 naar Waddiiuiveen J 66 M de Hol uit Markt 38 naar Amatei dam Mamixstraat 156 O Weber uit Krugerlaan 83 naar Winterswük Ratumscheweg 14 H Romyn uit Boelekade 105 naar Stoiwijk H M den Hoed uit Spieringstraat 63 naar s Gravenhage Fahrenheitstraat 649 M Klmg uit Haam 268 naar Haastrecht Kerk raat 124 M L Schotborgh uit Groenendaal 9 naar Rotterdam Heriaeratraat 2S G Merkestün uit Boelekade 131 naar Haastrecht D 34 M A Vergeer uit Peperstraat 78 naar Beesd Voorstraat A K van Iperen uit Markt 26 naar Moordrecht Kerklaan M J Baak uit Bleekerssingel 10 naar Hellevoetsluis BrielBche straatweg 12c P Boer uit Lethmaetstraat 90 naar Detroit Amerika C J de Bru n uit Nieuwe Haven 232 naar s Gravenhage Franklinstraat 48 Wed M Zwanenburg uit Boelekade 68 naar Rotterdam Speelmandwarsstraat 16a A H W van t Hoff uit Gouwe XH naar IJmuiden Kanaalstraat 76 E B Btitenhek uit Walvisstraat 2 naar Dordrecht Lijnbaan 60 C Steenkamer uit Nieuwe Haven 149a naar Bergen op Zoom Stationsstraat 1 G F Laurier uit Gouwe 81 naar HiUegom Meerstraat 23 Postkancoor GoudaT GETBSTIGDCN Jat van onbeftt lbaro brieven en briefkaarten an welke ile afzvndvni onbekend lijn Terugontvangen ln de U halft van d maand Februari 1921 Brieven Binnenland BurMU betastingen Gouda Groen T Heerenvetn Inapeeteur belastingen Gouda 8 stoks Jong C de Rotterdam Wools H H Utrecht Brieven Buitenland Heiningen H J van South Wilton Abik L A de Franklin Briefkaarten Buitenland Heiningen F van South Wilton Stem Oscar New York Een briefkaart londor adrei KKRKNTEUWS A Bosman ehlpper ult Rnichedé Waehtelstraat 6 H J W DwIeraoBt drukker uit Nilmegen Markt 6a H T Kdles druk ker uit DIerocn Parkstraat 11 P Hooger brug koopman uit Ztvenhuiseo Bogen 80 A Kloot imld uit Bameveld Wllleiu 36 G J M van der Linden uit Uiden Dubbelebuurt 10 A Mallpaard dbe uit Zevenbergen Kattensinget 94 J Niessen dbe uit Rotterdam van Beveminghlaan 17 D J Retel los werkman uit Uiden Kamomelksloot 197 H Stekete rUksklerk Bel uit Rotterdam Gouwe 7 Wad B MeUer Stem uit Oudewater Nieuwe Haven 42 A Stuiver commies RUksbel uit Wageningen Groenendaal 103 H A M Hemmeldcr uit Weert Kamemelksloot 129 D Wiia naar Amertkar Ds G Wiiw beroepen pred bU de Chr Geref Kerk te Arnhem thans nog te Driebergen moet naar de Amgt meldt aange zocht lUn om oenlgen tiJd in Amerika te arbeiden en op te treden geheel bulten aenig rtnancieei bezwaar zUnersiJds WedsIriJdpngramma voor 20 Februari VOETBAL WestelUke afdeellng late klasse Amsterdam Ajax D P C A F C Haarlem Spartaan V O C Rotterdami Sparta Blauw Wit Den Haag H B S V V A Utr ht U V V H V V Overgangsklasse Rotterdam Fe Jenoord Stormvogels Haarlem R C H R F C H FC H D V S Wormerveer W F C Quick Den Haag A O O t Gooi Schiedam S V V D E C 2e klasse B Gouda Olympia Victoria Hilvemum Hilversum D O O Utrecht Volox Zeist Se klasse E jVlaardIngen V F C S V W Rotterdam Transvalla Slod Reserve 2e klasse D Schiedam H DJV S III Concordia IL SPORT BURGKKLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 17 Fefer Derkje d v J Klultenberg en T Bult 18 Johannea Adrlanus X v A de Haas en E Degenkamp Mamgje Bastiaantje