Goudsche Courant, donderdag 24 februari 1921

voUd dat de Qecrvi in het veiioeeT oo dia lün dne maandeia lancr hM S en kunnen Btoiraettai DeA hier w ea k düik Icwade trouw in het spei i bleek diaaruiit dat de zettaOiedea van den carresaJoiulaiit dde via Tiflis oex BpowT aankwamen mets aimomMuüs aan den fiipooFAetr hebd eoi besnetuft De ilurken aldufl vertelde man den corresoondent volharden bii hun oude houdün iewens de Armetniórs in wie zdi hun aarinaviianden hliiven zien want redeneeo on ze comiuulïis liLsclh Airimemëoü men wieet dat de Tuaikiein hot revoluti ranaire Armeensehe bestuur hebben ericenid Wüven Armeluéirs en dus onze vijanden Zoo mtiten de Armeniëro fUie tu echea de hun vilondiire fPurken eeoerzdids en de even oovriemielijlce GeoiKiëfra ter andere xifde In het einde van de vorine weeÜu heeft de correapondont een onderhoud rehad met Jïadielk Deze had veel vertrouwen in do Euaaisch Tiuirkflche vriemdschap maar in de vijandelijke houdiiur van Goonfiië zdet mi teekeaien voor een pojcen m Geonrië te benutten aJla een pand bii een poKan C om Baihoe van Rusland af te aniiden Uit Konstantdnooïei wordt remj Id dat de ïH ode retpeeirinor van EWwan is ffevaawen fcemomen BUITENLANDSCH NIEUWS ENGELAND De irtvri der v rerectniRÜuiien Een statdstiek van het internationaal fcuireeiu van den ait bedd van den volkenbond toomt aan dat het aantaJ leden der vakvereeniKinKien in de twinibiir voornaamste lande van de weredd van 10 835 000 aan het dnd van 1910 jre8te ien was tot 13 222 000 aan heft ednd van 1 4 en tot 02 680 900 aan het ednd van l ia Die Brnoea ia verdeeld over alle landen Men BcJiat het aaiutal ledesi in de Euroroeeache landen alleen ao iheit ednd van 1919 op ten nijnate 26 millaoen veoKceUten bil 8 nxULioen in 19X0 AMERIKA Enwtiff traimOfiKeluk BU een botaintl van twee tiams te Shel ter Ccninecticut onitpllofte een bus benaine oo het balcon van een van de wBdpens iiViaandooT deae bedde in brand irej aakten El kwamen cht paaaaKtters in de vlammen om en 26 bekiwamen verwondiimren Onder de aflochtoffefra ziin verscheidene tundea cn BINNENLANÓ De DuitHch Nederlandeche overeenkomst Nader meldt men uit Berlijn aan de N R Crt De leidingr van de Treuhand Verwaltung di e met het beheer van het Nederlandsche grondstoffencrediet van 140 millioen gulden iB belast bestaat uit de heeren Franz von Mendelssohn van de bankfirma Mendelssohn Co té Berlijn dr Sorge voorzitter van het Reichsverband der deutschen Industrie P H Witthoeft voorzitter van de Kamer van Koophandel te Hamburg Begierung rat dr Alexander Kreuter Kommerzienrat Hermann bestuurslid van de Deuische Bank Franz Urbig van de IMsconto Ges Samuel Ritsche van de Dreadener Bank dr Karl Melchior van de Bankfirma Warburg Co te Hamburg Karl Friedrich von Siemens voorzitter van de Siemens Schuckert Werke Hugo Stinne Kommerzienrat Rechberg en Hans Cramer voorzitter van de commissie van controle op den buitenlandschen handel van den economischen raad Met uifcïondering van Karl Friedrich von Siemens zijn al deze heeren lid van de Duitach Nederlandsche commissie Nederland m VenerweJa aaCerenmiddag heeft xn het Mini tene van Buiitenilandeche Zaken de uitwisseling plaats gehad van de akie van de bekrachtiigiuiig betireffende de tusschen Nederland en Veneauela gesloten overeenkomst tot hfcratefl van de diiiDiomatieke betoekkingen tuesohen de beide landen In aansluiCinig op bovenetaand bericht Kwitijt medetfredeeJd dat dr I José Y Cardenas die reeds sedeiit eenigen tijd in de resodenitde vertoeft bdninenlkiort aan de Kondagdn iijn eloofabneven zal aanbieden ais buiiteovrewioon ge2iajvt en gevolmacht d miniiater van Venezuela bii H M s hof De He retarii van den Baad van State Mr C Bake dde den 6ö tarigen Icefttid hteft beredlat hoeflt tegen 1 Mei ojb ontslax uit ziin ambt verzocht De heer Bake tpad 1 AwTil 18Ö4 ais commies van Staat in fuctie hij den Raad van State 1 Juli 1888 werd hii referendawa en Bedeot 1912 vervult hü zijn teweöwoordiir imbit Miniaeiiewl bezoiek aan GroninjRn De Minister van Onderwijs Kunsiben en Wetenschappen zat aan het eónde dexcr en het bcKdn van de volffeode week isen bezoek aan Groningen brengen De secrefcaria ipenaraaJ Jhr Mr C Feith en de refanendaris Mr A J L van Beedc Calko n ruMen hem vengeiedlen De fturitt De aUdeeüiw Rotiterdam van d Middcn Undspaxtij heeft mch met bdjna aUtetneene stemman togen de fusie verkteanl Het afdedin besibmLr sal pogen tot samenwerfonff te bomen met d andere af d eliingen die op hetzelfde standnunt staan om gemmenlüik een actie te beginnen tMieinde ook de afdeelingen vÜ voorstahd ters van fusie te bewegtan op baar bealjuit teruir te komen De Verkeersconferentie te Bareelmia Naar het Corr Bur verneemt is dr J A Nederbragt referendaris der directie van Economische Zaken op het minigterie van Buitenlandsche Zaken door den minister vftn Buitenlandsche Zaken aangewezen om op te treden als aecrctarls generaaJ van de Nederlandsche delegatie ter algemeene verkeersen doorvoerconferentle weike te Barcelona wordt gehouden Da delegatie is voornemens Zaterdag E Maart naar Barcelona te vertrekken Nederlandsche dag te Frankfort a d M Bij de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Frankfurt a d Main bestaat het voornemen om aldaar 2 April a s een Nederlandschen dag te orga iiaeeren op gelijke wiJM als die welke onlangs te Hamburg is gehouden Mr J W H M vsn Idsinga t Zooala wij gisteren reeds meldden is te fl Gravenhage overleden Mr J W H M van Idainga oud Kameriid en als zoodanig vertegenwoordigende het toenmalige dietrict Bodegraven Meester Johan Willem Herman Meyert van Idsinga werd den ï3den Juli 1856 geboren en promoveerde den 21en October 1880 te Leiden tot doctor in de staatswetenschap op een proefschrift getiteld Geschiedenis en beginselen van artikel 91 onzer Grondwet en denzelfden dag tot doctor in de rechtswetenschap op stellingen Eenige dagen daarna werd hy benoemd tot ambtenaar aan het Departement van Binnenlandsche Zaken waar hÜ later wijlen mr A R AmtzeniuB bij diens benoeming tot griffier van de Tweede Kamer opvolgde in het ambt van referendaris chef der afdeeling binnenlandsch bestuur Bij de oprichting der vrijantirevolution naire partij onder leiding van jhr mr A F de Sovamin Lohman nam hü daaraan een werkzaam aandeel Tijdens zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer op 27 Juli 1901 veriiet hy als administrateur