Goudsche Courant, donderdag 24 februari 1921

No 14557 Hebt gij U geprikt gekrabd gebrand geklemd gestoken gesneden gestooten gekneusd geschaafd Neem dan onmiddelijk den verzaoh tanden zDiverenden genezen Ion Kloosterbalsem FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar bet Bngelseb van MYRTLE REED Geautomseerdia vertaling van I P WTSSELINX fv ROSSUM Nftdruk voHiodèn 31 Dat ia al wat ik noodOg héb liefete verteS mjj mets meeS Vnool jk klonk ecoi bei en toen zq het huw binneai goiogen heette tante Jane hen 8c hflïift ar hairtelijk weikooi ofschoon een nauwigezeit opmerker eeoiiKe achterdocht had kunnen waarnemen Den ruijr aan liiuthfl viniger dien zij voor het eerst zaj vond SU mooi 4 ie ia werkéluk mooi vmdt je ook met James viweg zu Ja heel mooü Nu vial bet mj psis op dat je m ffeen andaren rin heibt gagwen dan dien toen vTii trouwden Ik geioof ó t wy heel goed eenige van de twee honderd dollars kon den g tonuk i om zoo n niiig te fcoopen ala Ruth draagt en het ovemge geld kon d i giebruotken voor nneubeilen vtfuit je dat ook met Ja VTWiw aatwoorxlde h riinaf en nieuMen of w t je verder wilt James is weikelyk heel meegaand Beide zu met lekeren nedengen trots die teigeJlt lt beliaehelijk en aaodoenilok was 4 Bt moet hi ook zijn mevrouw Ball au de jonge man beleeM Zti keek hem nauwlettend aan alaof zU WDiLde zueai oct heft m et hem eimet waa njuiar 24 Febr 8 uur Soc De Réunje Vergade ring voor Spintisten 25 Febr Niemre Sehouwlmi 8 uur e AbonnementBvoee steJluiff 28 Febr 7 uur Nieuwe Sehounbor Volkeeoncert U S O 28 Febr 8 uur Soc de Réunie Voordr avond Nutsdepartement 3 Haart Oroote of St Jaoideeefc M den Beadi 8 unr Beleefd versoeken wU taid tWa mededeelnoff te mo ai ontvauren JÏ aadomureei ooncerten vennakelokMoa eni om dexe m onae aanuda te veirmelden Eleetrisoho Drukkerij A BRINKltAN k ZOON QOtJDA ADVEBXBNTIëN IJzerwerkers Bekwame IJZERWERKERS voor don tohooptbouw BEVRAABD voor vast work AanmeldingN V Scheepawerf AKERBOOM 1066 17 Bockoop Gerraacd voor dinet of Uter een flinlie Mkk voor dag of voor d K eo nacbt Adr s H ZANSK GnuUF flonswagSt 1036 11 Slagersjoogen of HALFWAS gsvraacd bu M J VBRZIJL 1087 10 Kleiweg 82 Ck uda WINKELHÜIS Te koop aangeboden te SchoonhoT n een soiled WInkeHiuls hoekpand met nette woning Vooralle aifaires geschikt 15 Brieven onder no 1088 Bureau GOUDSCHB COURANT Markt 81 ARa ZANeVBBBENIGINO Kunst n StHKI Dit eUur O W DE NOBEL ZONDAa 27 FEBRUARI i a Rrll Vi uur CONCERT in ÓM NIEUWEN SCHOUWBURG met medewerking van het trio NELLY VAN TRIKX piano AD VAN DRIEM viool WILLEM DE JONG Solo cellllt van het Kabn orkeat te Mttnehen eallo werken van Beethoven enHmjrdn en 1035 P HELDER bariton Den Haag Entree 0J5 met inbegrip der Sted bel Programma met tekst 15 ent Kaarten en programma verkrygbaar by den heer J DB VEN Boekhandel Wud straat en avondi aan den Schouwburg Bioscoop liDUBIi HBflimiT Vm as FabPusri tit S MurI Hoeiit Minirltk Dnderimdind letnain NatuuropnamenopJava n irdtr Inttraiianto bnMan 1014 20 ANTON COOPS Drogist Wllditrtit 31 Tal SM Sanatogen wm Oh Oh Oh Wat hub ik Mil Jauk De WondenaU DE WALVISCH geneert direct Huidultilag Brandlgheid King worm Puirtjel jeukende wonden open beenen baardechurft ƒ 125 NV MU SANITAS GOUDA Korte Tiendeweg 10 EOTTEBDAM Korte Hoogstraat S7 UTRECHT Voorstraat 106 AMSTERDAM Eembrandtpleta 4 254 15 Miukilkioijisll Trauwiiü SoUede