Goudsche Courant, maandag 28 februari 1921

U 14559 AOVBimONTUN Opentore Vrijwillige Verkooping Notane J VAN DER LEEDEN te Ouderkerk a d Uaael is voomemena op VRUDAGEN 4 en 11 MAART 1921 des mergel ten 10 are in het koffiehuis van C OOMS te Gouderak in het openbaar te verkoopen HET HEEIEIIHOIIi A met erf en tuin in het dorp te GOUDERAK bmnenduks en eenige daarnaast en daarachter gelegen perceelen BOUWGROND met daaropstaande schuren groot 1 hectare 12 aren 40 centiaren een perceel TUINLAND groot 64 aren 90 centiaren en een perceel WEfLAND groot 2 hectaren 25 aren 13 centiaren EEN LOODS MET OPSLAGTERREIN en water tegenover gemeld Heerenhuis buitend ks aa de nvier de Uaael groot 30 aren 6B centiaren eenige perceelen WEIen HOOILAND aldaar achter het poldergemaal van Stolwgk groot 8 hectaren 95 aren 30 centiaren en eemge ZELLINGEN en buitengrond aldaar groot 4 hectaren 16 aren 21 centiaren Breeder omschreven in veilmgboekjes verkrygbaar by den Notaris Het Heerenhuis is te bezichtigenDinsdag Woensdag en Donderdagvóór de veiling des vóórmiddags van 10 12 uur 1080 54 PrlSBOteering Gascpkei WÏXKELHÜIS Te koop aansreboden te Schoonho ven een solied Winkalhiils hoekpand met nette wonini Voof alle affaires eschikt 15 Brieven onder no 1088 Bureaul GOUDSCHE COURANT Markt 81 Gekropte Oxices per H L Grove Parelcokes f2 t 9C 1 7 £ M AllsB franco thula JOH DESSING Co Kantoor Oosthav n 26 Telwp Intefc 14 Gedipl Boekhoudster practlsch ervaren gewoon zelf tandig te werken zoafcf plaatsina liefst te Oonda of omstreken V tat ref tendicnsio Brieven onder no 1044 MQ bel Burean der GüDDSCHE COOHANT Markt 31 II LIafdadigheids Tooneel en Cabarstavond ten bate der IKiiillijMii IIEDERllllDEBJ il Fnikryt te geven B MilART 18 In d iHl KUNSTMIN der Soelatelt ONS aENOEGEN onder Centrale leidinf der Aid Oouda van het NEDERL ROODE KRUISi Regie JAN NIEHEIJER Kaarten f I SO en f 1 verkrliKbaar hg Mevr Wed BOUUAN Dubbee Buurt do Firma VAN DER POST Hooeatraat den Beer MARKUS Hoogstraat en voer aoovar betohikbaar a avonda aan da Zaal BAL HA Fa 1 c mm mu Telefoon 423 Op É 2iiiif VÉi Janger Omltpliirei 20 korting De conferentie te Londen De Armeniers gelioord Briand en Lloyd George woonden de zitting niet bu Sclierpe actie tegen de Duitscliers in voorliereiding t Vcr trelc van dr Simons uitgesteld Oproep der communisten Gemcliten over een Putscli Spoorwegstalling m Poien Zwitserland weigering Bijzonderheden over de staatsgreep te Telieran ONS OVEKZICHT Vöoir de eensit £ maal zun de Ajrmemers Z iexdof oflicieoj te Londen gediooinl Met Noohar fmm en AibBaxauan wbüw taatste Abonneert ü op dit Blad het vieirdinur van bevraa najaenis jy meme heeft iteettcend zun ze iaterdaganoiweai Of heit mjuaiiisiteiiie van iJniitenUanosche Zu k Q verwslieaön om Ihun beüanKen uiteen te zebben M werden onibvaawren in de partx cuUere v rtreikaüen van lord üurzfon en be hailve andere miaisibeirs wtaren aanwezig kxrd OuüiBüai en jBraaf bforzia l aiteo werden BdkiiT S mi en andere IXirken bimienKielaten om beo ichton m te dienen en and re iniUcihlanRien te jreven betreffende de Arapeensche aaken Het otficieele commu niqué mefdit hienomtirent Vvlat beitireft tóoardastan en Aoimenie verkiaarde Bekir Souni diat de Kioeirden reeds oiD rootti schaat vertetfrenwoomJAgri un m d Naitio nale Vei gadeiimg te Angora ea eem ruimc mate van autonomie gemeten zoodat xa geen omafihanikellllkiheid wensohen Curaon weea efpop dat wat beti efl Ai irenie de nwgendlheden met m het mmst van pilan ziyn hoin veaipJachtinjr tot bet atidhiten van een veroenurd en hecht Armenue met na te komen tiet is vap beJaaur zioowet voor de Tur ken ais voor de Armenaèrs een eren vast tf stelilen die door aLLe portuen WKxrdit aan vaard en aam Anmenie de dwtïOfiten teruir iRieeft waarvan het onIan B is beroofd an fcTaardoor zun nationaaJ bestaan wordt ver Benrtlhelot hea haalde de veraekenng Ja hoaweiL de l Yansciben de militaire bezet tin van Üüacie teimgtroklten zii toch van Fllan wiaren de Aonemers m OjJacae