Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1921

No 14556 De Turksche wenschen De delegaties van Konstantinopel en Angora ontvangen De saamgevoegde wenschen Nadere uiteenzetting verlangd De Syrische kwestie weer op de proppen Ontevredenheid te Parys De Duitsche deskondigen Oproep van de Freiheit Rekeningen ingediend Sovjet republiek in Georgië opgericht Roode regeerüig te Erivan gevangen ONS OVERZICHT TAfwdk oaak i har tóld RÓat ea n moeht hii ween xit en kou aiach dus nap het St J uneB iWace èe r veia mA vr lui wnts w o Koed en oo kiwiaiaid aJs t fóatc tot overeetiSbexamnK irekiomen met de deleiratie 30 1082 30 Om te beginnen Oosterach tapüt n Beide ai een maihaniehouten piano eenjge góéde platen een wafeiüzer en eenporceleinen taartenrol Wat weet jy nu van taartenrollen en wafe Jiers7 vroeg hjj teeder Miijn beate jongen ambwioordde zy be chcmncnd ie vergeet dat toen ik een nlje en onafhantoeilijke vrouw was ik v rb nden was aan een courant Ik weet een fceeieboel dingen die jou volkomen vreemd sü omdat Je waarsohijalljik nooit aan een TouiweïiFubriek hebt gewerkt Indien je boudHon wilt treadfcen moet je het vleesch tangtaaam koken m vleeech moet je snel koken en ola het dee bluft hangen aan den lepel ala je het in den vorm doet dan id dat ndet gioed m laohte vrwriijk We suWen een pndutiorichtiiw kragen I 0 Qarir riep ze uit daar heb ik een idee Vertel het don gauw drong hö aan De aoaderloamer van tante Jame is vol oude meubelen Ik dank dat zy xe ons wel waien geven Zün galaat betndc WM ikC ui bü Hukr Mnif wn Abonneert U op dit filad ABVBRTENTMN Ia plaato vaa kaarten Ondertrouwd FREKE VEENDOR KORS VAN DER TORREN J Cm Wwtwemden Gouda 28 Februari 1921 HuwelUksvoltrekking 16 Maart a a I e iiioadig mofalljk BEVRAABD Bakwama Sclieepstiiniiierlieileii voor vast werk HM SCHEEPSWERF AKERBOOi 1053 16 BOSKOOP IJzerwerkers BBkwama IJZERWERKERS nor dm tehatptbouw BEVRAABD MT vait werk Abd meldingN V Seheepiwerf AKBRBOOM 1085 17 Boskoop OKVRAAOD tiieuliileerdi Zit in Siupkainr met of onder PENSION Brievenaiet pr jaopgave onder no 1086 bureauOogdache Oo rant 8 1 DINSDAG 15 MAART U21 des n m ten IKi ure zullen BURGEMEESTER en WETHOUDERS van OOUDA trachten aan te besteden Htt In gareidhBlil brtügm van htt terrein tm bahotva van dan bauw vanflSwonln gan daar da Cbr Bouwver aanlging De Bnade Woning In kat atedsgadHita Korte Akkeren Bestek met teekening is verkrUs baar op aanvrage per postwissel ad ƒ 6 adres Gemeentewerken Dagelijks ziJn des v m ten 9Vi ure en des n m ten 2 ure op het Stadserf inlichtingen te verkrijgen 1079 30 Nieuwe Sobouvrburj 7 Voorlt niDS io b r AbonB mvnt VRIIDAO 25 F BR 8 UUR H V HET HOFSTAD TOONEEL OVERSCHOTJE BIIJiiMl k 3 toMInn vin Darit NICMdaml EnMi vaar Liam datlodatilt la i in SMIai ll M Balunll 7S nar Nlit lidM Lifi M StallM S Bihaa 1 H aalaril mr liSan m IHat liein f 0 7 Alta mt taVgaiMMHinolitMMlOV tlSlIWli bilutlng 1046 20 niittlMipnUnf bg letmg MtaiftMt taip Dwidi rtn 24 Fibf i itwei I aur Maalkrtlppen Grondig onderricht in het Knippenen Naaien van Onder en bovenklceding Mantels Mantelcostumes etc Lessen in Nuttige en Fraaie Handwerken Kantklossen BramdsehlMeren Houtsntiden 852 17 Aanbevelend Hlej NI TIE8EMA FLÜWEELENSINGEL 13 WADDINXVEEN Advertentlin en abonnementen ep dit bl d worden aangenomen door A NOTEBOOM Boekhandel Waddiuveeil Dit Is Uw adres De onderKet keQde beveelt lich beleefd 1 aan voor het moeien van vruchtboomcll en Mlböomen Heeft vakkennis apeciaal voor TTUchtgoed Verzuim deze gelegenheid niet daar er dit jaar vaei vrwhtliout ia te verwachten Zijn werk is deiverldetende laGouda te beilchtigen 834 12 a RAVESTEIN Boomen Bloemkweeker aat IM OOUDA