Goudsche Courant, dinsdag 22 februari 1921

No 14555 der Fransch mandaatbehi er staat terw jl het Westetyke gedeelte van dit land mei de steden Adania Mcrainu enz aan de Turken Is gebleven De Armeniers nU stellen voor dat Oost Cilicië een Armeenscha provincie zou worden met bchoUd van het Franacbe mantlaat on dat West Ctlieië weliswaar under Turksche suuvcreimteit zou blijven maar als Fransch protectoraat als een land mot Christelyke bevolking duur Franschen zou geadministreerd worden Voor t geval dat de Franschen hun man daat over Oost Cilicib opgeven zal de Armeensche delegatie er op aandringen dat het guhoele tand alhoewel het dan Turkscti hlyft toch door Franschen zou bestuurd worden Er is diW alvorens de Duitscheri f Londen kunnen worden ontvangen nog heel wat te regelen en t zal ons daarom niet verwonderen wanneer dr Simon ëen verzoek ontvangt zyn reis enkele dagen uit te stellen Gisteren heeft hU voor het eerst deel genomen aan de besprekingen van de deskundige afgezanten voor Londen Waarschifnlyk zou de memorie d r deskundigen gisteien gereed komen Deze OU een diepgaande kritiek bevatten op da voorstettrn der entente en aandringen op algcheele afwijzing Het raadakabinet zal morgen over de memoue beioadslagen Donderdag waarsfihünlyk ook Vrijdag en desnootls ook Zaterdag nog zuilen de deS kundigen hun beraadslagingen voortzetten Zund vertrekken de Duitsche vertegenwoordigers naar Londen Aan de iKSi ie kingen van Donderdag en de volgende da gen zullen niet alleen de leden van de beperkte commissie voor Londen deelnemen die de memorie hebben opgesteld maar ook de ongeveer 50 deskumhgen die dettyds ook voor de bUeeakomst te Bruasal zjjn geboord r memorie van de Duitsche regeering zal bu het begm der besprekingen loonden aan Je entente worden ter hand g itetd De Pulitisch Parlementariache Nachrichten verneemt dat Ministerialdlreetervon Simson de minister Simons en Wirthals Duitsche gedelegesrden naar Loiuknzal vergezellen Ook dr Melchior en WU ter Rathenau maken du reis als deskundigen mee In tegenspijak met andere berichten zal Hugo Stinnus geen dec van de delegatie uitmaken Het vertrek is op Zondag bepaald Minister Simons zou b zyn besprekingen niet alleen kunnen rettenen op de tegemoetkomendheid dor Britsche arbeidere doch van die der geheele wereid Het bureau van het Intern Verbond van Vakvereenigingen heeft het volgende tetegran aan Lloyd George gezonden Bureau Internationaal Verbond van Vakvereenigingen optredend namens 5 nullicen georganisi fnle arbeiders acht by aanvang büsprekmgcn door veitegcnwoordigers verschillende regeeringen van ftlschen aan Duitschland te stelten wegens schadevergoedingen noudig aandacht dezer vertegenwoordigers te vragen voor de eischen der aHtwiders in zake uitvoerinf Vredesverdrag reeds hcrhaatdeiyk aan Op san Boudt wdllen gevMi maar wil vÈM dat Je moet werken al Je or g evn ne jping tee voelt noch dat iemand je maar van alles kian opdrae en Xk weet dat je aan dt courajit goed werk levenle Cariton spmk met lof van je maar anderen kunnen dat e en goed dóen Ik zou waÜen dat js je aan een weiik soudt kunnen wijdm waarin Je boo geheel Je eigen persoon weergaf dat niemand anders dat zou kunnen Het h een moeilijk leven Ruüi aan een courant te werken