het Departement van Binnenlandsche Zaken met verlof Sedert dien had hij voor de christelyk historische partÜ onafgebroken zitting in de Tweede Kamer voor het district Bodegraven tot de invoering van het kieaatelsel van de Evenredige Vertegenwoordiging In de Kamer stond de heer van Idsinga al die jaren bekend als een zeer scherpzinnig jurist met groote kennis van ons staatsrecht Hy was tevens gedurende lange jaren lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland De regeering eenie hem met de ridderorde van den Nederlamlschen Leeuw De teraardebestelling van het stoffeiyk overschot zal Vrijdag plaats hebben op de Aigemeene Begraafplaats om 11 uur van het sterfhuis TWEEDE KAMER Zittinsr ym Woenadair 23 FeJbmari Aan de orde is de bcigirooting der ArbiUerie innichAJnfBen De heeren Deckers irJk en Duvmaer van Twiet aj klajren over de duurte van gehduik der ziekeö auto s van de ArtjiMenieInnchtangeo De heer K ter Laan s d a p wiist tiu lecihte wwndngfcoeatanden voor art eader8 van dat bedrijf De h © Kuiper rJt bestrijdt de mötie KoilJiek welke beoojrt onuiettuwr van de antillJeaTie dniraohljiiiigen in een vredesibedrijf onder beiheer van de vaJovereenuringien De Mimster van Oonlo de heer Pop heeft aan hot ondoraoeilt bedoeld m de nuo tieTer HaJl geen behoefte Vredesifl ibeii i B£ht spr mogieiijik doch deae moet met omaichtig heid wonden iuKevoejid Hoofdnaak moet zijn het aanmaken van oorlogsmateriaaJ Dat is de raison d etre van de artiJJerieiuirichtan g n De Minister heeft wijziging van het georgandseend ovenleg ter hand genomen Ten aanaien van de woiiinetoestanden is needfl veel verbeterd en aal nag zooveel mogeiyik verbeterd worden Over de mcrtues het amendement en de bcgrofttingwordt heden gestemd De hoer Ketelaar v d vraaat verlof tot een interpellatie over uitvoering Van de motae betreffende de D nsioBnsitoTting van gepensionneerden en wachtgölders Op dat versoek zal moraren worden bealjst RegeUng der bezoldiging van het militair personeel der landmacht De heer Ter Ha il n p vraagit lw oeer bezoldifTuwr voor de kapelmeesters De heer Duvmaer van Twist a r bestTijd t het toeiagenateisel De heer Van Zadelhoff s d ajp kondiigt aan dat de S D A F aal stemmen teig n de voorgewtelde geldverspilling De heer Van Rappard v l bepleit paJarisverhoKiiBig voor enkd caiteaoriën van müitairen De heer W iJ k dem Wfeena betoogt dat de onderofficioren niet kunnen rondkomen De heer Schokking cJi bespreekt de positie van de officiepen van gessondheJd De heer Van Sasae van IJaselt r k bepleit saiarisveiriieterinig bij d marechaussee De vergadennir wQrdt tot heden 1 uur peechorst ONZE KOLONlëN PeatgevaUen op Java Bfliikens een uit Ned indië ontvangen teieignam bednoes het aantal p tgevailen op Java in de maand Januari in Soetrahaia 2 Lmongian 3 Bojolali 29 Salatiga 69 KcndaJ 15 MaKelan 05 Teman goen 33 WonOBobo 133 Batvia 3 alle met doodelijken afloop ECONOMISCHE BERICHTEN De Nedwlandadtie boUir in België De Nederiandsohe regeerinig heeft naar J e Maaal de uit Brussel verneemt bdi de Belgische reueering stoppen gedaan in Giake de boterkwe itie den vepkoop van bewerkte boter onder de benaming van Nederlandsche boter enz Het Belgische mindgterie van bevoorrading heeft oo de stappen der Nedeirlandeche retfeerin toegelegd dat de bewerlcte boter niet meer onder de benaming Nederlandsche boter cal verkocht woiden en dat de Nederlandsche bofeer allecA onder het Rjikmnerk ml verkocht worden WetenMhappelUke B rtcfateii Tweede Electrol hni h Congre Het Tweede Electrotechnische Congn zal op 15 en IS Juli m Schevenlngen gehouden worden POST EN VERKEER tke nieuwa poBttutovou Miet injrantg van 1 Maart a £ worden de te heffen piorten en nechWm gerwijoiwi als volgrt BINNfflNlAiNDSCH VBRKaSBR BMefleaarten 1 cent Brieven van een rewidit tot en mat 20 gram 10 cent boven aO tot en met 100 gr 16 cent boven 100 tot en met 300 gr 20 cent boven 300 tot en met 600 gr 30 cent boven 600 tot en met 1000 ar 40 cent boven lOOO tot en met 2000 gr 50 rent Vom zjg Bfbadsbrie bestaat fx en afzonderlijk tarief meer Gedrukte sbukkcn voor een gewacht tot en met 560 gram 2 cent per 50 gïwa of gedeelte van 50 gram boven 600 tot en nwt 760 gr 25 cent boven 760 tot en met 1000 gr 80 cent iboven lOOO tot en met 1500 r 35 cent boven löOO tot en met 2000 gr 40 cent Br ai 11 end ruk werk en 1 cent per 300 gawim of gedeelte van 300 gram Nieuwsbladen en bijvoegsels Indien die fnankeering bii abonnement Beediiedt voor een ewiöht van niet meer dan 56 gram cent boven 50 gram tot en met 150 gram 1 cent en voortfi voor elk meerder gewicht van 50 gram of resttnd gedeelte van 50 gram cent daarboven Geschiedt de franioeemng niet bii abonnement dan ie voor alle nieuwsbladen er biivoewseus het port der gedrukte stokken van toepassing Miet ingang van 1 Aipril ajs wK rdt het port der nieuwabladen en büvoegsels marwan de franlkeerónsr bii abonnement geschiedt midier vastffe told op voor een gewdoht van ndet meer dan 55 jrriam 1 cent boven 65 gram tot en met 160 gram 2 cent en voorts voor elk meerder eewaoht van 50 gram of restend gedeeJte van 50 gram 1 cent meer Mon st ers Tot en met 150 gram 7 cent eilke 50 gram meer of gedeeilte van 50 gimm 2 cent meer Aanteekening onder waarde 15 cent met waarde 2 cent voor elke f 100 of gedeelte van f 100 Expresse Voor brieven en andere stukiken 40 cent voor postpakketten 40 cent Berdcht van ontvanigst 5 cent bii vooruiHbetalJwr Postwisselsen post b ewy zen Voor een bedrag tot en met ƒ 26 10 ets boven ƒ 25 tot on met ƒ 50 20 ets en voorts voor elke ƒ 60 of gedeelte van ƒ 50 tot en met ƒ 500 10 ets Boven dit bedrag voor elke ƒ 100 of gedeelte van ƒ 100 10 ets Bericht van uitbetaling van een postwlsse 15 ets Ontoereikend gefrankeerde stukken Overgangsbepaling Ontoereikend gefrankeerde stukken welke vóór 1 April 1921 worden ter post bezorgd worden bolast met énmaal het ontbrekenrle bedrag indien die stukken toereikend zouden zun gefrankeerd volgens liet tarief dat gold vóór 1 Maart 1921 Het minimum port van 2Vi cent is op deze zendingen niet van toepassing Postpakketten Met aangegeven waarde ƒ 0 16 per pakket plus 2H ets voor elke ƒ 100 of gedeelte van ƒ 100 aangegeven waarde Nieuweenopgeheven zegels Ingevoerd zijn a frankeerzegels van 2 4 en 30 cent b postzegels van 4 en 11 cent en van ƒ 1 c briefkaarten enkele en dubbele elkekaart voorzien van een zegelafdruk van 7 of van 