Goudsche Courant, woensdag 2 maart 1921

ANTON COÖPi Droy il WIJditTHt 31 Til m Rhanmatliikwatten Th rniogèn watten Formanwatten tigan rkooiHiiM MeobÉggpjisü Treuwml Soliede Salon en Huiskamermeu i beien als Tafels Stoelen Linnenkasten Spiegels Schilderuen Theetafels Eiienhouten Buffetten Boeken kasten Clubfouteuils Zyden pluche Ameublementen Leerameublementeo 1 Kapokmatrassen Wollen en Satïni dekens Stroomatrasaen enz enx 6396 SPOTKOOPJESllI BEStE adres VOOB JOXGELm Et HUWELIjnKSPLANNEN iNtruifuttimtiii iikiiStUitft ROTTERDAM Telefoon 12800 NjOiniubaJs moetan we d aAudaoht onzer ilexeira viooniiainelxjik b ip iett bii de oonfe nentie te Loruiem die op t oofirenWik het Beiuifte belanfiT ike nieuws levert majur dat luafr er dan ook zan De Hpamutiur te Xjojuien en BerUTn m de eeiwte DiLaarts en vo n t IR de K eiheeile politieke wereidi heeft haar uiteTöte bereikt Duatschiaad en de entente abaan aioo Bchen tetfenover ed kaar ole suide het teefcönen van het vre desveirdipatjr van Vensaiiaes met het eövail IS seweest De wapens Metteren dat het aan de andere arfde van het Kanaal te hoo ren ts Twee braaidende kwesties beheer Ëchen ot het ooifrenblik de besohouwamren over de confereniüie De eejrsite is zal de opHowiOfT van den emstufren toestand mor ren aan Foch m handen worden iroaeven De tweede luadt zal Duatechland on het Laatste oojfonblik z n ho udoniff v ziig n Somnujre jiuiadische dedknndwen meenen dat atrafimaatirtejpeden voJirens het vardirajr van VenaajJles met vóór 1 Mei mo eUjk a n Het nemen van maatPöipeiein van duen aard vóór daeoi datum zou een mbreuk ofD het veaxlraEr befteeJoenen doch naar HflYas meldt heeft Bemand aan Bouwreois in d ens hoedianixheLd van presiulent van den Vol feenbond ffeBednd Lloyd Geoxwé heeft zicb YemeeniRid mmt de 3A mfwi mc Tan den F nm Bchen mimster Piresident en de andeire ge ailieeixie eddeffeesxlen en foraneel de noodziaJceiIi iklh € d van onverwijlde miUtaine dwaninnaatreffeicui te en Dultscftiland tCOied jrekeurd Vian overwe ttnir der Duitsche twrenvoor stellen is dons jpeen sprake vandaac ax o Ofl dff Sunons beTLcht ml het ant wooré wiorden meejpedeeM Drt zal naar verluidt volkoihen het karakter dirïwren van een ultimatum met een vW korten lernmn Jiust over dec tenniin weiid ns teren m den latei avond notr ondenhan deld seinde de correaitondent van t Hbld De Franschen eischen selfs achtenveer twf uur en walden uch met veidere onder handekniren met in het minst inlaten Za wolden de Duatschers voor die kensé joJaatsen de Pariiacihe eiachen volkomen te aanvaarden wwider eenijre wli2i nn hoe ftrenaamd of weijteren met de revolipen van daen Tot deze srevoliren willden zaf böhaJve pccupatie en bovendoen inbemfcneimlwr vian üTüeuTMe irebfleden ook het racht heibbem tot vemietiRanjr van flabineken I it was bil Briand de indruk na het onderhoud dat hli Zondajr 0 Llo wd Georfi e m diens Ibuitenverbiri te Ohequers heeft ehad Na het Duitsche aanbod echter waren de FTranschen aoo verontwiaardurd diat zil nu allerminst van eeauxe concessie wdlen we FEUILLETON Lavendel en Oude Kant Naar het Qigolaoh van MYRTI £ REïD Gaautonuieerii v rtaluijr tod I p wEesELri HT rossum Naftiuk wbodbiL 36 Hu huiverde en tqj trachtte he n te tmos ten ofschoon ng aoo tooud was als een marmeren be ild en haar lippen zich met ïivoeate bewogen Jjaat je met van treek brenigen beste zeide zjj et was im m rs maar een diroom Dt heb z lke droomen ook soum g had en ze vervolgden my daipen ng heit is zooals je zeRt het