Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1921

persten Raad Volkenbond kenbaar gemaakt aUmede voor resoluties in zaice wederhervtel van Europa en kolenlevering door Duitachland op Internationaal Vakvereenigingscongres van 22 2 November te Londen g iomen Georganiseerde aiteiders achten schadevergoeding door Duitachland noodiakeiyk en rechtvaardig zy protesteeren echter tegen eischen welke de arbeiders van Cen traalEuropa geduwnde een menschenleeftyd in slavemÖ zouden dompelen de economische reconstructie van Europa zouden belemmeren den haat tusschen de Volkeren zouden verscherpen en de beschaving zouden vemietigrai Bureau vraagt Internationalen Gezantenraad vaststelling billüke schadevergoeding met inachtneming dezer overwegingen en uitvoering der resoluties Londensch Congres De raad van den Volkenbond die te Parijs vergadert heeft gisterenmiddag het vraagstuk der mandaten aangesneden In den brief van de Vereenigde Staten wordt de aandacht van den raad gevestigd op twee punten waarvoor de Vereenigde Staten niet onverschillig kunnen blijven Het eerste betreft het lot van het eiland Jap in de Stille Zuidzee waarover het mandaat aan Japan is toegekend Dit eiland is voor de Ver Staten van belang omdat er de kabels door de Stille Zuidzee op samenkomen De Ver Staten zullen nimmer in eeii toewyzinjr van het eiland aan Japan kunnen berusten De brief van vandaag herhaalt de bezwaren der Ver Staten Ten tweede vragen de Ver Staten nadere inlichtingen nopens de Fransch Engelsche overeenkomst in zake de petroleumvelden in Mesopotamië In afwachting van dezen brief ging de raad tot een ander onderwerp over Generaal Razakhan heeft zich um het hoofd van 2600 Perzische kozakken uit Kaswin van Teheran meester gemaakt zonder op tegenstand te stuiten De regeeringSepadar is omver geworpen Generaal Rezakhan onderhandelt met den Sjah voor de vorming van een nieuw kabinet Het gebeurde sch nt te zün voortgekomen uit een nationalistische beweging waaruit geen gevaar voor de veiligheid der vreemdelingen voortspruit BUITENLANDSCH NIEUWS ITALIË OngeregeldKeden De Tempo meldt dat er tengevolge van en botsing tusschen socialisten en nationalisten in Castelnuovo een persoon weni gedood en een gewond in Bri een gedood en vier gekond in Cormons een g ood en talliike gewoi SCANDINAVK De interparle m itaire raad De interparlementaire raad der drie Scandinavische tanden is Maandag te Kopenhagen bijeengekomen en heeft besloten om den 4den en 5den Juli aldaar de 13de vergadering der afgevaardigden te houden waar men bespreken zal ia het probleem der internationale bewapening 2e het deelnemen der drie Scandinavische landen aan den wereldarbeid tot herstel van den handel en 3e de verhouding van de Scandinavische landen tot den Volkenbond De raad besprak het voorstel van wederkeerige uitwisseling van parlementaire stukken tusschen de landen AMERIKA Staking van gevangenisbewaarders De wachters van het bagno van Praasch Guyana de beruchte gevangenis voor galeiboeven dreigen met een staking indien hun looneischen niet vóór eind Februari ingewilligd zijn Er zün maatregelen getroffen om de gevangenen te beletten eventueel het incident te benutten om zich uit de voeten te maken BINNENLAND De nieuwe gouverneur van Suriname De nieuwbenoemde gouverneur van Suriname baron van Heemstra is voornemens 15 Ajpria pe ss RaKreetlaar van den KiofL WeatJnd Maildienst naar de kioJoluën te Temtrekkein Mr Fock bii dw Paoa De RiODieiiiflche coriresoondeoi t van J e Xtjd nwidt dat de Plaus in een lamndungie aud ëiutde mr D Fock jrooivemeurgKneraai vun Ned Inidiié omtvmig m gea lsc4iap van ihir mr O F A van Ni oen itot Seveoaer d n Nederiandjchen gesant bil d n H Sto l Dit Amcrytaanaciie ezant te AnÉit dam De Amerikaanachc Keoant en Havrouw Mr FlhMliva hebben Rüteipen te Amsterdam in d BaJooa vtut het AAnate Aiotel en ooifaviuwst gielhouden voor de Amsterrdammero van naam en i 06a tie dde daaritoe w ren uitveaoodjgd De bedoejing van den geztuit was hierdoor voeiinx te krugen ane verschillende 0ix eipen in het NederUndache neestedltke en maatochappeliike leven In den namiddjur had de iresant met Eun ectotigefioote een vlieetooht iremaakt S V i de stad m een FoJdLerBvliewtuHT Bujrxiecne Bt r Telte en I buriTenieeatier van Aansfaerdam Ir B W C TeUegen i m ingsxv van 16 Miaart als zDodazücr hert ew eind Het oongiwa van Nederlandectw induMiieekft Hie cooKirea van Nedttriandüche indus trieeiten biJeeaigwFoeven door het Veirtxind van Nederiaadeche FabrikantenVereeni fcingen dat Dondendair dezer te Am terdam woiidt gnlhouden ia nüet ot eabaar lUMMhuitend iadu trie ien hebben Utettans De Boersdie Overlaat In de gDsiteren gelhouden zattiag van de I nrrincial Stutten van Noord Brabant is meffiedeedd dat de Minister van Wïater taat reeds aUes svreed heeft voor de ojthoofdn r van den BeenBcfaen Ov ri at en dat de Kade er kan lideen voor den roJ De werking van den achtorendag Het bestuur van den Middenstandsbond heeft aan de besturen van de verschillende Algemeene Middenstandsverecnigingen en Middenstand svakvereenigingen in ons land medegedeeld besloten te hebben een onderzoek in te stellen naar de gevolgen die de werking der acht uren Arbeidswet reeds gebracht heeft of die begrijpelijk er van te wachten zyn Het wendt zich daartoe tot de verschillende besturen om gegevens daaromtrent te mogen ontvangen Ieder bestuur moet by de leden zijner Vereeniging een zoo volledig onderzoek als hier bedoeld instellen van de uitkomsten daarvan een rapport aan het Bondsbureau voor 1 April as inzenden Het bestuur van den Middenstandsbond neemt dat zoo niet geheel dan toch grootendeels reeds geoordeeld kan worden over den invloed dien de wet op den gang van zaken in de verschillende middenstandsbedrijven uitoefent en zal indien uit derapporten voldoende blijkt dat er enkele or meer middenstand abed rijven zün dip door de wet ernstig geschaad of zooals soms gevreesd wordt met ondergang bedreigd worden niet nalaten met alle kracht by den minister van arbeid of bij de volksvertegenwoordiging aan te dringen op een mildere toepassing reap opheffing der wet De binnenschipperij In ons vorig nummer werd medegedeeld dat de minister van Landbouw heeft bepaald dat thans zijn vervallen de bestaande minimumvrachten voor de bmnenschipperü en de