AdvertsntUn en abonnementan t dit Had vow BOSKOOP i orden aangenomen door D SPAARHAN Achterkade 251 Notaris J VAN KRANENBUKG te GOUDA zal op MAANDAG 7 MAABT 1921 des avonds 7 nor in de R K Leosvereeniging a d Westhaven aldaar publiek verkoopen Nos 1 en 2 EEIV WOO BUIS no 29 in 2 ged bewoonbaar en een FABRIEKSGEBOUW met pottoabakkersovens magazijnen werkplaatsen enz zoomede afz bo venwoniog Nos 31 en 83 alles a d Kuiperstraat te Gouda en voor velei lei doeleinden geschikt No 8 WOONHUIS Fluweelen Singel 88 te Gouda bevattende 5 kamers 2 keukens soider met dienatbodeakamer Ontruimd te aanvaaiv den No 4 WOONHUIS Fluwoelsn Singel 77 te Gouda met gemp poort en in verschillende ged bewoonbaar P w veriiuurd No 5 WOONHUIS Spieringstraat 67 te Gouda met 4 kamers 2 keukens en zolder Ontruimd te aanvaarden Nos 6 11 ZES WOONHUIZEN Scheltemastraat 14 1 9 te Gouda £ lk verhuurd voor ƒ 2 25 p w No 12 WOONHUIS Bockenbergstraat 80 te Gouda Verhuurd voor f 2 60 p w Nos 18 14 TWEE WOONHUIZEN Vierde kade 45 6 te Gouda Elk verhuurd voor f 1 20 p w Nos 16 18 TWEE WINKELHUIZEN Bogen 6 8 te Gouda Verhuurd voor f 5 en ƒ 4 p w No 17 Een perceel BOUWTERREIN a d Vierde Kade nabij den Grsaf Florisweg te Gouda Nos 1 en 2 zijn ontruimd te aanvaarden op 1 Mei a s de overige perc zijn te aanv op den betaaldag der koopp 6 April a s Breeder bü notities vanaf 28 Febr verkrijgbaar 1084 66 Openbare VrijwiUige Verkooping Notaris J VAN DER LEEDKN te Ouderkerk a d IJssel is voornemens OP WOENSDAGEN 2 en 9 MAART 1921 des morgens ten 10 ure in het koffiehuis van W BAAS in het Beijersche onder Stolwijk in het openbaar te verkoopen Het Woonhuis a 4 met tuin en erf op de noordzijde van het Betjersche onder Stolwïjk en eenige perceelen Bouw en Hooiland aldaar groot 1 hectare 96 aren en 7 centiaren Breeder omschreven in biljetten ente aanvaarden het huis met tuin enerf 1 Mei 1921 en het bouw en hooiland bij de totaling van de koopsomop den 16 April 1921 1081 36 Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris J VAN DER LEEDEN te Oadei erk a d IJssel is voornemens op VRIJDAGEN 4 en 11 MAART 1921 des morgens ten 10 ure in het koffiehuis van C OOMS tf Gouderak in het openbaar te verkoopen m iiEEeiis A IS0 met erf en toin in het dorp te GOUDERAK binnendijks en eenige daarnaast en daarachter gelegen perceelen BOUWGROND met daaropstaande schuren groot 1 hectare 12 aren 40 centiaren een peroeel TÜINLAND groot 64 aren 9Ó centiaren en een perceel WEILAND groot 2 hectaren 25 aren 13 centiaren EEN LOODS MET OPSLAGTERREIN en water tegenover gemeld Heerenhuia buitendijks aan de rivier de Usael groot 80 aren 65 centiaren eenige perceelen WEIen HOOILAND aldaar achter het poldergemaal van Stolwijk groot 8 hectaren 96 aren 30 centiaren en eenige ZELLINGEN en buitengrond aldaar groot 4 hectaren 16 aren 21 centiaren Breeder omsefareven in veilingboekjes verkrögbaar bij den Notaris Het Heerenhuis is te bezichtigenDinsdag Woensdag en Donderdag i64r de veiling des voormiddags van 10 12 uur 1080 4 Advertoert in dit Mad TE HUUR of TE KOOP G VraaGD FLINK PAKHUIS an vaarwater gelegen 20 Aanbiedingen mpt inliohtinKen onder no 1087 Bureau Gond ohe€ouraDi UITMOODiaiNO lot bliwooioi der Middig M Avonddtmonitratia m t MABai s PRODUCTEN In d Uil df SOCIËTEIT DE RÉUNIE OotttiivM 8 if OOMDEROAG 24 FEBRUARI raapaotlavalllk hall ilria an hall aohl uur praoiea Bij deze demonstraties zal het juiste en veelzijdige gebruik van MAGGPs PRODUCTEN practisch verklaard worden Een hoofdvertegenwoordiger der Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Kempttal Zwitserland zal een lesing houdeiT over de ontwikkeling en werking der Fabriek Ook voor hen die Maggi s Producten