acheen dat dM de wen kduke wereld was en dew wereld een diroom Dt weet hoe je dat voelt dae duxyen rgn met pretfagmaar wy kunnen ca naets aan doen Men voelt Eich HOO hulpeloos Overdafj kunnen wii de omsbantliglheden beheeiredien maar t nachts ala ons lichaam sQaapi fpaat de eest terug naar hetigteen reeds jaren waa vergieten D ji wwrdit een boortaachtijre in tieeldni als een feat opgevat en daarop wordt een heele reeks onheilen irebouwd Beuxelachtige dingen kryigen groote betee JEcme en het levert wionk op zjjn P K et Br IS iets dat ik met kan vatten Ruth antwoordde h yHet ia geheel buiten mijn bereik Ik weet dat het rarstaodur te denken dat het een droom waa en dat het ikior natuuzi Ük ooivaken kan veridaard wwnUn HUW ik duwni nut luai diJcw G0UD8RAK Advcrtentite en abooiwmeiitm ap dit Usd worden aaagcMWMa imtt L VLEOGKRBT Gtadmk DANKPETUiaiNQ endn gotMlcende beMxt lUn harfaslVkn dank voor de boIan steTlfng ondervonden op 28 f ebr j 1 in het büsonder van de Fa Wed G Jltai lin en Zoon J RI ICHA BID Haaatradit 2 Maart IWl 12 1 10 Zoo ipoedig mogelijk GEVRAAGD een Mnv il de Msioi exta n Adiaa L E aESZELZSNGoaira 176 1202 10 De Sfnakbeurt tdot de Men van ket N tmtliimdig Genootuhap Ml op Donderdag 3 Maart 1921 des avonds htüf scht is een d r lalaa ran de Sociëteit De Réunie renruU worden door den heer W CvandeVOLKERE Natuurkundige te Amsterdam met het onderwerp OemoiutratieproevcB met vloeibare hicht 1200 18 Notaris J VAN KRANENBURG te GOUDA lal op MAANDAG 7 MAART 1921 des avonds 7 uur m de R K Leesvereeniging a d Westhaven aldaar publiek rerkoopenNoa leo2 EEI WOMillIS na 29 in 2 ged bewoonbaar en een FABRIEKSGEBOUW met pottenbakkersovens magazijnen werkplaatsen enz zoomede atz bovenwoning Nos 81 en 33 alles a di Kuiperstra at te Gouda en voor velerlei doelemden geschikt No 8 WOONHUIS Fluweelen Singel 88 te Gouda bevattende 5 kamers 2 keukens zolder met dienstbodenkamer Ontruimd te aanvaarde No 4 WOONHUIS Fluweelen Singel 77 te Gouda met gemp poort en m verschillende ged bewoonbaar P w verhuurd No 5 WOONHUIS Spiermgstraat 87 te Gouda met 4 kamers 2 keukens en zolder Ontruimd te aanvaarden Nos 6 11 ZES WOONHUIZEN Scheltemastraat 11 19 te Gouda Elk verhuurd voor ƒ 2 26 p w No 12 WOONHUIS Bockenbergstraat 80 te Gouda Verhuurd voor 260p w Nos 13 14 TWEE WOONHUIZEN Vierde kade 46 46 te Gouda Elk verhuurd voor ƒ 120 p w Nos 16 16 TWEE WINKELHUIZEN Bogen 6 8 te Gouda Verhuurd voor ƒ 6 en ƒ 4 p w No 17 Een perceel BOUWTER REIN a d Vierde Kade nabu den Graaf Florisweg te Gouda Nos 1 en 2 zqn ontruimd te aanvaarden op 1 Mei a s de ovenge perc zvin te aanv op den betaaldac der koopp 6 Apnl a s Breeder bjj notitie vanaf 28 Febr verkrijgbaar 1084 66 Dit Is Uw tarmm De ondere ete kende beveelt zich beleefdun voor het snoeian van rnichtboomcn en lelboometi Heeft vakkettui apeciftal voor vnichtgofld Verzuim deze geleg iiheid metdaar er dit jaar veel vruchthout ii te veriracbt a Ziin werk is desverkiSMiide InGouda te beuchtigen $ 3 2 ttri a O RAVESTEIN Boom en Bloemlcweeker HMnaalraat ie OOUDA RnflMitlcnl S yoffia Grondig ondemoht in hét Knippeti ét Naaitn van WSér en bovenklee ding Mantels Mantelcostnmes eteLessen in Nuttige en Fraaie Handwerken KsMhtassen Bnuidschiide ren HoUtsi tia n 852 I Aanbevelend Maj M TlirSEMA FLUWBKLBNSÏNGKL IS Als gij oBKeateM a t neem dan s morg ns 8 middass eh dës avonds een weinig van de vao oUds beroemde geneeskrachtige Wortefboer s Kruiden of 1 è 2 Worteiboer s Pillen en gtj zijt spoedig