12H cent d formulieren voor adreswyziging voorzien van een zegelafdmk van 2 cent e postbewüsformulieren voorzien vaneen zegelafdruk van 6 cent f postzegelboek ies bevattende 24 zegelsvan resp 2 10 en 20 cent alsmede gemengde boekjes inhoudende 6 zegels van 2 cent 6 zegels van 1 cent en 12 zegels van 10 cent De uitgifte wordt gestaakt van a frankeerzegels van IH en 4 et b portzegels van 3 7 en 7V4r cent c postzegelboekjes bevattende 24 zegelsvan 1 en van 5 cent en gemengde boekjesinhoudende zegels van 1 5 en 7 cent INTERNATIONAAL VERKEER Bü vooruitbetaling is verschuldigd voor Brieven a In het verkeer met Oost en WestIndië zeepost en in het grensverkeer met Belgiëen Duitschland voor een gewicht van nietmeer dan 20 gram 10 cent voor elk meerder gewicht van 20 gram of gedeelte van 20 gram 5 cent daarboven b in het overige verkeer met België vooreen gewicht van niet meer dan 20 gram 16 cent voor elk meerder gewicht van 20 gramof gedeelte van 20 gram 10 cent daarboven c in alle andere gvallen vooreen gewicht van niet meer dan 20 gram 20 cent voor elk meerder gewicht van 20 gram of gedeelte van 20 gram 10 cent daarboven Briefkaarten In het verkeer met Oost en West Indië per zeepost alsmede in het grensverkeer met België en Duitschland het binnenlandsche port dus 7H cent voor elke kaart in alle andere landen 12 cent voor elke kaart Gedrukte stukken a In het verkeer met Oost en WestIndiëper zeepost per 50 gram 2 cent b in alle andere gevallen per 50 gram 5 cent Monsters a In het verkeer met Oost en WestIndiëper zeepost voor een gewicht van meer dan 150 gram 7H cent en voorts voor elk meerder gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 2 cent daarboven b in alle andere gevallen voor een gewicht van niet meer dan 100 gram 10 centen voorts voor elk meerder gewicht van 50 gram of gedeelte van 50 gram 50 cent daarboven Poatwissels Voor een bedrag tot en met ƒ 26 26 ets voor ƒ 25 60 50 et voor elke 50 of gedeelte van ƒ 60 26 et daarboven Voor het verkeer met West Indië biyft bet binnenlandsch poatwisseltarief GEMENGDE BERICHTEN De auto dief tal te Amhein De Ajrnhemsche poJttie meent den dief op het 6JÏO0T te ziin die verleden weeik W oenisd3g een auto heeft goitoleu ten nadeele van de fSimia D de Rjjk te Arnhem Het u zójn A v H die vroeger in Den lioBcih heefit gewoond en later vrouw eii kinderen te Deume heeft achtergelaten Den laatsten tijd loigeerdje hii dikwijls met een Duitsche vrouw in DuJabunr Wjoensdagnaaht beeft d veerman te Tiel met de pont e en auto overgezet die gelheel beantwoordt aan de beschriivinjr van de Rie toien auto Aibleen in zeer bijzondere omstandütteden wtordt daar s avonds na 11 uur overgez ot een van de beide mannen die in do auto zaten had een venhaaJ owcedischt dat hü ziJn zieloe vrouw naar Utrecht had giebracht en moodaaikeJiiJk naar Den Bosch terug moest naar zün kinderen Vermoed wordt dat v H nu in Duitschland vertiliif houdt en een Duiitache bü Blcih had die goed met de behandedinir van auto s op de hoocrte was De Duitache politie zoefct nu den autodief Op zijn aaiilhoudlin is een belooningyan 2000 mark gieatedd Loonsverlaging De loonen van de wei claeden werkzaam aan de zdmkfabriek te BudelnDo rpleón zijn met 10 veriaaigid Het aantal arbeiders wias sinds eendigen tijd reeds ingekrompen Broodprijsvertaging te Rotterdam Met ingang van heden ia te Rottetidiara dü boTOodpriJB 1 cent verlaagd Melkibrooo kost dian 38 cent wiatarbPood 32 cent en Zeeuwisch Tarwetorood 27 cent per 8O0 Riiam Geen steungeU meer beschikbaar Hiet Hioofülbestiufur van de Ned Federatie van BouwrvaJoarbeiders heeft aan de afdeelingen bericht dat voorlooipiig geen giëld voor steun bü staUdngaa kan worden besohikbaar gesteld Oneerlijke verzekeringsagent Zekere v d P te Nieuw Helvoet had een 1 20 lot genomen in de Nat Verzekeringen HerverzekeringMaatschappij te sGra venhage dat niet uitgetrokken was zoodat hij meende dat er een niet op was gevallen By de naloting kwam het lot uit op de ƒ 1000 met ƒ 30 000 premie zoodat hem toekwam ƒ 1317 50 De hoofdagent V te Nieuwenhoom betaalde hem z g uit medelijden ƒ 650 uit Uit dankbaarheid gaf v d P hem ƒ 40 en den agent ƒ 50 fooi Door buren is dit uitgekomen waarop de politie de zaak in onderzoek nam Bjj y is huiszoeking gedaan en het geld is gevonden hü is in voorloopig arrest gesteld Droevig Te Ekamp een dorpje benoorden Winschoten is gisteren de slager W Uildriks die in een toestand van delirium verkeerde zoodanig door zijn zoon met een mes toegetakeld dat hü niet meer vervoerd mocht worden en men voor zijn leven vreest De zoon handelde uit zelfverdediging WeffbnengKn van schepen De politie te Uimiuiden heeft iemand aangehouden die schipper wa on de door onbekende oorzaak in de Noordzee gezonken sleepboot Creecendo Hazardspel in cafe s De politoe te Bindlhoven begint lorachtig te aigeeren tegen hazardspelen in de koffiehuizen welk kwaad in den loop der tijden een groeten omvang had aangenomen Ook woerden maatredreien getroffen om bet kiensf eil dat lamra amieirhand in een soort haaardsped is oniteard te bebeAwelen Valsche namen op schildemtukkeo De centrale recherche heeft op de publieke veiling van het venduehuis die Haghe aan het Scheveningscheveer 34 schilderstokken in beslag genomen welke door een kunsthandelaar te s Gravenhage daar te koop werden aangeboden De schilderstuÜcen werden verkocht aJa te zijn van groote meesters zooals Israels Mauve gebr Maris Bosboom Breitner enz wier namen valschelük op de doeken waren aangebracht Duitach orde lint De practische Duitschers zitten neen zaten verlegen met eenige kilometera orde lint waarvoor immers in de republiekgeen emplooi meer is De verschillend gekleurde alle zeer fraai getinte soortenzijn zonder onders cheid van beste qualitelten dus nog best te gebruiken Nu dan depractische Duitschers maken van deze t w van de behoorlijk breede linten prachtige bretels Stevig en sieriijk zü n ze Ons werd een paar getoond de zegsman opende zijn vest in fraai gebrocheerd geel met een zacht blauwe baan Wü weten niet voor welke zeer hooge verdiensten dit geel blauwe lint bestemd was maar wel dat het een bijzonder kleurig en fleurig stel bretels was dat men ons liet zien En mocht er weer eens een keer in de zaken ginds komen men kan nooit weten dan blijft er nog altyd de mogelükeheid van de Hosentrager eenige sautoirs te maken Het lint komt dan van onderen naar de