Goudsche Courant, maandag 21 februari 1921

No 14554 Sloan s Liniment mldilil tegen rhiiiniatlik tplt na bg ANTON COOPS Dreglit Wljdttriit 31 Til 321 Indische Ge aeimiddeleif GALSTEENEN NIEEBLAASZIEKTEN TEMOË LA WAK afdoend middk t gan aliteenen p b ƒ 1 76 6b 0£O aU ik Uw middel met g ebniik had was een operatie onverrngdelyk DAON REMOEDJOENG tegen nier aandoeninsen nierateen grula pei biu ƒ 225 6 b ƒ l2e0 sinda het gebruik van Uw Re moedjoeng gevoel ik mg een heel an der mensch DAON MENIRAN blaasziekten Bteenen pijnldke druppeUgewtjze unneloozlng P b ƒ 2 26 6b ƒ 1260 Da urine komt thans in grootere hoeveelheden dan vroeger terwjjl het met meer zoo troebel Is Bovenstaande aanhalingen werden ons toegezonden door de gebruikers van Ind Geneesmiddelen Men eiiche op elke bua de naam THE SINQER IMPORT COMP aiOMiiiaea Po tbu los Verkrüsbaar bij Apothekers enDrogisten wa r niet gelieve men iichte wenden tot THE IMP COMP GRONINGEN 44 6 37 oiliCMïuae réurnie biieen tene lule de eUiki at ponaJten be ma Hiem o pda t ze eeu Kezmtl tfijpenover de andare panfti zuiUen 6taan Dat deze zooiLoeoicle weiOiUt heeft m te bTenjreai laat a oh aanzaeoi wiant wanneer de jrealiueerden htiUben afii e£ipirok n dai bet a aal znm kan de afxevraardjtrde der delewBittie die iets van hen veritmi en moet nujeoliuk JjewerkstedJiureai dat tiot b wordit besloten l e efiteitti ijiPödei o eerden dienen d n eensit weer een oati c ooaje te hebben om met eUoaar uit te mjiken of ze kuonen toexeivein Voor de andere Dortti eeu tame iyk hopelooze poisaitiw eseifd £ jranfT tou aaken wordt ook nu weer Rievoitfïd en zoo tnok de onvermoeide l loyd tieorïre jpiaterefQiochtead vxoejr er al op out Hn in hét H ide Fiark restaurant te odïtbtiten In fceaekohftp van d ai Franschen paemier en dueos coJleifra zoodat LioVd trftonflre ooder het nutita peai van ziin brood met ham en tejeecen het ireliefde dejeunet der BniRwlsc en bolan iruke ataatsaaken flooin béhianidelein Om kwart vooir elven ver liet de premier het Hyde Park e l urftut en wandelde hu naar um offacieele fro ainw m DiawmjiniHBtreet waer om half twaalf de officieele aamienikomsft van den Oppeniben Kaad aanvinir Btnand arriveer de otn eJf uur met Berthelt m een auto 1 de vru tiairöke menoiwte die zich bxi l owran atireet had verzameid wichbe den Firanschen munaster DT eaident harte uk toe l n poos la r veiwsheen lord Curmn dp Enjffelische mmiister van ButbenJendscli ZaJtan en onamddeUyk na hem towiam de Gnelkache pi emiier Eteae bQeef eohti r nleohta koirt aaniKezden hu met tot de eer pte Aespreteinijt was uitwenoodjunL Aan deze befiT rekiiiiir werd deelirenomen door irraaf Sforza den Itttlaaaasahem mi nmter vnn BuitenÜandsche Zaken en den ïitaJiaanadhen irezanit alluer bovendiendioor den Franschen rezant dan irezantvan Japan ala eemRen vertewenwöordDre van zun land en den heeir Moucheur BeJ RiLPch rezanit te txmden dae eveoieena wbb u tffei ioodiKiEl aan de bespireikiiiiR deo te nemen Deae conference die ffewesadeerd werd door den Ktastihear Lioyd Geonre duurde tot half tw e Zooals het uiterst betowpte offjeieeie comznumqué mcddt nam de um ftrentie ea nota van dat Ebwreland op neh neemt 4 batalloiks naar het volks ONTHOUD DIT lüd lijiili WIE IN DLZI STREEK RC nMC BCHOCrT aDwcnTEcnE in de coud che courant m imê mi FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar liat Bngalsc i Tan MYRTLE KEED Gaautoneewdie raitaling van I P WESSBL mi EOeSUM Nadruk reiboden MAAK ER BEBRUIK VANI BENT U HEN ROOKEKT Koopt du onz groote NAPOLEON en U geniet 7 kwartier Toor slechts 7 cent Als R