henteld Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zq zullen ook U helpen De Worteiboer s Kruiden en Worteiboer s Pillen verdryvert gal slqm koortsigheid maag en hoofdpun wekken den eetlust op l evorderen de spysvertermg regeleii den stoelgang zuiveren hét bloed maag en ingewanden enz Wortel boer s Krulden O cent per pakje Worteiboer s Pillen 60 cent per doos dne dooien ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar of direct van A C CBSUI il Hmrutisii IIU uw T lafo n No 1 V Brandverzekering r = op Beura en Maatschappij poli s NIEUWE TYPEN PriiLiM NACHTLAMPEN itT Moanris ueMTsmmmi vekmuik oint pcr uu no VOLT OCLUK CN WISSELSTROOM 1H ÏIT EN tSO VOLT UtTSLUITCNO WtSSELSTROOII zuil THAKS maun m vooromd wimiM f 2 50 1133 60 N V Wessanen s Koninklijke Fabrieken WORMERVEER OPGERICHT 1715 5883 Voedert uw Vee mot 84 Nktriiii Lijnzaadkoeken meik ster d w l nitmuntende door hoog vetgehalte L kJ N Ml EEL melk bTGR m geplombeerde zakken Grootste voedingswaarde Alles gegarmdeerd ui et rere DIpkima ParU 1900 Negen Gouden Medailles te Otadepekela SANGÜmOSE Vmum Sanguinosum in vacuo IS en bluft het in Nederland meest gebruikte middel m alle gevallen van zenuwzwakte bloedarmoede en algemeene ver slapping NEEMT EEN PROEF Prfls per flcsch met gebnuis aanwïzing ƒ 2 6 f f 12fl ƒ 21 1 B alle Apothekers en 0K Sk Drogisten WACHT U VOOR NAMAAKI VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Heat Flesschen worden teruggenomen 8001 30 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag r7G5 45 Bestel Uw Drukwerk bij SW A Brinkman Zoon f Een interessant feit SCHRyPMACHlMB IS het dat zelfs vroegere geregelde afnemers van Mag is Bouillonblokjes by hermeuwd gebruik van deze blokjes zich over hun voortreffelake kwaliteit geheel verbaasd toonen Men mag zich dus wat den smaak betreft met op zgn geheugen verlaten 1049 44 OA t TetWWfl 12336 Virtigiiiwoordlgd door DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON Mlirkt3t S0UBA Ti1if 82 ONTHOUD DIT Maggi s BouiUonblokjea die zooals bekend is tydens de laatste twee oorlogsjaren met naar Ne rland ingevoerd konden worden ztjn thans weder overal verkrugbaar LVOOH Vraagt demonstnrtl zmdar mptMiifn ÏÏÏS Wlt lMDt ZI inCl K nowi mtiLRt iMCi C OUD CHt OUR NT BENT U ItXU HÖOKEB Koopt dan onza Mroto NMPOI ON en U nniet 7 kwa t T t sleOU 7 eèntl Als Reelamenierk TfP POP 4 fmt SL mw0 Tupffmapkt 9tAi OKO n ulvcfc bfeUm en nkifcltc vlodnef W i M ëwl dn IwefSioci vcnterkt kliem en liur oftrk oerimut het plUIca ca ultvallco HooMiMf ca fOM vctdwyncn nadat m KOKO pur BulcQ fcccft fcbrolkl men iprenktll cvnvow dia KOKO op bel hur dan wnjR tnen het ucht te cdinrufCKbè rkfaHDR en bontclt Rtnk Vvnraarioos nooit Uw Haul Xff ctellcD geaa dwax of onmoMt kc tlccbc aan OKO Baar wij xcggea en houden vd dal aeea MAAK er bebruik vani Pa opt dat Uw hoest met chronisch wordt Wees er b t ds b met een krachtig weritend afdoend middel als de Abdusiroop het bekende middel b asthma bron chitls hiflnenza kinkhoest slijmhoest hooikoorts ver vjuattaeie verkoudheid hardnekkige hoest catirrh Prss per flaeon van ± 280 gramƒ190 van ± 660 gram S60 van ± 1000 gram ƒ 6 Alom verkr igba r Eischt noden band met iekandl ek üng I I AKKERRotterdam 4 32 341 Advertentiën en abonnementen dit Uad voer Köi ito l andtr prepsrut liOvSi als vsot Mt Haar ksa evfoarca WAAMCHUWINOI W P idBjtMyd HiauMsaHdi oMkmMb op ttldt bnlIeaMrpaUUai nel HamlebaKrk YnkackL Pf iMkMM UOaMm lJOiracttnaMll KOKO üliiMpaa t tm 1 0 per pikje BOSKOOP worden aangenomen