bestaande beu rtlystvrach ten verhooging van 10 Het is het Hbld gebleken dat deze ministerieele bepaling in sommige kringen den indruk heeft gewekt dat nu de rüksregeling Voor de binnenschipperij geheel ia opgeheven Dit is echter niet het geval de regeling bluft gehanhaafd met eenige wijzigingen Zooals men weet bestaat naast de beurtlüst de z g vrye lijst ZÜ die op deze laatste inschrijven zün niet gebonden aan de beurtregding Wat de tarieven voor deze vrije lyst betreft voor deae gold tot nu toe dat ZÜ niet lager mochten zijn dan 60 van het beurtlüsttarief Deze beperking is thans vervallen De tarieven zün dus geheel vriJ De beurtlijat blijft bestaan Het tarief daarvoor is echter meer op het normale peil gekomen Op 21 September 1920 was het gebracht op 140 van het grondtarief op 15 Januari j l werd het 110 en thans is ook deze laatste verhooging van 10 vervallen TWEEDE KAMER ttina van 22 Febniard Voortgiegiaan WK rdrt met de behande lmfl van het wetsontwerp tot re elang vaji üe InAcoiuisten en uitinaven vian de ir ostarüen tie i ne ra±ie en leüeioaue over het duenBHlaar Iftrül tin de aijgemeeae beraadsJaigunttr over dut wetiottcwearp ayn tevena aan de orde de niob n van orde van den heer Van iitereBtieyn js tpetareffiende het overnemen vatt fpemoeaiiteluike teletoonioettem door b t Ruk ea van den heer VvjetLbuamp beu tfeiide het bednur van de a uueff en expiojtatiekosteu der telefoon voor a iilie bii eedi zeilde kiaatoor aamgoaloteiDen van den heer Van be re8rteyn betreuteode het meit m reltemns Iweiweai bu aÜBchaffiinifr van deca portvrudoim van v€u zenctin skosten aan hen due KKlbavik maken van bDbsliofbheken en ar chieven De heer Snoeck Henkeanans c b bepiLeat poeutieverèeteriiur van kantoorhouders en uj 1 retbding der ZondaiCftm t De heer Dresselhuvs VjI dnngt aan o p posutieveoibeteiruiiig voor het personeeJ in het beilanK van den dtiensi Uwc beihandedt tevens het onbsJac der onderteeicaDiaaris van het sabotadremsju fe t die met de vareuchte verkiannar hebben afgelegd Uw acht de schadeverwoeding hun veraitireiat onvoldoende terwiii de cunumimaie van beroep geadvLaeeutl had de luaxuiQfuinu UtfieriiDe te venstre tioen S pi Ik emt de beaHiisauMr van den Miuuster onbk iuu etn ham en dioet een emsibi beroep op herzueniiOR Tenaiovce vraaisrt apr benoeimdng van een ssieciaie coimmissie tot rctfeuimc van de posatie van het hoofere personeel betere saiarieeniDig xs ooic vxM r hedi noodur De heer Teenstra ivA venkilaart eich teig a afschaifuur van het portvrad m Spr is voorbs tejgen afscnaffuwr van de be tcdJanK en op Zondaguniorgen Gaat men er ecthter toe over dan ooU voor de RixKMene pdiaatsen De heer Van Ravesteyn cjp aluat Ziich doarlbu aan en beipleat solansverbertierinK voor h lacer oersooeel De hear Scheurer i jr acht meer Zoadagisnist nuweUik D heer Braat f11 waarsc wt tegen afjsohaffiimg der ZoDdaigafaesteJliag op het pdottedand De Muuater van Waterstaat de heer Ir Köniff erkent dat de dienst noir met functaonneert ais gewenecht is tetrea Ddiichtaverzuim wordt evenwel streiur oipg treden Naar gieileadeluke inkinmpaiur yan het aantal hoogere ambtenaren wordt geBtreefd Siuituur van kantoren lusaohen haJf één em twee zal worden infretroilaken daar waar Koxiote bezwaren blijiken In vertMnd met de motieVan Bere tevn betreffende het oveimemen van gwneentediike t6lefo mnetten door het Buk jreeft de Moniater to aegRsng aan een conunossie een onderzoek ter zake oip te draceo De Mini ter verklaart dat ffebnukei van boibltotiheken en archievein geen scade zulieoi mdervunden van de afschaffing van het portvrudom De betreffende motie van Berestevn ia deiAieJve overbf diir Naar aanlieidiJMr van de motieWedtdcuttD om ver af wonende teHefoourefaruikers niet eer te doen betalen dan Bndereo zeot de Minister toe dat hli zat nagaan hoever in die nchtint kan worden gegaan zonde ar n ote offers Hierna behanwtt sbr de bednifSaleiding Aile belangrijke maatrejrelen worden door ilea doruteur jreae aai in overleir met den ndnister gen omen Ala men de vereeniaing fvn dJreeteiiKn en commiezen in de beAriJfsleddW betrok MU men ook ander ociruiiifttitfr ar bÜ moeten Iwlen Dur dor nou de gong van mkm te seer wonleii belemmerde Sipr bediandelt hierna nog TeracUllende personeetHbeiaPiran De Mmiater zegt v rder TOonMtoMM te sijn de Midagsdwnat op de lüatatsc kantoren te doen vervaUen Elr fal echter se WgenhMd gegievea wonlea toi het afhifcm MUX biievien Ov de grootere plaatsen kan de maatreffei nog niet wordea uutevoerd omdat daar het iCanial te beateUen kkien veel Rix oter 18 In de buiteowiiken van gRoote steden echter wet Verdere beperiung wn Ui gnal en telefoon is oafreweascht Svr vepdedigit de geoeefikiundwe controle op het personeel lUaohten zal Sipr ondeiPzoeken als er maar woidem ireaoemd Naar spr a nMwn ig loomen de ont iaR en amibteoAirea met voor de maanden uatkeeiïDK m anmedcinrir door hun zeer afkeurenswaardig gedrag konden zü slechta aanatuiaak maken op het mmimum bedfag Spr heeft de uitii ermg gebracht oq het bedrag dat t hun mogeauk maaüLte te voorkomen dat hun vrouwen en kunderen de K voiiigen zouden dragen van hun sedrair Verder kan epr met aan De heer Van Stapel e a dajp dient een motoe in om de miknmpin r van het aantal hoogere asn irteiDaren smeUer te doen gefidueden De heer Weitkamv cJh wifoifft ïiin motte in verband met de toezeRUEong van den Mina ter De heer Dresselhuva vJ is teleungesteld over s Mnawfters antwoord betredende de schadevejwoedttuc en de ontstag in ambtenaien De heer Teenetra vji zei tegen de begrooting stemmen om de mededeeIjnff van den Móndater over dem Zondajrsdien t De heer Van Berestevn vjd trekt zii in motde in De heer Braat PJ P dient ew motie in om de ZondagsbeeteJIing on het P latteland met af te sdiaffen De heer Scheurer a r l drinikt ook aan op afschaffiuig van den SondauEBdienet in de groote steden De Minister ooibraadt de motiie Weitkamp evenals de nw itie Van Stapele en de moiie Braat Heden komen de motiee in stemimdndr iHet w itsootwerp is aonder hoofdeüike stemmjag aontfrenomen De vetigaderiqg wotdt geschorat tot heden 1 uur LAND EN ZEEMACHT Politietroepen Naar de Tel verneemt heeft de minister van Oorlog aan den commandant van het veldleger een schrijven gezonden waarin de verwachting wordt uitgesproken dat tengevolge van het