lamem rk TIP POP 4 cent Turfmarkt S4 28 Toen Hepsey de weJIbekende stem hoor die haastte uu mirfi nflar de vxwrzude van het hiuis £ u stond orp het punt weer teru te gaan teen de heer Ball haar tegenhield tAmie fcleme meid zea hu vnendeUilt toen hv hAair betraand gelaat caff Jie nset heen wacht een oogicribkk Hy BMht m djn giordiel en haalde er een nieuw nuutibdliet van taen dollar lut J aar neem dat en kooip er een bintje voor of iets an derfi als aandeuken aan je oom James Het gelaat vui Hepsey klaarde op haas Ög verborg znj het muntboljet tuaschen haar japon Jk bai uw nifcht met zei l aarzelend at ia juffrouw TSierne fDat maaikt ffeen ve rschil antiwoorddo de heer BaXl edlelmoedhgi k zou wel wal len dat ooik i mgn mcht wtuaM Aiie mooae joo meisjes mn nujn mctitoes i ik Iwmd van ze alieraaoJ Zou je Ie armen ouden oom geen zoen wnüen gevien als aanderiken Rutih dae de laatste woorden geboord lud knmm het gnuttvtpad af Tanite Jane 8com dJaar aan waarschuwde sU en weg K uchtte Hepeey 1V en de vrouw dea huues verftchaen Mt oom JamM uu ih t eeoe ind vut de Miiiliilkiioiiiis Trïuimn Soliede Salon en Hmakamermeubeien als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schlldergen Theetafels Eikenhouten Buffetten Boeken kastel Clubfouteuils Zyden pluche Ameublementen LeerameublementenKapokmatrassen Wollen en Sat ndekens Stroomatrassen eni eni 5896 SPOTKOOPJESIll 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN lUnunutliHiMiiliiMliInli ROTTERDAM Telefoon 12800 waddinxveenT AdTertentibi en abonnementen ep Ui blad warden aaneienomen door A NOTEBOOM BoetOiandeL WaddluTMiL ADVERTENTIëN Heden overleed ome lieve Moeder Behuwd Ghwt en Overgrootmoeder SJOUKJE A FABER Wed V d heerS M SIJTSMA in den ouderdom van 78 jaitr Gouda E VISSER SUTSMA I VISSER Wed A H FOURNIER SUTSHA Utreclit A KOND SUTSMA J BOND Gouda M SIJTSMA G SPTSMA BOUDBWUN Klein en Achterkleinkinderen Gouda 19 Febr 1921 u a Wachtelstraat 20 In plaats van kaarten Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Moeder Be huwd Grooten Oversrrootraoeder Mej CorNlii HilliiMii Flink Wtt 9 i ENOENBURa in den ouderdom van bijna 85 jaar Uit aller naam W J ENDENBURG Gouda 20 Februari 1921 De ter aardebestelluig zalplaati hebben Woensdag a a te 12 uur 1055 27 Zoo spoedig mogolljk BEVRAABD Scliqepstiiiiiiierliedeii voor vMt werk H V SCHEEPSWERF AKERBOOM 10B3 15 BOSKOOP eo aangeboden roet pention 9 Brieven onder no 1066 Buiean GOUUSCHE COURANT Markt 31 VE KOOP GEVRAAGD tl een BnevoD onder no 1067 Bareaa GOLDSCHE COURANT M rkt 31 Qsnissk Gymnastiek en Massage Beluuideling van ruffgagr verkromminfea icheefheld en miBvonrdngen rheumatitk bsweffiiiffsstoomjsien slechte Adem haling aathma enz chronische bronchitisirwakke sexondheid enz enz 498 10 D VAN DUUREN UtMAT H O Gymn OwUpl Heitrymnt Talefoon 79 Turrmarkt 81 f Vraagt conditlea voor het incasaeeren uwer Achterstallige Betwiste Vorderingen A dim s en I im I DH Is Uw adp s De ondergeteeliende beveelt lich beleefdMn voor het moeien van vnichtboomea enleibeomen Heeft vakkennis speciaat voorvmchtgoed Veiruim deze gelegenheid nietdaar er dit jaar veel vruchthout is te verwachten Zijn werk is desverkiezende laGouda te besiehtlgen 134 12 O RAVESTEIN Boom en BloemkweekerHeereutraat IM GOUDA Het Tabaksblad WLEKBLAD VOOB WJNKKUEBS GKUSSIEKS EN AANV WANTEN IN TABAK SIGAB N en SIGABETTKN Meest verspreide lezenswaardif vakblad Hm 20 pagina Baim MN leaan Uag abonnement Belanghebbenden tenden hun adres aanden uitgaver J C BCHOEHEIJER Amsterdam en ly ontvangen gratia 2 akenaan vroafexmplaar SIM 14 g