door D SPAARHAN Achterk le 2St AGENDA 2 Maart 8 uur Gebouw DanlW OuMUs EHBO 3 M rt Groote of St JaxAiÜk Da w den Boa 8 am 6 MUM Zaat KmtttmlB UeMwHgMdlavond Roode Kruis 8 uur 7 Maart 7 4 uur Nieuwe SeboUwMn Natiolule Opeim nM ü f S P M ii te mnlm ogtnuinii a OUfHlnB oetantien vMmakamfeaM Virkrijgbaar ta Ooada bg ANTON COOPS Wtlditmt te S AooiilianD bfl A N VAN M om deie m on acanda te malM Jm teat ti m Bfart Kleetrtsehe DrnkkerU BBINIMAN ft ZOON GKWDA No 14562 59e Jaargfang Boiderdag 3 laart 1921 MÉMDMMÉMMilMiiMi üMlb 60ÜD8CHË MIIMIVT v oox G oxcd SL © an OMp stxeUïcexL BEHALVE ZON EN FËEbTDAUEN VERSCHUNT DA6ELUKS IGBZONDEN MBDBOEEUNGEN Op de voorpagina 60 hoogar Gewone advertentiëo en ingasonden mededeaUugen bi eontiaet tot M r coerdea prtia aroeta letters en randen worden benkand naar plaatsniiota Advartantlb kunnan worden iagowiidea door taaschenkonut van solMe Beakkaadalareii Advj rtnUaboraaiu m onae Agaaten i ngtit t m ilka r al meei fOM ABOt NEMENTSPRUS p r kwartaal ƒ 2 26 per week 17 eent met Zondagridwl per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent oveial waar da besorgüic par loopar ffaaehJeA Franco per post per kwartaal ƒ 2 76 met Zondagablad f HM Abonnementen worden dagelijka aangenomen aas ona Bnreaa Markt SI GOUDA bjJ onze agenten den boekhandel en da postkantoren ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken beboonmde tot den betorgkrix 1 regeU ƒ 180 elke regel maar ƒ 026 Van bulten Gouda en dan btaargkrlng 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 80 Advartenti6n in het ZatecdagnunaMr M bijslag op den prijs jf ajakUlJili iMfitatMili Bnnau MARKT 81 GOHDA Administratie Telef Interc U Redactie Telef Intcrc 545 Dag de Duotache commiesie van deskundigen ui buaondarJudeD wordt aanwetoond De oputere meaaiag in DujbachlaiKi til uft denhailve bu hAt eenmaal ingenoimeti Bteneipunt dat de Piarusche be luiteji niet te vervudien zun n de Dmtsche teven fMllm overwogen böhooren te wcudeit rooral omdat de weirfiiiUke waarde van de daavui aeiMreiboclen ttlMdevergioedinff nau iwelijkiB v n da ËïiiitoBÉa uKh verschilt DU oottleal ia i atinwa Woensdag ook in de wudeicawren vwi den HükiBdag tot uitlog giefkomao De KiJOQ ttgBiMliw WBlti giateren ge OTMod met de volRëade korte toemraaik van den vwiimliber Loebe in en andere hoocrfdsöad van l urooa wwrden heden en momgen beelisflanii i n ge nomen doe onafineHÉnne evoJiren voor ons land m voor Èupova kunnen hebb De Hükadag ia op dit oone Mik mei BS imaobte zun houding tegenover dexe bealiaaingen te bepalen De reveermg kan Dok wet veeil meer nwdedeeden dan reeilfi ttJgieraeen bekend Loebe kondigde ao aan dat de werk zaanabedeo van den Bukadttg dus gewoon hun gang souden ffun tiiet rUkstoabinet hi heden namiddag om 6 uz in het gdxauw van den rilkjdag tmeenkoman om kennia te nemen van hei door mimater Simott toeirestjuurde ver lag van de eerste ii iiSg der confer mtac aUook van de perBOMUlke indrukken dit do nunuter heeft g wd Hiaatft aide groenan v an den mjScedatt ouden gjrterav wid ifettncen houden om le geöeurteoassen vat Umden te besort ken M u zal waan ioltik trachten om opnieuw een aooit amgrrede lb het Pariemeao bot Mand te doe kxmiWL Veta kaan m sddkgeD scihiwea ectliR ook dexe pogm gen met te hebben BeÜangiriike getaeurteaBdaacn staan om du8 nog te wBCJiten Inbosschen bevmdcn de Turkische en GTieksche deJegatiea zach ook uofT te Lwi den Wtaarschtiioiiik aal haar aaa opnaeuw aan de ord komen na aÉloop der confe rentie met de