concentreeren der recrutenopleiding een vrij groot aantal beroepsaergeanten der infanterie en artillerie beschikbaar komen die bü de politietroepen een nuttigen werkkring kunnen vinden Indien zoo luidt het m dit schrijven de ontwerpoorlogsbegrooting tot Wet wordt verheven Ugt h t in het voornemen het korps politietroepen In den loop van het jaar 1921 met 214 man uit te breiden Waar in het algemeen O van het personeel der politietroependen rang van sergeant kan bekleeden zal in s Rijks geldelük belang noodig zün het z m daarheen te leiden dat in evenbedoelde 214 man ongeveer lOQ 4 110 beroepssergeanten worden begrepen Ook tot dekking van het verloop van reeds bÜ d politietroepen werkzame sergeanten kan dit beroeps iiersoneel worden geput Kan het benoodigde aantal niet wordeit verkregen uit de beroeps sergeanten die tijdelijk overcon leet komen dan moet voor het geval er onder de voor de oefeningseenheden bestemde sergeanten zÜn die wel bü de politietroepen willen dienst doen en daarvoor geschikt zün worden overwogen laatstbedoelden alsnog bjj de instructie door anderen te vervangen In ieder geval moet zoo eenigszins mogelgk gorden voorkomen dat beroepa sergeanten geen werk zouden hebben terwijl voor den dienst bü de politietroepen verlofa sergeanten onder de wapenen worden geroepen of gehouden De mogelijkheid bestaat dat detacheering bij de politietroepen van alle of een deel der vorenbedoelde beroeps sergeanten slechts van zeer korten duur zal zijn Mocht nJ vóór 1 Sepfcmnber 1921 niet nader omtrent de grootte van de lichting 1921 bü de Wet zyn beslist dan zullen omstreeks 1 Oct 19 1 nog 10 000 dienstplichtigen extra zün in te lüven waardoor de behoeften aan onderofficieren voor de opleiding weer zal stügen Georganiseerd overieg bü de Marine Thans is by K B een voorloopige voorziening getroffen omtrent de invoering van het georganiseerd overleg bü de Marine Er worden tot dat doel ingesteld 4 commissies van georganiseerd overleg in zaken rakende de belangen onderscheideniük a van de officieren b van de onder officieren boven den rang van korporaal c van de korporaals d van de manschappen der zeemacht GEMENGDE BERICHTEN Diefstal van auto s en motorrijtaigen Ten nadeele van de firma Engelbert aan het Bezuidenhout in den Haag zün met medewerking van eenigen van het personeel dier firma verschillende auto s en motorrywielen ontvreemd Er zyn in t geheel verdwenen 2 perao nen auto s 25 vracht automobielen en 10 motorrüwielen tot een gezamenlijke waarde van ongeveer ƒ 80 000 Geleidelük zün deze wagena en fietsen uit de loodsen van de firma te Scheveningen vervoerd Als verdacht van deze verduistering is aangehouden de 27 jarige L magazijnchef der firma Hü zou op verschillende tüdstippen de automobielen en motorrüwielen door het personeel hebben laten vervoeren zonder daartoe opdracht te hebben gekregen naar eemge adreaaen waar hi het gestelene ver beneden de waarde verkbcht in hoofdzaak naar den 42 jarigen koopman in automobielen H in Den Haag kantoor houdende en wonende te Rotterdam De verkregen opbrengst moet L met ver schillende leden van het lagere personeel die met dese affaire bekend waren hebben gedeeld Alle gestolen auto s en rijwielen zün opgespootd aieimige ervan waren reeds in de derde of de vierde hand overgegaan o a te Bergen op Zoom Dmi Haag Rotterdam Utrecht Delft Lisse Rijswijk en Broek op Langendyk Zoowel de magazünchef L als de koopman H die van heling wordt verdacht zün opgesloten De personen uit het personeel die ook in deze zaak doet de politie zün gehoord zün op vrüe voeten gesteld De Groningsche kennis Te Groningen heeft de gemeenteraad gisteravond met 17 tegen 16 stemmen tot afschaffing van de kermis besloten Een monument voor den commissaris der Koningin in NoMd Brabant Op Tweeden Piaaschdiajr aal te aJIertogenbosch op het plein vóór het previnciaal Gouvemementsirebouw een moniumeot worden onthuld dat den Commissaris der Konuifliln de he Mr A E J baron van Voorst tot Vooffftt het voaw faar bii zün BÜveren ambtsjubtteuon door Nioord Brabanteohe induartirieelein is aanireiboden Een noodvakschotri Te Deventer zal een noodvakschool ter orpiledddnig van werktoosen tot bouwvakart eade rs worden opdrerichit De gaaprüs Bü den raad van Amsterdam is een voorst van de sociaal democratisdie i aadsleden ingedliend om den gasprijs te venlagen van 21 cent per kuibdeken meter 21 Vi cent over den nwmtmeter tot 17 cent per uubdeJcen meter 17 H cent over den muntmeter De belastingen te Utredit Te Uitrecht hebben emt aantal moretzetenen een noodikreet xiezonden aan de Konmg m over de hooge emeentebelastinfren laüdaar er o m op wüizend dat de belastiaig van inkomen tusschen viif en tienduizend guilden het dublbele bedraact als rwat te s Giraveniha e van die inkomens betaaild nvoet worden OoOe de Mddden itandisipaitii heeft in een oipenbare ver aderuMr besfloten tot een adres aan Ged Stoten der provincie Utrecht wiaarin verziocht wwrdt het raadsbesiiudt om de loonen der sremeentearbei ders met 7 te verihoogen ndet goed te ke ien daar met deme veiftioogmg geen rekening is geJhouden met den fuiancïeelen toestand dezer gemeente en den awaren beüasrbiiuodrulk harer ingesetenen De oudste praotiaeiarende dokter Dr P Mrulder te Bathmen viert hed i zün 90en verjaardaig De iuhdJaris is volgens het Hbid de oudste practiseerende gieneesheer in ons land Pilgrim f atheiB In de Vereemgde Staten zitn drie poatzegeliS verschenen ter hetanineriniE aan de iiigiruinis Die van 1 et icroen hee£t een afbeeldiung van de MayiEQower die van 2 et nood eein voorateliindr van het landen van de Pjilignijnxs dae van 5 et blauw van de onderteeAwDiing van het Comoxact De uitvoerimg is 2 ooals ailtijd van de Asnerikaansche postzeigiels keumg De Gezondheddsoomnüfieie te Rottei un Aian het verB le van de handelioiren en bevinduiigen der Gezooidlheadscommjsaie te Rotterdam m WHO wordt het voliseode ontleend In het a eloopen iaar naxa de bevolbóntfr van Rotterdam met ii ft egriD van üoak van HoiLand toe van 6O6 04S tot 616j247 uïwoniens een vermeerdenttg dut van 10 199 melen BiUtKclbouwd werden 1918 wwningien terwiji werden csiooflt of uit endere hoofde kwiamen te vervallen 434 Kvnmngen Het aantal WKmaneen bedroeg OU 31 December ISBO 107 7d0 Bekent men DU 4 5 persoon per woning dan souden