bovenzijde van het vest Et voila LUCHTVAART Een Pariis Konstantiawpel liicht J venhinding Hot Gouvernement van EtMwrariJe heeft aan de Oom pa nae Franco Roumaine de iNavagtttiion Aerienne die reeds de Pariia StraatsbiuingMPnaa r Wajschau Juchtlijn exploiteert ooncesflde verleend voor het postvervoer ofp het Homwaarsche getoied door een luchtposbdienist dde ondertiouden zal worden busschen PariJBStraatsburg Praa r Wieenen Budapest Belga ado Boucarest en KonsbanitQinopel De directie van de gienoemde ondememdng hoopt eveneena contraeten te kuJmen aangaan met de feering van OiQsienrijk en Servië met Roemenie Turl en Tsjecho Slowalkiie ia de ondememint reeds tot overeenatemminjr Keikomen Ofschoon het geheele programma eenst in 1022 uitgevoerd aaJ worden oal dit jaar reeds een gedeelte van de Ujn in xpUMtatie wKwden M aeik 0NDERWU8 De BdMNdbiOMOOP Indertiid beeft de miniater van onderiwije van zün voornemen doen Wijken een coinMndsaie in te stellen tot onderzoek van de vraair ho © van rijksweire zal moeten KehandeÉd worden ten ooziohte van het vraagstuk der sohoolbioficooq Hii heeft ran dat voomiemeo afgezden doch de kweetit in handen gestold van oen der afdeeiin ien van den Onderwijsraad welk lichaam den nmndater daarover dan lal hebben te advifieepen Bezuiniging biJ den sohoolbouw Naar het Hlblld verneemt zal hónnen niet ail te langen tijd de aigemeene maatre iBl van bestuur verschijnenH waarin volgens art 6 der Wet op het L O 1920 re relen voor den sohoolbouw zullen worden gesteld Verwacht vwordt dat ook in die ne elen aoodanijre veranderingien zulien worden getonacht dat bezujnigung op den bouw mogeOÜk wordt SSelfs hebben schoolbesturen wier bouwnlannen reeds K ed ekieurd aijn van de autoriteiten de aanmaning onitvangen om de aanbesitedin der ontworpen gebouwen nog uit te Btelitea teneinde zoo mogelijk hun planBien met di6 nieuwe regelen in overeenÉstemmintfc te brengen Ook voor gemeentebestiuren zaJ dat selden Ovarieg by benoiamingen Niaar de Ned meldt hebben in ondracht ivan het beatuur der Unie en van den Schoolraad de bedde voorzittens met dea flecretarm in partdculdiere audiëntie door Kien mjindsteT van onderwiis ontvangen dezen de ematyie besswaren voowpelegd tegen het Kon besiluit inzake het overleg bi de benoemiiiiKen aan bijiBondere schoJen Het bieek dat de bedoeliwr van dit K B EBenaziins geweest iis de vrijheid der besturen aan te tasten De manister ziegde echiter overweging van de beccwaren tee Een nieuwe leerstoel aan de AmsterdaniMhe GenVeOnte Univoraiteat Voor de vervuilÜng van den biiBondereoleerstoel vanwege het JColoniaal Instituut aan de gemeentelijke universiteit inde kenniiis van de dierlijke parasitisnienvan den mensdh in Ned Inddë waaromtrent door B en W een voorstel bij denBaad aanhangig is gemaakt is naar deTei verneemt door genoemd instituutvoongedraoen Dr N H Swellengtrebel BoÖIoog aan bet Inst voor Tropische HyKirae LANÜÜOUW De toekomst voor tnizie boterDt oddctin Het Ailtffemeen Zuiveilblad de boteröchaarsdhte rbesprekemd vr a t zicii af waar wu met de iboter zullen blijven waaneer binnen enikafé wofcen de productie weer belangirijk geategen zial Min Vroewer exilwrteerden zoo schrijft het blad wtü en ook Denemarlten betangrijJce hoeveelheden boter naar Duitschland Dit 15 ttoans afgeioopdn Andere Europeesche marKrten waren Knigeland Bolguë F nkrijk Eenisre cijfers over onzen boteruitvoer mogen hier volgen DuiteohJand Bel ie Engeland And tand 8 424 000 7 940 000 1 67iJ 0 19 6a8j000 7 33€ OüO 9 541 000 1 752 ft 1015 3€ 67i6 OÖ0 1 472 000 2 462 000 1 7354 0 191 31 413jOOO 639X 00 2 194 000 1 587 000 a917 17 730 00 1 782 000 4470 000 909M 1 673 000 87 000 555 000 141 000 6 502 000 4 106X 00 90 000 3 019 000 4 H7 000 4 368 00 6 OM 000 6 194 000 U n ziet hoe Duitschland reeds voor den o riog onseveer de helft opnara van Ihet totale export Burplus aan boter G diurende den oodog wordt dit steeds groo ter daarna daaJt hleft Duitsche aandeel wieer tot de helft in 1919 doch in 1920 nam Duitschland slechts 11 5 deel van het export eurpkis En op het oogenblik ia Duitschland vriiwed geheel uitgeschakeld Andene landen moeten nu dit surplus opnemen De veideeling waa in 1920 als volgt Dudtsciiland f Engeland ± 80 Frankrijk ± 15 Ned O en Wl Indië ± 4 Vereeni de Staten ± 8 Zudd Aifrika ± Oofitenirük ± De eemiee kans dat Duitschland ala KTOotkooper van botei zal optreden bestaat indien de Europeesche mariot sterk overvoerd wordt en daardoor de prijz i nog ver daien beneden het Wgenvroordioe ndveau Het is zeer de vraag of de te verwaditen groote aanvoeren uit alle productiegebieden teigen eenicisziins Loonende piriiaen door de comsumnatiegebieden auJlen bunnen iwiorden opgenomen Het blad besluit aijn arükel met de mededeeüiwc dat het de toeÜMMnst voor OB boter zeer donker imziet Mond en klauwzeer Stand van het mond en klauwzeer in Nederland gedurende de week van 6 12 Febr 1921 AantalProvin ën Veebeslagen Gemeenten Groningen 2 2 Friesland 7 7 Drente Overijsel 2 2 Gelderiand 1 1 Utrecht 1 1 Noord Holland 8 3 Zuid Holland 7 6 Zeeland 1 1 Noor Brabant 4 3 Limburg 6 6 31 Totaal 33 SCHEEPVAARTBERICHTEN Stv MU Nederiand Roepat uitr vertr 23 Febr v Antwer Kon Weet Ind MaUd Commewijne arr 23 Febr v Paramaribo te IJmuiden Holland Amerika lU M erdyk veritr 23 Febr v H dam n San Francisco Zijldijk an 23 Febr v Baltimore te Rottordwn STADSNIEUWS GOUDA 24 Februari 1921 De Kaarsenfabriek stopgezet De Kaarsenfabriek staat stop Gisterenavond elf uur zyn de fabrieksgebouwen der Kon Stearine Kaarsenfabriek gestoten het werk staat stil De aanleiding hiertoe is de volgende De Directie der Kaarsenfabriek zond zooals eerder gemeld op 12 dezer aan alle werklieden een schrijven waarin aan allen tegen 28 Febr het huidige dienstverband werd opgezegd en waarin te ens werd medegedeeld dat zoo spoedig mogelyk in elk geval vóór 26 dezer mededeeling zou worden gedaan van andere arbeidsvoorwaarden waarop een nieuwe dienstbetrekking zou kunnen worden aangegaan Teneinde daartoe te geraken verzocht de Directie op den l2en Februari aan den Minister van Arbeid een particuliere audiëntie teneinde Z Exc op de hoogte te stellen van den toestand in het bedrijf der Kaarsenfabriek en diens medewerking in te roepen om de voortzetting van het l edrijf mogelijk te maken In de op 22 Febr j l toegestane audiëntie heeft de Directie den Minister uiteengezet de min gunstige positie