d v J M Ooms en H J de Jong GETROUWD 18 Febr P de Boor en W Zuyd ra ONDERTROUWD W vaii Heerenen M van lier Ham C A Brem en H van der Kleijn D Schouten en C G Rfijken A Vermeulen en N den Hollander ADVBRTBNTUrT Goudache Voetbalboid Ic klasse Schoonhoven 2 Gouda 2 1 u G S V T O P 2 2e klasse Bodegraven 2 C S V 2 Gouda 3 Zwammerdam half drie 3e klasse Gouda 4 Schoonhoven 3 12 uur Gouderak 2 Woerden 2 Moordrecht 2 Zevenhuiten Vletoriaan 2 G S V 3 AdiTilnUitralle fiiilipliiii Boililiovi8r Cormpoiiileit bekend met Kffecten on Han l ils alton bivdt zich mmn voor de behandelinf van klninere ook partionlierfl administraties SohryfmaobiDe ter beschikking Stipte K beimbouding venekerd Prima referentiëo Br onder lett G Z E an NIJGH ft VAN DITMAK S Alg Adv Bi r DEN HAA 1080 20 PREDIKBEURTEN Zondag 29 Februari GOtlDA Remonstr Kerk lOH u v m MoJ Pred W Rappold te Zwammerdam St Janskerk 10 u v m Ds J J Dekking te Putten vac Deur 2 u n m Ds Borger Doop 6 u n m Ds Bijl Kleine Kerk 10 u v m De hMr J Vlsaer TB HUUR van Kiffenaar op mnuien ftand een Jongelledenkerk Luthersche Kerk 10 u v m Ds Scharten Woensdag 23 Februari St Janskerk 12 u n m Cs UI Huwelüksiniegening Kleine Kt S u n m Ds Bfjl BiJbel lesing 2 Kamers Suite met Slaapkamer Serre en mooi aangelegde ACHTER TUIN en gebruik van Keuken Brieven onder No 1031 Bureau Oondseho Cri Marlit 81 1 AMMEBSTOU Ned Herv Kerk 9H u v m Ds J N v d Heijden te Berkenwoude BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 6H u n m Ds E v d Broek te Haastrecht BERGAMBACHT Ned Herv Kerk 2 u n m Ds v d Plasache N UBIiBSCHEIilUeiiSEFilBRIEI OOUD A Dividendbewijs No 15 is van af 1 Maart 1921 bataalbaar tan kantara dar Vanneataohap an bIJ da Haaran Wad KNOX DORTLANO ta Bauda T te Krimpen a d Lek BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Glas Gebouw Salvatori 9 i a v m en 6 u n ni Ds I Voorsteegh te Katwijk aan Zee GOUDEHAK Ked Herv Kerk 9H u v m en 6 u n m Ds Verkerk HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds van den Broek Geref Kerk 9H u v m en 6H u n m Ds V d Wolf MOORDRECHT Ned Her Kerk 10 u v m Ds Kniphuiien Aromatische Staal bij ANTON COOPS Oroilit Wllditriit St Tal 328 OUDEWATER Ned Herv Kerk 9i4 o v m Ds Hoek 6 u n m Da Bulskool Geref Kerk 9Ï4 u v m en 6 u n m Ds de Bruin STOLWUK Ncd Her Kerk 10 u v ra Ds Kanis Evangelisatlegebouw 9H u v m en 6 O n m De heer Smit G O te Delfl WADDINXVBEN Ned Hef Kerk 9H u v m Leesdlenst Vraagt ZAAL Heerlijke Siroop wafelen 6 u n m Da Steenbeek Geref Kerk 9M u v m en 6H u ll m Ds Wielenja Remonstr Kerk 10 n v ra Da J E B8I te Gouda MARKT 32 TelefooB 216 RECTIFICATIE H SMULWEKK Oheeolad SlPoal l 20 e nt ft o 17 aLaaiiooM lis ouaar OHOOOLADE Cooesfnaai on n WAFE nat p p one n p r Muk ZEVENHUIZEN Ned Herv Kerk 9W u v m De heer Muller G O te Bodegraven Lokaal a d Botte 6V u n m Ds Kijne R K PREIVIIER Reclame aanbod No I No 2 No 3 No 4 f 1 28 f 1 50 f 1 78 f 2 ledar nummer beataat uit aan toka u tatoak pl aan half ona R K PramiartalMai aan Nico pljpenrooijer aan boaje rainigara 65 = ly Ö ZIE ETALAGE I 1 AANBEVELEND Siaa nhan fl l BORNEO KLBlWaa 7 TBLBPOON SI