aanweziig moeten 3iün 114 721 woningen gevende een tekort van 6981 wnniinBren In rkeiiülkiheid is dit tekxxrt nog belojwrijk gawoter Op 31 Decomlber toch bedroeijr het aantal bii anderen innvonende gezinnen 9776 In het licht deoer cüfera baart een bevolkiifUtBaanmas van 10 199 zaeden al 1920 aan onze stad bracht ematiire bezoivdheid temeer wuar het wonmigtekoit toebeemt nietbegensitaande het ernstig sitreven bii alle autoiritedtan om den woninjrbouw zelfs ten kioate vangroote gddeHjke offers te bevorderen Door de gemeente werdeai voltooad 436 Nvondogen door de bounrvereendigiiiifren 404 terwijl met gemeenteiütoe hypottteek tot stand knvamea 425 wondnoen Psdionr dronggdkigd Het bekende café JiBohorr te Rotterdam aal met 1 Mei ajS worden dFOoggeieifod aoo na dien datum in seiwemd café nog muzoek wordt genuiaklt Deze maatregel heeft bii een oroot deel der Rotberdamsche hurgorÜ verbaniwr ofp rewekt daar Pechonr een zeer isoede naam heeft De sterfte in Nederland Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert de Statistiek van de sterfte naar den leeftüd en de oorzaken van den dood in 1919 waaraan het volgende ontleend wordt Het jaar 1919 wijst een sterftecüfcr aan van 13 17 per 1000 inwoners 13 31 man nen en 13 04 vrouwen welk cüfer dat van 1913 normaal jaar 12 30 weer begint te naderen en büna 4 per 1000 kleiner is dan dat van het griep jaar 1918 Sedert tal van jaren is een daling der sterfteverhoudingen te constateeren Van 26 56 in de jaren 184D 49 daalde het aterftecyfer tot 13 01 in 1910 14 en tot 12 89 in 1916 In 1917 bedroeg het 13 12 Deze daling is sedert 1889 meer het mannelülu dan het vrouwelüke geslacht ten goede gekomen Omdat de vrouwensterfte steeds kleiner is dan die der mannen wordt het verschil der sterfte quotiënten van beide geslachten vrijwel geregeld minder De afneming der sterfte is voor een deel veroorzaakt door ae afneming der kindersterfte In 1880 84 bedroeg de kindersterfte 19M per 100 levend aangegevenen in 19161 19 8 71 en in 1919 8 41 Werd in vorige jaren bÜ de zui Iingensterfte steeds in den regel in Auguatua of September het hoogste cüfer bereikt voor 1915 1918 valt van een zomertop door de koele zomers niets te zien In 1919 is de zuigelingensterfte in de zomermaanden zelfs opvallend gering Bü de sterfte naar de doodsoorzaken treedt de tuberculose het meest op den voorgrond Gemiddeld stierven daaraan per 10 000 van elk geslacht in de jaren 1911116 14 19 en 14 67 Voor lomgtuberculose alleen bedroegen deze cyfers 40 67 en 11 43 Was in 1916 de sterfte aan laigtuberculose reeds veel hooger dan in deïjaren daarv Sr in 1917 en 1918 zün de cfcfera z66 gestegen dat in dit jaar het ge ddelde van 1901 05 voor beide geslacbfcn ver overschreden wordt In 1919 stienfcn aan longtuberculoae op de IQ OOO van elk geslacht 12 21 mannen en 14 01 vrounren De sterfte aaA kanker en aan kwaadaardige gezwellen is stügende die aan gaatroenteritia bü kinderen dalende Apoplerie en hersenverweeking komt bü vrouwen belangrijk meer voor dan bü mannen Ook bü de organische hartgebreken is de vrouwensterfte beduidend grooter dan die der mannen evenals by acute nephritis en ziekte van Bright De sterfte aan kraamvrouwenkoorts en aan andere ziekten van zwangerschap en kraambed is in 1919 hoog 0 59 en 1 02 tegen 0 37 en 0 89 in de periode 191111915 per 10 000 vrouwen Een Cellist en de Bol jewisten Het hardste gemoed heeft nog wel een zacht plekje zeiden de oude Romemen De geschiedenis van den bekenden Kussischen dirigent Serge Koussevitzky komt het bewyzen Onder geheel büzondere omstandigheden ontsnapte hü aan de klauwen van de bolsjewistische commissie te Moskou Langen tüd lieten de bolsjewisten Koussevitzky met rust hy mocht zün bekende symphonieconcerten geven en vry rondreizen Maar ten slotte geraakte ookjhü n het net Toen hü gearresteerd was en voor de commissie werd gebracht liet plotseling de voorzitter aan wien men een briefje had gebracht hem vrü Vele maanden vóór zyn arrestatie zat Koussevitzky op een avond thuis nadat hü een symphonieconcert gegeven had Er werd gebeld en toen hü opendeed stonden twee mannen voor hem die dadelük binnentraden Zy droegen groote Colt revolvers en zagen er allesbehalve zachtzinnig uit Koussevitzky vroeg wat zü wenschten en het onverwachte antwoord was het verzoek iets voor hen te spelen De kunstenaar zei vermoeid te zün en niet in de stemming maar niets hielp en ten alotte gaf hü zün gevaarlüken bezoekera hun zin Hü plaatste de beide mannen tn een leunstoel en ging zelf met zün cello naar de andere kamer met de deur een weinig open De plechtige tonen van Haydn s Sonate klonken door de vertrekken Langzamerhand vergat Koussevitzky zü onwelkome gasten en verdiept in de muziek speelde hy het eene stuk na het andere Plotseling viel het hem in dat hij eoi heelen tüd gespeeld moest hebben In te andere kamer geen geluid Behoedzaam opende hy de deur en keek naar binnen De twee mannen zaten bewegingloos in hunne stoelen het gezicht in de handen Eén van beiden schreide en plotseling hief hy xtjli hoofd op en riep uit Denk niet dat ik de ontzetting van dit alles niet voell Al die dooden en vrouwen en kinderen Het is gruwelük Een paar minuten later verdwenen zy even plotseling als zü gekomen waren en lieten Koussevitzky in de onwetendheid wie zü waren Toen hii voor de kommissie werd gebracht zag hü dat een van de leden plotseling opatond en zyn zakdoek voor t gezicht hield Een paar minuten later kwam het briefje dat hem zyn vrylating bezorgde Dikwyls vraagt Koussevitzky zich af of er verband staat tusschen zün nachtelÜke bezoekers en het lid der Commissie die zijn gezicht zoo angstvallig verborg en blükbaar het bevrydende woord schreef LETTEREN EN KUNST Oude schilderijen naar Parijs De weigering tot het zenden van de voornaamste stukken van onze 17e eeuwsche meesters welke op de lyst voor de tentoonstelling van Nederlandsche schilderkunst te Parys waren geplaatst door de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlem wordt onder de mannen van het vak zeer verschillende beoordeeld Algemeen wordt natuuriük ingezien ea betreurd dat de stemming die ten opzich van Nederland nu eenmaal in Frankrijk heerscht vry gevoelig is en niet ved noodig heeft om te worden geprikkeld Het geval zal zich nu vermoedelyk voerdoen dat wel het