iËfy TF 1 VERKO RTE ARBEID STIJD Z 4I mi 4s nu Uw GORDIJNEN TAPIJTEN MEUBELSTOFFRN KLEEDINGSTUKKEN cpzenz om te STOOMEN of te VERVEN naar de Stoom Ververij e n Chemische Wasscherij DE PELIKAAN de maanden MA RT APRIL en MEI is het ceer druk aan de fabriek terwijl door de wrdaga PA8GHEM da drukte nóg wpoegar bagint Zandt dus reads HU ter bahandaling wat U nu kunt missen I 1054 102 WINKEL MARKT 41 OHKVRAAOO in het Café HET SCHAAKBORD een neUe KELLNER 10 8 12 voop va t wapk N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda Gwestif d te Gouda De ondergeteelienden berichten dat op Woensdag 23 Februari 1921 van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur de INSCHRIJVING sopeng teldop f 2 500 000 7 Obligatiën deel uitmakende van d eerste ƒ 3 000 000 waarvan reed ƒ 500 000 vast geplaatst eener leenins groot ƒ 6 400 000 ten laste van de Koninkl Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Rotterdam by de Rotterdunwhe Bankvereeniglng en bq de Heeren R Mees Zoaen te Amsterdam bg de Rotterdamsche Bankvereeiuging te sGravenhage bvi de Rotterdamache Bankvereenigmg tot den koers van 100 pCt Prospectussen en mschrövingsWljetten zyn by dé mschryvmgskantoren verkrygbaar Afschriften der trustacte d d 17 Februari 1921 liggen aldaar ter inzage Tm MTTEROAMSCHE BANKVEREENIOING R MEES k ZONEN ROTTERDAM 18 Februari 1921 Een interessant feit is het dat zelfs vroegere geregelde afnemers van Maggi s BouiUonblokjes by hernieuwd gebruik van deze blokjes zich over hun voortreffelijke kwaliteit geheel verbaasd toonen Men mag zich dus wat den smaak betreft met op zyn geheugen verlaten 1049 44 Maggi s BouiUonblokjes die zooals bekend is tydens de laatste twee oorlogsjaren met naar Nederland ingevoerd konden worden zqn thans weder overal verkrygbaar GRATIS ontvangt men sen mooie Bonbonnière na inzendinK Tan 25 bors nit de doozen der als middel tegen hoest hcMchheid en keelpijn beroemde Wybert Tabletten Vrull tWrna Wrban TaM ttn Blauvi blikken dooin i 80 nt Btt a Teiittund fabriekimerk lil 111 Dp H NAMIIImG s SUPPOSITORIA t tWtfotWgwt TEOEN H qEMORRHOIOBN Dr B NANKING PharB Ck a r brl k DEN HAAG t a 1 1 7 Mr 1 4 U u ZUIVER LIJNMEEL M rK STER m geplombeerde sakken muDt mt door groote voodmgiWMrd N V Wessanen s KoBiBklijke Fabrieken WORMERVEEK WGERICHT 1765 Nieuwa Schouwburg VooratvHiBI In het AboDa ai ol VRllDAO 25 FFBR 8 UUR NV HET HOFtT O TOONEEL OVERSGHOTJE Blijspel In 3 bMirllvon nn Darli Nlcoeiliinl Entree voor Lellen defSecleten Logs an Stalles 12SO BileonltTS voor Mot Loden Loge en Slallei f eolcon f 2 B eoloril mr Loden on Nlot Lodon f 075 II mot 10 outounroelitonmlO o t loll llo Maotlni 1046 20 nutotmpraUng bQ loting en koortvor toep BoiHUrdu 24 Fobr o w ondi tm 1048 27 wm BEDWATEfiEN 1 Spoedige radicale genezmg door de be kende pillen 237 IJ URIK m ook bjj verouderde gevallen f Sp NV My SANITAS Korte Tiendeweg XO ROTTERDAM Korte Hoogstraat 87 UTRECHT Voorstraat 106 AMSTERDAM Rembrandtpleln 4 J Als gij ongesteld ztjt neem dan 3 morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde genees krachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gQ z t spoedig hersteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zu zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdraven gal slijm koortsigheid maag en hoofdpvin wekken deh eetlust op bevorderen de sptisvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Krulden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrogbaar of direct van kola Maria fori te Oudepekela Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag 5765 46 