wgarin het bedrijf der Kaarsenfabriek verkeert tegenover het concurreerende buitrnland voornamelijkBel gië waar èn door het twee ploegenstplsel èn lagere loonen veel betere productievoorwaarden aanwezig zijn Dit klemt te meor waar voor den oorlog de productie der Kaarsenfabriek voor 85 7r öp export berekend was Tegenover die arbeidsvoorwaarden in België staat de Kaarsenfabriek hier met een drie ploegenstelsel en belangrijk hoogere loonen Toen het bedrijf liet toeliet voerde de Directie zonder wettelyken dwang den achturendapr in op 31 Maart 1919 werd deze aan de fabriek ingesteld terwijl de by de wet verplichte invoering eerst op 24 Oct 1920 volgde Thans is de handhaving van deze arbeidsvoorwaarden niet meer mogelijk Waar de noodzakelijkheid nu dwingt tct het nemen van andere maatregelen daar was de Directie van meening dat in deze omstandigheden op de medewerking van den Minister een beroep mocht worden gedaan om van de wettelijke bepalingen tijdelijk af te wijken teneinde niet tot stopzetting der fabriek te worden gedwongen De moeilijkheid in deze kon op drieeriei wijze worden opgelost lo loor stopzetting van het bedrijf 2o door handhaving van den huldigen arbeidstijd met beduidende loonsveriaging en 3o door verlenging van den arbeidsdag en invoering van het twee ploegenstelsel met behoud van hetzelfde week inkomen Dit laatste achtte de Directie ook voor de ariwiders het meest verkieseiyk omdat daardoor voor hen geen vermindering van inkomsten zou ontstaan De Minister van Arbeid gaf te kennen dat de toestantl hem volkomen duidelijk was Z Exc stelde er echter prys op dat het advie s der arbeiders door de Directie zou worden ingewonnen Alvorens een beslissing te nemen zou Z Exc daarvan eerst gaame mededeeling ontvangen Des avonds na de audiëntie nog hield de Directie een samensproking met ern 11 taI arbeiders die in het fabrieksleven een leidende positie innemen en met wie op enke Ien na zij ook reeds by vroegere gelegcnhe f den had geconfei Gerd In dat onderhoud werd aan de arbeiders mededeeling gedaan van het bezoek der Directie aan den Minister van Arbeid en van hetgeen daar besproken was waarbij er op werd gewezen dat sinds de bootwerkersstaking te Rotterdam tot geleidelijke inkrimping van het bedrijf moest worden overgegaan De Directie verzocht den arbeiders hunne medewerking in deze te verleenen De arbeiders gaven daarop te kennen niet terstond een beslissing te kunnen nemen aangezien zij zich aan hunne organisaties gebonden achtten en het ariviet der Hoofdbesturen in deze eerst moesten inw nnon Dus werd overeengekomen dat den volgenden middag te 1 uur het besluit zou worden medegedeeld of de arbeiders de Directie zouden kunnen steunen Daags daarop Woensdag j l is tuen door de Hoofdbesturen met de aibeiders Vergaderd en is als resultaat daarvan aan de Directie door een viertal afgevaardigden medegedeeld dat de Hoofdbesturen dor organisaties hun geen toestemming hebben kunnen geven om gewijzigde arbeidsvoorwaarden te aanvaarden zoodat aan den Minister van Ai beid geen gunstig advies in dezen kon worden gegeven De Directie heeft daarop besloten om waar de arbeiders hunne medewerking weigerden om het mogelijk te maken het bedrijf door te zetten de fabrieken stop te zetten Waar het uitgesloten was dat vóór den vastgestelden datum van 26 Febr een oplossing in anderen zin zou kunnen worden gevend heeft de Directie gemeend terstond tot het sluiten der fabrieken te moeten overgaan hetgeen dan ook gisterenavond elf uur is geschied Het loon der arbeiders loopende tot en met Zaterdag 26 Febr zal allen worden uitbetaald Aan de Kaarsenfabriek werkten 169 vaste mannelijke 34 losse mannelijke en 161 vrouwelijke arbeiders Van de 193 mannelijke arbeiders zijn 157 gehuwd De zieken die uitkeering kregen uit de kas der vereeniging Ziekenzorg zullen deze gedurende hunne ziekte van de Kaarsenfabriek ontvangen IJitvoer van kaas De Minister van Landbouw heeft tot nadere aankondiging met ingang van 16 Maart dispensatie verleend van het verbod tot uitvoer van kaas voor zoover betreft kaas welke overeenkomstig de aanduiding voorkomende op het daarop aangebrachte Rijkskaasmerk een minimum vetgehalte in de droge stof van 45 pet en bereid is uit volle melk 40 pet 30 pet of 20 pet bezit alsmede voor gekruide kaas met een gewicht boven 15 K G zachte of gemalen kaas in blik en zachte rechtstreeks uit melk bereide kaas verpakt in staniol tot een gewicht van ten hoogste K G per stuk Herplaatsing wegens misstelling in de Stct Een jubilaris Dinsdag 1 Maart a s zal het 30 jaar geleden z n dat L CuBveller als stAJsbaas in dienst der gemeente trad Het zal den heer Cuavetler op dezen gedenkwaardigen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken Ver van Vrijz Hervormden De Secretaris der Ver van Vryz Hervormden cteett ons mede dat op Dinsdag 15 Maart Mejuffrouw Dr N A Braining in de Sociëteit de Réunie eone lezing zal komen houden waar oor sla onderwerp geko ien is Buitenkerkelijke stroomingen De Historiache Roman in Nederland De gïTnnasiastenvereeniging Utile Dulci heeft het aangedurfd een avond te organiseeren die in den volsten zin des wooi ds gewijd was aan nut en vei maak Daartoe was ze zooals de voorzitter in zijn openingsspoechje releveerde in staat gesteld dank zij de welwillendheid van den heer Drs C J I Brandt leeraar aan t gymnasium te Utrecht die zich bereid had veikiaard een lezing te houden en dank zy de medewerking van het II B S atriJkje dat den avond met vroolyke muziek opluisterde IDe heer Brandts deelde mee iets te willen vertellen over den Historischen Roman in Nederland In zyn inleiding wees spr er op dat in tijden van felle spanning en heftige bewoffcnheid als deze uit een zekere reactie in den mensch een hang naar rust ontstaat die de éen zoekt in de eenzaamheid en de ander tracht te vinden door met den geest te vluchten naar t verleden Dit zoeken van t verleden kan echter ook voortkomen uit behoefte aan actie welk verscnynsel zich Voordeed by de historische romanschrijvers in de dertiger jaren der vorige oeuw Spr zette de betcekenis van Bilderdijk voor diens eigen en op hem volgende tyden uiteen Bijderdijk is door zijn tydgenooten niet op de jui ite waarde geschat eenerzijds werd hij overschat anderzijds verguisd maar vriend en vyand volgden hem na en namen van hem de verkeeixiheden doch minder de goede hoedanigheden over Uitvoerig ging spr