dit w it Je even p id alf ik én ik h b je Uef Zij laatste arsT Unent u s oveaiuisrad Bk wil niets doen wat Jou met oan jt n am ia zei te wn een voor haar qasuwe beruotintr Ik wil dat je Je gelukte voelt liefste antwwxrdde hij inel JBéproef het gedurendfl een Jaar dai tl al wat ik vraag Maar k std sp oedlg naar dt stad terug nkoeten gaan zef z een oogenbUk later rik ver toor hier de wittebrood wdcen We miUen iqMCdig onze eigen wittebroodsweken hebben en als Je teru g iat ga ik met je mee We zullen mlooopen voor ons huieqipezin doen We zullen heel wat noodig heïAiMi metkte ze 09 Dai wrwacht ik ook maar tk he in de vwite verte geen idee Van wat w aUamaal moet zyn Je ault hcA my moetaa vertellen Wnnb veFro d ADVBRTENTWH Getrouwd Ir W VAN RIJN VAN AIJCB MAJ E JACOBA J TER LAAG De Heer en Mevrouw VAN BJUN VAN ALKEMADE TER LAAG betuigen mede namens wederzüdsclie familie hun liartelijlcen dank voor de talrijke bewysen van belanfstalling bij hun huwelijk ondervonden Laidao iZ F Wvari lOei 1063 II Bu ODdige DAME zoekt pension te QOUDA Geaegan hehnlpiaam te 2 n Brieven No 1064 MATTHOT b Boekhandel Boikoop 10 Zoo tpoMiig mogalijk KVRAAM Bakwama SclieepsIJnimerlJeileo voor vast werk N V SCHEEPSWBtF AKERBOOM 10 3 15 BOSKOOP UTI LE DU LCl LEZINQ op WOENSOAO 23 FEBRUARI I avond 8 uur In de Réunie door Drs C J D BRANDT Lnnw m t Bihu i UtraditOnderwerp 1067 22 jBlistDriseinIniMigllNlirllHi TOEGANO f 0 90 Leden OoudicM H B S Ver f 0 29 GUMMIWAREN Patsnt Genaosmiddelen Injaetia oor neua en oogapttjtjai Kla dca KoUMn Warmwmtai aaKhw WlAdkuiiena BuUcbaaden u N V MQ SANITAS COUDA Korte Tlendeweg 10 BOTTERDAM Korte Hoogitraat 17 UTRECHT Voorjtraat 106 AMSTERDAM Bembrandtplall 4 254 IS ANTON COOPS Oreglil Wgditrait 31 Tel J2I Molanaara KindaFmaal Robupina Kiadaraiaal aatlé a Kindapmael Abonneert U op dit Blad Hebt gij U geprikt gekrabd gebrand geklemd gestoken gesneden gestooten gekneusd geschaafd NeeiD dan onmiddelijk den verzachtonden zuivereiiden eneeentien Kloosterbalsem teirens onvolpresen by rhea matische sandoening n huid jutt lag aambeien oude en nieuwo wondeu 46 j Pi ys per pot van ± 20 gram ƒ 0 80 van ± 50 grom ƒ 1 60 van ± 100 gTüm f a van 250 gram 6 Alom verkrög baarl Eischt rooden band met onxe handteekening L I AKKER Rotterdam Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKBLIEKS GROSSIERS EN AANVKRWANTBN IN TABAK SIGAREN en SIGARETTEN Meest verspreide lexeaawaardiK vakblad Min 20 pagina a Raim SMO leaera Laas abonnement BelanKhebbende enden hun adi aa aanden uitgever J C SCHOEMEIJER Am tordam in ft ontvaajen sralla i wekanaaa proefexemplaar fl i mmU IIGHIEKEII GOUOA Afl le Hng GAS Met Ingang van WOENSDAG 23 FEBRUARI worden de cokesprijzen VAHaagcl en vastgesteld op Geklopte Cokes f 1 90 per H L Grove 1 80 n afgehaald van Parel 1 65 II 1 da fabriek Cokesgruis 1 00 n II 1 LOKETVERKOOP Itsluttoad VM tftt IN 9 K iiiir S Adverteert in dit Blad UITNOODIGING lot kUwaning der MIdOg R Avenddsmonstrstli mst MAaai i PRODUCTEN Ir ds zaal na ds SOCIËTEIT DE RÉUNIE Ossthavsn I of OOMOEROAO 84 FE81IUARI mpaetlevalilk hall Iria aua hall aohl aar prssiaa Bi deze demonstraties zal het juiste en veelzijdige gcttruik van MAGGFa PHODUCTEN pracüsch verklaard worden Een hoofdvertegenwoordiger der Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Kempttal Zwitserland zal een lezing houdenover de ontwikkeling en werking der Fabriek Ook voor hen die Maggi s Producten reeds in gebruik hebben ziJn deze demonstraties zeer belangrijk 1062 60 WAAROM GEBRUIKT ££ N IEDER THANS WEGENS HAAR SCHiïTERENq WITUQITENGROOTt STROOMBESfiftRING ELECTRISCHE DRUKKERIJ = A BRINKMAND ZOON MARKT 31 GOUDA TEL 82 iiiiiiiriiiiiiiiii GOED DRUKWERK VLUG EN TOT BILLIJKEN PRIJS DtPHIUPS ARGA Belangstellenden die wenschen mede te werken om alhier IH Mini ip te rielitsii niilaVereenioingllariniiflia JipirÉteii naar aapleiding van de lezing op IB dezer over het ondei werp Levenonze Dooden worden uitgenoodigd de vergadering biJ te wonen op 24 Februari a s des avonds ten 8 ure in zaal 2 van het gelxiuw Réunie Oosthaven 1066 24 Huiduitslag J I Het nieuwe geneesmidde tegen Huiduitslag D D D geeft onmiddellijk verlichting en volglagen genezing b j HUiduitalag Zeere becnen Ringworm Jeuk en Branding lasecten beeten en by eiken jeukenden Huiduitstag Puisten PsoriasiB en alle huidziekten Onmiddellgk na gebruik van het waachmlddel begint de genezing Reeds de eerste druppels van deze reinigende verzachtende vloeistof brengen verlichting aan en doen de jeuk verdwenen O D D SET Waschmiddel voor Huidziekten Prijs van een proeffl ƒ 0 75 Groete fl inh 5 maal zooveel veel voordeeliger dus 2 e0 De behandeling met D D D wordt ondersteund door het gebruik van D D D leep i ƒ 1 D D D Scheerzeep k ƒ 1 26 D D D crème i f 1 60 Gratis brochure op aanvr bü de hoofdvertegenw Pa B Meindersma Den Haag Amstetdam Sneek Depots te Gouda bij ANTON OOOPS Wüdstraat 31 en Mej VANLOON Markt en verder bij alle oede Drogisten 106 2 Verkrijgbaar te Gouda bö ANTON COOPS WJfd traat en te Schoonhoven bö A N VAN ZESSISN Advertentiën en abonnementen sp dit blad voar SAUGUIÏÏOSE Vinum Sanguinosum in vacuo is en biyft het in Nederland meest gebruikte middel in alle gevallen vao zenuwzwakte bloedarmoede en algemeene verslapping NEEMT EEN PROEF PrJüs per flesch met gebruiksaanwijzing f 2 6 fl ƒ 11 12fl 21 Bij alle Apothekers en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Flesschen worden teruggeno men 8001 30 j BOSKOOP warden aangenomen door O SPAARMAN Aditerksde 2S3 AGENDA Fabr 8 uur Soc de Réunie Alg Ledenvergadering Ver tot fiestr der Tuberculose Febr 8 uur Soc De Réunie Leiiac Utile Duki Febr 8 uur Soc De Reuma Vergade ring voor Spiritisten 2 Febr Nieuwe Schoowborg 8 uur 7e AtwnoeinelitavoorstellizMr 26 Febr 7H uur Nlauvra Sehoavburg Volkseonaert U S O 28 Febr 8 uur Soc de Réunie Voordrachtavoad Nutadepartamant Woensdag 2S Mruari 1921 59e JaarffaBff mmfmrnimimrmr 60VDSCHE lOlRAIVT ÈT3 © a wr © © aa £ ia d rrert©3 jp1 i© l t4 sroox Q OTxd st © ara VERSCHIJNT DAGELUKS l BEH A L V E ZON EN FEESTD A GEN INOBSONDBN MBDBOBELINGEN 1 4 regala ƒ 2 06 alka regal meer ƒ O M Op de Toorpaglaa X lu t r G ir a advertantUa an ingaaondan medadealingen bij contract tot zaar garaduf TdiB pf Oroota lattara aa randan worden baiakend naar plaataruünta Adnrtaatlk ktiaaaa wontan iniaaaadan daw ta a wl i ank i aa i t na aoliada Boakhaadalaiaa Admtaatiabiiraaaz aa oaaa Afeata ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per waak 17 cent mot ZondagaUad par kwartaal ƒ 2 60 per