AGENDA 21 Fd r 8 uur Sooistiet de R inie Uef dadlUtfaeldecoDcert 22 Pebr 8 uur Soc de Réunie Alg Le denvergaderbg Ver tot Bestr der Tu betvulose Febr 8 uur Soc De Réunie VergKle nng voor Spmtisten Febr Nieuwe Sduwwton I nor Te Abonnsmeatwroorstelliiw Febr 7 i unr Nieuwe Sehouwbnir VolkMoncert U S O Electriscbe Drukkerij A BRINKMAN k ZOON GOODA 59e Jaargang Dinsdag 22 Mraatl 192L MKME COIRMT LTx©TX T rs ©3a ök d v ©xte3 i ti©Bleu4 voorQ oxcd a VERSCHUNT DAGELUK8 BBHALVB ZON SN FEESTDAGEN ABONNBMENTSP8US p r kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cut nut ZimdarMwl p r kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bazorging par Im iar geedüarft Franco por poot per kwartaal ƒ 276 met Zondagoblad ƒ 4ft Abonnementen worden dagelUka aangenomen aan ons Bnra it Markt SI aOin A b onn agenten den boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot dm b nkria 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda ea den beMrckring 1 S regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertenttSn ia het Zaterdagnummer W bijslag op den p4 s mOBBONDBN MKDBOEEUNGBNi i 4 nt la 206 ru l neer ƒ 050 Of dt vowpAfliui SO hoog r 3 wou dvartaatiëii a ingesondeB mededeellngev by contract tot mw gitdu OMTdM prüa Oroota tottora en randan worden barakand naar plaadnilmte AdvartaatMn kanau wordaa ingaaondan door taascheiAonut van lollada BoakU dabwi AdvtrtantiaburMWZ an on Agasten BttTMa HAR GOVDAk Admlnlfltnitie Telef Intere 82 i j X i i LlLU ivvarts zegt dat de iMKiaaidemocraten rn et aan danken een voetval vour de nmc tonn iiir n e nabiooaUtibeu ta doen Daar ti K nover zegt de Ittgt Rundschau datdu soc aii ten op geeneru teiremoatkiiining van de rtichbsthe parbilen buhueven to rekenen üu een hervorm ng van hetkabinet zullen de meenierhtiduoarttien tard gie rektnung hebben te houden metrachii an doen za dit met dan ziüien aij die rechLacbe itvroepen tKBinuver zich vm dtn De Lokail Ainjuiufer ivu or op tiathaar portugenootan zich wel berend hebbanverMaard aamen te wertcen om de ischender Lntcnto bu bruideten doch alleen opvoorwaarde dat de in erderheid i arttiendjt dan ook werkelllk doen De meerder h t udefiociattatoa zun m de regeer ng than d aterkste jri oep en van hen moet dus dealoot iMtguan Tot het bewiia d zun gelegerd dat ni n daarboe bereid u heMjen de Dattsch Nabionaien aan de regeenng niets to leg gen en vHiilan tu suoh met uitlaten over hun bteffiWnt ton tchto van da reor gttfniaatle Gistoren is de Volkenhomlsraad te Pa rufl bueenapekomtai in htt ietit Luxmü bourg iMuier voorzutterechau van den fwer iJeiLuno den Hecaxxi uaascJi n ainbak aueur U farUs dte een toospruaK hieU wuana oiu vartoiaarde rlat ka Qet vooriu tUu AMiao i iet uc eihle onpariudigi eid t n vei a vaanumen ais zun vourir oirers neooea K ditian Hd voegde tr aan toe lat uraïi di het volste veiuouwen ste t in de laueo van den raad voor de opuodeuur van uuiuits der bairuke kwesties Wftike de ere u on uer de oogien moet i en au emu kde met to K 9Ken dat het aueven van uan raad er op genoht aai sdn dtóa A BPed ioje te vt rieiktfien en de soiwUr te t van ziin la dën m daden om te zetten De aibtmg werd om il uur geopend en bugovvound kior L ecuno tiiraz ie i n l i urgeu i t raniciuk Marouin tm ralj itaJ e uiones ue l eon OMaii io Wellington Koo Lüiina lia loui üa geland baron isji Japan laui hvvitim iileigku en den secretar s irenaraNi iuj urtc DrununMid Op voorstel van den heer Hvmans waru besloten dat de pers luet zal worden toejfelaten tot hi t buwonen van oeiure open luro zitting van den mad voorheen be is