buitenland en met niiM Engeland naar deze tentoonstelling waarvoor het initiatief is uitgegaan van onz gezant te Parus zal inzien zonder mowlykheden te maken Het verschil van meening dat bisscben de deskundigen bestaat betreft voomamelÜk de vraag of op voldoende vfiJM nen worden voorkomen het nadeel schokken bü het vervoer per spoor zal kun nen hebben op de oude doekoi Anderwi achten het wel degelük mogelyk dat voldoende maatregelen worden genomen en verwyzen naar de Rembrandttentoonatel ling toen de schilderyen van overal naar Ainsterdam zyn gezonden zonder dat iets vernomen is van beschadiging Intusschen ia het niet tegen te apreken dat het vervoer per spoor sindsdien i leen slechter maar ook belangryk onvdliger is geworden Men behoeft geen derinmdige te zün omde juistheid dezer laatete bedenking grif w erkennen Dit argument geeft ftis inmiddels m vraag in de pen of reeds is overwogen het vervoer te water te doen geschieden na r Havre en van daar naar Parus Hierwor wordt ondervangen èn het bezwaar van de beschadiging door het schokken van den spoortrein èn het verhoogde gevaar vervoer STADSNIEUWS GOUDA 23 Februari 1921 Arbeidsvoorwaarden aan de Kaarsot fabridk De besturen van de Moderne en Onafhankelüke Fabrieksarbeidersbonden te Gouda hebben Zaterdagmiddag een gecombineerde bestuursvergadering gehouden waaraan ook deelnamen een bestuurslid van de R K en een van de ChriatelÜke Fabrieksarbeidersvereeniging Er werden voorloopige besprekingen gehouden betreffende het ontslag en de aangekondigde wyzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders der Konmklüke Stearine Kaarsenfabriek te Gouda Besloten werd de hoof esturen der vier organisaties uit te noodigen ter onverwyldc bijeenroeping eener gecombineerde H B vergadering ten einde te beraadslagen wel middelen kunnen worden aangewend om mocht het in de bedoeling van de directie liggen de arbeidsvoorwaarden in voor het personeel ongunstigen zin te wüzigen zich hiertegen te verzetten Des avonds werden door verschillende vereenigingen huishoudelüke büeenkomsten gehouden ter bespreking van den toeatand Vad Machinisten examen Voor het examen voor machinist is te s Gravenhage geslaagd de heer M J A Bontekoe alhier Uitvoer van kaas De minister van Landbouw heeft bepaald dat de N V Nederlandsche Uitvoer Müconsenten zal kunnen endssseeren voor uitvoer van 75 van de kaas Voorzien van het Ryksmerk gedurende het tydvak van 80 Januan tot 27 i ebruari bereid ot te bereiden door producenten die zich schriftelyk hebben verbonden tot nakoming der hun met betrkking tot de binnenlandsche melkvoorziemng opgelegde verplichtingen De mimster van Landbouw heeft besloten tot nader aankondiging met ingang van 16 Maart ly Sl dispensatie te verleenen Van het verbod tot uitvoer van kaas voor zoover betreft kaas welke overeenkomstig de aanduiding voorkomende op het daarop aangebrachte Rykskaasmerk een minimum vetgehalte m de droge stot van 4S 40 30 Vo of 20 heeft alsmede voor gekruide kaaa tot een gewicht boven 15 K G zachte of gemalen kaas in blik en zachte rechtstreeks uit melk bereide kaas verpakt In Staniol tet een gewicht van ten hoogste K G pet stuk Reeds in een deel onzer vorige oplaag opgenomen Gouden Jubileum Dinsdaig 1 Maart a s herdenkt de letterzetter J Plh WhJtz den daa dat h 50 jiaar geileden m duenst trad bii de finna J van bentum Zoon alhier Is dit feit op zflohzelf reeds vermeldentswiaard in het drukikersvak is dat wel heel zeldzaam de meesten brentren zulk een reeks van djesietiaren met bii ééne firma door Het aal den jwhiiliains diien dag onxeUwyfeld niet aan beiangstelliing on tbreken Spi ed b u t St Jangkerk Donderdaig 3 Maart a s zaJ Du A van den Bofioh te s Gravenihasre in de Groote Oi St Janakenk een rede houden over het onderwerp JDe Vooraieniigihead Gods Volksuniversiteit Blykens een advertentie in het nummer van heden zal de cursus der Volksuniversiteit over Wat ieder van het recht moet Weten met Vrydag 25 Februari doch een week later aanvangen Vereetügitng tot Beelruding der Tuberculoae voor Gouda Güisterenavond haeld bovenurenoemde vereenigang in een der bovenzialen der Sociëteit 4e Béume haar aJjremeene ledemverjcaderanig De voKxnutter den heer R U Jonirenburger opende met een woord van welkom aan de leden r zün leediwezen over uitapLretkend dat ondanks den oproep in de locale pers de op iomet zoo igenng vflas Ë enerZ yds zou dit ala een hlük van vertamuwen opgevat kunnen worden doch aan den anderen kant zou het t beaibuur aangenaam 2iun waaneer meer belaiuBstelimg getoond wend De notulen werden door den eersten aecretaris voorgelezen en goedigekeuird Het jaarvefisdag is door den secretaris aan de leden rondigezKMwIein en wiotdt z h bt goedigetk urd De Voorzitter huldnijot In hantelijfke Woorden den Laten secretaris de heer H Heyetek voor zun rooten üver en teovirudiuiK steeds aan de vereenidrinic betoond De heer Heystek xegt daarvoor dank Spr wijst op een gedeelte in het iaarverslfiff waarin van de tetpemoetkomimr van rijk en gemeente in de gelden gesproken wiordt Er wordt veel jreparasyteerd op de gemeenschap de noodzakediikheid van het bestaan eener vereeniiguur als deze wordt nog te weinig beseft De rekendnff en verantvroordinc van den pemouwïmeesteT de heer de Jon wordt Da een opmer cang goedgekeurd De Voorzatter danikt den oriuninzmeester Voor al hetiKeen ook deze fuo t on3 n3 m het bedang der vereeaixiDg heeft tredaan Bpr memoreert dat de hooge post gifteai op de rekenuwf f 10 tö 70 voornamelijk aan dien beleid te danken is Be heer de Groot breagt rapport uit van de oonunissie benoemd tot het nazien der ïekêning en verantwoording van den oenninppneester zeglKend dat de conumssie t beheer geheel in orde heeft bevonden TkA leden van bovengenoemde commissie voor het volgend faar worden benoemd de heeren Hiamerslae en Amesz de heer de gipoot tot piaatevervaiurend id Tot bestiuiraleden werdeè herkozen de heeren R ü Jon enibui er N I MontagDe J de iJio j Teeuwisse en Mevr v d Sanden van Gerdiwpe Een wiüoiig i r m het huishoudeliik reRlemient art 6 maardoor voortaan niet meer de secretaris maar het bestuur iaarlÜto op de algemeene vergadering een bchrifltelük voralag uitfcwawt over de handdingen m lotgevallen der vereenigiar ivrardt X h aaiwüioiDeiL Hierdoor wordt ook art 9 gewüzigd In art 10 