Salon en Hmskamermeubeien al Talels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderijen Theetafel Eikenhouten Buffetten Boekenkasten Clubfouteulls Zijden pluche Ameublementen Leerameublementan Kapokmatrassen Wellen en Satijndekens Stroomatrassen enz eni 6306 SPOTKOOPJESlIl 20 BESTE ADRES VOOR JONGELUI MET HUWELWKSPLANNSH unnTUiT 1 kimHit 1 1 ttküMt ROTTERDAM Telefoon 12800 OUDERAK AdvertentWn en abonnement dit blad worden aangenomen door L VLEUGEBBT Goodnak KUNSTTANDENl f 2 S0 pep tand HBELE QEBITTEN met Inbegrip van pQnloos trekken f BO Vullingen met cement zilver en ooüd Pijnloo tr hkan f 1 50 Hygieay Mond en Tandarts ra Bo Kmnslna l 73 Rottopctam bq de VEEMARKT tegenover de WILHELMINAKERK 981 SPRKKKUUIt vwn 10 B UUi 60 f Srt m SALTIR SCHRUPHACHINI iL r 1 fcft V Vertegenwoordigd door DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA Talef 82 H iWOFERRIN STAALHiEMATüaEEN BLOEDVORMENO vanterUnginlddel li gsnllm m BLOEDARHOEOE ILEEKZUCHT in llle dunitt norttommde ZWAKTE TOESTANDEN Prllf per Vi O voldoande voor 3 waken I a 6a per 11 1 60 Incl lesichan Op H HARMIMG s Ph pm Ch m Fabriek OEM HAAG ZUIVER LIJNMEEL MtoPK BTËR in geplombeerde zaklnzi munt uit door groote voedingswaarde N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1765 kVOOR HET KOKO een uilverc heldere en nlet vctlc vlodttef bcTOcdell d n haartiocl vmlcrkl klieren tn ha f wvrtth voorkom het sphiten en ultvellcn Heolduer en nx verdwijnen nadat men KOKO eea paar auleo heeft scbnilkt men iprenkelt ecnvou dig KOKO op het naar dan wrt fl men het lacht lo ecdcrweaftKbfr richdnii eo bontelt flink Vermarlooa nooit Uw Haail Wa stellen feen dwaic of onBOKlUke ebcbcn aan KOKO aear wU zeMen en houdca vol dat leeii aadai peepataal KOKO als een sidvat geneaaasiadal vooe üt Haar kan evenaren VAARSCHUWINGI Lel op ondcittaand Handebneifc vooitomendc op elke ieKh KOKO woidt nooll I lAader venc lilde bulicnvetpakkini ael Handelaiacrk verkocht Prg riOiMalus 2MaihMan t Hgraatallase KOKO ShaBpoe Poedeis I lUI pet pakje Verkrijgbaar te Gouda bi ANTON XJOPS WW trant en te Scboonbovan bü A N VAN ZBSSEN In dn Bestel Uw Drukwerk bij A Brinkman Zoon WAAROM GEBRmKrHNieOER THANS VE6£NSHAAf SCHITTEREr WIT LICHT EN GROOTt TROOMBESMRING kPHIUPS ARGA Als gij ongesteld zijt neem dan a morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of 1 a 2 Wortelboer s Pillen en gti M t spoedig hersteld Beter en goedkooper huisipiddelen bestaan er met Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zs zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdreven gal slqm koortsigheid maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spBsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s Kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos dne doozen ƒ 170 Overal verkrijg baar of direct van te Oudepekela Zentimg geschiedt franco na ont vangst van het bedrag 766 45 Rlieumatiek en Jicht genezen Ka twintiK jaar van onuitsprakelyk Uden btb ik mezelf genexen Sindsdien heb ik het ala mun levenstaak beschouwd te trach ten ook anderen te genezen Ik weet wat het beteekent te moe t n lyden maar ik ken ook de vreiigda van terugkeer tot gezondheid en kra t Ik heb muzelf gene zen maar ook dui unden anderen Tal Tsn attesten zou ik U kunnen toonen van heden die reeds velt tamiddelen vnichtelooi hebben AGENDA geaati chtelo gebruikt en ten slot te door