reeds in gebruik hebbeo zijn deze demonstraties zeer belangrijk 1062 50 II NKAoBESCflOOill Vertegenwoordigd door DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Markt 3t QOUDA Telef 82 Gelden beschikbaar voor HYPOTHEKEN en VOOBSCHOTTEN BÖ achrlitelöke aanvrage posti voor ntaoord Zuider Credietbank Afd G Mauriteweg 3 Rotterdam Veifaiiatnar aeajafii Faadbrleven in tnkken v n 1 1000 en 1 6O0 b 5085 10 A C COSim ifl Assurantiêii T l ff an Ne Si Sluit ALLE verzekeringen vo r particulieren handel scheepvaart en Industrie W DAVIDS C EFFECTED DEPOSITO S VEEEMDE WISSELS 0000 80 Koe r sen d en geh eele n dag op aanv raa g b jj an ve rkrijgbaar miwEG 84 goïïba iitelep i66 Wie prijs stelt op Kwaliteit gebruikt steeds Eafl 20pefpl i laUo lol 16 É per flis M faoal 20 lol 6 É per y m MiyUkBipjisHTriviinlIl Soliede Salon en Huïskamermou B beien ala Tafelu Stoelen Linnenluisten Spiegele Schilderijen TheotafslB Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfouteuils Zyden pluche Ameublementen Lccrameublnmontoi KapokmatruMsen Wt Ilen on Satyj lekenji Stroumntraaaen oiiz ena 5S9o SPOTKÜOPJESni 20 BESTE ADKES VOOR JONGELUI MET HUWELIJKSPLANNEN SlinnHUf44itMUtili iJ iihUiMi ROTTERDAM Telefoon 12800 ANTON COOP9 Drofitt Wljdttrastai Td m Iwa tandpasta Pebcoo tandpasta Kolynoa tandpasta Wol fflpoeders genaamd Fermitan van Jacoba Maria Wortelboer Wffl km beter dan alle andere wormmiddelw en mogen niet geluk gesteld worden met worrapatronen koekjes torentjes bonbons enz daar deze middelen niet die kracht bezitten die r van verwacht wordt Wormpoeders genaamd Fermitan bezitten een bijzonder vindingrijke samenstelling verdrijven zeket spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bij volwa8s nen als b kinderen 85 cent per dooi drie doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van Jacoba Maria Wortelboer te OUDE PEKELA Fermitan wordt door de Nederlandsche wet beschermd Wormpoeders niet voorzien vinhet woord Fermitan worden ala njmaak beschouwd r 622 4 Men wacht zich dus voor nsmtiak bent U ben ROOKEBr Koopt daa aan groote NAPOLEON n l eniet 7 kwartier voor gleclita 7 cent Alï E lani merk TIP POP 4 cent Turfmarkt 84 Het Tabaksblad WEEKBLAD VOOR WINKELIEM GROSSIERS EN AANVERWANtEN IN TABAK SIGAREN en SIGARHTBN Meest verspreide lezenswaardig vakbltd Min 20 pagina s Ruim SOOO lezen abonnement Belangliebbenden tenden hun adres wmden uitgever J C SCHOEMEIJEE Amsterdam en eU ontvangen gratis 2 wekM en proafeiemplaar Sltó I GOUDERAK Advertcntiën en abaanamenten p dit blad worden aangenomen door L VLEGGBBaT Goaderak AGENDA 23 Pebr 8 uur Soc De Réunie L iW Utile Duld Ï4 rebr uur Soc De Béuaie Vergadering voor SpiriUstea 25 Febr Nisuve Seluiiariaux 8 uor 7 2 Febr 7M uur Nieuwe Sclwawl i Volksconcert ü S O 28 Pebr 8 uur Soc do Réunie Voordaohtavoad Nutsdepartement B JAart Onute of St J aatak Ha ra im fiaaeli 8 mt Eleotrlsohe Drukkerij A BRINKMAN ft ZOON GOUDA 59e Jaargang Donderdag 24 Februari 1921 eoiiDscHE öjirmt n ietxTxrs eari d v ertexLtie blc voor Q o cccisL exL OKx L©tre3=ce3a VERSCHUNT DAGEL0KS BEHALVE ZON BN FEESTDAGEN INGEZONDEN HEDEDEEUNGENi 1 4 ngeli 2 06 eUn regel me r O BO Op da voorpagina 50 hooger Gewona advertentlün n ingesonden medodeelingen bij eontrtet tot uar gflradaoaordeo prjja Groot lett rs en randan worjicn berakend naar plaatsruimta Advertentlëii kunnen worden ingeaoadcn door tuMchenkonut van loUade Bedtba delamt Adnrteatlehnreaax o out Agenton ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 eeot met Zoadagrtjlad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorgioff per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 8 40 Abonnementen worden dagelijki aangenomeo