weak 22 cent overal waar da beiorging per looper gaaeUedt Franco per post par kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 3 40 Abonnementen worden dagelijka aangenomen aan ons Bureau Harkt 3L GOUDA bü onze agenten den boekhandel en de postkantoren Administratie Telef Interc 82 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstndcen behoorende tot den beiorgkrlng 1 E regels ƒ l S0 elk regel meer ƒ 0 26 Vin buiten Govda en den beaorgbiK 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advartantiën ia het Zatardagnununer Vt K bijslag op den prijs Bureau HARK T 31 GOBOA Redactie Telef Interc 645 willen hebben en de delegatie van Tefwik kon het gisterenvoormiddag nog niet eens worden met Bekir Saml bcy en diens beide collega s die Moestafa Kemal en zyn regeering vertegenwoordigen De laatste ontkent het gezag der regeering te Kottstantinopel welke die te A ora als rebellen beschouwt Het is voor Tefwik daarom geen aangename taak met hen te onderhandelen Doch door dien zuren appel heeft de Turkaché gtootvtzier moeten heenbljten au ftloastafli Keraal het heeft klaargespeeld een eigen delegatie naar Londen te zenden De Turksche diplomatie neemt het achter nimmer heel nauw en Tefwik Pasja zond Maandagavond een vertegenwoordiger van zgne delegatie naaJr het station om Bekir en zitjn Collega s bfj hun aankomst uit Parös te begroeten De Ëngelsche regeering bracht zooals reeds geiAeld belde delegaties onder dak in het Savoyhotel voorzichtigheidshalve op verschillende éta i f enwel wist Bekir bcy de noodige ards In acht te nemen als antwoord op de Maandagavond van Tefwik ontvangen groeten zond hij gisterenmorgen iemand naar beneden om het hoofd der Turksche tageerlnga delegatie te verwelkomen Wat er verder nog is gebeurd is met bekend doch gisterenavond meldde het Central News dat beide Turksche delegaties een accoord hebben getroffen om morgen tezamen n t St James Patace te verschenen om den geallieerden ministers hun standpunt in zake het verdrag van Sevres uiteen te zetten De Opperste Raad bB prak gisterenmorgen ten huize van Lloyd George andermaal deze kwestie zonder euUg besluit te hebben genomen De oplossing der Tni sch Grleksche kwestie zal dus nog heel wat voeten in de aarde hebben Over het edgemeen gevoelt men van Engelsche zijde weinig neiging om te gaan temen aan het verdrag van Sèvres en wel omdat als men eenmaal begint een eenmaal vastgesteld verdrag te wyzigen een precedent geschapen wordt dat de geallieerden veel last zou bezorgen De Franschen voelen dit ook wel doch hun afkeer van koning Konstantyn weegt bij hen zwaarder Zij wenschen Konstantijn met de vruchten te laten plukken van hetgeen de Entente deed voor een Griekenland dat aan de zgde van Venizelos stond Bekir Sami zeide gisteren tot een vertegenwoordiger van de Evenmg Standard Ingeval het verdrag van Sèvres zou worden uitgevoerd zoals het thans uiteiet dan zullen w weten dat er geen recht of rechtvaardigheid meer in de wereld is en dat wy ons hebben te verdedigen W z n nooit voor de Grieken gezwicht en zullen dat ook nooit doen en als d mogendheden er geen mouw aan kunnen passen dan zou het beter zijn het tusschen ons te latm uitvechten Bekir Sami tiet zich in het voorb gaan nog smalend uit over Tefwik