Gloria Tomc z n genezen Zy zijs u weder gezond en sterk en zy vertellen eea ieder wat Gloria Tomc vooi hen heeft gedaan Na veel studie is het mu gelukt dit geneesmiddel samen te stellen i oor de genMlnc van Rheamatiek Jicht Spit en HeapjücSt Indien Uwa ziekte behoort tot da z g ongeneeslijke gevallen zal éia doof waaTwhgiMbk niat voldoeBda z n om U al geheela genezing te brengen maar toch xal U readi na de aarste doos bli keB dat mita beweringen waarheid bevatten GLORIA TONIC ii v rlaUgbaar in doe zen k ƒ 2 50 Ta GOUDA bg ANTON COOPSp WSditraat 29 en verder bQ da voomaamate Drogisten Vraafft trtneeaM de GLORIA LAXEBBPJLLEN k ƒ 0 76 per doos Waar niet vevkryi iaar volgt toescsdiBgna ontvauat van peirtwiaael plu f OM voor portodaer Jolm A Smm N Z ¥ 001 buyw 59e Jaargang Vrpa 25 februari 1921 GOVDSGHË GOIRMT IfcTie arw fe eaa d extear tieBlscd voor VERSCHUNT DAGELUfiS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGBZONDEN MBDEDEEUNGENt 1 4 ngeli ƒ 8 06 elke r f l meer f OM Op de voorpagina 60 hooc Gewone advertentiVn ingezonden mededeellagea btj contract tot zeer gereda oaerdea prlJi Groote lettere en randen worden berekend naar plaataruimta Adverteotlta kunnen worden ingezonden door tuaecbenkiHut raa loUede Boeltha delaren AdvertentieburaBiix en onae Agenten ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal ƒ 226 per week 17 oent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedlti Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagsblad ƒ 40 Abonnementen worden dageltjka aangenomen aan qaa BuMau BfarfcC SI GOUDA bij oase agenten den boekhandel eo de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en tanatrekon behoorende tot den beaorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer O 80 Advertentiën In het Zatordagnummer 80 bijslag op den pr s Bnreaa MARKT 31 GOVDA Administratie Telef Inicrc 82 Redactie Telef Interc 545 De conferentie te Londen Tef wik Pasja weer ongesteld Beiur Sami draa ft de wenschen voor Vermoedeluk uitstel der verdere behandeling De voorbereidende besprekingen te Berliijn Dr Simons in den Ëconomischen Ruksraad Vrees voor een vergeefsdien gang naar Londen Met de belioeften van Franiu ijk rekening gehouden De vergadering van den Volkenbonds raad Hoe de Ëgyptenaren denken over AUlner s rapport ONS OVERZICHT mat behuii van bun tecDilaiQdache officieren den temifrioMr tot vrede moKedUOt te i er D ik aai mil tot en uM t i mpwt ktji UH de oiLuuigatUMiaiutid uur aauuiuH ten en de oiuiiu w iiiküii u uvr beia i r v a i V vun on un export Jbr worden overal pogingen aangetveiM om üe i ujiik ii ctMicurrv twu dto u oor u n Migen staiKi uer DaitMcae valuta u teegenuiiiei w e r i Wen siimiüou tioe ia ait te rumi n nibt uwu w UM n ueuaite Uw 6 utiuaixi gouumarken ook nóg ij rt tM as t ng van ütsn luuour te iiuimn ik uuwt n wLuica iuu er tefrup waatvcnuwwi ustan ueic te Pelreüen unt ntit m eA dn aa eg en de Daibsciie Pttiaavmiobeta er aan uctge u K ü verpuL it iwun luwi op ch iKii t n Deoe ai u n i aMer door de in dasUieen xedraoen moeten wom n d a voor den sruoten jcpoit weraen De 4 tuar hitsrundien ten dia men ue IXuuka uuufebuiu tuiouoiag Wil opiemcen om ev Je e wtiize M vrvots su tuuMi voor oa o iiadeio04u t Iling aÜ te pi rtwn MHUl n tea thoite een veimetagog van den eeiukfcdl itiundel en den eeriuu t n arbaxi van de aeineele M erald binken t zun D twmu