aan ons fiareaa Markt SI GOUDA bij onze agenten den boekhandel en de postkantor i ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beaorgkztag 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda ea den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer SO by alag op den prüs Redactie Telef Intezv 645 Bureau HARKT 31 GOÜDA Administratie Telef Inters 81 VpoWÜ de FraAsdbiMt min hierte en ze jivaamden Felsoel vioar loed vaa het tooineed verdwenen en daar wil de Britsche uremdar hem nu in eos weer in t voile licht ptaatBen Siwtë ia aJ loog aéB lastaRe kwettie In 191 was men te l fden overaanirekomeD dat düt land l ranscBJK u xmlen h nsie land vond bü nader iniiie4 wiat al be rovaal te din foeweest Uet bft land door troeoen fbezeibten en het KwteJsnbe kaudtaal werd er heen ndoSot Vjk iondeax de FraiuicheQ ite frg Br hodMt lange beaprekiiuren plaats en in SoptODobsir werd er eiodeJiik een occoord ffêsioten tuaschen eneraal AOlenby en aemenc au Syirië werd een Flranacfa wpotectoraat De liknor Feiooel sou echter in Damad ku blijven in een niet i eer bapuMtkle posLti die Ivved eeniKe lüikenis had met dan Kedief in £ kyp te t Uep Miiit or nüs voor hem l ieoel werd er uitRpaet en eeniire dairen itater warden ee abuibal minJaters van KJoumud veonooird r wae een opstand die onderdrukt werd tn Übaim maakt Gouraud te PaoHis ptviniÉluada opdat men iu t voor Roede eiotdo tine noodire Fran he fcapu baa4 bmt Svirlë i ffii tenden De pofftNg v n Uofd GcoxKe Fedaoel oip week teeKlj een gedeelte van t projoram der OostcrBche Oonferentie wordt srefeehmpt Toch heeft men er te Berlijn alles op ftericht om ov den bepaalden datum te Londen te sljn Aitieen zuilen de d iskundiijrett uit handefla en nüverheididorinawm voor de beraadaLa iinRien te Londen voorloopóg in Duitschland hlUven en eenat naarmate men hen door oodi r h eft ba Londen wtuxJen ontboden tóakele Duitsche afigevaardudrden vertrekken Zaterdairavond minisWr Sumons en de deskundiawi van Ün deparbemenit aulien Zoadag met een eUtav trein voldcen Vio genw de BaiMner Z am Mitbiur zal Zoowej de 1 ransche aila de tinffeliBolie s KMnt te BerJiJn aich in verband met de ccnütrentie naar Londen besrevan De onaiIUAnk JiJk ocialitftiach i eihelt cht het trevaar van een geweldadige op losainfc van de schadefauaüteUinKiikweaae buitengewoon ermistiic en wu t op de evx lgen van xou n opilo aiing die onafzsenbuar ziJn nu de elilenKk m ffeheel Middencn Oosc iOuroiJa reeds aoo sroot i HM btad doet een beroerp op het proJeuriaat van Chiïtschiand FronkrijU en hmiielund on Itaüë teen passieve houdan r aan te nemen en het hek pas te vertvachten van ct Iconiende ramp üiet Dn otaJriaat moi t alle krachten Inaponnen om bot oen ovejreeodiom t te geiraken due economiich te drajpen en te vetrvuiilen ia tUA beianfr van net proiebariaot is in aille Londen hetzeUda onukt de toenemende el knda van hM DNjiitflohe proleta r at overal de levensvoorwaarden van de arboideramfUüu slechter moet m aken Dit wordt bewezen door bet feit dat m het Saaiwebiad Belgi if ukl Wiaijes reedii miinmerikers iredaan kriJKen temviji in Duateohland zoo n u brak ia aan kolen d t c overwefk g r I daan moet Worden I HJet beroep was al ndet meer ooodiir Met het manJiest der Britsche arbeideru en het tele iiiam van het 1 V V aan Liovd GcoriKte heibben de arWiders der sr Hillie uxle reffeertuinnui voldoende aanxetioond dat z DuiitiscMand tor wüJ wenschen te zün Aan hen zal t niet ÜjoKn wuinueer Duitsobilanid onnoemelijk veed te betalen heeft De OoQuniasie van Herstel heeft de schadevergioedinKiseischen der vorschiUende landen xesuibijiceerd Deze ztjn de volgende J 1rankn k 218 641 120 £ r nc8 Het Britsche itük 