Pasja en zijn delegatie zeggende Deze delegatie is gezonden door Konstantinopel doch wij wer dMi geaonden door het Turksche volk Dit volk Weet niet wie di delegatie van Konitantlnopel anders vertegenwoordigt dan dienen die het verdrag van Sdvres onderteekenden Wij spreken voor Turkije en wij gevoelen ons in de positie van een man die ter dood is veroordeeld en verig tracht aan te toonen waarom z n leven moet worden gespaard De Gneksche premier gaf op de gisteren gehouden conferentie te kennen dat het riekscbe leger sterk genoeg is het verzet der Turken te breken doch de Pransehe generaal Gouraud was dienaangaahde niet zoo optimistisch en in geen geval zullen de geallieerde regeeringen het huidige Griekenland eenlge hulp tegen de Turken kunnen of willen bieden Dat staat in leder geval vaat Een Ud van de Grleksehe delegatie stelde hiertegenover dat Griekenland IZfl OOO goedbewapende mannen aan troepen heeft tegenover de 84 000 man slechtbewapende st dmachten van Moestafa Kemal en dat Griekenland op zteh neemt z jn campagne in den tijd van zeer weinige munden te beëindigen Het beweert zyn mandaten stipt en precies te hebben uitgevoerd en op eigen kosten 126 000 uitgewekenen te Smyrna te hebben teruggebracht Griekenland verklaarde tenslotte dat de geallieerden niet kunnen terugkomen op het Verdrag van Sèvres en vroeg om het daar het zelf kapitaal produceert en mannen op de been brengt tot het doorvoeren van het verdrag toe te staan kapiteal in het buitenland te vinden Behalve de Opperste Raa i Griekenland en Turkije heeft ook Armenië een duit In t zakje te steken in zake t verdrag van Sèvres De Armeniërs hebben net als de Turken twee delegaties naar Londen gezond n daar aangekomen heeft er echter een verzoening plaatH gehad tusschen de afge vaardigden der beide partyen Nubar Pasja en Aharonian zullen vcreenigd Armenië s belangen voor de conferentie verdedigen De Armeniërs trekken een lyn met de Grieken ze vreezen elke verandering van het verdrag van Sevres zij beschouwen dit verdrag als de geboorteacte van hun nog niet zeer leven skrachtigen Staat en wenschen dat er aan die acte zoo weinig mogelijk getornd wordt De huidige positie van Armenië aldus de Times is overigens al lastig genoeg Het land bestaat utt twee deelen waarvan het Pene het Noordelljkp vroeger Russisch was en het andere het Zuidelijke vroeger Turksrh De Noordelijke streken hebben geweldig onder den oorlog geleden maar toch biyven zy het bieest leven krachtige deet van Aon Staat die zich tiians in de ongelukkige positie gevoelt van eencrzyds tegenover de bolsjewlsten te staan en over z n Zuideiyke grenzen de landen van het KemaHstlsche bewind te hebben De Armeensche delegatie trekt zich vooral het lot van ailcië aan Wanneer CiÜcië weer geheel onder Turksch bewind biyft dan zat Armenië zich nooit velHg voeleh De huidige toestand is dat Oost CiticiS ongezegd en je plaats is al dooreen ander ingenomen Cariten zendt zijn gelukwenBchen eaï zegt dat zyn verlies mun winntt iwias of jiete dtagtÜika O jouw booffwucht Ik ben geen booewjcbt Je hebt self KCgd dat ik li was Luister eens Riufb vervolgde Winfiield op geheel andeiren toon ywaarvoor sie je n aan Tjw je een ooges ik denken dat ük met Je u u willen trouv vn als ik je niet wu