ütandtre handelen daarom m MiTiid mat mun e smi beiang ind en zij het iXutsctte ivolk tot het verrchten van denrMpke heeri ndienaten veioonleeien De RukaTf eeeriiw heeft reeds bsaloten dat SU tegenvooratelJwn suilen doen wd ihebben ons groote moeite Kefreven deia uitengcAvoon nioGüiuke taak te volhrea gen en met practische votu tellen te 1m len Wu moeten daiutu nagaan wat de öUioelten aun vun onze terenütanders en tiachten daaraan teffeinoet te komen Üpe ctaal gaat het duai bu om de geweldige fi noncioele behoeften vac i ranknik d e ook voortvloeien utt de buitetutewoon hooge sommen die traiiiruk uit e ten nuddelen reÉta voor het herstel beett uit e an vu moettin er natuurtuk ook voor aorgen iat wu Mif in het leven b iiven Ziedaar de rede van den toonaan reven den man d e de vooi telien te Londen za uuibLwn te verded iren Ai en kan er uit lazen dat de regeerimi met zeer groeten urnst de voomteüen heeft onresteiu ao duaimiee wal teirdaee rekening heult ge fXüuden met de baiwelten van den vrosaalun texonstandar De Raad van den Volkenbond is nog te luiu t u en tm heeft cibterochtend htft Fouhuch Lithatuch geeolul onderzocht Het li enaangaand u tgebr Ht veratair wvist er op dat beide partilen zich beieid ver Ivtaard hebben de volkastemnunir in dè Btrewk van Wi na p de vooi waarden van gelukiheuJ van den raad van den vouken bcnd te aanvaarden Op irrond van deze vtrklarngen heeft de raad 18 dezer aan de regeenngea te Warschau en Ivoftio eea bref geionlen waar n hu zegt dat het thans moge uk is de voorbero daejen te titffen voor een aanstaande volkestem m ng en dat hu zoodra de onvermud el like ttchnlache rasdgevii en willen lun inga onnon den datum zal aanaeven van de komst van de mtemationale troepenmacht m het bezette gebied en teven den datum voor de stemming zal beoalofL Aan Heden zulilen de G Kdcsehe en Turkwihe dedeuiatiee oipmeuw ier conferentne komen Naar Reuter varoeemt zal men aan bende partuen vragen of au berend mm het reauiiitaat af te wacMen van een onder cooek te Smyrna eo in Ttiracïë dat de j wLljeerden niUen ondomemen en of ze de andere bopadinKen vm het vredesverdrag milien aanvaarden Mot andere vwoonlen de geallLieerden zuilen nadat ze twee toar lang Stmyma beizet iheA± n er eindelijk eena xaan kijken Bn in afwachtmir van dit ondenzoek wioxdea de verdere beraad alaffuycen oiver de hfememmr van het Sè Tresverdira saaciMmt sooak we re ds half en half hadden voeraen De Oostor Bohe confereqitiie kiM dap vrii viUur afloo ipen t Temiiiêiiit tl nihail zun maar dec Dou met de ecirate vaal zim dat de hee ken uite n wi gen BOOiver of buna even ver als ze gieikiaiiiiea atja Ovfs urens ou deze Rontr van aaken dit voordael hebben dat Ide haaprekuwen me de Dudttieheni oo tud louiden beginaeiL In Berlun zal men vandaag de Laatate hand lag fi n aan de deÜmutAeve voorstel leu die te Londfu nÜlen worden Kedaan in een voltaUage veVMadering waann ook een fcroot aantal dnknindwen eanwesig ual aijn eo aan wetto ootti Bersmann za tiieeilDeanen Van den inhoud der Duitsche tcgenvoorsteïlen Ü voor het beoon der tonüaraotie van Lonini nieta woirden bekend gemaakt Zaterdanoelitond on 11 uur Simons een laatste ondcolwud hetiben met de lei deiB der verseiuUeQde partuen van den r ksdaig Om 12 uur laJ don de comim i aie van buitenlaodsohe zaken van den ruksraad büeenkoinin Zaterdetamddag of Zondetr ventndüote de