2 42 707 876 pond steWiiw pilus fI bHri 3i2MG francs Italië 37 iï26 iao 3a6 ilraocs nUia 128 000 000 pond sterling België 34 264 646 830 BeUriflche tr DCi pJus 2 376 £16 9ö6 l Vaniche francs Japan 832 774 00 Yen Joapo Slavië 8 4Ö6 0 l 0OO deparlën plufi 1 219 71X 112 firanca I Roemenië U W 4M Xm francs in oud I Portugal L 14 261 conto Gmekeniond 4 e 2 7 6 730 franee in goud Brazilië 698 405 francs dus 1 2U 711 pond stei qg Tsjecho ÖiovOwkÜe 7 612 432 103 f a ïji ua l lÖWiÜl francs De Inbeimatumale Dimau eommlsaie 1 334 800 francs plus 15 041 ï tanach imns plus 4OÖ ÖB0 Lei De commissie van herstel aal de aehodevenroediinffsoischen der verschilienda taniten onderaoeken en einde AprU Mt totaal l edrag omgieraMod in ffoudmaHoaiK pubtlceeren de Tuiloache rainderfieden in arulere Janden aoooLs in aomnuim deélen van Griekopland 3 De IHiriten ajn beiPead aan alle naties vrijheid van scheepvaart door de Dardameülen te verieenen ofp voorwiaarde dat de Turksche aoüvereiniltoit over dien waterwe woirdt geëeiibiediiDd DLoyYl QeoTfte achitite deae vaoikdariDH duidelijk gesuKWE doch dde dat de conferentie verlanRwnd was te veniremen hoe de Durven hun wwnwAen denken toe t van Ainjroim nadat iui tot s nacJits lü uur ia het Sa roy lhoteil beapj ekuuoen haó evoerd met üekm Saam zün tewenatender uet wieoi hii noodtiiedwKrnieeai in hebDelfde echuiitie moet voiren Ëen aamaeoiliJllL e menupte srtXMui budien het oude paleie te wiaohien om een indruk op t e VBin ien van de TurkBCihe deJejtiaties Öt KeaiiheeiFde maniisteQrs eax Hun advideura airriveerden het eerat Na een doos veirichenen enkele aiuto s met de acht leden der Turidsohe ré eerin 5delQ aibie De 70jmge Tefwiik pasia het hoofd der rejroeluDffsdeilejratie van Ooasfaanrtittop tatapte ibeihoed zaaim uit den auio en iien met wanMe Bohireiden Hii bo Demde sympatihie in liii heeft op riin hoojfen le ftiid heit laatste iaar te ConsbaittinoDel een veetLbewnuen leven jreiliLad Oaraiuddeiliiiik diaaroo kwamen drie andere auio s aanrijden waarin d ïlurkuöhe natiwwialisbaji aanarevoCïd door de trotoche tisoaux van Bekir Sami Uoyd Geor re preaddeeo ie de conferentie Den Dunken toesprekende drukte ihii eeirsft büu vreujüde udt over de xenezinssran Tefwiik pasja en zeide dat het vredesveaxlaraf in AiuicaBtua van hiot y mgjaar te Sevres beeioend met beit doel den oorlojT in het Naaste Ooiaten te doeneiadawen aan AnatoUë jreen vrede had eebiracM Nietitemin haa kt de heele wereld de IWrken incluis naaf vrede en de moR ndheden heblien de huidiire confereiutie twileifed om te tmohten de moeilitklhedenvwn het Niaaate OoBtén uit den wieisr te ruimen Hii verzodit daaroip den Turkien hun meenin kenbaar te maken Tefiwiik pas ia deed dat liet eenat vrii bekmpt Dat betww werd jrevolspd door Rieneiraat Osunan Nisani pasja waairon Beten n wr bekmopter betoojf van zijn colle a kdr Samd teer uitvoonjr het vredeavardrajr becnifeieeerde De wenschen dïe ie uitten kwamen danik Ziij de nachtelijke jaedachtetawiisiseliinA anet elikaw overeetn en Uenyv neer AÜte landHta ekem door Turken beiwiooml en met niame waar zit de meerderheid der bevalikjngr uitmaken dienen deel te bliiven uiitmailben van hei Turksche rnk iwelikis Houveirednateat over die landstreken erjcend moet worden De Torkicn lün bereid aan de mindeirfoeden van de bewoners deser landBtrefcen detelfde ïWhten te verleenon ahBH andere vredesverdrajrein siin om whieren dodh aüeen op voorwaarde dat diereehten ook zullen worden toegekend aan Ëlindelük is de datum waarop ile volkaateituning in Uipper SJlezM aal piaats hobbcin bepaald Ue commiasit der ireaUieor ii a heeft n 1 meeKe teeld dat da volkaBtemminfr 20 Maart xaJ plaats vtoden