kunnen onderJujuden 4 at is het meit zeide zy xich losmakflnd uat zyn arrnesi maar ik houd van myn werk en ik gieei hei i et gmeg op Bovendien bovendien óéght ik dat fe et prettig aoudt vinden my by je te hèbbm JDiat vind 3c ook vrouwtje je hebt recht op het wctfk waar Je van houdt maar ondunkis dedi voomitstrevenden tyd waarin iwy leven kan ik niet ande dan gelooven dat de plaats van de vrouw in haar buia h Bc n g oud irw teeh ayn maar ik wil met dat myn vrouw op een bureau werkt daarvoor heb ik te v ei trot Je het e whryftnachine en Je kunt vertialen voor de ZondagBblsden scferyTen w ove je walt Bovendien z n er altyd temti peBonden raanuscnpten indien je den tÜd b£bt te er geen enkele reden waarom je geen welk zoudt Icvenao dat m wei moéten aanneniiKu Ruitjh avfeeg en hy 4e de z hand op de bare Je becrijpt mtj ia WC niet Uefote God weet dnt ik mat aou wËlen dat je xiel in letÜlglield venktfde ook aoir ft niet Iftaajgr wtUen dat Je in Je Unnenste Qioest De verkiezingen in Pruisen De totaal uitslag der verkiezingen De tegenwoordige coalitie kan hVo ven Nieuwe constellatie overwogen Tefwik pasja s diplomatiake verkoudheid De Grieken tegen herziening van het Sèvres verdrag Armenië s positie Bespreking der Duitsche deskundigen Hef I V V tegen te strenge voorwaarden aan Duitschland Vergadering van den Volkenbondsraad Staatsgreep in Teheran ONS OVERZICHT een dergelijke combinatie tengevolge bobben dat de aamenstalli g der Pruisische regeering sterker van die der B ksregeering zou ofwykcn dan voor een goeden gang van zaken gewenscht is Een ander geopperde mogelykheid is een uitbreiding der ccü itle met de Duitsche Volksparty die bekend staat als de Bond der grootindustrieelen Het Berl Tagebl vmdt de samenwerking dan ook zeer aanbevelenswaard te meer daar de oude tegenstelling tusschen Pruisen en het ryk daarmee zou verdwijnen daar mcxiht deae uitbouw gelukken dan tegelykertyd op een verbreeding van de regeeringsbasis in t ryk zou worden aangestuurd Hier zou men dan uitbreiding naar links zoeken samenwerking met de meerderheidssociEtlisten Mocht dit plan slagen dan zouden beide regeeringen Pruisen en het ryk op dezelfde partyen steunen en m Landdag en Rjjkadag zou er den voortaan een zeer groots meerderheid bestaan De socialisten z Jn over dit plan dat het Berliner Tageblatt als vaststaand beschouwt niet bister goed te spreken De oude coalitie schrijft Socialistische Korrcspondenz heeft in den nieuwen Landdag een besliste meerderheid De sociaal democratie heeft niet d minsten lust om met de Duitsche Volksparty in de Vegeenng zitting te nemen Voor de buitenlandsche politiek waarop veJen juist in deze dagen geneigd zyn het zwaartepunt te leggen zou de door t Berliner Tageblatt gewenschte combinatie zee gelukkig zyn Misschien zal men dit in het sociaUstischs kamp tenslotte ook wel inzien De Duitsche regeering had er op gerekend aan t eind van deze week naar Londen te gaan tot t voeren der besprekingen over do nieuwe Paryache besluiten Wellicht zal de reis van dr Simons enkele dagen moeten worden uitgesteld te Londen vlot het niet niet de Oostcrsche conferentie zoodat ze vermoedelijk later zal zyn afgeioopen dan men aanvankelyk meende Gisteren zouden ook de Turken aan t woord komen doch Jat