wEfrernMidwcten n or Iionden Mtiniister Simons die iMder derDiuteche deleffwtae ter comBereotie van Xxmden ts bal waarschuniljk met door een tweede lid van heit kabinet worden vertrezeld Als technische raadalieden sullen medearaani von Sumone en Goppert dorecteurec aan het departement van huitenlandsche zakten taatfl Secretanasen Beitwiman en Schroder van het departeonent van f nancien staats Becretarois Lewiald van het deoartement van hmnenlandfiche zaken generaal von Seedot en generaal Strempel van het de tpartement van verdedi iincr Wde het de ftartement van econonu ohe zaken zal ver teffienwoordiAen staat noig niet vast ver noedel uk zaJ het geibeuiwaad von Leeuire EUn Pruisen stuurt bovendien ais buzonder Vertegenwoordtgier rcffeennsBraad Felkn iger van hei Pruiaiisch nunastene van ban del en Beaeren wordt door staataraad von iMeibded vertaR nwoordunl Bovendien millen oiureveer 26 medewer kere van de verschillende departementen nee naar Londen reaisen Kleo m loomt dan nocr het noodise bu reauipersoneel vertalen teleerafisten etenotyipieten en bedienden Het bureau der Duitsche deleHstie staat onder leidiiur van jrefhetmraad Kdipfluti dae tevens alsw meen secretaris van de deleitatie is liet depaiTtement van d schatiktst en het ruk bureau voor luchtvaart sullen ook no worden vertagenwoordusid De geheeie d legatie sal ongeveer uit 60 personen be ataan Bovendoen maken 7 Duitsohe jour nalksten de reia mee Volgens te Berlijn ontvantren berichten heeft de Engelsche reRearing moh vee moeite gftRwen om de Duitsche iredeJe geerden te Londen ipoed onder te brentcen TafiwiÜc Basja hait hioofid der Turksche delefpaloe uoft Kionjatarabmopod die na zun djpiljoniaitLe e ottidreabeldihetid zoo mooi v as opff kaapt dat hu eerKlsteren de wen Bchen en ver iai4 ns BU Qer r s eerinf m ht Jamesipateas kioo XKum uiteenzetten Tef mik Fias a iis weer ncestort Guatemn moeiBft hu de overiiKre loden zun ir delefra tie en in af vaardueinw der mutionialisiten miar de venvudanpiliaats zaen veiitreldkien B iKler aan deeilnemuiia te kuiuien denken J moet maar ontfreikMt i wezen Z un Eiekite iB even wcoinur verontrustend als ze m t bewn der week wias i oiuoerkeUike R evaA heeft auch vooiuoedaan dat de lea diin f met oveiKcinur naar een ziiner male weaikeM doch Bokir Sanu het hoofd der uatwnali iten voenie het woord en klaar biLukeliiik een wtoord dM sieheel m z ju igen freest wias t Xs dunkrt ons een m te rewaajrde concluaie wanneer we daar lut ofle den dia t na hermeuwde onder lunge besiprekingen de ITunken uit Anjcora de overwanmintK hebben behaald maiar dat Tefwak Pasia er oiets voor voelde er bii tgenwioordjiff te aun wanneer mm feaiteiuke teifiC enataiiider de easchen oiisomde en OOK mmder luet jpevoelde die zeève voor te draif en omdait hu er in zun hart eixen Ulk niet mee accoord kèn oAn De ver baniKeiis driadren i aheed het nationaJaatiflch karaikter Bedur Sanu vroe r Ie Vaatsbellimor van de RTens m Euro pu iiooals die m 1913 wias 2e ViaisistelihiiiK van de Kreoa in Kleun Aizae m geaneenschappeluk a erlecr tus Bchen de Tluiritische en Arabische meerder iheden in de ondersdieddene dustncten De Kxens in het oositen zii de Tursch Petrzi sthe rrens van v66r den ooriofl en de IVrloseh Armeniische ifrrens zooals dae Üj vastipeleKid in het onlan is jrosloten vredes verér K tuasehen de reBeeniiur van An HDtm en fJravazt 3e