e Dg IS ipenomÉn aJvorerii de vraaK of grootor 4 ubui atie moet worden ffe even ttun de b ijprtllQiucen van dan raad De raad bes oot voitier de mundatcn voor de leden van de commueaie iran beheer van het baarbfuken inweiitold bu het ver di ag van Versadtes van U i abruari af met één jaar to verlemfren len ende de conferentie voor da var keeram ddeien lüe od lü Maart to Barealona zoJ aanvangen in staat te stollen haar betrpreif mron to vo ren in overeen tftcmmipg met de vet enwaordiircrti dei beianRihobberole stoten heeft de raad besloten Duitschiand UooKorite en F cuador i jt to noodigen vertogenwcwrdlaers naar leze conf entie to aenden Redactie Telef Interc M5 Aiaoora met wüa Inueit m h ta Ifd bo te ondetwdfaiiMiit ZatiieU i dua volop gelcwieiibeul bot orverletflT en aan hun naat heer kau het mat liitsp wanneer se het met eens worden over de varliaiMKne die Mtt begenorer da iceaJli éid n miUen te ken men geven Ovar één dfW ziin xe hrt al oena gewonden nJ da da a rwvaardi de van den Sultan TewfiÜcJ Paala de voor bersfuncbie op xich xd Maea Wanneer de Tniiata wUaigflUNB in het verdrair van hèvree wUiin vocuateiliLea dte do Grieksche belanoreD nifeao suilen de w xgaqgen aan de jgrieioKha dele wtie wor den voonrelciRid In Ësgetlsche officieel kriniran ui men de meeiung boegedaao dat daar de Goieben al geaJlieeinien madeirewerkt heèi en aan het schema vaatgeatold voor hot Naas te Oosten en noowel fïanikriik als Exme iund Gruekeralaod heblbea otMpedKureo voor de nailevuw van het verdnw te xonrea de Gneken de eerste stem moeten he4 iben in de kweisrtae van de heimenj r van het verdiraig Waarneer de conferentie eventueel toomt tot een gedebaaMee rd onderzoek van het verdrag van bivres MUten de IJritoche ex perbtf van het des 8aibeanent van buiten UmdiBche aaken weder de irroiKlen ter twrake brenoKia waarop de owrewwikelojke voorwaarden HWhaayrd waren In firiïbsciic knngia verimchV men dat win neer de oonfeiwutie bot de kern dec zaak doorvlnaiDt man tut de conclusie zal ko men dat er ben opaichte van het verdra van Sèrrw geen altwrnartuef beetaat en deoe contïliUQe het houden der ceufeirantie zal rechtvaardig n I bet parJement voor Zuid Ierland sleolita een berreur veroorxaalkt door srewapen binn l eJners in den weg zou kuttnen staan Haj zou echter alle pwmgwn In werk atedlen om te maken dat zij niet nii maehte zouden sbn om en dergeldken terreur uit te oef Ma De Sum I emow voeren hun ooulog bil voortduring wreedaardiger waarvan tref fende toaitjaa m l n gwQ ld Zatn dagiMcht wenkn m de buurt van Skltfaereen twee bekende txroteistante brn ren do w jrewapende benden bit hun bed gealeurd en in tegeivwDordigtheujd van hun vrouwen doorzeefd met koirela Zate iid gmwklair wemi een voMraaJig werfsergeunt door een kcurel In het hoofd gKnvonrt en m zormeltiken boesband naar het hoepitaal vervoerd Zondag dronioen gewwpenda mannen daar binnen brachten hem bulben en sohoben hem dood terwiil h bawusteüooa op en draagbaar lag Een officie en vier leden van de hulp politie werden gisbermorgten voor een kerk in Dublin aangevaJilen lün werd ook een bom genrorpen De poJitie wondde één san valler en deed toen een charfte op de an dieren die ach achter vrouwen veracholen en opnieuw het vuur openden Van de po litie werd niemand gewond De conferentie te Londen Vóór besprekingen De voorzitter der Grieksche delegatie al gehoord VertegenwoDrdi8 ers van Angora en Konstantinopel onder één dak Hetkwaitier der Sinn Felnere ontdekt Verklaring van Greenwood Steedswreeder optieden Verkiezingen in Pruisen De Volkenbondsraad