te beachemnen De vergadeirung bealmt formeeJe voor Btellen aan den onpdraten raad te doen betreffende mjOigeJuke w ijs rm ren van de bepalingen nopens Koerdiuatan en Armenië m het verdiraiir van Sevres met het oo op de jonffste gebeurienassen Een aamullend teleuram van Reuter zegt dat de Anmemer toewejcinsr van Ci licie aan hun gebied vroegen Ehrar Fei soel dien de fVianschen oomeuw van de baan geschoven aaffen tot hun vreuede als irevoig van de coosteraatie ipeweflit door de overwie diifi ende Tuoiksche eischen is boi Bajn ükigelache vrienden toch niet geheel lil t vergeertboek frevaakit De BritBche re Beemng zal ham aoodra mogeJiik in het voUe licht breiitfren Er m zooals de Dailv N WB zefBt redem om te trelooven dat OburchiU een snetle ootwakkelimr van de Ipolitiek ten aanaaen van de éne AirahiBche roruiciee Mofioe Ba idad en Basira over hveeRtt nametuk de stichtmg van © en zui ver AisbuBohen staat ondersteund door een mandiaat met een miiver adminiatratoeven maad als hulp wmder gewapende conrtrole Xiflderwagenbanden mat Spiraal 0 nt par M l p 1157 Dmlaagan lI KLEIWEG M Kieiwegstr GODDi JrR 3 fflT lCHÏElND len wel veel onvoldoendes by vallen B j vakken waar het op begrip en aankomt ia het niet zoo erg maar van die vakken waar t uit t hoofd leeren is zal het voor vele kinderen die niet goed onthouden kunnen lUkt het me een wanhoop Viooltje Ik vond het prettig dat ik jullie tegenkwam op weg naar Gootje Als Je xiek bent heb Je nog veel meer behoefte aan hartel kheid als anders Wat grappig die Elsje met haar huwelukswen ch ze had er me mets van verteld Is van Haastrecht naar hier de Willens door met een omweg ik heb het nooit gereden Zyn alle kinder goed Nu zitten wij weer allen m de lappenmand Pimpernel Je nu je mjj beter kent IS t voor JOU misachten veel gemakkelijker om me een brief te Hofari ven maar zie je voor mil 18 t nu juist vael moeilijker omdat mijn brieven aan juUia door zoovalen gelezen worden en ik dus alleen maar wat algemeenheden kan beantwoorden Elsje was erg blu met je mooie plaatjes ze maakte er een kwartetspel van en zocht alle gelijken bit elkaar Kom je aan t eind van dé volgende week nog eens n Woensdag graag Sneeuwkoningin Ja nu zeg j j heerliJk weer voor Dickie en nu is die kleiae schat ziek Ze hoest zoo vreeselijk en heeft koorts en Elsje ook al t Is net zoo akelig o als Dickie dan zoo huilt om dat se t zoo benauwd heeft dan wordt ik altyd zoo akelig en zenuwachtig Ik zal mgn best eens voor Je doen voor postzegels een van onze krantenvnnden heeft ook een verzameling en dus kan hg je misschien wel eens helpen Hun hoofdpijn gaat geloof ik nooit over Ik vond het echt vervelend toen ik bij jullie was dat je zoo n hoofdpyn had Is het nu over Dageraad Goed doen vnend is alleen een plicht tegenover ons zelf niet te genover anderen Het ib de laatste dagen heerlijk weer om te fietsen Of te wandelen julhe moet er maar volop van genieton N e 11 y v d L Of Elsje de katjes mooi vond dat xal waar z jnl Zul je buurman nog wel bedanken voor me Dat leek me een leuke tocht zeg zoo nwt z n vieren op de fiets Dat zal druk zijn voor de juffrouw zoo drie klassen Nu mag jullie wel extra kalm zyn en t de Juffrouw niet moeilijk maken Blauwoog Ja hoor natuurlijk moest nisje ook ziek worden Of eigenliÓc ziek is ze niet alleen verhooging Die Dldae Is toch zoo bar verkouden Het speet me zog dat ik met b j Oma kon komen en ik kon het pas zoo laat laten zeggen doordat ik opgehouden was Hoe gaat het op school ÊlsJe kan nu tot 20 allerlei sommetjes maken en ook al aardig wat lezen Jammer genoeg is nu haar juffrouw ziek en krijgt ze geen les Jantje V d L Nee maar zeg is me dat een brief daar weet ik nou ook niets op te antwoorden Dag Jongen Indiaan Weet je wie ik het meeste beklaag met al dien rommel in huis Moeder en het dienstmeisje Want die moeten natuurlijk sunen maar weer zorgen dat die stofboel eruit komt Ik vi ees met duizend vreexen dat over een poo e ons hier t Mlfde boven t hoofd hangt nu we blUvea