na dat en hoe in het tweede tiental jaren van de 19e eeuw de jongere schrijvers gevormd werden en betoogde daarna dat na 1800 na den voidtocht tegen België de historische roman is opgeleefd wat vooral de volgende oorzaken bad Ie Uit verlangen naar iladen waarvoor men in t verleden bevrediging zocht te vinden 2e Invloed van de strooming der romantiek In de Nederlandsche litteratuur drong de invloed van buitenlandsche achryveis door ie jongere schryvers die m hot tweede decennium der 19e eeuw waren gevormd hadden de buitenlandsche litterators tot voorbeeld gehad ze baddert zich gevormd naar Walter Scott die gold als den schepper van den historischen roman omdat by hem de historische alle andere tendonzen heeft overvleugeld 3e Opleving van het nationale gavoel n 1830 4e Het bewustzyn der jongere Htteratoren dat ze verpliclit waren hun landgenooten op te voetien tot het besef van saariihoorigheid Na een werk dat chronologisch eigenlyk niet behoort tot hot te behandelen tydvak te hebben besproken n l Maurits Lijnslaiger van Ajdriaan LoOïs iös wees spr op het belangrijke jaar 1S33 waarm twee historische romans verschenen n l Pleegzoon van Van Lennep en Droat s Hermingard Temeer wa s deze gelykty dige verschijning van belang omdat de werken twee richtingen in de historische roman iichrijfkunst aangeeft Aan de hand van een beoordeeImg der beide werken in het Tijdschrift De Muzen van 18 trok spr een parallel tusschen den roman van Van Lennep en dien van Drost Kort saamgevat Van Lenni p schrijft avonturenromans hy beeldt geen levende personen hoogstens vleesch geworden begrippen personen als Fei dinand Huyck of Jhr Van don Kraayenhorst loven niet Van Lennep beeldt types geen echte menachen Zyn werk is te vcrgclyk n met een film waann we het ééne uiteriijke gebeuren na het andere zien afrollen en in dit opzicht heeft Van Lennep veel gemeen met Adriaan Loosjes Echter Loosiet wilde de lezers ieercn Van Lennep is het er alleen om te doen z n publiek te vermaken Dro st vertegenwoordigt de andere richting in den historischen roman hü geeft karakterteekening een p sycbotogische roman dus zooals we in onze dagen zeggen Zyn werk staat daarom eigenlyk veel hooger dan dat van Jacob van Lennep evenwel zijn populariteit IS daarmede omgekeerd evenredig In Heriningiud geeft Dro st de ziel zy ner personen al ziJn figuren leven hy heeft het algemeen mcnschelÜke weten te grijpen en daarom doet hy sterk denken aan den lateren schrijver Van Oordt Prof Prinsen heeft desty ds dan ook aanleiding gevonden een vergelijking tusschen deze beide romanschryveis te maken Behalve dat Drost eon karakter roman en Van Lennep een avonturen roman geeft is een verschil tus schen beiden dat by Van Lennep elk didactisch element ontbreekt terwijl Drost meer en meer tot het leerzame overging byv in zijn Pestilentie te Katwyck en het Van Lennep als plichtsverzuim aanrekende dat hiJ niet leerend optrad Overigens is Prost s werk ondanks alle goede kwaliteiten die het beeft niet gaaf De verschillen tusschen de beide richtingen avonturen en psychologische roman werken tot op dezen dag voort Vooral in mevrouw Bosboom Toussaint is dit waar te nemen ze begint met een zuiveren avonturen roman doeh nadat De Gids haar gewezen had op haar plicht de nationale gevoelens aan te kwoeken is ze geheel in de didactische lyn gekomen voor t eer st in Het Huis Laurene sse Opmerkelijk is de uitwijding die tante Truitje geeft over de costumes barer person wat ook by Scott is te vinden alleen is de beschrijving nog minutieuacr Toch is die detail schildering we aardig en het levende dat de personen hebben ontleenen ze vaak aan hun uiterlijk Met Oltmans keeren wc terug tet Van Lennep Het Slot Loevcstein en De Schaapherder zÏJA wel wel meer dan gewone onti panningslcctuur doch in De Schaapherder ontbreekt het offer het springen van den toren door Jan van Schaffelaar ia een geleerde daad In Het sljt Loevestein is bet heroïsch verdwenen doch hier is wel de grootheid van het offer bewaard Vervolgens heeft men Schimmel en Wallis die eveneens het systeem Van Lennep volgen Schimmel is rüker aan coloriet dan mevrouw Bosboom Tousaaint en zijn didactiek is bescheidener Watlis Is verwaterd verslapt Men vindt bü Wallis allerlei van mevrouw Bosboom Toussaint terug doch verdund In de jaren 1880 1890 kwamen geen nieuwe historische romans uit wat begrijpelijk is De mannen van tachtig gingen uit naar zichzelf Omstreeks 1890 kwamen weer geschietikundige romans n l van Adriaan van Oonlt die als met onzichtbare draadjes verbonden is aan zijn voorganger Drost Ook hy geeft bet algemeen menscheiyke doch bü hom is het grooter dan bü 7 n voorganger Dooniat hiJ den invloed van de beweging der tachtigers hoA ondervonden wist hy de ziel te geven het zieleleven was vour hem belangrijker dan het historische Daarom gelyken zyn peisonen menschen uit dezen tijd hun leed is ook ons leed Tenslotte gewaagde spr nog in t kort van jongere schryvers als Van Moerkerk en Couperus die zich alle om Van Ooidt groepecrcn In den allerjongsten tijd herleeft weer de didactiek in den historischen roman n l in den Cyclus van Queridu De Oude Wereld waarvan thans twee deelen verschenen zijn Met het uiten van de hoop dat zyn voordracht voor de aanwezigen een sióan zou blüken te zyn bü hun eigen lectuur eindigde spr zyn lezing die warm werd toegejuicht Ken dansje besloot den leerzamen en prctt gen avond Maggi dlemonstratitt Viamiwkla4ff ssoep wezen eUia en bomlLon iiLniiïi en l e groü te mal m l e Héuriie ib t e i tJmptMi m keuken eetzaal ktuj ig gücieKte tai cas in eon der honAéa een foriiois waai oip dampende keieis en pannen till viak Uiuj by e sn tafeJ wdajwip de magigu protlucuiM ze vooiui cen m ajcg oi nog jfi ooter font megigiie de sciciiuu der Itiün lt was een lUuiaan alzoo üiMd Wh kJetirype pakies soep en dito b uiijon oioK jes groote on Juie lne Jiieacnjes met aroma jii pjii JuinfJu öLauueiuie JJe la l KQ i i iccnji L ie badden de © igenaardJjte gewoonte run te vallen ndtuuiiHiï aityd tot sm ivail iedere huisvrouw oP je Bot scnoone tiiieuta en üe siauuoixlies iKiOiiL ii int l iescJiie nu dwaze kapriolen t e maicen en goven Jut geiheei tevens een sioiiiik cachet De be angateiiioniöe dames liotén zicii met zuchten veien schaaxden zuch om ue mieüjj aontw ho t schoieitie en den lept l bLioïbffl voor te wacirtsn heerliji heilen l e hool tl vei tegeiiWK ordjger