kon niet Tefwik Pasja die naar we gisteren meldden als voorzitter van de samengesmolten KonstantinopelAngora sche tlelegatie was aangewezen is ziek en moest gisteren onder de wol blijven met een heftige verkoudheid Voor zijn familie en vrienden geen reden tot ongerustheid t was een diplomatieke verkoudheid een ongesteldheid die elk politiek persoon te rechter tijd overvalt De zaak is dat de geallieerde ministers slechts met één Turksche delegatie te doen is de pHaats waar wij diien movgem taAem Gezegeoule pitaat antwoordde Ky J0 dl mooie Hepsey en die edele Joel Wat leiden kleine voorvallen tocè dakiwiJilB tot igin ote gebeurtenissen Je heibt no r nie etms gezegd dat je bly watart mij te zien Ik ben altijd biy je te zdeu Carl lieive zei ftutih met hooigroode Ideur iNfu begnnt het er naar te Ujken Iaat one nu hier gaan zitten ik héb iets voor je meegeOmacht Je mag dnemaaj raden Ëen teru£igeziondein mionniacrdipt i Neen iüog een stuk van de huweiykislgoeik van tante Jiane Nee nog één keer CJhocolade Wie had gtedacht diat je soo dom was 2ie hy terwijl hü twee vinceirs m zyn vestjcdjiak staïk yOr hraoht Ruth venniJct uit 4ou w diwiaas mieiisje hadft je geen vei levingsnnt verwaciht Ijaat e ut sien of die past Hjj stak den fonkedeiidein ditamant aan haar vinger de niag paste precies iMoe heb je dat zoo kunnen ladan r ep ze vetiiaasd uit Uk deed het met ffefiieeit op de gis liefFte Uit een andercn zak haalde hÜ een grijsen peaude auède handschoen dde aan Ruth s linkerhand beboozde Waar heb je dien vandaan gehaald 3y den boomatam die dwaï over het paid laj dien eemtcoi diaf toen ie xoo boos op ndj waal 4k was ndet faooal datwui wrf J WMMndü De verkiezingen in Pruisen vv elker uitslag voor het geheele land van belang is zijn aigeloopen en de regeering heeft een Toorloopig bericht omtrent het resultaat gepubliceerd In het geheel werden uitge bracht 16 951 338 stemmen Hiervan verto egen de sociaal democratische partu 4 171 286 stemmen het centrum 2 964 00 i ftemmen de Duitsche nationale Volkapartu i 892 667 stemmen de Duitsche Volkspartü 2 266 587 stemmen de communisten 1 207 695 stemmen de onafhankelüken J 056 923 stemmen de democraten 977 463 irtemmen de economische partü 187 345 fltemmen de christelijke volksparty 13 982 temmen de Poolsche party 12 271 stenimen andere partyen 5 606 stemmen partutooze candidaten 940 stemmen De Landdag zal nu als volgt zijn samengesteld hierbü moet men echter rekening houden met de afgevaardigden uit OpperSileifë die uit den vroegeren Landdag blüven zitting houden sociaal democraten lil verlies 33 centrum 83 verlies 11 Duitsche nationalen 73 winst 23 Duitsche volksparty 56 winst 35 communisten 30 winst 30 onafhankelijken 28 winst 4 democraten 25 verlies 41 Welfen en Sleeswyk Holsteiners 6 winst 4 economische party 2 winst 2 in het geheel 414 afgevaardigden De meerderheids socialisten democraten en centrum die sinds 1914 de coalitie vormden in Pruisen zyn dus aanmerkelijk verzwakt ze beschikken nu nog over 219 zetels terwyl ze in den vorigen Landdag 254 plaatsen innamen echter ze hebben nog altijd 12 afgevaardigden meer dan de helft van het totaal aantal vertegenwoordigers zoodat de oude coalitie desnoods aan t bewind kan blijven echter nieuwe com binaties