van t huishoudelük revlemeat voorstellen van leden voor de laarliiksche algemeene vergadenoff moeten nunutenti 14 da en voor de uitdeechrevun vooradering schriftel k htj den Voorzitter worden ingiëdiend stalt hot besituur voor 14 dagen te w zii en in 4 dagian Na langdurwe discusaie wordt be oten de woorden mnatens 14 datren voor de uitgeschreiven veroadanng te schrappen Bü de rondvraag zet de heer Hev tek de wenscheUikheid uiteen om or bü de automteiten op aan te dranfen dat ook t hyC gevallen worden aanveiieven waardoor gemakkelükor statist sche gwrevems verzameld kunnen worden Na discussie woidt besloten de kwes iie onder den aandacht van het ho flpwtuuT te brengen Hierna afluiit de TooraiAter de vergadering ALFEN a d RIJN Te Rotterdam laairde voor het examen nuttige handwerken Mej E Sprev alhier BERKENWOUDE Miaandag i 1 had aihier de laatste Nutsavond plaats van de afdeet niBr ailhier gevestogd waar alleen ontraden leden der vereenaging dezer gemeente BÜdragen en voordrachten werden gehouden door ds v d Heiiden en de heeren C Vonk en A J Scheer ook door de daiwea C J M van Dorp en E Berkauwer de laatete met medewerking van het vioolspel gaflreven door den heer C A Stoppelenbunr Vooral de voondraohten van de damea vielen zeer in den smaak Er was niet veed publiek aanwezig BOSKOOP In de Jaarvergadering van de vereeniging Voor Chr schoolondem ys alhier zyn tot bestuursleden herkozen de heeren W V Bergen F Boer Fzn en E Guldemond In de vacature ontstaan wegens het bedanken van den heer KI v t Hof werd gekozen de heer A KeÜzer Uit een hok achter de woning van den heer E Walraad alhier zyn deze week op een nacht 7 kippen en een haan gestolen De politie heeft deze zaak in onderzoek De heer J van Vliet voorganger in de Chr Geref Gemeente alhier deelde Zondagmorgen tot verbazing züner hoordera mede dat hü in de avondgodsdienstoefening afscheid zou nemen afgezien hü gemeend had te moeten overgaan na r de Vrüe Gereformeerde Gemeente welke eveneens alhier bestaat maar nog steeds geen voorganger heeft Hü sprak o a ook over de tegenwerking door hem in de Chr Goref kerk ondervonden en bedoelde zeker hiermede zyne mislukte poging om op grond van art 8 der Kerkordening dominee in de Chr Geref Kerk te worden GOUDËRAK De afd Gouderak van den Bond van Kaasproducenten houdt op Vrijdag 25 Febr des avonds 7 uur eene algemeene ledenvergadering in het café van den heer C Ooms A S VriJd ag vergadert alhier de gemeenteraad De agenda bevat 1 Installatie van den heer L van der Eijk als raadalid 2 Mededeelingen 3 Ingekomen stukken 4 Benoeming lid Rpclame commissie voor den hoofdelyken omslag vacature de Bruün 5 Vaststelling verordening commissie van toezicht op bet lager onderwys 6 Benoeming leden dier commissie 7 Bespreking veerpont 8 Aangaan geldleening bü eventueele aanschaffing van een veerpont 9 Bespreking belasting HAASTRECHT De afd Haastrecht en Stein van den Bond van Kaasproducenten houdt op Donderdag 24 Febr des avonds half zeven een algemeene vergadering in het café van den heer C van Duuren MOORDRECHT Uitslag van de lO jaarlyksche stemming bü de Ned Herv Gem t uitgebracht 75 stommen van onwaarde 3 voor den kerkeraad 45 voor het college 27 zoodat de toestand bluft zooals hy ia NIEUWERKERK a d USSEL Ds A J Fancy te Oosterzee heeft bedankt voor helf beroep bü de Geref Gemeente alhier OÜDEWATEK Bü Kon besluit is herbenoemd tot burgemeester J M van Doominck Ttoi tudelijk amhteneax ter Gem Secre terie alhier is berhoemd de heer Praag uit Oerle N B De heeren Eiikelenstam en Versöhatte Alkier zün tegen 1 Maart eervod ontslaoren ala controleur dw Brandatoffendiatributie Een schadepost De voerman h J uit Snelrewuard bracht Dinsdagmorgen in een voertuig esniifre vette varkens naar den Blaffer LaBdCs dem Breeden d jik schrok het paard waajndoor het met wagen en varkens in de diepe Keriowetering geraakte J wist biitüds van den waffen te sprintren het paard kon nog worden gered doch twee vaifcens ieder ruim 400 pond wegende vwdronken SCHEEPVAARTBËRICHTEN i Stv Mi Nederland Ambon uitr vertr 21 Febr v Huelv Saleier uitr vertr 20 Febr v Suez Vondel uitr vertr 20 Febr v Suez Kon Holl Lloyd Zeelandia v New Orleans yi A dam vertr 21 Febr v Vera rui Kon West Ind Malld BouCme vertr 21 Febr v Kingston J n Colon Holl Anerika ItJn Rotterdam v R dam n New York arr 21 Febr te Fire Island Züldyk v BaltimcHe n R dam paat 22 F r Li ud ECONOMISCHE BERICHTEN De uitvoering der Arbeidswet Het Volk heeft inlichtingen ingewonnen aangaande de uitvoering van de Arbeidswet voor kenteren en winkels Men deelde mede De kantoren hebben den achturigen werkdag bü de wet gekregen In het desbetreffende werktüdenbesluit is het hoofdzakelük de materie van den Zaterdagmiddag die behoeft te worden geregeld Dit besluit is thans bü het departement van Arbeid en zal bmnenkort naar den Hoogen Raad om advies worden gezonden Daar de Arbeidswet voor de winkels de gelegenheid laat tot een lO urigen wericdac is het werktüdenbesluit dat de zaak voor de winkels moet regelen van veel belangrüker strekking Op de vraag hoe lang de arbeidsdag voor de winkels zou worden antwoordde men dat deze korter dan 10 uren zal worden maar dat overigens de minister den duur nog overweegt Een belangrÜk punt in deze zaak is de vraag of verschil in werktÜd zal worden gemaakt tusschen mannen en vrouwen Van de züde der vrouwen is aangevoerd dat indien voor vrouwen byvoorbeeld de werkdag op 8 en voor mannen op 9 uur gesteld werd veel patroons de vrouwen in hun dienst zouden ontslaan Devraag of verschillende bepalingen voorvrouwen en voor mannen zullen wordenvastgesteld is nog bü den minister in overweging Een differentiatie van de winkels naar gelang van de intensiteit van het bedrüf is naar men verklaarde niet mogelyk Een scheiding tusschen de soorten van winkels b v in manufacturen in galanterieën in koffie en thee in sigaren enz is niet doenlük omdat zeer dikwüls de soorten ineenvloeien In dit verband wees men op de warenhuizen in de groote steden Ook zün in kleine plaatsen veel winkels die een combinatie van artikelen van allerlei soort verkoopen Het is niet mogelijk verschillende bepalingen naar gelang van de grootte der winkels te maken Men kan aannemen dat in winkels waar een personeel van meer dan 10 menschen arbeidt over het algemeen intens