TerajcRtave van Smyrna aan Turku e lu verwudennuT van de Grieken 4e Vniiheod van scheepvaaj en demi llitarjseerinjr van de DtandanieSlen onder Turksche souvereinilteiit öe VerbeïrenwoordiKiinijf van Turkue in de mtemiatiionale coimnusstes voor de Dar dunélilen 6e Bescihemunfr van de nundeilheden 7e Ericennaiwr van Turkye s mmdiische wnivereimteit en insteJlirar van een com m ssie van vreeonde en Purksche Tunsten tiot moderns seeironKT van het rechtsstelsel Se Een voldoende militaare en man itoeme macht tot het verzekeren van de tnnjienlendscfhe rust en verdedurmir Van de kustürrenzen 9e ReoirK niiBeitie van de ffendarmeine 10e Tei ufptnrliikunfr van de vreemde troepen uit KonstaiutaiMpeil en Tiukue na r itificatie van het verdrsdf 11e VoUediijre fubancieele en economi sche onaühankelullilheid van Turiciie Mhat tmiK van de Achaden en wedarziidsdi heo De eisenen Raan no r al heed ver en me irand naJ dan ook een oottentiUk kunnen verwQchten dat de geeJ li erden aan inwil iiiftunifr ioiimen denken Boen BekiT Sanu had lutvespirokien Mend de conferentie een paar ooaenblak ken jTeschorsrt om de treeJlveerde minifltera m abaat te stollen tot onderluoKie ffedadh tcnwuisselimr Daarna werd den Turicen e v a id om nader de jnroodcn aan te ge von wiaarop zu de temsK ave van TBiracië en Simyrna verlaniren In de eerste pdaats betoooden toen de Turken dat van de mwooKra van vüafet vm Aidn hetwelk Smvma omvat 7 u t lUuiken bestaat teiwiil in Sonvma i éU de Grieken niet meer dsin 43 der be VervoUrens zeiden de Turiten dait Smwr na voor het econonuscih bestaan van Ana iLolie onontbeeiüuk is Wat Thracae betreifit tracitibten de Turken statiatisch a in te boo nen dat daiar 360 OÖO THirken 224X 00 Gow ken en 26 000 BulKiaren wonen De l urken verklaarden beread te zim de clifers te laten ondenueiken door een ireal lieerde conunisaie DiDor enkele jreailieerde verteireniwooir dixieris wend de vraaK neateld of de Gme ken met hei m eeren4ee l vormden van de bewoners van de kua t van Marmoaia De Turken ffiaven toe dat ui die atreejc veel Gneken wonen doch ze vonden de teruK K ave van des kust aan Turiktie noodii voor het ecraiomisoh bestaan en de Sftna te J he veiüiffheid van Konsrtantanopel De Pulken hadden mat hun ciifera den knuppei in t hoeniderhdk xeworpen ze M aren onimiiddelluk aanlleadintft tot eimisitatfre meeninjïsvepschillen over de vraaur of de statistieken wel luist ziia De Gneksohe deletraitie die de bueenkomet met had bai rewiooiMl werd datwom verzocht bmnan te komen en inlachtniKren te geven omtreaii de beweetrde Turitache mee d€a heden in Smyrna en Thracaë Niatmirliik noemde t dti Tu4c8cihe itroKieiveas onlua t Uut de Griekische en Turfcsche befvolfcuupsatatie tieken die de Gineksche iredelotreerden voorleRKten büuJot dat de meerdertiead der lbevo ikzLn van Smvma en Tlhraoië Gn cseh Ab Kialoifiaroipoelos dnonir er o p aan dat men spoedax een beeluit zou nemen om In het hoteil dat voor de DaUache Fe deleareerden wordt gereserveerd is xolf reeóa een eosen teleCoonloidmg aange bracht Het bureau der deleeatie vertrekt Zaterda r terwil de gedol sreetxlen en ver ttiffOttwioordaigerB der pers £ ondadr Bta lljn pegr exitratrean verlaat De reii saat over Ostende naar Londen waar de gedelaveer den Maanda nanuddair zulten aankomen Rf jikam nieter dr Simons sprak bisteren in den econoni hen ruksraad uitvotrur t ver