by een Foolseh Pransche overeenkomst Burgerwachten in Hongar e 1 opgericht ONS OVERZICHT r Btemimau a ebied van Onner SaXejae te Benden Het ia tuat duadedtjk of die vier biatatioiLB van het Bmtsohe beMittaiM le eT aan dea Kun worden afjrenomen dan wel ivohtatreeiKs vaauit liioeeland jrewmden SiiJlen worden Orereeoutieikomien werd dat de vdikasteai nuntg oip denzelfden dajr zal ireschieden vooir de bewonetrs zelf en voor de buiten temaneris De conferentoe hkdd mdi veovolaaas be ag met de netelige bwestie van het Naae tL Oosten en na kt de ceaiLUeerde verte K nwioordJi rers dieinaanift ande van gedach tui hadden pawisBeiLd weixi bettloten den Giueksohen ptrenuer uit te nooóaxwi tot bii uionimg der nuddagoonferentae die om V er uur aanvinig en luett aebouden weirö m Iiloyd Geoiwes officeete woning doch m de scJuIdedienzaal van het oude St Ja nie paleofi Klaar verluidt auQlen daar deze week net alleen de beaprekiurea met de verte fix llfv V o dllge s van Gdekeniland en Tur ikue worden eihoawien doch later oot de beflmreikiingeo m£t de IMutscthe reortef n wioordagerd Dot is om een biiizoodeire reuen wel iiabereaaant ï e aohilderlieaaaaJ van het vTOe e kanitMuk e pateis weird m cLertud voor de openihare samanJuxmsten VW den VoJlloenboadaraad ge Ur ui kt doch een conferenitae van verteiraawioordujrers van verachiaieude refBeerinoren werd daar net ehouden eedert een eeuw geleden teen na den val van NLBiPodeoQ 1 de toen maiige geallieerde regeeiunifcen aiLdiaar den toestand van Europa baapraken DuitacJir iaad bond destudd aan de xitde van Ëncre tabd tegenover i ramkruk n Blüciier woon de als Duitsch verite enwoordureT de samenJöometen ini de rodien van Duitwdi knd en l nkruik zun bhao verwiseeiUl De najmaddag conferentie duurde tx t on peveer zeven uur Den Gnekschen premiej Kalogeropoeaoa weatl rehoord over den toestand m KJemAaue 0e Gri ksohe pre mier verklaarde éaX Griekenland voUw men tevre n is met het verdrasr van Sè vres Het is m staat om zonder miUtatren bteun af te rekenen met de Kenmloi ten maar het vraagt de toeatemmmöt r ge a lieerden om zich de noodure raLdmidile ten m het bauteailand te vertehaffen GeneraaJ Gounaud verschafte de confe rentue daarna nadere utlichtmtfien en ad Vlezen over den militairen toestand in Ci cibë 9n Kilem Aiue waarop vanchiUeDde technificihe besprekiingeoi voladaa Vaodaag zal de engenluJu Ooetersehe conferentie waaraan ook de Turken deel n men beginnen De Bntsohe regeeenng heeft de delegttittes van KonstantinoDel en Bu iedere oonfCTöOitie dae de weailieer ilea met ibun rroeifpere te eaataoiiers oi mtoftpiKÜieiieBi wexlte mot tot iiun coraM lutie beiiooiren heütjeJi can men tietaeüUe iirej soK iiu vtaaiio D ia steeds komen ze voor de officicüie venKiadieniiwreji m ee Voor Ooyd Geiotvre sal t eem re moeite ikioatan oh deaer dagen gebed aan de bui Unlanabche poiituek te wtideu w nt de lersche kwestie is TUUit nu m een aller be iyiMruikst jtadium gekomen j jia r uit Dub m gemald wordt heeft men dutar de giehemie hooftilcwiartiieren van het Utarsohe reiwibyceiiasciie lewar ontdekt Be janiBjruike documenten werden m bestair genoouen Sir Uamar Greenwood heeft in t Liadierthuia een ea ander uit den inhoud dier geschnflten meegedeeld In dat dooumeat wordt de kwestie be spipaken van operatiee op gcroote schaal iwaairboe o a zouden behooren vanuetiging van geibouwen en scheoen het lat i ont eipoiren van bremea en het opjjlazen en in brand steken van giasfabmeken en boerde men enaoovooit Greenwood deelde voomt mede dat in de m staat van beleg verklaarde ahieden