Niaar een teleontm van Ddnadatf uit HeliMn aors me lt is d tiovietr puttiMtM tn Geurgié uitgeroepen UiU i üons bantim pui werd Maaiidwr p aeónd dat ue O o iviexb ue aanvaiitMi o f boisjewiaben htibuiu ai eww m lUi i i noff atevig is handen der Ueorffiérs Bekir Somi antmroordde hierop dat diaarover Bou kunnen worden jreappoken Indien de conferentie voomioemde arrondbegiinaeJen aanvaardde Lloyd Geortre vond echter al emeene vealkaarJnjren onvwJdoCTde en lejde dat de conferentie wenachte te vernemen weSke wü i in eo de Turken in het verdiwr van Sevres wenschen te ri n aantfpebiracht en na eenür aaodrrdawrein af Bekiir Sami te kennen dat hun bearwaTen tcffen dat verdraiir betreffen De ajtdkelen aanaraande Ihracië De antücelen met betreUmivr totSniyima S De ajrlakAlen omtrent de oeutnüu zone van de Dardianellen 4 De artikelen oimtreot de economdache en financieele oontroiie an d müLitaiire BekJï Samd vroeg daarop tüd om die beZrtvaren uit te werken waarop hii note eens te kiennen traf dat alleen zljn delefnatie als de freza ihe bt ende verteffeawoonUxinu jiioest worden beschouwd liloyd GeoTve anibwoordde diat de conferentie dit in het mddden moet laten en niet partü kan kleoen tuasohen de Turic3che dedesatieB doch haar beide wol aanhooren Daarna weird de conferentie vw iaatrd Zooaiia men uit jtrenoemde vier bezwaren kan opmaken wenaohen de natiomalisten het eheele verdra van Sevres te annuloeren een eisch doen de ccmfereatie natuurlüflc voJstrekit niet zal inrwiilliiflpen De jfeaillieerden wiaren met deze omeomminir bdükbaar noet bevreden Het korte offficieele communriaué der conferentiie ze dat de Turknche redejeffeerden uitdrenood Kd ziün hun inzichten betrefftode die punten van het vewlrair van Sevres waarvain ze yrijmeiriK vroeeen te jrevem Deae uiteensetitiinK zal vannwnren om half eif in ontvBXiirat worden ffnoomen A sof het aantial kwertiefl dtat t Londen de revue moet paseeeren ndet sproot en lastig genoejr ia heeft Uoyd Geoirw het fiyiüsche vraagntuk weer op de proppen Vrehrecht door voor te stellen Emir Feisoel ter conferentie te laten venchünen XM i eu4 le van ürutwei d jift Vi ftou telejcrain mee dat de verietcenwooAUW der Georgiscne reipubüek in tieuct van iiter telJj ontvanAoia heeft n De Sovjeu egeering van Moaikou he t nieuiw een bolannrijj wokH en dit iji b ir ai onaan renaam ter de ttnitschen pre k elaod is banifF seii Hbldu dat Feiaoal 1 rol toe te kennen Miiüt te Londen no ifan en men meent Ier te doorzaen kiRï men uit Vaam aan die Breweurerd heeft het vr esv itiiraK oat het op l Mei itwi met onze reneerjotr esioten had vorbro ktn lionder duA de oorioir verklaard werd xun boliijf ivisbi tidïe troepen de gtvama aer I soclaiiabische repubiaek Georjné ovt rwe trokken OïMier de via van het commyni het verdrair wan Sévraa te aanvaarden een verbood mi siuiten met de KemAlisten en dfrt dit de MiuaaknauMw wereiUl roheel in opatamd zal breneien Verder is hjuremnu verlanirend een eind te maken aan de dure campagne in Meaotpotamië en wü daoirboe een autianon en Arabischen staat HChevoeiv waarvoor fiotsoea vevl kans heef t lato koninir te wxnden aaiaeewezen Men k n zich een en ander hier zeer kwmI verklaren maar toont idch mette min uoiral veronrbvinaardiitfed dat na de wijxe waarop hy tegen F raokintjk is owretredeo Uoyd G ingie Fedaoel op de conferentae wilde hooren Briand beeft dü dan ook m t be6Jis öhekl ewei rard maar velen oordeelen Ihier dat hü niettemin icelbrvk aan flinkheiid toonde door daarna wel toe te stemman in het hooiren van ireneraal Haddad dde sileduts de aixreeiklbuis is van Feisoel Venschiiiende bladen te Parijs doen uitkomen dat Franicriik nooit kan toestemimjen in het