worden mogelyk geacht Vooral door de Vopwixrts die alle socialisten aanspoort t t samenwerking teneinde n flinke meerderheid te kruien Het ondoi scheid tusschen onafhankelijken en mcerderheidssocialiöten is zeel klein het eeniKe geschilpunt is de kwestie der samenwerking met de burgerlijke partijen in de regeering Epn toegeven op dit punt zal den onafhankelijken echter wel niet moeilyk vallen meent de Vorwarts daar hun vrienden in Oostenrijk op dien weg reeda zyn voorgegaan De vereenigde sociaal democraten moeten den stryd aanbinden tegen de reactie velu rechts en tegen de communisten Dit voorstel is nu niet zoo heel gelukkig SteF dat de huidige regeeringapartijen in Pruisen de uitbreiding naar links goedkeuren wat nog zeer te betwyfelen is t centrum zal wel heel weinig voelen voor samengaan met de onafhankelyken dan zou FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Bngelsch van MYRTLE BEED Geautonuieerdie v rtaling van I P WBSSBLIKK HT aOSSUM Nadruk vetttodion veliwnetje WHa Je me vengevenï vleide zy haar $ eJa t naar hem oplheffeiid Nflituuriyk zed hy en hij veiigaf haar meer dan een d ozyn keer JJaaA ons nu veiiBtaaddff sleeken zeide ay Dat kuon eii wy niet Sl gtAoot met dat ik ooit meer verstand nü kunnen spreken 20 e b3 £t hieir uitten mcht Ruth tot ik me verkleed helb wa het antwoord Oom Jamee zuchtte toen ae naar boven gn wg Nu zed hij M Jk aan den band vast er is niete meer aan te doen Trfk het je niet aan oom zei Winfield tPOoatend jheit 2m u erger kunnen agn Het IS alles ook zioo plotseiliin gékotten luchtite hij flk heb jreeo tijd gehad m er op voor te beredden Weiniff dadit Bc toen Sc dide weken geleden in my n kleinen wsnikeS nat die vier k viiflicmiderd diollaj waard was dat ik getrouwd zou zijn voordat de maand vooirby waa DeI getrouwd riep hii uit JJc die nooit aan ooiets heb gedachtl Toen mevrouw Ball in een donkerWauiw katoanen japon bannentnad vood Buth het oogenbiliik gekome dat ze Winfielld mee naar buiten kon nemen 3 t is rfecht voor je daar te blUJven lea zij eaTistig jiu je bestenwl beoit hetzelfde lot te caidengaan Bc heb tyd gehad my er op vwor te bc dden ja meer tyd d n my Uef was Zü Uepea duo heuveJ t loos af en iButh bukte Tick om een girooten zakdoek toet C W bt aeu ho k op te niMa X lt iiWlat gaan we dan doen tk ben by den oe arts gierweent bc gon hU yhij heefit gesegd dat m n oog en b na beter zjjn nuaax dat Ik ze nog gèdiurende een paar weken niet moet gebruiken Daarna mag ük tiwee uur per dag lesen en schrijven en don eiken dag wat lanfter Koo long ihet my naet hindort Hiü verwacht dat ik den eeraten October weer aan het werk zal kamnen gaan Cai ton verlangit dat ik den vÜÜden als veialag eever b giin en hy biedt my hooeer salaris aam dan ik bij The Henrid had J t u pnectirl We auHen een fHat nemen in de stad of een huisje buiten de stad niet te ver van mijn bureau af Van ons bureau bedoeJ Je verbeterde Ruitih wWat is u van pOan te gsan b exi jufftxraw Thome Wed ik feUjf natuioiiijk aaa bet wwk ntfnoordde zij veobwud J fe i dat doe je ndet lievrfinff antfwoordde hij zBcfat terwijl hij c n aim om baar heen tloeg JDenk Je dat ik mijn rrottw TOOT Qariton f een aderen man Mil laten w ilcen In ieder srral kun Je iü t ntMT mat i c M k betnUGtaiK r