Duotachera NtOiar ReuteiT te Londen heeft vernomen kreeg de Turkm deia g atae ter confenn taa uit Angora inatsiuctie om aldus op de gestelde vragen te antwooxden De rageenng van Angora ia beiie het VooróteJ van een mtergaallieerde comnusBue betreffende een enquête in niracie en Smyrna te aanvaarden maar au verzoekt ten emde een onparUidw onderzoek te waarborgieil otn het Griakvche beetuux er idooT een Ëntente beatuur te wrvangen hangende dut onderzoek Wat betreft de overig benaliUBUi ran het Verdrag van Sèvrea is de nareerJng van Angora berend dexe te onderteekenen maar w versoekt den Geallieerden wej ia aanmerkuig te wiUen neonen dat zieden clausules uit dat Verdrag vereenigbaar min met h t bestaan van Turkiie ala een nnrite en onaflMak iUike atut Zn vnaagt dariiaive m wbawiW m het Verdrag met het oog op d tegeiwmardige omstandigheden Al voegt er nog bij dot d regeenng te luMo teniUnoDel volniaakit van hetaelfda m voelen ia In v riiaiul met de acb deloo etflUuMris kwestie en JOuateChrand tekorOkomuunui in deze trekt de kwestie van de vurvotlnng der Z4 oor og± m dadig rs woer de uandaoht Hieraan wordt ire tadLig g wtaiikt OaataratMxrgvn zun te Üruseol een giedelegeerde van het Duitsch Uewrto ment van Buitentandache Zaken en een gedelegeenle van den ataataprocureur van jUeunog aangekomen M hflèben een on ierhoud gediad mot hooge functaoanaicut tien van bet ÜoUl iAche nuiUHterue van Justitie m sake de vervoJgiwr van i g oorlugbbthuldjigiËn voor het a pechtehiOf te A ifKAiK Het betralt hier de HChuldaKun jer namen voorkomen on de eerste dooir ae gealüee rden vamtgeatelde Uiat Het zei nog wel dne maanden duren oorüat het tiof zun aititJiniun ziaJ kunnen aanvangen Voor kwwrtiea m het bnaonder Bedjgie betreffende zullen te Lei p wr te iechtstaan generaal Von Beldw en officu ren van zim tibaf besehuldiixd van het begaan van wipeedheden in het bwut van Irfen oflTiog twee Duatsche onderofficieren beaohuldagid van mt MndeLinir van vrou vvien en kindeiresi te Anytime en de wacht van een Duitech kams te t üian beechul digd van im£ihandeLin t van BeUnHclu krygagevangenen De Raad van den Volkeribond hoe m nidddeüs haar beapreibn ren te Fariis voort Bcoet I a Uuniha heeftj uit naam van den Iteal van den Volkenbond i n Amenkaan schen staateseeretiana Uolbv een antwoord tluea toekomen oip de lougste nota der Vereen Staten Haorin wordt verkbuard dat d Raad reals vóóirdaft hii de noba van Amerika had ontrvangen beeloten had de mandaten ten aanmleo van de vnieaere furiksche beoiittinxen uit te stellen Rekenaig hemdend met de noti van Aanewka besloot hu toen ooik e beatudeeriur der mandaten over de voormaJijre Duitaehe Ivolan en tot de volglende zitting veimoeddiik in Mei aas aan te houden De raad verzü jkt Ajiiieinka deel te nemen aan de beraadalagtingen welke aan de don te nemen bealuiten zullen voorafgaan Het schruven w st dan op de omatandagtieid dat Amenka herhaaldeUïk jrewelgottl iheeft te toew jnlng van het eiland Vapip 1 aan welken staAt dan ook te erkennen ea voegt er aan toe dat de verdeelinar der mantSaton is gesohiecl door den OWTorsten Raad Ier GealArebrden woUte ze ter ken mfi bracht vafi den Raad van den Volken ibond Deze benaalde aich er tovi de voorWB nien dier mandaten op te stellen Bu gevokr indaen er een misveratand heersoht dan sehunt dit te bestaan tuaschen Amerika en de Geallieerden eerder dan busechen Amemka en d i Volkenbond Uit eeitaod eehtar voor de otwnerkingen welke Amerika deed hooren heeft de Kaad de nota