soheppon van een rljk van Fedsoei in Me opotamJë hetR een de lOranfichfhiRéLsohe relaties In Syrië voortdurend bedpeivren sou £ ïr is een aitte mieene neigjinR het Bnswland een beetje kwailük te nemen dot het Feiaoel onder het belachediüke voonvendeel van te bedankien voor een aan liin vadw Aissedn aangeboden iraachenk toeliet maanden lionir in Londen te wonen en daar teoren de FVansehen be inrtmiKeeren Dit k schriillt het Journal kan een denkibeeM freiven van de tallooze moeiilüikheden die Biriand voortdurend qp ziin wieg vindit t Oa t er dus hoe lasucer hoe meer naar rudtaien dat de Duitschers mllen kunnen wKHTden ontvanuren dan befria dier volarende me zet me eX de rnreertiur van aixmukmi de poUties ier Isaron voort weüte ue var ovencwr heooflt en de onderdriuUttnsr uer i ieute natdonttjjiitwitan In naam van aile arbeiders en boerea van UeorKLë puvtesteurtin w j teitea Oton aanvaa Htt proleUuvaat en de tieren miiem de 0eaaen van hun laad vMUeounn en dowuKHlH hun laauuui druupei owed ülferwn voor iuA baiioad hunner vnt e d en vwxr het sociaiiBUsch KiiMuu Vvii leidenen daarbj op den moryejao sumn vaa aa L ciaojsten over üj hema werwd iwameraden wu tun ar vast van ov a tiuffd dat iru met auit towtaan oai da rv gvenng van Muwuni die a t unMA r vwi fc iaiisme en conunumsme dnuwt ue l eorgiacihe republieit oiwier den voüt toupv Uintrent de geiieartaiuiisea in Oe uiiiuë geeft de corroapondent van de Ai nwi lur Uuardüui tü iieval uenijn naueie uu ïoitdertiedeft I De bi ud beuron möt een oproer ondea I de boerenhevo4km in de nwjtraJs uue I welke de troepen uit Georguë oaieontmauw bezet hielden De voetlseivooraieniiur m Armenië staat er slecht voor Peraonien die uit Annsuit to M Bkiou zijn aamtekomwi doelden meue dat de Georsriën dat land niet off oieef een hontrerblokkude doen ondenraan uiaaf dat zü onder allerlei voorwendsels het bun mmkomen van voedsel trachten te beiOui I meren Zoo hadden de Georïiëre oau r I meer beweerd dat de spoorwair bti hait sUtion Aktalla was beochadlffd IXt sta tion liirt luist in de neutrale zone en noch de Armmiëirs noch de Rusaon mochten d Doodiice herateUiajren doen m i h et FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar liet Engelach van MYRTIaE REED GeautorüeemllB vertaling van I P WBSSELINKr Hv ROSSUM Nadruk vértiodien meubelen wat is het en wat zal onze oederige woning veraJerenT AQles krUgeci w antwoonlde cü maar ik weet niet precies wat er eigenlijk is ik heh ze niet boo nauiwkeuritr beke ken omdat ik nooit had kunnen denken alles nog eens te besltten Laat eens xfen er is era Dwaar buffet mi een groote ronde tafei dat wordt onze eettafel en er ii een ledikant precies sooala men in de stad voor de ramen van antiquairs net en groote ouderwetse aofa en een wdnnewóeJ Jja je spinnen Btdl val mü niet in de rede er aün vlJf stoelen eetkamerstoelen en twee kdelne tafels en een speeltafel met een btad dat men op kan aeftben n twee aardijre schomnwfstioden Oc weet niet wat er meer la J at is een vrti volleddge invantaria In aanmes4ring genomen dat je alles niet hee S recies hebt beflteken wat ben je toch een ikieine bedriegster Een lange atttte volgde daarna schoof Riuth wat van hem weg Vertel mij van a lcs zedde tij J tak aan al de jaren dat ik je niet heb gckendt valt niata te vertellen meUJelief Ga jtf mijn verleden uitvragen Neen oteUlg ndet Het tegenwootdig Ls voddoende voor mü en wat Je toekomst betreit daarop aal ik zelf toezien Br is ndet veel waarover ik mü oa nvoeten schamen Rutt zei hü ematjg Dk had mjj een beeüd gemaakt van de vTxmw die ik zou trouwen en dat ideaal heeJPt mü voor menig i val bewaard RuUh legde haar band o da süna V U w et wel al