gewerkt wordt omdat men daar metde arbeidskrachten economisch pleegt om tegaan Doch in winkels met een veel kleinerpersoneel is dat personeel oqk dikwüla dengeheelen dag druk bezig Op de vraag of men voor winkels een overgangsbesluit noodig achtte werd geantwoord dat dit niet als bü de fabrieken zoozeer noodig was Bü de fabrieken aldus merkte men op was een overgangsbestuit noodig om dat daar de verkerting van den arbeidsdag een uitbreiding van de outilage eischte Men ha l b v nieuwe machines noodig en daarvoor was een verbouwing noodzskelyk Ten aanzien van winkels kan iets dergelijks niet het geval zyn Wel bestaat er een verband tusschen de regeling van den werktyd van het personeel en de gemeentelüke verordeningen op de winkel sluiting De materie nopens laatstgenoemde wet ressorteert onder het dep van Landbouw Met t desbetreffende wetsontwerp heeft de middenstaadsraad zich bezig gehouden De winkelsluitingswet zal de avond en de Zondagsluiting regelen De winkels waar personeel beklant zullen door het werktüdenbesluit op een zeker uur moeten sluiten In plaatsen wair geen gemeentelijke vnnkelsluitingsverordenlng bestaat zouden als de winkelsluitingswet nog niet werkte na dat uur de wiAkels waar het gezin bedient kunnen geopend blüven Dit zou een ongelüken toestand voor de zaken met en zonder personeel Scheppen Daarom is minister Aalberse overtuigd van de groote wenschelükheid van lükt dige inwerkingtreding van werktüdenbesluit en winkelsluitingswet Voorts acht men de werktüdenbesluiten voor winkels en kantoren iianw uunen te hangen daar het administi tleve personeel van winkels vaak dienst moet doen zoolang de winkels geopend zyn Daarom zullen deze besluiten vermoedelyk getüktydig worden ingevoerd De werktüdbesluiten voor andere inrichtingen als ziekenhuizen koffiehuizen enz zullen succe ssievelÜk gereed komen Wat betreft de koffiehuizen vernam Het Volk dat het ontwerpen van een regeling hiervoor gepaard gaat met groote moeilijkheden ten gevolge van de aanneming door de Kamer van het amendement Smeenk waardoor het aantal verplichte vrüe Zondsgen voor het koffiehuispersoneel van 17 op 26 werd gebracht Voor een groot deel van de koffiehuizen brengt dit bezwaren mede daar het werken van Zondagskei Iners die in de week arbeiden in fabrieken kantoren enz belemmerd wordt door de Arbeidgwet Dit bemoeilykt de Zondagsregeling in belangryke mate De wet zal nu de koffJcAttizen dwingen de helft van hun vaste penonee s Zondags vrij to geven De nijverheidsraad en de toestand 4w nii verheid In aansluiting met het onderhoud dftt de Nyverheidsraad met den minister van Landbouw NÜverheid en Handel heeft fehad over de voorloopige uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van de nüverheid heeft de raad thans aan dien minister een algemeen overzicht van de bij dat onderzoek door de industne gedane mededeel ingen overgelegd Dit overzicht ia een samenvatting van de antwoorden die op de door de eomnÜMie van onderzoek uit den Nüverheidsraad aan de industrie gestelde vragen werden gegeven en berust op 730 antwoorden waarvan 686 van industrieelen en 44 yan vereenigingen bepaalde takken van industrie omvattend en betreft in het geheel 83 takken van bedrüf In het schryven waarbü dit overzicht aan den minister wordt aangeboden wüst de raad er op dat hÜ pas na het op 24 Februari e k te houden congres van induitheelen zyn oordeel definRief sal uitspreken en dat hü derhalve den minister thans nog geen volledig en definitief adres kan aanbieden Wat den arbeidstüd betreft kan de raad zich goed vereenigen met de wenschen die door de industrie z yn geuit Dit geldt in de eerste plaats voor wat gezegd werd naar aanleiding van de moeilükheden en achterstelling die voor de Nederlandsche industxit voortyloeit uit het feit dat in MHBmife eoqeurreennde landep een wettelijke rtf llng nog niet tot stuid kwam terwül in andere waar dit wel het geval was zeer belangryke punten van verschil met ome regeling vallen aan te wüsen of wet ook niet zoo streng de hand wordt gehouden aan de wettelüke bepalingen De raad stelt voorop dat het noodzakelijk ia dat de regeling van den arbeidstüd hier te lande nauw aansluit bü die In andera landen doorgevoerd De ministerieele vergunnlnren en overheidsbepalingen die ala tegemoetkoming moeten dienen aaji de bezwaren voortvloeiende uit afwykende regelingen zÜn zeer beperkt tot metaal en textielindustrie Bovendien zün zü als tüdelük bedoeld Ter verkrygmg van de noodige elasticiteit en aanpassing bÜ de toestanden in het buitenland acht de raad het tevens gewenflcht de mogelükheid te scheppeh dat door gemeenschappetük overleg van weriigevers en arbeiders van de regelingen der arbeidswet ten aanzien van dan arbeidstüd kan worden afgewezen Hoewel de raad zich terdege bewuat ts dat de voor de verwezealüking dezer twee wenschen noodzakelyke wüzigingen der Arbeidswet 1919 ook veel tegenstand zullen ontmoeten meent hü toch dat met alle middelen moet worden getracht deze wüzigingen vooral die betreffende den laatst uitgesproken wensch zoo spoedig mogelük tot stend te brengen Om echter reeds dadelük practische resultaten te verkrygen zou een zoo soepel mogelyke toepassing van de Arbeidswet en het vrügevig verleenen van op die wet steunende vergunningen vqor een langeren werktyd gewenscht zün De raad meent dat de tegenwoordige werkloosheidsregeling niet meer voldoet aan de eischen die aan zulk een regeling moet worden gesteld De raad acht voorts de Markentoeslag aan Nederlandsche arbeiders die even over de grens in Duitsche fabrieken arbeiden principieel onjuist en in zyn gevolgen nadeehg voor de Nederlandsche nijverheid Tenslotte vermeldt de raad nog dat onder de middelen die to verbetering van den bestaanden toestand v de industrie zouden kunnen worden aangewehd het verieenea van eenige export premie hetgeen van enkele züde werd aanbevolen in den raad geen ondersteuning vond terwül het invoeren van differentieele rechten in de Nedet landsche koloniën bü den raad wel instemming vond doch ter züde werd gestold omdat zoodanige heffing bü de tegenwoordige verhouding van het moederland met Indië toch niet praktisch te verwezenlüken werd geacht FINANaEELE BERICHTEN WISSELKOBltaHN Nlet officieele notecring te Arasterdan 23 Februari 1981 22 Febr 28 Febr offic niet off Londen 