woMK Ik oMead dat het concert van v ken ik heb wel altyd zooveel mogelyk in alle kamers bloemen staan maar zelf kweeken dat mislukt me altijd Het beste met je hooi kmdjel Blondje Je wordt een knappe meid hooi Wat gaat dat vlug al zooveel mooie randen en zelfs een paar letters Zou je nu al heel alleen een kous kunnen breien Ik vind het erg moeilijk die voet m elkaar te tooveren Gootje Nee maar kind Vader mag er wel een huis by huren om al jou schatten op te bergen t Is gewoon barl Toen ik terugging kwam ik V en haar brokje tegen Lief dat Rie ook nog kwam wat hebben ze allen goed aan t kleine verwende ding gedacht Wil je den dokter nog eens namens mij bedanken voor zyn bydragen Je bent een beste meid hoor dat je zoo prachtig hebt helpen inzamelen Juffie IS ziek en is bij ons Maak je niet ongerust ze IS in goede handen Stel je even voor die wou van morgen beweren dat ze een egoïste wa Heb Je ooit zoo iets mals gehoord Zul Je nu weer heel kalm worden na al die vreugde Als t mooi weer blyft kom ik nog eens gauw Vm kindje Goudkopje Wat heerlök dat je eea tante hebt wonen m die gezonde streek dit je nu juist zoo noodig hebt maar als Ja geheel herstellen wilt zul je er wel langer moeten blijven als alleen de Paasehvaeantie Ja melk drinken als je er niet van houdt lykt me erg moeilijk maar het is zoo gezond voor je en je moet het dus maar als mediotjn besdiouwen Het beste met je hoor kindje I Marietje Wat heb je heerlijk genoten van je Zondagmorgenwandeling Het is de laatste dagen al bizonder mooi weer en nu zijn miJn beide peuters nek Ik weet met wat het worden zal Dickie ia erg verkouden en hoest Zeg zou Jij of je broertjes misschien eens elsenkatjes voor me kunnen krijgen ik zag zulke prachtige voor een raam staan Ze zijn nog mooier van kleur en liin als de wllgenkatjes Kom eens gauw bfl me kijken ik heb zoo n mooi hoekje met een oude kist en een prachtlap weefwerk met een witte Lanooyvaas flc wed dat Je lust hebt het na te teekenen Wilde Roos Daar wil ik de copie klaar leggen en vind jk opeens jou briefje GeluUcig dus nog net bij tifds k vind het akelig kindje dat je je zoo weinig gelukkig Voelt Kom je eens b me praten Je moet nog maar een klein beetje geduld hebben t Is gelukkig dat Je vindt dat de tijd vlug gaat RAADSEL0PL03SINGEN Van de Oudertn Van de Jongeren IJsbloemen Eael en voeralil ji O Goede oploaaingen aoodea Van de out e ion geen Van de Jongei en WUly Pr KrMatja de H Hansje M Gga P Jan P Voor df volgende i r RAADSELS ItUMuitnyen iot Dmaiaftrndiae IS mr Voor de Ouderen 1 Iemand kocht een vat w n T r wfla 100 L in Ho tapte er 10 L uit en goot er 10 L water voor in de plaata Dea volgenden dag tapte hij weer 10 h uit het vat Hoeveel Liter wijn waa er tpen nog inT Ingas door Hiddelpuntj H KINOERCOURANT NADRUK VERBODEN Art 16 Auteurawat AAN DE JEUGD Nadat ik jullie verleden week schreef heb ik DOR zóó veel pakjes ontvangen Stel Je voor Vnjdag kwam er een groote doos met melkblikken 10 n b en nog een couvert met ƒ 10 erin Den gever hartel k dank er voor In het geheel had ik ontvangen 67 bys Ben gecondenseerde melk en een onttetteu de massa kleeren Verder in geld ƒ 19 80 Nogmaals mijn heel hartel ken dank aad allen die m geholpen hebben En nu Jullie nog even vertellen dat alle bei m jn peuters In de lappenmand zün Dickie Is heel ei verkouden heeft koorts en eet haast niet Waardoor t kleine diertje een klem smal snoetje gekregen heeft Flsje iB wel vrij opgewekt maar heeft dé heete week koorts en klaagt over rug en hoofdpijn Wathet met m n kleuters wor den moet Nog maïéUn na bijna alle kinderen ze gehad hebben Ik hoop het niet Maar we zullen t afwachten Ik schryf jullie niet veel vandaag Ik h b weer heel erge hoofdpijn en veiiang erg naar bed Goeden naeht dus UnderoD tot volf id weck CORRESPONDENTIE Roosje Jammer dat jullie met mee kunt doen aan de opei ettc maar ik kan me voorstellen dat Moeder t al druk genoeg heeft Zul je haar flmk helpen als oudste dochter Wat heeriyk dat je loo o vork gekregen hebt