Jueid et n mioidting waair ai hy verteide dat de eer te taUiJek te Kentptital iii wiLstia iand gei ticnt werd in I8i j w a i toe julius Ma fg l igekiomen uias teneintle te trachten de voi u svoedjng te verbeteren De afaet der plüUucten ontwikkelde zich zeer snei en iuet alieen in witaeirjajui doch ook iii gehtei huittpa 2 oodat al KMMltg faimeken opgericht werden lo Paryis in Sani ire n m weg jnz en Malaan li en zeeir groot deel fier r ond tot fcr woiden wp ea en velden der fabnewon coLteid zootiftt er steeds voor gezongd i a vviirden dat ie te vcnveilkeii gri nd Ttölfcn vaai pr iia kwiaUttat Jtun ilo enüjen wo ruen de © ischrin dor hVigiene sti eng in acht genomen de vroUwen die de groenten süiioonmaken mo cn de werkplaatsen ni u LMJtrea n voor ze handen eowasauien lieiüoen en ziiKleJiiite scnorten voorjrouaan en iinntn kupipen opigezet liöbben De wèUii j iaauen zuin ruiiin en netjes uwrei icnl wais eeuure foto s m een reciajn ait um rre lattn zjcn en de bjoxiei wto iden aJle jiiucniimaj vèrpaKt OiKiei tusacnen w 8 een assitJtente va i tien hootévertegeiiwüoriLiirer dras beznc j eweefat aan t fornuis en t Pesattaat van uiaaj wer geur g e vvimlsor soeo mochten we nu eenü proeven h en Kwartwijitie zaten tie aanwezigen genaeg uiit te iepett n jheeruiK was t aa enieeiie ootvieei i e luuitigenooten zwJlen er ook van kaïnnen awoi teereoi want eiiie beaoelister kieeir nog een pakie mee naar huis Daama 1 erd tomattn soep m totaal heeö ae tabnek u üoOTten st ep in den hamiej gebï acJit geliooitt doen m alwaciitjuiir dat tloM voor eoTiiik gei eett zcu zj in riLochten Je dames een ilop bouilion v or zacli ibereulen De inleidei merite daaroij ow dat de la grs twuilJon büoxlea tydoii den ooHög op oilieriei wyze zi in nagenmokt doch met deze minderwaardige nro liict n heeft Maragi mets mt te staan daai e in Z iti nami de tiitio een uitvoerverbod van leveiiMHuldcjen be iitond zooaat de fahneik niets naar Neuertand kon zmuiin De bezoekisiters werden UitgenootliKd een deel te bewaren owlat daarinee later de aroma zou Itunnen warden gepraeitl iieiaas hebben we die met meer imnnen proeven yiinjfa zyn we naar de rediaAe ifi et neld ont a o in de courant van hedeo i tnunen vertellen hoe buitengewoon belangTwekkend de demonstiratiie is Miat hien üiin er lezeressen die adnvaakelÜk de demonstratue met wilden biiwonen doeh na t hooreai dat zo weriteluk de moeite v aiatd IS er toch wei een iciikie wiillen ga an nemen t Zou liaar spijten als ze dit eerat morgen vemajuön want er is alleen nog maar vanavonti gdegenheid tot zion on proeven BEBGAMBACHt Door Burw en Weth dezer gemeente is vergiunmng verleend aan de N V Stoomtintraer en meubel fabriek v h v Meggelen en Co alhier tot het oprichten van een reoaratiewerkplaate met smederij on het terrein bü de fabriek Op Donderdag 3 Maart a 8 dea namiddjigs van 3 tot 5 uur zal in de Consistoriekamer der Ned Herv Kerk alhier de stemming pJaate hebben of in de eerstvolgende 10 jaar het beroepen van een nredikant ml geschieden door dan Karkeraad of door het IdeficoJlege Het 2e aanvuIUngiekohier van den Hoofdelyken Omslag en het Ie aanvuüinffsk hier der hondenhelastine in deze gemeente zul vanaf he len gedurende 5 maanden ter visi e iigtgen op de secretarie ÖUer BOSKOOP Hier zullen t vee byjiondere scholen worden bijgebouwd een van de Ned Herv Kerk en een van de Vereen voor ChristelÜK Kat SchoolonderwiJB cHe reeda eon school bezit Ook de neutnrie bijzondere school wordt uitgebreid Daar dientengevolge de openbare school ongeveer de helft van haar leerlingen zal verliezen bemtaat het voornemen de openbare school te splitsen en do helft daarvan voor een der bijzomlerp scholen te bestemmen voor welke andere de gemeente toch zou moeten boü Voor de HaagBohe rechtbank werd de volgende zaak behandeld J P te Vievpfln hepft te Bonkoop iemand geslagen on gesneden volgens de dagvaarding lïckl ontkfnt het taatste Het eerste heeft bil gedaan u t elfverflediging D mishandelde aU iretuige grhoonl vorklaart dat hü van een danaelub nm t huis ga iule lag dat bek eén k oinen jongen lastig viel Hü hoeft toen voir dezen party getrokken en werd daarop iloor bekl van achteren aangevalten en met een gummistok op hot hoofd ge llagen Later op den avond heeft bekl hem opnieuw geslagen en over den ru m gesneden zoodat hÜ rich onder goneeskundige behandHing moest stellen lOiach e maanden gevangenisstraf iJeki zojrt dat hÜ is getart doortlat hy zelf eerst opn klap ontving Hy bad geen mes bij zich en kon dus niet snijden of steken GOUPEBAIC Alhier zai hflt recht V q benoeming en beroeping bij de Ne t Her Gera getlurende de eorstvalgBTide 10 jaren weer aai den Kcikeraad züh De 34 stemmen welkfl gisteren werden uitgebracht verklaarden zich voor den bestaMidcn toestand HAASTREfHT KehnWlitatie failUssoinent Door do ItechtUank te lletterilam I het verzoek tot roiuimjitatie toegestaan aan W J Pün raanliandelaar alhier i lS AN LiLi lhË ÖKRICHÏjfiN Niet Offifiie l nott ering te Amsterdftm 23 l ebroan 1921 22 t etir 23 l ebr offlc nietiou loonden 1JJ4S4 11 34 uei i a iM 4 k2h Part 2J 1T 81 17 6 Bruasel n x 28 07 Zw itüerland e 48 44 VVeencn 0 6TH 0 82 54 Kopenhagen 82 76 ötockhoüii ee ea Clu isttunia 5U 80 New 5ioik 2 91 4 2 2 Stulkucis U vun lieden aug ui ot entvftu Ken De nieuwe AinsterdamKcae lecnmg i e Anrnttjrd mbche gemf ntüraad nam Woojiödagavunti oen vooidriuslit aan wiar i li en W macht ging WK rdt verieend tot höt aanmaan eener ietinJn r van hoojr steils t 15 n lliioen tegen een dot r B en W nader te beoalen rente De belangen van houder van IluB i chu iondttt5n De Jlmisti a van Bujtenlau Uche Üa n deiiLt nietle d U de resreeniwr Zjch aooveci n i giciilk op de lioogte houdt vun hetigeen in antiere landen voomajï öJiik i VanknJk Al ii njgeiand reeda werd getlaan of jUhioï mi worden gcda in tot bevjcherraiiiï van de belangen van houdArs van Ru i iistihe foml ïen De miniDittr zaI met malaten zoo daai t e aanleading bcidtaat niet de regcerinigem in die landen ter ake m ovcrieg te Uetlen Ovüipig n s houdt de regeoring voeling mot de luier te lan ie on initiatief van de Vereeoigiing van n Kffectenhnadel oPKerichte Comnussie voor de RUftsischo fondFen Imlien mocht blivken dat UH de liquidat e der Oostcnriili Honir ian cho Bank Nederiandstïhe hCKuders van aandeeJon de nfitr inatelling in een oiucunaUg f posiitie sQOudcn geiraken dan andere hwuders de er oancleeJen