aan Itelië Fnareland en Ja pan ovcrgeiegd De Baad hoopt dat de e uitlcgiging m Asneivka hiivaJ lal vindes n dat het antwoord het nwwalilk tal ma ken n met goeden wfl van beWe liideo de bipstudccrlng voort te setten in war eenstonuning mot de aigenteene xtrond tel Ingen welke het Instïtuut tor mandaten hfbban geïnspireerd en van spanning HKwwel het nog uitorat moetUik Witt oiB met eenlge zdcertield te ze ogen wat er OD tUt oogenbiik in Rusland gt wuri whünt ir ktanaal oti lanka krasam ge ruatiüMande ver akepuw lata moor te broeien dan pLaalgelt ke uitiiuren van on tevredei oid geluk we giaU rtn al KeW B uangetiuMt De wvarhaid xal iuw vernop deltjk ook wuder in het imddwn Iigigen Wanneer e mi zuds en Uovda tele gram uit Reval Fiateronavund kwam me tUxieelen dat eif Irotakv 6n Lenin mv d Krun gevhicht zouden aun en wutor aod de Sovjtt gpmachturde Kraaein var klaart Lat ijr mets biixondera aan het handje I kunneai we goaien de thans aan h udeiKle benchttn uit die arenalanden dat er gevochten wordt wel aannemen dat ei indeirdaad it tit me r irebeurt don het geen we op het ooimnblik nog wet L Zou beroikti oiu msteri navond ook een bencht Uit HeJsjngfors dat Donderdag l i de on listen ten aanvang he bben renomen De opatamJeJJngon teg a de Sovtet h li btn £ ich volgens dit bericht na een bioeiig gevecht Vnidiw U van WaaattJ Oatrow moester gemaakt Veertig nuaxinja 1 rten zun gedood i Aivaiigen genomen Men beve tugt dat d troeiïen wenger den tUiBschi nbeide t komen Ook voloeivK dit bencht iim ir te Moekou onluftten uit gebroken hem uit i inland te Bj usü ontvangen telegmm baveatdgt 1p berichten gmtoent de tniboürteiitam In Rusland Matrozen en werU leden tw PetertóuiY hebben er de aoJ kten aawrevallen D © Neue Kreie IVesse verneemt uitMoikou lat daar ernstige straatcevcchtenplaats hebben Ren gedeelte van het garniKoen van Moskou in j an het muiten ge lagen 20 000 arbeidwa hebben ch blde muitende soldaten aanreatoten Tnrt ky Verliet Moekou in het begin van de we dL Af en toe hehiien we er al oo gewewn dst bl Italië woelingen plaats hebben Deaf Uiiken aan te houden en lach over ver achiUende steden uit te breiden T © Pkjrence schiint Ie toeetand enwtur te si n Fr is Dinsdag op verBchllIende wn ten van dr ntad gevochten TV stoat vsb beleg sou vermo© ieliik aistpren wordea afgekondigd In het gehe I ziin r reed iO doodon en 400 gekwetsten Te Florence te Jffljjia 1 ivwno en Genua is de aigemeene werkstaking ultff roepen Ook het poorwogpersoneel staakt Miihbaïre maatregelen ziin getroffen Tt Florence s at inene opgesteld De com munlisten in dete stad hebhen rach hun gearreafeeerde kameradien uit het na Ittifhureau te bevriiden De trofotm kwa men met machineawweren tuBwehenbedd Br vielen eidtela doorteo Te Botowna ea De geaUieerden weigeren beraadslaginfi over de Duitsche tegenvooratellen Brandende kwesties Noodzakeltfkheid van militaire dwang maatregelen Een ultimatum op korten termijn verwacht Opwin ding in Berlin Antwoord der deiejfatic van Angora Berechting der oorlogsmisdadigers De Volkenbondsraad beantwoordt AmeniEa s nota In Rusland broeit ietsl Onlusten in Italië Luxemburgsche fabrieken door aibeiders bezet ONS OVERZICHT ten en met de ztwawste irtniffan drewrea zölfs aJ zouden de andere ealiaeeiideli ilLeimee met accoord isaan VeiMwacht tnadr wïnJen dat ook dece woede wel aal be daren Maar in ellk treval wonlt de pname van lAoyd Geontre die jreen naeuweo oorlofl v A en jceen nieuwe erastoiDe verwiw keliOKen door deo fVanuihe