altyd prettig als je nog zoo n napresentje kr gt Vraag eens waarom Da11a niet schrijft De twee zusjes die de beer en het hondje brachten Tot mijn grooten sput heb ik tevergeefs naar een briefje gezocht en je had het me zóó beloofd Heeft Moed r nog geen schuilnaam voor Je gevonden Je moet je briefje op t bureau van de Goudsche Courant brengen hoor Krug ik nu volgende week zeker een bnef Wat heb jullie me si men toch heerlijk veel gebracht Zul je Moeder hartelijk voor me bedanken Dag peuten 1 Zondagskindje Wat dom van jou om een beetje ziek te worden je zag Zondag ook al zoo vtntjes Maar die Elsje ia nog veel dommer die heeft me nu al de heele weck koorts en toch is ze vroolijk al klaagt ze over hoofdpijn en pijn in haar mg en weet je wat ite dan zegt ik heb me sdur te druk gemaakt met die leuke nieuwe oom Wat een eigenwüzerd hè Nu aiet echt ziek worden hoori Dag kindje T u 1 p j e Je had me deze week met veel te vertellen hè Help je Moeder ook flink nu Jullie zonder hulp zijn Wat is het toch druk voor Moeder zoo alles bij Ikaar Middelpuntje Brr wat lifkt me dat akelig tttlke plotaeUnge repetiUes daar sol Vul de tippclUmen ux in dat het woord op d bovenste honiontale Ign gelUk i uu dat op de eerate verticale lun het woord op de tweede horizontale lun geluk aan het woord op de tweado verticale lijn eii Op den eeraten regel koint de naam van een geleerde die voor de manachheid een groote legen kan z jn Op den tweeden leta dat voorkomt lo Ik huis Op den derden een verkorte meiajaaiaam op den vierden een deal ven een boom m Op welken weg hoeft nog gaen mensch gereden en atul t het ook nooit I Voor de jongere I Mij eerste deel wordt verachaft door de hoornen m n tweede levenen Ie aehapan Wi reheel wordt gebruikt om iets hi te H Zoek eens de jongens en meisjesnamen die in de volgende zinnen verboraea zon Z f gaf haar te leen dertien knikkersen een bal Bemin als u zelf uw s aaten 8 Mina dolf een vreemd ateontJe uit hot zand op lil Een huis waar menig kiad ia wordt met één letter minder vlath FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Bn eJecli van MYRTLE REED Gaautomseerdle vertaJing vaa L P W5ESSELINK 1T ROSSUM Niulruic vsrbodJen 38 J at u heel vitecidelijk van u tante maar wq gaan naar juffrouw Ainolie Ach giroande raeivrouw Ball Mary Amalie Jieeflt heelemaial geen verstand Atiert dez raadselachtige verklaring stapte ze majestueus de kamer uit Des nuddags pakte Ruth haar koffers verder in bettwUve een blouse die zy wilde aantrekken als ze naar juffrouw Ainaiif ging Toen ze m de h iafcanwir op Whnfieüd zat te w 6hteii verscheen tante Jane gevolgd door haar echtgenoot Riuith lei zy ik en James hebben een keus gedaan ik Sou graag een f jn Unnen tafellaken heUaen en een d Kun b t Best tanibe Eki indien WaniSeld wnl kan hu m j ecm funonadeetel cadeau geven met geadeurde glazen 3ti 3ial helt giraaer arfauren tante dat weet ik zeJoer Ik loop met bet plan rond een deel van de tweeOionderd dollars die James by ach diuagi te geèmiiken om een meuwe warte zijden japon te fcoopen vervolgde J ik heb nog echte kant om ze mee af t tan dt kflüft James i Lp tttt of De torenklok Illuminatie DU zaadael ms i gu jloor Jflddelpuatje Openbare Vrijwillige VerlteopiRg wcgeas vM tsrib De NotarU J J A HONTIJN t Gouda u voomemena om op MAANDAC 14 MAART 1921 dea avonda ten 7 uur in het Hotel DE ZALM aldaar In ééne zittlnK puUlëk te veilen en te verkoopen Een goed onderhouden HEERENHUIS met ERF ea TUIN ajd van Beverninghlaan no 16 te GOUDA thana Ijewoond door Mevr de Wed Dr W P Weebers met nant uitzicht op het Park bevattende beneden vcatibule 2 kamers en suite met serre keuken en drogen kelder étage voor en achterkamer kabinet en badkamer en boven bovwikaiaer diènstbodenkamer en zolder gas en waterleiding Te aanvaarden in eigen gebruik ni betaling op 8 April aA Bezichtiging 8 werkdagen vóór en op den dag van de veiling van dea vóomuddaga 10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uur mita belet vragende bfl bewoonater