die oude moubeflen hoven o p de Bolderkamer Nu wat KW dat Wd u gebruiaot ze niet en ik dacht dat u ze misoohien aan ons soudt willen geven voor omze hniiaboudinf uiZe wiairen van je grootmoeder antWMMxnkle tante Jaoe na lang nodenktti en zDOolj je zegt Sk gebruik ze niet ik wtoet niet waoiom ik se jou niet zou geveh Ik was van pion een ndcuw paardenhairen aalonameufalement te koppen van de twieehondeffd dollar van Jomea Hu gaf den dominé de vcriile vier dollars die er meer waren J je nwg u hebben besloot sy Rutai was oprecht vorteedemi en af haar een kus Ik donk u heel haxtelük tsntetie het mi beerl fk c n lete te hebbmi dat aan gnwtaöoeder heeft toehehoord Toiem zti bü W3n£eld tarugÏEmwm vond K j hem verdiept in een bereikenii die hlj achter op een couvert maakte Je mag Je oogen niet gaUnniiken zei I ize waarechuweod en o Caxll de m ah l n turen van grootmoeder en ae geeft on an je moet hBÜven soupeeiren 2iy móet wel lm een uitstetoend humeur xijn dacht M hardop 4k ben aoo faiU ikom hier Ueveling je WMt ntet hoe ik je heb gemiiit Jk ban beaig greweeat OUM meuhdlente vwnlieneu leide xU terwül tü zi hnaast h i neeiraette A menwAen verdienen wat sy van tante Jane krtlgvn maar neen diat moot ft niot ugggen wantda ia leadük VWiM mk mn imm tMrtEfRMunSkga doening O jou domoor zei se lachend Jhet la mahonïdhout het moet alleen opgewtreven worden I tih je bent een gende W cht tot ïk het heb gdimgan voor je mü prüat Wacht hier een tijdK bot ik ga nen in welke etemminig ae op het oogenblik is Toen Rnth de keuken bmnenkiram was tante Jane juist bei g het avondeten In giereediheid te brengen Oom Jamee m t een Ulauw katoenen boezelaar onder zqjn armen gebonden was bezig op een onhandige mainier aardapipelen te schillen O wat ruikt dat heerlijk rieo Ruth toen em groote gemherkoek uit den oren werd genomen Tante Jane keek haar vniandelUl aan terwül zetfvoildnae trots op haar gelaat ts Jk wiUde dat u mlJ leerde koken tante riep Rnte uit gebruik makende van de gio de stemmdi U weet dat ik met manheer Win£eLd ga trouwen eker £ k zal het je leeren Waar is h4f H4J is buiten ik kwam maar b men om even met u te j irekan AiIa je wilt kun je h n voor het avondeten uitnoodigen fia ag tante kit is lief van u Ik wwt dat hU dat heerlUt vi H James zei mevrouw Biall Je schHt de aardappelen veel te dik je nlt neg in het armhuis komen Jk wou u graag wat vra en teate Terr M n o hoon m voelde tel mü van je moeder Een haduw gleed over rün gelaat en hü wachtte een oogenbl voor hü weer fiprsk Mün ntoeder Ëtie rf bü mün geboorte zei hü zich geweld aoniloeada Ek kan je niet van haar vertellen Euth zij SÜ was geen heel goade vroutf V i ef mü liefste seide sjj met v rme deelnemjag ik vril het niet wetenï Jk heb het paa eenige jaren geleden gehoord vervolgde hü toen een vnendelgtk gestemde Uoedvormant van mijn vader my alle bü nderheden verteld ZO ïÜn au dood en ik ben er b Ö om 4 ZU dToni I Zeg niets Oarll riep ü ui ft wfl het niet wieben Jt bent een lief meisje Ruth vol M teeder terwÜJ hij haar hand aan zü Ift pen bsiacht Vader stierf toen ik tien of twaalf jaar oud via en ik kan mlJ hem nirt heel goed herinnorea ofschoon ik portret van hem heb dat kort voor w n huwelü wf l gemaakt Hii as een emaasmocKËige abülk man die ternajwwftood tegen iemand wwak Ik wvet nu dat mün hart wuj gebroken Ik kan mü sirffs den klank van sijn stem niet herinnerw aUeen een paar elgenaardishedeiL Hü Imn den gwur van 1 v ndfd niet enlrMren en elke tint van purper deed hem seer Dat was heed vreemd Ik heb mü zelf zoo goed en too Vivaad het ging oj evoed vervolgde hü Ik heb je niets ander te geven Ruth dan saa hü hieid zün handen op m mün hart WomH TÉTvdid