zal de regeeriftc fliet nalaten voor de balangen der NededaSidbclie houders op t üiomen IV t dittSver hebban zich n04f twen belaneheboE nden bu aAndeelen van Ie Ot ten riikscli Homraarrtchp Bank tot den minister gewend MAHKTUiïlÉICHTEN Gouda 24 rebmari 1921 JCiAAS Aangevoeiti 3 parttjcn lie kw r 80 Handel viuür IJOTi ill Wemwr aanvoeo Goeboter f 1 60 1 70 Hamlel viujf VrifiMAïtK T Melkvee redeliike aanvoer f 00 6O0 Handel vin Vette varkens groote aanvoer f 0 60 0 ö5 oer bal f K ü Handel vlug Magere vai kens groote aanvoer f 0 Ö6 O tW per half K O Handel redeluk Magwe biaxen groote aanvoer f ó Mi per week Haadel rodclük Nuchtere kalveren groote aaaVoor 16 f 22 Handel flauw EIERl Groote aanvoer f 11 12 per 100 stuks Haniiel flauw GRANiEN De meoiit artikelen nrüsheudend Tarw ƒ 28 23 60 Bogge f 19 f 20 Ger t f 18 19 idem chev f 20 21 Haver f 15 17 Hrwten f 21 23 Bruine hoonen f 21 05 per lOÖ K G VAH A Een tweede vrouweU fc KMn rIid7 De afd van de S D A P te Arnhem heeft den heer L M Hermans candidaat p esteld voor het weth ouder sschap in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer IJsselmuiden D K Ct egt hierum toe dat de heer Heimans voorloopig het Kamerlidnuiatschap za blijven waarnemen D tel merkt echter ops dat de heer HerauuM in dit Kamer herhaalfklük in verband met het ab ientisme van Kamerleden bctetcd h M dat de fiinctie van wethouder z i onvercenlgbaar ïm met het KsmsHtdmaatschttp en dus verwacht mag worden dat hü bU ziin optreden als wethouder ïal bedanken als lid der Tweede Kamer Zyn opvolger i voegt de Tel hieraan nog toe de hc r H van Braambeek die echter waarschijnlijk het lidmaatschap niet tal aannemen Opvolgster op de rangliJBt l dan raej U MoL LAAÏSTK BERK HTKN De UndonHohe ConfeilimUe Ike samenatelifnK der DultMile d lAraMe BèlRUUN M Fvbr Vd Xn het Mjnjbt4rie vun tiuitenianduiche Zoicen xiin gistej en de waricsaaniheden in verband met üo sojnenjitoliiiW der Duitache Uelegatte voor de LonueniK he Gonierentio geeindwd tii de hameJwteiünK dee d ie cfttie u er ntiar gestreirtd het aaotal leden wovad müw iluk te bopejiAea AJa leader dor deleg iiUe en vertogenwoordige der Duitècb ik uksiregetinng xai do Aimtster viui liuiten i tml che Zaken l r SinwoH naar i wwion giuin Zooaiïi ce a Is nuKl gedeeid ui hut luet wa4 n chunii ii dat aich no4r amiere t ijüanmjm uiU Ui oe deiegulie suUen uaoüiuiten DeMdniiite ne6 van Financiën iJuiLuunJanitsolie Ziuken en dem Jüik wcor £ UUen eik door ai ht du kundi£ n vertedrenivuurii K u V iin nu vliniiKterJe van BiutenlandJidie üukeda jïulJen de mlnifttwal direktor von öicnison en lioeppert van het HtiltaminijiiU Xie voor Flnoincién JtaatiMecrekhriij iiei ma nn en Staatsecretaris Schi oedor van h t itiikfajnuiisWie van Utnnc nlundsche Zaken Staat isecretaris Dr Lebakl üü het itifkaweermwiiftteine a neruaJ von Scockt en generaal toempei naar Londen giun De vertageïiiwooidagw van hot UHlasin müter ifl voor economische aangolAgenheden is jiog met definitief benoemd Zeer waarsehiiniii k zal cpoheimraad von Ivosuire nuar Londen gezonden worden AJs aneciale vortLgenwioorUigor voor l rui en zal t xh de Ufhölmraad VoUinjrer en als WiK luiere verteigeQww rtli oir voor üeieren jcie handelsminister von Meindel hii de deWatie uansiluiten ltelia lve de doH undiiten Builen now ongtevtiT viif en twintig referenten tot de Duit eiie ieii gatlü bthooren Hierbii konen nog de onontbeeriiike bureaubeamb te n toïïeen te le Tafihton stono lyiOiMen cnx Leider van het Bureau der Duiteche dclesratie zal ziin Gehoimraad Koeokc van lln t Minioterie van Buitenlandsdie Zaken In totaal zal de Duiteche ddegatie uit Ongeveer ze tig lerfen bestaan wiaart ii noff ktönwaï zeven vertwenwoordiwera der D iit£ che pers Het verblijf der delegatie te Londen BERLIJN 24 Febr V D De Engolsche iregeermg heeft naar het Berliner TageVlatt varneemt zich heaise gehouden met net ondi rbrengen der Duitache dele ratte tl Lontion 0 a wordt wneld dat in het uLotci Waar do Duitsotie deleiratie haar vertblftf tal krijgon een particutiea teleÉounvOTbindlng ia tet stanff trobracht Het llureau der Duitschc deioiraliie vertreitt y ondaf iD 3 uit Berllin De tlelc raAie sai etni ejLtra trein hebben Oni gczantitchnp te Madrid Mon l lt ons uit Uün Haa Tbaiialïa bü Kon Besi aan Hvn heer Mr W H van Vüllenhoven op diens vei aoek jeeivül t nthlag veileend als buitengewoon Rozaht en gev minister der 2e W te H ili i l en is als soodanig banoJ md Jhf F A H Melvill van Carnbee TWEEDE KAMER Zitting van hodfln De heer U M Herman fud JD Vfdiwt vurlof tot het houden eenfer mt rpUiutie voor den eankoop vaa een hoi voor don iiuM van Airi ejd t Tiei pp d t vera ek aal morgen w srdeo be i t I e iiw tie Du¥B botPeffemtie omxetUag an het wrciiiioi iebodriif in vrede it dnif owiür iandftïO ïr wordt verworpen met 60 tujrfn 10 btommen I e lïiutie Kedthtik aangaande omzetting van het ai tuitariobedriif in mwt winstiïe pi vt de bedriif ondw h ecr van oer k iieolst i ganii srttiefl woi dt vei woruen met 7 togen Do motl Tw EftSl inzake een onderwok luiaJT den toe tami Mn de iwttiJerleinrtchtui caij wottft aangeoomen met 41 teigen iiti fltémmon Het amendeinent Duy op de berwotWjt van het artijleriebeilriif bedoelende fcchrappinar van de po it voor dotooneeriwr van offjijlerren aan artillerieinnchtcftSfen AM rdt vem i i pcn met b6 bogen 16 stetnnien tiet int froeUatieveraook Ketelaar befci effende temjegiavi van pensiotmAtortin en wordt toegestaan De intarnellatw X U1 piaats hebben op een nader te b aivn dug Voortgedaan vwndt met de h handailftg der süppjQtoire Ooriognbegrootiiur betrei fende müitaira bezoldiging De veiigswienng duurt voort ItLEGRAFlSCH WEERBERICHT HeoKste stand 779 3 te Memal Liuurste stojvi 7 1 2 te üevdiafiord Venvachiinir tot den volaeftden dajr Zwaklce tot matttjre Zuidoo3t Uilte vrtnö heW r tot Uehtbewolkt drooB weer lichte vonfk s nachbs Mdfde temoeraMiur OTei d r BUKGgKÜte K STANP GOUDA GEBOREN 21 Febr Hendrikua z v H VerKoed en M M F PrinBenberg 22 Fobr I sje d V C de Bruin en J van Vliet GKTKOUWD 23 Febr J Ph 3 ie W gn en A den Held J K öps en C Luijnenbarc GOUUBRAK OBBOHBN Arie Jan r A Vwfcwk en T Vortwrjr Johanna d v K Mario en M LcemderslMt Dirk i T J van Dtim m M de Koninir OETROUWD N Verver van Moordreeht n K de Kwaadateniet A Botirs en M N van teien P Oosterom en J Luiit 0 TaRl l Di3K M SclumtMU ec t eiMOte van C Tortoiw 80 I C P VI gewt ïl Jaar