Nadere inlichtingen ten kantore van Notana MONTIJN voornoemd En op WOENSDAG 6 APRIL JL 1921 des vóórmiddags ten 10 uur zal mede ten overstaan van Notaria MONTIJN te GOUDA vóór het ToorachraveB Pand a d van BeverninghUan nr 16 aldaar publiek worden verkocht om contant geld Adverteert in dit Blad De keurig onderhouden INBOEDEL ANTON COOPS Drtjjiit wyditrsat 31 Tal 32gl akelaar s Haarwater van bedoeld huis 932 65 Daags tevoren te bezichtigen van dea vóórmiddags 10 tol 12 en dea namiddags van 2 tot 4 uur Veri xidheid Heeschheid r öebruiM AiM bonlxnis Vraagt ZAAL s Heerlqke Mr A MUHHAROT Zn Siroop wafelen MARKT 32 Telefoon 216 Gitse Maandagavond wfts Ik zou het prettig vinden als je mee kwam met moeder Zeg vent maar wat je zegt over muziek is met geheel waar Penk eens aan Maarten Spaanderman onzen stadgenoot die heeft eindexamen gymnasium gedaan en zelfs nog een tydje medicijnen gestudeerd en tóch eindigde hy met voor muziek door te gaan Wat wil je dan worden Ik kan me voorstellen dat je je verheugt op dien fiets tocht en dan zulk sveer als deze laatste da gent Kruidje roe r m e n i e t Oh kindje help me je verjaardag nog eens onthouden Ik heb zooveel kindera nu dat ik ze heusch vergeet Doe je het t Is ongezellig als moedei uit is hè maar wel leuk voor Je dat je dan by je Vriendinnetje mag logeelen Blyven Broer en Zus dan thuis Prettig dat je voor teekenen door wilt gaan Ik kom eens bewonderen wat je al gemaakt hebt Vraag eens of Moeder vóór 6 Maart bij me komt kyken het zal haar zeker interesseeren Aster Die dotnme Elsje mag nu weer met uit omdat ze steeds verhooging heeft Hou jy heelemaal niet van poppen Elsje heeft me de boodschap verkeerd overge bracht over de operette maar ze zou nu toch weer niet me kunnen doen omdat ze aiet goed is Elsje zal heel graag veel met je komen spelen heb jullie een tuin 7 Blonde Krullebol Je bent dus wel aan t uitgaan hè eerst naar Gouda en toen naar A Was grootmoeder jangT Wflt zal Moeder vroeger verwend zyn door die 6 broers Ik kan me voorstellen dat Moeder nog graag komt in haar geboortehuis als alles er h $ het oude gebleven ia Ik zelf durf een huis waar ik gewoond heb en waar nu vreemden in wonen met meer aan te zien Dat is erg kinderachtig van me maar ik md dat zoo n akelig idee dat alles er venmderd is Zul je Moeder en G van me groeten Meidoorn Arme stakkerd Ik weet wat het IS hoor Ik heb m n beide enkels al eens verzwikt niet allebei tegelijk hoorI Met één ben ik 6 weken thuis geweest toen was er een pees gescheurd Ga maar niet te vlug loopen dan gebeurt het zoo gauw weeri Elsje deed me wel eens verhaal dat ze naar een vriendinnetje van T was geweest en Ik meende wel dat het naar jou was Ze vond het erg gewichtig dat ze alleen met L langs de Singel was geweest Beterschap kindje Marietje N Zullen we jou 3uurmeisje noemen Omdat je het buurmeisje bent van iemand waar we bier allemaal veel van houden Vindt Je dat goed Ja ik had al eens van Jou gehoord en van Moeder m je broertje Dus jou kleine zusje is even oud als onze Dickie Dickie zegt nog mets die kleine luilak maar ze loopt wel Leuk zun die kleine peuters hè Ga je wel eens met haar wandelen Je mag gerust op elke bladz de van Je velletje postpapier schrijven aadera heb je zoo veel noodig en postpapier is duur Zwartje Ik vind het heel prettig juiit als je me op de hoogte houdt vaa je bloemen WQ hebben hier em erg zuur tuintje waar niet veel groeit eo ik heb het helaas te dzuk om iiThuisitloeman te ïaandag 28 Pebraari 1921 59e Jaargang Strr imimsm mmm covrmt VERSCHIJNT DAGELUKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INGEZONDEN HEDKDBELINGENi 1 4 regels ƒ 2 06 elke regel meer ƒ OM Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereda oeerdm prjja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen wordco ingeaonden door tasscheokoaut van soUede Beeli hmdelaren Advertentiebureauz en onze Agenten ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondtgibUul per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal k bar de bezorging per loopw gea ie4t Franco per post per kwartaal ƒ 2 75 met Zj agflblad ƒ 840 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 91 00I7DA bij onze agenten dan boekhandel en de postkantoren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels f ISO elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 S regels ƒ 156 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zatenlagaummer SO fb bi s1ag op den prijs Redactie Telef Interc 545 Bnrcftu Administratie Ttlet Interc 82 HABtT 31 GOVDA INGEZONMEN MEDEDEELINGEN Nu overweegrt men Ëbnir Feoeoel bot hooiü Lloyd Geoiwe n Hrjand heUbeo Zaliar das de bmsenkomei met de Armeaie s naet biiwrewxMmd WiaaiaohmUiiik hadden ze be langryke onderlinge besrprekawen te voe ren en men hoeft met te vra en wB xover NtatuuiTluik hebbem se al vast eens van gedachten ffevwaseld ov r de conferentie met dL Puitfichens waartoe de loatAe redevoeiTLDjwaï van Simons hun voidoeiide atof gttven Uiiifiuai er4uuid hebben de maBdeanien daapudt kunnen leeren welke houdaw de i uati8che dedeoatae zal aannemen soadatt ze giedeffenhedd sullen h ftA en te orerwegien welke maatremieden tevenonrer de OuilBcihe omwuébMlheid tie abbüm De Firansche büaden iuictbea de toe bereidseden hJeirroor toe Ze sica fn het feit dat Foch op buaooder vwiMk an Lloyd Geoiige naar Ltondem gesioirpen Is en in de veriidanmgen van Briand aonv 4 auiigen dial de bondireno 4 en beaJoten zun tot een krachtige actie om vofldoemwr te eriaoKen De correaiMMideivtan van bl tien die zich met Braand en LoucJieur on derhielden hebben Ihen bereid irevpnden over de wijoe van betaabnig der schaderergnedinff van gedachten te wiuw en maar envermurwimiar ten opesichte van het be éraK Uit Berlun wwïllt nofc gemeld dat generaal Noildet en gemerasJ BuuKihain de lei tiers van de militaire commissde der geal Sneerden zioh ook naar Londen zullen begeven Alle nuhtaire auton teiten der reaHlieer den zullen daar dus UnKeowioovdne zun t laat zioh dus vooranen dat oude reoiresaillelcw öties als hezettiiur van t Buhiwe bied als dpewementen de Durtaohera zul len worden voongeliouden Steeds Maciht tegenover den overwonnene die al heel iwiat keeren voor düe macht heeft moeten baifcem Intussohen zxioals we reeds hebben zien aankomen de conferentie met de I uitfichens moet indemdaod w orden uatfpesteld Te Berfull heeft met uit Londen offlicieel bericht ontvangen dat de besprekingan over de sohadeveiwoediiwr Woenede zullen bewmien De meeste Duitacihe deekunda n zuiUen daaiwan Dinadag ee t vertreldken Noipens de tegenvooivtellen aooala dje thans uiin vastaiteateld verlmdt dat uf aanzaenJuk verder reiken dan de derfDundagen aJfi grena van Dmtschland s diaa kvadit hadden aamreweoen De Dmtecjie commiunaaten jmipen de moedyke poeitae waann de regeering ep t oogedblik verteeePt aan als een gontfage gtllaiinheid om te irwafieeren In de B04 Petone lioiiit d Voreenatde Com nuistfache ilH ij m i r ociamatie tot de Vmctiittvaovttim wiaill e met de voil ende wooirden Mncktftt jBinmen enkele da n kan de tiDei aDd ind tdaad ernstur vror ien Tow t DuM scb nroletariaat en de oonuooiMaUeobe p De Londensche confarentte kan het puiteche proletanaat voor een toeataiid vk itaen welke de hoog 0te aiMlittn tcM m mn revoulutumnaire loraehten Datuom oen wii u op tvt e n meuieMi sti d Voo mart vootr de pro ietaoKiiK imrodutte m vooc ons vanbond m t ScwJetHBu aad tHaar menScK wot schcelhjou Qch vandoop wöschdag ehad ik ben doodopr nflaor neem dan tbcW SUMLICaiTZEER dan ktb jeje wajch mooUonder die in pennin Anderülid s n weer mruchten m oralooD betreffende een i tsch v u de eontm 2 evolutaoaaaii i naar aandeidiog waarvan da ttoatsej AJigeomne Zeitung en erasitage wmM ibuwiog laat hoeren Bedoddc g ni h an achimeiL naar de 3 Z a M Tsrae at hun oorsDn ut te behbeo lo niüaita tt van een geweaen tftder ran de brii te iHirliardt Kapitein Bufiai aetf e ich indeniaad met op DoitMcH nbUWd ed en dus ook niet in Bmeavn beiviiMft heeUt ttiana uit