de aanataandt conferentie te Londen Bm verfdaarde ach ar voJkomen van be Muat te zun dat zijn cntJek op de beslui ten van larba geen enkel mauw geziehU punt kan o enen Zeer ia het kort wilde h op één punt ingaan nJ de kwestie delr ontwajpeoung De bealuiten van Parijs hebben voor het owewrroote daal betr king op de bewapeningakweatie en voor siochta een Idein deel op de lowiestie der tichadeLoosatolb tig Hiet IS een volkomen verdraaainar van do fejteo aJfi men zesrt dat het gevasr bestaat dat wu militair aouden kunnen aanvaUen aldus dr Samon Met wat oru li ovenTpebloven kunnen wij krap aan drti mstogen Kimg van onae economische productie waarfxnjten De economische riika raad heeft er belaiw btl dat getracht wordt bot een ovetemfcoiut oo da baau van het vpedosverdraff te geraken Tot onze teapenstanders moet worden Kezead Ou ffaat hier uw boekte te buiten Ik zou naar Hanleddiniir hiervan widlen wujzen op de kwestie van de Daeeet motoren die nog oJtud met volgens onze oipvatting is gere geld En verder wul ik wdz n tw de uit breidinig van het bagnp rfOorlog amatenaaJ WwardooT belangiruke Duitsche induatneen wopden benadeeld Tan Bllotte echter wil ik ook notr wijzen oT de belemmering van de Duitscha vreed isame luchtscheepvaart dae naar oisl mee n ng door ons van buitemrewoon irroote ibeteekeius 1 bu het vreedzame verkeer met de buitenwwreld Bk hoop dat wli m lx nden gelegenheid nullen knJiren over deze kiweatie met onze tadsnstanders te epreJoen ten emde tot overeensteimniinz t komen Vlast ataait dat wq wat de sohadever R oediiiwr betreft harde noten te kraJ zullen hebben Indien waar ie wat in de IVansdhe pers wordt verklaard dat het te Londen retet aaot om de verandemur van de IVniechie boaMten maar om de uitvoe nntr daarvan dan gaan wb teverseeff naar Londen Want de aanvaardinr en de idtvocrinx van deoe besluiten acht ik V A komen ultgiesloUn Het Is verre van mli a onze motieven er nosr eens te memo 1 het vreemdste huweluk waarvan ik oOit beb geboord ten huwelyk m het huji van den bruidegom i op ziJn minst gezegd al ets ongewvona En dan gaat de weduwe I endleton het huwelu kerels je maken en biat hot jonge paar thuis ZU gaat aen verre bloedverwant opzoeken Zal I ll uitgenoodigd worden Zekert Heh ik je nog ni t mtf dgd Hiet kan aijn dat xü het niet vinden Dat doet er hoegenaamd niet toe Br IpRan heel wat menschon naar brulloftni i e men er in het geheel met verlangt J an sal ik gaan aei Ruth en noff ena geef ik je genadig toestenuwng de bruid te kuseen j ank e lieve ik ga geen bruid kuaeea uan de m e Ik heb die b ofte geteejcand en r een eed op gedaan Ruüh kocht een afschuwelijk tafeltaken marvan zij wist dat Hepeey het mooi zou V nden maar tot ergernis van Winfeld Waarom doe je dat vroeg hij Weet je niet dat ik er naar alle waar chUnlUk heid van aal raooten oten Ik Je zult je mo ten wennen aan tafel armen antwwmide eÜ plagend k hoop er ook Loo een te krugefl voor hooge fees teiykheden Joe kwam juuvt buiuds mM den wagtn om het geschenk m ontvangat te naaeen en te vervoeren g een sipaer van zun gietlaat vertrok Jonge man zeude zij je bent toch met van plan toohtjee op ee te giaan maken 0 p het oogenibbk denk ik er met over iMiaar waarom vraa u dstT A aee ziyn is gevaarUik un woord de zqj Mevrouw Bali is V Pee e9 ik aeeraek ffe weest toen wu naar huie kwamen zei baar echtgeaioot sch H geen zeebee nen