woede heet lastiir Dodi de I anschen vertieilen ach hiet dat hiervooir d £ ng Iachen tnm boe htemminir zaïUen pefven De groote vrawr is nu wat da Simoi zal doen wanneer hn het yltunatum ont 2ooalis mch begruoen laat ia d oven bare meenojw in DuitachJand buatenarex on oiwerwondan over de afw ioinir van de Duitsdie tefreiivooxstellen zander voor tifgiaand ondejraioek De Itritiek van Éin tanteJcant op de voonroetelde internaitio nale leenin r heeft m de politieke kmtUKen ld Bedun een kiemgieeirtDirm mdtnui ger maakt oondat xe benut op de DT4inv RÏDff dat de ei aïionusche toeaitand van Oiuttsdir land daardoor zk u vet beteren t e GeaJ 1 eerden bdboorden er slecktH OD te lettea of en hoe een onverwinide vTmnakuHr vaa de Dmtftche schuld mowelitk is en de DuatBche voorsibeMen wiijien daarcMm den wieg Het bedrag van acht miHtard voor d e in temationaU leentunnr berust sleohts op ee hatting AJis het mogeUifa mooht blukea e n hooger bedrag vlot te maken zou dot 111 het vooïideeJ ioowel van de Geallieer flen ala van DmtedMand z n De rente Jast van de leeniing aou m eik gevaJ ook by gunstig e voorwaarden wxwr het e joineeide Daitschland zoo awaar zun dat men zach nweiliiik kan voorateSlen hoe I u tschland behalve de rente nog de orerge bedragen kan opbrenwen De wrakung door de Cieajliearden van de wiaarde der reeds redane levermgen met name van de iitsche schepen ia ndet met bewuaen gestaafd De Duatwcihe achat tingien ziin zoo neiuwKeaet motoeliik opge maaÏDt De Boogemaamde voorwiaairden om trent OipperSalezie en de vniheid van han delsvemkeer aijn geen voorwaardea doch vooPonderstöUingen wnaarvan Duatschland liraagkmcht afïisnkéUik is De besluiten die de Opperste Baad te Rarua heeft ire nomen houden met due draaskmaciht speen reikeaiiLnig geluk in het memorandum van zelf toen st door het hub li iTStof af nemend en aooals gwiwoonl al de kamers in orde brangend Om twaidf uur braadde ti een kudcen voor RutJh maar nam ze4f niet dan een kopje thea MiNleen lief zei zg ali aabwoopd op lïuth a bezor ide vt an fik maak het heet goed weeti met ofveniat over mu Meeft u ergens p jn juffmuw Ainriie 3ean atuurtufc nwt jo dwvaA tóndJ ZU befiroefde te glinttachen maar haar wutte hppen heefden onophoudelijk Toen zif lat op den middag kiaaj0J over kou maakte Rutlt vuur aan in den open haazd en rolde juffrouw Adnabe e be velingBrtoel er voor Deze trok haar sjaal om haar schouders en leunde achtesover JOc ut nu loo heeriyk cfttt ik denk wat tf kannen slapen Ruth hI x Ruifli gmg bu haar zJttien voorwenden de te lexen maar in weAeltjadheW sloeg nni haar aandachtig giadc totdat de daepe gerqgefide adeoihaline baar bewees dat zu sliep Zii gtng toen naar den tuin en vond Wanfirid m het prieel uBa hoe gaat het met deaen potothit WTO g g tsrwUl z een kus op mn voor hoofd dnikte Bc ben weer heeietnaal in orde IleveIh antwoorAle hik t r i hü haar naAst dch trek en ik 8 Aaam mÓ over m Mif dat ifc zoo iinnm vnaa Gedurende dien nudda Uep Ruth düc wifis naar het hnvt en vond juffrouw Aane He tritena noff vaat m al a Hirt vnaa nedi ov r set toen Ü wyibBr wevd en vvdmaod ha r oat B wtf Hioe lang heb ft iMI gm vm KttAT Mi AeelMi mérUm Mrwm Aio lie voedt u sich beter Ja dat g Gfloof ik wel Ik heb vannacht niet ffoed ges pen het is jaren geleden 4tat ik overdag een staaj e deed Rutih vweg Cari met het avomleten te blyven en liet hen sfiil ratten terwul zü het maal bereidde dat soo s hg ei ver wondeifltiik goed wiftii Hij was weer gefieel BichMlf nmar ofsdhoon