zilu TeiMÜ a ts m k buitenland de verklianiiV gedtondeft d hu met geen enkel I tteehfirian iets tw oaJcen heeft en deze plaoiMn afkeuoit d ervarinxen van den KjappPUtsch Hetofaenihem Kenoeg jpöleerri Df Vorw knts wWt Zïaterdatr be bench ten JËenwen tiid m n te Beriun een feesitnuwit4id getvMMeu van ongeiveer 60 anduatrieelen x epraildeerd door generaal Ludendor De lwie i der reaotae en coatmffevolfutie aun daar uitvoerwr besnro ken Onder de induatrieelen waa ook een met Hugo Stiinnes m zeer nauwe relatie tiAflde oeMoon U het naet mo0etiik vrasfct d Vorwttrtr dat de indrukken van de besparekiuir deaen aanleidmur heb ben gedreven den heer Stinnes te alar meeren die zmnermds weer de waarschuwing deed hooren 1183 112 niaiH iH deze afspraak dcMn het uitbreloen eener nilde staking verbroken Gisternacht staakten alle machinisten van hot kruis punt Warschau Zit eischen dat bun duurtébyslajr die thans 400 bednaajpt onmodtlelJuk tot 800 wordt vei hooffd Op bevel van den minis er van StKwrwe gen werd een aantal machiniaten uit hun huiaen g lhiaald ziu werden onder militair geleide naar hun machines g acht en gedwongen dienst te doen Geen halve maatregel I Votgene een bencht uit Warschau bevat het staatsblad een decreet wasibli alle Poolache spoorwegen onder miUtaaxe controle worden geplaatst Polen heeft er belang bd de hinnenlawi sche orde te bowtarem naar buiten heeft hot genoeg te reg lMi en wordt het in van Kiuditiische èn van Lithaut nsche aiide voortdurend bedreycd mot oorlo foitelü k dj de vrede nog met eüns gesloten dat daantefl novcr een eemweainde bevolkiint anoet staan De datum voor de volksBtemrolwr m Wiina is nog mot defjnitief vaatgevteld Bi goalljeerden zibten e genluk wat verlagen mtt Zwitserland a Iwudimr dat heeft giweixerd de troepen due toex cht souden nioeten houden door te laten De VolkenbLndsraad heeft nu Zaterdadr den Zwitser schen gezant te Parus Dunant over d M De Betrianar Zeitunw ara Miittair v r neemt hieromtrent diat de maaltud waar van de Vorwairta weet te vertellen een van de zeven of acht raaaltiiden geweest is die de Ohr Bmndenlbunnsche Geaellsohaft in den loon van eiken winter ireeft Deze vereeniicinj ie een zeer oude en ibdkende vereeni mg van geachte buwrere Bet IS juist diat Ludendorff aan dezen maaliyd heeft deelgenomen wet als bd d r vereenoigiinor maar als gatst De vereeniiiiiDAr zHf staat volkomen buiten de politiek en heeft uitslwtend ten doel het igezelili vei4ceer harer leden In ieder geval wiat er waar of ïuet waar IS van de voomemena tot een Putsch on rustiig IS bet m DuiUchland want ook de stakingtsrtiadl heeft met ui turewoed xooalls trouwend gelieel Ooot Eujwpa nog vevre van kalm is In Polen is plotseling een baking ot de sporen mtKebrokeo naar die Fran kflo rter Zeitung uit Warschau remeemt D offtcieele vertearenwooTdüirers der vakvereenigingen hadden de regeorinar een ulthnatum geateld waann met staking werd gedreigd wanneer hun elschen met v 6r 7 Maart a s uwewiUlgd souden nin geven Vand je met dat znvwtite idjde altyd mooi iB Ruth Ja tante en iuast op het oogenUik Is dat seeom de mode ooik 3et sohynt dat ju op de booffte beat van die dmigen ik denk dat jy die lüde voor me m de stiad ault moeten koorpen tegelyk met het cadeau Ik zal ja het geld geven dan kun je tegelyik de vx ea uiff aanschaffen 431 ual u eeniigie stalen sturen tantte dan komt u daaruit zelf een keuze doen Eb begon mevrouw Ball Wiat u dat juffrouw Pendleton op res b gaat vroeg Ruth haastig Wat zög je Hmary Paevey opreQs Ja Zij gaat er gens op bezoek ik weet met preaes waarftieen rlk was van plan EHnury met Jamen een besio te hrei en zei vi terwq si nadenkend langs haar boazelaar streek en een schaduw over het geüaat van meneer Ball gleed imaaT ik denk dat ik nu maar £ a1 wachten tot ik myn nteuwen zijden japon heb Dt aou gpoag wxllen dat ze dea indruk kreeg dat ik een goede pertu heb gedaan Een waarsQhuweoKl gesis uit de keuken en de reuk van veaflwande suiker nood zaakten tante Jane haastog te