te hebben MWioaidt je dat onderwerp nèg met moe vroeg tante J ane scherp iHjbt is geen schande zeeaiièk te wKxtd n en tk sal de eeiOige wél met xjjtk W nfield redde de situatie door een viaag te atelllen en de opgezweepte ge moederen waren spoedig wiee r kalm Na het aroouleften vroeg Ruth jtaate mag ik liVinfiedd mee naar boven naar de aolder kamer nemen om hem de meiube van grootmoeder te laiten zoen die u mU aoo j iist gegeven hebt yGa maar kmd ik ga met James de borden wasfichen lArme James zei Wimfiieilid tanv l cjj de tmp oplieipen jal ik de bocidiea en schalen ook moeten waaschen RuthT Hiet sou m met vei4 zen als het ge beurde je hebt geoeigd dat je voor mij wilt werken en ik heib een heScét aan het omwasschen J aa zuUecQ wu daarvoor een dagmetsje akemen ik ben er mett gesohikit voor en ik geloof Jij ook met Maar zse eeois wat moot nep h nat ioen ai de Jiolderkamer bannen gragen JimtteT9 spinneweèben en oude meubelen iwiB Riin heb je m4j hier niet eerder ge brachtf iet sMl met f woordde zij zedig 1 Ulk naar hem J l Ztj sjouwden del kamer en bekeÜDen had beacihrefven v n geweeat antlet een z dedingechen neen ga weg leubeilen midden in de kritisch Al wat Al ar en onverwachte sdhaMen lacren er achter verbonren Het IS bgna vddoeoide om een flat te meube l n lieip sij verrukt uit HiQ opende d laden van een kabinet dat ver terugigeacbovaa stond Wat IS dit Rutfti O dat m oud btauw poirselein het wulgeaipatroon wat zjjn wu rljkl Wordt porselean mat het wilgenpatroon voor iets buaonders g iiouden NiaituurUJk iou gans Wlü zullen on ze eetkamer nut oud bBiauw moeten in nchten met een rek tegen 4w muur voor onze botrden Waarom loumen wty giee roode eetka raer hetiben Omdat dat ailBchuwiéli ik sou xUn m daen je wilt kan je een roode woriofcaraer nemen Zy hleren er totdat bat boo doE er was dat ziu elkaaiTB gelaat naat meer konden nen W ZMÜlen hier moi en weer heen gaan wacht een oogenUIk zeode zy Zij liep taatend naar het venster op hec ooaten vanwvar ze nog een fflauwe licht iglan aan den horlaon knn waarnemen tn stak de lamp aan doe oipnieuw gevuld op haar gewone plaats atond e laat du hier toA adet brandtfid ach ter vroeg h Ja tante Jaae he ft iedann na ht hier een Ideht voor liet mam ataaa WlaanrooT is dat Ik weet het met beste ik denk dat het eli vuurtoren moet daanen maar het kan mij m t scheen Kom laat ons naar be neden gaan HOOFÏÏWPUiK XIV SoOTMnina Den vo4g inden dag toen Rut itveng bezig was haar koffer te paUken verscheen Winfiedd en stelde een wandeling voor Oom Jamee atockd aan het hek en sloeg ben gade toen c den heuveil afliepen Het was een aandoenlijke oude gestalte voorbaatetmd om onder we onMtanddg heden ook alljeen te rijn Zoo aal ik er uit aien als wij een paar r getrouwd aUn zed Carl Brger dan dat aai Rtvth mafig Ik Ikan nu al medelijden met Je hebben Je behoeft met trotach en hootihartig t min omdat een huw e1ijikapjechfcg4ieid in je wxming is voltrokfloen wtj aullen er een in de on e heAben In de onze De bedoel bij de Pendletons n no r wel vwnavond DaA IS aardag aei Btitti die geen vraag wüde doen Jfet zun Joe en Hepeey vervolgde Mf en ik dacht dat Je Je mb ehien vra untdt wuUen verwaardogen mij te helpeo bU het Icezen van een geschikt huwet Ikscadeau Bc voel dat ik vad aan hen verplicht beo atuuri k w Bi dat maar het la wel heel plotseling Varre van m j dit te segcen Haar het