11 84H 11 84 Berlün 4 80 4 82 H Parijs 21 17 21 17H Brussel 22 12H 22 07 H Zwitseriand 48 44 Weenen 0 57 H 0 62 H Kopenhagen 52 76 Stockholm 65 50 Christiania 60 80 New York 2 91H 2 92 SlotkocrsuD van hedea nog niet ootvaa gen Ecn nieuwe geldleening van Amsterdam B en W van Amsterdam hebben een voordracht bü den Raad ingediend waarin zü nuehtiglng vragen om ten laste van den gemeente Amsterdam een geldleening aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste ƒ 16 000 000 nominaal kapitaal tegen een rente door B en W te bepalen De geldleening is verdeeld in obligatiën van ƒ 1000 een door B en W te bepalen aantal obligatiën kan worden gesplitst in onderdeelen van ƒ 500 en ƒ 100 INGEZONDEN Buitea verantwoerdelükheid der Red De WeiUnriditinx Geachte Redactie Wilt U hiii naar aanlddang van de artikelen vo wikioniende m de Gïudsche Courant van ld en 21 deser over de Werfc Lorjchting in de gedegenheid stellen daarob van antwoord te dienen Ëvenwei onder deze voorwiaanle dat U nui ook voldoende ruimte wiaartmnrt Mociht U miin vemoek inwiUiffMi Boo hoop ik volgende week daarvan giabniik te maken Hoogiaohtmd W SA DBRS HIat genoegtn zuUen w het AaAwKMird van den heer Sanders silaataen de zaak wiaar het om gaat den toeatand der verpleegden m de Weriunrichtiwr kan er Islechts bü wuinen wanneer ze van alle kanten wordt bekeiken en toerelKht Wat de ruinvte betreft de heer Sanders krüATt JAanco credéet onzersüds echter onder deze voorwaarde Ut hii strikt zakelyk bluft tn niet meer van once loolommm vergt den ndodnkalljk U KED KERKNIEUWS Een Neutraal ZMcéoIoikU oaui t Te Heemskerk is het meer den 26 jaar bestaande Neutrale ziekenfonds omgezet m een R K fonds zoodat de leden der Nederl Herv Gem voor verdere deelneming bedankt hebben Ook vele RoonAchKathoIie ken zün wegens de belangrijke stijging der premién uitgetreden KUNBT De Nationale Opera naar Parija De directie der Nationale Opera he van den heer Jaques Hébertot directeur van het Theater des Champs Elysées een uitnoodiging gekregen om In April a s d ie voorstellingen van Triitaa en laoldo te Pa rijs te geven De directie der Nationale Opera haeft data uitnoodifiaf aangenomen HARKTBERICHTEM KAASMARKT WOERDEN 38 Februari Aanvoer 8 partyen PrÜ Goudsehe Kaa Ie soort 86 8fl 26 soort S 86 1 soort met Rüksmerk geen Handel vlug LAATSTE BERICHTEN Int SoclaliatUchc conferentie W£ENEN 23 F r V D Heden werd te Weeiken de intern social istieche conferentie geopend van socialistische partüen welke noch b j de tweede noch bü de derde Internationale Ü aangesloten Mr Troelstra is als gast aanwezig Vertegenwoordigd zün de Duitsch onafhanketüken Frankrük ZwitMrlaad de Dultaeher uit Tsjecho Slowaküe Polen Joego Slavië Bulgarüe Rocmeniï da Uensjewiki van de SMC revolutionairen uit Rusland Amerika ia niet vertagenwoordlgd Da acheepvaart BtJENOS AiRES 22 Febr V D Argan tünsche financiers hebben eene maatschappü opgericht met een kapitaal van 10 miU lioen dollar om schepen op te koopen en zoowel de riviervaart als de oveneescha vaart uit te oefenen De nieuwe maatschapPÜ heeft ree iH aandeelen ter waarde van 5H mlllioen dollar uitgegeven en lü stoom booten aangekocht Da delegatie naar taadM BERMJN 23 Febr V D Dt Daitaehe d legatie voor Londen zal a s Zondag ver trekkaa UU den Saksiachen Landdag DRESDEN 22 Febr V D De littlng v den Landdag werd met 44 burgeriü te tegen 48 socialistische en communistlsdia stemmen het voorstel der regeering om een crediet van 600 mlllioen mark toe te staan verworpen ea ten voorstel der burgerlükvik slechts 260 mlllioen te bewllHgen aanganomeiL m Scheapabaitw STOCKHOLM 22 Febr V D De Engelsehe Het eerste schip dat eene laadruimte vaa 10 600 ton heeft is reeds van stapel galoopen Dit U bestemd voor eene Engelsehe reed rij De ecanomlaehe crisis KOPENHAGSN 22 Febr V D De meeste Deenache werven die gedurende den oorlog opgericht waren hebben den laatsten ti d wegens gebrek aan opdrachten het bedrüf gestaakt ntH oud Kaaierlid Tw Idetnga f In den ouderdom van 60 Jaar ts te s Ott venhage overleden het oud Kameriid mr Johan van Idsinga die vele Jaren voor het toenmalige district Bodegraven sitting la de Tweede Kamer had Begrootfaii van BuitenlandKhe Zaken In de memorie van antwoord van mlnliter van Kamebeek op t voorioopig verilag der Eerste Kamer betreffende de begrooting van Buitenlandsche Zaken sluit de minister zich aan bÜ den uitgesproken wensch dat weer een goede verstandhouding tusschen Nederland en België moge ontetaan Hü is het belang van een zoodanige veretendhouding geluk bekend steeds indachtig gebleven Omtrent den reehtatoe tend van den gewezen Duitschen keizer wordt meegedeeld dat deze zoowel als de ex kroonprins worden beschouwd als vreemdelingen die uit hoofde van de positie welke ze hebben ingenomen zich beperking van bewegingsvrüheid moeten laten welgevallen De secretaris generaal in algemeenen dienst is belast met de uitvoering van de maatregieaeai door de reoaeriaft te buanen opzichte genomen of nog te nemen TWBEa B KAHEB I Zittiiw van hedvi IH motilw WeitdcamPo vwkcing van BiandageJd bü fealefoon auilag wordt aangenomen aoodcnr hoofdelüdn ateraming De motie Van Staoele sndle vennindirinr Tan hei aantel no tambtenaren en Bimai niet iUschaffin r der ttostiteatelting ov Zondag ten pdabtelande worden ver woivea H met 47 tc ren 17 ca 86 tegen 26 Étetnmén Aaat de onl komt daaanna de banootiag d r artilleneinrichtiimBen De heer Ter Hali n p c mt en motie in vragende om onderzoek naar de tocatanden aan de arttUme iinrlchtinKen door een deaaaiHUive onpartÜdUre eonmiaale De heer Duya A j vetdedlgt de miotle v wrande om VDoi4 ereidliMr door an connmiHie van de inrichtinr van het ar tUleoiielMdrüf tot rrwteatiadriif onder t depaaitement van Landbouw Spr drinirtaan op poidriite ertMCarinr vu het mtboneel der artnllerie inrJcfaUac De veiiir deriag dmuft voort TELEGRAFISCH WEERBERICÏff Hoogste barometerstand 777 9 te Neufhurwaiaer Laagste barometeratand 746J te SeiJdiefjord Verwachting tet den volgenden dag Zwakke tot matige zuidoostelüke wind meeat licht bewolkt droog weer lichte vorst s nachte zelfde ten wratuur overdbtg ADVERTENTKN nuniiiEBiTtiniEHuiifieiiiiiNu D Cursus Wit iiiirni bit nekt iHtwitn zal rM umangtn ap 2i Fabmari naar ap VRIJDAG 4 MAART om 8 uur in de Réunie Oost Haven 19 HET COMITÉ