verdwijnen juist toen Wimfield kiwam Oom James Tclgde Ruth en Wuifieid naar de deur Nidit Ruth Mide hy aarzelefkd terwijl h m zAïn gprdel tastte ga je trwu JilMrt eng goed Joe vertelde dat oom aan Hopsey ooöt al tien dollar heeft ge geven Ze beoaadslaigen er over hoe ze dat Bünunetje mllen besteden a Dat WBst sk met Bt voel mU sehuldog Dat IS heelenaaal niet noodig lleve li je aoudt met anders hebben kunnen doen Hioe btaat het eigmilij k met de meubelen Ben je geelaagd in je zending Ik ben giealaa d zes ze tmtsch Jk vod dat ik voor een daploimatleke loopbaan beetemd wt Hu lachte toen qj het lunonadeetel be schreef dat z j uit zyn naam belooM had Ht zal er voor wwigen dat momen de meubelen worden vervoertt verzekerde hu haar en dan zal ik op het glaswerk mt gjaan Ik geef hun nog een allveren y emmer op den koop boel Jik h b een tafellaken en een dozijn scrvertJben beloofd maar het kan nui niet scheien W g sullen het huweluncscadeau van Oom niet begraven le het wel Ik zou zeggen van nee 2 e eens welke u werkmg de kaart heeft nog voor te ge drukit is Ik wwt wat aei Rutói ematig Ik aal een silvereai lepel of sooiets koopen van die t int dollar en hetgeen er overbluft beateden we voor iets aardige voor oom James De arme ziel krvbrt geen enkit cadeau Is dat wel eeriyk Z n geld op die w ze te geftiruakeo en xelf de eer er van tn oogsten We zullen er over moeten denken antwooiidde Rutfi Jiet u nog idet aoo n Juffrouw Ainslie wachtte hen o m den tï in en kwam hen bij het htóc tegemoet Zii droeg een japon van lavendel Ueurure sijde iüe glinsterde in het loni cht De rok had et n kiemen sleep en het lijfje was aan den hals uitgesneden i n fjchu van zeldoame BrusMelsche kant na t met een ametihdHten speld vaatgentaakt De beide tuteuulen van de fiohu hin n los over een boeaelsar van het funatte linnen afgebet met duchease kant Heur haar was in een wrong opgi nomen terwül een snoei amethist on paarlen er door heen vru gevlochten Welteom hter sei ze glimlachend en Wunfjeld werd dadelyk haar slaaf Zij s irak onged x n en n 6t diem buitenit6 x nen teeren klank die het eenvoudigste woord tot iets bu wnders maakt Ëh lag ethter een zekere ontroering op haar j laat de Bu h met ontgmg Als Winfield aet naar juffrouw Amaiie keek rustte haar Mjk op hem met een girootc verba z ng vermengd met iets als teederheid en vrees De bum stond m vollen zotnertoei en df licht wa vol van rozen en lavendel Heet je waanwn ik je verw cht van daag be komwi vroeg Juffrouw Ainslie Ze sprak tegen Rutih maar keek WmTieid osn Wiaarom dan juffrouw Ainabe Omdat het mün verjaardag is jk ben v fenvyitag jaar geweiden je hier iets voor kocht aid souvenir aan je armen ouden oom James Hu stak haar een bevende hand toe en bood haar een nwnttüljot van bwïntag doUa aan JMnar oom liep m mt 4at mag ik naet aannemenl Ik dank u hajrtdlijk maar het zou ndet goed i jn Bc wju het zoo prebfasr vinden zei hu op kil end i toon Jiet is alsof ik met gewend was aan geld M n wankel was vgfiuHMlerd k zeehonderd dollars waard en je bent weilkdlulc virkendeluac voor me ge weeet Koop een wandverfciermg of iet dengdijdM voor je huiskamer als aanden ken aan je armen ouden oom Wiinfiield drukte waarBchuwend haa arm en ze etak bet munfibaljet in haar taschje Danik u oom zei ze en toen bukte ze zich uit eigen beweging en druk te een vluohtige kus op s n waqg Een nevel bevochtigde de oogen van den ouden man en hy wilde iaibs zeggen mear op dat oogenhiik tjok zij Wimfield muA mee Ritttfc zeide hy twwijl tói den heuvel flÜheip Je bent een lief measje je was daareven echt lief voor dien armen dui veil Zal Ik altüd aoo vriendelijk zün voOr alle anuie duivels Br is er nog ééo die je noodig heeft lodaen Je hem gped behandelt ifc het vokk ende antwoordde aij oom Dat hoiQp ik vnendel We 1 du n ik wm g htUm Ik begrw niet boe xe tante s x den Bpon en een ninig als de mijne en een paardenhareo ameuUcment n en koopen en bonrendien nog een boek sullen uutge ven voor miiidar dan frme boodenl dol