vooirtigögaan weïrf met het namen van re preeaiUUes waarh nauwkeurig werd toe gemen dat er geen onschuldage ailacht DfioTB worden gemaakt Zoodra een be echuldigfing diienaangaaode tegen een politaeman weird ingehracht werd deze on imMid dluk gearresteerd i in verhoor genomen In de meeste aevaUen bleken de beschuidiguiigen ongngrond te niln SiDreker jxaóe ten Bdotte dat het Ulster parlement m Juni van dit iaar tot stand OU kncnem en dat aan de uwtellanar van De Rang van lajcen ter Londensche con Httpenrtue voorai de beepreaaagün met üa l uiltictiers zutien aanmemcuuit woiden teuïvioeU dooi göWJurteïusaen ten l aatt te üAgmn We heiblben er aJ op gewaatui hoe tioyd tieojige rotoeaing moet houden m t de meenoiwr Ier arbediers w 6ike in htl gasteren ckkoreons vermeide maauest zun owpenomen Vow dun Düatschen vertMreu wioorüiger dr bmWMW nan t vaen ai vaa den u t tag der verJuezjoiren voor tteji ipuuuacnen Iianddag un positie zoj eurnnenkeittk vt nxiAaJtit worden wannMci de Pögeenngiflpiantu de neüeriaa bejiaa do wiant dian sou ham kunnen verwie teti wortten dat de regeeriag niet iiet vertrou wen der bsvolÉmw bezut Hiuervoor is nu voor aoover te beoor deeien is uit de bot heden beictuui ge oi uen uiibsiegieuL met te vreezen lot siete ren 4 uur hadden de Meerderieidssociajis ton 64 zetois Duatsohe VoOospartu io u teJs Duitcch Nationaleoi IM Centrum 6i unaihanMteiuken 1 Democraten lo Umi niunsten Ib en Miuldenetanders drit man uaten In het treheel zun dus 220 leden euo zen tarwflii de uitslagen van versch iiemli giroote dosbncton aan den iti in wiaar de éöiitnolietoem girooten invloed hebben nou onbekend zun Verraaaingen zim dus rao g eluk dooh tHi kunnen op den algemeenen uiitalatr namwel jilui oen overweUrenden in Tëk zouden dus onsieveer ilO leden der tQKenwKxnxi ige coalitie 76 setele van rechtb en van de uitersto Imkerxiide ziin ge kozen Ea heeracht bs Beitlifn tameUik Wote onzekerheid over de vnuur hoe de neuwc refoaemmg tr caau quo aal uitzien De oer is hieromtrent neer tervitiiouden De Vor pen kwamen Mi tegviÜkertUd met Mm aan Winfield werd aan het bniidapaar voor gesteld voor een gespr was echter geen tud daar tanto Jaju in groote haast ar keenle Nadat d hxxrte piichMeg ng voo 4 ti waa aoi Huth ondMigend Tantetje f w naar den predikant heeft Winfield g agd dat hy van plan was de bniid era ifan te geven Ik hoop dat u het mat erg IwH Wmfleld wierp een aiidf iiwaohen mk op Ruth en vervulde hejdhaftig den plicht d en h j op zsch had genomen Oom Jainea fceek abratend naar Huth alsof dit voor be hem tot navolgung lokte Wtaflald bracht aenwe afl idinc door een vaas nwt bloemen omver to stooton en xeida fluiaUrend u gen Ru bh Als h J dit probaat bh ei tonte Jane na Winfield ie r scherp to hehhen aangeaien indim ja weik i k van plan bant dat onhanthge JMigentensch t trouwen dat mat gewoon i uch In een salon te bewegen zou het maar het beato xlln dat dadetijk to doen nu hli en de dominee er beiden ziin Winfield was ttt toe bereid maar Ruth aei dat één huwelijk op een dag genoeg waa u aen familie De jortge eehbgenoote eneed de huweJijkskoek en Itdw at er I ecshtiig een stulï van Het leek niet veel o een feeateipiheid Toen de abilto w t drukkand werd atokle RÏkth veor aan Wdeliag ta yua makao Wordt nrvolgd veranda en Rutih aan het andere eb zu sprajcea samen on er heel onfiehuldage alle doagsche ondleirwerpen HOOPDfiTWK XIIL van heoi bhuie iB s l je een aodet voor geboige moflben vragen De oude trouwjnjKm werd ran bet dak baniMtje gehaald en uit het laken geno anen wiaanm ze iwildDeJd wva Ze waa met sorg