juffrouw Ainslie begrroeftte haar gvwono houding aan to nemen had er een groote veran dewng bu haar plaats gegrepen Caul hielp Ruth met het optnumen zeg giende lat htj geloofde dat het goed was e nu vafct aan te uiennen en daar hu bc heeste aan slaap vo le g4ng hg vroeg naar hu Ik ben geSieel en al in orde zei hfj tegen Rath tenwj hlj haar aan de deur een kus gaf en je bent het liefste meuje op de heeie wervld Goeden nacht lieve Ing ben küle nevrf steeg uit zee oP aoo dat Ruth den hauYl aarihield met deiuien bloUkien Zn saten ainder Hebt ju rouw Ainslie steunde haar hoofd op haar hand en Ruth sloeg haar aandachtig gade Vu e t dan WiaMlden au een woord over alle daaigsche onderwaiTen Toen de laatRt brain hmncnkwojn nditte juffrouw Auwlu haar oogen op den iJveren kanddaar dae op den hoor ateensnanted stond n aochtte Zal ik het lidït voor het imam atten vroeg Rutfi Het duurde Lai voocdaft juffinoufr aulnroonide JJean ra W s 7ii be PoeMe te verbe Pgon hoe aU leed en Ruthe hart leed mede Het geliiM van dn t m ftberf ynm en het vuur dooMe uit h zei i J eadit Ik ga been Jft n juffwHiw Ainplie Waartwen 4k weet het niet lieve daar ar w allen heermaan HM land van waaï geen reiziger ooit terugkeert wm ia Het een lamre wris som een korte maar wö allen ondernemen haar aKe ï op het fcinde Ruth a hart Idopte hevig daama imi het alaof het stilstond ï Spredt zoo niet riep tij Vk ben met bang litrve en ffsii d te gaan si heb ieim md er geIakÉ ff maakt j en hU Jufftwiw Asnslie wachtte een oogenUik en vervolérte toen op anderen toon Vmn daag is de notart by mij geweest en hefc ik mij n testament gemaakt Tk heb niet veel lüleen dit fiulsje een Vïe ii tnke men dat mi dik jaar wonH uitbetaald en mun nv n inhoedei Hijn geheele lubtm AtA voor i Hi K t huw en bet inkenwi n voor voor hem Bmh schreide acht juffrouw Almftle Hep naar haar toe en legide 1 fk ozen l haar hand op het gfAxwen hooM Di dat we liefje smeekte m wee wet on gt ukktg Ik ben met Wng Ik ga alleen slapen dat w allw om te ontwaken in eea onetorfeTuken dMTeraad Ik wil itot M beiden aHes au t hahhen wat ik berft om dat dt jelui lirfhob omdat Oe jeloi alttfd heb U f iad onk tWTolgd Bc droom eiken naoht zeide au Som zun hot luets dan onnoozele dwaze djn g a en soms ztjn het levendige afachu fwelyfce weaikelüWheden die A gedinrende weken met kan vetrBjeten Maar Ueve wü ryn toch niet dwaas genoeg om in droomen te gelooven Neen dat hoop ik antwoorde hu toch ivnat aarzelend Jiaat one wat opwandeton d B sullen wii het vergeten at de tSj voor Toen vertefide zy hem hoe TèHandefrd juffirouw Aanslae dien nuwgien wa geweest en Hoe z haar iiad achtergelaten doeüloos stattend voor het venster Dk geloof naet dat het goed is lanc weg te Müven be loot züu iet kan zyn dat zu mu noodig heeft Ik zal met zeüfruchtig zyn Ruth Ia ten we dan terugigBan Het spjit mü dat iuffnmw Aiasdne ndet heej gped ia Zy zeide dat kü tdleeia moe wa maar het is niete voor hMur moe te zyn HfeC schyM dat z liever niemand bU Bch heeft maar je nt als je wsLi vanmiddag in den tuan gaan aibten en ik aal als een vlytlge bu m en uit vSiegen Er un meuwe boe ken gekomen en ik aal m voor j neerlcfr gien in het pnee Be t heve en ais er iets is dat ik Idtit doen hoop ik dat je het znlt x ng D Toen nj het huia naderde spoedde rich ben vlug Wem mannetje he hek uit en nchtte ndi naar het dorp Wie ie dat vioe4S WiniSeJd Jk weet het niet wMiv Wk iemand die wat giAraeht heeft üc hoov dat ay beter U ÜDflnmw Ainriie eebaen WMT m r idcfe