opgevouwen iedere vouw was duideluk te zien en sommige gedeelten waien verkleurd Tante Jane zeitbe ha r niooiate toetje opi dat nog gtheeS donker was aonder een enkel gru haaitje en be wiaaird wend voor hooge plechtii heden Ben lange bnuoe krul werd Tasbge toton laan de harde onhandelbare vlecht achter in haar hals Hutih hielp haar met het aan ibreklken van de japon en boen decre over haar hoofld g leed vroeg tante Jane is de voordeur geeloten T a tante en de achberdaur ook Hflb je de aleutels mee naar boven genernan nctoala tk je getDogA hcfa a bant hier aijn se waarom vraagt u hetT JBr volgde e oogeoiblik abüte wïiarop mevmuw Ball plechtig zedde heb wel eena gelezen over hruigDnia dae voor het huwelijk buien kragen om te giaAn rond wtfnrm Wtpt n jn jajwn van achteren niet Ze WM van aehtarea wat koxiter dan van voren en abond aan allen kanten wat Ma dan grofMl daar mevrouw Ball wat gtegroaad was nadat de japon werd ge mamJot maar Rutlh verzekerde haar dat U a ki ord waa l oeo ati aamen naar ba aad tfnoen de heer BaU melkbaar emuwachtsg inlde huiaioanKT H Butfk dp w nur domineerIk 1 ia Ja flwMwid temaa b i houdao Huth vertengide naar frlseche lucht en nam de o racht met biUldschap aan Toen zy halverwege dan heuvei was kwam zu M nfteld tegai die met den middagtrem was gekomen Hepsey wiaa reede een uur wiec toen mevrouw Ball bedacht dat xi een der g buigan van haar aanstaand buiweluk had wegigiestMurd Het doet er niet toe reide zi begem Ruth ik vemioedi dat er wel anderen te kirggen sijn Bc Kefe rnjjn Japon en nmn man en één vetuigie en ik ver trouw dat al het andere wed m oitdle zal ioomcin Mftiar boch werd hot vs agi tuk nweüok Ne lang overieg besloot zu de vrouw van den pirediiikant te vragen indaen het niet w s om de donworen hier m het rond sou d en wy ons alleen kel kel ik Laten trouwen zooals oom James en Sk het eerst van pilan wiaren De toebereoii efen roar de pUecdituglieid werden gem akt met de gewone be luthead en levendigtieid van tante Jane Zu baicbe feiholpen door m nllieer Biall e i ihuwel gfiuriaoek en plulabe al de bloemen uit den tuin Br was i te aandk eoli ka in haar pieioier Huth moest de jonge eefatg etnoeU by het aanialeeden helpen en daarna naar den dominee en t n vrouw gaan die rcA igffae uitdrukkeluk bevel van tante Jane daarvoor met vooruit genvtaarschuwvl moch ten wcntlen Jk zme uiet m dat het nood Is hen vooruut wat te Mflgen zwde mevrouw B U moat er mattr eant Je bent juist byt jda om een huweiuka voltrekkmtf hy ba woohi xedde j nadat de eawte vrougde van bet weerxiaa voor bu w e 4ii0t hnweUik vw wie i rehiig Het onae JJleen verre van dat anwoordde Ruth lachend JCom met mij piee dan zei ik het je vertellen Zu gaf hem eau levendige beschrunng van het een vr vabaurd was gedurende Eijn aGwesïgheid en had hem al uibgenoo d gid voor de huwei jksjdechtigheid voor dat het haar iimal dat dvt nuaschien niet naar den un van banté Jane Mu Jdieaehtcn aü tk gAw odzaakt sfan de iiitooodiging arug te nemen zdUe zi em rtug Ik aal er taabe over aprekSt Het kan oUn dat SU met wü dat je 8l bü bent Dat maakt geen vwachll mi Wimfield opgeruamd Jk ga naar de bruiloft en ik zal de fanud kuaaan ata Je n i dat ten wuwte toeeteat Ruth ondenlnikbe een lach I t mag je doen als je er hiat m hebt ik ad det Jafoersch Un ie dat ntlat Uef vmn mi T Je bent altijd lief U dtt de woning van oen predikant T De predikant was tfltuia maar aijn vrouw net en Eubh besloot WmfiMd tot getuige an ta abelden De dominee zesde dat kÜ dadd k aou konen en omdat Rutli m W nlMd den hauval aear lan iaain opUa